Tagovi

Diktatura ili..

.Otvoreno pismo vladi RH i Saboru

Prijedlog diktature i proglas o potrebi za njom.

Ovim putem upu?ujem vladu R Hvatske da Saboru predloži uvo?enje diktature i imenovanje diktatora.

????!!!!

Otkud sad ovo!!!!???

Evo otkuda i zašto.

Otkad postoji urbana civilizacija, na ovom planetu, društva i države koje su se našle u teškom stanju, u kojima im je bio ugrožen opstanak, pribjegavale su diktaturi kao obliku vladavine koji je najpogodniji da ih izvu?e iz tog opasnog stanja.

Kad je Rimska republika, npr. bila u teškim krizama u kojima joj je doista bio ugrožen opstanak, Senat je imenovao diktatore. Za primjere navodim diktaturu Sule i Cincinatija, koje je Senat morao moliti da pristanu na obnašanje šestomjese?ne diktatorske vlasti i udovoljiti njihovim zahtjevima, koje su bili postavili kao uvjete obnašanja diktature.

I pored toga što živimo u 21. solje?u, u kojem se liberalna gra?anska demokracija ve? nebrojeno mnogo puta dokazala kao najefikasniji oblik vladavine, ali i kao neadekvatan u vremenima nereda i kriza, i budu?i da živimo upravo u jednom takvim, kriznom vremenu, ni danas nije, dakle, nikakva ludost predložiti Saboru da imenuje diktatora i proglasi diktaturu, pogotovo ako se vidi kako funkcionira aktualna demokratska vlast. A valjanost njenog funkcioniranja vidi se dosta dobro po životnom standardu gra?ana i njegovom upornom padanju, rastu inozemnog i unutrašnjeg duga, cvatu korupcije, kriminala, sociocentrifugalnih sila i tendencija i ostalih malignih društvenih pojava.

Diktaturu, dakle, bez obzira na povijesno vrijeme ili epohu, zahtjeva nesre?eno, teško, krizno stanje u kojem se nalazi neka država.

Zašto diktaturu?

Jednostavno zato da se ne troši beskona?no mnogo vremena na demokratska natezanja kroz koja se donose loše, neadekvatne odluke ili zakoni koji se ne mogu sprovesti u stvarnost; da se ne gubi i ne troši snaga naroda upravljana kaoti?nim i jalovim direktivama postoje?e, demokratske vlasti; itd. Nemamo ni snage ni vremena za gubljenje. To je gubljenje ne?eg što je još dragocjenije od novca, kojeg tako?er nemamo.

Hrvatska je u opasnoj krizi, i to tim opasnijoj što ?e se posljedice društvene, ekonomske, socijalne i kulturne krize mo?i potpuno osjetiti tek nakon nekog dužeg vremena, kad bude ve? više nego kasno.
Budu?i da kriza ne proizlazi iz neke inozemne vojne prijetnje, odnosno da se ne radi o nekom opasnom, ali akutnom problemu, nego o kroni?nom, unutrašnjem, prije svega ekonomskom, mišljenja sam da diktaturu ne bi trebalo proglašavati na rok od samo 6 mjeseci nego, najmanje na rok od dvije godine, jer ovi se problemi ne rješavaju brzo.

Kako ne vidim osobu, ni osobnost koja bi bila pogodna za obnašanje diktatorske vlasti, prinu?en sam predložiti sebe samog.

Ni ja, doduše nemam osobnost pogodnu za tu funkciju, ali, za razliku od drugih ljudi, znam što moramo ?initi i imam zgotovljene ekonomske i pravno-politi?ke instrumente za uspješno i relativno brzo izvo?enje Hrvatske iz krize. Ove instrumente po?eo sam pripremati još za vrijeme takozvanog komunizma ili socijalizma, ranih 80 tih godina, jer sam, i pored simpatija prema njemu, smatrao, i bio potpuno suguran u to, da takvo društveno ure?enje ne može opstati, da je neodrživo.

Da ne bih gra?anstvo, vladu i zastupnike u Saboru zamarao nabrajanjem tih instrumenata i svega toga što bi trebalo u?initi, molim tangirane i sve zainteresirane subjekte da to pro?itaju na internetu, na mojoj web stranici, u knjigama Hrvatski testament i Nova Hrvatska. (na google-u klikni samo; petar bosnic petrus)

Kratka obavijest o mojim diktatorskim namjerama.

Kao diktator, jasno, raspustio bih Sabor, a zakone bih donosio ja sam. Naravno, na prijedlog stru?nih službi koje bih formirao.

Prvi zakoni koje bih promulgirao bili bi oni koje možete vidjeti na gore navedenoj mojoj web stranici. To su:

Zakon o kontroli efikasnosti vlasti,
Zakon o kontroli efikasnosti rada managera,
Zakon o evidentiranju efikasnosti funkcioniranja obitelji i
Zakon o školstvu.

Posebne grupe eksperata odmah bih zadužio za to da princip na kojem su utemeljeni navedeni zakoni primjeni i na ostale vitalne društvene djelatnosti: poljoprivredu, zdravstvo, znanstvenu djelatnost, ribarstvo, šumarstvo etc. etc.

Postoje?ih zakona, koji su bili donešeni demokratskom procedurom, pridržavao bih se gdje bi god to bilo mogu?e i svrsishodno, naprosto zato što je to najekonomi?niji na?in vladanja ili upravljanja, a gdje bi se neki od tih zakona pokazao preprekom nekom progresivnom i produktivnom kretanju, bi bio jednostavno izmjenjen, prilago?en, ili pak derogiran - stavljen van snage, ili nekim od onih gore navedenih zakona, ili nekom mojom odlukom koja bi mu bila suprotna i poništila ga.

Kaznene zakone – leges terribiles - dao bih znatno pooštriti. Vjerojatno bih ?ak restituirao i smrtnu kaznu.

Dogovoreno razdoblje diktatorske vlasti koristio bih prvenstveno za revitalizaciju ekonomske aktivnosti, podizanje životnog standarda gra?ana, razine školstva i zdravstva i td. Dalje, pazio bih da se svi subjekti društva, po?ev od onih koji obnašaju najvišu vlast, pa do zadnjeg gra?anina, ponašaju u skladu sa zakonima, i rigoroznim bih kaznama stvarao naviku na poštovanje zakona i zakonitosti. Ciljevi diktature bili bi, kao što se vidi, uz zaštitu zakonitosti, tako?er psihološka, socijalna i moralna priprema gra?ana na obavezu i naviku zakonitog ponašanja nakon isteka roka diktatorske vladavine.

Ukoliko bi, nakon dvije godine trajanja diktatorske vlasti, bilo nekih dobrih rezltata, ali ne u zadovoljavaju?oj mjeri, i ako bi bilo realno o?ekivati da bi njen nastavak efikasno zadovoljio traženu mjeru, zahtjevao bih produženje diktature za još jedan «mandat».
Mogu?nost dobijanja još jednog «mandata», tj. imenovanja jedan je od mojih nezaobilaznih uvjeta obnašanja diktatorske vlasti.
Cilj diktature nikako ne može biti potpuno ure?enje države, nego tek stvaranje dobrih, svrsishodnih pravno-politi?kih i ekonomskih temelja za njeno demokratsko ure?ivanje nakon okon?anja diktature, ure?ivanje koje je, po svojoj prirodi vrlo sporo i koje bi moglo potrajati decenijima.
Zakonito imenovanje diktatorom i pravovaljano odobrenje ostalih uvjeta i zahtjeva koje bih postavio, radi neometanog i efikasnog obnašanja diktatorske vlasti, priznao bih isklju?ivo Saboru ili nekoj plebiscitarnoj, odnosno referendumskoj odluci. Moji uvjeti bili bi kategori?ni - bezuvjetni.

Zašto baš sebe predlažem za diktatora?

Prošlih nekoliko decenija, dok su drugi gubili vrijeme u jalovim i dosadnim, politikantskim diskusijama i prepucavanjima praznim puškama i ustima punim praznih fraza, ja sam šutio i istraživao o tome što i kako treba raditi.

Sada to znam i vrijeme je da se krene na posao.

Ko ho?e, može samnom.

Za suradnike ne tražim, ni humaniste, ni altruiste, ni entuzijaste, nego one ljude koji ?e i?i za ostvarivanjem vlastitih ciljeva i interesa, ali koji ?e uvijek imati na umu da to smiju ?initi jedino i isklju?ivo služenjem narodu, tj. na na?in kojim bi istodobno ostvarivali ciljeve i vitalne interese svih gra?ana i društva uop?e.

Ko pogleda kaznene odredbe onih gore navedenih zakona uvidjet ?e da mu se nikako ne bi isplatilo obnašati neku vlast ako bi slu?ajno mogao smetnuti s uma taj princip.

Jasno, ne moram baš ja biti imenovan diktatorom. Ima puno i daleko pogodnijih osoba za obnašanje diktatorskih ovlasti, osoba koje su karizmati?ne baš u tom smislu. ?ak bi i moja žena, za te stvari, bila bolja od mene, da nije opaka kao kobra.

Ali, mogu?i diktator, ?ak i kad bi bio iznimno karizmati?an za taj posao, morao bi raspolagati onim zakonima koje sam naveo i još nekima koji bi bili sa?injeni po istom principu. Ti su zakoni nastali usavršavanjem onih na kojima se temelji liberalna gra?anska demokracija i kapitalisti?ka ekonomija, i bitno su funkcionalnijiod svojih uzora. Danas sam, nažalost, ja, autor tih zakona, jedina osoba koja ih dobro pozna i koja zna u kom bi pravcu i kako trebalo razvijati nove zakone tog tipa.
Bez takvih zakona ni najrazvijenija gra?anska društva ne?e mo?i opstati na neki «normalan» na?in i bez velikih problema. Zato bi i Svjetska zajednica, usprkos neadekvatnim predrasudama o diktaturi (a i o demokraciji), iznimno ?vrsto i snažno podržala ovakvu diktaturu.
Mogu?i i poželjan diktator trebao bi, dakle, poput Pizistrata Starijeg, Sule, Olivera Chromwella, ili pak Kemal paše Ataturka biti zaštitnik i promotor upravo tih ili takvih zakona.
A ako ne bi raspolagao takvim zakonima, morao bi primjeniti golu, nesvrsishodnu silu, iz ?ega bi onda i usprkos njegovim najplemenitijim i najboljim namjerama, moglo proizi?i i neko veliko zlo. U takvom slu?aju, bolje bi bilo ostati ?ak i pri ovako jalovoj i kilavoj demokraciji.

Ali, oni potrebni, odnosno oni neophodni zakoni su tu. Traži se još samo pravovaljano imenovanje osobe koja ?e ih sprovesti u stvarnost.

Eto, to je moj prijedlog ili ponuda. Prosudite o njemu.

A o vašoj prosudbi, odgovoru ili reakciji uop?e sudit ?e narod.

Imajte na umu da ima i takvih vlastodržaca koje ?e narod, povijest i budu?e generacije slaviti kao poštene ljude i svoje dobrotvore baš, i jedino zato što su se odrekli vlasti. Eto, iskoristite barem tu šansu.

To je, za sada, sve.

Vaš Petrus

P:S.

Vjerojatno pretpostavljate da sam se samo šalio.

Hm...hm...možda i nisam ????!!!!

Pomislite samo na vrlo vjerojatnu mogu?nost vojnog ili nekog drugog državnog udara u kojem nikad ne znate ko bi mogao do?i na vlast, a obi?no, tim na?inom, na vlast ne dolaze baš dobrotvori. I kad razmislite malo o tome ništa Vam više ne?e biti smiješno ni šaljivo.

Ako se ja i jesam malko našalio, stvarnost, koja nam kroji sudbinu, ne zna ni za kakvu šalu. Sve što je gore napisano ona shva?a smrtno ozbiljno.

Poslušajte još nešto.

Gotovo svi ljudi današnjice doživljavaju dikataturu kao nekakvog zmaja ili politi?kog Tyranosaurus rexa, ali svaka diktatura ne mora nužno biti takva, pogotovo ne ona koju preporu?ujem u gornjim redovima. Takvu bi diktaturu možda prije trebalo shva?ati kao nekakav neophodan i hitan politi?ki kiruški zahvat kojim se pacijentu (državi) spašava zdravlje i život.

Osim onih mra?nih diktatora, naime, na ?ije su nas automatsko pomišljanje dresirali današnji demokratski narodni vo?e, koji se «demokracijom» služe kao ljestvama za svoje prljave poslove, dakle, osim tih (Staljin, Hitler, Mussolini...) postoji još jedan tip diktatora od kojeg su neki koji mu pripadaju priskrbili ?ovje?anstvu možda ve?a dobra nego sve demokracije zajedno. Ve? sam spomenuo neke od njih: Hamurabi, Mojsije, Aleksandar Veliki, Cezar, Konstantin Veliki, Justinijan, Karlo Veliki, Petar Veliki, Napoleon...

Od ovih, najve?i su pak bili oni koji su svoju mo? iskoristili za to da potomstvu ostave vrijedne zakonike i zakone. Nekima od tih zakona ?ovje?anstvo se služilo tisu?ama godina, i pomo?u njih održalo civilizaciju, a nekima se, ?ak u neizmjenjenom obliku, služimo i mi dan danas.
No ove diktatore mi uop?e ne vidimo, a ni njihova djela, i to zato što smo, kako sam rekao, u interesu ovakve demokracije dresirani da, na sam pomen diktartora, mislimo isklju?ivo na Nerona, Kaligulu, Mussolinija, Hitlera, Staljina i sli?ne. Ali ovi (više tirani nego diktatori), samo su bijedni sljedbenici Herostrata, pa bi se tako prema njima trebali i odnositi. Stoga bi bilo najbolje da ih više ne spominjemo.

Umjesto takvih, bolje ?e biti da ukažemo na još jednog vrijednog «diktatora» i to tamo gdje ga nitko ne bi tražio. Perikle, atenski demagog. U vrijeme Peloponeskog rata, isklju?ivo svojom politi?kom umješnoš?u i poštenjem, par godina prije smrti, osvojio je mjesto neospornog i fakti?nog diktatora, i to u vrijeme kad je Atenska demokracija davala svoje najbolje plodove. I nije se nikad ogriješio ni o demokraciju ni o ljudska prava. Štaviše, državi je povjerio upravu nad svojim imanjima, da ne bi došao «u sukob interesa». I da je preživio kugu, možda bi Atena pobijedila.

Zapravo nije ni ?udno da se Perikle uzdigao nad atensku demokraciju i izdigao do tog položaja. Ta bilo je to vrijeme vrlo teškog i iscrpljuju?eg rata, vrlo opasno za Atensku državu – naro?ito nakon što je vjetrogonja Alkibijad glavno i najmo?nije atensko oružje, mornaricu, poklonio atenskim neprijateljima, Spartancima.

A kad ve? nabrajamo, evo još jednoga pravog pravcatog diktatora kojeg sam gore ve? spomenuo. On nije bio tako velik, ali uspomena na njega nikada ne bi smjela izblijediti. Lucije Kvincije Cincinato. Bio je diktator de iure i de facto. Senat mu je dva puta povjerio funkciju diktatora. I dan danas se Cincinato smatra uzorom ?ovje?nosti, poštenja, odanosti domovini i humanosti u politi?koj djelatnosti.

Moglo bi se još puno toga re?i o ovoj vrsti ljudi i njihovim djelima kojima su zadužili ljudski rod. Ali o tome na drugom mjestu. Ovdje samo toliko, da tek izdaleka ukažem na to kako imamo malko previše pojednostavljeno, i stoga prili?no iskrivljeno mišljenje o diktaturi, a i o demokraciji, te da diktatura ne mora baš uvijek biti nekakav bauk.

Da ne bi bilo nesporazuma, moram re?i još i to da u mojim knjigama koje se odnose na ovu problematiku možete vidjeti da liberalnu gra?ansku demokraciju smatram sintezom i ostvarenim ciljem sveukupnog razvoja društvene vladavine. No, ako ona uistinu jest sinteza razvoja, a ima više nego dovoljno razloga da se vjeruje da jest, onda u sebi mora sadržavati mo? samoodržanja.

Održati se pak može jedino ako je sposobna evoluirati. Istinski i stvarno evoluirati može jedino ako je sposobna etablirati one i onakve zakone kakve sam gore naveo. Ako do toga ne do?e i ostane ovakva kakva jest, morati ?emo ju smatrati ohlokracijom, a ne demokracijom, jer više i puno bolje služi gangsterima, lupežima, varalicama, nitkovima i sli?noj bratiji, nego poštenim ljudima. Takva «demokracija», kao nekakva prefrigana kurva, slama i uništava, ne samo velike, sposobne i plemenite individue koje su joj odane i vjeruju u nju, nego i narode koji pokušavaju u?initi nešto dobro i veliko, a dovodi u pitanje i normalan razvoj civilizacije i ostvarenje ciljeva ljuske vrste.

To su razlozi koji zahtjevaju usavršavanje demokracije, i ako im ne mogu i ne žele udovoljiti oni koji su trenutno na vlasti (i imaju puno koristi od nje), onda moramo tražiti nekoga ko ?e to izvesti, jer time ne spašavamo samo demokraciju i njeno (ve? dobrano uprljano) lijepo i svijetlo lice, nego i sve ono ?emu ona služi, i što se jedino i isklju?ivo pomo?u nje može ostvariti.

Ja se sâm nimalo ne žurim postati diktatorom. To bi za mene, isto kao i za Solona i Cincinata, bio gubitak vremena, jer imam i drugog posla. Ali ako odgovorni (a odgovorni smo svi), ne poduzmu ono što bi trebalo, uklju?uju?i ?ak i moje imenovanje diktatorom, nagovorit ?u, kako sam ve? na jednom mjestu zaprijetio, svoju ženu da se prihvati diktatorskog posla, a onda; neka se oni najodgovorniji, oni koje sam imenovao gore u zaglavlju, dobro drže i ?uvaju, jer je jako ljuta na njih.

Komentari

diktatura

Sve je bolje od ovog.

Tko je glasao

Ponuda

Neki sugovornici traže da ponudim nekakvo o rješenje za izlaz iz krize.

A što je ovo što sam pisao do sada !!!!?????

Ne znam što da kažem????

Diktatura koju zagovaram je to rješenje koje tražite.

Prihvatite je kao svoje vlastito rješenje i nastojte vijest o njoj proširiti što je moguće šire i dalje. Time ostvarujete vlastite interese i ciljeve a mojim se idejama koristite kao prostoim sredstvom za ostvarivanje svojih interesa.

Ako ne budete tako radili, postat ćete žrtve političkog, ekonomskog i socijalnog kaosa, ili nečeg puno goreg - nekakvih drugačijih diktatura koje se već nude na internetu i koje će naći puno budala i krvožednih faca koji će ih podržati i prihvatiti kao vlastito sredstvo za ""rješavanje"" problema.

Kliknite "Diktatura" na Google-u pa ćete vidjeti što se sve nudi.

Od svih diktatura koje su prodefilirale ljudskom poviješću vrlo je mali broj onih koje su zadužile današnje i buduće generacije. Golema većina nije napravila ništa dobroga , a jedan broj tih loših pretvorile su države u klaonice.

Sada se zdušno nude baš takve i one nalaze svoje pobornike, a ono što ja nudim, kao što se vidi rezultira samo zahtjevom da nešto ponudim.

Na neki način, to je uobičajeni slijed događanja. Ludilo i krvoločnost rješavaju probleme koje razum nije mogao.

No možda postoje i iznimke od tog pravila.

Petrus

Tko je glasao

Ponuda

Moram se malko korigirati.

Strogo i precizno govoreći, ono što ja nudim nije diktatura, nego etabliranje onih zakona koji bi vratili potrebnu moć i produktivnost liberalnoj građanskoj demokraciji. A kako mi se čini da su neke demokratske metode nemoćne za takav posao, spreman sam prihvatiti i diktaturu, kao metodu njihovog etabliranja, jer se diktatura nije uvijek pokazala loša. Ponekad, doduće vrlo rijetko, bila je i produktivna i spasonosna.

Tko je glasao

Nietzsche je mrtav- Bog

Nietzsche je mrtav- Bog

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nepoznati diktator

Ako imaš volje čitati, evo ti teksta o jednom upravo nevjerojatnom diktatoru, koji je baš kao pravi diktator, iz duboke sjenke, praktično nevidljiv vladao cijelim carstvima . To je nešto zapanjujuće, a poznato je samo vrlo malom broju ljudi.

http://www.petar-bosnic-petrus.com/hr/clanci-download/Izazov.pdf

Tko je glasao

Lice i suvremeno naličje demokracije

Ovaj dodatak smatram važnim za razumijevanje demokracije i potrebe njenog intezivnog ili radikalnog usavršavanja.

Jasno dobvoljno dobar uvid ne možete steći na osnovu tog jddnog dodatka, nego čitanjem mojih lnjiga u kojima sam pisao o tome, prvenstveno u Tajnoj povijesti svijeta, a i u Hrvatskom testamentu. Pravnicima će možda pogodnije i korisnije bit da pročitaju Hrvatsko pravo.
No evo tog dodatka. cpoy paste iz dnevnika.

Poslušajte još nešto.

Gotovo svi ljudi današnjice doživljavaju dikataturu kao nekakvog zmaja ili političkog Tyranosaurus rexa, ali svaka diktatura ne mora nužno biti takva, pogotovo ne ona koju preporučujem u gornjim redovima. Takvu bi diktaturu možda prije trebalo shvaćati kao nekakav neophodan i hitan politički kiruški zahvat kojim se pacijentu (državi) spašava zdravlje i život.

Osim onih mračnih diktatora, naime, na čije su nas automatsko pomišljanje dresirali današnji demokratski narodni vođe, koji se «demokracijom» služe kao ljestvama za svoje prljave poslove, dakle, osim tih (Staljin, Hitler, Mussolini...) postoji još jedan tip diktatora od kojeg su neki koji mu pripadaju priskrbili čovječanstvu možda veća dobra nego sve demokracije zajedno. Već sam spomenuo neke od njih: Hamurabi, Mojsije, Aleksandar Veliki, Cezar, Konstantin Veliki, Justinijan, Karlo Veliki, Petar Veliki, Napoleon...

Od ovih, najveći su pak bili oni koji su svoju moć iskoristili za to da potomstvu ostave vrijedne zakonike i zakone. Nekima od tih zakona čovječanstvo se služilo tisućama godina, i pomoću njih održalo civilizaciju, a nekima se, čak u neizmjenjenom obliku, služimo i mi dan danas.
No ove diktatore mi uopće ne vidimo, a ni njihova djela, i to zato što smo, kako sam rekao, u interesu ovakve demokracije dresirani da, na sam pomen diktartora, mislimo isključivo na Nerona, Kaligulu, Mussolinija, Hitlera, Staljina i slične. Ali ovi (više tirani nego diktatori), samo su bijedni sljedbenici Herostrata, pa bi se tako prema njima trebali i odnositi. Stoga bi bilo najbolje da ih više ne spominjemo.

Umjesto takvih, bolje će biti da ukažemo na još jednog vrijednog «diktatora» i to tamo gdje ga nitko ne bi tražio. Perikle, atenski demagog. U vrijeme Peloponeskog rata, isključivo svojom političkom umješnošću i poštenjem, par godina prije smrti, osvojio je mjesto neospornog i faktičnog diktatora, i to u vrijeme kad je Atenska demokracija davala svoje najbolje plodove. I nije se nikad ogriješio ni o demokraciju ni o ljudska prava. Štaviše, državi je povjerio upravu nad svojim imanjima, da ne bi došao «u sukob interesa». I da je preživio kugu, možda bi Atena pobijedila.

Zapravo nije ni čudno da se Perikle uzdigao nad atensku demokraciju i izdigao do tog položaja. Ta bilo je to vrijeme vrlo teškog i iscrpljujućeg rata, vrlo opasno za Atensku državu – naročito nakon što je vjetrogonja Alkibijad glavno i najmoćnije atensko oružje, mornaricu, poklonio atenskim neprijateljima, Spartancima.

A kad već nabrajamo, evo još jednoga pravog pravcatog diktatora kojeg sam gore već spomenuo. On nije bio tako velik, ali uspomena na njega nikada ne bi smjela izblijediti. Lucije Kvincije Cincinato. Bio je diktator de iure i de facto. Senat mu je dva puta povjerio funkciju diktatora. I dan danas se Cincinato smatra uzorom čovječnosti, poštenja, odanosti domovini i humanosti u političkoj djelatnosti.

Moglo bi se još puno toga reći o ovoj vrsti ljudi i njihovim djelima kojima su zadužili ljudski rod. Ali o tome na drugom mjestu. Ovdje samo toliko, da tek izdaleka ukažem na to kako imamo malko previše pojednostavljeno, i stoga prilično iskrivljeno mišljenje o diktaturi, a i o demokraciji, te da diktatura ne mora baš uvijek biti nekakav bauk.

Da ne bi bilo nesporazuma, moram reći još i to da u mojim knjigama koje se odnose na ovu problematiku možete vidjeti da liberalnu građansku demokraciju smatram sintezom i ostvarenim ciljem sveukupnog razvoja društvene vladavine. No, ako ona uistinu jest sinteza razvoja, a ima više nego dovoljno razloga da se vjeruje da jest, onda u sebi mora sadržavati moć samoodržanja.

Održati se pak može jedino ako je sposobna evoluirati. Istinski i stvarno evoluirati može jedino ako je sposobna etablirati one i onakve zakone kakve sam gore naveo. Ako do toga ne dođe i ostane ovakva kakva jest, morati ćemo ju smatrati ohlokracijom, a ne demokracijom, jer više i puno bolje služi gangsterima, lupežima, varalicama, nitkovima i sličnoj bratiji, nego poštenim ljudima. Takva «demokracija», kao nekakva prefrigana kurva, slama i uništava, ne samo velike, sposobne i plemenite individue koje su joj odane i vjeruju u nju, nego i narode koji pokušavaju učiniti nešto dobro i veliko, a dovodi u pitanje i normalan razvoj civilizacije i ostvarenje ciljeva ljuske vrste.

To su razlozi koji zahtjevaju usavršavanje demokracije, i ako im ne mogu i ne žele udovoljiti oni koji su trenutno na vlasti (i imaju puno koristi od nje), onda moramo tražiti nekoga ko će to izvesti, jer time ne spašavamo samo demokraciju i njeno (već dobrano uprljano) lijepo i svijetlo lice, nego i sve ono čemu ona služi, i što se jedino i isključivo pomoću nje može ostvariti.

Ja se sâm nimalo ne žurim postati diktatorom. To bi za mene, isto kao i za Solona i Cincinata, bio gubitak vremena, jer imam i drugog posla. Ali ako odgovorni (a odgovorni smo svi), ne poduzmu ono što bi trebalo, uključujuči čak i moje imenovanje diktatorom, nagovorit ću, kako sam već na jednom mjestu zaprijetio, svoju ženu da se prihvati diktatorskog posla, a onda; neka se oni najodgovorniji, oni koje sam imenovao gore u zaglavlju, dobro drže i čuvaju, jer je jako ljuta na njih.

Tko je glasao

Značajne promjene

Zadnju polovinu dnevnika Diktatura, ili...sam dosta primijenio, a ponešto i prvu, pa koga zanimaju te promjene može ih pročitati.

Petrus

Tko je glasao

Reforma demokracije

Reforma demokracije

Eto dragi moji sudionici u diskusiji na ovom forumu. Mislim da smo dosta razgovarali da bi smo mogli jasno definirati ciljeve ili cilj.

Mislim da bi se on mogao opisati ovako.

Ne trebamo histerično mijenjati demokratske lidere, političare ili funkcionere, nego samu demokraciju. Slično kao i kod auta kojem se pokvario motor. Ne treba kriviti vozače što auto ne ide, i mjenjati ih, nego popravljati motor.

Promjena, «popravljanje» ili usavršavanje postojeće demokracije trebalo bi ići putem etabliranja ona četiri zakona koja sam naveo gore, u dnevniku.

Kako ih etablirati?

Možemo uvjeriti vladu ili nekog zastupnika da bi bilo dobro da ih predloži Saboru na usvajanje.

Mogla bi se formirati stranka koja bi ih zastupala i izborila se za njihovo etabliranje.

Mogli bi provesti referendum.

A mogli bi to učiniti i pomoću diktature kakvu sam već predložio. Njen bi zadatk bio da oktrojira te zakone i da bdije nad njihovim provođenjem.

Stvar trenutno najviše ovisi o tome imamo li mi koji o tome raspravljamo, imamo li , dakle, mi volje da radimo na tome, ili ćemo čekati da to učini netko drugi.

Tko je glasao

URBANA i RURALNA CIVILIZACIJA

Otkad postoji urbana civilizacija, na ovom planetu, društva i države koje su se našle u teškom stanju, u kojima im je bio ugrožen opstanak, pribjegavale su diktaturi kao obliku vladavine koji je najpogodniji da ih izvuče iz tog opasnog stanja.
#
Osim urbane civilizacije, postoji i ruralna civilizacija (uvjetno odabran slikoviti naziv) . U ruralnim civilizacijama su umjesto diktature, u trenucima krize, koristili oblik organizacije koji se zvao ZBOR STANOVNIKA te Zajednice. Na tom Zboru stanovnika su SVI stanovnici zajednice učestvovali (uključujući djećicu, starce i kućne ljubimce) i izjašnjavali se o KRIZNOM PITANJU - u svakom slučaju SVI AKTIVNO UČESTVOVALI u rješavanju kriznog stanja.

Oblik VLADAVINE je samo jedan od načina - autoritet nad većinom, a to je uvijek prisvajanje moći večine - što nikada nije dobro za većinu - jer nikada nije JOT-PPP.
Drugi moguči način je UPRAVLJANJE Zajednicom.
Treći način je PREDVOĐENJE Zajednice.

To su neke kategorije o kojima se ima puno više toga za reći prije bilo koje, pa i ''dobrovoljne'' diktature - koja nikada NIJE dobrovoljna - već je uvijek IZNUĐENA DIKTATURA.

U Prirodi ljudskog Bića je da bude AKTIVNI UČESNIK ODLUČIVANJA o svim pitanjima koja se tiču njegova života. Od odabira odjeće i frizure, do odabira partnera i društva s kime će klopati roštilj.

:o)

DuorPula@gmail.com
*čisto za zagrijavanje..

Vladavina - Upravljanje - Predvođenje
Što je vaš intimni ljudski odabir?
Što doista želite?
Biti pod vlašću?
Biti upravljani?
Biti predvođeni?
*[:O)

Tko je glasao

Vladavina - upravljanje...

Vladavina - Upravljanje - Predvođenje
Što je vaš intimni ljudski odabir?
Što doista želite?
Biti pod vlašću?
Biti upravljani?
Biti predvođeni?
*[:O)

Ne zamjeri, ali čini mi se da si zaboravio služenje.

Jedan koji je prije oko dvije tisuće godina došao i tvrdio da je on apsolutni gazda i gospodar svekolikog postojanja, o toj svojoj funkciji rekao je otprilike ovako:

Nisam došao da budem služen, nego da služim.

Za naše potrebe, mi to isto,sami sebi trebamo govoriti ovako.

Nisam cilj postojanja, nego tek sredstvo da se ti ciljevi, ili taj cilj ostvari. I što bolje budem služio ostvarenju tih ciljeva, bit ću tim vredniji i dostojniji poštovanja.

Hamurabi, Mojsije ,Perikle, Aristotel, Arhimed, Da Vinci Dante , Galileo, Newton Napoleon, i mnogi drugi ravnali su se upravo prema tom pravilu, premda ga najčešće nisu bili svjesni.

Štujemo ih i štovat ćemo ih dovijeka, samo zato što su dobro služili.

Stijena

Tko je glasao

PUBLIC SERVICE WORKER'S

'Služenje' u hrvatskom jeziku je u korjenu SLUGA - a od tih i takvih koji 'služe narodu' me malo zaboli glava (i ostali organi). Hvala meni doista ne treba DIKTATOR koji će me ''''služiti''''. Takvu diktaturu živimo danas. ''Sluge naroda'' pretvoriše narod u svoju služenčad. Pojam Državna Vlast su si pretvorili u pojam Vlasnici države. Refeudalizacija. Vlasnici svih resursa. Vlasnici ljudi i njihovih života. Hvala ne.

Kažeš Petre: ''Nisam cilj postojanja, nego tek sredstvo da se ti ciljevi, ili taj cilj ostvari. I što bolje budem služio ostvarenju tih ciljeva, bit ću tim vredniji i dostojniji poštovanja.''
NE!
Ja nemam potrebu negirati sebe kao cilj postojanja - jer je to nelogično. Svaka moja molekula je božansko postojanje. Moje ruke, noge, glava, misli - sve je to Smisao Postojanja - jer nikada nijedno negiranje ne vodi afirmaciji ili nekom ''višem cilju''. Temeljno je pitanje kako AFIRMIRATI svakoga od nas kao JEDNAKOPRAVNO BIĆE OVOGA SVEMIRA - pa onda i kao jednakopravno političko biće koje ima pravo suučestvovati u odlučivanju o svim pitanjima ove Zajednice Zemljana čiji smo Članovi. Bez potpune afirmacije sve ovo ostaje samo BORBA za energiju, prostor, resurse itd..

HomoSapiensSapiens mora pronaći načine SVOJE POTPUNE AFIRMACIJE - a to znači da moramo pronaći načine za potpunu afirmaciju NAJGLADNIJEG DJETETA koje umire u ovom trenutku .. i svega Živoga. AFIRMACIJA ŽIVOTA - to je posao Homoida21 stoljeća - jer ekosustav nas upozorava da smo na granici.

NOVA PARADIGMA 22 ne može se koristiti bilo kojim dosadašnjim Kvakama22 kao formulama za rješenja - jer upraovo su te Kv22 dovele cjeli sustav u ovo stanje u kome veliki diktatori generiraju malo manje diktatore a oni još ove malo manje diktatore a ovi ove najmanje diktatore.. pa sve tako do poduzeća i obitelji - i onda nije čudno da imaš OPASNU KUHAČU - što je jednako tako muški princip diktature - samo sa malo izmjenjenim ulogama. To je lagodno - ali onda eto čovjeka motivira da napravi državnu diktaturu da bi se oslobodio svoje osobne:o)))

Homoid22 treba još malo narasti.
Nova paradigma i diktatura su jednostavno nespojivi.
Diktature svih vrsta spadaju u reciklažno dvorište povijesti.

DuorPula@gmail.com
* 'sluga' koji je diktaor = to već imamo
* vrijeme je rođo za rodovsku dmokraciju 21 stoljeća online

Tko je glasao

Ja nemam potrebu negirati

Ja nemam potrebu negirati sebe kao cilj postojanja - jer je to nelogično. Svaka moja molekula je božansko postojanje. Moje ruke, noge, glava, misli - sve je to Smisao Postojanja - jer nikada nijedno negiranje ne vodi afirmaciji ili nekom ''višem cilju''. Temeljno je pitanje kako AFIRMIRATI svakoga od nas kao JEDNAKOPRAVNO BIĆE OVOGA SVEMIRA - pa onda i kao jednakopravno političko biće koje ima pravo suučestvovati u odlučivanju o svim pitanjima ove Zajednice Zemljana čiji smo Članovi. Bez potpune afirmacije sve ovo ostaje samo BORBA za energiju, prostor, resurse itd..

tako je, Duore, svaki je čovjek mali svemir za sebe i nosi u sebi jedno malo sunce. uostalom, i kemijski sastav nam je svemirski, zemaljski.

sve priče o patnji i boli u svrhu višeg cilja samo su kršćanske floskule temeljene na osjećaju krivnje, a namijenjene ovčicama kako bi bile pokorne i tek u nekom drugom svijetu bile sretne.

smrt fašizmu, sloboda svim ljudima svijeta!

Tko je glasao

Sloboda

Što podrazumijevaš pod slobodom - stanje u kojem svatko radi što god hoće?

Tko je glasao

Naj HIGH SLOBODA

Viši stupanj slobode je NE RADITI ŠTO NEĆU.
Ne raditi ništa pod prinudom tuđe diktature (bilo kje vrste).

Sloboda je minimaliziranje svih vrsta prinude i iznude.
Sloboda jedinke je suprotnost diktaturi nad jedinkom.
..itd..

DuorPula@gmail.com
* služenje je nesloboda bliska robovanju u kojoj su i rob i robovlasnik vlasnici i robovi koncepta vlasništva.. koncept je porobio samog stvaraoca koncepta *¨¨[:o) i.. sada stvaralac koncepta ima posao domisliti novi online koncept Prd21/22 *[:o))

Što podrazumijevaš pod slobodom - stanje u kojem svatko radi što god hoće?
#
= da da.. baš tako.. svatko doista radi što god hoće i što god želi.. a ne radi što god neće i što god ne želi = to je Prirodno stanje čovjeka. Savršena sloboda nam je na dohvat ruke - samo da je još malo doradimo..

Homo sapiens to može!

DuorPula@gmail.com

Tko je glasao

Sloboda

Već više od dvije tisuće godina sloboda se shvaća upravo suprotno. Kao sposobnos da se čovjek suprotstavi svojoj požudi, robovanju prirodnoj nužnosti, življenju po prirodnim zakonima itd. Sloboda je nešto ne-prirodno, čak protuprirodno..
Npr:
ako prijatelju pojedeš ručak, zato što si bio gladan onda robuješ prirodnoj nužnosti, običnoj gladi. ali ako se suprotstviš gladi i prijtelju ostaviš njegov ručak onda se možeš smatrati slobodnim čovjekom. No toio i nije neka velika žrtva. One koje danas slavimo kao velike ljude i učitelje ljudskog roda odricali su se i života, zato da ne bi pogazili neko od važnih moralnih načela - a moralna načela su zapravo načela slobode.

Ali, zaboga ,Duore, pa koliko ti imaš godina?

Doimaš se kao neko dijete.

No da te utješim, ja sam ti strašno star. Pravi sam neandertalac.

Htio bih otvoriti novi dnevnik.
dođem tako gdje piše kreiraj novi dnevnik i pokušavam, ali ništa, pa opet nikako, a zatim ništa. Internet mi je strašno stran.

Možeš li mi reći što moram napraviti?

Hvala ti.

Neandertalac

Tko je glasao

ROB želi biti DIKTATOR

petarbosni4 — Pet, 15/10/2010 - 17:08.
Sloboda
Već više od dvije tisuće godina sloboda se shvaća upravo suprotno. Kao sposobnos da se čovjek suprotstavi svojoj požudi, robovanju prirodnoj nužnosti, življenju po prirodnim zakonima itd. Sloboda je nešto ne-prirodno, čak protuprirodno..
#
Nakon ovog tvog komentara Petre nemam potrebu dalje komentirati, jer pišeš iz pozicije roba koji mašta o tome da bude diktator imperator - a takva je i većina ovih danas..

ugodan dan vam..
DuorPula@gmail.com
* klasična sukobljena dualnost Kilk-Klak - maskirana iza puno riječi..

Tko je glasao

analfabet

Ne zamjeri Duore,
ja sam već odavno susreo dosta analfabeta koji bi htjeli raditi lektorski i korektorski posao.

Treba učiti, učiti i samo učiti - skazal tovariš Lenjin.

Puno uspjeha

Petrus

P: S.

O biti slobode može se pročitati kod Aristotela, pripadnika Stoičke škole, Demokrita, Epikura Prosvjetiteljskih filozofa i pravnih teoretičara, a najviše kod predstavnika Klasičnog njemačkog idealizma. naročito Kanta. Bez temeljitog poznavanja te materije ne bih nikom preporučio da išta govori o slobodi, da se ne bi osramotio.

Tko je glasao

Aj dobro Petruse pići ti

Aj dobro Petruse
pići ti dalje sa svojim „VELEskepticizmom“ i „VELEdogmatizam“.. a uskoro će ti i Newtonova jabuka past na glavu - jer očito još nisi do te faze evoluirao.
Kao i svi ''VELIKI MISLIOCI'' kada ostaneš bez teksta onda prijeđeš na OSOBNO VRIJEĐANJE -...
Kvazi filozof prosipa pamet jer je eto star - A TO JE ZNASE NAJ ZNAČAJNA KVALITETA!!!

..šetaj..

DuorPula@gmail.com
* mahanje koricama tvrdih knjiga - jednako ko što neki drugi mašu laptopom
* sramota = to ide u paketu sa robom i ostalom robom
* primjeni formulu 'Lenjina' na sebi sukladno 21st.

Tko je glasao

Oprosti

U pravu si, dragi Duore kad kažeš da sam se ponio kao neprincipijelni prostak. Bio sam se neopravdano iživcirao tvojom sporošću u razumijevanju onoga što ja hoću reći i izvrijeđao te, što nikako nije lijepo, ni ljudski, a ni pedagođški. Jer, ako netko sporo shvaća, ne mora on biti kriv. A ako uopće ne shvaća, opet nije kriv jer i to može biti urođena osobina. S druge strane, lako može biti kriv onaj ko objašnjava, jer objašnjava loše, pa bi se trebao ljutiti na sebe.

S druge strane, što jest, jest,

lijepo je i plemenito od tebe što poslije toga još uopće komuniciraš samnom i što si se udostojao skrenuti mi pažnju na moje nekorektnosti. Eto, uspio si i praktično dokazati i to da stariji mogu učiti od mlađih.

Istina i pravda prije svega.

Svakome prema zasluzi.

Nadam se, da se i ti nećeš živcirati ako ti, uz sav respekt prema tvojoj osobi ( respekt na koji si me ti sam primorao opravdanošćuu svog prijekora), ako ti, dakle,tvrdoglavo budem ponovio da je sloboda ipak nešto drugo od onoga što ti podrazumijevaš pod njom.

U to da otkrije što bi ona trebala biti (a ona je temelj svega) čovječanstvo je uložilo puno tisuća godina vremena i silne napore najvećih duhova koje je do sada dao ljudski rod. To ne bi trebalo potcjenjivati, a toliko je vrijedno da je nemoguće odnositi se s precjenjivanjem prema tim spoznajama. Jasno, pravi odnos prema tome isključuje i dogmatizam, ali nikad ne isključuje kritički stav.

Npr. Shvaćanje demokracije za koje su se izborili građanski misloci smatra se, jednodušno, vrhuncem mišljenja demokracije, a sama ta demokracija vrhuncem razvoja društvene vlasti, ili vlasti u društvu. Kako hoćeš.

Ja se klanjam pred tim neprocjenjivo i neiskazivo vrijednim dostignućem ljudske vrste, ali također nalazim tome shvaćanju neke korjenite nedostatke koje sam pokušao opisati u svojim radovima i otkloniti ih. Mislim da sam, barem u teoriji, ukazao na jedan puno savršeniji tip demokracije kojeg zovem logokracijom. Za nju kažem da je nužna, jer se jedino u obliku te logokracije može održati postojeća građanska demokracija, što je presudno važno za ostvarenje ciljeva vrste.

To je evolucija ili prilagodba građanske demokracije novonastaloj situaciji i to sa ciljem da se spriječe lopovluci i da se u što je moguće većoj mjeri osigura pravda i sloboda, bez kojih nije moguć napredak, a možda ni ljudski opstanak uopće. Ali neću te više daviti sa tim.

Htio bih ti samo pokazati kako nisam, niti dogmatik, niti skeptik, nego da kao svetinju poštujem ono što je do sada postigao ljudski rod, i pokušavam tome dodati i svoj doprinos, jer djelo kojeg čovjek treba zaokružiti i pored toga što zaslužuje divljenje, nije savršeno i nije ni blizu svog konačnog oblika.

Molim te još jednom, oprosti zbog uvreda kojima sam te bio obasuo.

I, ako ne tražim previše, molim te također da razmisliš o ovim stvarima koje sam sada napisao.

Da budem precizniji molim te zapravo da pokušaš povjerovari u to da ne možemo napraviti neki iskorak ili korak naprijed bez dobrog poznavanja i točnog razumijevanja onoga što je do sada bilo napravljeno, jer svi mi, otkad je svijeta i vijeka, gradimo, usavršavamo i dovršavamo jednu te istu stvar, jedno te isto djelo, čiju je strukturu - jednom, u beskonačno dalekoj prošlosti, a možda čak i s one strane ruba vremena - zamislio... tko zna ko. Možda čak i sami smisao postojanja.

Pri ovoj gradnji, lako je pogriješiti i bilo je puno pogrešnih shvaćanja i poteza, a malo, vrlo malo onih koji su uistinu nastavljali gradnju i vodili ka ostvarenju zamišljenog ili oduvijek postojećeg, ali još-ne-ostvarenog cilja.

Srdačno i istinskim poštovanjem.

Tvoj Petrus

Tko je glasao

parole

Mir neka vlada na grobljima, a na svijetu život!

Tko je glasao

Još jedna parola

Jedna vrsta, jedan planet, jedan zakon!

Kužiš li da je to potpuno isto što i dio tvog gesla:

""""...sloboda svim ljudima svijeta! """""

Tko je glasao

to o čemu ja govorim nije

to o čemu ja govorim nije kapitalizam, ali ni socijalizam, ni bilo kakav nasiljem nametnut kalup - već nešto puuuno istinitije i bliže čovjeku...

čudi me da genij tamo nije stigao. vjerovatno i jest, ali su u pitanju kompromisi, ne?

Tko je glasao

Diktatura kuhače

Ovaj tekst mi se sviđa, iako se zapravo uopće ne slažem s tvrdnjama i analizama.

Kako možeš sebe, koji si nesavršen, smtran, prolazan itd, itd. tretirati kao svrhu ili cilj postojanja.

Na sreću ti samo misliš da živiš tako kao da si cilj postojanja.

U stvarnosti stvar stoji drugačije. Ti imaš moć samoodržanja, ali ona ti služi sam zato da bi sudjelovao u stvaranju nečeg savršenog, neprolaznog, besmrtnog itd. Omogućuje ti da služiš. I ako bi se tome radikalno odupro, završio bi u nekoj od onih klinika.

""""""jer nikada nijedno negiranje ne vodi afirmaciji ili nekom ''višem cilju''. """""""

Alat koji se u radu troši i nestaje ne negira se u nastajanju svog proizvoda??????????????

Negirajući se tim načinom, alat služi nastajanju nečeg više nego što je on sam - služi svrsi radi koje je napravljen.

Gledaj dalje:

Služiti može samo ono što je svrsishodno za ostvarivanje nekog cilja.

Svrsishodnost je sinonim za vrijednost. Što ne služi nikome i ničemu ništa i ne vrijedi.

Srećom, i ti služiš , premda uopće nisi svjestan toga. Svaka stanica tvog organizma služi. Služi naime tako da svoj opstanak temelji na tome da čini nekakve usluge ili dobra drugim stanicama, koje opet funkcioniraju i opstaju na isti način.

Nemoj o ovim stvarima raspravljati kao nekakav sluga, jer baš to ne služi ničemu.

Ciljem postojanja smatraju se pripadnici use, nase i podaseističkog svjetonazora.

Živ mi bio i još puno vina popio!

Što je Paradigma 22 ?

Tko je glasao

SAVRŠENI ALAT I PROIZVOD

petarbosni4 — Pet, 15/10/2010 - 09:17.
Diktatura kuhače

Ovaj tekst mi se sviđa, iako se zapravo uopće ne slažem s tvrdnjama i analizama.
#
Hvala Petre. Tvrdnje su na mjestu, a Analize su životne, a ne teoretske iz tuđih prastarih knjiga.

Kako možeš sebe, koji si nesavršen, smtran, prolazan itd, itd. tretirati kao svrhu ili cilj postojanja.
#
Svaki Čovjek je Savršeno Biće. Svaki Majmun je savršeni majmun. Svaki Cvijet je savršeni cvijet.
Čovjek ima sposobnost Spoznati da je Savršenstvo Života i težiti življenju i realizaciji toga(ili ne.. - zavisi od razvijnosti).
Da li ćeš sebe smatrati nesavršenim i nebitnim za tvoje postojanje - tvoj je misaoni odabir. To je dosta čest odabir 'služeće' misaone paradigme - koja se onda odjednom pretvori u KLIK - i eto DIKTATURE. ''Klik-Klak filozofija'' (moj naziv) nimalo ne afirmira ŽIVOT i ŽIVLJENJE Najuzvišenijih Mogućnosti Najljubavnijeg Najmudrijeg Najdivnijeg Čovjeka sa svim njegovim potencijalima. Klik-Klak filozofija NEGIRA UZVIŠENOST čovjeka u ime 'nekih viših ciljeva' pa tako tisućama godina unazad (zato su i piramide ostale na pustom pijesku - umjesto da su u rajskom vrtu obilja i blagostanja danas..)

Na sreću ti samo misliš da živiš tako kao da si cilj postojanja.
#
Na sreću solipsiste i ostale ''''mudrace''''' tisuća godina unazad sada možemo lijepo odložiti.. a možemo i započeti nanovo diskusije o nekim ''mudrim temama'' npr: 'gdje nestane svijet kada zatvorim oči'....ili... 'koliko anđela može plesati na vrhu igle'... ima jako puno besmislenih tema .. ali NA SREĆU ja znam što 'samo mislim' - a što misle neki drugi o tome što je u mojoj spoznaji - to je njihova stvar. Valjda ja znam što je ISTINA bolje od tebe!:o))) Prd22

U stvarnosti stvar stoji drugačije. Ti imaš moć samoodržanja, ali ona ti služi sam zato da bi sudjelovao u stvaranju nečeg savršenog, neprolaznog, besmrtnog itd. Omogućuje ti da služiš. I ako bi se tome radikalno odupro, završio bi u nekoj od onih klinika.
#
Kako stvar stoji u stvarnosti to doista ovisi o Osobnoj Stvarnosti. Svatko od nas živi u Osobnoj Stvarnosti dizajniranoj na sliku i priliku Osonim željama i Potrebama:o)) Ja imam moć samoodržanja samo zato da bih Živio SEBE i time bio ŽIVOT SADA kao jedna Mala Kapljica Života. Odupiranje bivanju slugom ima jako puno metoda, od kojih većina uopće ne mora biti radikalna. Dapače. Kako Prd22 kaže možda je ponekad dovoljno prisjetiti se da: Ja Imam RUKE. Da, Ja Imam Glavu. Ja Imam MOĆ da mijenjam ovu stvarnost koju želim drugačijom. A o tome i ti pišeš - KAKO UVESTI RODOVSKU DEMOKRACIJU - to bi ti želio, jer to je Naša Priroda. Sjedim pijem pušim i špricere rušim... a kuhače samo migaju okolo i svi se smiju:o))) BUDI OZBILJAN PETRE!!:o)))

""""""jer nikada nijedno negiranje ne vodi afirmaciji ili nekom ''višem cilju''. """""""
Alat koji se u radu troši i nestaje ne negira se u nastajanju svog proizvoda??????????????
#
Hehe.. znao sam da ćeš se naješkati na 'viši cilj' - a o alatu očito nemaš pojma:o))))))
Alat se ne ugrađuje u proizvod. Alat stavra proizvod. Novi proizvod koji je NOVA VRIJEDNOST.
Materijal (plus) Alat, plus Znanje( umijeće, vještina, majstorija), plus Vrijeme, plus Energija = i ETO PROIZVODA.
Alat prije nego se integrira u novo nastalu vrijednost stvori MILIJUUUUUUNE veću vrijednost.
Jedini alat koji se jednokratno ugradi u 'proizvod' je BOMBA koja pri stvaranju PONIŠTI samu sebe i napravi rupu recimo - i onda opet eto dođemo do RUPE čija je kvaliteta ono što nije:o))) RUPINA savršena kvaliteta je PRAZNINA koja se može napuniti vodom ili mislima ili pijeskom... zavisi da li pričamo o misaonom jezeru, misaonoj glavi ili kanti za zidare:o))))
*Prd22 je sinteza svih.. pa i onih koje su odavno nestale..

Negirajući se tim načinom, alat služi nastajanju nečeg više nego što je on sam - služi svrsi radi koje je napravljen.
#
Točno je da alat služi svrsi - ali se pri tome ne negira, nego se UGRAĐUJE. Alat ugrađuje dio svoje Kvalitete u Proizvod koji stvara. Alat je ponosno samosvjestan da stvara. Alat je Ponosni suSTVARATELJ STVORENOGA:o))) Sada. Ovaj čas.
Evo da ti to napišem i drugačijim riječnikom: Kreator koji Kreirajući Sebe Kreira kreaciju Koja Jest. :o)))Prp22

Gledaj dalje:
Služiti može samo ono što je svrsishodno za ostvarivanje nekog cilja.
#
Ma da. CILJ??!!?? Što je to uopće CILJ i tko će odrediti tu kvalitetu SVRSISHODNOSTI - svrsishodnost ZA KOGA?? Diktator je to onda provesti u djelo = JER JE TO SVRSISHODNO???
Način i kvaliteta Putovanja do cilja je i samo jedan od ciljeva putovanja.
Cilj te neke tvoje Diktature je DOSTIĆI NEKI CILJ!! KOJI CILJ?? Elitistička diktatura?? Ma da. Danas je 21 stoljeće. Pametnih ljudi ima dnevno online više od sveukupno skupljenih mislilaca od piramida do antike. To je passe stvar.

Svrsishodnost je sinonim za vrijednost. Što ne služi nikome i ničemu ništa i ne vrijedi.
#
E pa malo sutra. Kada ptičica pjeva onda je to jako vrijedno. Kada miriše more onda je to jako vrijedno i jako svrsishodno za sve koji šetaju i uživaju u zalasku sunca koje eto postoji i bez svrhe i bez vrijednosti i bez cilja - a eto postoji. JOJOJOJOJ vi matematičari. Ekonomska duhovnost nekako je uvijek FALIČNA jer jednostavno NE FUNKCIJONIRA.
Petre.
Riječi SVRHA i SLUŽENJE i VRIJEDNOST - jednostavno su prizemlje br.1 postojeće paradigme.

Srećom, i ti služiš , premda uopće nisi svjestan toga. Svaka stanica tvog organizma služi. Služi naime tako da svoj opstanak temelji na tome da čini nekakve usluge ili dobra drugim stanicama, koje opet funkcioniraju i opstaju na isti način.
#
Srećom, ja ne služim ničijim misaonim obrascima i ničijem poimanju mene osim MENE.
Tvoje mišljenje je savršeno logično na nivou stanice(ali ga upotrebljavaš u svrhu dokazivanja nečega što nije).
Nedostaje mu jedan Permakulturni princip koji kaž da stanice imaju DVOSMJERNU KOMUNIKACIJU (ili bolje reći multidimenzionalnu multikomunikaciju). Svaka stanica je u proaktivnoj funkciji i DAVANJA i UŽIVANJA benefita svoga položaja(u okolišu ostalih stanica).
Jednako tako Čovjek je MULTIDIMENZIONALNO BIĆE koje dvosmjerno razmjenjuje sebe sa okolinom.

Nemoj o ovim stvarima raspravljati kao nekakav sluga, jer baš to ne služi ničemu.
#
Mogu raspravljati o svim stvarima na način koji odaberem. U tome je ljepota SAMOUPRAVLJANJA svojim mislima, željama i potrebama - a da li to NEČEMU SLUŽI ili NE SLUŽI NIČEMU to doista nije bitno.. jer, kao što rekoh puno puta = ja si samo ZAPISUJEM SEBE.. pa se onda Učim.. jer POZITIVNI MISAONI Ping-Pong je važan(čak i za nas diktatore:o))))

Ciljem postojanja smatraju se pripadnici use, nase i podaseističkog svjetonazora.
#
Da. Diktatori su u tome najčešće još kvalitetniji.:o)))(ali poskrivečki.. nisam ja.. ali bih kad bih imao prilike..)

Živ mi bio i još puno vina popio!
#
Hvala nisam za alkohol.

Što je Paradigma 22 ?
#
Prd22 je sve ono što Savršeni Alat stvara kao Savršeni Proizvod.
:o))

DuorPula@gmail.com
* fala Petre.. ja sam samo Majstor
.. koji zna kako skinuti staru boju http://vimeo.com/15793403

Tko je glasao

Suosjećanje

Duore,
Vidim da kod tebe stvari ne stoje baš najbolje, ali budi uvjeren da će te to proći. Možeš mi vjerovati, jer sam jako star i imam puno iskustva

Tko je glasao

Jesi li ti mozda dosao na

Jesi li ti mozda dosao na pollitiku da sluzis?

Tko je glasao

Došao sam služiti

Da.

I meni bi, kao i onima gore bila velika čast biti sredstvom koje će današnjim i mnogim budućim generacijama služiti za ostvarivanje ciljeva naše vrste.

Tko je glasao

Kako izgleda to sluzenje u

Kako izgleda to sluzenje u tvojem slucaju?

Tko je glasao

Kako služiti?

Iskazivati ono što bi nama današnjima i budućima moglo biti od koristi, i s čime bi se oni mogli poslužiti za ostvarivanje svojih i općih ciljeva.

Tko je glasao

A jesil dosao sta

A jesil dosao sta naucit?

Ovdje ima u biti dosta ekipe koja dijeli istinu, a nesto manje ekipe to koristi.

Tko je glasao

Ucenje

Gale,

A jesil dosao sta naucit?

Kolko sam primjetil, si ti osoba s najvise pitanja na pollitika.com. Drugi moraju par puta ponovit na tvoja inzistiranja, jel ti nije jasno poslje jedenog ili dva odgovora.

Tko je glasao

Odgovor Skvikiju - Kapital

Čini se da bih ti trebao nešto odgovoriti u vezi pitanja o kapitalu. Tako barem kaže računalo.
No ja sam izgubio tvoje pitanje.

A što se tiče slijedećeg:

citiram

"""Kolko sam primjetil, si ti osoba s najvise pitanja na pollitika.com. Drugi moraju par puta ponovit na tvoja inzistiranja, jel ti nije jasno poslje jedenog ili dva odgovora""".

Završen citat

Ne razumijem ni jedne jedine riječi.

Tko je glasao

Petarbosni4, Pitanje sam

Petarbosni4,

Pitanje sam postavil Veli Joze


Kapital

Veli Joze,

Dakle, ako kapital prepustimo samom sebi, da radi za nas, mi možemo ponovno postati ono što jesmo: ljudi, emotivna bića, kreativna bića, radoznala bića...i posvetiti se onome što nas čini - umnom radu, istraživanju (vjerovatno svemira). U situaciji gdje smo lišeni strahova i brige za egzistenciju, raste naša benevolentnost prema drugima, tolerancija, uvažavanje razlika, društvena solidarnost.
Na neki način, kada kapital počne raditi za ljude, ući ćemo u razdoblje socijalizma, ali ne kao društveno-ekonomskog oblika po Marxu, već po brizi o čovjeku i svijesti. Dakle, samo kroz opće blagostanje, a ne kroz revoluciju, ući ćemo u novu eru.

Meni nekaj nije jasno: Od kud bute vi stvorili taj kapital. Kapital se stvara radom i radom se odrzava. Danas je taj isti raspodjeljen na pametne i skrupuozne ljude, koji ga nece dobrovoljno ispustit iz ruke. U Kini je momentalno sakupljen naj veci kapital, a budi uvjerena da ga buju jos povecali, a imaju i potencijala ga sacuvat (1,3 mil. stanovnika). Kupuju sva rudna bogatstva u Africi i vec sada stvaraju glavobolju EU.

A ovo sto ti nije jasno ide na Galetovu adresu a ne tvoju. To ima malo dulji rep.

Tko je glasao

petre

heheh...to ti je skviki...vjerujem da i on sam sebe ponekad ne razumije, no naviknut ćeš se već na njega...i da, dobro došao na pollitiku...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Janus, heheh...to ti je

Janus,

heheh...to ti je skviki...vjerujem da i on sam sebe ponekad ne razumije,

Samo ti pitaj, kaj ti nije jasno, svakom se moze objasnit.

Tko je glasao

:)

sve pet skviki...ajd da više ne spamamo ovaj dnevnik...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

Naučiti?

Da.

I nadam se da još mogu učiti.

No ja učim prvenstveo iz knjiga. Ovdje iz dobrih postova, ali i iz lucidnih kritičkih primjedbi i zamjerki.
A dosta naučim i onda kad se istinski potrudim da nekome drugome nešto objasnim. Ako mi uspije, onda i ja sam puno bolje shvatim stvar koju sam nekome drugome objašnjavao.

Tko je glasao

UČENJE OD MLAĐIH

petarbosni4 — Čet, 14/10/2010 - 00:01.
Naučiti?
Da.
I nadam se da još mogu učiti.
No ja učim prvenstveo iz knjiga. Ovdje iz dobrih postova, ali i iz lucidnih kritičkih primjedbi i zamjerki.
A dosta naučim i onda kad se istinski potrudim da nekome drugome nešto objasnim. Ako mi uspije, onda i ja sam puno bolje shvatim stvar koju sam nekome drugome objašnjavao.
#
Skoro savršeno - jedino možda nedostaje: Učenje od BUDUĆE GENERACIJE.. jer ovi ''klinci'' koji danas stvaraju jedan dio ove stvarnosti koju živimo ZNAJU VIŠE OD NAS DANAS!!!
Današnji MLADUNCI su slijedeći korak razvoja Homo Sapiensa. Novi um. Nova pamet. Nova paradigma online.

Cijeli je problem u zastarjelom POIMANJU STVARNOSTI - koja uvijek iznova ne dozvoljava da Mladi UMOVI doista doprinesu SADAŠNJOSTI. Mladi umovi vide stvarnost u tom nekon novom vremenskom pomaku. Stari umovi su zacementirani i jednostavno sebično uvijek izova smišljaju neke nove Diktature..

DuorPula@gmail.com

Tko je glasao

ućiti od mlađih

s ovim se potpuno slažem i dodajem da je taj, katkada najdragocjeniji, uvijek i najteži oblik učenja upravo zbog psiholoških prepreka.

Tko je glasao

Urbana civilizacija

Moja greška.

Urbana civilizacija je tautologija.

Načelno gledano, svaka civilizacija je urbana.

Ja doduše govorim i o neolitskoj civilizaciji. Ali to je civilizacija tek uvjetno uzeto, kad želim ukazati na razliku Antičke civilizacije i onog načina života koji mu je prethodio. Život u plemenskim zajednicama - gemeinschaft - ne pozna podjelu rada i slične pojave koje su osnova civilizacije.

Hvala što ste mi skrenuli pažnju na jednu moju grešku koju sam puno puta ponovio. No ne radi se o nekoj fatalnoj greški, nego možda tek uvjetnoj.

A što se tiče oblika vladavine u tim neolitskim zajednicama, on je poznat pod imenom gentilne ili rodovske demokracije, koja se, po mišljenju antropologa, prakticirala samo u mirnim vremenima, a u ratnim stanjima obično je vlast preuzimao jedan čovjek.

Pozdrav Petrus

Tko je glasao

RODOVSKA DEMOKRACIJA

Antropolozi su Petre napisali mnoge gluposti - jer su gledali i proučavali RODOVSKE DEMOKRACJE izvana (a ne iznutra kao članovi).

Da. Rodovska Demokracija Ljudskog Roda.
To nam danas treba. Za to danas imamo tehnologiju.
Urbana civilizacija nije tautologija. Urbanizirana civilizacija je produkt urbanizatora (znači onih koji ne žive pod tom kruškom, nego sjede u nekom uredu i urbaniziraju život drugih). Spontana izvorna PRIRODNA civilizacija je civilizacija koja spontano raste kao produkt ljudi KOJI ŽIVE NA TOM TERENU. Hum nije produkt urbanista, nego ljudi koji su živjeli Hum i bili Hum.. pa su takve i njihove građevine i organizacija tog urbanog gradića. Prirodna urbanizacija - naspram NASILNE urbanizacije. [Hum Istra, najmanji grad na svijetu]

Prirodna urbanizacija proizvod je Ljudi koji gledaju svaki kamen i svako drvo i prirodno odluče da je najbolje BAŠ TU NAPRAVITI PUTIĆ (jer se prije toga većina počne služiti tom stazom - prirodno i SPONTANO.
Spontana urbanizacija je proizvod SPONTANE DEMOKRACIJE koja se dešava uvijek kada Grupa ljudi kao Zajednica suučestvuje u dizajniranju i stvaranju svog PRIRODNOG DRUŠTVENO POLITIČKOG i ŽIVOTNOG OKRUŽENJA.
Zaključno:
Urbanisti su danas - tehnički izvršioci postojeće diktature.

*Cijela ova priča o potrebi DIKTATURE - je jednostavno besmislena, jer:

1. živimo u 21 stoljeću
2. pismeni smo
3. imamo sredstva mrežne komunikacije
4. diktatura već postoji
5. jedino pravo pitanje je:
KAKO UKINUTI POSTOJEĆU DIKTATURU 'kvazi elite'

DuorPula@gmail.com
* odabir riječi nije slučajan.
* odabir i broj i ritam i boja riječi = to je odnos prema stvarnosti

Tko je glasao

DuorPula

Može se gledati i drugačije.
Ne ljuti se, ali moram ti reći da je stoj stav nedomišljen, naivan i prejednostavan,
Drugo

""""KAKO UKINUTI POSTOJEĆU DIKTATURU 'kvazi elite' """"

Možda je bolje reći pseudoelite ili ohloelitizma.

Oni zakoni s kojima bi se reformirala sama demokracija su odgovor na tvoje, nepotrebno pitanje.

Tamo sam naveo i primjer : kad je auto pokvaren, ne treba se ljutiti na vozače i mjenjati ih, nego popraviti auto.

Tko je glasao

KVAZI ELITA

Temeljno i najvažnije pitanje jest:
KAKO UKINUTI POSTOJEĆU DIKTATURU 'kvazi elite' - koja je Upravljanje državom pretvorila u - VLADANJE DRŽAVOM - a onda još strašnije u VLASNIŠTVO NAD DRŽAVOM!!

Ti Petre nas zezaš?
Sada važeće Zakone su donijeli sada vladajući ljudi.
Nove zakone trebaju donijeti Novi Ljudi.
To je bar jasno k'o dan.

''Tamo sam naveo i primjer : kad je auto pokvaren, ne treba se ljutiti na vozače i mjenjati ih, nego popraviti auto.''
#
Pa Država Petre nije MAŠINA.

Može se gledati i drugačije.
#
Uvijek se može gledati drugačije - jer zapravo koliko ljudi - toliko i pogleda.

Ne ljuti se, ali moram ti reći da je stoj stav nedomišljen, naivan i prejednostavan,
#
Možda Petruse, možda.. a ja bih dodao još i INFANTILAN i DJETINJAST..:o))))
.. ali to je samo površan pogled... jaaaako površan... i jednodimenzionlan...
*Očekivao sam komentar na pojedina mišljenja i stavove.. ali vjerojatno je to izvan dometa.. jer je na nivou Prd21 .. pa onda do Prd22 :o)))

NOVA PARADIGMA PETRUSE - NE NOVA DIKTATURA

DuorPula@gmail.com
* nova diktatura ne može popraviti staru diktaturu

Tko je glasao

ovo zadnje, zašto glagol

ovo zadnje, zašto glagol trpni, a ne aktivni?

i to je istina - svi vole biti važni. otkad postoji blog, gotovo svi pišu i imaju nešto za reći i vole da se i njihova čuje.

to je sasvim u redu.

ovo što si rekao o mjesnom zboru, to je na neki način korijen Strawberry Fieldsa. ljudi su samoupravljači, ali je komotnije da netko drugi misli za njih i bude odgovoran za njih. barem imaju po kome pljuvati i koga kriviti. i potom ga opet izabrati. u krajnjoj liniji, to i jest naš dio krivice u ovoj pljački stoljeća: dozvolili smo to i još uvijek dozvoljavamo.

Tko je glasao

Ajde, ajde. Ti si to vise ne

Ajde, ajde. Ti si to vise ne dozvoljavas bar zadnjih godinu dana :-)

Tko je glasao

Citam te Petre i moram

Citam te Petre i moram priznati da si prilicno interesantan lik. Dobro dosao :-)

Tko je glasao

Gale

Hvala

Bit će mi drago ako to čitanje bude korisno za tebe.

Pozdrav

Petrus

Tko je glasao

samokontrola

Tacet, placet. Ako nema prigovora, znači da nismo prešli dozvoljene granice.

U tom slučaju molim sve na ovom forumu i oko njega da malko bace oko na moje ideje, kako na ovom forumu, tako i na mom site-u. petar bosnic petrus com

Molim vas i za kritičku i svrsishodnu podršku, što uključuje i širenje spomenutih ideja.

Na taj način pomoći ćete i sebi samima.

Hvala

Petrus

Tko je glasao

Ni ja, doduše nemam osobnost

Ni ja, doduše nemam osobnost pogodnu za tu funkciju, ali, za razliku od drugih ljudi, znam što moramo činiti i imam zgotovljene ekonomske i pravno-političke instrumente za uspješno i relativno brzo izvođenje Hrvatske iz krize.

ti samo misliš da znaš, a to ti je najviši oblik neznanja

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci