Tagovi

Banka nator

Nezavisne Vijesti i Neovisne Novosti

Danas, 11.10.2008 možemo sa sigurnoš?u ustvrditi dvije ?injenice:

- Globalno gledano, cijeli svijet je u bankrotu.

- Novac koji isparava je prevara.
Sav novac koji isparava je kreiran iz ni?ega.
Sav novac koji isparava je posu?en sa kamatama.
U cirkulaciji skoro da i nema pravog novca, sistem se gotovo u cijelosti bazira na osnovi novca koji isparava.
Kreditor posjeduje i pravi novac, i novac koji isparava, i kamate.
Iznos ukupnih kamata je ve?i od iznosa pravog novca i iznosa novca koji isparava, zajedno.
Dug je nemogu?e isplatiti.
Jednostavno, ?isto, kristalno i jasno, rije? je o prevari.

Financijski instrument derivat je ugovor - opklada u budu?e cijene u kojem se kupac i prodavac obavezuju na odgovornost o financijskoj sposobnosti ispunjavanja ishoda opklade.
Na komplicirani na?in se kladi u svaku kompliciranu dosjetku i investiciju na ovoj planeti. Postoje ?ak i derivati koji se baziraju na vremenskim prognozama i podatcima kao što su broj kišnih ili sun?anih dana na nekom podru?ju.
Derivati op?enito u sebi sadrže i koriste sistem poluge kako bi preuveli?ali rezultate. Sistem poluge zna?i u?initi puno sa malo.
Banka Za Internacionalne Sporazume (The Bank for International Settlements) je nedavno objavila da je trgovanje financijskim derivatima premašilo cifru od 1 kvadriliona dolara.
1 Kvadrilion dolara je 1000 (tisu?u) triliona dolara. 1 Trilion dolara je 1000 (tisu?u) milijardi dolara.
Zapanjuju?a je usporedba sa pridruženom ?injenicom da svjetski, globalni Bruto Društveni Proizvod iznosi samo oko 50 triliona dolara i da je ukupna vrijednost, kapitalizacija svih svjetskih burzi, odnosno svih svjetskih kompanija bila oko 51 trilion dolara u Ožujku 2007.

Richard Fisher (Guverner - Dallas Federal Reserve Bank) o javnom dugu:
"Zbrojimo zajedno nepokrivene obveze zdravstvenog i socijalnog osiguranja, i dolazimo do cifre od 99.2 triliona dolara do beskona?nosti".
Društveni Bruto Proizvod (BDP) Sjedinjenih Ameri?kih Država je samo oko 13 triliona dolara i predstavlja samo 0.013% financijskih obveza.

Sporazum iz Bretton Woods-a je nevjerovatno, ali istinito, usvojen godinu dana prije završetka drugog svjetskog rata,
kao internacionalni, me?unarodni, globalni, svjetski ekonomsko - financijski sistem.
Njime je privatna nov?anica privatne centralne banke - Federalnih Rezervi, postala globalna valuta u kojoj su se po?ela ?uvati
sva svjetska bogatstva, i jedina nov?anica kojom je mogu?e kupiti naftu.
Ovaj novi svjetski financiski sistem, dobio je i svog menadžera u vidu Me?unarodnog Monetarnog Fonda.
Tko posjeduje Me?unarodni Monetarni Fond?
Na osnovu potpune razlike izme?u mjera koje su se poduzimale za zemlje u razvoju, i mjera koje se danas (NE)poduzimaju za vlasnike Me?unarodnog Monetarnog Fonda, bez ikakve dvojbe, ustvr?ujemo da je ova institucija igra?ka, instrument legalne plja?ke.

I sam je Sveti Otac, Papa Ratzinger, neki dan, usred globalnog finacijskog kolapsa, proglasio postoje?i bankarski sustav kulom od pijeska i izjavio da je novac ništa, vrijednost koja isparava.

Evo kako je naš Dudek, obi?an, prosje?an ?ovjek bez poznavanja svemirske matematike, shvatio Papino oficijalno obra?anje cijelom svijetu:
U robovlasni?kom društvu, rob po cijeli dan izvršava volju i naredbe svog gospodara.
U robovlasni?kom društvu, rob za svoj rad ne prima nikakvu naknadu, pla?u, osobni dohodak ili nagradu.
Bankarski sustav - kula od pijeska i novac koji ne vrijedi i ne zna?i ništa, mene Dudeka drže u ropstvu ?itavih dvadeset stolje?a.

Krivica za postoje?e stanje leži na imenima ljudi i institucija.
Krivci su bankari, politi?ari, bankarske institucije i politi?ke ustanove.
Vjerovatno ste primjetili da je najja?i glas, glas koji kroz medije svih vrsta i tipova razara bubnji?e:"spasimo banke pod svaku cijenu".
Dopire i izvire iz svih vrsta globalnih, svjetskih politi?kih ustiju, ustanova i institucija.

Kako i otkuda ta konspiracija politi?ara i bankara?
Kako to da ništa o toj konspiraciji nema u našim medijima?
Zašto se ta konspiracija skriva od o?iju i ušiju javnosti?

?injenica je da su osim ogromnog bogatstva, važni ljudi sebi priksrbili i skoro neograni?enu, a koja upravo prerasta u potpuno neograni?enu, Mo?.
Politi?ari su jedini ljudi na svijetu koji kreiraju probleme, i onda se prividno pred o?ima javnosti bore za riješavanje tih problema.
Jeste li se ikada zapitali, ako su svi politi?ari svijeta protiv inflacije i visokih poreza, zašto onda imamo inflaciju i visoke poreze?

Ezra Pound je još davno to objasnio na jednostavan, svima lako shvatljivi na?in:
"Dokle god ne znaš tko je kome dužan, ne znaš ništa o politici, ne znaš ništa o povijesti, ne znaš ništa o me?unarodnim problemima.
Politi?ari su samo sluge bankarima".

Opisat ?emo trenutno stanje na jednostavan na?in:
Panika u kojoj bankrotirane države spašavaju bankrotirane banke, ne predstavlja spašavanje.
Kako države nemaju novaca, novim dugovima su porobile nove generacije.
Konsolidira se i centralizira mo?.
Sve postaje nacionalno i državno.
U procvatu demokracije, jedino centralna banka ostaje u privatnim rukama.
A države duguju, robuju centralnim bankama.
Naših ušte?evina nema, nikada nisu niti postojale.
Bili su to sami obi?ni brojevi na ekranima, u koje smo uložili cijeli naš radni vijek.
Ukrali su ti život, i ti tu ne možeš ama baš ništa.
U ovakvom sistemu, mi smo ve? mrtvi i više ne postojimo.
Kako je mogu?e da smo sebe doveli u ovakvu situaciju?
U svijetu sljepih, palili smo reflektore, u svijetu gluhih, urlali smo na sav glas.
Naravno da ništa nije pomoglo.

Nemojmo i ne smijemo zaboraviti da smo iza sebe ostavili pravu pustoš.
Iza nas su stravi?ni zlo?ini.

Ljudi koji su nas doveli do kolapsa, objesili su Sadama Huseina.
Isti ti ljudi, nevjerovatno ali istinito, danas, kada nema više nikakve dileme, kada je svima jasno da je gotovo, sebe nagra?uju novim po?etkom.
Znate dragi prijatelji, novi po?etak i istina koja se zahvaljuju?i napretku tehnike, proširila me?u prevelikim brojem ljudi, ne idu zajedno.
Znate dragi prijatelji, u novom sistemu nije predvi?ena spoznaja.
Znate li dragi prijatelji, da se elektroni?ki novac može kreirati u željenim, ogromnim koli?inama obi?nim pritiskom na dugme?
Znate dragi prijatelji, elektroni?kom novcu se u roku sekunde gube svi tragovi.
Znate li dragi prijatelji, da je nauka ve? odavno u stanju upravljati ljudskim mozgovima pritiskanjem gumbi?a?
Znate li dragi prijatelji, da kvaliteta predstavlja gubitke, a škart profit?
Znate li dragi prijatelji, da zdravi i mrtvi donose gubitke, a samo bolesni predstavljaju profit?
Jeste li dragi prijatelji, dobili pozivnicu za feštu i ulazak u ekskluzivni klub?

10.10.2008
Usred najve?eg pada dionica u povijesti na globalnom nivou, širom svijeta, Silvio Berlusconi najavljuje:
"svjetski politi?ki lideri razmatraju privremeno zatvaranje financijskih tržišta širom svijeta, dok se ne napišu nova pravila me?unarodnog financijskog sistema.
Riješenje za financijsku krizu mora biti na globalnom nivou, a ne samo za jednu zemlju.
Berlusconi nije objasnio o kakvim se novim pravilima radi, osim da lideri pri?aju o novom Bretton Woods-u".

Kako je ovo jedinstveni trenutak u povijesti ljudske vrste, sve ostaje na nama.
Cijela stvar je u našim rukama.
7 milijardi ljudi nasuprot par pojedinaca, pa izvolite dame i gospodo, drugovi i drugarice, prijatelji i neprijatelji, Thompsoni i Kajini, Mesi?i i Sanaderi, Severine i Štuli?i, Iskoni i Glasovi po Istrama, obrazovani i neškolovani, inteligentni i glupi, sljepi i gluhi...

nastavak: Banka nator

Komentari

Kada sam ja govorio prije

Kada sam ja govorio prije nekog vremena o činjenici da postoji grupa ljudi koja posjeduje enormno bogatstvo, koja upravlja preko nekoliko poluga cjelokupnim novčanim sustavom, a time indirektno vladaju svijetom, nevjerne Tome su me napale kako je Svijet puno slobodniji od tih mojih zlogukih teorija zavjere. I dalje tvrdim da je ovo inscenirano kako bi se i dalje pritegnula uzica, te to služi kao izgovor "državne intervencije", "uvođenje reda", sve se kreće prema apsolutizmu. Kao što je još od stare Grčke civilizacija kretala u ciklusima demokracija-apsolutizam-tiranija, tako sada i u globalnim okvirima svijet ide prema tiraniji. Oni koji su sve ovo izazvali, koji su dozvolili najveći krađu u povijesti čovječanstva (Ballinger je prije nekoliko godina predvidio ovakav slom, svi su znali da burze odlaze dođavola, no i dalje su poput narkomana nastavili igru do kraja) će proći sa golden parachuteima, ljudi su se enormno obogatili na internetskim preglednicima, internetskoj telefoniji, internetskoj prodaji, na transakcijama fiktivnim novcem, a oni koji istinski stvaraju novu vrijednost - proizvođači su marginalizirani. Umjetno nabijanje cijena nafte, baratanje sa nestankom nafte, financijskim krahom, globalnim zatopljenjem, prirodnim katastrofama, zaraznim bolestima drže čovječanstvo u stalnom strahu što će donijeti sutrašnji dan. Globalizacija je donijela da jednim pritiskom na tipkovnicu milijarde nekakvog fiktivnog novca iz Honkonga završe u Belizeu ili Tokiu, a kada barataš trilijunima dolara novca kojega nikada ne vidiš, lako stvari odu u smijeru u kojem su trenutno otišle. Laisses faire, je anno domini 2008 otišao u krasni, hm znate već gdje....
(Inače, Ratzinger sigurno nije zaboravio kako je Roberto Calvi ("božji bankar") ulupao milijardu dolara Vatikanskog novca, pa je zauzvrat završio obješen sa kockama granita u džepovima ispod Blackfriars bridgea u Londonu. Da je sada poneki burzovni manager završio tako, vjerujte mi da bi onda financijski mešetari dobro pazili kako rade....)

Tko je glasao

ti nudiš rješenje kao i

ti nudiš rješenje kao i naš Galetino - ''brijem ljudi, a što čekamo''…

Političari su samo sluge bankarima
danas su se sluge u Parizu dogovorile za novih 20 stoljeća, dotle mi u Cro možda i nađemo mafijaše…

a glede Berluskija, nešto se valja...

Tko je glasao

Moji su minusi toliki da se

Moji su minusi toliki da se svakog jutra budim s idejom novog početka, međutim u banci mi uvijek kažu "malo sutra"

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kako je ovo jedinstveni

Kako je ovo jedinstveni trenutak u povijesti ljudske vrste, sve ostaje na nama.

Najvažnije je prebaciti komandu sa primozga na mozak.

Kod nas to ipak nije tako i sada se vidi da su posve istinite tvrdnje da smo naiskusnije i vodeće društvo a da su ostali po svijetu za nas diletanti, da to nije šala niti nešto sporedno.

Kod nas jeste maoizam i ovo i ono, ali oko novca i interesa ni drugu Titu nije bila lojalna ni njegova pretorijanska garda. A onda sve dalje redom. To je više nego logično. Ne samo da su drugovi vidjeli da on u jeku najveći borbi ne propušta brinuti o sebi pa i o svome organu za one stvari, nego su vidjeli da i on i partija i te kako brinu sa svoje materijalne i novčane interese, pače da je to onaj udarni dio revolucije koje krenula nakon rata. I tako je cijelo društvo naučilo taj tren bezvrijedni dinar promjeniti u ex nacističku DEM i slično te razne slične operacije.

Dolazak demokracije i gospode starih drugova Tuđmana, Manolića, Mesića ...te tzv. Markovićeve mjere bile su idealan trenutak ne samo za nastavak toga već jako uhodanog posla nego i za krajnje liberalno i demokratsko navedeno pretvaranje materije i drugu materiju.

Svi tumače da je s tim sve ok je se materija ne gubi, samo mijenja oblik i vlasnika, nemaju kuda pobjeći nego samo mogu još bolje raditi za dobrobit društva itd. Međutim, svi mi znamo (a tko neće znati njegov je izbor) da se radi o poznatoj brizi drugova i gospode za svoj narod, da je to non stop izmještanje oruđa i oružja za obranu od neprijatelja na sigurno, neprijatelj nikada ne spava i uvijek može jako udariti. Taj udar je vidimo došao, ali obzirom da su sve naše narodnooslobodilačke snage msovneo i bez ostatka svu ovu vječnost sklanjale ta oružja za borbu (novac koji nije imovina ...), sada sigurtno slijedi NOB. Ako ne vjerujete meni, pitajte iskusnije oko sebe a naročito svoje vođe, Mesića; Bebića, Marinu MD ...

P.S. Krajem sedamdesetih su po SFRJ i Zagrebu nekoliko godina boravile i istraživale interdisciplinarne grupe (docenti i slično) iz USA i Kine. Na završnoj tribini USA ekipa je npr. iznijela da su istraživali "fenomen" iznimnog rasta standarda, ulaganja i potrošnja sa sve manje rada i sve većim udjelom neekonomične nadređene sfere društva (nekako ukazuje da su crpili ideje iz rezultata tih istraaživanja). Kinezi su se pak sve više i više čudili, došli su iz jedne pojave koja je praktički cijelu civiliziranu Kinu sa 1 mlrd ljudi pretvorilo u koncentracijski logor, a ovdje se suočili sa nečim što sa sve većim upoznavanjem više lomi mozak. Milka Planinc se je pojavila, vrijeme je da se javno obrati i kaže šta se to zbiva ili bar šta se je zbivalo tada početkom osamdesetih kada je ostavila svoj narod na cjedilu, na milost i nemilost neprijatelja.

Milka, dužna si bar objašnjenje zašto si se povukla iz borbe bez ispaljenog metka.

A ad novih vođa, vrijeme je da Mesić kao krovni i najiskusniji (predsjednik Vlade, SFRJ, privrednik, već mlad na čelu općine ...) te kao jedini vođa izabran velikom većinom, nakon vječnosti fraza i parola prijeđe na djela, mobilizira teatrologa i Bandića i sve beskrajne superelitne snage koje zna sve i u dušu te povede odlučujuće bitke sa neprijateljem koji već skoro stoljeće napada a nikako da se pruži bar malo stvarnog otpora.

Vrijeme je za početi s podrškom, bar navijati, i zato - naprijed "naši".

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci