Tagovi

Izmjene ZOR-a - put u antieuropsku avanturu

Nakon današnje sjednice Vlade, jasno je k’o dan da je putovanje u Ameriku, prvu kapitalisti?ku državu svijeta, na Jadranka Kosor ostavilo snažan dojam! Toliki, da je odlu?ila, avangardno iskora?iti iz uobi?ajene europske prakse i stoljetne tradicije pregovaranja radnika i poslodavaca, te stvari oko tzv. radni?kih prava prepustiti isklju?ivo na volju i milost poslodavcima. Snažan je to Jacin iskorak prema Hrvatskoj izvan Europe, u kojoj se tripartizam, socijalno partnerstvo, kolektivni ugovori i sijaset razli?itih instituta i institucija brinu da se o?uvaju ne samo dostignuta radni?ka prava, ve? i da se štiti dostojanstvo radnika pa i samog rada.

Današnji Vladin prijedlog izmjena triju ?lanaka Zakona o radu, koji je po hitnoj proceduri upu?en u Sabor, ozbiljan je udar na zaštitu i sigurnost radni?kih prava u Hrvatskoj i zna?i uvo?enje prakse permanentnoga, jednostranog poslodava?kog pritiska na zaposlenike.

Komunisti i socijaldemokrati

Koliko me obradovala vijest o predaji predsjedni?kih odlikovanja ?lanovima vodstva SKH koje je donijelo odluku o raspisivanju prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, toliko me ružno iznenadio pokušaj falsificiranja povijesti od strane Drage Dimitrovi?a, posljednjeg sekretara SKH, te pokušaj posthumnog difamiranja Ivice Ra?ana, kao tobožnjeg protivnika višestrana?kim izborima 1990-te, u posljednjem broju “Globusa” .
Mogu razumijeti uvrije?enost gospodina Dimitrovi?a koji se s pravom ili ne osjetio odba?enim, a kojega sam, iako nikada osobno upoznao, cijenio kao sjajnog mladog politi?ara pri kraju 80-tih i kao osobu koja ulijeva povjerenje svojim modernim i nadasve demokratskim iskoracima, sasvim neobi?nim za ono vrijeme.
No, “hrabro” interpretiranje povijesti, kada su ostali akteri ili umrli ili im nije do polemike, bacaju savim drugo, puno ružnije svijetlo na gospodina Dimitrovi?a. Da li ga je Ra?an s pravom ili ne isklju?io iz strana?kog života nakon preobrazbe SKH u SKH-SDP (Stranku demokratskih promjena) bilo mi je dvojbeno, o ?emu sam mnogo puta razgovarao s Ra?anom, ali nakon ovoga intervjua ipak manje.

Contra pragmaticos

Proteklih sam mjeseci intenzivno profesionalno, intelektualno ali i emocionalno angažiran radeći na dva područja, međusobno povezana, a opet u svom praktičnom i vidljivom aspektu toliko različita.

S jedne strane pokušavam formulirati novu razvojnu viziju Siska (radno nazvanu “Sisak 2020”) i njeno pretakanje u operativni i što realističniji politički program, a sa druge okupljati sve one razasute organizirane i neorganizirane snage i grupe koje bi trebale osigurati da se prvo dođe u prigodu ostvarivati te programe, a onda ih efikasno i ostvarivati. Naravno, na dobrobit ljudi, kako sadašnjih tako i budućih.

Neka Bog blagoslovi dr.Ivu

Razgovaram sa dobrim susjedom i on mi pri?a po prilici sljede?u pri?u: “Natovaren kreditima, ve? mjesecima strepim od mogu?eg pove?anja kamata. Strahovati sam po?eo još sredinom godine, no zahvaljuju?i dr. Sanaderu primirio sam se kad je rekao da je svijet u banani, a da smo mi Hrvati izbjegli sudbinu, dekadentnog i stvarno trulog kapitalizma.

Bravo Obama, bravo McCain!

Svi idu pod šator pobjednika. Obama je zvijezda visokog sjaja, nada za milijune ljudi u Americi i diljem svijeta i doista je dirljivo gledati vremešnog afroamerikanca sa suzama na licu, kako stoje?i na Time squeru tiho i dostojanstveno, snažno proživljava ono o ?emu su samo sanjati mogli u desetlje?ima dugog “snivanja”. U danima pred nama mnogo ?e se pisati i analizirati ono što se no?as dogodilo i zvijezda ?e biti Obama.

No, u ovom sam trenutku odslušao govor senatora McCaina u Arizoni, i ne mogu da kao fan Baracka Obame (koga sam imao priliku i upoznati na po?ecima njegove državni?ke karijere) ne iskažem osobno divljenje i poštovanje “gubitniku”, koji je s toliko državni?ke odgovornosti i mudrosti ?estitao 44. ameri?kom predsjedniku i pozvao Amerikance da stanu iza njega.Slušaju?i ga poželio sam Hrvatsku s politi?arima sposobnim nadi?i svoje uske osobne, grupne i strana?ke interese, sposobne za odgovornost, ozbiljnost i iskreni rad za dobro svoje zemlje i svojih gra?ana.

Mažoretkinje pa Milanovi?

Prije nešto manje od mjesec dana, gradski su ?elnici Siska posjetili neke redakcije u gradu Sisku i tom prigodom sa urednicima i (ili) vlasnicima istih potpisaše i nekakv ugovor o medijskom pra?enju ili sponzoriranju “gradskih projekata” kako su to nazvali tom prigodom. Nije bilo sasvim jasno o kakvim se to projektima radi i zašto je potreban bilo kakav ugovor takve vrste, jer su mediji po svom poslanju, a bome i po zakonima ove zemlje, dužni obavještavati op?instvo, tj. nas koji pla?amo “gradske projekte” o tome kako se ti isti ostvaruju ili ne ostvaruju i td. jer je rije? naprosto o ne?emu što predstavlja javni interes.

Javno korumpiranje gradona?elnika Siska

Prije nekoliko dana mediji su rubno zbilježili jednu vijest koju ?u rado citirati:
“ Grad Varaždin dobio je donaciju vrijednu milijun kuna, za realizaciju kulturnih i sportskih manifestacijate pomo?i djelovanju sportskih i humanitarnih udruga na podru?ju grada. Donacijski ugovor potpisali su gradona?eknik Ivan ?ehok i predsjednik Uprave Zagreba?ke banke Franjo Lukovi?. Gradona?elnik ?ehok istaknuo je velike potrebe grada Varaždina na podru?ju kulture i sporta, koje premašuju mogu?nosti prora?una.”
Zašto me ta vijest zainteresirala?
Ne zato što mislim da je ?ehok gradona?elnik koji bi mi bio uzor i što ga treba hvaliti, niti zato što sam uvjeren u filantropska nadahnu?a Franje Lukovi?a, niti zato što mislim da je grad Varaždin izniman i nedostižan po svojim kulturnim i sportskim postignu?ima (iako su ona respektabilna za tako mali grad).

Tužbe od družbe

Ne bih previše mario za jednu trivijalnu sudsku prijavu protiv mene, niti bih joj posvetio i slovo na ovome blogu, da ona ne sadrži u sebi i skaradnu poruku, koja se istinabog ne pojavljuje baš rijetko i nije svojstvena samo nižerazrednim lokalnim političarima, kao u našem slučaju. Riječ je o poruci koju je najsažetije izrekao Luj XIV u svojoj čuvenoj izreci “Država to sam ja”. I od tada, ali bome i od davno prije, ta izreka prati vlastodršce različitih političkih usmjerenja u raznim vremenima i u raznim dijelovima svijeta, varirajući samo oblik iskazivanja.
Dakle da objasnim povod. Neki je dan Mandatno-imunitetno povjerenstvo Sabora raspravljalo o zahtjevu za skidanje imuniteta četvorici zastupnika, među kojima je bila i moja malenkost, zbog nečijih tužbi za uvredu ili klevetu. Naravno, da je Sabor odbio te zahtjeve, jer institut imuniteta baš zato i postoji i u nas i u svijetu – da zastupnicima omogući punu slobodu kritičkog govora. I samo zato, a ne da zastupnike oslobodi bilo kakve zaštite od progona za počinjenje kaznenih dijela.

Jesam li uspio ?!

Umjesto odgovora na komentare podrške i na mome blogu, ali i putem mailova, SMS-ova i poziva, evo nekoliko impresija o mojemu “rezultatu” na našoj ju?erašnjoj konvenciji.
Prije svega želim zahvaliti svima koji su prepoznali ono što zagovaram i za što se zalažem, koji su me podržavali i pomagali mi u ovoj kratkoj unutarstrana?koj “kampanji”. Vama šaljem i poruku: “Ne osje?am se ni na koji na?in pobije?enim, unato? skromnom broju glasova koje sam dobio”, baš kao što se tako nisam osje?ao ni npr. 1992. kada smo na izborima osvojili jedva prolaz u Sabor. ?vrsto sam vjerovao onda, kao što vjerujem i sada, da politika nije matematika, tek pragmati?no prikupljanje glasova, naprotiv da ona i ne smije biti usmjerena samo tom cilju, iako je taj cilj važan.

Ljudi su važni

Ljudi su važni
(O čemu sam govorio na Glavnom odboru 19.04.08.)

SDP se nalazi na prekretnici. Jedno je razdoblje u našem rastu i razvoju iza nas. U tom smo razdoblju prešli daleki, dugi i tegobni put odrastanja i sazrijevanja- valjalo nam je preći mnoge rijeke, izdizati se iz ponora teških optužbi, stigmi, potcjenjivanja, nošenja tuđih tereta i tuđih grijeha uspinjati se i rasti do političke snage koja je definitivno i snažno prepoznata kao mogućnost, kao ključ za rješavanje problema koje je nosilo i nosi vrijeme u kojemu živimo i koji pritišću mlado hrvatsko društvo. To smo mogli napraviti, jer smo imali dvije stvari. Imali smo jasnu viziju onoga što želimo i možemo i imali smo vodstvo koje je znalo kao sabrati naš veliki potencijal i kako tu viziju ostvarivati.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci