Tagovi

Balkanski Pinokio!

Pinnochio

Naš „dobri i deboto pošteni Pinokio“ (iliti Ivan Šuker) otputovao je na skupštinu MMF-a i Svjetske banke. Rohatinski je nestašku odlu?io biti osobna pratnja – da pazi na njega, jer "Pinokio" kad se na?e sam u ozra?ju svjetskog blagostanja olako postaje neodgovoran. Sje?ate se valjda Carla Collodija i njegove bajke o drvodjelcu Geppettu i i njegovom Pinokiju , drvenom lutku kojem bi nos rastao kad god bi lagao. Nekada je to bila, a i danas je obvezna školska literatura koja mlade naraštaje u?i da ne lažu. No, taj nauk nekima baš nikako ne ide. Ni prije, a bogme ni danas, kad su se neki posve okrenuli laganju drže?i to svakodnevnom zabavom i sportom; neki su naprotiv laganje pretvorili ?ak u karijeru kojom utje?u na sudbine milijuna. Zato se Collodijeve moralisti?ke poruke danas ?ine posve demodiranima; „balkanski ponokiji“ svoje su ponašanje uspješno nametnuli kao pomodni hit i društveno prihvatljivi „modus vivendi“.

I mi Hrvati naše „Pinokije“ za trke imamo, a nekima nos ve? slonovskoj surli sli?i.

Da se podsjetimo: Dok je bio još politi?ki živ Ivo Sanader (najve?i "Pinokio" svih hrvatskih vremena - neka vrsta hrvatskog Münchausena), današnjoj je Premijerki (prvoj hrvatskoj "Pinokiji") bio uzorom (dok je njen životni motto bio „Kud Sanader tu i ja“). Njen sadašnji zamjenik, a ondašnji i sadašnji Finaz-Minister Šuker zastupao je sli?nu filozofiju („Kud Sanader okom, ja skokom“). I tako se taj "pinokijevski" trojac šuljao hrvatskim razbojištem „u kratkim skokovima“. Kolektivno su nam lagali nogama i rukama, trošili naš novac šakama i kapama. Kad se na Hrvatsku stuštila kriza, trojka je i dalje vozila „u petoj“, a trošila „u ?etvrtoj brzini“, dok su narod „hrabrili“ da krize uop?e nema. Donijeli su i nekakav „Akcijski plan“ za prevladavanje krize, (koji se nije odmakao od slova „A“).

Onda je veliki vo?a odjednom sazvao CK i obznanio im da je Hrvatska u „banani“. Potom je sazvao novinare, objavio ostavku - i odletio u politi?ku zonu sumraka. No ostavio nam je dva svoja vjerna sljedbenika, da nas i dalje kradu i lažu. Dok je op?a kriza harala svijetom, naš se dvojac ukopao u sistem „lako ?emo“. Tako su donijeli i novi „akcijski plan“, sada nazvan „Program oporavka hrvatskoga gospodarstva“ (valjda da bi narodu podvalili kako su ve? došli do slova „P“). U detalje ne bih ulazio, to ionako nije tema ovog posta. Prava je tema posve „gnjusna“ – to je MMF (ili IMF – tj. Me?unarodni Monetarni fond); vražji „jajoglavci“ non-stop se oblizuju na Hrvatsku, koja bi im kao zrela kruška trebala sama pasti u krilo - kao i nesretna Gr?ka.

Gr?ka je ve? duže vremena glavna zvijezda „lete?eg euro-monetarnog cirkusa“ (ima tamo i drugih zvijezda – npr Italija i Španjolska, ali je Gr?ka zasada vode?a). U "slavnim" vremenima Karamanlisove „easy going“ vlade (Sanaderovog politi?kog brata blizanca) Gr?ka je temeljito potonula. Tek kad su gr?ki premijer Kostas Karamanlis i njegov ministar financija Yannis Papathanasiou („alter ego“ Ivanu Šukeru) izgubili uli?ne bitke s anarhizmu sklonim studentima (koji su uspješno motivirali i druge slojeve društva), i kad su morali si?i s vlasti, svijetu se ukazala "gola istina" - a nosovi tog dvojca su me?uvremenu dosegli dimenzije slonovskih surli. Jer, godinama su lagali sebi, svijetu i EU, pa su državni dugovi Gr?ke narasli do fantasti?nih 300 milijardi eura. To je bilo previše ?ak i za bogatu Eurozonu (pa se i sam Euro žestoko zaljuljao). Trenuta?no se Grcima nervozno bave i EU, i MMF (IMF) i Svjetska Banka, a nasljednik "pinokijevske" gr?ke vlasti Georgios Papandreu (ina?e šef paneuropske „Socijalisti?ke internacionale“ i „Alter ego“ našem Zoranu Milanovi?u) najprije je sve ?inio ne bi li mu pomogla šira „obitelj“ (tj. EU za koju je to bio prevelik zalogaj), ?iji veliki magovi su njemu (i ?itavoj Gr?koj) rezolutno poru?ili :

Mijenjajte mentalitet!

U Gr?koj još uvijek vlada zaostali, pomalo srednjovjekovni imperijalni mentalitet naslije?en iz vremena dugotrajnih otomanskih okupacija (tj. megalomanija javnog sektora, mito i korupcija, siva ekonomija i enormne utaje poreza). Ubrzani i politi?ki obojeni ulazak u EU (te švercanje u EU zonu) to nije promijenio. Kako je Gr?ka prelijepa (i povijesno i prezentno) prevrijedna zemlja, tom pohlepnom mentalitetu su podmuklo potpomagale razne, najve?im dijelom ameri?ke banke (gdje i naš "Pinokio" pre?esto navra?a), koje su gr?kim "Pinokijima" nekriti?ki davale kredite na kredite i - pomagale krivotvoriti bilance. Kako je iza naoko neodgovornog ponašanja ameri?kih banaka postojala nekakva „zla namjera“ (npr. mešetarenje državnim i inim obveznicama), Europa je odlu?ila kazniti ameri?ke banke (vidi Business.hr - Europa kaznila ameri?ke banke zbog pomo?i Gr?koj ).

Grešan mentalitet, naro?ito nacionalnih elita, dobro je znan širom Balkana. To što nas u Hrvatskoj iritira sklonost balkanskom mentalnom sklopu, ne zna?i da on nije i kod nas duboko zadro u svijest i podsvijest - predugo smo i intenzivno bili izloženi njegovom djelovanju u dvije Jugoslavije, a i danas nam poslovne, kriminalne i ine (nadzemne i podzemne) elite me?usobno odli?no sura?uju. Kako se unato? svim utezima hrvatske loše politike (u posljednjih 20 godina novije hrvatske povijesti) Hrvatska ipak dovukla do pred vrata Europske unije, i kod nas i u Europi su u?estale usporedbe Hrvatske i Gr?ke. Konceptualna sli?nost postoji, osje?a se u skoro svim segmentima hrvatske krize. Hrvatska nominalno ima navodno "samo" 45 milijardi eura duga, mada je (površinom i brojem stanovnika) tri puta manja od Gr?ke. Zato se gr?kih 300 milijardi eura ?ine utješno dalekim od nas.

No, te se na prvi mah „ohrabruju?e“ usporedbe ne ?ini se posve vjerodostojnima, s obzirom na dobro znani i rašireni „pinokizam“ hrvatskih vlasti. Postoje tu i neke druge, više zastrašuju?e ra?unice. Naime, u javno obznanjenom i od EU verificiranom gr?kom dugu su sada ura?unate sve državne garancije i kamate - što u našem slu?aju baš i ne mora biti slu?aj (a neki zli jezici govore da nisu). Pored toga, prave usporedbe financijskog stanja Hrvatske i Gr?ke u prvom redu ovise od ekonomskih ?imbenika. U tome je Gr?ka daleko mo?nija od Hrvatske - kad ove dvije ekonomije uspore?ujemo prema GDP-ima, Gr?ka je 2009 godine imala (prema Wikipediji) 333 milijarde dolara, a Hrvatska tek 63 milijarde dolara. Time se odnos snaga penje na 5 prema 1. Ako se još podsjetimo da mi BDP prera?unavamo po nerealnom te?aju kune (koji je prema nekim procjenama precijenjen za 30-35 % ), izra?un relativne težine hrvatskih dugova (shodno snazi gospodarstva) uvodi nas u zabrinjavaju?u dilemu: Nije li Hrvatska ve? sada (razmjerno) prešla granice Gr?ke provalije.

Bila ova ra?unica realna ili ne (ne inzistiram na tome) nije li došlo vrijeme da se prestanemo lagati, jer se sve izglednijim ?ini, da smo Sanaderovskom „lako ?emo politikom“ (koju su nastavili njegovi lažljivi epigoni) ve? dosegli najniže mogu?e granice, a od dna nas spašava samo neo?ekivano velika dubina „balkanskih mentalnih rasjedina“. To ni u kom slu?aju ne može biti utješno; naprotiv može zvu?ati zlokobno, jer u takvim brazdama obi?no ?u?e najžeš?i tektonski poreme?aji.

Ovih se dana se održava sastanak MMF-a i Svjetske banke, na kojeg su se sjatili sa svih strana svijeta. Dok op?i zaklju?ci svjetskih monetarnih stru?njaka govore da se nazire kraj globalne krize, gr?ki Premijer Georgios Papandreu o?ajni?ki vape?i uspore?uje svoju zemlju s brodom koji tone, te od MMF-a i Svjetske Banke traži hitnu pomo? od 60 milijardi dolara.

Papandreuu ovih dana nije lako - pokleknuo je i pristao na usluge MMF-a, a dolazak MMF-a zna?i skoro siguran gubitak vlasti. Dilema jest bila teška, ali je rješenje bilo jedino mogu?e. Dok se prestravljena hrvatska oporba skriva i laje kao uplašen pas iza tarabe (jer koja bi se budala baš sada hvatala vlasti) hrvatski dužnosnici i mediji nam nude apaurine (da je okolna situacija npr. u Ma?arska, Srbija, Bosna i Hercegovini - gora od naše). Ali zato nam Peter Harrold, direktor Svjetske banke za nove ?lanice Europske unije i za Hrvatsku, otvoreno poru?uje, da Gr?ka Hrvatskoj treba služi kao upozorenje. On kaže:

“Hrvatska treba u?iti na gr?koj krizi, jer nije u istoj situaciji kao Gr?ka, ali ima tu nekih paralela. Hrvatska ima ve?i dug od najve?eg dijela europskih zemalja, ima velik prora?unski deficit. No, ne mislimo da je Hrvatska sljede?a Gr?ka. Naime, struktura hrvatskog duga je bolja, jer ima više dugoro?nih zajmova, više institucionalnih dugovanja nego dugovanja u komercijalnim obveznicama. Ali, iz ove situacije treba nešto nau?iti. Treba zaustaviti dalji rast deficita i javnog dugovanja. Gr?ka je upozorenje, ali Hrvatska nije slijede?a Gr?ka.”

Kad se govor Petera Harrolda otrijebi od diplomatske pristojnosti, ostaju nam samo crne slutnje. Jer ni on niti itko od nas zapravo nije napravio bilancu stvarnih dugovanja, prema kojoj nas scenarij Gr?ke možda ve? ?eka. To ?emo znati tek nakon promijene vlasti, tj. kad se slijednici suo?e s neumitnoš?u. Šuker je do sada svima davao omiljeni izgovor: „Pa vidite da u se Hrvatskoj redovito ispla?uju pla?e i mirovine, da država funkcionira". Isto je bilo i u Gr?koj, sve dok ra?uni nisu došli na naplatu, dok svjetska kriza nije isušila izvore dodatnih zaduživanja, a nova se vlast suo?ila s dubinom katastrofe.

U gore spomenutom ?lanku lijepo stoji na samom kraju:

Hrvatsko izaslanstvo, koje predvodi ministar financija Ivan Šuker, tijekom vikenda imat ?e brojne sastanke i razgovore o tome kako zaustaviti dalja zaduživanja i kako ubrzati izlazak iz krize.

Kad god naš "Pinokio" po?e u Ameriku vra?a se s hrpom novo-posu?enih dolara, koje trebaju vra?ati generacije Hrvata, koje se tek namjeravaju roditi. Mada sad tvrdi da se ne?e zaduživati, našem „dobrom i deboto poštenom Pinokiju“ neumjereno raste nos. Kad ve? silom prilika i stjecajem okolnosti uspore?ujemo Gr?ku i Hrvatsku, podsjetimo se i trojanskog Laocoön-a (posve?enog Posejdonu Bogu mora), koji je ugledavši Trojanskog konja galamio:

"????? ???? ??????? ??? ???? ????????" ili „Timeo Danaos et dona ferentes".

Mi trebamo parafrazirati tu staru poznatu gnomu:

Ljudi, bojte se Šukera i kad vam iz Amerike darove nosi

Jer to je ipak samo "Pinokio", kojeg je stari Gepetto izradio od bukove klade.

P.S.
Na gornjoj ilustraciji se nalaze dva "Pinokija". Onog našega politi?ki živu?eg Ministra hrvatskih financija lako prepoznajete. No onaj drugi je bivši ministar gr?kih financija - toliko da se zna! Prvi je još na vlasti, drugi ne, no politi?ka im je sudbina samo privremeno razli?ita!

Komentari

nećemo se valjda držati

nećemo se valjda držati istine kao pijan plota

cijeli si tekst napisao oko teze da je hrvatska ista kao grčka
a kao krunski dokaz citiraš predstavnika mmfa koji kaže da nije
i još objašnjava zašto nije
ali tebe to ne zanima

vlada nije sposobna
hdz treba smijeniti
ali
ako ne znamo točno identificirati što ne valja
kuda treba ići
postoji ozbiljna opasnost da ćemo dobiti slijedeću garnituru budalaša
koji će učiti na greškama preko naših leđa,

luka

Tko je glasao

Ne bavim se makroekonomijom

Ne bavim se makroekonomijom pa mi tek sada ništa nije jasno. Može li mi netko usporediti dugovanja Grčke i Hrvatske ( državne obveznice, glavnica, kamate, kamate na kamate ...) i objektivno procijeniti njihov omjer snaga ( je li to GBP ili broj stanovnika, ne znam sam...). Odavno OSJEĆAM da s nama nešto nije u redu, ali se doista bojim da smo već sada nahebali k'o - Grčka.

Tko je glasao

Marketing Zagrebačke banke

Marketing Zagrebačke banke je izdavač Banka magazine, pa...

Tko je glasao

Ljudi još nisu shvatili

Ljudi još nisu shvatili formulu EU=Jugoslavijaˆn

Zato u EU, SuperJugoslaviji, vrijede super pravila. Mi smo imali jednu Srbiju i jednog Miloševića koji su "upali" u monetarni sustav SFRJ, a EU trenutno ima bar pet takvih "Srbija" - redom što starih, što privilegiranih članica.

Nadalje, EU nema baš nikakvog načina da to riješi i spriječi nastavak takvog ponašanja u budućnosti. Odnosno ima način, a to je da oni koji su bili pošteni i koji su se pridržavali pravila sada plate dug baraba, neradnika i lopova. Poslije toga ostaje im tek nada da se to neće ponoviti u budućnosti.

Ako vas sve ovo podsjeća na bivšu Jugu i sadašnju Hrvatsku - ne brinite - to jedno s drugim nema nikakve veze.

Tko je glasao
Tko je glasao

Kad naš brod tone,

Kad naš brod tone, tone...

Prema ovom članku zaduženje središnje države ove se godine povećalo za 15,6 milijardi kuna.

Ako se radi o razumnoj kamati (što baš i nije vjerojatno) to je bar 3 milijarde eura u nekakvom (razumnom) desetogodišnjem roku, zar ne?

Već su prije izlazile vijesti da će se država ove godine trebati zadužiti bar 4 milijarde eura, a procjene su sezale i do 6 milijardi (što je za deset godina ekvivalet od 6, odnosno 9 milijardi eura). Kako se radi o dugovima koje ćemo teško servisirati (jer da možemo servisirati dugove, ne bismo se ponovo zaduživali), meni se čini da nas samo na mali korak dijeli od grčkog scenarija. Ovdje treba voditi računa i o tome da je, za razliku od nas, Grčka ekonomska velesila i draga članica Unije.

Tko je glasao

Georgios Papandreu (inače

Georgios Papandreu (inače šef paneuropske „Socijalističke internacionale“ i „Alter ego“ našem Zoranu Milanoviću) najprije je sve činio ne bi li mu pomogla šira „obitelj“ (tj. EU za koju je to bio prevelik zalogaj), čiji veliki magovi su njemu (i čitavoj Grčkoj) rezolutno poručili :
Mijenjajte mentalitet!

Da...to je ta boljka EU.
Ljevicari uredno tjeraju svoje demagogije i kad dodju do bankrota onda prosjace pomoc onih drugih koji imaju € ili $.
Samo krivo je to sa mijenjanjem mentaliteta ako je samo Grcka u pitanju.Problema ima i drugdje a najveci je problem predebela socijalna guska koja unistava konkurentnost cijele EU.Za to vrijeme Azija ne spava a SAD su se skoncentrirale na Aziju kao rivala broj 1.
EU sa idejom da ce biti br.1 je ispala smijesna.
Silna socijala+ demografska erozija+porast broja umirovljenika uz duzu zivotnu dob se ne da spojiti.
Vjerujem ipak da ce EU crkavati polako i ne tako skoro, prozdiruci svoje zalihe jos jedno 10-15 godina.A do tada cemo valjda i mi ugrabiti neku priliku i steci koji € od tih kilavaca.
Ako ih Grcka ne dozove pameti nadam se da nece grcki sindrom iz socijalisticke Spanjolske ili Portugala jer bi krpanje tako velikih crkotina sasvim razbilo zajdnicku valutu i trziste.
Znaci sve skupa bi bili jos manje vazni jacim i krupnijim drzavama i regijama.
*MMF ce mislim doci u izvid jos ovaj tjedan prije nego nesto ubaci u prorez na ledjima nase anoreksicne kasice prasice.
Poslije Grcke se bas i ne vjeruje na daljinu.

Tko je glasao

Ne znam kojom bi demagogijom

Ne znam kojom bi demagogijom desničari vraćali svoje dugove kada nas dovedu do bankrota. Ljevičari demagogijom barem vraćaju tuđe breme...

Tko je glasao

Najbolji način za

Najbolji način za političare da se održe na vlasti i prigrabe još veću moć je provedba novih propisa. Kad se kao rezultat svega pojave logični problemi, onda prodaju javnosti maglu o tome koliko su neučinkoviti postojeći propisi. "Treba nam nova regulatorna kontrola", i dečki koji to uzvikuju, dečki koji su već na vlasti, dečki koji su uzrokovali probleme nakon toga steknu još veću moć. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar financija Ivan Šuker je u subotu najavio da će u okviru što brže provedbe novih mjera ministarstvo financija do lipnja predložiti puno novih zakona o učinkovitosti kojih će procjena Međunarodnog Monetarnog Fonda imati ključni utjecaj na jedino što ovoj zemlji preostaje, cijenu novih zaduživanja.

Novac, a ne zakon je osnovni izvor moći, postoje problemi, svi izviru iz monetarnog sustava, nedostaju novinari, novinarstvo i fale pitanja.

Svaki bi se novinar u čudu trebao pitati kako još uvijek možemo tolerirati sustav izdavanja novca koji nam sve oduzima, sve nas izgladnjuje i porobljava. Zašto se o tome ne raspravlja posvuda?

Akcija: Pomozimo Novinarima Obavljati Njihov Posao

.

Tko je glasao

Ima vlada,pa ima i takvih

Ima vlada,pa ima i takvih ljudi koji nisu uvlakači već se cjenkaju u korist svog naroda sa MMF-om i Svjetskom bankom.Dobro je saslušati njihove savjete,nasmjati im se slatko i diplomatski malo popričati,ali ne odmah potpisati a da se pri tome ne konzultiraš sa vodećim stručnjacima zemlje i to javno u Saboru.(sada je kasno za Šukija...treba na terapiju jer je postao ovisnik o potpisivanju )Dakle važno je sagledati ono što je bitno narodu kojem pripadaš.MMF i Svjetska Banka rade ovo:precjene tečajeve na sjevernoj hemisferi,a devalviraju na južnoj...tako jedni rade za ništa,a drugi kupuju umjetno napumpanu cijenu...Cilj:da bi korporacije iz članica G11 se beskonačno bogatile.Ima vlada koje su postale elektronske vlade za jeftine nofce, koje nisu prihavtile da pune dupe lopovu Bill Gatesu.A naši mu se uvlače u dupe preko onog Obaminog savjetnika.Nije domoljublje potpuna amerikanizacija društva putem medija da bi "belosvetske" guzice imale još više.MMF I SB savjetuju potpune neovisnosti središnjih nacionalnih banaka,da ne odgovaraju svojim parlamentima,(zar je to demokracija?),cijelo vrijeme sole pamet,a cilj im je uništiti nacionalna bankarstva,tj.poslovne banke zemlje-žrtve.Tada preko svojih matičnih banaka imaju potpuni nadzor nad našim gospodarstvom.Putem medija podstiču potrošnju stanovništva,dižu kredite po niskoj kamatnoj stopi u matičnoj državi,a plasiraju po visokoj u zemlji-žrtvi.Preko njihovih banaka se ostvaruje sav platni promet,i one prekonoćne transakcije,(znaju tu dobro potegnuti lovicu)..imaju sve informacije o našem gospodarstvu.Zar vi vjerujete u bankarsku tajnu?Nema tajna kada je u pitanju isključivo brzi profit.Informacije su izvor zarade na burzama.Nisu to supermeni ,već pravovremeno informirani.Varalice sa diplomama,međunarodnim priznanjima....Šuker je učenik sluge Škegre,a Škegro je (nastavlja se)...

Tko je glasao

Franka Valli, Putem medija

Franka Valli,

Putem medija podstiču potrošnju stanovništva,dižu kredite po niskoj kamatnoj stopi u matičnoj državi,a plasiraju po visokoj u zemlji-žrtvi.

Poticati nekog na potrošnju nije ništa nezakonito. Svaka osoba mora znati jel joj nešto treba ili ne. Naravno trebala bi znati jel si to može priuštit.

Novac je isto roba, a banke zarađuju kod posredovanja. Ti tvoju robu ne prodaješ po nabavnoj cijeni, ili možda, da?

Tko je glasao

Poticati nekoga na

Poticati nekoga na potrošnju i nije neki grijeh. Ali ako dužnik pretjera i više ne može vraćati svoje dugove, onda onaj koji ga je podsticao na to mora u najmanju ruku snositi dobar dio ovako nastalog troška. Logično je da je s tim morao i kalkulirati. Ili malo bolje ( realnije ) procjenjivati rizik.

Tko je glasao

Macy, onda onaj koji ga je

Macy,

onda onaj koji ga je podsticao na to mora u najmanju ruku snositi dobar dio ovako nastalog troška.

Mora se samo umrijet. Nemože se imat sve ono što se želi, a pogotovo ne luksuz.

Tko je glasao

Bio sam nekoliko puta u

Bio sam nekoliko puta u posljednje vrijeme u Grčkoj pa se nisam uvjerio da oni tamo imaju sve što žele i da žive u nekom luksuzu. Zamisli da ja imam susjeda malo ograničenog, siromašnog, koji ne radi, nema ništa i da vidim da nema odakle vraćati mi dug, a ja ga još i dalje potičem da se kod mene zadužuje. I kada dođe "Mara do duvara" onda se kao čudim i ljutim se na susjeda što mi ne vraća dug. Tko je tu normalan?

Tko je glasao

Macy, Ti se bi trebal

Macy,

Ti se bi trebal odlučit, o komu diskutiraš. Mi momentalno to radimo o,

Putem medija podstiču potrošnju stanovništva,dižu kredite po niskoj kamatnoj stopi u matičnoj državi,a plasiraju po visokoj u zemlji-žrtvi.,

i hrvatskim građanima.

Pa kad uzmem situaciju u Grčkoj (kad si ih več spomenul) prije ulaska u euro zonu, onda ti mogu reč da su imali situaciju skoro lošiju nego mi.

Tko je glasao

Ne razumijem u čemu je

Ne razumijem u čemu je greška. Jednako govorimo o "zemlji žrtvi" i tehnologiji kojom se žrtva mami da prihvati mamac ( kredit koji ne može vratiti ). Ako već netko svjesno baca mamac a dobro zna da bi umjesto tustog zeca lako mogao uloviti poskoka, onda je to za mene rizik plasmana. Rezultat može samo biti: APP ( ako pogodiš- pogodiš ) ili ANPPSŽ ( ako ne pogodiš - postaješ i sam žrtvom, svoje lakomosti, naravno ).

Tko je glasao

u granicama normale

u granicama normale

Tko je glasao

PIIGS & pigs The European

PIIGS & pigs

The European Union’s (EU) statistics agency has been combing through Greece’s books, and it just revised the country’s 2009 deficit tally up to a whopping 13.6 percent of Gross Domestic Product. Further revisions could send that even higher, to 14.1 percent.
.
That’s more than four times the official “limit” for a country in the EU. And the nation’s total debt load is now closing in on $400 billion, or 115 percent of GDP. That’s among the worst ratios on the planet.
.
Greece used to be able to fund its deficits at relatively low yields. But not anymore …
.
Greek interest rates have exploded higher, with yields on 10-year Greek government bonds surging above 10 percent. Meanwhile, two-year note yields soared past 11 percent, more than a subprime mortgage borrower pays in the U.S.!
.
That’s a recipe for disaster for a country that needs to sell $72 billion in debt to cover its deficits just in the coming months.
.
Facing a full-scale meltdown, Greece did the unthinkable on Friday. It asked for a bailout from the EU and the International Monetary Fund. The lifeline will take the form of up to $40 billion in three-year loans from the 15 other nations that share the euro currency. Those loans will carry a below-market rate of just 5 percent. Greece can also get its hands on another $20 billion in low-rate loans from the IMF.
.
The market breathed a sigh of relief in the wake of the Greek aid request. Bond yields fell and stock prices rose in Athens. But …
.
This Is Just the Eye of the Sovereign Debt Hurricane!
.
I say that because Greece is far from alone.
.
Take another of the so-called “PIIGS” countries, Portugal.
.
The country’s GDP shrank 2.7 percent in 2009, the worst recession in more than six decades. The unemployment rate recently hit a 23-year high of 10.1 percent, while the budget deficit jumped to 9.3 percent of GDP. Total debt is more than 85 percent of GDP, the worst in 20 years.
.
Ireland? The budget deficit is almost 12 percent of GDP.
.
Italy? Its total debt load is on track to hit 117 percent of GDP.
.
Plus, Spain is battling a budget deficit of 11.4 percent of GDP.
.
Bottom line: Greece is just the first domino to fall. Many other European countries are next in line.
.
And the biggest domino of all is right here in the U.S.!

Ovdje je izvor (cum grano salis, molim), a ovo je objašnjenje za PIIGS.

Tko je glasao

O Grčkom dugu: And the

O Grčkom dugu: And the nation’s total debt load is now closing in on $400 billion, or 115 percent of GDP. That’s among the worst ratios on the planet.
Japan prvi, sa preko 200% BDP javnog duga! Dakle nije sve u visini duga, nego u tome u čijim se rukama taj dug nalazi (državne obveznice). Državne obveznice Japana su u rukama Japanskog stanovništva (uglavnom starijeg stanovništva) i taj dug će se preneti unazad, a ne napred. Zato Japanski dug nije problem!

Italy? Its total debt load is on track to hit 117 percent of GDP.
Nedavno je jedan od vodećih političara rekao jednu vrlo očiglednu stvar, koja je dosad bila tabu-tema: Od svih zemalja koje imaju ozbiljne probleme državnog deficita i državnog duga, Italija ima najveći manevarski prostor za izlazak iz dugovne krize. Sistem skupog finansiranja i subvencioniranja južnih pokrajina, koji za 60 godina nije pomakao sa mrtve tačke razvoj istih, će se radikalno izmeniti. Svako će se morati pokriti sopstvenim jorganom - uvođenjem finansijske i administrativne autonomije.
O Portugalskom dugu:The country’s GDP shrank 2.7 percent in 2009, the worst recession in more than six decades. The unemployment rate recently hit a 23-year high of 10.1 percent, while the budget deficit jumped to 9.3 percent of GDP. Total debt is more than 85 percent of GDP, the worst in 20 years.
Prosečna nezaposlenost u Portugaliji je na nivou prosečne nezaposlenosti u UE, dug Portugalije od 77% BDP ( a ne 85% kako navodi citirani izvod) je na liniji proseka zemalja UE. Problem Portugalije su ZADUŽENOST PREDUŽEĆA I STANOVNIŠTVA koje dostiže 263% BDP! Problem je ozbiljan, ali je druge prirode!
Kako će se završiti?
Evropa je skupo mesto. Svaki EU činovnik prima mesečno prosečnu platu od 17.000 evra. Koliko takvih činovnika imamo?
Koliko nas košta Evropa? Koliko EU davanja opterećuju BDP svake zemlje članice? Da li to znamo?

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Mediteran je lijepo mjesto

Mediteran je lijepo mjesto za IMATI....

Tko je glasao

Spasitelj...pinokio...u

Spasitelj...pinokio...u bijeli svijet kreće,
domoljubnu elitu...iznevjerit on neće.
Kešina mu treba...za orgije nove,
zato put pod noge...jer, otađbina zove.

Instinktom lovca...novu lovu njuši,
obveznice da uvali...nek narod opet puši.
Ručetine znojne sa užitkom trlja,
u dužničko ropstvo... do totalke srlja.

Da dug to nije...umiljato kaže,
vjerujte mu!...on nikad ne laže!

Tko je glasao

pravednik, fraderik i ostali

pravednik, fraderik
i ostali svijete
to je pretili frik
i razmaženo dijete

znam da vjerujete:
cijeli vrtić tupastih
(a bez prave tete)
musavih i bahatih

Tko je glasao

@Frederik, dodao bih samo

@Frederik,
dodao bih samo dvije opservacije ne ulazeći u dublju prosudbu.
Prva, u velikom globalnom pokeru s financijama (novcem) kao temeljem svake politike slučaj Grčke nije slučajan, kao što ne će biti slučajno ni ono što slijedi u Portugalu, Španjolskoj i da dalje da ne nabrajam. Uzdrmanoj američkoj ekonomiji Grčka je poslužila kao okidač na novu svjetsku igru - napad dolara na euro. Pogledajte koliko je dolar u odnosu na euro vrijedio samo prije dva mjeseca, a koliko vrijedi danas. Uostalom kad je za vrijeme Clintona u SAD s američkim vojnim proračunom od nešto preko 200 milijardi dolara lansiran euro 1 dolar vrijedio je 1,17 eura, dok je danas 1 euro 1,35 dolara. Trend će se očito nastaviti s drugim problemima u euro zoni u koju, nije slučajno, nije ušlo Ujedinjeno kraljevstvo.
Druga, za veliko zaduženje naše zemlje nije isključivi krivac Ivo Sanader. Ja bih čak rekao, a to sam i napisao u jednom od ranijih komentara, najveći krivac je Stipe Mesić za čijeg se 10 godišnjeg mandata Hrvatska zadužila za više od 30 milijardi ne dolara nego eura, a onda po stupnju odgovornosti dolazi Račan sa 10 milijardi i naravno točku na bananu stavio je u petoj brzini Ivo Sanader. Umjesto da sa svojim financijskim i gospodarskim savjetnicima, ako ih je uopće kompetentne imao, napadne Vladinu politiku, bez obzira tko bio premijer, Stipe Mesić je 10 godina laprdao o antifašizmu, institucijama sistema, seronjama u medijima, zalagao se za ulazak prljave industrije u Hrvatsku (slučaj Mečelj), itd, itd, a da ovcama zamaže oči, s njima ispijao kave na Pantovčaku. Nitko u tzv. slobodnim medijima, a prije svega u javnoj dalekovidnici na koju je SDP, a manje HDZ postavio totalne novinarske neznalice i sitne provokatore, nije se usudio kritizirati bivšeg predsjednika koji je izravno izabran od naroda i odgovoran narodu. Sad imamo njegovog nasljednika koji je već učinio nekoliko međunarodnih gafova, a tim oko njega niti stranka koja ga je nominirala ne daju naslutiti da će se išta boljeg promijeniti. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

@vkrsnik,zaboravili ste

@vkrsnik,zaboravili ste napomenuti bankarsku krizicu od 1995 do 1998...Dakle sve dosadašnje vlade i predsjednici i guverneri HNB-ea su nas izdali ili su bili totalni amateri u što baš ne vjerujem.

Tko je glasao

@vkrsnik Prvo, odlična,

@vkrsnik

Prvo, odlična, odlična observacija, gospon Krsnik, nema se tu kaj reči.

Drugo, za veliko zaduženje naše zemlje nije isključivi krivac Ivo Sanader. Ne, ne. Ja bih čak rekao, a to sam, znate, i napisao u jednom od ranijih komentara, najveći krivac je, pazite, najveći krivac je Josip Bozanić za čijeg se 13 godišnjeg nadbiskupovanja Hrvatska zadužila za više od 35 milijardi, i to ne dolara dragi moj, ne, ne, nego eura, a onda po stupnju odgovornosti dolazi Račan sa 10 milijardi i naravno točku na bananu stavio je u petoj brzini Ivo Sanader. Ali, on je stavil samo točku i to u petoj brzini, tak da Ivo tu niš nije kriv. Kaj god. Ali gledajte, taj Bozanić ...Umjesto da sa svojim financijskim i gospodarskim savjetnicima, ako ih je uopće kompetentne imao, napadne Vladinu politiku, bez obzira tko bio premijer, Josip Bozanić je 13 godina laprdao o antifašizmu, grijesima struktura, seronjama u medijima i tak, bla, bla, bla, bla...

No, Vi ste pametan čovek, Vama je sve jasno.

Stojte mi dobro.

Tko je glasao

klipan Bravo! Konacno da

klipan Bravo! Konacno da neko izrece istinu - kardinal/nadbiskup (car Crkve u Hrvata) je gol !!!
I obicno laprdalo bla-bla-bla... necijih naskrabanih bljutavih tekstova. Nije u stanju sam izreci svojim rijecima nesto suvislo. Obican glupan, cak i po faci!

Tko je glasao

Nisam izdvajao Račanovu

Nisam izdvajao Račanovu vladu, jer sam naglasio 20 godina nove hrvatske politike!

Ali imam dva prigovora na inače dobar komentar
- Zaduživanje je bilo kontinuirano, ali je dolaskom Sanadera ekslodiralo do neshvatljivosti - a najveći je problem da osim daljnjeg zaduživanja se ne vide drugi modusi preživljavanja.
- Pripisivati Mesići zaduživanje nije realno, Predsjednik ima ovlasti kakve ima, i nisu male, ali je zaduživanje uvijek i samo operativna stvar izvršne vlasti. Miješati Mesića u dužničko potonuće je pretjerivanje, mada nije pretjerivanje da je mogao i trebao nastojati utjecati ugledom svoje pozicije da se stvari malo smire.

Nema države koja ne uzima kredite, i nije problem u uzimanju nego u trošenju - dakle u što su krediti potrošeni. Kao što nije stvar u visini PDV-a i ostalih poreza nego u tome kamo je otišao novac poreznih obveznika.

http://frederikblog.co.cc/

Tko je glasao

Mesić je filozof

Mesić je filozof "filozofije nezamjeranja"..Koja je korist od svih tih stranaka uopće...napuhani purani i kokoške....

Tko je glasao

Nisam napisao da je Mesić

Nisam napisao da je Mesić izravno kriv za zaduživanje, ali je to mirno promatrao, iako je po Ustavu o tome trebao voditi računa, jer predsjednik Republike:
"... brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti" (čl. 93.)
"... može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja. (čl. 101).
Po mom sudu on je i tekako odgovoran i kriv za stanje u kojemu smo se našli. Ako se okružio krivim savjetnicima, kao što sad čini Josipović, odgovoran je. On međutim nikad nije izravno kritizirao na Sanadera, jer mu je ovaj svojim utjecajem u Državnom izbornom povjerenstvu omogućio pobjedu u drugom mandatu. Mesić je bio Sanaderov dužnik, i ne samo njegov.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

vkrsnik, čitam tvoje

vkrsnik,
čitam tvoje komentare i dnevnike... i nikako se ne mogu oteti dojmu da ti je skviki glavni i (ne)odgovorni politički savjetnik...

Tko je glasao

Pravedniče Vidiš i mene

Pravedniče
Vidiš i mene fascinira ova logika gdje su krivi svi samo HDZ ne. I tako nije ni greškom kriv onaj prvi doktor koji je postavio temelje tajkunizacije Hrvatske kao što nije kriv ni ovaj drugi doktor koji je izmislio sustav gdje se može krasti i kad više ničega nema.

Dva fascinantna doktora kojima bi trebalo dati i počasne doktorate iz "Staubsauger ekonomije" obzirom na njihov rad na temu "Teorija i praksa u domoljubnom čišćenju".

Svakako ovaj stav gdje se Mesić, koji je samo običan pravnik bez ikakvog znanstvenog statusa, stavlja iznad ova dva vrhunska znanstvenika i priznata doktora nauka je tipično negiranje intelektualnog rada sukladno Pol-Potovskoj ekonomiji.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

leddevet, čudne li

leddevet,
čudne li filozofije...ljudi moji,
po krivom udari...nek se znoji!
lupi ga desnicom...nek ničice pade,
krv kad poteče...koje li naslade.

Tko je glasao

@pravednik vz, vaš komentar

@pravednik vz,
vaš komentar je dokaz vaše nemoći, pa ste po tome bijeda od čovjeka. Si tacuisses, philosophus manssises.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

vkrsnik, iako bijedan...ipak

vkrsnik,
iako bijedan...ipak sam dojma,
da politiku tjera... tko nema pojma.
Umjesto razuma...mržnja dominira,
prostačke riječi... igraju se pira.

Tko je glasao

Sve OK osim što se ne

Sve OK osim što se ne slažem da nam je kuna precijenjena. Pravi problem je što kuna nema jer u Hrvatskoj ne proizvodimo gotovo ništa. Zapravo naša proizvodnja ima negativan predznak ako znamo da više trošimo nego što zarađujemo.

Moram priznati da na samu pomisao o nekakvoj devalvaciji mi pada mrak na oči jer devalvacija je nagrada za dužnike, a kazna za sve vjerovnike, jasno, osim banaka koje se u svojim ugovorima štite od takvih pojavnosti. Sve male i srednje firme ili obrtnici nemaju nikakvu zaštitu od pada vrijednosti kune, a male i srednje firme su u svim razvijenim državama jedan od temeljnih stupova privrede. Iskreno rečeno sumnjam da bi mnogi mogli preživjeti takav udarac po leđima.

Nije prošlo baš toliko vremena od kad smo i mi liječili (subvencionirali) našu privredu inflacijom i što nas je dovelo do tog da vrijednost prosječne investicije ne bi stala u kalkulator jerbo je rijetko koji imao dovoljan broj znamenki. U tom smislu jedan od sretnijih dana u mom životu je bio kad je posljednji premijer bivše Jugoslavije Ante Marković Krajem 1989. mahao svekolikim narodu onim novčanicama - konvertibilnim dinarima. Napokon je financijski kaos bio zaustavljen.

Ono što nama treba je smanjene opterećenja privrede od raznih poreza i nameta jer je to jedini način da se pomogne onima koji proizvode. Devalvacija i inflacija je upravo suprotno od toga.

Ne smijemo zaboraviti da ako imamo devalvaciju od npr 30% cijene trebaju narasti 43% da bi zadržali istu apsolutnu vrijednost. Stvar je u banalnoj matematičkoj logici jer ako nečemu što je vrijedilo 100 oduzmemo 30% dobijemo 70 i da bi opet imali 100 trebamo dodati 30, a 30 je 42,8% od 70. Jasno da će cijene narasti i više jer će se ugraditi i predviđena inflacija. Dakle dosta je lako očekivati da u slučaju 30% devalvacije dobijemo 50% povećanje cijena (a vjerojatno i veće). Dakle naš je proizvod skuplji za domaće tržište 50% a za strano tržište 7%.

I sad možemo reći da ne moramo kupovati one proizvode koji su tako bezobrazno poskupjeli što je apsolutna kretenarija jer takvih proizvoda nema, oni uvozni ne mogu biti, a oni domaći ne postoje.

Ima još jedna stvar pa da zaključim ovaj poduži komentar:
U ekonomiji je izuzetno važna psihologija. Kad postoji osjećaj sigurnosti onda imamo razvoj, investicije itd, kad osjećaja sigurnosti nema onda nemamo niti razvoj niti investicije. Jasno da je svaka devalvacija i inflacija upravo gorivo neizvjesnosti i nesigurnosti, a kakav je osjećaj sigurnosti kad cijene skoče 50% mislim da ne treba objašnjavati. Ne treba objašnjavati ni što znači kad naša baba Yaca blebne nešto o poreznim olakšicama koje to više nisu ili o nekom novom haraču . . . Glupe izjave uvijek prave štetu a čim je glupost veća ili neznanje time je veća i šteta.

No da se vratim na početak priče: ako znamo da je vrijednost kune samo broj, potpuno svejedno je koliki je taj broj jer se stvari jednostavno prilagode tom broju. Ono što je važno je promjena tog broja u nekoj jedinici vremena jer se i ovdje stvari prilagode takvoj varijabli, no za razliku od one prethodne to je prilagodba kojoj ne trebamo težiti.

leddevet

leddevet

Tko je glasao

U ekonomiji je izuzetno

U ekonomiji je izuzetno važna psihologija. Kad postoji osjećaj sigurnosti onda imamo razvoj, investicije itd,

Da.U ovoj dogovornoj ekonomiji svi adezeonje i esdepeoje su pohrlili kupovati dionice IGH.Nitko se nije ništa brinuo kada su afere iz HAC-a nagrizle cijenu dionica.Glupi ulagači,bezveznjaci koji nemaju informacija su pohrlili prodavati...da bi odjednom se u C.Gori vjerovalo našem IGH jer raja zaboravi tj. uguši se gomilom spin informacija.I tako su, kupi pa prodaj,prije vijesti u medijima neki odabrani zgrnuli lovicu.I onda se meni hvalisaju kako su pametni.Naravno,kada imaju upravljačke mehanizme po našim društvenim fondovima.Lijepo se igraju pokera sa kartom u rukavu....

Tko je glasao

U Grčkoj još uvijek vlada

U Grčkoj još uvijek vlada zaostali, pomalo srednjovjekovni imperijalni mentalitet naslijeđen iz vremena dugotrajnih otomanskih okupacija (tj. megalomanija javnog sektora, mito i korupcija, siva ekonomija i enormne utaje poreza). Ubrzani i politički obojeni ulazak u EU (te švercanje u EU zonu) to nije promijenio. Kako je Grčka prelijepa (i povijesno i prezentno) prevrijedna zemlja, tom pohlepnom mentalitetu su podmuklo potpomagale razne, najvećim dijelom američke banke, koje su grčkim Pinokijima nekritički davale kredite na kredite i - pomagale krivotvoriti bilance. Kako je iza naoko neodgovornog ponašanja američkih banaka postojala nekakva „zla namjera“ (npr. mešetarenje državnim i inim obveznicama), Europa je odlučila kazniti američke banke (vidi Business.hr - Europa kaznila američke banke zbog pomoći Grčkoj ).

Grešan mentalitet, naročito nacionalnih elita, dobro je znan širom Balkana. To što nas u Hrvatskoj smeta naklonost balkanskom mentalnom sklopu, ne znači da on nije i kod nas duboko zadro u svijest i podsvijest - predugo smo bili intenzivno izloženi njegovom djelovanju u dvije Jugoslavije, a i danas nam poslovne, kriminalne i ine (nadzemne i podzemne) elite međusobno odlično surađuju.

Čudno, kad sam ja tak nekaj spomenul u jednom komentaru, sam pobral kritiku od ljudi, koji danas to isto podržavaju.

Več je krajnje vrijeme da im je došlo iz riti u glavu.

Tko je glasao

sve si manje više pokrio

sve si manje više pokrio osim jednog vrlo bitnog detalja koji je takodjer primjenjiv na hrvatsku, a to je nesposobnost grčke da se kompetitivno nosi u eurozoni, oni su poput nas goleme svote novca uložili su u infrastrukturu, autoputove, luke, aerodrome..., no jedine dvije grane koje su donekle donosili novac a to su turizam i trgovačka mornarica, nisu uspjeli pokriti nekompetitivnost grčke, recimo u poljoprivredi u odnosu na španjolsku i italiju.nadalje, rat na balkanu je sigurno utjecao na njihovu privredu, i taj faktor je vrlo bitan. gledajući naše "uspješne managere" koji vapiju za ulaskom u eu, što drugo nego se nasmijati; ( recimo tedeschi i njegova atlantic grupa - banalan primjer - usporediti cijene duracell baterija vani i ovdje, te fore neće prodavati u eu ). ukratko, pomest će ih kao mušice. ono što čeka grke i nas je klasika, drakonska štednja i robovski rad, već vidjeno na ovim prostorima.

Tko je glasao

Frederik, uvijek i rado

Frederik,
uvijek i rado pročitam Tvoje tekstove.
Glas koji stiže iz meni dragog Dubrovnika, uvijek tako oštar i kritičan, izvrstan tekst koji tako puno govori.
Nećemo ih se bojati.
Skinimo ih s vlasti.
Mi to možemo.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Mirtaflora...... "skinimo ih

Mirtaflora...... "skinimo ih s vlasti", "mi to mozemo"... bi li samo rekla - KAKO? i - KADA? I tko je to MI?

Tko je glasao

Dolazi li vrijeme za novu

Dolazi li vrijeme za novu pripovjetku. Onu o carevom novom ruhu? Tko ima snage uzviknuti "Car je gol"?

Tko je glasao

@frederik TRI PUNATA,

@frederik
TRI PUNATA, BRAVO.
Svojevremeno je Dubravka Ugrešić objavila zbirku eseja pod nazivom KULTURA LAŽI. Mjesecima je ta knjiga bila najtraženija u mojoj knjižari u Beču, masovno su je kupovali i Austrijanci (Kultur der Luege). Tada je to bila literatura državnog neprijatelja, sada tek vidim koliko je bila u pravu.
Sa svime se možemi suočiti, samo ne s bolnim istinama.
Ali, kada vidim lavinu karikatura, viceva i opće ismijavanje Kosorice i Šukera, bojim se da od realizacije programa izlaska iz krize neće biti ništa.
Lažovi nisu autoriteti, jednostavno, zbog toga neprovedivo.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, Ali, kada vidim

@Danimir,

Ali, kada vidim lavinu karikatura, viceva i opće ismijavanje Kosorice i Šukera,

Lijepo je to kad imaš vremena gledati to, onda se vjerojatno i nasmiješ? Vidiš, ni jedna karikatura ili vic, na žalost, ne mogu me više nasmijati, uvijek mi dođe da zaplačem, a suze nisu radosnice.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

@Molotov Ne plači, oni

@Molotov
Ne plači, oni se smiju, često se smiju dok brod tone, pa eto da se i mi nasmijemo na njihov račun.
Narod će preživjeti, oni neće. Ugušit će se od sala i vlastita smijeha. Jer, najslađe se smije tko se zadnji smije.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci