Tagovi

Crno - Bijela Televizija u Bojama

Burza i Tržnica Kapitala, Neznanja, Dugova, Vijesti, Duša i Ponosa

Crno Bijeli Televizor U Boji

Posmatrano izvana i iznutra, sa gornje i sa donje strane, s lijevog i sa desnog boka, od naprijed i od nazad, globalni financijski sustav sazidan na temeljima bankarskog sistema koji bez, i ili iz skoro nikakve rezerve kreira novac dug prakti?no iz ni?ega, je najobi?nija prevara.
Ekonomska mjerila ne služe ni?em drugom, osim isklju?ivo skretanju pažnje sa prekora?enja svih mjera, u igri prevare koja je u toku.
Ljude su uvjerili da su bankari potreba današnjeg svijeta.
Moderna ekonomija je sistem u kojem su bankari ubacili novac dug u svaki aspekt naših života.
Na taj na?in, omogu?ili su si parazitiranje na proizvodnji ostalog dijela društva i potpunu kontrolu kolektivne svijesti i savjesti.
Novcem kojeg su stvorili iz ni?ega sa skoro nikakvim uloženim sredstvima, kupili su cijeli svijet.
Danas me?utim, kada je kona?no prvi slu?ajni prolaznik poželio unov?iti ?ek bez pokri?a koji ve? desetlje?ima razmjenjujemo izme?u nas, sistem se po?eo rušiti kao kula od karata.

Socijalne i Ekonomske Reforme

Bila jednom jedna slobodna zemlja.
Hiljadu kilometara najljepše obale na svijetu.
Ribe i turista koliko ti god srce želi.
A tek zemlja? Posadiš kamen, nikne krumpir.
Posvuda mir, ljudi pravi majstori zlatnih ruku.

Jednoga dana, pojavi se gospodin Sam i najavi da ?e otkupiti sav papir u zemlji, po cijeni od 100 dolara po kilogramu.
Ljudi po?eli posvuda sakupljati papir.
Mjesec dana nakon toga, pojavi se ponovo gospodin Sam, i najavi da ?e otkupiti sav papir u zemlji, po cijeni od 500 dolara po kilogramu.
Svi su poludjeli, po?ela je prava trka i strka, stampedo na papir.
Mjesec dana poslije toga, gospodin Sam se pojavi na svim televizijama, radio programima i novinama, te najavi da mora na poslovni put od 4 mjeseca, ali da ?e nakon toga otkupiti sav papir u zemlji po cijeni od 1000 dolara po kilogramu.
Ovdje je pak po?ela prava ludnica. Ljudi su se potpuno zaboravili, sve za papir.
Ljudi su se zadužili preko glave, svi ho?e i žele samo papir, ogromne hrpe papira na sve strane.
Iz nikuda se pojaviše gospoda Jack i John.

Papa Joseph Ratzinger Zna Za Monetarnu Prevaru

Don Floriano Abramovich
Europski Parlament, Bruxelles, 18.12.2007

Gospodo Zastupnici, gospodo asistenti, dragi prijatelji,
Isus Krist, njegova majka Djevica Marija i ...

... naši Europski Narodi, nažalost žive sve dalje i dalje od pravih istina i radosti.
Oni su kao izgnanici, daleko od njihovog krš?anskog identiteta.
Jadikuju pod jarmom ropstva sli?nom onome kojega je izabrani narod trpio u Egiptu.

Danas i naši narodi rade, proizvode sve više i kvalitetnije, i u isto vrijeme uvi?aju da novac vrijedi sve manje i manje.
Postali su robovi velike plja?ke nekih ljudi, ša?ice ljudi koja kako je to rekao Papa Pio XI, drže cjelokupnu monetarnu mo? u svojim rukama.
Oni proizvode novac iz ni?ega bez ikakvih troškova, a napla?uju te bezvrijedne komade papire bogatstvom kojega nisu sami stvorili, bogatstvom kojega su stvorili naši narodi na prisilnom radu izgnani u radne kampove kamata-zelenaštvo-kracije.
I to nije dovoljno.
Oni još traže kamate na ukradeno bogatsvo.
I cijela je ova plja?ka legalizirana, sakrivena i zašti?ena neprobojnim imunitetom.
Tko osim Europske centralne banke ima pravo da ih kontrolira?

Ljudska Prava

Propao je komunizam.
Iako nikave veze sa komunizmom u stvari nije ni bilo, nema ga više.

Propao je socijalizam.
Veza je i bilo, a bogami i nije.
Tamo gdje ih nije bilo, urušilo se samo, tamo gdje ih je bilo, urušiše ga.
Nema više socijalizma.

Propao je kapitalizam.
Iako nikave veze sa kapitalizmom i slobodnim tržištem u stvari nije ni bilo, urušiše ga.
Nema više kapitalizma.

Pred nama je novi svjetski poredak.

O kojem god društvenom ure?enju pri?ali i šta god nam budu isporu?ili, a to upravo rade, prava pojedinaca moraju biti na prvom mjestu.
Prava pojedinaca bi trebala biti temelj svakog zakona iza kojeg stoji nekakav moral.
Samo na ovoj zdravoj bazi, može poslije izrasti i zdrava politika.

Prava pojedinaca su mnogo varirala kroz povijest ljudske vrste.
U principu, sloboda pojedinaca je uvijek bila podre?ena nekakvom višem autoritetu, bilo politi?kog ili religioznog tipa.
Posljedi?no, ve?ina je sistema predstavljala nekakve vidove tiranije koji su se me?u sobom razlikovali samo po vanjskom izgledu, a ne i po bazi?nom principu.
U svim je tim sistemima, moral bio nešto što se odnosilo na pojedince, nikad na cijelo društvo.

Mom Dragom Prijatelju Policajcu: Nov?ana Iluzija i Konspiracija

Nau?na ?injenica: dug je rat, rat je dug.

Još prije sto godina, bilo je potpuno jasno:
izdavanjem duga umjesto vrijednosti, netko može zadobiti i uspostaviti potpunu kontrolu i dominaciju nad globalnim politi?kim i ekonomskim sistemom upravljanja.
Svjetsko bogatstvo i nije toliko mali zalogaj.

?ini se da smo izme?u ostalih poboljšanja i napredaka kao što su globalni bankrot, ratna razaranja, siromaštvo i ekološke krize, iza nas ostali pravu pustoš.
Dakle, naša je trenutna situacija više nego 100% siguran dokaz:
ne možeš u isto vrijeme štititi gra?anstvo i služiti pu?anstvu, te ujedno poštivati zakon.

Umjesto obe?anih demokracija, mira, oslobo?enja, prosperiteta i slobode, isporu?ili su nam laži, ratove, velikog brata, škart i robovanje BDP-u (društvenom bruto proizvodu).

Sve je oko nas zabranjeno.
Kako nitko ne želi vidjeti dim pušenja propadaju?eg svijeta,
kako nitko ne želi re?i niti "Žao Nam Je" ili platiti cijenu,
i
kako ne želim ponovo popušiti isto sranje - drugo pakovanje,
kako želim stvarno biti spašen,
sumnjam da je dio svijeta koji je važan i koji donosi odluke, neka vrsta kriminalne organizacije.

Banka nator

Nezavisne Vijesti i Neovisne Novosti

Danas, 11.10.2008 možemo sa sigurnoš?u ustvrditi dvije ?injenice:

- Globalno gledano, cijeli svijet je u bankrotu.

- Novac koji isparava je prevara.
Sav novac koji isparava je kreiran iz ni?ega.
Sav novac koji isparava je posu?en sa kamatama.
U cirkulaciji skoro da i nema pravog novca, sistem se gotovo u cijelosti bazira na osnovi novca koji isparava.
Kreditor posjeduje i pravi novac, i novac koji isparava, i kamate.
Iznos ukupnih kamata je ve?i od iznosa pravog novca i iznosa novca koji isparava, zajedno.
Dug je nemogu?e isplatiti.
Jednostavno, ?isto, kristalno i jasno, rije? je o prevari.

Financijski instrument derivat je ugovor - opklada u budu?e cijene u kojem se kupac i prodavac obavezuju na odgovornost o financijskoj sposobnosti ispunjavanja ishoda opklade.
Na komplicirani na?in se kladi u svaku kompliciranu dosjetku i investiciju na ovoj planeti. Postoje ?ak i derivati koji se baziraju na vremenskim prognozama i podatcima kao što su broj kišnih ili sun?anih dana na nekom podru?ju.

Financijska Promjena Li?nog Opisa

Nakon 20 stolje?a, kona?no smo svi spoznali da najvažnija stvar koju su nam ukrali nije novac.
Ne gospodo i ne drugovi, ukrali su nam živote.

Pred televizijskim kamerama, Sekretar Državnog Trezora, Henry Paulson kleknuo je na jedno koljeno pred Nancy Pelosi.
Ne, nije ju zaprosio.
Molio ju je za ozakonjenje prevare.
700 prvih milijardi za "spašavanje" Ameri?kog financijskog sustava, samo su predjelo glavnom obroku u nelimitiranoj koli?ini, kako to piše na narudžbi.
Ra?un naravno pla?aju doma?i porezni obveznici, a kroz njih i oni iz ostalog dijela svijeta.

U isto to vrijeme, novi najve?i bankrot u Ameri?koj povijesti, došao je na red i Washington Mutual.
Kao nagradu za posao na kojem se nalazio manje od tri tjedna, novi glavni ?ovjek, Alan H. Fishman je za bankrot najve?e Ameri?ke štedne banke dobio 20 miliona dolara.
20 miliona dolara za 17 dana posla i bankrot sopstvene kompanije.

Shvatili smo, svi smo shvatili: Novac nije riješenje, ve? je uzrok svih naših problema.

Na svijetu nema bolje stvari od novca koji ne košta ništa.
Novac kojeg koristimo, sve osim onog koji ga stvara i pušta u opticaj, jako puno košta.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci