Tagovi

Mali prilog otvaranju poglavlja 23

Saslušanjem vještakinje za dokumente Nevenke Škavi? 20. listopada nastavljeno je su?enje Franji Katavi?u i Salihu Fazli?u optuženim za falsificiranje dokumenata Anti Gotovini i Hrvoju Petra?u održalo se 20. listopada.

Vještakinja je objasnila da je za potrebe ovog vješta?enja koristila samo ispise koji su sastavljeni za potrebe ranijeg vješta?enja iz 2005. jer joj nije bilo mogu?e izvršiti stvarni ispis s pisa?em “zbog pomanjkanja adaptera i priklju?aka”. Njen je zaklju?ak da je je putovnica printana na matri?nom pisa?u, a matri?ni pisa? je i onaj koji je DORH predložio kao dokaz: Epson LX800. Nakon pitanja drugookrivljenog Saliha Fazli?a vještakinja je priznala da je ovaj ispis mogao nastati i na nekom drugom matri?nom pisa?u, nekog drugog proizvo?a?a. Dakle, nije uop?e utvr?eno ni jednim vješta?enjem da su inkriminirani dokumenti proizvedeni opremom koju je optužba stavila u dokazne prijedloge.

?ini se da je to bio i razlog što ?e Silvije Sušac, prisutni zamjenik op?inskog državnog odvjenika do sljede?eg ro?išta 29 studenog 2010. “izmijeniti optužni akt uskla?uju?i ga sa mišljenjem vještaka”.

Odlu?i li posjetiti sestru u Francuskoj, Mesi? ?e morati razgovarati sa francuskim istražiteljima oko Petra?a

Današnji "Vjesnik" iz pera vrsnog sudskog izvjestitelja Marina Deškovi?a obavještava nas o još jednom u mnoštvu slu?ajeva "bespu?a pravosudne zbiljnosti".

Odluka tužiteljstva do suda »putovala« 2,5 godine

Obustavljena istraga protiv Marina Tomuli?a. Odluka o odustajanju od progona bila je napisana još u srpnju 2007. godine, a na zagreba?ki Županijski sud stigla je tek prije nekoliko dana

Ho?e li Faber biti Josipovi?eva najslabija karika?

Sve su u?estalije informacije da bi novoizabrani predsjednik Ivo Josipovi? mogao angažirati Vladimira Fabera za svog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Tome u prilog ide i Josipovi?evo stavljanje borbe protiv korupcije u rang sa zaštitom nacionalne sigurnosti, a Fabera neki mediji koji privremeno drže stranu Josipovi?u uzdižu do statusa nacionalnog heroja u obra?unu s korupcijskom hobotnicom. Iz krugova bliskih Josipovi?u ?ak se zamjera ministru unutarnjih poslova Karamarku da su njegove pri?e o depolitizaciji i profesionalizaciji politicije prazne jer je svojedobno na zahtjev Ive Sanadera smijenio Fabera s mjesta ravnatelja policije.

Mogu?e je da krug blizak novome predsjedniku ra?una da bi Josipovi?eva pozicija naspram ministra policije bila bitno oja?ana, nakon prvotnog komrpomisa oko osiguranja, ako Faber bude angažiran kao savjetnik za nacionalnu sigurnost.

Korupcija u komisijama za priznavanje vojnog invaliditeta?!

ZLO?INI O KOJIMA JE OBAVIJEŠTEN PREDSJEDNIK TU?MAN!

"Globus" prvi objavljuje dijelove do danas u javnosti nepoznate kompromitantne dokumentacije što su je, na stotinjak stranica, na adresu predsjednika Tu?mana i najužega državnog vrha, još 1993. bili uputili ogor?eni djelatnici MORH-a iz Šibenika, nakon ?ega su pretrpjeli teške posljedice...

Vojni policajci iz Šibenika teško optužuju Željka Maglova, Tvrtka Pašali?a, Franu Goretu i Ivana Livaju za teška krivi?na djela!

...

Bariši?
se usprotivio Relji?u ustvrdivši da je za njega zna?ajnije to da ga je Tvrtko Pašali?, na?elnik SIS-a u Šibeniku, nagovarao na ubojstvo na?elnika Policijske uprave Šibenik, Nikole Vukuši?a.

...

Piše Željko Peratovi? Snimio Hrvoje Domini?, Globus, 26. velja?e 1999.

Bolje dobit facebook okladu neg' kladom po glavi


Kao komunisti?ki relikt famoznog "verbalnog delikta" u današnjem Kaznenom zakonu RH ostao je ?lanak 322. stavak 1., kojeg u DORH-u ovako tuma?e:

Kazneno djelo širenje lažnih i uznemiruju?ih glasina iz ?l. 322. st. 1. KZ-a ?ini onaj tko iznosi, pronosi ili širi glasine za koje zna da su lažne s ciljem da njima izazove uznemirenje ve?eg broja ljudi i takvo uznemirenje nastupi.

Dakle, da bi bila ostvarena objektivna obilježja navedenoga kaznenog djela mora postojati uzro?no-posljedi?na veza izme?u ranje po?injenja i posljedice prouzrokovane istom. Radnja po?injenja predmetnog kaznenog djela ostvaruje se iznošenjem, pronošenjem ili širenjem glasina za koje po?initelj zna da su lažne, te takovo postupanje prouzro?i posljedicu koja predstavlja uznemirenje ve?eg broja ljudi. Za egzistenciju navedenog kaznenog djela uznemirenje mora nastupiti. Uznemirenje ve?eg broja ljudi ogleda se u odre?enoj napetosti u konkretnoj sredini, odnosno u postojanju uznemiruju?eg alarmantnog ozra?ja koje je posljedica po?initeljeve radnje ostvarene kroz iznošenje, prenošenje ili širenje glasina..."

Krunoslav Borovec u ringu s Arianom Velom i Vesnom Kesi? - ku?ni promo uradak

Ministar policije Tomislav Karamarko izjavio je Ve?ernjem listu povodom tužbe protiv mene za uznemiravanje javnosti da je "internet siva zona"

Bila je to nit vodilja koju je Ariana Vela, moderatorica tribine "Sloboda medija u Republici Hrvatskoj - je li Internet slobodan medij?" , održane u utorak u Europskom domu, nazna?ila u pozivu sudionicima te "na licu mjesta" tražila da se izjasne o naznaci da se spremaju neki novi zakoni koji bi organi?ili ili slobodu izražavanja na internetu. Glasnogovornik MUP-a Krunoslav Borovec, prednja?io je u spinu, izbjegavaju?i temu, skre?u?i na cyber kriminal, softver piratstvo, kra?u identiteta i sli?no... ?ak je izjavio da je internet do medij koji je do sada najviše doprinio porastu kriminala.

Uznemirene graÄ‘anke i graÄâ€


Danas sam preuzeo materijale iz Kaznenog predmeta broj Kir 5163/08., na temelju kojih ću, u svojstvu okrivljenika, 14. siječnja u 12 sati na Županijskom sudu u Zagrebu kod sutkinje Jadranke Mandušić, biti ispitan.

Obzirom da su do sada "oštećenik" Tomislav Karamarko i njegov odvjetnik Veljko Miljević u više navrata komentirali ovaj postupak, a kako dosadašnji tijek ne spada pod tajnost pooštrenu prema ZKP-u, ja ću se zadovoljiti tek objavljivanjem materijala iz spisa, a vi procijenite osjećate li se uznemirenima i hoćete li to posvjedočiti u korist Tomislava Karamarka!

Komunizam i renesansa

Na ?lanstvo Hrvatske u EU danas se u Europi gleda kao na još jedan mogu?i promašaj kakav je Unija doživjela s Bugarskom. O tim ?ete strahovima Europljana, malo ili nikako, biti informirani iz doma?ih medija. O tome ne izvještavaju ni dopisnici iz Bruxellesa.

Doga?aji u zemlji i svježi dojmovi s razgovora koje sam o ovoj temi vodio u Parizu, sve me više u?vrš?uju u uvjerenju da ?e 2009-a doista biti prelomna godina za ?lanstvo Hrvatske u EU, odnosno da ?e se hrvatske vlasti na?i pred teškim testovima, koje, mogu?e, i ne žele riješiti pozitivno.

Ante Gotovina svjedok Saliha Fazli?a?!

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci