Tagovi

Bankenštajn Napokon Pred Licem Pavde

Me?unarodni Krivi?ni Sud: 'Mi Ljudi Protiv Banke'

Kokoške o tome u kokošinjcima kokoda?u, psi laju, ma?ke mijau?u, ovce bleje, krave mu?u i ptice na stablima cvrku?u, monetarna suverenost je u privatnim rukama [1]. Uzaludno prkose?i sili gravitacije, neki i dalje unato? masovnom bu?enju i osvještenju na globalnom nivou, uporno kolima uzbrdo na sav glas propovijedaju da usred svemira, to jest na ovoj planeti ima i toga, središnjih banaka u javnom vlasništvu pod narodnom kontrolom. Iako se radi o šali, na ovako kiseli humor koji predstavlja uvredu za ljudski um, najbolje je uzvratiti još smješnijom dijagnozom u istom uvredljivom stilu: Da je ekonomija kao nauka, poštuju?i svaki zakon prirode i ne protive?i se svim zakonima logike, krše?i sva demokratska na?ela kroz dodjelu uskom krugu ljudi emisone dobiti [2] omogu?uju?i im na taj na?in apsolutno kondicioniranje svakog aspekta društvene zajednice; pretpostavimo to, i uspjela uvjeriti ljudski rod da postoji nekakav razlog zbog kojeg vlade kroz sustav središnjih banaka oslanjaju?i se na institucionalne duhove guraju svoje narode u dužni?ko ropstvo prisiljavaju?i ih da sami od sebe posu?uju potpuno bezvrijedne papirnate nov?anice, odnosno na taj na?in zadužuju nacije same prema sebi za te iste komade toalet papira s pripadaju?im kamatama koje je pošto nemaju nikakvu materijalnu podlogu mogu?e stvarati po želji i po potrebi, a potrebno ih je ispla?ivati radnim satima stvarne mukotrpne znojne proizvodnje nepotrebnih stvari nikakve kakvo?e; onda nema nikakve sumnje da je taj razlog nastao kao proizvod bolesne mašte umobolnih ljudi.

I tako, nakon mnogih bitki u kampanji koja je na internetu trajala godinama, po forumima, blogovima, sajtovima, portalima, web stranicama svih mogu?ih vrsta, paralelno sa sve težim posljedicama globalne ekonomske krize koja prijeti masovnim istrebljenjem društvenih zajednica [3], pravosudni aparat više nema drugog izlaza, Bankenštajn ?e kona?no stati pred Me?unarodni Krivi?ni Sud u Hagu.

Tekst koji slijedi je maštovita hipoteza Bankenštajnove obrane od strašnih optužbi na sudskom procesu koji je ispunjen žestoko napetim vibracijama ljutnje i gor?ine, izme?u ostalog i zbog zabrinutosti samog sudskog tijela koje je uvjereno da mnogo riskira time što u nastaloj situaciji mora poslužiti kao žrtveni jarac.

Optužba: "Jeziva kaznena prijava s naslovom 'Mi Ljudi Protiv Banke' podnesena u Hagu na Me?unarodnom Krivi?nom Sudu, i tako dalje, i tako dalje" [4].

Bankenštajn: "?asni Sude, u ovom trenutku zbog sticaja okolnosti moramo pokazati karte. Prisiljeni smo otkriti plan, veli?anstveni plan na ?ijem ostvarenju smo se nadali djelovati s dužnom diskrecijom, u tišini, za dobro svih nas [5].

Najteže optužbe na naš ra?un ne mogu zadrijeti u ništa dublje od toga.

Radi se o našem opstanku, ne samo fizi?kom, ve? prije svega moralnom [6].

Nepromišljeno drske optužbe koje smo slušali kako ovdje odjekuju u sudskoj dvorani, pristigle katapultiranjem kroz gnusnu višegodišnju kampanju na Internetu od strane sad ve? famoznih likova koje ne?emo osloviti imenom zbog kršenja privatnosti, a i zbog toga da im ne damo još ve?i publicitet [7]; ove klevetni?ke optužbe, kako sam napomenuo, rezultat su ignorancije i neznanja neodgovornih ljudi koji su možda ?ak i u dobroj namjeri me?utim nanijeli ozbiljna i nepopravljiva ošte?enja onoj osjetljivoj ravnoteži za koju smo barem u ova posljednja tri stolje?a [8], mi vjerovali da smo izgradili, za dobrobit cijelog ?ovje?anstva.

U nastavku ?u objasniti što s tim mislim.
Po?nimo s rije?i "?ovje?anstvo" [9].
O?igledno je da ovaj bankarski sustav nije stvoren zbog toga da daje kreditni novac "psima i svinjama", ve? samo onim ljudskim bi?ima koja su evoluirala, ili to?nije, onom dijelu ljudske vrste kojeg ?emo nazvati "?ovje?anstvo".
Ono što ho?u re?i je to da nije dovoljno samo izgledati kao ljudsko bi?e da bi se neko mogao smatrati ljudskim bi?em [10].
Jer ina?e bi ?asni Sude, Napoleona, Hitlera i Mussolinija smatrali ljudima zar ne? Naravno da odgovor svi dobro znamo.
No isto tako, bok uz bok s tim neljudskim liderima, postoji masa jednako tako preziranih funkcionera kojima je povijest zaboravila imena. Ali to ne zna?i da oni nikad nisu postojali.
Struktura ljudskog društva ve? šest tisu?a godina ima piramidalnu, hijerarhijsku formu, dakle, ako je na vrhu trulo, onda... mislim da se razumijemo, nije li tako ?asni Sude?

Ja sam bankar, naravno.
Da, pripadam toj kategoriji prosvjetljenih koji žive skriveni u sjeni, upravo iz razloga [11] kako bi se što je više mogu?e izbjegao pritisak korumpirane politi?ke mo?i kojoj je svrha ispunjavanje želja bira?kog tijela koje je samo po sebi još više korumpirano [12].

?asni Sude, šira populacija je danas dobro upoznata sa situacijom: Velika mo? nas bankara proizlazi iz stvaranja novca iz ni?ega. Iz ni?eg, da, ali ne i za ništa!
Imamo cilj koji nije postavljen zavjerama i konspiracijama ve? razradom na tisu?ama diskretnih sastanaka, uzvišeni cilj koji je uvijek onaj jedan te isti: Dobrobit ?ovje?anstva.
Ispred jednog od naših udruženja iz kojeg potje?u oni naj?istiji elementi što ih vu?emo za sobom, naravno namijenjeni Štabu Vrhovne Komande, blještavim sjajem se isti?e moto: Sloboda, jednakost, bratstvo.
Onaj drugi, da svima bude još jasnije, zove se Božje Djelo.

Da li vam se ?ini mogu?im, Gospodo Suci, upravo sad, tu pred vama, da smo se dok smo sjedili na kraju godine pripremaju?i financijska izvješ?a centralnih banaka, smjeli usuditi po?initi navedene i sli?ne drskosti?
Mo? novca smo uvijek koristili kako bi izbjegli dati glas javnosti, povo?enje masa za onima za koje su sve politi?ke struje izjavile da ih nikad ne?e podržati, ili ne daj Bože, slijediti. Kako im dati za krivo? Tko bi ikad poželio pasti pod utjecaj bu?ne, ignorantne, razlju?ene gomile, ljudi koji su u stanju poklati se me?usobno na stadionima ili izgubiti se na internetu u potrazi za sajtovima opscenijim od njih samih?

Veliki Dante Alighieri je dobro rekao da nismo stvoreni da bi živjeli kao zvijeri... eto upravo zbog toga je nastala bankarska profesija.
U jednom trenutku u povijesti, došlo se do zaklju?ka da zdravi dio društva treba izolirati od onog bolesnog, trulog dijela kolektiva.
Po?elo se raditi na vrlo selektivnim udrugama, ali u istom trenutku otvorenim za sve, da bi se odabrali slobodni ljudi dobrih navika koji bi zbog njihovog visokog standarda zdravog morala mogli osigurati pokornost, vjernost i poštovanje sebi sli?nih.

Unato? optužbama koje su se pojavile na Internetu, u kojima se ?ak i Banka Za Me?unarodna Poravnanja u Baselu (BIS) vidi kao neka vrsta zlo?ina?ke, kriminalne organizacije [13], naši elitni klubovi su u potpunosti demokratske organizacije.

Kada u Me?unarodnom Monetarnom Fondu i Svjetskoj Banci mislimo da neka zemlja mora krepati jer je smatramo nedovoljno korumpiranom, ili još bolje, državom koja se nije prilagodila slije?enju pravila izri?ito navedenih u našem diktatu, odluke donosimo na apsolutno demokratskim osnovama.
Isto vrijedi i za niže oblasti mikro-upravljanja, ho?u re?i, kad svi zajedno odlu?imo usvojiti mjeru za obveznu djelomi?nu rezervu od 2%, onaj koji krade više od toga biva kažnjen [14]! Zar to nije korektno? Naša pravila vrijede za sve. Onaj koji ih prekrši bude kažnjen na primjeran na?in!
Mi smo dostigli toliko visok nivo korektnosti da odmah zatvorimo neku banku ako ukrade manje od drugih!

Nažalost, nemamo ni vremena ni mjesta da bih vam sada ovdje, na licu mjesta mogao sažeti kako smo u posljednjih šest tisu?a godina našim koordiniranim akcijama uspjeli izbje?i katastrofalne posljedice za ?ovje?anstvo; siromaštvo, ratove, glad, bijedu i genocide nismo imali prilike vidjeti.
Opet, s druge strane, koje bih dokaze i mogao priložiti? Bilo bi to isto kao i zatražiti od Saddama Husseina da dokaže da nije imao oružje za masovno uništenje!
Ono što pak lako možemo dokazati, u monetarnom smislu, mislim na novac, je da ne posjedujemo oružje za masovnu distribuciju, i to je razlog zašto smo dospjeli u ovu žalosnu situaciju. No to je i bila naša prava namjera, jer smo kroz umjetne nestašice dostupnosti novca i kredita mogli pokrenuti diskriminiraju?i mehanizam prirodne selekcije: Samo najja?i, najlukaviji i najpodobniji mogu preživjeti!
Nije li ovaj mehanizam božanstven? Ne dešava li se sa životinjama ista stvar? Ne?emo valjda biti gori od životinja? Dakle, barem to smo vam dugovali [15].

Naravno, ako pogledamo kroz pove?alo, uvijek ?emo na?i neku fosiliziranu dušu dobrog i/ili pametnog ?ovjeka izme?u miliona mrtvih tu i tamo. No koliko smo ih spasili?
?asni Sude, uvijek ve?u buku digne drvo koje se sruši nego stotinu stabala koja izrastu.

Ako ovi i ostali argumenti koje bih mogao pružiti samo da imamo vremena, nisu uvjerljivi, onda vam je dovoljan ovaj: Svako može postati bankar!

Bila je to uostalom tajna i Kafkinog romana, kad se na kraju napokon osu?enom stavilo do znanja da je mogao prije?i prag vrata spasenja, samo da je to htio. Umjesto toga, bijednik je tvrdoglavo ustrajavao u traženju dopuštenja! Željeo je Ausvajs.
Ovakvo idiotsko bi?e ne zaslužuje drugo nego smrtnu kaznu [16]!
Isto kao da neko da bi se mogao roditi, prvo zahtjeva diplomu [17]! Da bi se neko rodio kao bankar, mi postavljamo samo jedan jednostavni uvjet, bez puno kompliciranja, dosta nam je da je ?astan ?ovjek"!

Nakon ovog, u jednom trenutku, nehotice, krvnik je prepustio oštricu giljotine slobodnom padu... Sre?om, nitko to nije primijetio jer se sudski proces, kao što to uobi?ajeno biva u bankarskom okruženju, održavao iza zatvorenih vrata!

[1] Il Giornale: Monetarna Suverenost U Privatnim Rukama
[2] Vodi? Kroz Globalizaciju: Seigniorage - Emisiona Dobit
[3] Europa: O?ajni?ki Pokušaji Skrivanja Globalnog Bankrota
[4] Krivi?na prijava protiv globalne elite zbog zlo?ina protiv ?ovje?anstva slijede?im institucijama: Interpol, FBI, Irska Policija, Srpska Policija, Policija Crne Gore, Policija Bosne i Hercegovine, Španjolska i Slovenska Policija
[5] Nova Ekonomija - Suradnja Na Izgradnji Održivog Društva
[6] Ljudska Vrsta ?e Izumrijeti U Narednih 100 Godina?
[7] Hrvatska Wikipedija: Cenzura Za Crom Alternativnu Valutu - Google Upecan U Cenzuri Alternativne Valute Crom
[8] Vremeplov: Putovanje Kroz Religiju, Politiku I Ekonomiju
[9] ?ovjek, Fizi?ka Osoba, Pravna Osoba, Sud I Zakon
[10] Otkriven Novi Oblik Života Na Balkanu
[11] Atlas Svijeta: Farme Za Uzgoj Ljudi
[12] Zlato Je Novac Kraljeva, A Dug Novac Robova
[13] Spasimo Planetu, A Ne Bankstere!
[14] Depozit I Kredit: Djelomi?na Rezerva Je Bankarska Prevara
[15] Naj Tržnica Dobara, Roba, Proizvoda I Usluga U Galaksiji
[16] Smr?u Protiv Duga: Glupani Moraju Umrijeti, Kaže Bog
[17] Razlika Izme?u Genija I Idiota

Komentari

Da, pripadam toj kategoriji

Da, pripadam toj kategoriji prosvjetljenih koji žive skriveni u sjeni, upravo iz razloga [11] kako bi se što je više moguće izbjegao pritisak korumpirane političke moći kojoj je svrha ispunjavanje želja biračkog tijela koje je samo po sebi još više korumpirano [12].

Dakle, korumpirani su političari (ne bih nikad tako nešto pomislio), korumpirani su glasači (bar bi to htjeli biti samo nešto nedostaje koruptora), jedino bankari . . .

Jesi li čuo onaj vic gdje Mujo vozi u krivom smjeru po autoputu?

Jedino mi se čini da u ovoj priči svi voze u suprotnom smjeru i utoliko je vrlo teško toga postati svjestan, a i ako netko postane svijestan vrlo je opasno promijeniti smjer vožnje i početi voziti u pravom smjeru.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

Jesi li čuo onaj vic gdje

Jesi li čuo onaj vic gdje Mujo vozi u krivom smjeru po autoputu?
Jedino mi se čini da u ovoj priči svi voze u suprotnom smjeru i utoliko je vrlo teško toga postati svjestan, a i ako netko postane svijestan vrlo je opasno promijeniti smjer vožnje i početi voziti u pravom smjeru.

Ma nije to niti tako strašno, evo gledaj, ovi upravo krenuli pravim putem a opet suprotnim smjerom:

Nesolventna Kalifornija Uvodi Novu Valutu: IOU Zadužnice

Tko je glasao

Jako opasno: lako završiš

Jako opasno: lako završiš u Jankomiru ili pod zemljom!

Tko je glasao

Evo jedne zanimljive

Evo jedne zanimljive činjenice, općenito o internetu, ali da uzmem za primjer baš ovaj blog o politici.

Slučajni prolaznik bi po posjetama i komentarima na nekim ozbiljnijim temama, a nema ozbiljnije teme od monetarne suverenosti, iako je to ovdje "Državni proračun je nakon Ustava pojedinačno najbitniji dokument koji definira i opisuje funkcioniranje jedne države..." zaboravljeno spomenuti; mogao pomisliti da priča o novcu nikoga ne zanima, da je to dosadna i nezanimljiva tema, itd... itd...

"Svima nam je poznato da je u novcu korijen sveg zla, no tu kao začarano nekim čarobnim štapićem, završava svaka priča o novcu.
Međutim, ako je to toliko očito, koji je onda korijen novca? Zašto niti jedan učenik, student, profesor, radnik, umirovljenik, službenik, trgovac, doktor, vozač, smetlar, građanin, vijećnik ili gradonačelnik nikada ne upita zbog čega je svakoj zemlji nametnuta nadnacionalna neovisna institucija-središnja banka, i zbog čega je u svakoj državi bilo koja vrsta valute osim one koju izdaje u opticaj ta ista centralna banka, izvan zakona?
Bertolt Brecht, njemački dramaturg, poeta i redatelj, gledao je na novac s ovog stajališta: "Pljačka banke nije ništa u usporedbi s osnivanjem jedne"!
Postoji razlog zbog kojeg je obrazovanje trulo, a iz istog razloga bi trebalo zaudarati do vječnosti.
Korijen novca je u dugu".

Dakle, kao što rekoh, "svima nam je poznato da je u novcu korijen sveg zla, no tu kao začarano nekim čarobnim štapićem, završava svaka priča o novcu", je najnezanimljivija tema s općenito uobičajeno najmanjim brojem posjeta.

Međutim, kad se o novcu priča na neki drugi način, onda to postaje jedna od najzanimljivijih i najposjećenijih tema, opet da se vratim na isti primjer, onako usput, jedan od najprisutnijih i najzagonetnijih fenomena na webu:
"Vizualizacija državnog proračuna".

E sad mene zanima sljedeća nepobitna činjenica: Zbog čega nas novac toliko zanima kad se na njega trudimo utjecati na način da ćemo možda zbilja jednog dana, tamo negdje u 78 stoljeću, konačno i dočekati to bolje sutra, pod uvjetom da nas posjete Mali Zeleni i nauče pameti, a svim se silama trudimo zubobolju ignorirati aspirinima umjesto problem rješiti odlaskom kod zubara?

Evo meni je, ne znam kako da se najbolje izrazim, recimo ovako, logika uvijek nekako išla od ruke. Pa si mislim o tom internetu, možda i problem nije u samom problemu, možda problem leži u ljudima koji mu se pokušavaju približiti?

S obzirom da mislim da sam baš na pravom mjestu, a čovjek umire od radoznalosti, evo prenosim jedan komentar o Bankenštajnu i Hagu, pa ako možete pomoći...

Zanimljiv rasplet događaja, moram priznat da sam fasciniran.
Hm, hm, tko zna što o njemu misli ovaj frajer, nema tih milijardi koje ne bih dao da to saznam, pa da na miru umrem:
Boris Žuvela, dragovoljac Domovinskog rata, ranjenik i logoraš, na svoj se način odlučio boriti protiv korupcije. Na svoj je automobil nalijepio natpis "Opljačkali ste i rasprodali moju domovinu, bando lopovska", 19.08.2010 - Danas.hr

PS. no hard feelings :)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci