Tagovi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)

Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia

Tel+Fax: ++385 1 4668 217 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22 Članica/Member

International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.

Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE – BANSKI DVORI
N/R PREMIJER VLADE RH
G. ZORAN MILANOVIĆ
MARKOV TRG, ZAGREB

HITNO RJEŠAVANJE ZBOG OPASNOSTI U ODLAGANJU

Predmet: hitno poništenje Zakona o najmu (NN 91/96) Zbog njegove neustavnosti i nezakonitosti prema Izvješću Ustavnog suda U-X/2191/2007 od 20. lipnja 2007. godine.

Poštovani,
U privitku Vam dostavljamo Izviješće Ustavnog suda RH U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. te Odluku Ustavnog suda br. U-I-762/1996 od 31.ožujka 1998. god. iz kojih je razvidno da je Ustavni sud na temelju ovlasti za praćenje ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti te izvješćivanja Hrvatskog Sabora o uočenim pojavama NEUSTAVNOSTI i NEZAKONITOSTI, a na temelju čl.128 alineje 5 Ustava RH iz 2005., danas je to čl. 129. alineja 5 Ustava RH iz 2010. god., i čl. 104. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu Republike Hrvatske, na sjednici 20.06.2007. god. utvrdio slijedeće, te uputio prethodnoj Vladi i Saboru

IZVIJEŠĆE
Zaključak:
O uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti – potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova,
jer nije poštivan čl. 14 st. 2 Ustava – svi su pred zakonom jednaki
Stoga je postojeća normativna situacija s Ustavnopravnog stajališta neprihvatljiva i nedopustiva.
Zakonodavac (Sabor) je u prošlom sazivu bio dužan to urediti izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova i osigurati JEDNAKOST SVIH PRED ZAKONOM.
Prema odredbama čl.31. Ustavnog Zakona o Ustavnom Sudu RH (u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), odluke Ustavnog Suda su obvezatne te su sva tijela državne vlasti dužna u okviru svog ustavnog i zakonskog djelokruga provoditi odluke Ustavnog Suda.
Neprimjenjivanje ustavnih odluka je rušenje aktivne legitimacije Ustavnog suda, a neprovođenje od tijela državne vlasti je rušenje ustavnopravnog poretka RH.
Izmjenama Ustava RH čl. 31/2010. god. stekla su se prava za poništenjem Zakona o najmu stanova 91/96 NN, vraćanje prava stanarima na otkup stanarskog prava jer su im izmjenama Ustava RH ograničena ljudska prava te su tim izmjenama Zakona dovedeni u diskriminirajući položaj prema drugim građanima kojima to pravo nije oduzeto.
Čl.31/2010 Ustava RH
Ne zastarjevaju kaznena djela ratnog profiterstva, kao ni kaznena djela iz procesa pretvorbe i privatizacije počinjena u vrijeme Domovinskog rata i mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Države propisane zakonom, ili ona koja ne zastarjevaju prema međunarodnom pravu.
Imovinska korist, ostvarena tim djelima ili povezana s njima, oduzet će se.
Čl.131/2010.god. Ustava RH kaže:
Ustavni Sud RH ukinut će zakon ako utvrdi da je neustavan.
Ustavni sud RH ukinut će ili poništiti drugi propis ako utvrdi da je neustavan i nezakonit.
Ustavni sud donio je u svom Izviješću U-X/2191/2007 od 20.06.2007. god. da je Zakon o najmu neustavan i nezakonit.
Čl.5 /2010 Ustava RH
U RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom i sa Zakonom. Svatko je dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH.

Kako nije poštivan čl. 14 st.2 Ustava RH molimo da ova Vlada stavi u hitnu proceduru P O N I Š T E N J E ZAKONA O NAJMU 91/96 NN, kako bi se prekinuli pravni postupci hrvatskog pravosuđa koji uključuju čak i deložaciju stanara, a koji su nosioci stanarskog prava, jer Zakon o najmu je NEUSTAVAN i NEZAKONIT, prema Izviješću Ustavnog Suda RH U-X/2191/207 od 20. Lipnja 2007.

V A Ž N O !!!
Primjer koji zorno potvrđuje da se stanarsko pravo tretira kao jedinstveni pravni institut i da je zaštićeno Konvencijom i Protokolima je slijedeći slučaj:
Predstavka Odboru UN-a, slučaj o kojem se ovdje radi je pojedinačna predstavka koju je Dušan Vojnović pokrenuo protiv RH pred Odborom UN-a za ljudska prava zbog toga što je ostao bez stana u Zagrebu.

MEĐUNARODNI PAKT O GRAĐANSKIM I POLITIČKIM PRAVIMA
UJEDINJENI NARODI
ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA
95. SJEDNICA
16. OŽUJAK DO 03. TRAVANJ 2009.

VIĐENJA/VIEWS
Priopčenje br. 1510/2006

Stanarsko pravo stanara u kućama i zgradama u vlasništvu kao imovinsko pravo nije se moglo nikakvim aktom pa tako ni Zakonom o najmu ograničiti a najmanje oduzeti, što je u RH učinjeno. Praksa sudovanja U RH prije sukcesije Jugoslavije pokazuje da je stanarsko pravo ustavna kategorija da je štićeno jedinstvenim Zakonom o stambenim odnosima:

Građani RH su temeljem Ustava SFRJ, čl. 164. st. 1., te Ustava Socijalističke Republike Hrvatske čl. 242. st. 1 imali Ustavom zajamčena stanarska prava. Tadašnji Zakon o stambenim odnosima koji je bio u skladu s Ustavima SFRJ i SRH izjednačio je pravo stanara:
Čl.3. Zakon o stambenim odnosima.
Prava i dužnosti iz stavka 1 ovog člana ima i osoba koja je po ranijim propisima stekla stanarsko pravo na stan u vlasništvu građana ( NN 52/74) .
Ova odredba se odnosila na sve stanare koji su stanarska prava stekli na stanu na kojem postoji pravo vlasništva do dana 26.12.1974. god. kada je ovaj Zakon stupio na snagu. To potvrđuje i Odluka Ustavnog Suda objavljena u NN 11/977 od 29. siječnja 1997. god. na str. 681 a glasi:
„Bivši nositelji stanarskog prava stjecali su ta prava temeljem istih zakonskih propisa i postojao je samo jedan oblik stanarskog prava, neovisno o tome tko je bio davatelj stana na korištenje“.
Praksa prije izjednačavanja stanarskih prava postojala je i štitila je stanarsko pravo kao jedinstvenu kategoriju imovinskog prava. Navodimo primjer te prakse:
Vrhovni Sud RH u svojoj je presudi br: GŽ557/72-2 od 17.siječnja 1973. god. donio i potvrdio:
Da je stanarsko pravo imovinsko pravo kao što je u Rješenju istog Suda od 31.03.1971.god. br.: GŽ801/70-5 rečeno: da je stanarsko pravo imovinsko pravo pa protupravni gubitak ovog prava (stanarskog prava) ima za posljedicu naknadu štete u visini tržišne vrijednosti stana.

Odluka Ustavnog suda br: U-III-3136/2003., Zagreb 25.01.2006. također potvrđuje da se radi o imovinskom pravu ali i štićenim temeljnim ljudskim pravima: „...Polazeći od toga da je pravo na otkup stana bilo pravo imovinske naravi koje je ovlašćivalo imatelja tog prava na stvaranje imovinskog prava – prava vlasništva, pravo na otkup stana...“.
Isto tako, stanarsko pravo kao jedinstveni pravni institut, rješavan je u ostalim državama nakon sukcesije zajedničke države koji dokazuje da je stanarsko pravo osim što je imovinsko pravo po svim zakonima isto tako štićeno usvojenim međunarodnim standardima Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda sa Protokolima.
blockquote
Dana 29.06.2001.god. potpisan je međunarodni ugovor „Ugovor o pitanj

Problematika stambenog zbrinjavanja povratnika i bivših nositelja stanarskog prava

Problematika stambenog zbrinjavanja povratnika i bivših nositelja stanarskog prava
Prvih 112 dana nove vlasti nije se dogodio nikakav pomak po pitanju stambene
problematike, iako su određeni dužnosnici nove vlasti priznali postojanje problema te
najavili određene akcije. Stambeno zbrinjavanje povratnika, bivših nosioca stanarskog
prava nije uređeno na jedinstven način, već partikularnim propisima te diskriminira
građane srpske nacionalnosti. Stambena problematika nosioca stanarskih prava je
eklatantan primjer neprimjenjivanja, odnosno kršenja hrvatskih zakona i međunarodnih
ugovora. S obzirom da se protiv nositelja stanarskih prava i nositelja stambenog
zbrinjavanja podižu tužbe za naknadu štete te se provode deložacije, nužna je hitna
reakcija vlasti kako bi se ova diskriminatorna praksa zaustavila.
Najnoviji i najurgentniji primjer diskriminacije je akcija Državnog odvjetništva RH i
policije kojom podižu tužbe protiv povratnika srpske nacionalnosti koji ne prebivaju
duže od 6 mjeseci u obnovljenim stambenim jedinicama, dok u isto vrijeme osobe
hrvatske nacionalnosti ‐ branitelji, zatim pripadnici Hrvatskog vijeća obrane iz Bosne i

Protupravno kršenje prava nositelja stanarskog prava

SUSH
SAVEZ UDRUGA STANARA HRVATSKE
(ALLIANCE OF TENANTS’ ASSOCIATIONS OF CROATIA)
Laginjina 11, 10000 Zagreb, Croatia
Tel+Fax: 4833 449 / 091 52 57 909 & 098 52 00 22

Članica/Member
International Union of Tenants
Stockholm, Sweden
Consultative Status with UN
Economic and Social Council.
Participatory Status with the
European Council.
Consultative Status with the
Council of Europe.
Pro aris et focis Za ognjište i za dom For hearth and home

PROTUPRAVNO KRŠENJE PRAVA NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

Za vrijeme SFRJ stanari (nositelji stanarskog prava) i njihove obitelji stekli su zauvijek jednaka stanarska prava u društvenim stanovima, kao i u privatnim stanovima (t.j. u tzv. privatnim neuseljivim stanovima, nacionaliziranim i konfisciranim).

Ivo Josipovi? je ne?ija marioneta?

Mesi? je govorio, ne shva?aju?i svoju zada?u i odgovornost, da "poštuje institucije". Od Bandi?a je potekla fraza "neka pravna država radi svoj posao". Svakome je danas jasno, da ta "pravna država" i te "institucije" (kao što su Ustavni sud, Europski sud za ljudska prava, i dr.) nisu ništa drugo nego najobi?nija obmana. Izmišljene su zato, da bi se dobio prividni "legitimitet" za kršenje ljudskih prava i druga zlodjela. Jedno od najtežih takvih zlodjela je oduzimanje imovine nositelja stanarskih prava. Zakonodavci i najviši sudovi postupili su nepravedno i protupravno.
I Mesi?, i Josipovi?, i Kosorica, i Antunovi?ka, i mnogi drugi HDZ-ovci, SDP-ovci, i ostali, uvijek su dobro znali što je pravedno, kad su u pitanju stanarska prava. Govorili su javno (na pr. u Saboru), da je jedino pravedno svim nositeljima stanarskih prava dati jednako pravo otkupa svojih stanova, a izvornim vlasnicima naknadu.
Mesi? je ispravno predložio to isto Vladi RH (Sanaderu), ali zatim je godinama jednostavno šutio, što je potpuno neshvatljivo onima koji su Mesi?a smatrali daleko boljim od ostalih.

Loš zakon se morao ispraviti još prije deset godina!

U Slobodnoj Dalmaciji je objavljen ?lanak "O ku?o mala" (27.08.2010,)
http://www.slobodnadalmacija.hr/O-ku%C4%87o-mala/tabid/93/articleType/Ar...
U tom ?lanku se kaže, izme?u ostaloga, ovo:
1. "Budu?i da suprotstavljene strane ne odustaju od svojih maksimalnih zahtjeva, jasno je da nema ni osnova za novi zakon jer mu je preduvjet 'približavanje stavova'....".
__ Naš odgovor:
Pokušava se zamagliti ?injenica, da se potpuno neopravdano izbjegava donijeti ispravan i pošten zakon, te se nastoji nas nositelje stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima natjerati da pristanemo biti protupravno ošte?eni i obespravljeni.
------------
2. Kaže se da je iznos tzv. "zašti?ene najamnine" premalen.
__ Naš odgovor:

O genocidu

O genocidu:
Zlo?in, koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, po svom je sadržaju prakti?ki jednak genocidu.
Naše obitelji kroz tih petnaestak (i više) godina stalno žive pod ogromnim stresom, nanose im se teške duševne boli i druge patnje, diskriminirane su, neke obitelji su ve? i izba?ene iz svojih domova, uništava ih se na taj na?in što je mla?oj generaciji onemogu?eno ili otežano stupanje u brak i ra?anje djece, budu?i da im se oduzima dom, sigurnost, imovina, koja je ste?ena pošteno i zakonito, itd. Sve se to radi uporno, kroz mnogo godina, sa neskrivenom namjerom da se od nas preotmu naši stanovi - t.j. naši domovi, imovina i vlasništvo (u smislu Europske konvencije o ljudskim pravima). Time se ubrzava naša smrt, a naše obitelji ostaju bez potomstva. Spomenute karakteristike toga zlo?ina u potpunosti odgovaraju pojmu genocida (a i drugih zlo?ina).
U Rezoluciji 96 (I) Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, od 11. XII. 1946. godine, piše ovo: "Genocid je uskra?ivanje prava postojanja ?itavim ljudskim grupama, kao što je ubojstvo uskra?ivanje prava na život pojedinim ljudskim bi?ima". http://www.armenian-genocide.org/Affirmation.227/current_category.6/affi...
Dok se ubojstvom uvijek usmr?uje neki pojedinac, kod genocida se ne mora raditi u direktnom ubijanju pojedinaca. Generalna skupština UN je naknadno, svojom Rezolucijom 260 (III) A od 9. XII. 1948., prihvatila Konvenciju o sprje?avanju i kažnjavanju zlo?ina genocida http://www.fordham.edu/halsall/mod/UN-GENO.html
Prema toj Konvenciji genocid postoji ne samo u slu?aju ubijanja ?lanova neke grupe, nego (izme?u ostaloga) i u slu?aju kad im se nanose teške duševne patnje (šteta) odnosno uvjeti života sra?unati na postizanje djelomi?nog (ili potpunog) uništenja grupe, kad se poduzimaju mjere kojima se nastoji sprije?iti ra?anje unutar grupe, itd. Sve je to upravo ono, što trpimo mi i naše obitelji.

Nema demokracije bez korjenite izborne reforme ni bez mogu?nosti direktnog obra?anja pojedinca cijelom narodu

Vjerujete li politi?arima? Vjerujete li da danas postoji ikakva istinska demokracija? Mnogi SDP-ovci, HDZ-ovci, i drugi, rekli su (ali još nisu ostvarili), da se nama - nositeljima stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima - moraju vratiti naša oteta prava, da moramo dobiti pravo na otkup svog stana. Jeste li ?uli da je Milanovi? to ikada ponovio, otkada je došao na ?elo SDP-a? (Za razliku od njega, Jadranka Kosor je to još davno rekla, i nedavno je ponovila. Sad još samo preostaje da se to i ostvari).
Ne bi bilo dovoljno da Milanovi? to jednom kaže, nego on i mnogi drugi moraju to stalno ponavljati, i stalno ?initi sve da se to ostvari. Ako oni to ne ?ine, što se može odatle zaklju?iti, osim da je strankama i strana?kim politi?arima stalo samo do njihovih osobnih interesa, i spremni su ignorirati i prekršiti sva?ija prava, svoja vlastita obe?anja, pravdu, i sve ostalo? Nismo uop?e zadovoljni ni s pojedincima iz HSS-a, HNS-a, i još nekima....

Nije nam jasno, kako to da su sve odgovorne osobe još uvijek na slobodi. Zašto se ne istraži, tko su glavni krivci, i zašto bar po koji od njih, koji je sve to zamislio i organizirao, nije ve? u (doživotnom) zatvoru? (Naime, mislimo da bi doživotni zatvor bio upravo adekvatna kazna za zlo?in koji se vrši nad nositeljima stanarskog prava i njihovim obiteljima, a koji se, po našem shva?anju, može usporediti s nekom vrstom genocida. Pri tome treba naro?ito uzeti u obzir upornost kojom se krši Ustav, me?unarodni ugovori, i naša neupitna prava, a što traje 14 odnosno 19 godina - od donošenja Zakona o najmu odnosno Zakona o prodaji stanova).
Postoji li ikakva istinska demokracija kod nas i u Europi, ili je to samo jedna velika obmana i predstava za naivni narod? Stranke su, izgleda, složne u svemu što ide u njihovu korist, i nije im važno ako to ide na štetu naroda. Ne radi se, jasno, samo o našim stanarskim pravima, nego i o pravima radnika, o otkazima, radu bez pla?e, mirovinama, zaduživanju države, prevelikim pla?ama politi?ara i mnogih drugih, itd. U kapitalizmu se smatra normalnim da se može mnogo zaraditi na principu ponude i potražnje (na pr., neki poduzetnik, trgovac, zubar, nogometaš, pjeva?ica, filmska glumica....), ali za djelima politi?ara (i još nekih) uop?e nema potražnje, nego oni jednostavno grabe sami za sebe koliko ho?e iz prora?una!
Kako se može nešto promijeniti, poboljšati?
Neophodno je, izme?u ostaloga, promijeniti na?in izbora, tako da se biraju pojedinci a ne stranke. - Vidi: Jutarnji list od 09. 08. 2008., "Don Ivo Grubiši?: Sit sam papirnatog i trona i oltara".
http://www.jutarnji.hr/clanak/art-2008,8,9,,129334.jl
Evo citata:
"Kod nas je i demokracija 'papirnata'. Piše, naime, u Ustavu da je Hrvatska, me?u ostalim, i demokratska država. Najobi?nija analiza ukazuje da se kod nas od demokracije nije dogodilo ništa, da smo 17 godina potrošili a da se nismo makli dalje od po?etka. ?ak se može postaviti pitanje: koliko su institucije države legalne i legitimne ako narod ne predlaže i ne bira izravno svoje zastupnike, nego mora zaokruživati strana?ke liste, a stranke odre?uju prioritete po politi?koj podobnosti a ne po sposobnosti. Mi trpimo ve? 17 godina tiraniju podobnih nad sposobnima"

Srbi dobivaju pravo na otkup stana

Predsjedniku RH prof. dr. sc. Ivi Josipovi?u,
Predsjednici Vlade RH Jadranki Kosor,
Željki Antunovi?, i drugima
Najavljeni novi zakon, po kojemu ?e, navodno, neki od SRPSKIH povratnika mo?i otkupiti stanove (da li svoje, na kojima su imali stanarsko pravo, ili nekakve druge, po kojoj cijeni, itd.?!), možda ne ispravlja u?injene pogreške, ali on ipak jasno pokazuje slijede?e: Vlada, saborski zastupnici, politi?ari, i drugi, SVJESNI SU ?injenice da su neki zakoni, kao i mnoge sudske presude, te neke odluke Ustavnog i Europskog suda, koje se odnose na stanarska prava, potpuno NEISPRAVNE I PROTUPRAVNE, ali to ipak, bar za sada, NE PRIZNAJU IZRI?ITO. Ali, iako ne priznaju, ipak, eto, po?eli su nešto ispravljati, i to izmjenama zakona, kao što bi bilo i ispravno. Jedino, za sada "zaboravljaju" na nas oplja?kane HRVATSKE nositelje stanarskog prava, koji nismo nikad napuštali naše stanove, a ne govore ni o bilo ?ijoj odgovornosti za teški zlo?in, koji se nad nama vrši ve? petnaest godina, a koji se može usporediti jedino sa nekom vrstom genocida.
Predsjednik HSP-a Danijel Srb rekao je, navodno, da ?e srpski povratnici za nekoliko desetaka tisu?a eura postati vlasnici stanova, a to ?e platiti hrvatski porezni obveznici. Nije napomenuo, da oni ne dobivaju stanove na dar, nego kao zamjenu za ono što im je oduzeto. Ako netko možda smatra da bi stanove mogle dobiti neke osobe koje su se borile protiv Republike Hrvatske, onda je to sasvim drugi problem, o kojemu bi se moglo zasebno raspravljati. Neki su, na pr., tražili objavljivanje popisa povratnika koji ?e dobiti stanove.... Slažemo se sa zahtjevima da branitelji dobiju pravo otkupa stanova. Ali, s druge strane, ne može se nedužne ljude "trpati u isti koš" sa krivcima! Krivce ne štitimo, ali ako Vlada pristaje nekome dati pravo otkupa stana, o?ito je da ga smatra nedužnim. Ne radi o tome tko je kakve nacionalnosti ili sl., niti o troškovima poreznih obveznika, nego se radi o poštivanju neupitnih važe?ih pravnih normi, i o poštivanju ljudskih prava bilo kojeg nedužnog pojedinca.
Kad se govori o povratnicima, jasno je da se misli na nedužne gra?ane, koji nisu imali veze s agresijom, koji su boravili izvan svojih stanova kroz dulje od šest mjeseci zbog nekog opravdanog razloga, na pr. zbog straha od neke opasnosti. Takav opravdani razlog postojao je, na pr., u poznatom slu?aju Kristine Ble?i?, ali hrvatski sudovi, od op?inskog do Ustavnog (osim Županijskog suda u Zadru), kao i Europski sud za ljudska prava, donijeli su potpuno pogrešne, nelogi?ne odluke, po kojima, na pr., opasnost od granatiranja Zadra "nije opravdan razlog" za nekorištenje stana, i sl. (Iz same prvostupanjske odluke Europskog suda vidi se, da se sve svodi upravo na prekora?enje spomenutog roka od šest mjeseci, i da u protivnom slu?aju Kristini Ble?i? sigurno ne bi bio oduzet njen stan).

Glavne ?injenice o imovini stanara, sasvim ukratko

U dnevniku "sus"-a ?esto se pisalo o "pogreškama" (da ih ne nazovemo nekim drugim imenom) Ustavnog i Europskog suda. Ponekad sam i ja nešto napisao, a ljudi sad žele da opet nešto napišem. Dakle ovako:
Kad se radi o pravima oplja?kanih nositelja stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, RAZNI (ne znam kako da ih nazovem, jer ne mogu se spustiti na njihov nivo) u posljednje vrijeme sve se više trude skrenuti pozornost sa jednostavnih i bitnih ?injenica na nevažne i potpuno irelevantne stvari (kao što je nekakva presuda Europskog suda o nekoj najmodavki u Poljskoj, koja se nas ne ti?e, ili kao što je pitanje na što je država potrošila novce za naknade izvornim vlasnicima naših stanova, što se nas tako?er nimalo ne ti?e. itd.). Ne znam da postoje ikakvi "problemi zašti?enih najmoprimaca" koje spominju nominalni "vlasnici". Itd., itd.

Tko je korumpiran?

Predsjednik Josipovi? je rekao u Grožnjanu 27.06.2010., da je korupcija najozbiljniji problem s kojim se Hrvatska susre?e, da se vrlo visoko u percepciji korupcije pojavljuje pravosu?e, i da je najvažnije da se korupcija prijavljuje.
Me?utim, jednako je važno da se vlast ponaša ispravno, da se, nakon prijave korupcije, provede istraga, da odgovorne osobe snose posljedice, i da se ispravi naneseno zlo - ali to se obi?no ne doga?a!
Korupcija na Europskom sudu za ljudska prava odavno je prijavljivana policiji, USKOK-u, državnom odvjetništvu, predsjedniku Mesi?u.... (a jedino je policija ispravno postupila i proslijedila prijavu DORH-u). Nedavno je sve prijavljeno i predsjedniku Josipovi?u....
U Ustavu RH piše (?lanak 93.): "Predsjednik Republike Hrvatske predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu (......) brine se za redovito i uskla?eno djelovanje te za stabilnost državne vlasti." Potpuno je jasno i izvan svake sumnje, da Predsjednik Josipovi? sigurno ne bi pristao zastupati državu koja ne bi bila poštena, koja bi štitila kriminal i korupciju, državu u kojoj ne postoji vladavina prava, itd. Dakle, ako on zastupa RH, onda to ?ini u uvjerenju da RH nije kriminalna država, i ne može biti nikakve sumnje, da on ima pravo i dužnost tražiti da se sve u RH doga?a u skladu sa Ustavom, me?unarodnim ugovorima i zakonima; - a ako se to ne doga?a, onda on može i mora to od svakoga zahtijevati, pa ako Sabor, Vlada, Ustavni sud, ili bilo tko drugi, ne posluša taj njegov ispravni zahtjev, onda se on može i mora obratiti onome, tko je iznad njih svih, a to je narod (jer, po ?lanku 1. Ustava, vlast u RH proizlazi iz naroda i pripada narodu). Jasno je, da se to njegovo javno obra?anje narodu mora stalno ponavljati (sve glasnije, sve ?eš?e), tako dugo dok se njegov pošteni i pravedni zahtjev ne ispuni, t.j. sve dok se ne izmijeni i ne ispravi ono što je protupravno i nepravedno.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci