Tagovi

Bogatstvo svakog ?ovjeka, prvi korak do boljeg sutra!

?esto puta se pojavi tema „Novac“ na PoLLitici, pa eto da osobno nešto malo napišem o toj temi, ne u smislu državne ili globalne ekonomije ve? doslovce u smislu osobne ekonomije.

Pitanje koje mi kao ljudi ?esto puta postavljamo je kako do?i do novca ili neki bi rekli kako ste?i novac ili kako zaraditi novac, osobno volim se izražavati u smisao privla?enje novca kao magnet ili kao što bi moja supraga meni rekla na takav jedan komentar kao muhe na … (znate što ve?!)

Svrha ovog dnevnika nije da izradimo neku ?arobnu formulu poput piramide, ve? da u?emo malo u onaj dio ekonomije koji je temelj svakog društva, možemo re?i temelj svega kada je „novac“ u pitanju.
?esto puta nama govore kako trebamo mudro koristiti novac kako bi mogli najbolje ih oploditi ili izvu?i maksimalnu korist iz tog novca sa kojim raspolažemo.

Kako bi mogli krenuti u realizaciju bilo kakvog traganja za novcem, trebamo razumjeti da bogatstvo kao takvo ne mora biti u novcima!

Drugo da materijalne stvari ne stvaraju ?ovjeka, niti svijest i moral ?ovjeka, materijalne stvari su samo dio naše okoline i realnosti a svijest i moral ?ovjeka je u biti trajna realnost koja se ne može novcima kupiti i tako dolazimo do realizacije kako bogatstvo ne mora nužno biti u novcima.
Ako smo u stanju prihvatiti ovakav jedan stav prema „novcu“ i prema „bogatstvu“ onda možemo prihvatiti da moralan i savjestan ?ovjek uvijek ima ljude oko sebe koji su mu spremni pomo?i u realizaciji „pribavljanje novaca“. Naime nisi sam ni u ?emu ako si „?ovjek“. Tako isto i u željama i potrazi za svoje „bogatstvo“ nisi nikada sam ako si „?ovjek“.

Ehhh sada dolazi onaj dio koji je vrlo bitan, a to je da ne budemo pohlepni u svojim traganjem za novcem! Ako ve? imamo ljude oko nas koji su spremni nama pomo?i onda budemo i mi spremni njima pomo?, ako to zna?i podijeliti dio pribavljeni novaca onda neka to bude tako, ipak ste zajedno radili i zaradili. Što nas dovodi do one teorije ako je onima oko Vas dobro tako?er mora biti i Vama dobro, ako je svima oko Vas loše onda Boga mi i Vama ne može biti dobro.

Nekada ?ak trebamo gledati dobrobit drugog u njihovom trudu i radu kako bi se jednog dana tako isto i vratilo to isto Vama. Nije sve uvijek u „JA“ ili da gledamo samo svoju korist u ne?emu!

Novac nije sve u životu, opet ponavljam taj stav iz razloga što ako gledamo sve kroz novac onda postajemo „materijalisti“ i gubimo put do bogatstva bez obzira bilo to monetarno ili nekakvo druga?ije bogatstvo. Novac mora služiti kao jedan alat i kao repromaterijal u tom našem trudu i radu prema privla?enju više novaca ili ostvarenje bogatstva.

?esto puta mi kao ljudi se toliko bavimo sa tom temom kako do?i do novca da zaboravimo ili zanemarimo sve ostalo oko nas i na taj na?in ?ak i nesvjesno tjeramo upravo one izvore i ljude koje imaju mogu?nost pružiti nama priliku da si zaradimo od sebe, gubimo novac umjesto da ga privla?imo…. Opet se može usporediti sa magnetima!
Teško je re?i što je ispravno i kako pravilno baratati sa novcem, pogotovo u jednom svijetu gdje je materijalizam preuzelo mjesto morala i ?ovje?nosti, jednostavno možemo re?i kako ima previše pohlepni ljudi koji gledaju samo sebe. Takvi obi?no gaze sve pred sobom kako bi stekli neku nov?anu korist i sebi umišljaju kako su korak bliže do ostvarenje svog nekakvog bogatstva.

Zaklju?ak koji bi se mogao izvu?i iz ovoga je taj da u cilju stjecanje bogatstva nije bitno imati brdo novca ve? kao prvo znati što želimo i koje je to bogatstvo koje želimo ste?i. Što to želimo i što mislimo da realno nama triba u našim životima da bi bili zadovoljni a što bi to moglo biti koje ?e nama pridonesti radost i sre?u iznad onoga što bi realno o?ekivali. Naravno u svemu tome je novac potreban! Nemojmo se varati…. „Money makes the world go round“ i ne znam kako prevesti pravi smisao ove izreke jer bukvalni prijevod je glup! Koliko novaca treba nama osobno i koliko treba našima kojima se družimo kako bi mogli imati bogato društvo! Što želim isticati je to da ?ovjek je onoliko bogat koliko sebi zamisli!!!!!!
A isto tako ako pogledamo sa druge strane te kovanice isto tako ?ovjek je toliko i siromašan koliko on to sebi zamisli!!!!!!

Neki koji vjeruju u Boga (da sada ne nabrajam sve vjere ovoga svijeta) znaju re?i kako je bogatstvo u biti pronalaženje unutarnjeg mira, prijateljstvo, mudrost i ljubav koje su sve vrline i korak bliže prema raju nebeskome! Ima i tu nešto jer ako usporedimo sve što sam gore rekao ovo isto tako spada u svemu tome, ali svaki taj koji tko razmišlja tako?er je svjestan svoje realnosti i toga da si mora priuštiti svakodnevni kruh na stol za sebe i one oko sebe! Svjesni su kako u ovome svijetu novac je više nego važan ?imbenik i kako nema te djelatnosti u kojem se može raditi i živjeti bez novca. Osobno bi rekao kako su takvi ljudi najbogatiji jer znaju što žele i svjesni su svoje realnosti i kao takvi najlakše ?e posti?i svoje ciljano bogatstvo.

Svi Vi ovdje koji ste me upoznali donekle u ovome virtualnom svijetu kao i u realnom svijetu ste upoznati sa time da sam ja Rimokatolik, Krš?anin. Ne želim sada da ovaj dnevni ispadne nekakva propovijed ili nametanje vjerskih ideologija. Ve? kako pišem ovaj dnevnik od samog po?etka na temelju osobni stajališta i pogleda onda ?u ovdje u?i u moje neke poglede na „novac“ i „bogatstvo“ kao vjernik. Isus Krist je živio na ovome svijetu kao ?ovjek i nikada nije naglašavao novac kao temelj bogatstva, u?io je svoje sljedbenike (Apostole) da prihvate odgovornost za svoja djela i da shvate kako je bitno biti ?ovjek ne prema sebi i za sebe ve? prema drugima i za druge. Uspjeh se kod njih nije mjerio u tome koliko novaca mogu skupiti ve? u tome da pomognu drugima u njihovim životima da na?u taj unutarnji mir, ljubav, u?ili su druge u nadi da podjele svoju mudrost,mudrost koju je Isus dobio od Boga i on dalje podijelio svojim sljedbenicima i oni dalje cijelome svijetu sa porukom da i drugima okažu put do ostvarenje sre?e i unutarnjeg mira.. „put do raja“…. Ljubav, oprost itd itd. Nikada nisu rekli nemoj raditi, nikada nisu rekli ne treba ti novac u životu na ovome svijetu jer su bili svjesni svoje realnosti na ovome svijetu. Tako da i najsiromašniji na ovome svijetu je na kraju mogao biti i najbogatiji ?ovjek a onaj sa najve?im nov?anim bogatstvom je mogao biti najsiromašniji, opet je stvar kako tko gleda na jedno i na drugo!

Nadam se kako nisam nikoga zamarao za ovime o Isusu, ali da shvatite mene da sam ipak pokušao nešto o „novcima“ i o „bogatstvu“ nau?iti kao vjernik. Ne bježim od toga da se možda ne slažemo svi sa ovime što sam napisao ovdje, ali vjerujem kako ?ete prihvatiti da nisam licemjeran u tome da pri?am o novcu a sebe smatram sljedbenikom Isusa Krista. Ali sam još jednu stvar nau?io kao takav;

A to jest da kada postaviš sebi cilj, koristi svu svoju snagu, volju i energiju, pamet i ljubav, nemoj se bojati jer imaš resurse ako si ?ovjek na ovome svijetu. Imaj pozitivne misli i svu volju koju možeš usmjeriti prema ostvarenje tog cilja koristi u ostvarenje tog cilja. Uvijek budi svjestan svoje okoline (što je jak teško) i nikada ne zaboravi na druge oko sebe. Tada privla?ite ne samo „novac“ ve? i „bogatstvo“ koje ciljate!

Budite sigurni u sebe, nemojte biti pasivni i ?ekati da Vam nešto padne sa neba, jer ne?e!

Jer tada u tom trenutku kada shvatite di ste i kako ve? imate puno toga što drugi nemaju tada ste spremni na ostvarenje onog svog pravog bogatstva.

Dosta o tome u ovome dnevniku po pitanju vjere i bogatstvo u o?ima vjernika!

Hajdemo nazad na našu okolinu i realnost ovog svijeta u kojem ima puno pohlepni ljudi i puno negativnosti koje vladaju zbog materijalni vrijednosti i morala koje se baziraju na materijalne vrijednosti!

Cilj i put do tog cilja!

Svaki korak naprijed je upravo to korak naprijed, tako isto i kada se desi da odemo dva koraka unatrag…. Ciljamo da iza toga odemo barem dva i pol ili tri korak naprijed prema ostvarenju svojih ciljeva. Ne moramo biti skromni u svojim ciljevima i evo opet izreka koja se teško prevodi ali ?u pokušati:

„Aim for the roof and you will fall on the ground, aim for the sky and you will fall on the roof“, …. „Ciljaj krov i past ?eš na zemlju, ciljaj nebo i past ?eš na krov“….

Mislim/nadam se da nismo previše izgubili u prijevodu ali eto… moto smo shvatili!

Bitno je raditi prema ostvarenju tog cilja, pogotovo kada je novac u pitanju, jer ako se stalno kre?ete i radite tada ostvarujete mogu?nost realizacije, ako stojite i gledate sve oko sebe, ako ?ekate nešto …. Velike su šanse da kraj Vas prolaze prilike u životu koje ne?ete niti primijetiti jer ste zaspali ?ekaju?i!

Normalno ovo sve zvu?i nerealno, ali ako uzmemo slijede?e faktore u obzir kada radimo prema ostvarenju svojih ciljeva onda ?ete vidjeti kako je ovo sve pa ?ak i onaj dio baziran na temelju Isusove rije?i:

U svojim o?ekivanjima budite fleksibilni ali usmjereni na svoje ciljeve, ako treba nacrtajte si crtu na A3 papir i na svaka 2.5cm napišite godinu kao linearni kalendar. Na kraj te godine u tom polju napišite si dokle ste stigli u svojoj potrazi i radu kao i ocijenu o tome koliko ste zadovoljni sami sa sobom i svom trudu u realizaciji svojih ciljeva. Nemojte sebe varati, ono što je jednostavno „je“… ne triba bježati od te realnosti, ve? triba ju prihvatiti i postaviti se prema tom novom momentu i tada dolazi faktor „fleksibilnosti“, prilagodite se prema novom momentu i novim potrebama za ostvarenje svojih ciljeva.

Tada kada napravimo sebi takav jedan linearni kalendar dolazimo do spoznaje što je pravo stanje, što je istina! Ako ju prihvatimo iskreno možemo realno se kretati prema ostvarenju svojih ciljeva, ako sebe lažemo onda smo sigurno na putu do propasti! Zaklju?ak je taj da sve ovisi o Vama i tome koliko ste spremni biti iskreni prema sebi i odani prema ostvarenju svojih ciljeva! A kada je novac u pitanju lako je mjeriti taj pomak… radi se o cifri… a kada triba sebe ocijeniti od jedan do 5 (ili 1 do 10, kako Vama bolje paše) onda moramo duboko razmisliti i biti iskreni prema sebi i svojima oko sebe koji ovise o tome!

Ako budete iskreni prema sebi u tome svemu, onda ste stvarno u mogu?nosti prihvatiti istinu i realnost kao i odogovornost.

Sada dolazimo do onoga što svi najbolji menadžeri ovoga svijeta drže kao sveto pismo:

„The key to success is self discipline“, u prijevodu „Klju? do uspjeha je u osobnoj disciplini“

Nemojte se vezati samo za materijalne stvari u životu jer tada ne možete biti fleksibilni, tada postajete robovi i roboti! Ovakva zamka je na svakom koraku u našim životima i onemogu?uje nama fleksibilnost i prilagodljivost u novim situacijama, kao npr. Kada ili ako izgubite posao! Zamislite…. Hmmmmm! BOLNO!
I tada postajete izgubljeni u jednom nerealnom sviejtu koji ste stvorili samo za sebe i kada pogledate oko sebe vidite kako ste sami u tome svemu! Mornari nas mogu puno toga nau?iti jer kod njih se mirno more od jednom pretvori u bura i moraju znati se prilagoditi novoj situaciji, novim izazovima… tako isto je u životu… ako je cilj samo materijalan samo za tebe onda ste „gotovi“ ako je cilj višenamjenski i za više osoba onda je još uvijek ostvariv i imate na koga se osloniti jer oni tako?er su dio tog cilja i njima je isto tako u cilju da i Vama bude bolje.

Bogatstvo stvaramo mi ljudi! Jer na kraju mi postavljamo sebi svoje ciljeve, realno prihva?amo mogu?nosti i sre?u nalazimo u svemu a ne samo u materijalnim stvarima. Ideju pretvorite u cilj, postavite sebi plan za ostvarenje tog cilja i budite realni kriti?ari i poticaj dajte sebi i onima oko sebe u svakom trenutku. Bogatstvo možemo ostvariti ako koristimo sve mogu?e prilike, novac, društvenu podršku (popularnost) i naravno talente koje imamo. Tada ?emo imati i viška novaca, sre?e i zadovoljstva.

Na kraju nikada ne smijemo zaboraviti „?ovjeka“ u tome svemu i tu dolazimo do one najve?e mudrosti!
Budi „?ovjek“ prema svima pa ?ak i prema neprijateljima!

Jer ?ovjek se uvijek trudi da se drži ispravnih postupaka ?ak i kada ga to košta i boli!
Sada valja ponovno pro?itati ovaj dnevnik i vidjeti kako je na kraju i ovo što sam ovdje napisao korak prema ostvarenju svih ciljeva pa ?ak i one materijalne, nov?ane i bogatstva koja se temelje na tome!..... a oni koji su svoje bogatstvo sveli na više faktora i na ono što novac nikada ne može kupiti ?e zasigurno imati i viška novaca, ?ak i više od onoga koji je cijeli život slagao novac na hrpu i živio za to da ih oplo?uje svakog trenutka svog života na ovome svijetu.

Svaki od nas odre?uje svoje bogatstvo!
Svaki od nas postavlja sebe ciljeve!
Svaki od nas je sposoban ostvariti te svoje ciljeve u koliko nismo gledali samo sebe!

A klju? do ostvarenje ciljeva leži u nama i našoj volji, koncentriranosti snage i uma, našu odanost i spremnost, našoj „osobnoj discipline“!

Hmmmmm... kada bi se ovakav pristup uzeo i u nekim drugim sferama a ne samo u osobnom ve? možda i u društvenom planiranju, projektiranju i prora?unima!

Ad honorem = ?asno, ?asno bez materijalne koristi!

Jakob Matovinovi? - Jakša
"volim svoje i poštujem tu?e"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Komentari

Nisam jedini koji tvrdi neke

Nisam jedini koji tvrdi neke stvari:

http://www.monitor.hr/clanci/tecaj-o-prirodi-novca/22986/

ne znam je li baš po pravilima, ali evo i transkript članka:

Tečaj o prirodi novca

Živimo u svijetu u kojem je normalno razmišljanje da naš život, pa tako i naše financije ovise o drugim ljudima i vanjskim okolnostima. Smatramo da su vlade i ekonomski stručnjaci, koji su zaduženi da vode brigu o ekonomiji i financijama, odgovorni i za naše osobne financije. Međutim, to nije istina. Naša sudbina i naše financije ovise isključivo o nama samima. Bez obzira u kakvoj državi živimo, u kakvoj tvrtki radimo i kakve su nam životne okolnosti - možemo promijeniti svoju svijest, a time i svoje financije.

Sve je energija. Ona je neutralna i bezoblična, a ljudski um joj daje svojstva i oblike, ovisno o njezinoj specifičnoj funkciji. Novac je također izraz te neutralne, božanske energije. Čovjek ne može zaraditi i zadržati novac ukoliko se nalazi u sirotinjskoj svijesti. No, može promijeniti percepciju o novcu i na taj način postići blagostanje i sigurnost.

Istinski problem s novcem ne postoji. Sav i jedini problem s novcem je iskrivljeno mišljenje o stvarnoj prirodi novca. Posljedica toga su zaduživanje i svi ostali financijski problemi. Tečaj vas uvodi u viši nivo financijske svijesti – svijest blagostanja i omogućuje vam da tu promjenu osjetite kao nešto sasvim normalno, kao svoje prirodno stanje. Novac automatski prati tu promjenu.

Nakon tečaja nestaje strah i ostali osjećaji nedostatnosti koji su stvarali svijest i svijet siromaštva. Na tečaju ćete saznati kako se riješiti duga, što je novac i kako osloboditi svoj kreativni potencijal koji će vas dovesti do blagostanja. Također, naučiti ćete kako definirati svoj jedinstveni proizvod, kako utvrditi cijenu svog rada i proizvoda i još mnogo toga.

Što je novac?

Sve je energija, duhovno i materijalno. Ona je neutralna i bezoblična, a ljudski um joj daje svojstva i oblike, ovisno o njezinoj specifičnoj funkciji. Novac je izraz te neutralne, božanske energije, kojem je zadaća povezati ljude i omogućiti im uspješan život u zajednici.

Novac omogućuje ostvarenje stvaralačkog procesa kroz suradnju i zajedništvo, te ukoliko poštujemo njegov prirodni tok, tada radimo ono što volimo i živimo kako želimo.

Zašto ljudi imaju probleme s novcem?

Većina ljudi ne zna očiglednu istinu o novcu. Doživljavaju ga kao nešto isključivo materijalno, nešto na što ne mogu utjecati, što je ograničeno i čega nema dovoljno za sve. Uglavnom prema njemu imaju ambivalentan stav, jer ga istodobno ne vole, zato što im stvara osjećaj straha (od nestašice) i osjećaj krivnje (da ga ne zaslužuju), ali ga i trebaju, jer misle da će im uvećati osjećaj vlastite vrijednosti i popuniti egzistencijalnu prazninu. Zbog toga ga, ili čuvaju i gomilaju, ili ga rasipaju i zadužuju se, misleći da su novčanice isto što i novac.

Zapravo, istinski problem s novcem ne postoji, postoji samo iskrivljeno mišljenje o stvarnoj prirodi novca, koje nam onda stvara probleme.

Kako se na Tečaju o prirodi novca mijenja svijest o novcu?

Osnovno je shvatiti da ljudska svijest može funkcionirati na dva energetska nivoa, na nivou duše i duha i na nivou ega, a čovjek može slobodno izabrati u što će vjerovati. Može vjerovati da je on prirodno jedinstvo duha, uma i tijela i kao takav savršen, cjelovit i potpun. Tada je u svijesti blagostanja i napretka. Isto tako može vjerovati da su tijelo i um odvojeni od duše i duha, pa prema tome da nije savršen, cjelovit i potpun. Tada je u svijesti siromaštva, koja nije ništa drugo nego iskrivljena istina.

Ljudski um je pri tome neutralan i materijalizira sve misli za koje vjerujemo da su istinite. Ako smo na nivou svijesti siromaštva, tada automatski vjerujemo, primjerice, da novac možemo pošteno zaraditi samo teškim i napornim radom, da nam je potreban za opstanak i preživljavanje, te da se za njega treba boriti s drugim ljudima. Ako smo u svijesti blagostanja, tada automatski vjerujemo da su obilje i blagostanje naša prirodna stanja.

Na Tečaju o prirodi novca, Natalie Luks vas uvodi u viši nivo financijske svijesti. Svojim znanjem i energijom doprinosi da tu promjenu osjetite kao nešto sasvim normalno, kao svoje prirodno stanje, a što ono i jest.

Nakon tečaja, ljudi osjećaju da im se aktivirala i pokrenula unutarnja, do tada uspavana stvaralačka energija i želja za suradnjom s drugim ljudima po načelu dobrobiti i zajedništva. To je zato što se na tečaju usvajaju, i sa oslobađajućom radošću prihvaćaju načela dobrobiti, zajedništva, viška, uvećanja i usklađenosti, na kojima se temelji proces svjesnog stvaralaštva. Ta načela ljudi više ne doživljavaju kao apstraktne pojmove i moralne naputke (trebalo bi tako biti), već kao realnu i konkretnu snagu djelovanja, koja izvire iz njih samih. Nakon tečaja nestaje strah i ostali osjećaji nedostatnosti koji su stvarali svijest i svijet siromaštva.

Rješavanje financijskih problema promjenom svijesti

Jedan primjer koji ilustrira kako se na Tečaju o prirodi novca rješavaju financijski (i svi ostali) problemi jest primjer rješavanja financijskog duga.

Prvi korak u rješavanju bilo kojeg problema je točna definicija problema. U konkretnom slučaju definicija duga glasi: dug je osjećaj koji je nastao zbog krivnje što imamo i uživamo u nečem što ne zaslužujemo – većem standardu.

Drugi korak je razumjeti da ne možemo riješiti niti jedan problem ponašanjem (u slučaju duga to bi bio pokušaj smanjivanja rashoda, povećavanja prihoda, većeg izdvajanje za vraćanje duga), niti reprogramiranjem uma unutar istog nivoa svijesti (afirmacijama o obilju).

Treći korak je shvaćanje da ćemo problem riješiti kada shvatimo koju smo vrijednost „zarobili “ u tom problemu. U ovom slučaju „zarobljena“ vrijednost jest uvećanje standarda ili obilje.

Četvrti korak je shvatiti da su osjećaj duga i osjećaj obilja (većeg standarda) zapravo jedan te isti osjećaj, na dva različita nivoa svijesti. Dug je samo zabranjeno obilje, koje osjećamo kao frustraciju zbog osjećaja da ga ne zaslužujemo.

Peti (ili prvi) korak je razumjeti i usvojiti načela blagostanja kao svoju istinu, jer iz te svijesti proizlaze osjećaji koji mogu riješiti sve probleme sirotinjske svijesti. Bez te svijesti se ne može trajno riješiti (iscijeliti) niti jedan problem.

Nakon toga, dug (problem) nestaje iz naše svijesti, a vrlo brzo i iz našeg života.

Cilj tečaja

Cilj tečaja je osvijestiti sve elemente i faze stvaralačkog procesa, kako na njegovoj fizičkoj, tako i na duhovnoj razini i integrirati te dvije razine stvaranja. To je moguće jedino ako poznajemo univerzalne principe prema kojima se stvaralački proces odvija i ako ih znamo konkretno primijeniti u svakodnevnom životu. Međutim bez konkretnih alata to bi znanje bilo teško primijeniti, pa je cijeli tečaj protkan alatima, koji pomažu da se to znanje lako i jednostavno primjeni.

Uvjeti održavanja tečaja

Tečaj se održava u ugodnom ozračju, u kojem grupna energija i duh grupe omogućuju da se nove spoznaje brže i lakše usvoje.

Tečaj traje dva dana, od 10 do 19 sati, s pauzom za ručak od sat vremena. Održava se subotom i nedjeljom, u Vinogradskoj 6b/1.

Cijena tečaja: 2.000 kuna (u cijenu je uračunat PDV).

Voditeljica tečaja je Natalie Luks.

Natalie Luks je osnivačica i voditeljica Škole svjesnog življenja. Od 1993. godine svakodnevno uvodi ljude u novu svijest (samosvijest) o sebi, kroz spoznavanje istine o svim aspektima života i kroz učenje kako ostvariti istinske vrijednosti. To prakticira kroz dva tečaja: individualni Tečaj svjesnog življenja (koji traje dva mjeseca) i grupni Tečaj o prirodi novca (koji traje dva dana). Kao ekonomistica, uspješno povezuje i primjenjuje znanja klasične ekonomije i načela duhovne ekonomije, te svojim znanjem, iskustvom i energijom doprinosi da ljudi usvoje neophodno znanje pomoću kojeg će napustiti svijest siromaštva i odabrati svijest blagostanja i napretka. Sve aktivnosti Škole svjesnog življenja odvijaju se pod Certifikatom HUPED- a (Hrvatsko udruženje za prirodnu, energetsku i duhovnu medicinu).

Autoricu možete kontaktirati na natalie.luks@zg.t-com.hr i na mobitel 091/37 68 705.

Sljedeći Tečaj o prirodi novca održat će se 18. i 19. srpnja 2009.

Ne bi škodilo otići malo i vidjeti i poslušati.... neka mi netko da tri dobra razloga zašto ne ići na seminar/tečaj:
(ne nagovaram da se ide, već pitam "zašto ne ići?")

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Mislim da se skoro posve

Mislim da se skoro posve slažem, iako naravno promatram sa stajališta agnostika. Što netko zapravo "ima"?

1. materijalno bogatstvo — kuća, zemlja, auto — to uglavnom nestaje, propada, traži trud i rad da ostane...

2. ljude — bližnji, rođaci, prijatelji... to je nešto čvršće, prijatelji će pomoći kada se novac potroši, kuća propadne, kad se ostane bez posla. Ali ni to nije stalno, ljudi dolaze i odlaze, djeca odlaze, ljudi se rastaju, svađaju, upoznaju novi...

3. sebe — i svoj "unutarnji svijet", duhovni mir, znanje, činjenice što je tko napravio, kome je kada pomogao, vlastitu sreću, stvari koje nitko ne može oduzeti, ali stvari koje ipak propadaju, ljudi se razboljevaju, stare, umiru.

Svatko je bogat ako je sretan onim što ima. Osobno imam dosta imovine, a uopće se ne osjećam više bogat nego da imam duplo manje. Niti bih se osjećao bogatijim da imam još toga (samo više obaveza)...

Ionako riječi Bog i bogat imaju zajedničko porijeklo...

Tko je glasao

Evo Jakša da zaključimo

Evo Jakša da zaključimo ovu raspravu. Društvu se, po običaju, životne teme baš i ne sviđaju previše. Pa ispada da smo gubili vrijeme i bacali biserje pred svinje. Zanimljivo, ponovno oni koji se nisu usudili ništa reći o temi vašeg dnevnika, uzimaju sebi za pravo da dijele negativne ocjene. Čime pokazuju svoju zlonamjernost, nesposobnost i primitivizam. Po ne znam koji put moram ponoviti: ili su glupi ko ponoć ili beskarakterni. Kako nema glupih, onda ostaje ovo drugo. A beskarakterno ocjenjivanje tuđih vrijednosti može značiti samo jedno: ocjenjivanje vlastite nemoći u pameti.

Moj vam je savjet da u budućim dnevnicima uložite manje vremena, truda i da ne gajite neosnovana očekivanja.

Tko je glasao

Još jedna škola u životu

Još jedna škola u životu jednog čovjeka!

A na kraju svi krajeva, onaj koji želi sebi nešto pomoć može!

Onaj koji želi petovati, smije!

Onaj koji nešto stvori ovdje u RH, neka si pazi na leđa, jer će kad tad dobiti po nekoliko noževa i sablji samo zato što je uspio a drugi nisu!, naime zavidnost je na visokoj razini a telorenacija je na niskoj razini.

Društveni sektor se ne može sastaviti od ljudi koji žele stvarati ako je večina u društvu doslovce poput "Borg"... isprogramirani roboti... asimilirani su u onaj sustav koji njih uništava moralno, novčano i naravno ode i zdravlje!

Ovaj dnevnik je imao jednu malu kvaku, ili dvosmislenu poruku a to sam još naglasio na graju sa jednom malom izrekom iz vrimena Rimskog Carstva......

Šteta.... iskreno sam se nadao tome kako će više ljudi se aktivirati i dokazati da nije sve tako crno... ali ipak kao što vidim kroz ovaj mali "market research projekt" nema još svitla na kraju ovog tunela, i strah me kada se pojavi svitlo da nije ona Staljinova lokomotiva! (koju s garant privatizirali :) časno i pošteno!)

Živimo u nadi... a znamo kje je profesije nada!.... idemo dalje.... ali ne znamo kuda..... a pojedinci.... eeee mi smo progutani u ovoj masi!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

E, moj Jakša. Otvorili ste

E, moj Jakša. Otvorili ste jednu vrlo zanimljivu i čak mislim vrlo važnu životnu temu. To ste napravili na prilično dobar način, ali s velikom dozom nesigurnosti. Imam osjećaj kao da ste se vrtili oko vruće kaše (novca) liječeći svoje zablude- duhovnim bogatstvom. Unatoč tome što ste u svojim razmišljanjima vrlo dobro postavili stvari i bili vrlo blizu istini, vaši zaključci ili utjeha duše su pogrešni.

Duhovno i materijalno bogatstvo su dvije strane iste medalje. Jedno od drugoga se ne može odvojiti. Bez duhovnoga bogatstva, nemoguće je postići materijalno, dok materijalno bogatstvo bez duhovnoga, kad- tad završava u siromaštvu. Ja bih rekao: u tragičnom duhovnom i materijalnom siromaštvu.

Prije nekoliko dana sam mraku, na njegov dnevnik "Kuda ide pollitika.com?" rekao nešto o načelu dva stvaranja svega materijalnog. To načelo vrijedi i za novac. Dakle, ako ne zamislimo i ne osmislimo novac,koji želimo ili trebamo, u svom duhu, nikada ga nećemo ostvariti u materijalnom obliku. Siromašan način razmišljanja znači materijalno siromašan život. I obrnuto.

Zato postoji i djeluje beziznimno jedno drugo načelo. Mislim da se zove Parrettovo načelo, a ono glasi: 80% materijalnih bogatstava na svijetu pripada svega 20% duhovno bogatim ljudima. Ili: 80% svih rezultata postigne 20% uključenih. Što se iz navedenog može zaključiti?

Ljudi nisu u stanju kontrolirati svoje živote i sudbinu, ne stoga što nisu disciplinirani, nego jednostavno nemaju ni minimum financijskog znanja ni inteligencije. Pa se, u svojoj nemoći, samozavaravaju duhovnim bogatstvom, zdravljem i mirom. Kao da je sve to moguće postići bez novaca. A istina je zastrašujuća: bez novca, čovjek ne može imati apsolutno ništa drugo!

Zašto ljudi za sebe, svoje najbliže, ali i za svoju okolinu ne žele imati više novaca ili obilje novaca? Odgovor je nevjerojatana: jednostavno ne žele? Ne znaju kako, pa ni ne žele.

Treba znati još nešto. Više od 98% ljudi na svijetu nikada duhovno ne osmisle svoj život. Što znači da ne znaju svrhu zbog koje su se rodili. Onih nešto manje od 2%, koji to učine, u više od 98% svoj smisao, svrhu ili snove- ostvare u potpunosti. Zaključak: da bi se postiglo duhovno i materijalno bogatstvo treba imati i gajiti velike snove. Sve ostalo je puka tehnika. Iliti, koliko zamisliš toliko imaš. Iliti, što poželiš biti, to jesi.

Znam da će se mnoge nevjerne Tome smijati na ovo. Beatrici će ovo opet ličiti na njoj dragu filmsku iluziju o zaustavljanju jurećeg vlaka snagom misli. Tek toliko da nevjernike malo zamislim, predložio bih svima koji ovo pročitaju da se sjete životne situacije u kojoj nisu uspjeli ostvariti nešto što su silno željeli ili odlučili. Recimo: da li se ikada dogodilo da ste nešto trebali kupiti npr. auto, a da niste našli načina kako to postići? Željeli ste stan? Koliko ljudi je kupilo vlastiti stan, a s primanjima koja nisu ni za puko preživljavanje? Jesu li prava mala čuda uvijek moguća? E, a sada bih volio čuti odgovor na jedno vrlo smiješno pitanje: a zašto nikada niste poželjeli ostvariti ( i u tome uspjeli) puno veća primanja od onih s kojima ste se doživotno pomirili? Ja ću vam odgovoriti: nikada vam nije palo na pamet da bi mogli imati veća primanja, jer su vas programirali da svoj novac cijeli život investirate u trošak, a ne u izvor stalnih primanja. A investicije u trošak su privilegija izuzetno materijalno bogatih ljudi. Nikako siromašnih. Slikovito rečeno, siromašni cijeli život tegle kante s vodom iz udaljenog izvora, a bogati jednom izgrade cjevovod i ostatak života po potrebi, otvaraju i zatvaraju pipe. Zamislite da cjevovodom teče novac!

Tragedija siromaštva je u tome što ono temeljito degradira i ponižava ljude, iako samo po sebi ono nije ni nužno ni potrebno. Svatko, pa i u ovako jadnim zemljama, može izgraditi prava mala materijalna carstva iz ničega. Zapravo, iz duhovnog bogatstva i bogatog načina razmišljanja. Međutim, treba se osloboditi zaposleničkog načina razmišljanja, odbaciti plaću kao izvor financijske sigurnosti, odbiti prihvatiti mirovinu kao nešto smisleno i vrijedno. Malo tko danas razumije da će platu imati samo do onoga trenutka dok bude radio. Malo tko razumije da se s mirovinom ne može ni preživjeti, a kamoli pristojno živjeti. Da se razumijemo: svi znaju, ali nitko ne shvaća, kakve posljedice ima sebičnost i samoživost. Malo tko razumije da su plata i mirovina najkraći i najbolniji put u siromaštvo. To su u stvari izrazito sebične kategorije, dok svijet oduvijek funkcionira na načelima suradnje i sinergije. Dakle, zajedničkih napora.

Moglo bi se na ovu temu pisati nadugačko i na široko. Da bi ovu minijaturu zaokružio, reći ću još samo jednu stvar. U civiliziranom svijetu postoje izgrađeni i dokazano vrijedni demokratski sistemi stvaranja novca na temelju duhovnih vrijednosti i pomaganja drugima da stvore novac u neograničenim količinama. Zaluđeni siromasi zaziru od takvih sistema, jer su navikli samozavaravanju. Zapravo, ne vjeruju svojoj sposobnosti učenja. Pa se izgovaraju svim i svačim. Meni je najdraži izgovor: meni nije potreban novac! Opet sebičnost! A da se potrudiš zaraditi strašno puno, tko bi ti zabranio da višak podijeliš drugima? Da, da! Samo da nije straha i lijenosti!

Tko je glasao

Slažem se sa izrazito

Slažem se sa izrazito edukativnim napisom, a dodao bih;
Ako samo radiš, nemaš vremena zaraditi novac.

Tko je glasao

Istina je ponešto

Istina je ponešto drugačija. Ako samo radiš, novac ti, po prirodi stvari, izmiče i nikada ga nećeš zaraditi. Kao, uostalom sve drugo što se želi postići prevelikim nastojanjem i naprezanjem. Pouka: ni oko čega se ne treba pretjerano truditi.

Ako samo radiš, nemaš vremena uživati u stvorenom novcu i životu. Ni to nema smisla, zar ne? Filozofija je imati puno novca i puno vremena da ga se može smisleno i pametno koristiti.

I konačno, ako se samo radi za novac tada je nemoguće postići da novac radi za tebe. Bjesomučan rad je loša navika, koja spriječava usvajanje puno logičnije i bolje navike razmišljanja kako s relativno malo rada i naprezanja, stvoriti više novca i osloboditi više slobodnog vremena. Nemoguće? Ne bih rekao! Uostalom, nema nemogućeg!

Tko je glasao

Koliko god u celofanu

Koliko god u celofanu zamotali, sve na kraju se svodi na ovo što si napisao:
Da, da! Samo da nije straha i lijenosti!
(uz još par klauzula koje si naveo u svom kmentaru naravno, tako da ne vadim ovo iz svog orginalnog konteksta)

A po pitanju društvenog djelovanja si u celofanu lipo naveo:
U civiliziranom svijetu postoje izgrađeni i dokazano vrijedni demokratski sistemi stvaranja novca na temelju duhovnih vrijednosti i pomaganja drugima da stvore novac u neograničenim količinama.

i ako mislim da bi ovakva jedna izjava mogla izazvati neke burne reakcije, ali ako stavimo ruku na srce.... i pogledamo definicije "civilizacije" i razvoj "civilazije" onda još na to dodamo onaj moj "joker" iz dnevnika "pouka iz doba dobrog starog Cezara".....

Istina će neke zaboliti, a ja opet tvrdim kako je prvi korak u liječenju od ovisnosti, priznavanje sebi da si ovisan!
Tek onda možeš krenuti sa liječenjem sebe kao pojedinca. A grupna terapija je više nego potrebna kada ima više pojedinaca koji stvaraju čak i svoju neku zajednicu.... pa je nekada i lakše da zajedno npr. cugaju i jadaju nego da si jednom drugom pružaju potrebnu podršku i po potrebi pomoć!

A što se tiće društvene hirarhije i također ovi problema u takvoj zajednici, mislim kako najbolja izreka za tu situacija je: "Riba uvijek smrdi od glave"....

Sada tko će što shvatiti iz ovoga svega, vidimo dolje u komentarima....

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Tekst Vam je u cijelosti

Tekst Vam je u cijelosti humanistićki.Ali zakvaćio sam se na dvije rečenice.Prva,koju shvaćam da nije sve u lovi.Sa tom tvrdnjom će se svi složiti.Čak i naši vrli poduzetnici.Problem nije u količini novca i materijalnog, nego u potrebama i mogućnostima.Ne mogu i ne želim shvatiti da netko ima za 101 život a većina ima frku sa najskromnijim potrebama.Dogodio se zanimljiv povijesni obrat.Najbogatiji su uvijek bili mala manjina.Ali poćeli su se množiti geometrijskom progresijom.Stvorili globalne financijske mehanizme.Na štetu svih nas ostalih.Jeftino su potkupili nacionalne elite i proširili i umnožili bogatstvo.Hrvatska situacija nam je poznata ali niti ostale politički priznate i neovisne države nisu bolje prošle.Ti globalni prevaranti su skužili da im ne trebaju ratovi za pokoravanje država.To izvode legalno po zakonima koje su si donjeli u demokratskoj pravnoj proceduri.Oni jednostavno kupuju države i teritorije koji im se dopadnu.Bog im je novac i što je najodvratnije to su nametnuli kao globalni životni stil.Kako sam ne planirano produžio,za drugu rečenicu o padanju love sa neba mogu reči da je to za nas normalno.Jer bez blagoslova vlade RH nitko se radom i pameću ne može obogatiti.Samo apostoli HDZ odlućuju tko će biti bogat.

Tko je glasao

Definirali smo uzrok. Sada

Definirali smo uzrok.

Sada koji je lijek?

Kada 50% građana uopće ne glasa, od onih 50% koji izađu cca 30% glasa za HDZ, a ostale stranke koje uđu u parlament krenu po sistem "licitacije"! (čast izuzecima, a to su pojedinci)

Nije mi cilj pametovati, već buditi maštu.... a ta mašta se zove svijest!

PS. 5+ za komentar! i to sa velikom pohvalnicom i certifikatom da pokažeš svima :) na žalost ovo je virtualni svijet a ovakvi kao što ste Vi (osobno) je jako malo ako pogledamo u ovoj gore statistici a još manje ako pogledamo u realnosti... a mi smo u manjini ovdje u RH... tu činjenicu moramo prihvatiti isto kao kada se alkhooličar liječi.. "First step is to admit to oneself that he is an adict" a naša ovisnost je ta da želimo pravednu državu za sve građane!

Samo ona jedna mala latinska izreka je bit cijelog ovog dnevnika.... a sve kreće od nas pojedinaca kao što neki stalno govore... a nema nas dovoljno da bi se nazvali nacijom.... jer ovih koji se prodaju za šakicu škuda ima više i mi ne pripadamo njima... tako da se ja pitam... kojoj naciji oni pripadaju? a kojoj mi pripadamo? znamo dobro čije državljanstvo imamo.....

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Novac je najveći problem i

Novac je najveći problem i sve one materijalne vrijednosti koje zasljepljuju Građane Lijepe naše.
Sindikalni čelnici postaju saveznici vladajučih i time rade protiv interesa članova sindikata.
Sve nam je tako lijepo "zapakirano" da nam nije bitno što se nalazi unutar "paketa",a u unutrašnjosti se nalazi "pokvarena roba".
Predstavljena nam je stvarnost da bi mogli izgubiti kudikamo više ako se ne "pokorimo",a onda to više gubimo kroz duži period.
"Oni koji imaju dat će im se,a oni koji nemaju uzet će im se." Upravo se to događa u našoj stvarnosti, a sam armagedon tj. vrhunac uništavanja jednog društva samo što nije počeo.
Kakvo je to pravedno društvo u kojem jedan ubojica košta više državu nego onaj koji je svoj život riskirao da ga smjesti na zasluženo mjesto?
Kakva je to vladavina prava u kojoj se više brinu za zatvorenike, nego za one koji čuvaju iste da ne pobjegnu i ne nastave sa zločinom?
Naposljetku; kakva je to nazovi država u kojoj se vodi briga o životu dostojnom čovjeka onih koji su drugima oduzeli pravo na život,a onima koji štite živote drugih ostavlja se mogućnost preživljavanja od 1-1?
Vi ste obrazovani i elokventni diskutanti, a mene uistinu zanima vaše mišljenje.

Tko je glasao

Dovoljno je samo proučiti

Dovoljno je samo proučiti Antu Starčevića i osnovati firmu.Kasnije sve ide samo od sebe :)

Tko je glasao

TT "Naša najveća pogreška

TT
"Naša najveća pogreška je naša preokupacija sa greškama drugih."Khalil Gibran
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Ako smijem samo dodati: "God

Ako smijem samo dodati:

"God grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference."

Bože blagoslovi me sa vedrinom da prihvatim predmete (te stvari) koje ja ne mogu sam promjeniti, hrabrost da promjenim ono što ja mogu promjeniti, i mudrosti da prepoznam razliku između onoga što mogu i onoga što ne mogu mijenjati.

(ako se što izgubilo u prijevodu, oprostite "Ja sam glavni krivac")

- The Serenity Prayer (Reinhold Niebuhr)

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

I ja sam mislio kako sam ja

I ja sam mislio kako sam ja tvrdoglav! :)

evo skidam kapu... kamen, bukva, medvjed i nakovanj su nula za tebe!

PS. nisi daleko od istine "Poli, poli, di umbuendo" Polako ali sigurno!... korak po korak!

A kvaka ti je na latinskome i u dnevniku!!!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

evo jedna priča iz

evo jedna priča iz svakodnevnog života. Prijatelj mi veliki poljoprivrednik i treba pokupiti bale sijena prije nekoliko dana. Treba mu radnika i dolazi pred punu lokalnu birtiju oko devet ujutro i pita tko želi za dnevnicu jednog inženjera i pet sati posla nabacat i izbacat bale.
Nitko neće a svi imaju vremena i još ga zajebavaju...znate zašto?
Zato jer su u okviru narodne politike, ugroženi su po nekoj neshavtljivoj relaciji i još su nagrađeni dobrim mjesečnim primanjima.
Te ljude promjeniti? a sve znaju...nema toga što oni neznaju:)

Tko je glasao

Svaki od nas određuje svoje

Svaki od nas određuje svoje bogatstvo!
Najčešće da, ali u današnjem globaliziranom i materijalizmom prožetom svijetu, to naše bogatstvo određuju drugi i po svojim kriterijima.
Meni je bogatstvo, a to sam već više puta na ovim stranicama i napisao, zdravlje moje i moje obitelji (ovo je prvenstveno), zatim mir u Domovini i svijetu.
Svaki od nas postavlja sebe ciljeve!
Moj cilj je, dakle, biti zdrav i zajedno sa suprugom privrijediti minimum materijalnih dobara djeci za njihov početak u današnjem surovom svijetu i pri tom ih pokušati usmjeriti pravim životnim putem: poštivati sebe i druge, voljeti svoju zemlju i sve što u životu rade, uzdajući se u Boga, da rade na korist i hvalu svoje obitelji, vjere i Domovine pri tom ne skodeći nikome tko ne misli tako.
Svaki od nas je sposoban ostvariti te svoje ciljeve u koliko nismo gledali samo sebe!
Trudimo se, mučimo ( većina nas je takva...) tako i učiniti, ali katkad zbog objektivnih okolnosti baš i ne ide.
Ponekada, gledajući samo sebe u tom radu , vidim jedino i isključivo Don Quijotea de la Manche.
Nu, budući da nada umire posljednja mene neće prestrašiti nekakve vjetrenjače i ja nastavljam s borbom... isto preporučam i ostalima.
Kao odgovor na današnji materijalizam prilažem poveznicu na univerzalnu istinu i način kako se boriti protiv istoga:
http://www.katolici.org/molitve.php?action=c_vidi&id=12234

cogito ergo sum

Tko je glasao

Podsjetio si me na jednu

Podsjetio si me na jednu osobu koja ima i više nego dooljno novca u svo životu, dica su joj odrasla, imaju svoje obitelji sada, njima su ona i suprug pomogli u startu sa svime.... znači ostvarili su i više od onog tipičnog "American dream"... sjetio si me na nju jer je prije nekoliko mjeseci meni poslala jedan email u kojem je bila jedna power point prezentacija, na žalost nemože se ovdje staviti kao slika, ali evo link:

http://www.authorstream.com/Presentation/surenb-126251-fantastic-notes-g...

a za sve nas ovdje kojima Engleski jezik je stran evo i prijevod koju je ta gospođa sama izradila za nas:

Paradoks našeg vremena je da gradimo sve više zgrade, no nižeg smo praga tolerancije, autoceste su šire, a pogledi na svijet su uži. Trošimo više, a imamo manje, kupujemo više, a manje uživamo. Imamo veće kuće, a manje obitelji. Sve je podređeno uštedi vremena, a vremena imamo sve manje. Imamo veće obrazovanje (titule), a manje smisla, više znanja, a manje pravilno prosuđujemo, više stručnjaka, a više problema, više medicine, a manje zdravlja.

Pijemo previše, pušimo previše, nerazumno trošimo novac, smijemo se premalo, vozimo prebrzo, previše se ljutimo, prekasno liježemo, preumorni se ustajemo, čitamo premalo, previše gledamo TV, rijetko se molimo.
Umnožili smo stvari koje posjedujemo, ali smo smanjili vlastite vrijednosti. Previše pričamo, rijetko volimo i prečesto mrzimo.

Naučili smo kako zaraditi za život, ali ne i kako živjeti. Dodali smo godine životu, ali ne i život godinama. Bili smo na Mjesecu i natrag, ali imamo problem upoznati svog susjeda. Osvajamo Svemir, a borimo se sa neistraženim „Svemirom“ u sebi. Napravili smo velike stvari, ali ne i dobre.

Bavimo se pročišćavanjem zraka, a ne duše. Pišemo više, a učimo manje. Planiramo više, a postižemo manje. Naučili smo žuriti, ali ne kako strpljivo čekati. Stvorili smo kompjutere u koje pohranjujemo sve više informacija, da čine sve više kopija, a sve manje i manje komuniciramo.

Ovo su vremena brze hrane, i spore probave, velikih ljudi i sitnih duša, naglih obogaćivanja i šupljih veza među ljudima. Ovo su vremena dviju plaća u obitelji, a više razvoda, ljepših i većih, ali razorenih kuća. Ovo su vremena pelena koje se bacaju, veza za jednu noć, pretilnih tijela, tableta koje čine „čuda“ od veselja do smirenja i na kraju smrti. Ovo su vremena kada je život u „izlogu“ a „skladišta“ su prazna.

Sjetite se provoditi vrijeme s ljudima koje volite, jer neće zauvijek biti tu.

Sjetite se reći lijepu riječ, toplo zagrliti ljude koje volite, jer jedino blago koje možete dati je Vaše srce, a to se ne košta ništa.

Sjetite se reći VOLIM TE ako to stvarno osjećate.

Sjetite se pomoliti, naći mir u sebi, i pomozite onima koji ga traže.

George Carlin

i to mi je poslala osoba koja je bila sigurna kako je stekla bogatsvo na ovome svijetu!
a u mailu je rekla kako tek sada je vidjela koje bogatstvo ona ima i kako onaj novac koji su ona i suprug zaradili krvava sporedna stvar....

Meni je bilo drago, jer je ostvarila onaj materijalistički cilj i onda je shvatila kako je u biti toliko truda i vrimena provodila oko toga da je skoro promašila tu sreču i radost koju ima u ovom životu kraj svega onoga što ima a nije nikada možda niti primjetila da ima.....

Jedna jako bogata osoba i meni je toliko bilo drago kada mi je poslala ovaj ppt prezentaciju!

Jakob Matovinović - Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Jakša, Podsetil si me na

Jakša,

Podsetil si me na jedan moj dnevnik.

http://pollitika.com/svi-smo-mi-ljudi

Tko je glasao

jednu osobu koja ima i više

jednu osobu koja ima i više nego dooljno novca u svo životu, dica su joj odrasla, imaju svoje obitelji sada, njima su ona i suprug pomogli u startu sa svime.... znači ostvarili su i više od onog tipičnog "American dream"...

Što je po tebi, @Mr.Jaks, teže (ili lakše, ako hoćeš): živjeti u obilju i propovijedati ovakve stvari ili ih propovijedati živeći u oskudici? Pitam to, jer se nekako ne mogu sjetiti primjera kad ljudi koji mogu zadovoljiti samo minimum osobnih potreba drugima savjetuju da je baš cool živjeti skromno i prihvatiti odricanje od svega što bi njihov i život njihove djece moglo učiniti ljepšim, pravednijim, sadržajnijim, plemenitijim....?

Poznata je stara mudrost da sit gladnom ne vjeruje, a ja bih rekla da vrijedi i obrnuto u ovakvim slučajevima "obraćenja" bogataša. Pozdravljam svaku gestu humanosti, velikodušnosti i darežljivosti, ali moram priznati da mi nikad neće biti jasno kako to da i pored milijuna doniranih u raznorazne dobrotvorne svrhe bogataši još uvijek smatraju da im je potrebno pet kuća, 60 slugu itd. itd. (nakit, odjeća, obuća, avioni, jahte uključene).

Kao što mi jednako tako nije jasno kako netko može reći da je zadovoljan s minimumom, ako pritom zna da taj minimum ni izdaleka nije dovoljan da njegovoj ili njezinoj djeci osigura kvalitetan razvoj i rast. Ako ne zbog sebe, bar bismo zbog svoje djece trebali aktivno djelovati na kreiranju pravednijeg društva. Naravno, mnogi/mnoge od nas radije djetetu priušte novi mobitel ili neki drugi simbol blagostanja, nego odlazak u knjižnicu ili muzej , ali to još uvijek nije razlog da se kao zajednica ne pitamo nisu li sva djeca jednaka i ne zaslužuju li jednaku šansu za ostvarenje svojih ljudskih potencijala?

Baš tu vidim uzaludnost tvojeg i bezbroj drugih pokušaja apeliranja na ljudsku svijest kad se radi o izboru između materijalnog i duhovnog. Realnost je da jedno bez drugog vodi u razne oblike socijalnih aberacija. Već su stari Grci znali da se uređena zajednica prepoznaje po umjerenosti tj. da ne prevladava ni jedna krajnost, jer to je put u sukobe i mržnju. Ali rješenje nije da bogataši pjevaju ode duhovnim vrijednostima, a da siromasi veličaju svoje duhovno siromaštvo pod egidom skromnosti. Rješenje nije u ora et labora, nego u pravednom poretku gdje će svatko slobodno i jednako s drugima uživati u blagostanju životnih uvjeta dostojnih čovjeka.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, uživanje životnih

Nemesis, uživanje životnih uvjeta dostojnih čovjeka, ne ovisi o pravednom poretku, nego o svijesnoj odluci svakog pojedinca. Svaki poredak je pravedan ili nepravedan, ali ne sam po sebi, nego po načinu kako ga pojedinci koriste. Mislim da nije problem što je naš sistem nepravedan ili loš. Puno je lošija činjenica da se njime ljudi izgovaraju, kako bi opravdali svoj strah ili lijenost da svijesnim naporom, a neovisno o poretku, poboljšaju svoj materijalni, ali i duhovni nivo.

Postavimo stvari ovako: postoji li opravdana prepreka da netko siromašan, na pošten i vrijedan način postane ekstremno bogat? Recimo da taj nema kvalitetno obrazovanje, nema novac, veze, dobar posao? Može li se, ne slučajno, već namjerno , obogatiti u vremenu od pet godina? Garantiram vam da može i da prepreke nisu van njega, nego isključivo u njegovoj glavi. Ali... Problem ili glavna prepreka je u našem tradicionalnom sustavu obrazovanja- ne obrazuje ljude za životni uspjeh! Pogledajte cijeli niz mudrosti koje je Jakša nabacao u svom dnevniku i recite mi pošteno: tko išta više zna o njima? Tko zna kako te stvari funkcioniraju i tko se u stvarnom životu tim mudrostima koristi na svoje i zadovoljstvo svoje okoline? Jeste li ikada u svom životu sreli nekoga tko se ne iscrpljuje u stjecanju bezvrijednih stvari, umjesto da uvećava svoje duhovne i materijalne potencijale? Mislite li da je vrijedno djeci omogućiti bilo što, ili je daleko bolje osposobiti ih da budu?

Tko je glasao

Slažem se: Evo dajem upravo

Slažem se:

Evo dajem upravo na to odgovore koje možda neće zadovoljiti sve apetite svih čitatelja ali će definitvno pomoći nekima u pronalaženju sebe u nekim životnim stvarima poput "zašto ja ne bi mogla postati bogata jednog dana? itd itd"

Kažu ljudi „Pa oni su bogati pa tako mogu“…. Evo jedan link na kojem možete vidjeti koje sve sličnosti imaju ljudi sa malim primanjima i oni koji su novčano bogati:

http://moneycentral.msn.com/content/SavingandDebt/P80541.asp?Printer

Po pitanju „rich vs poor“, ili Bogati/Siromašni evo jedan link upravo o razlikama u mentalitetu!
http://www.think-differently.org/2007/08/people-who-get-rich-think-diffe...

Ovo nisam stavio link kako bi predstavljao neke razlike, već upravo kako bi neki mogli sami uvidjeti u ćemu možda griješe, jer na onom prvom linku je evidentno kako ima ljudi srednjeg i nižeg monetrnog staleža koji mogu postati bogatiji (u novčaom smislu) .... a ima puno koji jednostavno ne uspiju.... pa se pitamo "Zašto?"... a evo ovim linkom dajem samo neke jednostavne početne točke u tome zašto neki uspiju se probiti financijski a neki na žalost ne uspiju.

PS…. Malo na neozbiljnu temicu.... a vezano za onu Latinsku izrečicu........"Nemoj me plašiti tako… još koja izjava poput te i pomisliti ću da podržavaš Čačićevu izjavu o tome tko sve smije se baviti politikom!" :)

Ali sada na ozbiljnu notu, koliko ti poznaješ političara, osobe koje trebaju se odricati svog vrimena (a vijeme je novac) i koji ulažu od sebe svog truda kao i znanja za opće dobro? (pazi pitanje je relativno dvosmisleno!)

A pitanje koje bi ja postavio je:
Zašto je „Saborski zastupnik“ zanimanje ako po nekima samo bogati mogu se baviti sa politikom?

To bi pitanje rado postavio npr. Radomiru Čačiću!

Opet ona poveznica sa dnevnikom je samo ona mala Latinska izrečica na kraju samog dnevnika, ništa više!

i evo kako neki opisuju bogatsvo: http://bs.wikiquote.org/wiki/Bogatstvo

Nije sve u novcu!
Možda nekima upravo treba hrpetina novaca da bi shvatili koliko su stvarno siromašni!

Jakob Matovinović - Čačić
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Sve pet, @Mr.Jaks. Neki

Sve pet, @Mr.Jaks. Neki znaju i mogu, a neki ni uz najbolju volju ne znaju i ne mogu. Osobno se divim prvima koji usprkos nepovoljnim okolnostima ostvare svoj san i uspiju voditi produktivan život. Isto tako, ne osuđujem druge niti im ne bih prodavala priču o "sigurnom putu u osobnu promjenu". Više me zanima ispitivati društvene odnose koji samo izuzetnim pojedincima i pojedinkama omogućuju socijalnu mobilnost tj. uspinjanje po statifikacijskoj ljestvici, a većina ostaje na onom mjestu koje je im je po rođenju pripisano.

Mene samo iritira kad se, uvjetno rečeno, neuspješnima stalno hoće podvaliti teza da su "negdje pogriješili" ili da nisu "znali iskoristiti priliku". Pitam se tko nije nekad u životu pogriješio ili propustio priliku pa opet neki imaju "sve", a neki "ništa". Recepti tipa "sedam koraka" ili "deset koraka" ili "kako postati uspješan" sračunati su na osjećaj neuspješnosti ili promašenosti života koji pak proizlazi iz često ponavljane floskule da "uvijek ima izbora" i da "sve se može, kad se hoće". Jer, ako je to točno, onda sam si uvijek za sve sam/a kriva/kriv. I onda je u pravu b2 kad sve nas takve naziva maloumnima.

Sociologijska istraživanja su pokazala da postoje društvene činjenice i pojave koje se ne mogu reducirati na dimenziju pojedinca/pojedinke i objasniti na taj način. To su pojave koje pojedinci/pojedinke zatiču i na koje nemaju direktan osobni utjecaj, a one determiniraju ishode njihovih odluka ili izbora. Pojedinac/pojedinka ne može osobno biti odgovoran/odgovorna za svoje radničko ili buržoasko ili seljačko porijeklo, za svoj spol, boju kože, etničku pripadnost itd. i granice koje takav status postavlja njegovoj/njezinoj egzistenciji. Primjeri ostvarenja američkog sna su samo to: individualni primjeri izrasli na spletu okolnosti.

Problem društvene stratifikacije nije u tomu da netko ima više, a netko manje novca, nego u tomu da biti na dnu hijerarhijske ljestvice znači zbilja biti lišen/a dostojnih životnih uvjeta. U takve uvjete možemo recimo ubrojiti i pristup znanju tj. informacijama, prehranu koja omogućava normalan razvoj i starost, slobodno vrijeme itd. Oni/one koji/koje su na društvenom dnu često nikad niti ne razviju potrebe i nikad ne dobiju priliku upoznati se s duhovnim vrijednostima (slično kao i zgrtački orjentirani bogataši). I ponavljam: izlaz iz toga ne može se naći u receptima, nego u promjeni društvenih odnosa koji počivaju na takvoj hijerarhiji.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ma samo ću reči ovo i to

Ma samo ću reči ovo i to vrlo seljački!

Oni tmo u Americi već 100 godina imaju prilke zarađivti milijune pa čak i milijarde... a jedan jako mali postotak ljudi uspije, ovdje u ovim linkovima se spominje kako je milijun dolara (bez kuće u kojoj živiš) novčano bagata osoba, to je vrlo jednostavan stav ali možda vrlo korektan! (sve ovisi koliko je tko gladan za novce).... što je žalosno je to što se njma već 100 godina govori kako, i pružaju se prilike na svakom kutu...

ovdje u RH niti jedna agencija, niti jedna škola (sada tek se pojavljuje nešto tu i tamo) osim možda neke koje daju naj osnovnije po pitanju privlačenje novaca.... i kako onda da netko uopće shvati ili pomisli da može to stvoriti...

evo sa ovim linkovima se osoba može stvarno pozabaviti, te "searchati" o tome koliko su štedjeli, kako su kupovali namirnice, na koje fore su svoj budžet povečali a isto vrimeno troškove života smanjili....

nije to pametkovanje... dapaće.. ovom režimu paše ovaj ekonomsko represivni sustav upravo iz tog razloga što tada mogu kupovati glasove za pišljivi $15 dolara = 100kn.....

Ako pogledamo dublje:
1. Ekonomski sustav funkcionira na isti represevni temelj
2. Edukacija je ostala ista kao što je i bila, koji postotak profesora ili učitelja je išlo na doškolovanje.. ili na Exchange programe... jako malo ... kladio bi se da je manje od 1%
3. Sustav umalovažavanje radnika je pao na naj niži nivo.....
4. Mentalitet radnika je "ne možeš ti mene toliko malo platiti koliko malo ja mogu raditi" (a toje uzrokovano zbog 3 točke)
5. Sustav vladanja je doslovce nastavak režimskog sustava samo u drugim bojama!

Sada kada kažem da to tako NE MORA BITI TAKO... ne mislim da je netko nesposoban, čak trdim kako je svaki čovjek sposoban da stvori sebi svoje bogatstvo, netko više netko manje, netko u nekim stvarima koje novac nemože kupiti!

Dajem motivaciju da ljudi shvate kako se život ne mjeri po tome koliko novaca imaš, tek kada se to shavti tada možeš postati magnet za novac! inače ako ga stalno ganjaš i tražiš i stalno se okupiraš sa problematikom para itd itd.... onda tek tjeraš paru od sebe....

da ne duljim:

SVAKI PUT KADA TI KAŽEŠ (NAPIŠEŠ)
I ponavljam: izlaz iz toga ne može se naći u receptima, nego u promjeni društvenih odnosa koji počivaju na takvoj hijerarhiji.

JA ĆU POTVRDITI I GARANTIRATI DA JE TO UPRAVO TAKO .....

Ali ću dodati kako NE MORA biti tako, kao što kolega TitoTuđman tvrdi, možemo pojedince potaknuti na to da krenu sami stvarati i sami kao pojedinci (ljudi) adaptirati se, informirati se i potruditi se da budu van ovog mentaliteta i režima jednog tog istog.

I OPET POTVRĐUJEM GLAVOM I BRADOM I TIPKOVNICOM... KAKO SI TI 1.000.000.000.000.000% U PRAVU SA OVOM IZJAVOM KOJU SAM CITIRAO!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

@mr jacks ja se ne bih tu

@mr jacks
ja se ne bih tu složila s tobom.
osim ako ne zagovaraš povratak u komunizam, onda ostaje činjenica da se novac mora zaraditi, kao i to da će neki uvijek zaradjivati manje a neki više, ovisno o školskoj spremi, intelektu i nekim svojim sposobnostima. naravno, tu ne govorimo o onima koji kradu, to bi već bila druga priča.
dakle, ono na što se treba staviti naglasak je humaniji odnos prema onima koji nisu te sreće da mogu zaraditi za svoje osnovne potrebe, kao i omogućavanje istima da imaju mogućnost zarade. ali naglasak nikako ne bih stavila na promjenu društvenih odnosa.
to smo već imali, pa su jedni uvijek bili jednakiji od drugih.
drugi put, ne hvala.

Tko je glasao

Slažem se, komunizam je u

Slažem se, komunizam je u teoriji super... jedina mana u toj cijeloj teoriji je samo jedan jedini fakto, a to je ljudsk čud!

Ali pružiti svima mogućnost (prilike) da si mogu doći do potrebne informacije, te školovanje, te čak i savjetovanje po pitanju kako se adaptirati ovim novim prilikama... to definitvno zagovaram, a to je upravo to o ćemu ti šišeš.. ako imaš sve na tacni... sve alate smo ti pružili.. sada koristi te alate... i naravno nisu svi majstori iste kvalitete!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Znam intuitivno,ali i

Znam intuitivno,ali i razumom,te zahtjevom svog morala,da svaki čovjek ima pravo na rad,hranu,zdravlje,znanje,slobodu i sreću.
Svakodnevno gledam gladne,ranjene(tijelom i duhom),ponižene i posramljene zbog bijede i kao promatrač patnje nametnute drugom ljudskom biću i sama osjećam u svojoj savjesti, mali dio njegove boli koja u meni budi samilost,izaziva brigu,a opterećuje me i sramom.
Pateći zbog svoje bijede,gladan i nezaposlen,poniženi čovjek omalovažava svoj sram toliko dugo dok svoje stanje drži nepromjenjivim.U trenutku kada se rađaju prkos i nada,u trenutku kada tobožnja zla kob otkriva svoje pukotine,veoma lako se može pretvoriti u
borca,tada postaje aktivnim sudionikom svoje sudbine.
I sama sam živjela u uvjerenju da je sreća u materijalnim stvarima,ali život se gorko poigrao samnom i na vrlo okrutan način mi pokazao da je za istinsku sreću,mirnu savjest, bezbrižne snove,....potrebno tako malo,...samo da čovjek,čovjeku nije Vuk.

Tko je glasao

Potaknut sa djelima nekih

Potaknut sa djelima nekih blogera evo jedan misao dana uz ovaj dnevnik:

Albert Schweitzer

"Ethics cannot be based upon our obligations toward [people], but they are complete and natural only when we feel this Reverence for Life and the desire to have compassion for and to help all creatures insofar as it is in our power. I think that this ethic will become more and more recognized because of its great naturalness and because it is the foundation of a true humanism toward which we must strive if our culture is to become truly ethical."

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ti si Jakša isto iz N21

Ti si Jakša isto iz N21 sekte, ko i moj dragi poveznik?

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Sekta? Sekta? Ha, ha! Volim

Sekta? Sekta? Ha, ha! Volim ovakva bockanja.

A niste li, slučajno, Delgado, baš vi cijeli život pripadnik sekte, a da toga niste ni svjesni? Recimo, radite danonoćno, stvarate sebi probleme, strepite da ćete zbog tko zna kojih razloga završiti u zatvoru i onda se zavaravate kako ste vi svojim položajem i životom - zadovoljni? Ma bravo!

A da malo bolje provjerite sektu N 21 i Amway? Možda previše tražim od vas. Možda bi vam bilo lakše provjeriti jednog Ivicu Đolongu iz Varaždina ili Damira Prižmića iz Splita. Veselilo bi me da provjerite njihova mjesečna primanja, jer bi vas to sasvim sigurno o(ne)svijestilo. Mislim da vam više nikada ne bi palo na pamet uspoređivati čije sektašenje je isplativije i unosnije. Jest da ljudi( usput- moji mentori), nešto petljaju sa sredstvima za čišćenje, sapunima, šamponima, kozmetikom i vitaminima, ali je činjenica da su se obojica odrekli svojih fakultetskih diploma i bezveznih stručnih karijera, jer su u sekti otkrili na stotine puta unosnije nagrade od onih koje im je nudila državna vlast. I jedan i drugi su u vremenu od pet godina dodatnog posla osigurali stalan izvor mjesečnih prihoda čak i svojoj djeci. O iznosima tih primanja nije pametno ni pristojno govoriti, jer bi vas smjesta zabolila glava. Za vas su to nezamislive cifre.

Bez pretjerivanja, mogu vam reći, da se, iako nisam vjernik, gotovo svaki dan molim za prosvjetljenje vaše pameti, i to od onog dana kada sam vas prvi put informirao o "sekti". Čini mi se da molitve i zagovori Bogu djeluju, jer je očito da vas je stvar zaintrigirala, premda još ne možete skupiti dovoljno hrabrosti i odlučnosti da otvorite um. Nije to tako strašno, kao što izgleda. Štoviše, ne samo da je lako već je i izuzetno zabavno.

Garantiram vam, ukoliko se odlučite sami provjeriti stvar i pri tom uključite mozak i vlastite sposobnosti, dvije posljedice: "sekti" nećete moći reći "ne" i sve osobe iz vašeg kruga utjecaja će s vremenom biti ponosni i sretni što ste im iz temelja promijenili sudbinu. S vremenom,zato što će u početku svi oni tvrditi da ste poludili i postali- sektaš. Pa što? Ne razumiju jadni, a pri tom slušaju one koji razumiju još manje. Vidite Jakšu? Prije toliko godina je propustio sjajnu priliku i danas žali što tada nije popio pivo. A u međuvremenu je mogao biti vlasnik brojnih pivovara! Jebi ga! Svatko je kovač svoje (ne)sreće!

Da ne zaboravim: Pitanje za vas i Jakšu je o kojem N21 i Amway- u vi govorite? Dajte mi malo više informacija o istima, pa ću vam znati reći govorimo li o istima. Naime, dok vam ja ne objasnim stvari, nema toga mudraca koji bi to napravio bolje. Trenutno koristite vrlo loše izvore informacija. Zato i ne razumijete.

Tko je glasao

Pa što nisi mi lipo napisao

Pa što nisi mi lipo napisao "AMWAY",

pa to sam bio na seminar još davne 1992 godine... kada me neki luđak iz susjedstva nagovarao kako je to naj naj i mogu zaraditi milijune... i uvali mi neku kutiješinu sa nekom tekučinom za pranje prozora... hebo ga ja.. bolje bi bilo da je me počastio pivom nego što mi je uvalio tu kartonsku kutiju.... hvala bogu nikada nisam volio prati prozore itd!

:)

dao bi ti minus samo za to što mudro skrivao ime tog mrežnog marketinga... i dobro si rekao... "sekta"!

Jaks
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Kada govore o drugima, ljudi

Kada govore o drugima, ljudi nisu svjesni da govore o sebi i o tome kakvi su oni, a ne o tome kakva je stvarnost. Reći za nekoga da je "sekta" znači samo jedno: da je procjenitelj duboko zaglibio u sektašenju!

Tko je glasao

Sorry, ali "sekta" u ovom

Sorry, ali "sekta" u ovom mom komentaru je bila šala na račun seminara.... u kojem dolaze osobe na binu i govore o tome kako su uspjeli zaraditi milijune.... kako je to "jedini pravi mrežni marketing" itd itd.. i uvijek pljesak.... te značkice te neke proivode itd itd.... jedino što se ne kljanjaju... ali da je direktan marketing NAJ JAČI pradajni alat "JE" priznajem..... i da se nekada euforija mora stvarati kako bi se došlo do motivacije "JE"... i to je sasvim normalan dio tog procesa.... i svka čast svakome tko uspije zaraditi na taj način, jer to je što bi stariji ljudi rekli "krvav novac".... nije lako prodati bilo što danas a pogotovo ako taj proizvod nije reklamiran u sustavu mass medije (pranje mozga)....

Kolega Poeznik... ako si ti "sektaš" po pitanju mrežnog marketinga i Amwy, imaš moju podršku i također simpatije... ali ja osobno nemam niti snage niti dovoljno volje raditi na taj način, jer direktan marketing je na zapadu teška stvar za ostvariti di je sasvim normalna koncepcija.... a ovdje ako nije suđe i posuđe u pitanju onda je to "glupost"... opet sam sarkastičan..... ali ne bez razloga!

Priznaj.... ipak ti seminari mogu se usporediti sa onim nekim crkvicama iz SADa... "Praise the Lord" i svi viknu "praise the Lord".... sjeti se samo one scene iz "Blues Brothers" i sve će ti biti jasno odakle puše vitar kada kažem da su ti seminari poput "sekte".... i koji kes imam od uha do uha na svom licu!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Volim kada se ovako

Volim kada se ovako razgovara. Otvoreno i iskreno. Ni jednog trenutka nisam mislio da su vaši ili Delgadovi stavovi u vezi novca, N21, Amway-a ili bilo kojeg drugog načina stjecanja novca zlonamjerni. Apsolutno razumijem vaše stavove, pa u tom smislu nemam ništa protiv toga da se koristite pojmom "sekta". Mene cijela ova rasprava zanima, ali i zabavlja.

Ovaj vaš komentar je idealna podloga da neke stvari razjasnimo. Još u dnevniku ste jasno iskazali silnu želju da pomognete drugima, ukazujući na pogrešnu percepciju novca, bogatstva i zadovoljstva u životu svakog od nas. Da imate tu moć, vi bi već danas organizirali sve one koji vas žele slijediti i za određeno vrijeme bi suradnjom i sinergijom svi postali bogati i zadovoljni ljudi.

Prvo, nitko nema moć pomagati drugima, jer nitko ne voli i ne želi, na svijesnoj razini, slijediti tuđe odrednice za vlastiti život. Ne možete pomagati, ako vam to drugi ne dopuste. Drugo, da bi pozitivno utjecali na druge, u rukama morate imati smislen i dokazano uspješan sistem. Formirati i osmisliti vlastiti sistem, na primjer, apsolutne sigurnosti svih sudionika u cestovnom prometu ili garantirane zarade unaprijed određene sume novca u određenom vremenu, je iznimno složen i vrlo zahtjevan pothvat, koji stvarno rijetki ljudi mogu ostvariti. Nisam rekao da je to nemoguće, ali znam koliko je to uzaludno čak i pokušati. Pri tom, sama ideja ili dobra volja ne znače puno. Treće, ljudske navike su toliko snažne i obično loše, da ih je vrlo teško razbijati, makar su nove, bolje navike, koje se predlažu, daleko bolje i korisnije. Zbog toga ljudi zaziru od tuđih sistema, pa ma koliko oni bili progresivniji. Dakle, ljudi svoje neznanje i nerazumijevanje stvari pretpostavljaju tuđem znanju i iskustvu. I u ovoj raspravi, vi ste upravo ovdje. Što hoću reći?

Svi mi želimo imati vlastito iskustvo i to je sasvim prirodno. Međutim, nitko na iskustvu ništa ne uči. Loše iskustvo, koliko god bilo bolno i štetno, stalno ponavljamo, a da nismo svjesni ni da je bolno ni da nas uništava. Naprosto, to ne želimo priznati sami sebi. Čak ne razumijemo da ponavljamo greške, jer nismo svjesni ni da se radi o greškama ni da se radi o štetnom djelovanju. Cijena koju plaćamo i mi i naša djeca je strašna.

Još je gora situacija kada je riječ o tuđem iskustvu. Umjesto da na tuđem iskustvu učimo maksimalno jeftino i učinkovito i tako izbjegavamo greške koje su druge skupo stajale, mi se u pravilu s tuđim vrijednim iskustvom izrugujemo. Omalovažavamo ga i ismijavamo ga, a da uopće nismo provjerili o čemu je riječ. O korištenju tuđeg iskustva u vlastitom životu, praktično ne želimo ni čuti. Time se spirala propadanja i nazadovanja pokazuje našom sudbinom, a kuknjava kako nemamo sreće i kako se svijet urotio protiv nas, čuje sa svih strana. Nažalost, činjenica je da nemamo pameti.

Moram vam reći istinu o vašim zabludama oko Amway-a. Prvo, na seminarima na binu izlaze svi: i oni koji su već osigurali dolarske milione i oni koji su tek započeli s vlastitim poslom. Jedini kriterij je postignuti rezultat. Pri tom nije važno da li je netko stvorio ni iz čega deset eura ili deset miliona. Važno je pokazati promijenjeni način razmišljanja, novi stav prema sebi i svojim interesima te odlučnost i samopouzdanje da se svijesnim naporom promijeni životni stil. Da se od klasičnog roba, postane potpuno neovisan i slobodan. Možda će zvučati manipulatorski i sektaški, ali je živa istina: novac u ovoj priči je od drugorazrednog značaja. Puno su važnije neke druge vrijednosti, poput financijske slobode, slobodnog vremena, pomaganja drugima da postignu promjene koje i sami želimo postići te zabavljanje s poslom i ljudima. Uostalom, činjenica je da novac uopće nije važan ljudima koji ga imaju. On je važan samo onima koji ga nemaju.

Dali je važno kako ćete motivirati ljude? Nije li sjajna ideja motivirati druge na poslovnim seminarima na kojima se pleše, zabavlja, smije, ljubi i grli? Ovako rečeno, stvarno bi čovjek rekao da se radi o fanatičnoj sekti. Ali, podloga za tu euforiju i slavlje, su postignuti rezultati. Ljudi se vesele s razlogom: postigli su nešto, što u klasičnim poslovima ne mogu ni sanjati. Njihov rezultat, istovremeno znači doprinos rezultatu ljudi koji su u njihovom poslu. Što je tu loše? Ima li čovjeka koji bi odbio veseliti se kada bi znao da ćemu na tekući ili žiro raču do kraja života, svaki mjesec, stizati uplata od recimo 3.000 eura, a da on više nikada u životu za taj novac ne mora prstom mrdnuti? Čudan neki svat bi to bio, morate priznati.
Da, postoji mogućnost da netko bude ljubomoran što njegov trud rezultira i zaradom drugih, ali u Amway nema ljubomornih: Ne možeš imati svojih 3000 eura, dok drugi ne dobiju svoj dio kolača.

Ne, novac koji Amway isplaćuje svojim odanim reklamerima, nije "krvav". Garantiram vam da u životu nikada niste radili lakši, zabavniji i isplativiji posao. Sve što je potrebno je razumjeti stvari. Amway uopće nije prodaja proizvoda. Amway nije kupovanje velike količine proizvoda. Amway nije uvjeravanje kupaca i nagovaranje na kupnju. Amway posao je posao usmenog, i direktnog reklamiranja miliona proizvoda široke potrošnje. Što je netko bolji i brži u tom reklamiranju, prije i više novca stvori za sebe i svoje potrebe. Višak se ne rijetko i obično manjim dijelom- podijeli drugima.

Dakle, riječ je o "pranju mozgova" potencijalnih kupaca. Sekta, tako je! Samo, ovo pranje ima neke zakonitosti koje ga čine dobronamjernim, poštenim i nadasve korisnim svima- i potencijalnim kupcima i vlasnicima samostalnog reklamerskog posla. Naime, u Amway sustavu su isključivo ekološki proizvodi, koncentrati i ekstremno kvalitetni. Svatko može u garantnom roku na zadovoljstvo, upotrijebljeni ili potrošeni proizvod vratiti i dobiti natrag novac, ako nije zadovoljan svojstvima proizvoda. Dakle, nema prevare. Temeljem kupnje Amway proizvoda, svatko može samostalno odlučiti dali će samo štedjeti novac ili putem kupnje raditi vlastiti posao i zarađivati novac. Onaj tko se odluči raditi, unaprijed može izračunati koliko vremena će ulagati u posao te koliko i u kojem roku će stvoriti novaca. Vrlo predvidljivo. U dan se može planirati kako rezultat, tako i zarada. Ne razumijem što je tu teško ili problematično? Apsolutno ništa ne ovisi o slučaju ili sistemu, već isključivo o meni i mojim odlukama. Nema teorije da bi me netko mogao prevariti, pokrasti, onemogućiti ili spriječiti.

Ja znam da je jedini razlog da se ovaj posao uspješno ne započne, upravo nedostatak volje i snage da se sistem prije svega provjeri i shvati. Ne vjerujem da bi odbili svaki dan raditi recimo prosječno dva sata i na kraju mjeseca za to dobiti na primjer 1000 eura. Za početak. S vremenom, učenjem i iskustvom, za to isto uloženo vrijeme, rezultat bi vam se, temeljem kvalitete, automatski povećao. Jeli to slučaj i u vašem klasičnom poslovanju?

U Amway se glavnina novca ne vrti oko posuđa, tehnike, auta i sličnih proizvoda. Temelj i glavninu prihoda čine robe široke potrošnje, zdravlja, ljepote, čiste vode. Nema te krize koja će uspjeti naškoditi tom tržištu, jer su sve to proizvodi koje ljudi moraju kupovati i trošiti svakodnevno. Zato osjećaj poniženja koji ljudima imaju na spomen tih proizvoda i prijedloga da ih oni reklamiraju, nije na mjestu i nema opravdanja. Kupci očajnički trebaju te proizvode, čeznu za kvalitetnim i jeftinijim proizvodima od onih kojima se trenutno truju i zar nije pošteno ponuditi im ono što trebaju i žele? Ja tu ne vidim problem. Uostalom, svatko ima pravo i mogućnost priču provjeriti besplatno i uvjeriti se jesu li proizvodi za njega ili ne.

Usporediti Amway i religiozne sekte u SAD-u je isto kao i usporediti mercedes i trabant. U Amway nema hijerarhije, nema šefova, vođa i sličnih izmišljotina. Amway nije ni piramida ni lanac. Amway nije ni manipulacija ni prevara. Sve to sekte jesu ili imaju. Bitna razlika je u tome što Amway nudi kvalitetan i pristojan život prije smrti svakome tko hoće, dok sekte nude bogat život u raju- poslije smrti. Pa vi sada birajte. Nekako mi se čini da ste vi svoj izbor suzili do mjere da kada netko pritisne botun, vi ste dole. Kada pritisne drugi, vi ste gore. I tako, nažalost, se ne živi. Tako se umire, a da se nikada ne živi.

Znam ja da ova "propovijed" ne može imati efekta i koristi. Znam i zašto. Samo bi me mučila savjest da je nisam iskreno i dobronamjerno napisao.
Volio bih kada bi svojoj djeci prenijeli moje poruke i bar njima omogućili da ne ponove vaš život i vaše greške.

Tko je glasao

Kolega Delgado, Kasnije ću

Kolega Delgado,

Kasnije ću pregledati što je to N21!

ali ako je to skračenica za nas koji "N"emamo manje od 21 godinu onda sam na žalost taj!

ali onda mogu odgovoriti kako ću vazda imati 21 godinu, ovo sve poslije toga je staž :)

Iskreno sada ću reči kako je dnevnik u biti bio inspiriran zbog upornosti našeg kolege "TitoTuđman" koji tvrdi kako se trebamo više posvetiti pojedincu.

Pa sam razmišljao o tome... i što je to što večina nas ovdje u RH stalno spominjemo kada pričamo o preblemima na "osobnom nivou"... i naravno.. lova brate... cash.... pare care... samo pare.....

Tada sam ronda po starim ttekstovima iz dana kada sam morao pisati o tome što je to novac, ekonska pravila itd itd.. da ne nabrajam što sve ne.... ali u glavnom jedan mi je profesor ostao u pamćenju... i taj je tupio više manje ovo što sam naveo gore u dnevniku...

Kako doći do bogatstva.... ali on je naravno mislio na "Novce" jer u toj njegovoj formuli je svaki čovjek sposoban za to.... u kolko definira svoje ciljeve, stavi sebi malo zahtjevnije rokove u skladu sa svojim mogućnostima i tada još da stavi vrijednost kraj onih stvari koje bi često puta rekli da nemaju vrijednost!

A kako sam pisao dnevnik sam se sjetio jedne stvari.... bogatstvo je sreća... ako ostvarimo ono što nas čini sretnim i zadovoljnim i još smo dovoljno svjesni svoje realne okoline da pomognemo drugima i oni nama tada dolazimo do statusa bogataša....

Naravno kroz komunikaciju ako ovo što sam u svom životu prvo teoretski naučio i sada u praksi pokušavam provesti u djelo pomognem nekom drugom da dođe do te svijsti koja će ga dovesti do sreće i bogatstva... pa ja sam u skladu sa onime što je naš kolega TitoTuđman predlagao pomogao ljudima na osobnom nivou! i u jednom pomogao i tim ljudima oko njih i eto jedne sičušne lančane reakcije koja će pomoći više našim građanima da mijenjaju svijst i da shvate kako ONI JESU BITNI..... NE SAMO ZBOG POLITIKE VEĆ ZBOG SVIH NAS I ZBOG BOLJEG SUTRA SVIMA U RH!!!!

a zamisli kada bi takve još neke ideje uspjele doći do onih koji odlučuju u naša imena? (nemoj me previše napadati zbog ovog mog crnog humora, molim te).

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Bogami, ovo je komentar koji

Bogami, ovo je komentar koji zaslužuje dužnu i trijeznu pažnju. Stoga ću se ujutro, odmoran i poslije čaše rose, pozabaviti njime. I autorom.

Tko je glasao

Cijela plahta, a radi se o

Cijela plahta, a radi se o nesporazumu.
Ja sam kriv. Mislio sam da znaš što je Network 21.
Čudi me da ti se poveznik još nije javio :)

# Jedan nekupac pametnom trgovcu više vrijedi nego hiljadu kupaca

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Nije poveznik pastir

Nije poveznik pastir zalutalih ovaca! A još manje zadrti "sektaš".

Tko je glasao

Nemoj 3 puta reči... možda

Nemoj 3 puta reči... možda se i javi!

:(

"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Naravno! Poveznik straha

Naravno! Poveznik straha nima!

Tko je glasao

Od sada se mijenja ta

Od sada se mijenja ta izreka,

sada glasi: "nemoj dva puta reči"

:)

"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Za razliku od ova dva

Za razliku od ova dva komentatora dole ja imam recept kako spojiti tvoju oprijedjeljenost za opće dobro i postati bogat, a da ti Hrvati na tom i zahvale. Jel ima bolja kombinacija? Kod interesa na pp.

Tko je glasao

Rush, prijavljujem se na pp.

Rush, prijavljujem se na pp. Molim vas da mi javite vaš recept. Biti ću vam zahvalan.

Tko je glasao

Iako poduži dnevnik

Iako poduži dnevnik pročitao sam ga "naiskap".
Kao dodatak na izrečenu misao trebalo bi u sve integrirati veliku dozu strpljivosti, jer upravo nestrpljivost i čini od ljudi nesposonnjakoviće.
Ako radiš nešto korisno i daješ sebe nesebično u taj rad, kad-tad bit će ti plaćeno, samo trebaš ostati strpljiv.
Strpljiv-spašen.
E sad, treba i živjet od nečega.
Treba biti fleksibilan i onaj pravi rad koji te ispunjuje, povremeno reducirati zbog potrebe rada od kojeg imaš materijalnu korist za potrebu egzistencije.
Na taj način integriraš u svoj život onu dozu zadovoljstva koju gubiš u poslovima koji ti omogućavaju egzistenciju.
Ja tak' radim i to sasvim dobro laufa.
Eh da, još bih dodao; Nije bogat čovjek onaj koji puno ima, nego onaj koji malo treba.

Tko je glasao

A što je sa upornošću?

A što je sa upornošću? Nesposobnima ispadaju uglavnom oni koji prerano odustanu. Dakle, uporan i strpljiv- dobitna kombinacija.

E, sad, treba živjeti od onoga što čovjeka veseli i ispunjava. Dakle, prihodi moraju dolaziti iz čiste zabave, a ne iz dosadnih i samoubilačkih poslova. Vaša kombinacija zadovoljstva i zatupljujućih poslova je loš kompromis. Uvijek ćete biti uspješniji, pa i materijalno, u onim poslovima koji vas vesele i ispunjavaju. Kinezi za to imaju poslovicu: Daj čovjeku posao koji voli i on nikada u životu neće raditi!

Da dodam: zamislite čovjeka koji puno ima, a malo treba?

Tko je glasao

Kada smo već kod

Kada smo već kod mudrovanja! (šala)

Zamisli kaa bi čovjek znao koliko mu triba da bude sretan!

i još bolje, zamisli kad bi čovjek znao upravo koliko ima!

a najvažnije, zamisli kada bi čovjek znao koliko zapravo želi imati!

jer koliko vidim rijetko tko koristi i ono što ima a kamoli još da traži ili ta želi (iskreno) nešto više ili bolje!

Pogledaj samo tu tzv. demokraciju koju imamo! i kako ljudi reagiraju i koriste sve svoje mogućnsoti po tom pitanju!

a di još "novac" ili "bogatstvo".... još nismo shavtili "slobodu" da bi išli korak dalje!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Kažeš Jakša, nije sve u

Kažeš Jakša, nije sve u novcu i ja se slažem s tobom.
Moj bi ti sin rekao : "Da, nije sve u novcu, nešto je i u vilama, autima i jahtama"
Naravno, šalim se, ali mi sada padaju na um stihovi Dobriše Cesarića, koji otprilike glase ovako, ako se dobro sjećam:
...znamo, o znamo da alkohol škodi
al', utjehe nema u vodi.....
Pozdrav,
Molotov

"Da se uspostavi doista humani politički život, nema ništa bolje nego njegovati unutarnji osjećaj pravednosti, dobrohotnosti i služenja općem dobru i učvršćivati temeljna uvjerenja o pravoj naravi političke zajednice, o njezinu cilju, o ispravnom izvršavanju i granicama javne vlasti."II. Vatikanski koncil, Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu 73.

Tko je glasao

Sve je u novcu. Zato je

Sve je u novcu. Zato je imovina ili novac zajamčena ili zaštićena cijelim nizom zakona i Ustavom. Ali, vidi vraga: u zakonima i Ustavu ni riječi o zaštiti onoga što omogućava stvaranje novca i imovine- duhu.

Pročitajte pažljivije vaš citat II Vatikanskog koncila, pa sami sebi odgovorite zašto Crkva zagovara unutarnji osjećaj pravednosti političke zajednice, a ne pojedinaca? Drugačije rečeno, kako bi zajednica mogla postići temeljna uvjerenja o pravoj prirodi političke zajednice, kada je zajednica skup pojedinaca koji, u pravilu, nemaju unutarnji osjećaj pravednosti i služenja općem dobru? Ili, kako bi to pojedinci pomogli zajednici, a nisu u stanju pomoći samima sebi?

Tko je glasao

Evo prije par minuta

Evo prije par minuta objavljeno na net.hr!!!

http://www.net.hr/zvijezde/page/2009/06/23/0240006.html?pos=n0

Koji koincident... ili koja slučajnost!

hehe!

Kažu bolje se rodite bez one stvari nego bez sreče... kako se ovaj članak rodio baš u pravom trenutku!

citiram "Oni su slavni, bogati, smatraju ih zvijezdama. No čini se da to nije dovoljno u životu!"

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ma kakva sreća, čovječe?

Ma kakva sreća, čovječe? Sreća je isto što i slučajnost ili vjerojatnost dobivanja glavnog zgoditka na lutriji. Ljudi koji se u životu pouzdaju u sreću i slučajnost su izgubljen slučaj. Svatko je programer vlastita života i ako ne zna pisati vlastiti program, nema sreće koja bi mu mogla pomoći.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci