Tagovi

Želim život!

Kako ste me mnogi optuživali da sam skrenula s teme na Whateverovom dnevniku, iako i vi na drugim dnevnicima uvijek skre?ete s teme, odlu?ila sam napisati svoj post na temu zalaganja za PRAVO NA ŽIVOT NERO?ENIH BEBA. I ubudu?e ?u zbog njih uvijek skretati s teme. Jer je to najvažnija tema koja postoji. PRAVO NA ŽIVOT.

No bez obzira na to, mislim da ipak nisam skrenula s teme. Napisala sam da je nevjerodostojno kad se žene iz sdp-a zalažu za život potaknut umjetnom oplodnjom, dok se istovremeno zalažu za ubijanje života potaknutog prirodnom oplodnjom. To je jedna te ista pri?a o kojoj je Whatever napisao dnevnik! Pri?a o nevjerodostojnosti i nedosljednosti sdp-ovih žena u bilo ?emu ?ega se uhvate. Jer je on pisao upravo o tome što i kako su ustale sdp-ove žene protiv Marijane Petir. Dakle, nisam skrenula s teme, tema je izuzetno politi?ki važna. Važno je znati tko je s jedne strane protiv života, a s druge strane glumi da je za život. Ma da. Svojim komentarima sam pojasnila zašto mislim da sdp-ove žene nisu vjerodostojne u svom zalaganju, nasuprot Marijane Petir koja je uvijek dosljedna sebi. 

Trojanski konj

"Trojanski konj pojam iz grčke mitologije. Grci su godinama bezuspješno pokušavali osvojiti grad Troju. To im je uspjelo tek kada je vidovnjak Kalchas sazvao sve važnije tadašnje ratnike i rekao im da Troju mogu samo osvojiti uz pomoć lukavstva." 

"Trojanski konji su posebna vrsta zlobnih programa. Ovi programi prividno obavljaju neku funkciju dok je njihova prava svrha skrivena. Najčešća prava funkcija trojanskih konja je uništavanje podataka. Neki trojanski konji omogućavaju upravljanje strojem s drugog kompjutera." 

Ususret zdravstvenoj reformi

Vidim da se gospodin Milinovi? malo zaletio oko reforme zdravstva.

Tu vlast, u kojoj je Milinovi? ministar zdravstva, birala sam u nadi da ?e ukinuti sramotne participacije i pla?anje taksenih marki pardon administrativnih pristojbi za svaki odlazak lije?niku. Jer ono što je Velika koalicija u?inila bolesnicima, bilo je prestrašno, pogotovo za kroni?ne bolesnike koji moraju po recepte za lijekove svaki mjesec. Dakle, uz uplatu od 1000 kn za zdravstveno osiguranje na pla?u, išlo je još 80 kn za dopunsko zdravstveno osiguranje, pa još 30 kn za administrativnu pristojbu, ukupno 1.110 kn troška na ime zdravstvenog osiguranja mjese?no.

Kad sam izabrala ovu vlast, ona je održala obe?anje i izbacila administrativnu pristojbu kao nepotrebnu i sve je slutilo da ?e netko kona?no nešto u?initi za bolesnike po pitanju poboljšanja zdravstvenog sustava.

Maloljetni?ke bande i premla?ivanja maloljetnika

?itam ?lanak na internet stranici o Centru za socijalnu skrb Duga Resa

Odjel maloljetni?ke delinkvencije ustrojen je u svim centrima socijalne skrbi, pa i u Centru za socijalnu skrb Duga Resa sukladno zakonu socijalnoj skrbi Republike Hrvatske.To je poseban oblik zaštite djece i mladeži sa zada?om socijalnog radnika u svim fazama postupka prema maloljetniku po?evši ve? s policijskim istražnim radnjama,ako nije nazo?an roditelj te tijekom cijelog kaznenog postupka od utvr?ivanja ?injeni?nog stanja do predlaganja sudske mjere.Od suda izre?enu odgojnu mjeru prema maloljetniku provodit ?e se socijalni radnik nadležnog Centra za socijalnu skrb. Ovisno o vrsti mjere može koristiti ustanove i zavode socijalne zaštite, domove za odgoj djece i mladeži, savjetovališta za odre?eni oblik prevencije te po potrebi voditelja mjere.

Rije?ki preživjeli "Luka Ritz"

Šokirana, ?itam upravo rije?ki Novi list: 

Još jedna odli?na NU2

Upravo smo imali prigodu odgledati još jednu od odli?nih emisija "Nedjeljom u 2" mog najdražeg politi?kog tv-voditelja Aleksandra Stankovi?a, koji je ugostio Radovana Ortynskog, državnog odvjetnika iz doba Velike Koalicije, koji je na toj dužnosti ostao dok nije po?eo dubinski ?a?kati po mafijaškoj organizaciji, nakon ?ega ga je SDP brzinom munje smijenio.

Imali smo prilike ?uti sve o nesposobnosti SDP-ove vlasti u borbi protiv mafije u Hrvatskoj. Onome kome prije nije bilo jasno zašto je SDP propao na izborima, nakon prvog mandata, sad je vjerojatno postalo potpuno jasno.

Broj predsjednika prema broju stanovnika???

New York U 5 gradskih oblasti živi oko 8 miliona stanovnika, dok u centralnom dijelu metropleksa grada živi 22 miliona stanovnika. (Wikipedia)
Berlin je najve?i i glavni grad Njema?ke s 3.392.026 stanovnika (Wikipedia)
London je glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva. Nalazi se na rijeci Temzi u Engleskoj. London ima 7.512.400 stanovnika (Wikipedia)
Pariz je glavni grad Francuske, na objema obalama Seine, s 2,125.246 stanovnika (1999., metropolitansko podru?je 11,174.743). (Wikipedia)
Po?etkom 2001. godine izvršen je statisti?ki popis stanovništva Republike Hrvatske i utvr?eno je da u Hrvatskoj živi 4 437 460 osoba. (http://www.poslovniforum.hr/about/broj_stanovnika.asp)

Neposredan izbor (grado)na?elnika

Znate ve? da ja volim iš?itavati Ustav.

http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0705.htm
14.
Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o ….. spolu ……
Svi su pred zakonom jednaki.
?lanak 44.
Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe.

A što je s državljankama?

Aha, evo i njih:
?lanak 51.
Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogu?nostima.

Bliže se prvi neposredni izbori za izvršna tijela u op?inama i gradovima. Idemo malo vidjeti kako se stranke pripremaju za tu pri?u.

http://www.hns.hr/modules/news/article.php?storyid=822

NEPOSREDNI IZBORI: OVLASTI POGLAVARSTAVA PREUZIMAJU IZRAVNO IZABRANI NA?ELNICI, GRADONA?ELNICI I ŽUPANI

Nigdje ni rije?i o možebitnim na?elnicama, gradona?elnicama, županicama.

ili ovo:

http://www.poslovni.hr/5515.aspx
13. velja?a 2006.
za neposredni izbor na?elnika, gradona?elnika i župana

Nigdje ni rije?i o možebitnim na?elnicama, gradona?elnicama, županicama.

Umorni od prošlosti?

U zadnje vrijeme me?u politi?arima koje sam birala na vlast vidi se teški umor od prošlosti.
Pretpostavljam da to proizlazi iz poja?anih kontakata s Europljanima i Europskom Unijom u smislu ispunjavanja doma?ih zada?a koje nas još ?ekaju prije dobrodošlice u europski krug žutih zvijezda. Prepreka, koje na tom putu treba svladati, ima jako puno. Kad ?ovjek pro?ita kakvih sve ljudi, koji blate svoju Domovinu, a koji se predstavljaju kao neke veli?ine, zato jer im je dostupan javni tisak (kako doma?i tako inozemni), onda me ne ?udi da su ostale zemlje, u kojima ljudi vole (a ne mrze iz dna duše) svoju Domovinu, poput Rumunjske, Bugarske i sli?no, ve? odavno tamo. Mi sa svojim, navodno hrvatskim književnicama, "slavenkama" gotovo da nikad ne?emo u tu Europsku Uniju. Evo jednog od primjera:

piše Ve?ernji List:
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3154967/index.do

S rije?i na djela

ZAKON O POREZU NA DOBIT
(Redakcijski pro?iš?eni tekst, 'Narodne novine' br. 177/04, 90/05, 57/06)
Na snazi od 01. lipnja 2006.
Primjenjuje se od 01. sije?nja 2007.
http://propisi.porezna-uprava.hr

Porez na dobit pla?a se po stopi 20% na utvr?enu poreznu osnovicu.

Ova porezna stopa daleko je niža nego u mnogim europskim zemljama, primjerice u Austriji. Netko ovdje re?e da bi išao praviti biznis u Austriju. Može slobodno ostati doma. Austrijanci dolaze k nama raditi.

Zakon o slobodnim zonama
(Redakcijski pro?iš?eni tekst, 'Narodne novine', br. 44/96, 92/05, 85/08)
Na snazi i primjenjuje se od 29. srpnja 2008.
http://propisi.pu.mfin.hr/view.asp?location=PROPIS&jid=1&file=zsznn1.XML
IV. PLA?ANJE POREZA U ZONI
?lanak 36.
Na korisnike zona koji vrše po?etno ulaganje, primjenjuju se poticajne mjere iz Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 138/06.).

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci