Tagovi

Bandi?ev udar na pravni sistem

Ovo što se doga?a u Zagrebu, a vjerojatno je tako i u ostatku Hrvatske, može se nazvati užasom i totalnim kaosom. Nakon ?etiri mjeseca “prepucavanja” oko Zagreba?kog holdinga i utvr?enoga kriminala u Zagreba?kim cestama, 12.8.2008. godine Slobodan Ljubi?i? dao je ostavku na mjesto Predsjednika uprave Holdinga. Ostavku je uru?io gradona?elniku Milanu Bandi?u.

Prema pisanju Jutarnjeg lista Bandi? je prihvatio ostavku?

Zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? prihvatio je ostavku predsjednika Uprave Zagreba?kog holdinga Slobodana Ljubi?i?a te najavio da ?e 13. kolovoza na njegovo mjesto biti imenovan Ivo ?ovi?, ?lan Gradskog poglavarstva za podru?je gospodarstva i bivši predsjednik Uprave HEP-a.

Opisani postupak opoziva Ljubi?i?a i imenovanja ?ovi?a u potpunosti je u suprotnosti s Zakonom o trgova?kim društvima. Bandi? kao gradona?elnik ne može opozvati ali niti imenovati ?lana uprave. Odluku o imenovanju i opozivu ?lanova uprave donosi Nadzorni odbor na svojoj sjednici. Nadzorni odbor može opozvati ?lana uprave ako za to postoji važan razlog.

Imenovanje i opoziv ?lanova uprave

?lanak 244. Zakona o trgova?kim društvima.

(1) ?lanove uprave i predsjednika imenuje nadzorni odbor društva najviše na vrijeme od pet godina s time da ih može ponovno imenovati. Ponovno imenovanje uprave nije mogu?e ranije od godinu dana prije isteka njihova mandata.

(2)Nadzorni odbor može opozvati svoju odluku o imenovanju ?lana uprave ili njezina predsjednika kada za to postoji važan razlog. Važnim razlogom naro?ito se smatra gruba povreda dužnosti, nesposobnost za uredno obavljanje poslova društva ili izglasavanje nepovjerenja u glavnoj skupštini društva, osim ako je to u?injeno zbog o?ito neutemeljenih razloga. Opoziv je valjan dok se njegova nevaljanost ne utvrdi sudskom odlukom. Opozivom ?lana ili predsjednika uprave ne dira se u odredbe ugovora kojega su oni sklopili s društvom.

Dakle, Bandi?ev cirkus o opozivu Slobodana Ljubi?i?a je, da se poslužim njegovim rje?nikom, obi?na bedasto?a. Pokušaj izlaska bez odgovornosti. Odluku o opozivu Ljubi?i?a mora donjeti Nadzorni odbor pod uvjetom da za to postoji važan razlog. A ako postoji razlog, vjerojatno postoji i šteta. Ako ima štete za tu štetu treba Ljubi?i? odgovarati. Bandi? ne može razriješiti Ljubi?i?a. Ako Bandi? ho?e donijeti neku odluku u ime skupštine onda mora poštivati proceduru, te sazvati skupštinu, donijeti odluku izraditi zapisnik...

Nadzorni odbor treba imenovati novog Predsjednika uprave, ali prije toga potrebno je provesti natje?aj za izbor Predsjednika uprave. Natje?aj treba provesti Nadzorni odbor na na?in da definira uvjete koje kandidati moraju ispuniti te da imenuje povjerenstvo za provedbu natje?aja. Ivo ?ovi? može biti privremeno Predsjednik uprave do dovršetka natje?aja, a isto tako može sudjelovati u natje?aju.
Svim gra?anima RH koji ispunjavaju uvjet za Predsjednika uprave mora se omogu?iti sudjelovanje u natje?aju.
Ne omogu?avanje pristupa radnom mjestu ili funkciji kazneno je djelo.

Obveza provedbe natje?aja proizlazi iz

Ustav

?lanak 3.
Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava ?ovjeka, nepovredivost vlasništva, o?uvanje prirode i ?ovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestrana?ki sustav najviše su vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tuma?enje Ustava.

?lanak 44.

Svaki državljanin Republike Hrvatske ima pravo, pod jednakim uvjetima, sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti prim­ljen u javne službe.

?lanak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.

Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Iz citiranih ustavnih i zakonskih odredbi jasno proizlazi procedura koju treba sprovesti da bi se izvršila smjena Predsjednika uprave Zagreba?kog holdinga. Ne smije se zaboraviti da je Ljubi?i? imenovan bez natje?aja, odnosno protivno propisanim procedurama.
U svom radu Ljubi?i? je dokazao da nema dovoljno stru?nih i moralnih kvaliteta za obavljanje tih poslova. I sam postupak ostavke ukazuje na Ljubi?i?evo ne poznavanje temeljnih zakonskih odredbi. Nastavak takvog imenovanja bez natje?aja i kriterija sigurno ?e dovesti do situacije poput ove s Ljubi?i?em.

Nenad Ivankovi?, navodno je dao ostavku na svoje radno mjesto. Još jedan od nevjerojatnih “bedasto?a” van zakona i zdrave logike.
Ivankovi? nije ?lan uprave, vjerojatno ima ugovor o radu i ne može dati ostavku. On može otkazati ugovor o radu ali mora nadoknaditi štetu koju je Zagreba?kim cestama uzrokovao sirom i vrhnjem.

Nadam se da ?e javnost i politi?ke stranke onemogu?iti Bandi?a i upravu holdinga da ponovno instalira upravu koja ?e raditi samo u interesu Bandi?a a na štetu gra?ana.
Da ?e institucije pravne države, kona?no, reagirati na nezakonito djelovanje i prekinuti praksu imenovanja na funkcije, radna mjesta i razne odbore bez transparentnih kriterija i izbora odnosno natje?aja. Postupak u holdingu samo je primjer kriminala i korupcije.
Princip: ja te izaberem i imenujem a ti za mene kradeš i ubijaš, nije demokratski princip. To je kriminalni princip kojem treba stati na kraj.
Holdingu je potrebna revizija i USKOK.
Vrijeme je pred izbore i gra?ani bi se trebali izboriti za svoja temeljna ljudskih prava. Pravo na jednakost.

Dopuna:

Zbog dileme, dali je obavezno popunjavanje radnih mjesta natje?ajem, citiram ?lanak Kaznenog zakona:

Povreda prava na rad i drugih prava iz rada

?lanak 114.

Tko uskrati ili ograni?i gra?anu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zakonom odre?eno radno vrijeme i odmor, prava iz socijalnog ili mirovinskog osiguranja, prava na posebnu zaštitu odre?enih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvr?ena zakonom ili kolektivnim ugovorom,
kaznit ?e se nov?anom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Komentari

U vezi tijeka seciranja

U vezi tijeka seciranja stvari i novih izazova ad Zagreba, pri čemu treba uzeti podosta i državu u društvo jer su u vezi Zagreba neodvojivo umreženi, nešto novih priloga razmišljanju o smjerovima kretanja.

Kao što svi jako dobro znamo, uprkos svim mogućim varijacijama i razlikama ili baš zahvaljujući njima, stvar ne samo uvijek tendira nego se i čvrsto obnavlja kao ista, cca od sedamdesetih na ovamo, do stupnja istih ljudi, prakse, rasporeda i najvažnijih osnova poslovanja,.čak se kao takva ista obnavlja i zagrobno i prapovijeno - npr. Dakić sada maše kao da su on i njkegove snage (humani urbanisti) isti oni od razdoblja šezdesetih (Holjevca), da su na usluzi da se jednom krene sređivati a i onako i nakon Dakić će još dugo Dakić, kao što su Marina MD i IGH vječni i razno drugo, kao što je i nakon kardelja još dugo i još više Kardelj, npr. Zagrebački holding je Kardelj na kvadrat za nešto malo moizma, kao is sve drugo. Zato se treba potpuno opustiti oko toga i usredotičiti na one dragocijene nijanse koje možda ukazuju na (1) razlike u odnosu na sve druge poznate naše i svjetske prakse, (2) na nove smjerove (kuda stvari idu) te (3) na potpunu apstrakciju i spekulaciju "šta bi mi zapravo htjeli".

(1) Razlike u odnosu na sve druge poznate naše i svjetske prakse je vjerojatno samo u maloj teže vidljivoj nijansi da to kod nas ipak ide jako dugo na najvišem sjetskom nivou i još k tome samoupravno i u skladu sa stvarno većinskim opredjeljenjem i navikama. To se najbolje može uočavati po tome da se kod nas ostalo i ono prije jako mučilo i mijenjalo a u svijetu non stop i upravo teku grčeviti manevri intervencija po EU, USA a čak vidimo da i Kina ne možee izlaziti na kraj s raznim. Nadalje u toma da jako slabo ima razlike između krupnog i beznačajnog kapitala a u 99 % se radi o sitom kroz 40 godina, pri čemu je puno važnije obratiti pažnju za šta nikada nema ni dinara i kune i za šta ima izobilje, te stim u vezi da jdino kod nas nisu važni ni voda ni minmalni prostori za djecu i razne ni bilo kakva logika oko novca. Tako nešto jakodugo uspješno će se teško stavrno odreći raznih uspjeha i prednosti i gotovo je sigurno da će se u srazu sa novim izazovima nastaviti kamuflirati kao gore Dakić, zatim stalnim podvlačenjem crte i kao od sada sve bajno, poštebnjem idrugim apstraktnim maglaama.

(2) Novi smjerovi su sinteza svega toga prije sa novim izazovima. Evo nekih već tekućih smjernica. Krenula je velika reforma prometa za sitni trošak od 350 mlijuna kuna navođenjem putem mobitela, a kaao što sam naglašavo inače su to općeniti smjerovi, pa će se i jela, seks, sve u vezi djece i prostora obavljati sve više virtualno i apstraktno, pri čemu zagreb i RH svjestkim prednjače. Nadalje, star i naročito "nove" snage uočavaju da su sve to lopovi i kreće invazija na lopove, razmjera kao na vrapce u Kini. Nadalje se u nove smjerove obrću neke tekuće čvrste formule kao "socijalizam je davno prošao i vrijeme je da se to shvati, npr. u vezi ulica i infratstrukture, u "kako je to bilo nekad" i tišinu bez teksta, "to je stvar izbora i o tome će se odlučivati na idućim izborima" te "demokratski izabran" a i sve u vezi poslovanja i novaca u stare kardeljističke vode gdje nema tko i šta nego m ... te nove tendencije i smjerovi će sigurno prerasti u poznate zamorne ekonomske stabilizacije i reforme društveno-političkog ssisstema i naročito u nastavak pranja svijesti i savjesti, pa će to trebati izdržati a i financirati.

(3) "Šta bi mi zapravo htjeli" je apstrakcija i spekulacija na čiji teren snažno kroči minimalizam, što je taj teren dulje i više prazan to minimalizam jača i psotaaje ne što bi htjeli nego na šta smo prisiljeni. U tom smislu je sve veća hladovina i opuštanje, koje je u vezi svih prethodnih točki. Jer i da nešto hoćeš šta to znači sada, kada minimalizam i onako sstiže i možda će navaliti kao tsunami, pa se više treba braniti od toga nego nešto htjeti. za mnogo togaa je već kasno i zima je (Haustor), okrenimo se novim izazovima, npr. pitanju da li će nekad pitkom vodom bogati Zagreb konačno ukloniti i zadnje takve otpore napretku, da li će kakva kuna igrati stvarnu igru ili će sve biti oslobođeno toga, da li će ceste i ulice bujati kao sptrakccijaa ili će ipak ostati šta od prevladanih starih tehnika, da li će sve divizije stići na sve strane pa i s onu stranu svega ili će još biti muvanja po bespućim povjesne zbiljnosti ... jednom rječju da li nas čeka povratak u prevladane slabosti koje muče Kinu, EU, USA i razne ili ćemo opet uspjeti prvi napraviti "nove korake", a za nama Srbija, Crna Gora i Rumunjska.

Tko je glasao

Bandić prekršio zakon

Bandić prekršio zakon postavljanjem Ćovića

Oštriću lopove, ukrao dnevnik od Mućke i poslali priopćenje kao da je to njihovo otkriće...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Oštriću lopove, ukrao

Oštriću lopove, ukrao dnevnik od Mućke i poslali priopćenje kao da je to njihovo otkriće...
Nije krađa, zajednički je projekt.

Tko je glasao

kad ti kažeš da je tako,

kad ti kažeš da je tako, onda neka ti bude.
samo u toj indexovoj vijesti i političkom pamfletu od priopćenja se ti nigdje ne spominješ - Zelena lista preuzela sve na sebe..

I ova toliko čista (da li je?) situacija ne može se iskoristiti kao pokazna vježba i fokusiranje na bitno. Priopćenje Zelene liste puno je suvišnih političkih poruka, uvlačenja svih političkih neprijatelja (SDP + HDZ) s ciljem - da stranka ZL dobije 0,0001% više glasova na izborima..

Jadno, Oštriću i Mućke, jadno.. Nemate nivo dostojanstva potrebnog da budete uzor i neka veličina, obični politički malograđani...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ja sam ti, Biješe Drugi, od

Ja sam ti, Biješe Drugi, od onih osobito prefriganih lopova, koji prvo pitaju, prije nego što ukradu. :)

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Sram te bilo Mr.

Sram te bilo Mr. ZO........... pa jel nisi shvatio da je danas 'IN' ona prava krađa ......... kao za vrime Otomanskog carstva!

Prati trendove malo.... di ti živiš zadnjih 15 godina.... nemaš šta koga pitati....... uzmi kao da je to od uvijek bilo tvoje...

Jel nije tako Mr. B2?

a virujem kako bi naš bolan Banditić to isto tako podržao.....

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

BANDIĆ SE RJEŠAVA

BANDIĆ SE RJEŠAVA UTEGA
Marina Karlović-Sabolić, 12.08.2008 (Slobodna)

Slobodan Ljubičić podnio je ostavku na mjesto predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga. Bandićev consigliere morao je odstupiti jer je postao preveliki uteg za svojeg šefa.
Službeno se zna da je on naložio Nenadu Ivankoviću da na Internet stranice Holdinga stavi anonimno pismo protiv premlaćenog direktora Zagrebačkih cesta Igora Rađenovića. Neslužbeno, Ljubičića se dovodi u vezu s naručiteljima napada na Rađenovića.
Bandić želi siguran reizbor na gradonačelničku poziciju, a na tom putu kompromitirani Ljubičić je najmanje što mu treba.
No, čitava operacija puno više liči na spašavanje vlastite glave nego stvarni pokušaj ušminkavanja imidža najkorumpiranije gradske uprave u Hrvatskoj.
Nije Ljubičić rodonačelnik modela vlasti u kojoj se izdašni gradski poslovi dodjeljuju rođacima, niti je Ljubičić sam izmislio i proveo kontroverznu zamjenu zemljišta u projektu Krašograd.
Sve što je Ljubičić radio činio je uz Bandićevo znanje i blagoslov. I stvarno, i formacijski, Ljubičić je odgovarao izravno gradonačelniku.
S oba oka na Bandićeve korupcijske nepodopštine svojevremeno je žmirio Ivica Račan. Istu strategiju nastavio je i Zoran Milanović, kompromiserski procjenjujući da bi micanjem Bandića riskirao gubitak vlasti u Zagrebu.
Idući mjeseci pokazat će hoće li oči i dalje zatvarati Mladen Bajić, unatoč tome što nikada nije bio bliže snu svakog pravog državnog odvjetnika: hvatanju istinskog kapitalca u svoju mrežu.

Tko je glasao

re "hvatanja istinskog

re "hvatanja istinskog kapitalca"

Zamislimo da se to zaista i dogodi. Ne bi li to bila vrhunska ironija života? SDP - stranka čiji je slogan "pošteno" - gubi vlast u Zagrebu (ali pritom ne ostaje čista obraza, kako su se voljeli tješiti) zbog vlastite nespremnosti da se suoči s korupcijom svojih istaknutih članova, a generatori kriminala od kad je samostalne Hrvatske idu dalje!

Ako pak se to ne dogodi (što je najvjerojatnije), onda postaje sasvim izvjesno da Mucke ima pravo kad tvrdi da Zagrebom zapravo vlada mafija koja u svom džepu drži političare. Bojim se da za raščišćavanje te kriminalne situacije nema niti volje niti ljudskih resursa.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Bojim se da za

Bojim se da za raščišćavanje te kriminalne situacije nema niti volje niti ljudskih resursa

faul draga...
''…minimalizam opet jaše i nitko ne zna kakva nas sve iznenađenja čekaju s te strane…stiglo vrijeme zrelosti i sinteze, kada minimalizam nesmiljeno nastupa diljem nam drage domovine, a i šire, velikom domovinom kojoj se približavamo.''

a upravo čuo na HR1 (jer ne gledam TV) izjavu Fikusa, da nakon isteka mandata ne namjerava abdicirat, nego da ide dalje... život postaje sve zanimljiviji...

Tko je glasao

the problem is ....da na

the problem is ....da na "neformalnoj" platnoj listi našeg Mikija, osim HDZovskih, ima i par kapitalaca from SDP. Tak' da, hm, hm, nema Zoki što tu puno gonjit...like I said dogovorili su se ko' ljudi kako stvar izhendlovat da Miki ispadne skoro pa neporočan lika kojem eto, o glavuši rade, čak i najbliži...Sad ćete vidjet kad za koji dan Miki krene razrađivat tezu kako je on zapraff žrtva, nije znao, ovo, ono, jer je** ga, pa ne stigne on sve vrebat, treba neko i delat :))

a subotom će se drapat od smijeha skupa s Kikijem na kavici na Bukovačkoj dok će čitat' članke pod naslovima a la "Milanović naredio Bandiću da makne Kikaša", "SDP i dalje čvrsto stoji na poziciji nulte tolerancije na korupciju", "USKOK temeljito istražuje Holding" (ali još ni ništa našao, dodajem ja, ali ziher bude, ta, strpite se Hrvatići, pa nije to sam tak' )

CC

Tko je glasao

USKOK temeljito istražuje

USKOK temeljito istražuje Holding" (ali još ni ništa našao, dodajem ja, ali ziher bude, ta, strpite se Hrvatići, pa nije to sam tak' )
problem baš i je u USKOK-u u njgovom tati DORH-u. Da oni rade svoj posao kriminal se ne bi ovako razmahao. Pa bandić i ekipa znaju svoj posao, već godinama stvaraju svoju ekipu. Mreža je razgranata po svim strateškim mjestima. Kupuju se suci, odvjetnici, političari i poduzetnici. Ako se mogu kladiti na škrinje pune kuna, onda mogu što hoće.
Sjetimo se zapošljavanja: Morića, Kovačevića, Lece, Ivankovića, Tojčića, onog hns-ovog (ne)Mislava

Tko je glasao

Kupuju se suci, odvjetnici,

Kupuju se suci, odvjetnici, političari i poduzetnici.
Nema nikakve potrebe i obrnuto je jer svi takvi i još hrpe divizija iza njih navaljuju 24 sata dnevno već 40 godina, pa se radi o tome koliko se vlast, ovdje Bnadić i keipa uspiju obraniti od te stalne invazije. Koliko je poznato baš je Bandić jedini koji je u razdoblju vječnosti to iznio kao problem i molio pomoć od svoj stranke, tada s Račanom na čelu i na vlasti u državi.

Neke nijanse koje su sada različite su u tome da su vrijeme demokracije i liberalizma te socijaldemokraksa širina proširili i povećali vrata za tu invaziju a ne može se koristiti niti efekt višedesetljetne komesarska pozicije Marine MD a la Jekatarine Furcove u SSSR-u. Možda je zapravao ključna razlika što su Bandić &co prvi put kako tako stavrno dobili izbore u Zagrebu (niti 15 % glasača ali ipak), dok su prijašnji izbori i još prijašnja postavljanje jednih te istih i specifičnih izvršnih grupa ili paraformi kao henesijevci i IGH sve i svuda ipak farsa ili čisto uzurpiranje izbora kao 1990. i kasnije. To malo izmjenjene nijanse su stvorile što malo stvarnosti što puno dojma da je najednom nešto jako drugo a zapravo je previše i predugo isto i farsična ali logična kontradikcija - malo više demokracije je logično malo više invazije i nereda.

Stvar je u tome hoće li se većina pa i manjima minimalno suočiti sa cjelinom pojava i praksi 5 poslije 12 ili će to napraviti minimalizam sam.

Tko je glasao

Članak 54. Svatko ima pravo

Članak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.
Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Da, i ti i ja možemo biti predsjednik države. Nitko nam ne brani.
Odluku o opozivu Ljubičića mora donjeti Nadzorni odbor pod uvjetom da za to postoji važan razlog.
Nije li Ljubičić dao ostavku? Nije opozvan.
Po tvome ispada da netko ne smije otići s neke funkcije dok mu to ne odobri netko drugi. Ne bi smio ni umrijeti bez da ga NO opozove i dopusti mu umrijeti? Jer ako umre prije nego je opozvan prekršio je zakon?

Ne smije se zaboraviti da je Ljubičić imenovan bez natječaja, odnosno protivno propisanim procedurama.
Kojim procedurama?
Kad si već citirao Zakon o trgovačkim društvima(PDF), mogao si provjeriti. Na 249 stranica zakona natječaj nije spomenut niti jedan jedini put.

Inače, u trenutku kad si ti pisao ovaj tekst Čović još nije bio imenovan(ne znam da li je u ovom trenutku dok ovo pišem), prema tome niti u tom dijelu nije još prekršeno ništa u proceduri.
Tek kad bude imenovan može se raspravljati je li po proceduri, odnosno je li ga imenovao NO.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Kojim procedurama? Kad si

Kojim procedurama?
Kad si već citirao Zakon o trgovačkim društvima(PDF), mogao si provjeriti. Na 249 stranica zakona natječaj nije spomenut niti jedan jedini put.

Pitaš kojim procedurama? odgovor je demokratskim procedurama
Demokracija podrazumjeva jednakost , ja se ne osječam jednakim s Čovićem.
Već kada smo do zakona, obrati pažnju na rijeći, zakon spominje imenovanje nigdje se ne spominje na koji se naćin kandidati biraju. Zbog toga Ustav, citirao sam članke, nalaže da se svima mora omogučiti pristup mjestima i funkcijama pod istim uvjetima. Kazneni zakon predviđa kazne za one koji to ne poštuju.
Podsječam, u socijalizmu smo imali obavezu javnih natječaja za svako radno mjesto. Taj socijalizam smo mjenjali jer nije bio demokratski. Što je onda ovo sada?
Nije li Ljubičić dao ostavku? Nije opozvan.
Po tvome ispada da netko ne smije otići s neke funkcije dok mu to ne odobri netko drugi. Ne bi smio ni umrijeti bez da ga NO opozove i dopusti mu umrijeti? Jer ako umre prije nego je opozvan prekršio je zakon?

Toćno, Ljubičić je dao ostavku ali tu ostavku mora prihvatiti NO i dati Ljubičiću razrješnicu.

Inače, u trenutku kad si ti pisao ovaj tekst Čović još nije bio imenovan(ne znam da li je u ovom trenutku dok ovo pišem), prema tome niti u tom dijelu nije još prekršeno ništa u proceduri.
Tek kad bude imenovan može se raspravljati je li po proceduri, odnosno je li ga imenovao NO.

Jućer jutarnji najavio imenovanje Čovića a danas u sedam sati na vjestima prvog programa HR bandićeva glasnogovornica, Iva Erak, je izjavila da je gradonačelnik imenovao Čovića za predsjednika uprave. Danas su mediji puni slika i izjava novog predsjednika uprave.

Tko je glasao

Ne pretjeruj, možeš ti i

Ne pretjeruj, možeš ti i ozbiljnije nešto obraditi od ovoga.
Pitaš kojim procedurama? odgovor je demokratskim procedurama
Oprosti, ali u postu si se pozivao na zakonske procedure, a ne na demokratske.
A zakonske procedure nisu prekršene.
Toćno, Ljubičić je dao ostavku ali tu ostavku mora prihvatiti NO i dati Ljubičiću razrješnicu.
Razrješnica-ocjena da je neki organ ispravno vodio poslove i suglasnost da nakon toga može predati dužnost
Dakle, NO nije morao Ljubičiću dati razrješnicu jer da je ispravno vodio poslove ne bi davao ostavku.

Sve u svemu, loše ste ovo ti i Oštrić izveli.
Mogli ste puno bolje i žešće udariti da ste se pripremili, što očito niste, nego ste na brzinu reagirali.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Oprosti, ali u postu si se

Oprosti, ali u postu si se pozivao na zakonske procedure, a ne na demokratske.
A zakonske procedure nisu prekršene

da si pročitao komentar ispod svojeg komentara našao bi sljedeći komentar;

Moram spomenuti i pravilnik za zapošljavanje samog ZGholdinga.
Zapošljavanje na slobodnim poslovima u Zagrebačkom holdingu d.o.o. - upute o postupanju
1. Interni natječaji
Slobodna radna mjesta u Zagrebačkom holdingu d.o.o. popunjavat će se prvenstveno putem objave internih natječaja. Potreba za radnicima prijavljuje se popunjavanjem obrasca internog natječaja koji Vam u prilogu dostavljamo. Popunjeni obrazac upućuje se tajnici Uprave Društva, koja će ga dostaviti svim podružnicama radi objave.
Dostavljene interne natječaje sve podružnice obvezatno objavljuju na oglasnim pločama ili na drugi primjereni način, kako bi se informacija učinila dostupnom svim radnicima.
Ukoliko je natječaj potrebno ponoviti zbog nezadovoljavajućeg odaziva, ponovo se popunjava i dostavlja obrazac internog natječaja, uz napomenu da se natječaj ponavlja.
U slučaju da se natječaj poništava, obavijest o tome potrebno je dostaviti tajnici Uprave, uz navođenje razloga.
Koliko znam Čović nije zaposlenik ZGholdinga, nego član Gradskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo. Što znači da moraju objaviti interni natječaj na koji se mogu javiti zaposlenici holdinga koji ispunjavaju uvjete.

inaće pravilnik je podzakonski akt koji se temelji na zakonu.

dozvoljavam drugačije mišljenje i nisam ovdje da bi nekoga prisiljavao da mjenja mišljenje.
Ali jadna je to demokracija ali i demokrata koji opravdava diktaturu i samovolju. Ljudi zbog emocija zapostavljaju razum i logiku. Ovog puta tvoja ljubavi prema sdp-u isključila je racionalnu inteligenciju. To se ne može promjeniti argumentima niti logikom. Da je netko drugi u pitanju, sasvim bi drugačije razmišljao.
Sve u svemu, loše ste ovo ti i Oštrić izveli.
Mogli ste puno bolje i žešće udariti da ste se pripremili, što očito niste, nego ste na brzinu reagirali

ne slažem se s ovom tvrdnjom. Smatram da je sve dobro postavljeno i u potpunosti argumentirano. Uostalom mogao si svojim pozitivnim komentarima pridonjeti kvaliteti i izvesti nas na pravi put:-)

Tko je glasao

da si pročitao komentar

da si pročitao komentar ispod svojeg komentara našao bi sljedeći komentar;
To nije tvoj komentar. Osim ako ne pišeš pod dva nicka, ali ja to ne znam.

dozvoljavam drugačije mišljenje i nisam ovdje da bi nekoga prisiljavao da mjenja mišljenje.
Ne radi se o drugačijem mišljenju. Radi se o tome da ste ti i Oštrić istrčali prije nego se nešto i dogodilo i optužili za kršenje zakona. Kad si toliko siguran da je prekršen zakon digni kaznenu prijavu.

Ovog puta tvoja ljubavi prema sdp-u isključila je racionalnu inteligenciju.To se ne može promjeniti argumentima niti logikom. Da je netko drugi u pitanju, sasvim bi drugačije razmišljao.
Ne radi se ni o strančarenju. Radi se o principu. Kad sam ja bilo koga optužio za kršenje zakona prije nego se nešto uopće dogodilo? Iz bilo koje stranke na bilo kojoj poziciji?

Smatram da je sve dobro postavljeno i u potpunosti argumentirano.
Koji su argumenti?
Koji članak kojeg zakona je prekršen?
Od posta u kojem pričaš o Ustavu(kojeg krivo tumačiš, jer pravo na jednakost nije ono što ti tvrdiš da jeste, jer da je tako onda bih i ja mogao postaviti Mesiću pitanje zašto bi baš on trebao biti predsjednik RH, a ne ja kad smo svi jednaki) i Zakonu o trgovačkim društvima(za kojeg se pokazalo da ne propisuje natječaj i ne propisuje proceduru davanja ostavke kako ti tvrdiš) došli smo do komentara u kojem se pozivaš na pravilnik koji je tu stavio netko drugi i o kojem nisi pojma imao prije nego je objavljen, jer da jesi sigurno bi ga spomenio u postu ili u nekom od komentara. Uletio si napamet i ako ubodeš ubodeš, a ako ne malo si zakovitlao prašinu pa je opet dobro.

Uostalom mogao si svojim pozitivnim komentarima pridonjeti kvaliteti i izvesti nas na pravi put:-)
A što niste pitali?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

@silverci u potpunosti

@silverci
u potpunosti ostajem kod svog tumačenja zakona i ustava. ničim me nisi uvjerio da sam u krivom.
Kod kritike bitno je da bude konstruktivna što tvoja nije.
Od posta u kojem pričaš o Ustavu(kojeg krivo tumačiš,
Tvrditi da se nešto krivo tumaći (ustav) podrazumjeva objašnjenje i ispravno tumačenje. To ti ne nudiš.
Komentari i jesu tu da izmjenjujemo mišljenja i da jedan drugog dopunimo, ispravimo podučimo. Molim te ispravi, podući, dopuni nemoj samo pljuvati. Napiši ti što je ispravno?
Dali je ispravno smjenjen Ljubičić?
Dali je ispravno sproveden izbor Čovića?
Dali je ispravno sprovedeno imenovanje Čovića?
Temeljem ćega tako misliš?

Tko je glasao

Tvrditi da se nešto krivo

Tvrditi da se nešto krivo tumaći (ustav) podrazumjeva objašnjenje i ispravno tumačenje. To ti ne nudiš.
Pažljivije čitaj.
Zašto ti ili ja nismo predsjednik države?
Nismo dobili predsjedničke izbore(dobro, ti se nisi ni kandidirao).
I tu prestaje jednakost jer jednom kad prođu izbori onaj koji je izbore dobio ima neka veća prava.
Po tvom tumačenju Ustava jednako pravo na mjesto predsjednika pripada i Mesiću i meni? U startu da, ali postoje i neki uvjeti zašto on, a ne ja. On je taj uvjet zadovoljio, a ja nisam. Prilično jednostavno.
Mislim, možete se ti i Oštrić pozvati na jednakost iz Ustava i reći Bandiću da se makne jer vi imate jednako pravo biti gradonačelnikom Zagreba kao i on. Je li to najpametnije učiniti, procijeni sam.

Molim te ispravi, podući, dopuni nemoj samo pljuvati.
Gdje sam pljuvao? Ni jednu ružnu riječ nisam napisao.

Osim toga, ne mogu vam ja raditi kampanju, moram nešto i za sebe sačuvati. Ne mogu nešto dati vama pa se ja nemam čime boriti za mjesto gradonačelnika.

Napiši ti što je ispravno?
Dali je ispravno smjenjen Ljubičić?
Dali je ispravno sproveden izbor Čovića?
Dali je ispravno sprovedeno imenovanje Čovića?
Temeljem ćega tako misliš?

Opa!
Postavit ćeš tezu da je nešto nezakonito i onda netko treba dokazivati da to nije tako?
Ne bi li ti trebao ponuditi dokaze o kršenju zakona i dokazivati krivnju?

BTW, nisi odgovorio na pitanje koji članak kojeg zakona je prekršen. Kad to učiniš priznat ću ti da si u pravu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Moram spomenuti i pravilnik

Moram spomenuti i pravilnik za zapošljavanje samog ZGholdinga.
Zapošljavanje na slobodnim poslovima u Zagrebačkom holdingu d.o.o. - upute o postupanju

1. Interni natječaji

Slobodna radna mjesta u Zagrebačkom holdingu d.o.o. popunjavat će se prvenstveno putem objave internih natječaja. Potreba za radnicima prijavljuje se popunjavanjem obrasca internog natječaja koji Vam u prilogu dostavljamo. Popunjeni obrazac upućuje se tajnici Uprave Društva, koja će ga dostaviti svim podružnicama radi objave.
Dostavljene interne natječaje sve podružnice obvezatno objavljuju na oglasnim pločama ili na drugi primjereni način, kako bi se informacija učinila dostupnom svim radnicima.
Ukoliko je natječaj potrebno ponoviti zbog nezadovoljavajućeg odaziva, ponovo se popunjava i dostavlja obrazac internog natječaja, uz napomenu da se natječaj ponavlja.
U slučaju da se natječaj poništava, obavijest o tome potrebno je dostaviti tajnici Uprave, uz navođenje razloga.

Koliko znam Čović nije zaposlenik ZGholdinga, nego član Gradskog poglavarstva zadužen za gospodarstvo. Što znači da moraju objaviti interni natječaj na koji se mogu javiti zaposlenici holdinga koji ispunjavaju uvjete.

Tko je glasao

popunjavat će se

popunjavat će se prvenstveno putem objave internih natječaja

prvenstveno, dakle ne nužno :)

Tko je glasao

prvenstveno, dakle ne nužno

prvenstveno, dakle ne nužno :)

Točno, ali se pod drugim (ne nužnim, kako Ti sugeriraš) načinom podrazumijeva javni natječaj, a ne imenovanje ili bilo kakva druga nezakonita improvizacija.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

još jedna sjajna pravna

još jedna sjajna pravna formulacija: podrazumijeva

temeljem čega se "podrazumijeva"?

gle, zakon je vrlo jednostavan i vrlo čitljiv, ne treba ti preveliko poznavanje prava da razumiješ što u njemu piše

ja sam prvi za poštivanje zakona i procedure, no to nikada nećete/mo postići tako da uporno tražite/mo nešto što ne postoji i što nije predviđeno; politička stranka koja očito malo zna o pravu trebala se držati političkih ocjena, dakle drži se onoga u što se razumiješ

ovako, traži se nešto što nema svoju podlogu u nijednom zakonu koji je trenutno važeći i na kraju balade kritičar ispadne još neozbiljniji nego što je bio prije nego što je poslao objavu za medije

ponekad treba priznati da si pogriješio, zaletio se - lijepo se ispričaš i idemo dalje(tm)

Tko je glasao

ponekad treba priznati da si

ponekad treba priznati da si pogriješio, zaletio se - lijepo se ispričaš i idemo dalje(tm)
vrijeme će ućiniti da ćeš to morati napraviti. :-)

Tko je glasao

vrijeme će ućiniti da

vrijeme će ućiniti da ćeš to morati napraviti. :-)

evo, možeš dati svoj obol tome i prisili me da to napravim već danas, jedino što je potrebno da mi citiraš stavak zakona koji kaže da je za presjednika uprave zagrebačkog holdinga zakonom potrebno održati natječaj?

to je tvoja premisa i s time si krenuo u diskusiju, zar ne?

Tko je glasao

evo, možeš dati svoj obol

evo, možeš dati svoj obol tome i prisili me da to napravim već danas, jedino što je potrebno da mi citiraš stavak zakona koji kaže da je za presjednika uprave zagrebačkog holdinga zakonom potrebno održati natječaj?
vrlo rado i s zadovoljstvom .-)
kao što je navedeno dnevniku i kako je prekrasno objasnila nemesis u komentarima obveza javnog natječaja proizlazi iz ustava. Mislim da se u tome svi slažemo.
Ustav nalaže u svom:
Članak 5.
U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Zbog čega u zakone nije uvrštena ustavna obveza, pristupa radnim mjestima i funkcijama pod istim uvjetima, odnosno obveza natječaja, ne znam. Bez obzira što to nije u zakonu dužni smo to provoditi jer Kazneni zakon sankcionira nepoštivanje te odredbe.
Povreda prava na rad i drugih prava iz rada
Članak 114.
Tko uskrati ili ograniči građanu pravo na rad, slobodu rada, slobodni izbor zvanja ili zaposlenja, dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima, pravo na zaradu, zakonom određeno radno vrijeme i odmor, prava iz socijalnog ili mirovinskog osiguranja, prava na posebnu zaštitu određenih skupina radnika, prava iz nezaposlenosti, prava u svezi s porodom, materinstvom i njegom djece ili druga prava iz rada što su utvrđena zakonom ili kolektivnim ugovorom,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
Povreda prava na zdravstvenu i invalidsku zaštitu

Zadovoljan, molim ispriku .-)

Tko je glasao

kao što je navedeno

kao što je navedeno dnevniku i kako je prekrasno objasnila nemesis u komentarima obveza javnog natječaja proizlazi iz ustava. Mislim da se u tome svi slažemo.

bojim se da se s tobom (a potencijalno i s nemesis) nitko ne slaže što vas čini žestokom manjinom

Tko je glasao

Mr. Mrak....... Nekada i ona

Mr. Mrak.......
Nekada i ona najmanja manjina ima pravo...... zamislite kako bi to bilo kada bi se svakome to nabijalo na nos da su u krivom samo zato što nisu dio kolektiva.....

Hmmmmm 'Borg asimilacija'..... postanite dio sustava ili će sustav vas progutati!

Opasan teitorij!..... jako opasan teritorij.... minsko polje je ništa spram ovim komentarom!

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Nekada i ona najmanja

Nekada i ona najmanja manjina ima pravo...... zamislite kako bi to bilo kada bi se svakome to nabijalo na nos da su u krivom samo zato što nisu dio kolektiva.....

apsolutno se slažem
i baš zato treba koristiti ovaj primjer kao situaciju u kojoj manjina, unatoč svojem stavu nije bila u pravu

Tko je glasao

dostupnost radnog mjesta i

dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima
Imaš pravo. Idem sad tužiti Opću bolnicu u Zadru jer ja nisam glavni kirurg tamo. Nema veze što nemam završenu medicinu kad meni moj Ustav daje pravo da radim kao kirurg.

Ispričavam se jer si bio u pravu.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Imaš pravo. Idem sad

Imaš pravo. Idem sad tužiti Opću bolnicu u Zadru jer ja nisam glavni kirurg tamo. Nema veze što nemam završenu medicinu kad meni moj Ustav daje pravo da radim kao kirurg.
mislim da imaš pravo tužiti bolnicu ako su popunili radno mjesto bez natječaja. Kada objave kriterije vidjeti ćeš dali možeš zadovoljiti uvjete tog natječaja i dali imaš šanse biti izabran.
Tako bi to trebalo izgledati. :-)
Možda bi ti bilo bolje kao neurolog u zagrebačkoj dubravi :-). Oni imaju dozvolu za ubijanje i šlatanje :-)

Tko je glasao

Ma pričaš pizdarije. Od

Ma pričaš pizdarije.
Od kud ti to da se dostupnost radnog mjesta i dužnosti svakome pod jednakim uvjetima osigurava natječajem? Gdje je to propisano?

Osim toga, pokaži mi gdje si se u postu pozvao na kršenje članka 114. KZ-a.
Nigdje, a to znači da pojma nisi imao je li ili nije kršen taj zakon jer bi to sigurno stavio kao argument.
Uostalom, što ne tužiš kad si toliko siguran? Usput(pošto tako dobro poznaješ KZ) baci oko i na članke 302. i 322.

Zar je toliki problem priznati da si se zaletio bez argumenata?

Šale o ubijanju i šlatanju po bolnicama nisu smiješne.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Osim toga, pokaži mi gdje

Osim toga, pokaži mi gdje si se u postu pozvao na kršenje članka 114. KZ-a.
@silverci zbog sljepe mržnje svega što je suprotno djelima sdp-a ne vidiš što čitaš i što radiš.
Odgovor na gornji citat je donji citat iz dnevnika.
Ne omogućavanje pristupa radnom mjestu ili funkciji kazneno je djelo.
Dakle ipak sam znao da je to kazneno djelo i to sam naveo. Znam ,ti ćeš sada prigovoritiza što nisam precizirao članak, pa zašto sam to pisao popodne, zašto sam to objavio i nisam tebe pitao....
Ovim komentarom prekidam daljne naše rasprave jer je ovakva rasprava besmislena. Kako sam već naveo, tvoje emocije ne dozvole racionalnom umu da utjeće na tvoje ponašanje.

Tko je glasao

A tebi se ne čini sumnjivo

A tebi se ne čini sumnjivo da od cijele Hrvatske samo ti i Oštrić vidite kršenje zakona.

zbog sljepe mržnje svega što je suprotno djelima sdp-a ne vidiš što čitaš i što radiš.
Nemoj mene mjeriti mjerilima po kojima se ti ravnaš. Ako si ti zaslijepljen mržnjom prema holdingu ne znači da drugi funkcioniraju sa istim ili sličnim motivima.
Napisao sam već i, očito, moram ponoviti. To nema veze ni sa jednom strankom(niti smatram to što ti radiš napadom na SDP, a i da jeste mućak je). Radi se o principu da ne možeš nekome predbaciti činjenje kaznenog djela prije nego se nešto uopće dogodilo. A i kad se nešto dogodilo ne uspijevaš argumentirati da je to što se dogodilo kazneno djelo.
A ponavljam još nešto što sam već napisao, kad si toliko uvjeren da je riječ o kaznenom djelu podnesi kaznenu prijavu. I ne zaboravi u njoj napisati da je to sigurno kazneno djelo jer Ljubičić nije dobio razrješnicu. To ti je jedan od jačih argumenata. :-P

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

pa teško da predsjednik

pa teško da predsjednik uprave ide u rang "običnog"radnika. tako mozemo ministarska mjesta popunjavati internim natjecajem unutar ministarstva. ako na izborima biram politiku koja ce mi osigurati kvalitetan zivot, onda od te politike ocekujem da za to i bude odgovorna. predsjednik uprave holdinga je druga najjaca osoba u gradskoj vlasti i kao takva je podlozna politickom postavljanju i smjenjivanju, a za to ce aktualna vlast odgovarati na izborima. druga stvar kaj nase super-truper politicare boli briga za odgovornost, kvalitetno obnasanje vlasti, imenovanje najstrucnijih za provodenje politike za koju su dobili glasove i ostale tricarije...

___________________________________________________
'Ali mogao sam isto tako stajati usred polja kupusa i samom sebi recitirati pastoralnu poeziju'

Tko je glasao

predsjednik uprave holdinga

predsjednik uprave holdinga je druga najjaca osoba u gradskoj vlasti i kao takva je podlozna politickom postavljanju i smjenjivanju, a za to ce aktualna vlast odgovarati na izborima.
Tu je greška. Akademik barbić i razni koji to servisiraju već vječnost rade maestralno i čuda, za nula kuna može dobiti jako puno i sve u redu kao i ne platiti jako puno toga i ništa ne odgovarati i opet u redu.

Ali i non stop rade neke sitne pizdarije. Ovdje su zagrebački holding uredili kao trgovaćko društvo tvrtku i paralelno da se i na najmanje trgovačka društva odnosi beskraj zahtjeva, tako da i direktori i vlasnici malih trgovačkih društva ne mogu ni sanjati da daju ostavku kad im se digne i kao im se digne niti samo tako imenovati novog i poslovati, i manje više su podvrgnuti taakvim zahtjevima da su kriminalci na više razina i kada stvarno posluju najurednije i najpristojnije. U smislu te komparacije i slučaja državnih trgovačkih društava kao HEP i razno, ovo je i zaa naaše prilike još jedna vrhunska pišurija.

Istina je da je većina ljudi, a obrazovanih i politički upućenijih, kulturno-revolcionarno maoiziran do te mjere da je svima ovo i ovakva većinskaa praksa nešto normalno a eventualna pitanja oko togaa nešto vema čudno i podosta iritirajuće. Ali obzirom da u našoj praksi, htio ne htio, stalno ima puno i ovoga drugoga, da jedna stručna osoba za obavljanje svoga redovnog posla mora biti trgovačko društvo, strukovno i na razne načine disciplinirana, a da se Zagrebački holding, HEP itd. tretiraju kao vlast i izbori u smislu partija je dobila da vodi narod i tko se to javlja ... samo kod nas i u Sjevernoj Koreji, ako i to ... to postaje sve zanimljivije.

Akademici i profesori, razni doktori znanosti, su napravili gadnu greškicu i za takav uradak pokupili ogromne honorare i znakove pažnje. Spojili su vlast kao partiju, demokratski dio vlasti kao skupštinu i razno razno u jedno specifično trgovačko društvo, sve da bi moglo nastaviti kontinuitet svega dosadašnjega i dodatno impresivne nove izazive i povećane milijarde, nešto za što je Frankenštajn mica maca, što je logičn sinteza znanja tih "stručnjaka". I sada nije samo problem ostavka i imenovanje novog predsjednika uprave, nego gotovo sigurno sve u vezi višegodišnjih frankenštajnovskih ordiniranja, nečem za što nema nigdje ništa ni približno po svijetu.

Upravo smo kročili u doba suočavanja sa stručnim i stručno-praktičnim djelima kroz dulje prethodno doba, npr. naš šaht je non sstop najmanje 7x složeniji, skuplji i "bolji" od prvog idućeg u svijetu, što je uočeno već sedamdesetih. A sada vidimo i demokracija, partije, vlast i cijela arhitektura i infrastruktura.

Dakle "struka" i njezin uticaj na tako vrsne rezultate.

Tko je glasao

pa teško da predsjednik

pa teško da predsjednik uprave ide u rang "običnog"radnika
ovo je za mene diskriminacija. predsjednik uprave je čovjek i običan radnik. Ministar i premjer i predsjednik države su isto obični radnici u službi građana.
demokracija podrazumjeva jednakost a pod jednakost idu i radna mjesta i funkcije. Ako je netko dobio izbore nije dobio pravo zapošljavanja, zakonom je točno utvrđeno što ide pod izbore.
pored jednakosti, postoji nešto kao tržište radne snage. To tržište ne poznaje rođake, zemljake i partijske podanike.
ako nešto tvrdiš daj to obrazloži nekim primjerima i dokazima. Ja sam se potrudio i svoja razmišljanja potkrijepio zakonom i ustavom.

Tko je glasao

"tržište radne snage. To

"tržište radne snage. To tržište ne poznaje rođake, zemljake i partijske podanike."
jel to znači da poduzetnici moraju raspisivati javne natječaje za zapošljavanje i ne smiju zpošljavati svoju djecu i kumove?!? političke funkcije nisu klasicna radna mjesta. okej je da se ti zalazes za to da apsolutno svi se zaposljavaju preko natjecaja ukljucivo ministri, pomocnici ministara, drzavni tajnici, clanovi poglavarstava i direktori javnih firmi. ja mislim da te funkcije spadaju takoder u izbore i u "dobitak" na izborima. a btw, pravo na rad ne znaci da mozes tuziti drzavu jer nemas posao. to znaci da je drzava duzna osigurati uvjete u kojima ce se ljudi moci zaposliti i to pravo na rad ne znaci da mora postojati javni natjecaj za svako radno mjesto u zemlji.
sta se tice diskriminacije, ovo sto si naveo ispada kao da je diskriminacija da u oglasu za zaposljavanje kazes da se za neko mjesto mogu javiti samo pravnici. jer to je diskriminacija svih onih koji nisu pravnici. to NIJE diskriminacija. diskriminacija je stavljanje osobe u nepovoljniji polozaj od druge osobe na temelj neke karakteristike te osobe. time sto nije objavljen natjecaj nitko nije diskriminiran.

___________________________________________________
'Ali mogao sam isto tako stajati usred polja kupusa i samom sebi recitirati pastoralnu poeziju'

Tko je glasao

jel to znači da poduzetnici

jel to znači da poduzetnici moraju raspisivati javne natječaje za zapošljavanje i ne smiju zpošljavati svoju djecu i kumove?!?
probaj si protumačiti ovaj članak ustava. U tom članku ne piše da su poduzetnici ili bandić ili sdp izuzeti. Pored ustavne obaveze, ne omogučavanje pod jednakim uvjetima je kazneno djelo. Sve sam to napisao u dnevniku i citirao zakon i ustav. Probaj pročitati :-)
Članak 54.
Svatko ima pravo na rad i slobodu rada.
Svatko slobodno bira poziv i zaposlenje i svakomu je pod jednakim uvjetima dostupno svako radno mjesto i dužnost.

Tko je glasao

procitala, nema potrebe za

procitala, nema potrebe za patroniziranjem. i dalje mislim da pogresno tumacis taj clanak Ustava. to znaci da ne mogu za isto radno mjesto meni reci da trebam diplomu, a tebi da ti ne treba. ili da zele zaposliti zenu, a ne muskarca, crnca, a ne bijelca, pravoslavca, a ne katolika. to znaci pod jednakim uvjetima dostupno. a ne da svaku osobu treba obavijestiti o tome da postoji odredeno radno mjesto otvoreno i/ili provoditi odredenu javnu proceduru. uvijek mozemo pitati ustavni sud da nam pojasni dali poslodavci krse ustav ako ne raspisuju javni natjecaj prilikom zaposljavanja (daleko od toga da ja ne mislim da bi svakome to bilo korisno i da je to najbolji nacin za dobiti najbolje radnike, ali ako neki privatni poduzetnik zeli zaposliti svoje tupavo kumce iz zaselka gornjeg, samo naprijed/ i daleko od toga da javne institucije trebaju provoditi natjecaje za radnike, ali postoji dio politickih upravljackih funkcija na koje mislim da pobjednici izbora imaju pravo imenovati one koji ce po njihovom misljenju provoditi programe s kojima su pobijedili, osobno to od njih i ocekujem i zato sam im i dala glas).

___________________________________________________
'Ali mogao sam isto tako stajati usred polja kupusa i samom sebi recitirati pastoralnu poeziju'

Tko je glasao

Ovo što se događa u

Ovo što se događa u Zagrebu, a vjerojatno je tako i u ostatku Hrvatske, može se nazvati užasom i totalnim kaosom.
Dobrim djelom to je tako, izvanredno stanje i praksa su redovne pojave, nejednolike ali redovne, i to nije samo naša specifičnost.

S tim u vezi koegzistira i ono drugo, nazovimo normalno stanje i praksa.

Vjerojatno ima i treće itd., sve u nekom međusobnom prožimanju.

Ako se samo usredotočimo na ovo što se sada događa u Zagrebu, po tim djelovima je možda slijedeće:
- redovna krčkanja su, kao što se je to dešavalo i dešavati će se svima, malo više uskrčkala i logično dovela do potrebe malo opuštanja i odzračivanja u kotlovnici zvanoj peščenički socijalademokrati & co. Redovna pojava za redovna izvanredna stanja i poslovanja, za kohabitacije sa HNS je kuhalo svee u šesnaest a kod očigledno turbo stabilne Marine MD, prethodnice, je kuhalo još jače, i ne samo tada nego u bezbroj etapa, Mesić, Luka Bebić, Čačić, Todorići, pola HDZ-a i svega se zahvaljujući takvim turbulencijama drži vječnost i sada svježije praše nego ikad. Ako bi zaključivali po toj više nego dominantnoj praksi ...;
- ako bi to gledali normalno, nema se šta zaključiti jer svi znamo da o nekom normaalnom poslovanju malo tko i razmišlja, a da bi to samo po sebi bilo moguće mačku o rep;
- ako bi minimalno njušili duh razdoblja i trenutka, opet se ponavlja ona poznata situacija ni vrit ni mimo. Naši Kikaši odavne bez problema ponešto treže na sve strane, najmanje od Londona do Vladivostoka, a na domaćem terenu se non stop trži i petlja, i kada normalan čovjek misli da nema šta ni ikakvog smisla, trži se radi trženja. A sada je baš trenutak kada je Zagreb opet u logičnom trenutku nemogućih sinteza, istovremeno središte uobičajenog preraznovrsnog protokaa i šverca, sinteza svih vrsta središta (Dubaija, Beča, Pekinga, Los Angelesa, Imotskog ..) i svega i ssvačeg iz svih vremen i praksa, sa bujanjem nebodera i svih tehničkih moda te ruiniraanja i onako ruinirane infrstrukture uključujući svijest i logiku poslovanja kao infastrukturu.
- itd.

U svemu tome je puno važnije na što će udostojiti dati pažnju beskrajne obrazovane, iskusne, informirane i napredne snage nego kako će se dogovarati razni likovi koji i onako ništa drugo ne rade nego već vječnost non stop dogovaraju, preciznije punih 40 godina. Npr. da li će dati malo pažnje na minimalističke osnove zajedničkih poslova po Zagrebu (šta za idućih 5 godina, kako financije, kako malo uravnotežiti poslovanje ...) ili će i dalje biti snažno usredotočene na odabrane logike i točke te impresivnu složenost svega vezanog uz to i ciljano nešto zarada i svoje slike među slikama. Dakle, ili minimalizam ili kontinuitet neodoljivih predmeta žudnje i privlačnosti.

O tome ovise varijacije na temu, čak uže od toga, samo o slikama kao se vide. U koliko se slike gledaju minimalistički poslovno pa i estetski, galerije impresivnih likova i pojava su galerije benignih i trivijalnih likova i pojava. Ali ako se gledaju kako se već dugo gledaju, sve to su i bez ikakve dodatne namjere šire i impresivnije stvari, zbilja nešto ranga kao u Kini, Srbiji i drugim zemljama sa sličnim iskustvima i dioptrijama.

Obzirom na osnove i prethodna zbivanja, vjerojatno se radi o tome da je sve to što se preokrenulo i radi zadnjih 40 godina definitivno dovelo samo sebe u fazu kada se mora grčevito boriti za minimalizam daljnjih poslovanja, samo početi tražiti bilo kakve izlaze oko toga, plaćati šta treba i tako neko vrijeme krajnje disciplinirano. Da li će se peščenički socijaldemokrati i razno povezano u svemu tome održati manje je važno i obično nije važno, važno je da se ovaj put više ne može održati kontinuitet, ako ništa drugo definitivno zapinje oko novaca i skoro svega, kako ne bi kada jako puno toga nije ni pipnutio ni plaćeno išta desetljećima.

Zaključak - ovo do sada je dugi totalni kaos a sada se radi o tome da ide neko rješavanje kaosa kao cjeline, koje ovisi o tome hoće li se tko time baviti ili ne, kao do sada.

P.S. Za razumijevanje da li se je tko bavio dosadašnjim kaosom kao cjelinom najbolje se je pokušati sjetiti da li je toga stvarno bilo. Bilo je i ima beskraj bavljenja odabranim točkama na još veći beskraj odabranih načina i logika, ali oko cjeline kaosa su primjećene samo ljutnje a ne bavljenja. Dakle, cjelina, minimalistički.

Tko je glasao

Pravni sistem u Hrvatskoj?

Pravni sistem u Hrvatskoj? Evo kako funkcionira pravni sistem:

Primjena zakonske odredbe o radnom vremenu trgovina od šest do 21 sat radnim danom neće se mijenjati nikakvom Vladinom odlukom, ali ni inspektori neće krenuti u kontrolu njezina provođenja prije jeseni.
(Ili, drugim riječima: ne treba se držati zakona kao pijan plota, malo smo zaj...ali prilikom njegovog donošenja, ali sve se možemo dogovoriti.)

http://www.glasistre.hr/?6f42fed399ca1350fd6fc9fc15469e2d,TS,3912,,19453...,,

Pa zato je omiljena Bandićeva rečenica: "Pustimo institucije pravne države da obave svoj posao."

Tko je glasao

sve ovo što si naveo samo

sve ovo što si naveo samo je još jedan dokaz da je Bandić taj koji odlučuje o ama baš svemu; pa je, shodno tome, presmiješna tvrdnja današnjih novina kako mu je Zoki naložio da smijeni Kikaša.

Brijem da je njihov dijalog išao, otprilike, ovako nekako: Zoki: čuj Mile, ajd' ti reci novinarima da sam JA (Zoki) naredio tebi da makneš Kikaša, tako ćeš podić' jadan rejting SDPa a ja ću ispast faca koja ima muda nagazit jednog Bandića. Bandić: ma gle, zelenko, bole mene prepone i za tebe i za SDP, ali dobro, ak tak silno želiš ispast' junačina, nek' ti bude; ali zauzvrat ćeš moj business ostavit as is. I da ne zaboravim, podržat me na sljedećim izborima za gradonačelnika, odnosno predsjednika RH, nisam još odlučil kaj bi rađe; Zoki: hm, hm, Mile, pa ne znam baš, raja te baš ne voli a i pretjerao si malo s tim aferama; Mile: ajd, mali, ne laprdaj, pa valjda ti je jasno da bez mene SDP ne bi imao Zagreb, vi bokci ni Vi-Dži (Veliku Goricu) ne bi mogli osvojit kak' ste smotani i bezidejni. A o aferama mi ne pričaj, sad ću ti izvadit iz džepa popis da vidiš koliko je tvoje ekipe iz SDP na mojoj platnoj listi, kako formalnoj tako i na onoj neformalnoj; Zoki: no dobro, ajmo se prestat' svađat tko je veća faca, nek ti bude...Mile: ti samo vodi računa da mi skineš taj USKOK s kičme - jer ak' mene dohvate onda hrpa tvoje ekipe s one moje druge liste leti zajedno samnom. Usput, daj te novinare malo smiri, nek paze kako pišu o Hodlingu i o meni, već sam triput ovaj tjedan propustil jogging zbog nerviranja, daj nabaci neku aferu HDZ-a da malo skrenemo pažnju......Zoki: Deal. Imam tamo neku svoju ekipicu (u USKOKU) pa ću malo pustit glas. A za novinare ne brini, sad idem baš s Pavićem na kavu, imam u pričuvi par stvari protiv Sankija ....

CC

Tko je glasao

sve ovo što si naveo samo

sve ovo što si naveo samo je još jedan dokaz da je Bandić taj koji odlučuje o ama baš svemu; pa je, shodno tome, presmiješna tvrdnja današnjih novina kako mu je Zoki naložio da smijeni Kikaša.
ovaj bandićev hitrorez nije rezultat Zokija i partije, prije je to nalog uskoka. Teško je prikrivati naručitelja premlaćivanja Rađenovića kada su to počinitelji izjavili. Izjavili su da je naručitelj Ljubičić. Dakle taj "stručnjak" mora otići od dokaza i biti onemogućen da utjeće na istragu. S anonimnim pismom on je pokušao utjecati na istragu. Isto tako pismo je, možda, namjero objavljeno kako bi se stvorili uvjeti za donekle častan odlazak Ljubičića.
Dokaz toj tvrdnji je ova Bandićeva brzina u smjeni i imenovanju. Sve radi protivno zakonu. Donosi odluke za koje nije ovlašten. Imenuje bez natječaja. Stanje gore od prakse u komunizmu. U vrijeme komunizma bila je obaveza natječaja za sva radna mjesta i funkcije. Čak su pred kraj morali ukinuti famoznu političku podobnost. Ovo što radi bandić nalikuje na rusiju u doba staljina.
Komitet i veliki vođa odlučuju i provode. Tko se protivi likvidira se. Narod i građani nemaju nikakva prava.

Tko je glasao

Čak su pred kraj morali

Čak su pred kraj morali ukinuti famoznu političku podobnost. Ovo što radi bandić nalikuje na rusiju u doba staljina.
Komitet i veliki vođa odlučuju i provode. Tko se protivi likvidira se. Narod i građani nemaju nikakva prava.

Ovdje si neinformiran.

Podobnost nikada nije ukinuta i objektivno je ojačana osamdesetih i dalje devedesetih, čak se liste tvrtki i osoba za suradnju službeno doslovno zovu liste podobnih (i tako razno), a razlika Bandić socijaaldemokracija u odnosu na taj kontinuitet, ako je uopće ima, je baš socijaldemokratska - uz sve, ama baaš sve, nastavljeno kako jest oni su malo (pa i previše) proširili i socijalni i demokratski pristup i time je logično nešto veća zbrka.

Dropulićka & co, koji su bili na vlasti i osamdesetih, su nastavili vlast potpuno nelegalno (izbore 1990.g. dobio i vlast konstituirao HDZ a ne oni, Dropulićka se u HDZ upisala iza 2000.g.) i sve po čvrstom pravilu podobnosti - npr. razne načelnike, šefove ... itd. se postavlja i skida po nezvaničnoj križanoj listi, npr. niz godina su na vrhu poslova Zagreba službeno i provodi se masovne gradnje privatnih tvrtki za tržište jugozapadno od Autobusnog kolodvora, gdje je za sve zgrade idejna rješenjaa napravio Duško Dropulić, pored hrpe tadašnjih arhitekata bez posla, čak cijeli veliki projektni uredi tih tvrtki (Tempo, Tehnika, Novogradnja ...) koje grade za tržište, već davno privatiziranih za 0 kunaa po Marković-Barbić modelu, stoje bez posla, sa veoma renomiranim arhhitektimaa i drugim projektantima.

Za kohabitacije SDP-HNS u vrijeme kada je Bandić bio bez punih ovlasti pa malo i u bolnicam se je doslovno sve JOT odlučivali protivno svim zakonima i uz otvorenee međusobne primjedbe tko je više i šta zeznuo a slogu oko ključnog, karakteristično:
- gradonačelnica Pavić i sve snage sazivaju u uredu gradonačelnice zvanični nezakoniti sastanak za slomiti i polomiti hns-ovca Mesića jer je prvi put počeo oklijevati brzo izdati mišljenje da je odlično i može, oko dva nebodera i ostalog. To se i obavljaa potpuno JOT, i kada dobije dvije sudske presude da je u pravi nikome ništa;
- čuveni GUP, finale Pusićka i Tomac režiraju da se donese bez rasprave, dok je bandić u bolnici. Uz ostalo su utrpani slučajevi razvitka golfa južno od jaruna, s druge strane Save, bezočni slamovi i geta Oranice-Špansko i Sesvete, Vrbani III i bezbroj toga, red veličine automatska zaradaa od takvog izglasavanja cca 4 mlrd EUR-a i slično šteta po zajedničku kasu;
- stadion, Jakuševec, pročistač i razno, početo i koncipirano davno prije Bandića, ne podobnost, to je manje više, nego ....

Izvjesne teškoće od krajnje koncilijantnog nastavka i proširenja od strane peščeničkih socijaldemokrata i udruženi snaga (IGH d.d. i cca 1/3 Zagreba) su više nego logične i neizbježne, slično onima na državnoj razini gdje su sve snage i potom demokršćani (HDZ) nastvili isto, kao i diljem drage nam domovine.

Uzmimo samo kao orjentaciju da su sve silnice i sve snage iste zadnjih 40 pa i više godina (Luka Bebić, Mesić, Horvatinčić ...), jedino je malo Kutle ispao ali moža i njega rehabilitiraju jer je očigledno nepravično da on ostane jedini specijalni slučaj. I u Kini ima nekih problema, npr. djevojčica koja dobro pjeva ima dva malo iskrivljena mliječna zuba, pa je valjda red da se i kod nas pojavi kakva mala slabost, uz najveće rezulate oko stanovaa i raznih prsotora u Evropi i svijetu i razne najveće rezultate - velike i duge pobjede prate i male nijanse slabosti, koje će naših podobnih cca 50 % snaga sigurno ispraviti, kao i uvijek do sada.

Malo strpljenja, sigurno slijedi novi val popravaka i uspjeha, idu lokalni izbori i pripreme za zimnice, zimovanja i slično.

Tko je glasao

super si iskoristio

super si iskoristio popularnu riječcu naših HDZ-ovaca (hitrorez) u ovom kontekstu..baš je fino sjela :))
nego, glede Uskoka, nisam razmišljala u tom pravcu, nešto mi ne štima oko ove tvoje pretpostavke, daj malo elaboriraj ..?

a glede imenovanja bez natječaja, itd. toga je bilo hrpu, nije to Bandićeva ekskluziva, ie. malo mi zastrašujuće zvuči usporedba s rusijom u doba staljina....

CC

Tko je glasao

ie. malo mi zastrašujuće

ie. malo mi zastrašujuće zvuči usporedba s rusijom u doba staljina....
zastrašujuće je stanje koje je nastalo u Zagrebu: premlačivanja, nerazjašnjena ubojstva, pronevjere, kriminal, trovanje vodom, urušavanje kuća i ulica...
Zastrašujuće je i imenovanje predsjednika uprave samo zbog toga što je: zemljak i član partije i komiteta. osoba koja je bez natječaja imenovana nema dobre reference, Čović. U HEP-u gdje je radio, stanje katastrofalno, organizirtani kriminal unutar sistema dila brojila i ilegalno prikapča potrošaće. Stanje poput holdinga. Kao član gradskog poglavarstva nije se istakao kao oponent ljubičićevog batinjanja. Dakle idealno za bandića, katastrofa za građane.

Tko je glasao

Ovakva carska imenovanja i

Ovakva carska imenovanja i svekoliko krsenje zakona moralo bi biti dovoljno za pokretanje istrage drzavnog odvjetnistva.
Da ne govorim da bi politicke stranke koje zele smjenu ovakve gradske vlasti ovakvu priliku koja im se servira na tanjuru, neizostavno trebale iskoristiti.
Tu cemo najbolje vidjeti da li su svi u dealu.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci