Tagovi

Deset mitova hrvatskog turizma

U ovo vrijeme velikih o?ekivanja od turizma kao spasitelja države i njenog prora?una, smatram svojom dužnoš?u upozoriti da je prihod od turizma puno skromniji od uobi?ajene percepcije, da na turizmu puno više zara?uju stranci nego Hrvati, i da turizam, prema svim relevantnim pokazateljima, uop?e ne utje?e na zna?ajnije smanjenje nezaposlenosti, niti poti?e razvoj zemlje više nego neka kvalitetna industrija.

U Francuskoj ste 1970-ih mogli bez problema postati hotelijer ako ste pristali:

  • na francuski projekt
  • na francuskog izvo?a?a radova
  • na korištenje francuske opeme, jela i pi?a
  • na zapošljavanje francuske radne snage
  • na kredit u francuskoj banci za tu investiciju
  • na uredno pla?anje poreza francuskoj državi.

Što od toga imamo u slu?aju Hrvatske???

Samo ovih 10 mitova, na koje sam upozorio još 2006. u svom razgovoru za jedan dnevni list, a sad ih je vrijedno ponoviti:

MIT PRVI

Hrvatska izme?u Ahtisaarija i Me?unarodnog suda pravde

Najava Ollija Rehna da ?e u ime EU biti angažirana tzv. posredni?ka komisija Ahtisaarija i Badintera za rješenje spora u vezi granice sa Slovenijom, i nekoordinirani nastupi Mesi?a i Sanadera potakli su opet raspravu o na?inima rješenja ovog problema.
Svo vrijeme vrte se dva ista pitanja u vezi Slovenije u našim medijima:

1. "Zašto se dvije strane ne dogovore? Za sve su krivi politi?ari, da se narod pita, ve? bi se dogovorili."
Ova teza, na tragu "bratstva i jedinstva" upravo je ona na kojoj surfa sva slovenska politika. Naime, dok Hrvatska inzistira na Me?unarodnom sudu pravde (ICJ) u Haagu, koji bi jednom za svagda riješio spor, Slovenija inzistira na beskrajnim pregovorima i dogovorima. Pregovori bi naravno trebali trajati dokle god Hrvatska ne prihvati ama baš sve besmislene zahtjeve sa slovenske strane.
Klju?no je me?utim to što svaka ?lanica EU ratificiraju?i Konvenciju UN o pravu mora (UNCLOS) izvještava Glavnog tajnika UN (kao depozitara UNCLOS) o tome na koji oblik sudovanja pristaje kod rješavanja sporova u vezi UNCLOS-a.

Grani?ni sporovi Slovenije i Hrvatske

Hrvatska diplomacija je, unato? neupitnim pravima Hrvatske u svim sporovima sa Slovenijom propustila sve povoljne prilike za njihovo rješavanje. Dva su mogu?a razloga: potcjenjivanje težine problema, tj. potcjenjivanje tvrdoglavosti i neumjerenih ambicija slovenske strane, odnosno, uvjerenje da ?e se svi problemi sa Slovenijom riješiti sami od sebe, tj. radi dobrosusjedske ljubavi i europskom u duhu (ili u bratstva i jedinstva sa slovenskim narodom). U svakom slu?aju prema Sloveniji je odabrana strategija koju se može nazvati "aktivna pasivnost", tj. bolje ne u?initi ništa, nego u?initi bilo što (pa makar i krivo!), uzdaju?i se u Providnost.

Na taj na?in izgubljena je svaka inicijativa u me?udržavnim sporovima sa Slovenijom, unato? tome što je EU u "General position for the accession negotiations with Croatia" od 16. ožujka 2005. jasno poru?ila Hrvatskoj da se kod svih sporova sa susjedima obrati Me?unarodnom sudu pravde ako pregovori ne urode plodom.

Često Izrečene Gluposti iliti Frequently Stated Stupidities - FSS o gospodarskom pojasu

Sve tamo od dalekog 9. srpnja 2001., kad je Sabor po prvi put na moju inicijativu raspravljao o ZERP-u, pa do danas čujem iste priče i navodne kontra-argumente. Tu i tamo bi se pitanje gospodarskog pojasa zaoštrilo u predizborne svrhe, ali bi po običaju prevladali pozivi na "zdrav razum" i na interes ulaska u EU.

Umjesto analiziranja svih detalja ove priče, najbolje je navesti vam Često Izrečene Gluposti iliti Frequently Stated Stupidities - FSS o gospodarskom pojasu:

1. "Gospodarski pojas se ne može proglasiti u uskim morima poput Jadranskog".

To je netočno, jer su ga proglasile recimo sve zemlje na Baltiku, a Konvencija UN o pravu mora kaže da se u tom slučaju primijeni crta sredine kao granica.

2. "Od 1. siječnja 2008. počinje primjena ZERP-a."

Djelomično točno! ZERP se već primjenjuje na sve članice UN, osim na one koje su uz to i članice EU! Imamo dakle na djelu neviđenu diskriminaciju - ako se pojavi ruski ili američki ili turski brod i tu ribari ili zagadi Jadran naftom, mi ga kažnjavamo. Isto postupamo i sa hrvatskim brodovima ako ribare bez dopuštenja. Ali puštamo na miru talijanske brodove!

Je li Hrvatska doista pomorska zemlja?

Od ožujka 2001. kada sam predložio proglašenje gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru on ne prestaje biti kušnja za svaku vladu. Odmah na početku ove priče dobro je prisjetiti se osnovnih pojmova iz međunarodnog prava mora. Teritorijalno more obuhvaća morsko područje (morsku vodu, morsko dno i podzemlje, te zračni prostor iznad mora) do 12 milja od polaznih crta (tj. najisturenijih točaka obale i otoka koji ostaju iznad mora kod plime). Ne treba ga proglašavati, nego ga država ima od trenutka kad država osamostali. Pri razgraničenju u uskim zaljevima primjenjuje se ili crta sredine ili povijesna prava ili zatečene posebne okolnosti na moru. Država u tom području ima sva suverena prava – samo ona može iskorištavati naftu i plin, samo njeni ribari mogu ribariti, može nametati pravila plovidbe, samo ona može održavati vojne vježbe (a drugi kad im ona to dopusti) itd.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci