Tagovi

Afganistan - drži vodu dok majstori odu

Prije nekoliko dana Televizija 24 sata je objavila do sada nepoznate snimke naših postrojbi u Afganistanu, kao i razgovor sa hrvatskim vojnikom koji je u toj zemlji proveo 6 mjeseci. Na snimkama se vidi kako hrvatska uloga u tom ratu nije isklju?ivo educiranje i osposobljavanje afganistanske vojske, ve? de?ki aktivno sudjeluju u neposrednim borbenim aktivnostima – poput osvajanja jednog talibanskog sela. Snimka se uskoro pojavila i na YouTube.

Sanaderova "paralelna država"

Pažljivi ?itatelji foruma na našim internetskim portalima ve? se neko vrijeme suo?avaju sa tezom dostojnom jedne ove?e teorije urote (kakve, uostalom, ?esto dominiraju na forumima): sve se masovnije tvrdi da je velika javna pozornost, koja se posve?uje slu?aju Ive Sanadera, zapravo dimna bomba da bi se prikrili pravi, ozbiljni problemi hrvatske države, poput goleme nezaposlenosti, unutarnje nelikvidnosti, nepostojanja bilokakve osmišljene gospodarske politike, investicijskog zamrzavanja, i tome sli?no.

Jednako tako, vrlo se ?esto govori, kako je rasvjetljavanje svake nove pikanterije iz Sanaderova sedmogodišnjeg premijerskog mandata, zapravo u funkciji prikrivanja HDZ-ove odgovornosti za stanje u društvu.

Dakle, sigurni smo da ništa ne može biti neto?nije od takvih teza.

Ovo je po?etak današnje kolumne Davora Butkovi?a u tjednom prilogu Jutarnjeg lista, Magazinu. I prvo što moram re?i jest – hvala Davore.

Još par rije?i o izbornom sustavu

Prema svemu sude?i, zaživjela je javna rasprava o promjeni izbornog sustava. Po blogovima i na forumima (a sramežljivo i u ponekom dnevnom listu) ve? se neko vrijeme zagovara uvo?enje ve?inskog izbornog sustava. Osobno sam protiv takvog modela, i o tome sam ve? pisao. Danas bih se detaljnije osvrnuo na jedan drugi izborni model kojeg su u dvije varijante predstavile dvije (manje) politi?ke stranke: Laburisti i Primorsko-goranski savez. Laburisti su u svom prijedlogu predvidjeli 6 izbornih jedinica, a PGS njih 21, gdje bi svaka županija bila jedna izborna jedinica – no oba prijedloga imaju nešto zajedni?ko: razli?it broj zastupnika koji bi se birao po izbornim jedinicama. Ideja je u tome da se broj zastupnika po izbornoj jedinici odredi proporcionalno sa brojem glasa?a u toj izbornoj jedinici, a inspiracija potje?e od Izvješ?a Ustavnog suda o nejednakoj težini bira?kog glasa u izbornim jedinicama. Iako je ta tema ve? obilato raspravljana na dnevniku Mišljenja Ustavnog suda i DIP-a o izbornoj reformi odlu?io sam se za pisanje ovog teksta iz tri razloga: prvo, tu je još jedan novi prijedlog (PGS-ov), drugo, vjerujem da tekst ne?e predstavljati isklju?ivo reciklažu ve? izre?enog, i tre?e – blog ne pišem isklju?ivo na stranicama pollitika.com, pa vjerujem da ?e biti ?itatelja kojima bi ovo moglo biti zanimljivo štivo.

Rekonstrukcija Vlade - iz šupljeg u p(o)razno

Ve? su prošla dobra tri mjeseca od kada je Jadranka Kosor prvi puta u New Yorku spomenula rekonstrukciju Vlade. Sve što se po tom pitanju doga?alo u proteklom periodu, zorno demonstrira dvije stvari - permanentnu krizu vladanja kroz koju Hrvatska prolazi od odlaska Odbjeglog; te permanentnu borbu za poziciju unutar vladaju?e stranke. Te dvije stvari su, posve prirodno, usko vezane. U HDZ-u nakon Odbjeglog nije došlo do repozicioniranja mo?i, ve? se u okolnostima sirove borbe za održanje na vlasti, proces politi?kog pozicioniranja stavio u umjetnu, neprirodnu i neodrživu hibernaciju. Zbog takve situacije u kojoj ne postoji unutarstrana?ki prihva?en model donošenja odluka (pa ni onaj autokratski kakav je vladao za vrijeme Tu?mana i Sanadera), Vlada ve? drugu godinu jednostavno ne funkcionira - ne donose se politi?ke odluke, ve? se djelovanje svodi na kupovanje lažnog socijalnog mira, na uštrb nacionalnih interesa i budu?nosti države.

Od kud takav zaklju?ak?

Tko pod drugim zakon kopa, sam kroz njega propada

U petak 10. prosinca dnevni red posljednjeg ovogodišnjeg zasjedanja Sabora nadopunjen je sa nekoliko to?aka, me?u kojima je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Zakon je u Sabor upu?en u hitnoj proceduri. Ju?er je održana i zaklju?ena rasprava, a danas u srijedu 15. prosinca zakon je izglasan. Tekst zakona u .pdf formatu možete na?i ovdje. Kako se izborni zakon morao mijenjati zbog nedavnih ustavnih promjena, ova sjednica Sabora je krajnji trenutak za obavljanje tog posla - ukoliko se želi ispoštovati ustavna norma o nemjenjanju izbornog zakonodavstva u izbornoj godini (iako neki ustavni stru?njaci tu normu tuma?e kao preporuku). Utoliko nije toliko problemati?na hitnost postupka, koliko je problemati?an sadržaj koji je pred Sabor servirala i izglasala vladau?a koalicija.

Vjerojatno najpoznatija izmjena izbornog zakona jest ona kojom se zakon uskla?uje sa ustavom po pitanju glasanja “dijaspore”. Tako nam novi zakon propisuje na?in na koji ?e se ubudu?e u posebnoj izbornoj jedinici birati tri zastupnika. Nadalje, novim je zakonom propisano dvostruko pravo glasa za manjine koje u stanovništvu sudjeluju sa manje 0d 1.5% - a to su sve osim srpske. I na kraju, novi zakon propisuje novi na?in na koji ?e se birati zastupnici srpske nacionalne manjine. Upravo u ovom posljednjem leži najve?i problem predloženog i izglasanog zakonskog rješenja.

Poliwiki - nasilni?ka privatna pr?ija

O Poliwikiju ste mogli puno ?itati na stranicama pollitika.com – Gale, promotor i idejni autor (barem u hrvatskim razmjerima) je toj inicijativi posvetio velik dio svojih tekstova. Ukratko, radi se o mjestu na internetu na kojem bi se wiki pristupom gradila baza „internet politi?kih li?nosti“. No Poliwiki ima i drugu stranu – stranu koju sam ja doživio u praksi. Da ne ska?em pred rudo, krenuti ?u kronološkim redom.

Ocjena ustavnosti izbornog zakona - epilog

Blog se preselio na novu adresu:

aleksandar-hatzivelkos.from.hr

Ovaj upis možete pak na?i na ovom linku

Vremenom ?u sve dnevnike preseliti na novu adresu, no blog na pollitika.com ne namjeravam brisati, u prvom redu radi komentara koji ipak predstavljaju tu?e uloženo vrijeme i mišljenje - ?ime, smatram, nemam pravo raspolagati.

Nadam se da se i dalje ?itamo.


Referendum o referendumu

Vijest o sporazumu Vlade i sindikata oko održavanja referenduma prili?no je iznena?uju?a. Prva informacija koju sam vidio bila je objavljena na teletext stranicama HRT-a, i podrazumjevala je dogovor referendum o ZOR-u, no ubrzo je uslijedilo i pojašnjenje kako su se Vlada i sindikati dogovorili o održavanju referenduma sa pitanjem „Jeste li za to da se referendum mora raspisati ako to zatraži 200.000 registriranih bira?a, te da vrijeme za prikupljanje potrebnog potpisa bude 30 dana?“. Referendum bi se trebao održati zajedno sa referendumom o ulasku Hrvatske u Europsku uniju. Odmah na po?etku moram re?i, kako se po mom mišljenju radi o zna?ajnom potezu koji jednostavno moram pohvaliti. Bez obzira na ostale okolnosti na koje ?u se osvrnuti u ovom tekstu – mogu?nost da gra?ani odaberu žele li iskorak prema participativnoj demokraciji je rezultat koji zasjenjuje sve eventualne prigovore ovom potezu, i jedino što mogu re?i jest – kona?no. Štoviše, i sam sam u nekoliko prilika razmišljao i kombinirao kako do?i do tog rezultata – referenduma o uvijetima za raspisivanje referenduma (vidi ovdje i ovdje). Iskreno se nadam da ?e u narednim danima ova vijest biti i službeno potvr?ena, te da ?emo kroz par mjeseci odlu?ivati o razini participacije gra?ana u procesima donošenja odluka.

Radioaktivni otpad kao paradigma vladanja

Situacija koja se polagano kuhala i pripremala ve? neko vrijeme doživjela je kulminaciju u hvale vrijednom ?inu ravnateljice Instituta „Ru?er Boškovi?“, koja je javno progovorila i po cijenu vlastite smjene – odbila potpisati mutan, nejasan i štetan ugovor. Tim je ugovorom Vlada namjeravala IRB-ovo skladište radioaktivnog otpada – koje se u ovom trenutku koristi za male koli?ine nastale aktivnostima samog instituta i nekoliko bolnica – iskoristiti kao skladište radioaktivnog otpada za cijelu Hrvatsku, bez da je jasno propisana razina radioaktivnosti, porijeklo otpada ili rok na koji se isti može pohraniti u tom skloništu. Ne?u sad ulaziti u analizu problema na Ru?eru (o tome postoji dosta tekstova na netu, ali i na pollitici), ve? me zanima jedan drugi aspekt – kako je Vlada uop?e došla do produkcije ovako idiotskog rješenja?

Promjena Zakona o referendumu

Jedan od zakona koji ?e u narednom periodu zasigurno doživjeti remont jest Zakon o referendumu. Iako je potreba za izmjenom tog zakona stara, zakon do sada nije došao u fokus zakonodavca – najvjerojatnije zbog poslovi?ne inertnosti vlasti. Nije bitno što je Ustavni sud ukinuo dijelove tog zakona, što je u me?uvremenu ukinut i JMBG (?ije se prikupljanje porpisuje ?lancima tog zakona) ili što su se bitno izmjenile politi?ke okolnosti (referendum je postao jedna od klju?nih institucija u okvirima politi?ke igre na razini lokalne samouprave). Ništa od toga nije bio dovoljno dobar razlog za reviziju postoje?eg zakona. No ako ništa drugo, nedavne ustavne promjene, i potreba da se zakonsko propisivanje održavanja referenduma uskladi sa Ustavom (prvenstveno zbog održavanja referenduma o ulasku Hrvatske u EU), kona?no su pomaknule pri?u sa mrtve to?ke. Prema informacijama kojima raspolažem, promjene Zakona o referendumu se pripremaju u Vladi. Zbog svega toga smatram da je pravi trenutak za pokretanje inicijative koja bi kroz široku javnu raspravu definirala okvire u kojima javnost (udruge civilnog društva, stru?njaci za ustavnu i zakonodavnu praksu vezanu uz referendum, kao i najširi sloj zainteresiranih gra?ana) priželjkuje promjene. Dakle, cilj je definirati kakvu promjenu o?ekujemo, i što želimo od novog Zakona o referenumu.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci