Tagovi

Kako Hloverka štiti Sanadera - zašto sam mu?ala o BMW-u?

Suzana Jaši? je apsolutno u pravu kada kaže da je HTV prešutio aferu BMW - tek su se oglasili na dan kada je HDZ rekao da ?e BMW prodati u nedjelju, dok je Nova TV ve? od ?etvrtka detaljno pratila cijelu pri?u. Ono što je spasilo Hloverku je ?injenica da je ekipa Hrvatske uživo bez njena znanja napravila prilog o aferi BMW, zbog koje je cijela ekipa pozvana na jednosatno ribanje kod Hloverke, po pitanju kako se usudite raditi nešto sami na svoju ruku. A ljudi su samo radili svoj posao? HTV je pao niže nego 1999. Zamislite par dana nakon ribanja Hloverka na Vije?u HRT-a tu istu ekipu, koristi kao izgovor da je HTV ipak pratio aferu BMW. Ne zna što joj se sprema, oti?i ?e zajedno s Dijanom i Vanjom u povijesti zapisani kao grobari HTV-a.

Karika koja je nedostala g. Baji?u - dokazi o vlasništvu Vladimira Šelebaja u tvrtkama koje su prodavale program HRT-u

Kada smo pisali Muž Dijane ?uljak zbog sukoba interesa otišao iz Digitel Multimedije nedostajao je dokument, ?ije je neobjavljivanje izazvalo "javno povla?enje" Vladimira Šelebaja iz poslovanja Digitel Multimedije, jer je ugrožavao realizaciju sapunice za HTV, koja je u me?uvremenu postala zlatna koka obitelji ?uljak-Šelebaj. Ovaj dokument dokazuje sve - da je Šelebaj preko firmi posrednika prodavao emisije HTV-u iako je to u suprotnosti sa Satutom HRT-a jer mu je supruga zaposlena na HRT-u, te da se unosan posao i dalje nastavlja. Gospodine Baji?u, pokrijte o?i rukama, jer ako ovo vidite nema više ?ekanja:-)

Prva stranica ugovora Digitel Multimedija

Ivo Sanader stisnuo Vanju Sutli?a da ukine Latinicu?

Ovo je prilog o Sanaderovu boga?enju bez pokri?a, odnosno cijela Latinica, nakon koje je Ivo Sanader zatražio, a Vanja Sutli? navodno obe?ao da ?e maknuti Denisa Latina i Latinicu iz programa. Na to upu?uje i scenarij koji je na djelu iz kojeg se pokušava izmaknuti Hloverka Novak-Srzi? ("Denis Latin mi je zagor?avao život pa sam ga htjela maknuti").

Cirkus Moire

Hloverka Novak Srzi?, Dijana ?uljak Šelebaj, njezin suprug Vladimir Šelebaj, HTV-ova novinarka Ivana Šiki? te Irena Naki? Cirkveni, direktorica PR agencije Moire PR
NOVINARSKO PODUZETNIŠTVO ?EDO MIROLJUBIVE KOEGZISTENCIJE HTV-a I CENTARA DRUŠTVENO-POLITI?KE MO?I

Cirkus Moire

Što je Irena Naki? Cirkveni pri?ala o sebi 2004. godine?

"Nadalje, iako mi je ve? muka iznositi privatne podatke u javnost, o?igledno se moram izjasniti. S Dijanom ?uljak ne razgovaram ve? ?etiri godine, ni ne pozdravljamo se na ulici, a jedina moja povezanost s njom je ta što smo svojedobno bile susjede", kaže Naki? Crikveni.
"Hloverku sam u životu vi?ala možda dva ili tri puta na domjencima, a ponekad bih ju susrela i u svom haustoru, kad je išla u posjet Dijani ?uljak. Tada bismo se pozdravili i na tome bi stalo. Nije pao ?ak ni "kako ste". Nadalje, moj bivši suprug i ja tada smo bili razvedeni ve? ?etiri godine, on u vrijeme svog gostovanja nije bio odvjetnik Miomira Žužula, a nije bio ni bilo tko, nego priznat odvjetnik i stru?njak", kaže Naki? Cirkveni.

Naki? Cirkveni: Nisam prijateljica Hloverki ni ?uljak, a u pozadini pri?e je rat PR agencija za HRT

A što je pri?ala prije ?etiri godine?

Dijana ?uljak: "Kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova"

Tko je odgovoran?Kona?no je jednom i Dijana ?uljak Šelebaj rekla istinu:-) U ?lanku Jutarnjeg lista Baji?: Istražujem korupciju na HTV-u izjavila je:

- Bi­la bih sre­tna ka­da bi na­dle­žne dr­ža­vne in­sti­tu­ci­je ušle u sva naša ra?unala i usta­no­vi­le ko­ji no­vi­na­ri su­ra­?u­ju s PR agen­ci­ja­ma, ko­ji no­vi­na­ri dr­že me­dia tre­nin­ge u ­istim tim agen­ci­ja­ma i ko­je su to agen­ci­je ko­je su du­gi niz go­di­na ­uspješno su­ra­?i­va­le s HTV-om i ne­kim po­li­ti­?kim stran­ka­ma. Je li nor­mal­no da za­po­sle­nik HTV-a otvo­ri svo­ju agen­ci­ju, a zatim pre­ko nje su­ra­?u­je s po­li­ti­?kim stran­ka­ma, uzi­ma pro­vi­zi­ju te pri­tom i da­lje ra­di za ja­vnu te­le­vi­zi­ju? Svi zna­mo o ko­me je ri­je?, no ja sad ne­?u o ime­ni­ma - re­kla je ?u­ljak Še­le­baj. Ure­dni­ca “Otvo­re­nog” do­da­je ka­ko je ve? po­ma­lo živ­ci­ra “ka­fki­jan­ska atmo­sfe­ra ­korupcije” na HTV-u te da se slu­?aj Du­spa­ra naj­bo­lje mo­že opi­sa­ti ri­je­?i­ma “kad lo­pov ka­že dr­ž’te ­lopova”.

Hloverka (opet) laže...

Dnevnik HTV-a bez izravnog javljanja u Banske dvoreIako uredno pratimo HTV i njihov strmoglav pad, nismo mogli zamisliti da je ovakav šlamperaj mogu?, pa smo zato možda malo pretjerali u tajnoj vezi RTL-Sanader jer za to ima dovoljno indicija, a i ovakav rasplet doga?aja išao je i Sanaderu i RTL-u u korist. Naime nakon naših napisa i medijskih upita ispada da su HTV (a da budemo pošteni i Nova TV) jednostavno podcijenili važnost konferencije i dana i nisu imali spremne linkove ili kola za izravna uklju?ivanja u tiskovnu presicu premijera. Žalosno je da HTV i dan danas, kao javna TV, nema fiksnu instalaciju u Banskim dvorima preko koje se u bilo kojem trenutku u nekoliko minuta priprema bilo tko iz Vlade može obratiti gra?anima Hrvatske. Ako je istina što tvrde mediji i njihovi sugovornici, u ponedjeljak se u Banskim dvorima mogao dogoditi državni udar i nikome ništa. Da, nije bio RTL-a. Tako da moramo priznati da su odradili odli?an posao, iako ne treba zaboraviti na sve napisano u prethodnom dnevniku.

Sanader pred neugodnim pitanjima pobjegao na RTL - nije prvi put!

Prvo se podsjetite na ovo, pa ?e vam sljede?a pri?a biti puno jasnija:

Kao i prije godinu dana gorilo sa satovima, kada gori (a ve?eras je gorilo) Sanader za cenzuru imana raspolaganju RTL. Možete li zamisliti da u ovakvoj situaciji za državu, premijer bježi na jednu privatnu televiziju. Sad ?ete re?i pa u ?emu je bit, kada svi sada vrte snimku - snimka je snimka, možeš izbaciti ako nešto po?e po zlu... Ne znam koliko je vas ?ulo neugodna pitanja na RTL-u, ali ih je bilo, a Sanader je ili ignorirao pitanja ili šutao... I bio vrlo nesiguran...

Kako je Dnevnik HTV-a nisko pao - kad ministru ne smiješ postaviti pitanje

Dok je Vanja Sutli? na Weekend festivalu u Rovinju, rekao kako ?e javna televizija pobijediti u borbi za gledanost ukoliko bude imala istinite informacije, Dnevnik HTV-a dokazivao je da se radi samo o floskulama. „Za razliku od komercijalnih televizija, javna ima tu prednost da može dati vjeran sadržaj“, rekao je Sutli? te potom na pitanja okupljenih novinara koliko politika utje?e na HRT neuvjerljivo odgovorio „da nema pojma što je to politi?ki pritisak“.
Kako izgleda kontrola štete u režiji Sutli?a, pogledajte u donjem video, kada se voditelj Dnevnik Siniša Kova?i?, nije usudio postaviti neko zanimljivo pitanje ministru policije Berislavu Ron?evi?u.

Mislav Bago - Otvoreno Zbogom!

Odlazak Ivosjeka, nešto druga?ijim rije?ima Index.hr opisao je sino?nji dramati?ni odlazak Mislava Bage iz svojeg posljednjeg Otvorenog.

Novinar godine postao je upravo zbog Otvorenog 2006 - dva razgovora s Ivicom Ra?anom i Ivom Sanaderom - ne treba dodatnih komentara

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci