Tagovi

Agresija na državu koju naoružavaš? (Sa svjedo?enja generala Praljka)

Slobodan Praljak (tportal)

Kada sam davne 1993. jednom od mnogih PROMATRA?A iz raznih me?unarodnih organizacija rekao, prigovorio, pitao zašto rade na proizvodnji hrvatsko-muslimanskog sukoba i zašto produljuju taj sukob, hladno mi je, nadmo?no i s imperijalne visine i sigurnosti odgovorio da ?e oni a ne mi, oblikovati PRI?U, MISAO, ISTINU o tom ratu i da ?e svaki naš pokušaj da tu istinu promijenimo, biti uzaludan. (Slobodan Praljak)

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (6) (Šterc i Cross)

Operacija Oluja se ni?im nije razlikovala od sli?nih vojnih akcija.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (5) (Herrick i Barkovi?)

Obuka vojnika (ezadar.hr)

Sljede?i svjedok na su?enju generalima bio je Richard Herrick, bivši vojni ataše Ameri?ke ambasade u Hrvatskoj. Za vrijeme Oluje Ameri?ki ambasador u Hrvatskoj bio je Peter Galbraith, dok je Herrick bio njegov vojni ataše. Iz Hrvatske je otišao dva dana prije Oluje.

Kehoe je odmah na po?etku ?itao Herrickovu izjavu, koju je ovaj dao neposredno prije, a istinitost te izjave je potvrdio na sudu:

Pukovnik Herrick susreo je generala Gotovinu 12 puta izme?u 1992. i 1995. godine, gdje su obavljali detaljne razgovore. Zaklju?io je da je Gotovina bio veoma ozbiljan u svom poslu, veoma profesionalan, i bio je veoma poštovan me?u vojnicima. Pukovnik Herrick bio je veoma impresioniran s generalom Gotovinom.

?emu uop?e "topni?ki dnevnici"

Mesi? i Brammertz (index.hr)

Posljednjih dana ponovno se aktualizirala pri?a o takozvanim „topni?kim dnevnicima“ koji navodno postoje i koje RH nije predala Haškom sudu.

Tužiteljstvo je u jednoj od to?aka optužnice optužilo generale za neselektivno ga?anje gradova, te pri tome navodi da su „krajinski“ Srbi otišli zbog „prekomjernog granatiranja civilnih ciljeva“. Obrana dakako tvrdi da granatiranje Knina i drugih gradova u ZP Split, provedena u skladu s vojnom doktrinom SAD-a ( poznatu pod nazivom AirLand Battle 2000 (PDF)) i sa zakonima o ratovanju.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (4) (Galovi? i Židovec)

Ivan Galovi?

2. i 3. Srpnja svjedok obrane je bio Ivan Galovi? županijski državni odvjetnik u Zadru, i to neprekidno od 28 prosinca 1990. do danas.

Galovi? je prvo objasnio da se njegov princip donošenja odluka u to vrijeme svodio na hitno procesuiranje svakoga tko je mogao biti procesuiran. Konkretno hitno se procesuiralo krivi?na djela koja su uklju?ivala teške kra?e, kra?e, plja?ke, ali ne i ubojstva jer su ona zahtijevala detaljniju istragu.

Na to ga je Kehoe pitao: Zašto je bilo od izuzetnog zna?aja za vas da hitno procesuirate kaznena dijela teških kra?a, i kra?a u slu?ajevima kad su ljudi uhva?eni sa ukradenom imovinom? Ako nam možete objasniti da li ste imali ve?i cilj na umu.

"Hrvatski Obama"

Kerum i Mate Mišo

Kako kaže Jure Vuji? „U sklopu službenoga vokabulara jednoumlja uobi?ajena je praksa reduciranje neistomišljenika, ili bilo koje druge ciljane društvene skupine, dijeljenjem atributa fašist. Etiketiranje neistomišljenika atributom fašist ili nacist onemogu?uje se svaki pokušaj racionalna i uravnotežena dijaloga. Takva anatemizacija i javno izražavanje negativnih stereotipa uvijek otvara put predvorja izravna govora mržnje i ukida svaki prostor za ravnopravni dijalog. O?ito je to u današnjem hrvatskom politi?ki korektnom vokabularu, koji itekako tolerira, pa ?ak i širi ostatke totalitarne frazeologije, a posebice u odnosu na politi?ke neistomišljenike, kada sa strane neoliberalne »tolerantne«ljevice i u službenim medijima ?ujemo stereotipe poput: „povampirena desnica“, „aveti prošlosti“, „reakcionar“, „konzervativan“, „desni?arenje“, „ognjištari“, „Hercegovac“, „tu?manovac“, „kamenjarac“ itd.“)

Još od po?etka vrijeme predizborne kampanje za Splitskog gradona?elnika, mnogo sam razmišljao o tome da li je Željko Kerum uistinu sposoban da ukoliko preuzme vlast, Splitu podari napredak, i pomak s mrtve to?ke. O tome da li , kao što je iz nule stvorio ponajve?u firmu u gradu, koja zapošljava nekoliko tisu?a Spli?ana, i to sve bez ikakve pomo?i države, sam sa svojim radom i svojom pame?u, može otvorit nova radna mjesta u Splitu, omogu?iti dase brojni studenti ne moraju selit u Zagreb, ve? da na svom rodnom prostoru, sa svojom završenom školom mogu na?i pristojan posao, koji bi bio dobro pla?en. Tako?er sam razmišljao o tome da li je sposoban prevladat mogu?i sukob interesa, i da i ?e mo?i otrpjet napade, kako on kaže, "neojugoslavenskih" novinara i medija koji ?e ga zbog „sukoba interesa“ sigurno napasti.

Najbolji odgovor na sva ova pitanje je da ?e vrijeme pokazat svoje, ja sam još tada bio zagovornik ideje da se Kerumu da šansa, jer su mi ovi „urbanih“ i „civiliziranih“ bili na vrhu glave.Djelom na moju odluku o podršci Željku Kerumu je utjecalo i to što sam s vremena na vrijeme posje?ivao i Zagreb, te uvidio kako Zagreb velikom brzinom napreduje, potpuno suprotno od posrnulog Splita. Samo nekoliko statisti?kih podataka, koje sam pronašao:

U Splitu je 2005 bilo 12998 nezaposlenih, u Zagrebu 29658. Prema zadnjem popisu stanovništva Split je brojio 193 664, a Zagreb 813 059 ljudi. Dakle iako u Zagrebu ima preko 4 puta više stanovnika nego u Splitu, U Zagrebu ima samo 2.3 puta više nezaposlenih nego u Splitu.
U 2006 iz Splitsko dalmatinske županije je uvezeno 63% više robe nego što je iste godine izvezeno. Prosje?na pla?a je bila 4241 kn, daleko manje nego u Zagrebu.
U ovoj županiji najviše ljudi radi u trgovini 42,4%, zatim u prera?iva?koj industriji 25,7%, u gra?evinarstvu 13%, u prometu, skladištenju i vezi 6,3 %, u poslovanju nekretninama 5,3%, u turizmu 3,3%...
Upravo zbog tih razloga bio sam mišljenja (i sad sam) da Kerumu treba dati šansu. Ako nešto zabrlja, ja ?u biti prvi koji ?e ga kritizirati.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (3)

Sljede?i svjedok je bio Boris Milas, on je tad bio je na?elnik službe za suzbijanje kriminaliteta 72. bojne VP 1992-1996. Doveden je u prvom redu kako pobio svjedo?enje Mate Lauši?a.
Ina?e o svjedo?enju Mate Lauši?a ima odli?an ?lanak u Nacionalu (http://www.nacional.hr/clanak/52775/mate-lausic-u-haagu-tereti-gotovinu-...)
Ja ?u napisat samo najzanimljivije dijelove tog teksta:
Bivši dugogodišnji na?elnik Uprave vojne policije Mate Lauši? svojim je prošlotjednim svjedo?enjem nastojao dokazati i obraniti tezu tužiteljstva da su zapovjednici zbornih podru?ja Hrvatske vojske, me?u ostalim general Ante Gotovina, imali pune ovlasti nad Vojnom policijom za spre?avanje pripadnika Hrvatske vojske u po?injenju kaznenih djela, kao i za kažnjavanje po?initelja. Takvo Lauši?evo svjedo?enje ne treba previše ?uditi jer je tako želio zaštititi sebe kao ?elnog ?ovjeka Vojne policije od bilo kakve odgovornosti za neu?inkovitost i ozbiljne propuste u obradi brojnih zlo?ina tijekom i nakon "Oluje" koje su po?inili hrvatski vojnici.
Da je Vojna policija na ?elu s Matom Lauši?em odradila svoj posao kako treba i kaznila sve odgovorne vojnike, do?asnike i ?asnike za sve ono ne?asno što su na svoju ruku ?inili tijekom operacije "Oluja", danas bi u Haagu pri?a oko hrvatskih zlo?ina nad Srbima u "Oluji" i odgovornosti hrvatskih generala bila posve druk?ija.
Lauši? je svjestan svega toga i njegovo svjedo?enje u Haagu je isklju?ivo u funkciji vlastite obrane. Naime, Mate Lauši? se našao 2007. na tajnom popisu Haaškog tužiteljstva s još šestoricom vojnih i politi?kih dužnosnika Hrvatske kojeg tužiteljstvo tereti za udruženi zlo?ina?ki pothvat. Premda Haag više ne?e podi?i ni jednu optužnicu vezanu uz "Oluju", prošlog je tjedna nizozemski sudac Alphons Orie jasno poru?io Lauši?u da postupak protiv njega može biti pokrenut i u Hrvatskoj i da tijekom svjedo?enja u Haagu ne mora govoriti ništa što bi moglo i?i na njegovu štetu. Lauši? je doslovno shvatio poruku suca Orieja, pa je odgovornost za svoje propuste tijekom svjedo?enja prebacio na optužene hrvatske generale u Haagu.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (2)

Prije svega stavljam kartu oluje, radi boljeg snalaženja: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Operation_storm_map.jpg.
Idu?i svjedok je bio ?ure Vukašinovi?a koji je bio zamjenik na?elnika policijske postaje u Benkovcu u vrijeme Oluje, a koji je svjedo?io iz Beograda putem video linka.
Opisuju?i situaciju prije po?etka vojno-redarstvene akcije Oluje, svjedok je rekao da je nakon pada Bosanskog Grahova velik broj policajaca bio angažiran na Dinari zajedno s na?elnikom benkova?ke policije i stoga je u vrijeme prije Oluje on neformalno mijenjao na?elnika. Zbog napredovanja hrvatske vojske nastalo je rasulo u redovima vojske i policije tzv. republike srpske krajine i morali su napustiti položaje oko Bosanskog Grahova i oti?i pješke u Kistanje. Na pitanje Kehoea je li razgovarao s nekim o svom svjedo?enju, svjedok je odgovorio da je prije samog svjedo?enja pri?ao o tome sa svojom obitelji te da je prije osam dana zvao nekadašnjeg krajinskog dužnosnika Savu Štrpca kako bi ga pitao mora li svjedo?iti za obranu budu?i da je bio svjedok tužiteljstva. "Rekao mi je da moram", kazao je. Ustvrdio je da ni o ?emu drugome nije razgovarao sa Štrpcem te da nije to?no da je htio ?uti njegovo mišljenje o tomu kako bi trebao svjedo?iti.

Sažetak iznošenja obrane generala Gotovine (1)

Pošto se u Hrvatskim medijima,su?enje generalima u Haguu, svelo na par sekundne reportaže u kojima nema ni?eg zanimljivig ja sam odlu?io napraviti sažetak iznošenja obrane Hrvatskih generala u Haggu, gdje je iznešeno jako puno zanimljivih informacija, koja Hrvatska javnost nije imala prilik ?uti.

Prvi od 67 svjedok obrane hrvatskih generala Gotovine je Slobodan Lazarevi?, bivši obavještajac koji je još od 60-ih godina bio djelatnik KOS-a, kasnije je bio na istoj dužnosti u sektoru sjever dok je trajala srpska okupacija hrvatskog teritorija.

Ho?e li predsjednik Stjepan Mesi? umirovit generala Krešimira Kašpara zbog miješanja u politiku?

Dana 04.08 u središnjem dnevniku prikazan je POLITICKI GOVOR generala HV-a o proslavi Oluje u Cavoglavama! general bojnik Kresimir Kašpar- citat: "To je pojava i sirenje odredjenih vise ili manje ekstremistickih ideja i nazora cesto vjesto prikritim naoko bezazlenim rodoljubnim i slicnim motivima" http://www.hrt.hr/index.php?id=dnevnik Dnevnik 4.8.2009 sesta minuta dnevnika (6min:22sec -6min:32sec) Ovo je primjer POLITICKOG GOVORA zbog kojeg ce predsjednik Mesic generala Kaspara poslati u mirovinu pa ce se imati vremena baviti politikom ili ga nece smjeniti jer ipak je Kašpar Mesi?ev kadar.

http://www.javno.com/slike/slike_3/r1/g2009/m03/x188196880626972104_3.jpg

Baš me zanima da li ?e Mesi? biti dosljedan, ili ?e pokazat da 12 smjenjenih generala od prije nekoliko godina, nisu smjenjeni zbog politike ve? zbog ne?eg sasvim drugog, zbog toga da na njihova mjesta do?e politi?ki podoban kadar.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci