Tagovi

Audiatur et altera pars...!

Stari je princip rimskog prava da uvijek treba saslušati i što ona druga strana ima za re?i, pa tek nakon toga donijeti pravorijek, zaklju?ak, odluku, presudu, ve? o tome o ?emu se radi. Pa neka onda tako bude! A ovdje ?e biti rije?i o slovenskoj strani. Više puta su me pojedinci na ovom blogu napadali zašto ne prezentiram i stajališta druge, slovenske, strane, kao da sam ja u najmanju ruku glasnogovornik slovenskog Ministarstva vanjskih poslova, ili osobni suradnik Boruta Pahora. Na ponovljeni poziv da netko drugi, a posebno naši slovenski prijatelji, prezentiraju argumente slovenske strane u ovom sporu koji je prestao biti samo grani?ni, ostali smo bez odgovora.

Pa, dakle, audiatur et altera pars! Za po?etak, promotrimo malo argumente, "argumente", program i retoriku onih stranaka i politi?kih "faktora" koji stoje iza nedavne referendumske inicijative. Ako je to "trijumf demokracije", kako ga neki etiketiraju i likuju zbog toga, bilo bi dobro da ?itatelji ovog portala upoznaju iz prve ruke što naši susjedi Slovenci tvrde, kad je u pitanju hrvatsko- slovenska granica, ili "južna meja".

18. je velja?e u Ljubljani održana 9. izvanredna sjednica Odbora za vanjsku politiku slovenskog Državnog zbora. Pogledajmo što se tamo govorilo:

...Hrvatska cijelo vrijeme poseže za slovenskim teritorijem. Ne samo sada, ve? od 1918. godine pa do danas. ?injenica je da joj je uvijek na velikoj pomo?i bila slovenska politika. Ljubljana je uvijek djelovala protiv slovenskih interesa i uvijek na štetu slovenskog nacionalnog teritorija. To se pokazuje još od godine 1866., kada smo referendumom izgubili dio Furlanije - Julijske krajine. To se pokazalo na kraju I. svjetskog rata, kada nam je Srbin Borojevi? branio frontu na So?i, kada nam je kapetan Šari? spasio onaj dio Slovenije da Talijani nisu ve? nakon I. svjetskog rata došli do granice, kada nam je Mihajlo Pupin nakon I. svjetskog rata o?uvao Bled i Bohinj. U me?uvremenu, slovenska narodna vlada pod vodstvom gospodina Poga?nika je opozvala Rudolfa Maistra s podru?ja Koruške, pozvala ga na neke razgovore u Beograd i prepustila slovensku Korušku Austrijancima...

(...) Nešto sli?no doga?a se i danas. I nakon drugog svjetskog rata mi Slovenci izgubili smo cijelu Istru, koja nikada u povijesti nije bila hrvatska. Izgubili smo potpuno cijelo Me?imurje. Naime, Hrvati nikada u povijesti nisu prešli rijeku Dravu i bili na onoj strani. I u trenutku kada smo se udruživali u Kraljevinu Jugoslaviju, je Slovenija kao miraz donijela cijelu Istru i Prekmurje. Granica je tada bila kraj Kotoribe. I ako tko poznaje zemljovid Slovenije, znat ?e gdje je to, iako sumnjam u to da naši politi?ki vo?e uop?e znaju gdje je Kotoriba, osim iznimaka, naravno. Jednako bih rekao i za zastupnike, koji tako?er osim iznimaka ne znaju gdje je Kotoriba. tada smo kao miraz u Jugoslaviju to prinijeli. Nakon drugog svjetskog rata su nam u Beogradu predstavnici komunisti?ke partije oduzeli cijelu Istru i Me?imurje i dali ga Hrvatima u zamjenu za one dijelove Srijema, koje Hrvati ubrzo namjeravaju zatražiti od Srbije, nakon ulaska u Europsku uniju i ulaska u NATO, to je teritorij sve do Zemuna.
Intenzivno djelovanje hrvatske politike se pokazuje i pri dogovoru izme?u gospodina Frattinija i hrvatske vlade prije približno mjesec dana, kada su potpisali memorandum o vra?anju 1472 nekretnine u Istri talijanskim optantima, više ili manje bez ikakve otplate, jer ra?unaju na to, da ?e po ulasku u EU i u NATO prepustiti Istru Talijanima; a oni ?e zajedno s pomo?u Ma?ara, koji ?e zahtijevati neovisnost Vojvodine i nakon toga priklju?enje Vojvodine Ma?arskoj, dobiti i zauzeti onaj dio Srijema do Zemuna. To je vrlo lukav plan, kojeg , kako se ?ini, naša slovenska visoka politika nije svjesna ili ga ne želi biti svjesna.

Karta "ujedinjene Slovenije" (Zedinjena Slovenija) iz 1851., politi?kog programa koji je u doba prolje?a naroda 1848. zahtijevao uspostavu jedinstvene Kraljevine Slovenije. Danas je ?esta referenca "nacionalno usmjerenih" slovenskih stranaka i politi?ara

?injenica je da je naša država pod jakim pritiskom Sjedinjenih Ameri?kih Država i predstavnika NATO pakta, koji zahtijevaju od Slovenije, da zaboravi na to da smo samostalna država, i koji zahtijevaju od Slovenije da na svaki na?in pusti Hrvatsku u NATO pakt.
To da je naša slovenska politika napravila kapitalnu grešku odnosno nacionalnu izdaju ve? u Bukureštu, jer, umjesto da Hrvatima kaže ne, dok se ne urede odre?ena ve?inom grani?na pitanja sa Slovenijom, to je grozno. Tada je Gr?ka mirno rekla ne Makedoniji, samo radi imena. Slovenska država i slovenska vlada je bila spremna prepustiti slovenski teritorij Hrvatima, samo zato da bi ih neki Amerikanci potapšali po le?ima i na jeziku koji slabo razumiju, naime na engleskom, rekli da je dobro da su tako napravili, da su dobri, i da ?e, ako ?e i dalje biti dobri, mo?i ?istiti cipele nekim ameri?kim generalima kada ?e putovati u Hrvatsku kroz Sloveniju.

(...) I s obzirom na to, da su naši politi?ki vo?e na podru?ju povijesti totalni ignoranti, i uop?e ne znam ?itaju li nekakve povijesne tekstove, osim možda Alana Forda, pa i u to sumnjam, jer i s tim treba imati bar osje?aja za humor, bojim se da ?e Slovenci opet propustiti jednu priliku. ?injenica je da slovenski narod ne razmišlja tako kako razmišljaju slovenski politi?ari, ili neki profesori raznih mariborskih pravnih fakulteta, kao naprimjer gospodin Silvo Devetak, zbog kojega me ju?er bilo sram, da sam ro?en u Mariboru, kakve bedasto?e je baljezgao na hrvatskoj televiziji i kako se u nekom pokvarenom varaždinskom narje?ju hvalio znanjem hrvatskoga jezika. Potpuna sramota! I to je profesor pravnog fakulteta u Mariboru, koji si kao svoje glavno, osnovno znanje smatra poznavanje grani?ne problematike. (..)

(...) Mislim da je sramotno da se na takav jednostavan na?in prodaje Republika Slovenija (...) Za našu Sloveniju je ogromno puno ljudi dalo i život i krv. Ogromno puno ljudi. (...)

Govornik: Zmago Jelin?i? Plemeniti, predsjednik Slovenske nacionalne stranke, koja podupire referendumsku inicijativu i blokadu RH
Izvor: Magnetogramski zapis sjednice

A evo i izvatka iz programa Stranke slovenskog naroda, koja je inicijator referenduma:

Slovenski narod je prirodna i povijesna zajednica pojedinaca slovenskog roda. Slovenci smo povijesna, politi?ka i kulturna ?injenica, koji kao društvo ili narod nismo "nastali" 1991. (osamostaljenje Republike Slovenije), ni godine 1945. (Narodna republika Slovenija u FNRJ) ni 1918. (Država i Kraljevina SHS). Isto tako, naše po?etke ne treba tražiti u 1848. (prolje?e naroda i zahtjev za Ujedinjenom Slovenijom), ni godine 1550. (prva o?uvana tiskana slovenska knjiga), niti u doba dvostoljetnih ratova s Turcima (...) Po?etke slovenskog naroda tako?er ne treba tražiti u doba Velike vojvodine Karantanije (952. - 1180.) niti u godini 623. (doba slovenskog kraljevstva), nego davno prije. (..)

U svojoj povijesti smo se mi Slovenci pre?esto sretali s pokušajima stranaca, koji su željeli izbrisati naš narod iz ovog dijela Europe. Kroz povijest su nas ugrožavali mnogi narodi i vojske, koji su nam uvijek iznova i dio po dio uzimali dio našeg teritorija. Tako je današnja Slovenija ostatak nekada mnogo ve?e Slovenije, koja se prije naše ere rasprostirala na teritoriju današnjih država isto?ne Švicarske, sjeverne Italije, Austrije, južne Njema?ke, Slova?ke, Ma?arske, Rumunjske, Bugarske, sjeverne Gr?ke, Makedonije, Srbije, Crne gore, BiH i Hrvatske. . U primarnim povijesnim izvorima se tadašnja Slovenija može na?i pod imenom "Sclavonia" ili "Sclavinia", što nema veze s kasnijom pojavom tzv. Slavena, koji su zajedno s Germanima i Romanima zauzeli dijelove tadašnje Slovenije.

U SSN upozoravamo, kako je bilo kakvo "privatno" pregovaranje bilo koga, u vezi s teritorijem, kojega je Hrvatska zauzela nakon godine 1991. nacionalna izdaja i kažnjivo djelo po ?l. 350 Kaznenog zakona RS te u suprotnosti s 4. ?lankom Ustava RS. (...)

U tekstovima udruge "Hervardi" , koja je usko povezana sa SSNom, piše i ovo:

Velikohrvatska politika ima svoje korijene još u doba slovenskih ratova s Turcima u 15. i 16. stolje?u, kada se poraženo hrvatsko plemstvo iz "prave Hrvatske" maknulo u Sloveniju/Sclavoniu i me?u tamošnjom Slovencima po?elo širiti hrvatsku narodnu ideju. (...)

U razdoblju izme?u 17. i 19. stolje?a Hrvati su uspjeli posti?i prevlast svojeg imena nad imenom "Slovenac" me?u Panonskim Slovencima u tadašnjoj Ugarskoj, koje je do po?etka 17. stolje?a bilo prevladavaju?e narodno ime u Sloveniji, Vojvodini, Bosni, Hercegovini i Dalmaciji. Turski pritisak te srpske , vlaške i hrvatske migracije dobrano su promijenile narodnosnu strukturu u starodavnoj Sloveniji, odnosno u ostatku nekadašnje slovenske Panonije. (...)

Tu prevlast je Hrvatima, koji su navodno bili naši saveznici u borbama s Turcima, u stvarnosti je svo breme ležalo na Štajerskoj, Koruškoj i Kranjskoj, uspjela prevarom, pomo?u izmišljenog "ilirskog jezika", kojemu bi navodno pripadao slovenski i hrvatski jezik. Hrvati su u ugarskim zemljama, gdje su živjeli Panonski Slovenci i Hrvati, u 17. stolje?u pisali i govorili o "ilirskom jeziku". Kada se u 18. stolje?u on proširio i ustalio, i time slovenski jezik bio izbrisan i zaboravljen, Hrvati su prestali koristiti izraz "ilirski jezik" i po?eli upotrebljavati pojam "hrvatski jezik". Time je slovenski jezik Panonskih Slovenaca bio degradiran na razinu kajkavskog narje?ja hrvatskog jezika. Hrvati su si tako prisvojili svu literaturu Panonskih Slovenaca (...)

Ovih se dana pojavljuje sve više i više, ponovno, kako je jedna sporna to?ka i ona u Me?imurju, na lijevoj strani rijeke Mure, kod Hotize. Evo što o Me?imurju kažu u SSN:

Me?imurje je pokrajina, koja se prostire jugozapadno od ormoža i Ljutomera, pri ?emu ga na sjeveru ome?uje tok rijeke Mure, a na jugu tok rijeke Drave. Obje rijeke imaju široko korito, pa su predstavljale stolje?ima prirodnu prepreku pred odnaro?ivanjem ovdašnjih Panonskih Slovenaca, od strane Ma?ara i Hrvata. Središte Me?imurja je mjesto ?akovec, koje ima tipi?an slovenski toponim, koji završava s tipi?nim slovenskim - ec, dakle ?akovec, a ne ?akovac, što je karakteristi?no za srpskohrvatske toponime.

Evo i objašnjenja što su Hervardi:

(...) prije svega radi se o o?uvanju našeg, slovenskog identiteta, te njegove promocije. Naše ime hervardi, koje zna?i "udarna straža" i potje?e iz Karantanije, kaže, da je u slu?aju vojne ugroženosti slovenskog naroda, naša dužnost obrana domovine.

Zanimljivo je još promotriti neke primjere karakteristi?ne retorike ove stranke, SSN:

Zauzimamo se za:
- Da Slovenija dobije vladu po svojoj slici i željama, koja ?e skrbiti za dobrobit našega naroda i koja ?e znati ostvariti naše nacionalne interese
- za uvo?enje istinske demokracije, ne za postoje?u višestrana?ku diktaturu privilegiranih
- da se deklaracijom u Državnom zboru proglasi narodna pomirba, i da se jednom zauvijek završi štetna podjela, koju su uspostavili u 2. svjetskom ratu protuslovenski izdajni?ki politi?ki vo?e na obje strane
- da osudimo bivšu komunisti?ku vojnu diktaturu kao nelegitimnu , nedemokratsku, zlo?insku, genocidnu i zlu
- da od svakog novog državljana tražimo garanciju vjernosti
- da se sve važnije promjene u društvu izvode isklju?ivo referendumskim odlukama
- da po?istimo sve tajne lože i mafijska udruženja i da ukradeno narodno blago, kojeg su ukrali i sakrili po ?itavoms vijetu, vratimo slovenskom narodu
Sloveniji ?emo vratiti viziju, ugled i ponos.

Reklo bi se, široko vam polje...! Kao prvo, radi se o prijedlozima i idejama koje bi potpisali i mnogi liberali i ljudi koji nisu tako desno usmjereni. No, zanimljiva je ta kombinacija, kad pogledamo cjelokupni kontekst: SSN se tako zauzima za "istinsku demokraciju", a sve vladaju?e naziva automatski "izdajnicima", te istovremeno proglašava da su cijela Istra i cijelo Me?imurje "nesporno slovenski", pa se njihovo "vra?anje vizije, ugleda i ponosa" odnosi i na vra?anje "slovenskih teritorija" Istre i Me?imurja "matici zemlji".

Zanimljivo je tako?er primijetiti sli?nost sa programatikom i retorikom i naših nacionalista i ultranacionalista, kao i drugih nacionalisti?kih pokreta na podru?ju Balkana/bivše Jugoslavije. Svi se oni pozivaju na demokraciju sa samo jednim ciljem: da tu istu demokraciju sruše, ako nije u skladu s njihovim vizijama, a sve kako bi "vratili viziju, ugled i ponos".

Treba podsjetiti i naglasiti, stranka koja se poziva na to da teritorij Slovenije obuhva?a, citiram ponovno:
isto?nu Švicarsku, sjevernu Italiju, Austriju, južnu Njema?ku, Slova?ku, Ma?arsku, Rumunjsku, Bugarsku, sjevernu Gr?ku, Makedoniju, Srbiju, Crnu goru, BiH i Hrvatsku.
te stranka koja se poziva na to da su cijela Istra i Me?imurje slovenski teritorij,
je upravo stranka koja je glavni inicijator referenduma na kojem bi se trebalo odlu?ivati o blokadi Hrvatske. Time dakle ove tvrdnje, koje su na njihovim službenim stranicama, nisu tek neko "desni?arsko blebetanje", nego razlog za zabrinutost, a SSN o?ito postaje politi?ki faktor kojeg se ne smije ignorirati. Vrlo se lako može dogoditi da se dio bira?a mobilizira upravo na SSNovim zahtjevima za "zaštitom slovenskih nacionalnih interesa" i "istinskom demokracijom"...

Duh je pušten iz boce. Umjesto da se uvažavaju na?ela me?unarodnog prava, te da se ima na pameti zajedni?ka budu?nost Slovenije i Hrvatske u Europi, te uop?e, zajedni?ka budu?nost Slovenije i Hrvatske, slovenske (i hrvatske) politi?ke "elite" dovele su do toga da danas glavnu rije? u Sloveniji imaju ultranacionalisti.

Ima u našoj susjednoj državi i glasova zdravog razuma, pa da navedem neke:
(...) Hrvatski narod shva?am kao prijateljski narod i zbog toga nisam izdajica slovenstva. Izazov politike na obje strane mora zato biti izgranja nove kvalitete odnosa i produbljenja me?usobnog povjerenja. bez tog si ne mogu zamisliti trajnog suživota dvaju naroda s brojnim zajedni?kim interesima, jakim gospodarskim i kulturnim vezama te uzajamnih interesa za stabilnu i tijesno povezanu regiju.
Danas želim biti još jednom u zadnjem trenutku, biti jedno od zelenih svjetala za Hrvatsku. Želim doprinijeti tome da odstranimo prepreke njenoj euroatlantskoj perspektivi.
Ne želim, da bi slovenski nacionalni interesi bili taoci onih, koji svoju populisti?nu politiku grade upravo na njihovom neprestanom ponavljanju. Oni, koji nacionalne interese imaju neprestano na jeziku, ih ?esto vitalno ugrožavaju.

Matevž Frangež

Odgovorno je tražiti rješenje, koje nudi realnu zaštitu interesa onih ljudi, koje grani?no pitanje najviše poga?a. A koji su to ljudi? Ljudi koji uz granicu žive. Govorim o ribarima, govorim o poljoprivrednicima, i o svima ostalima, koji moraju danas jednom ili više puta dnevno pre?i schengensku granicu izme?u Slovenije i Hrvatske, i koji si žele da bi se to pitanje što prije riješilo kako bi mogli dalje živjeti normalno i prijateljski. To je ono što mora biti naš glavni cilj.
Slažem se da je potrebno postaviti granicu, ali suradnici i suradnice, najvažnije je tu granicu pre?i i prekora?iti. Kako u pravnom smislu, tako i u glavama. Prekora?iti granicu!
"Ne vrag, le sosed bo mejak" - "Ne vrag, samo susjed neka bude na granici" /stih iz slovenske himne, op.H./ - to vjerojatno poznajete. To je smisleno poštivati, zato jer samo integracija Hrvatske u NATO i u EU što prije, omogu?ava da te granice zaista pre?emo i na po?nemo živjeti kao dvije normalne susjedne europske države.

Luka Juri

Izvor: magnetogramski zapis sjednice Državnog zbora

No, "glasovi zdravog razuma", su eventualno tema za neki drugi dnevnik. Za sada, treba još jednom podsjetiti i naglasiti tko se danas u Sloveniji predstavlja kao "zaštitinik nacionalnih interesa". Stranka koja želi referendum , koji je sasvim legitiman, je zapravo stranka koja želi pripojenje Istre i Me?imurja Sloveniji. Trijumf demokracije? Ili možda zloupotreba demokracije radi ostvarenja svojih populisti?kih ultranacionalisti?kih ciljeva?

Dakle, drage ?itateljice i ?itatelji, prosudite sami. I zapitajte se: a znate li vi gdje je Kotoriba?

Linkovi:
Magnetogramski zapis 9. izvanredne sjednice Odbora za vanjsku politiku Državnog zbora Republike Slovenije

Magnetogramski zapis 7. izvanredne sjednice Državnog zbora Republike Slovenije

Stranka slovenskog naroda

Zveza domoljubnih društev Hervardi

Komentari

Ne ulazeći u raspravu o

Ne ulazeći u raspravu o kokoši ili jajetu, a obzirom da u više navrata potežeš temu oko tobožnjeg ili stvarnog sukoba oko granične crte između dviju susjednih i kako voliš naglasiti prijateljskih zemalja koje nikada nisu ratovale, činjenica je da slovenska retorika u posljednje vrijeme počinje podsjećati na Srbiju krajem 80-tih prošlog stoljeća. Vrhunac bizarnosti sam čuo od jedne simpatične Slovenke danas, koja je uporno pokušavala uvjeriti nas nekoliko nevjernih Toma da su oni sljednici drevnih Veneta, i da se nisu doselili već su zapravo starosjedioci, poput Rimljana, Ilira, Etruraca, itd....
http://en.wikipedia.org/wiki/Adriatic_Veneti
http://www.promin.si/zgodovina/Od_kod_ime.htm
, te da nisu dojahali stoljeća šestog poput nas. Uzaludno mi je bilo uvjeravanje da nešto ne štima u toj matematici, obzirom da su i oni Slaveni i htjeli to oni ili ne imaju vrlo sličan jezik; no tome i služe mitovi, i podsjetilo me na predratne napise u Dugi i sličnim tiskovinama o Svetom Savi iz Babilona, Srbima Sarmatima i sličnim nebulozama koje su ih u jednom trenutku zaista vratile u tehnološki srednji vijek. Nisu mi poznate razmjere ove pojave kod naših susjeda, no ako su uhvatile korijena, očito su znak straha od gubitka identiteta jednog malog relativno beznačajnog (teritorijalno, tržišno i ljudstvom) naroda na periferiji Europe koji je umislio da je velik. Nadalje, ovaj potez naših susjeda u ovom prilično značajnom trenutku za našu zemlju mogu usporediti sa scenom kada susjedu gori kuća, a ti imaš hidrant u svom dvorištu i zatvoriš vodu, i kažeš susjedu :"znaš tvoja jabuka je na mojoj zemlji".... Činjenica je da te zahtjeve nisu postavljali dok sami nisu dojezdili pod EU šubaru (a mogli su i trebali su jer očito ih svrbi tih par kilometara kvadratnih), i onda su odjednom postali važni jer se mogu qurciti; što je prvoklasna podlost, jer iskorištavaš trenutni bolji položaj. Dakle ukratko, ukoliko se ne urazume, gospoda preko puta meje zaslužuju odgovor poput replike Christine Collins u Changellingu; " Jebem tebe i konja na kojem si dojahao...."

Tko je glasao

Ma daj molim te! Kak te

Ma daj molim te!
Kak te Slovenci koji nisu slaveni uspjelo podsjetiti na Srbe, a izmaklo ti cijelo desetljeće trabunjanja o iranskom porijeklu Hrvata (pleme Haravati, Mariane Mariane, šahovnice i pleteri u kamenu, ...)?
Koji selektivni um, jebote!

Tko je glasao

Jest točno je ali koliko je

Jest točno je ali koliko je moj selektivni um shvatio, nitko odavde temeljem tih legendi nije tražio tuđu zemlju, a kako stvari stoje svi naši susjedi bi malo otkinuli od pereca, za razliku od nas koji smo izgleda zadovoljni, i očito bi prema svakom našem susjedu trebali okrenuti stražnjicu i skinuti hlače, pa rođo guzi koliko te volja. Fakti su da su Hrvati u Bosni najveći pušioničari, Crnogorci ne daju rt Oštro; problemi sa granicom na Dunavu, i već spomenuti Slovenci. Mađari, naši vjekovni legendarni neprijatelji začudo nemaju nikakvih teritorijalnih zahtjeva, za razliku od naših vjekovnih prijatelja. Zaista ne znam kako bi ti kokošari u Ljubljani reagirali kada bi se naša vojska popela na Pohorje i tamo napravila vojno prislušnu postaju, i lakonski odgovore kada ih priupitaju o tome što tamo rade - jest Pohorje je vaše, ali ćemo ipak na njemu još malo ostati, i to što smo vam maznuli četvrt milijarde dolara, isto nije bitno, pa ipak smo mi jedan prijateljski narod.
Dakle, jedna stvar je baljezgati o Iranskom porijeklu, i o Venetima, a druga stvar je kada oficijelna politika svojata teritorij, služeći se pri tome načelom pravičnosti umjesto načela zakonitosti, i to upravo u jednom vrlo bitnom trenutku. Dakle uopće ne ulazeći u meritum hrvatsko slovenskog spora, timing i način odnošenja poprilično govori o našim vjekovnim prijateljima.
Razumije se da ove rasprave u vrijeme nadolazeće galopirajuće krize izgledaju kao kada se brodolomnik na sredini oceana brine o izgledu svoje frizure umjesto o nekim drugim stvarima, no spomenuh ovo jer su naši sjeverni susjedi uvijek bili poprilično racionalni likovi koji se poput nas nisu zamarali pričama gdje je kralj Tomislav napasao konja.

Tko je glasao

Zabadav ti to nekima

Zabadav ti to nekima govoriš.

Jugoslavija je bila federacija i znaju se granice koje su desetlječima bile tu gdje su i sad.

Donesli smo te granice u tu federaciju i čak je tito djelove Hrvatske poklonil drugima. Kaj smo donesli to nosimo sobom i ni pedlja više.

Tak se i drugi moraju zadovoljit s onim kaj su donesli.

Tko je glasao

Tek sam sada uspio

Tek sam sada uspio pročitati dnevnik 'kako treba' i moram pohvaliti autorov trud.
Meni samo jedno nije jasno: je li zbilja točno da oni nisu imali državu do 25. lipnja 1991.?
Na što se onda oni pozivaju?
Slovenski narod je prirodna i povijesna zajednica pojedinaca slovenskog roda. Slovenci smo povijesna, politička i kulturna činjenica, koji kao društvo ili narod nismo "nastali" 1991. (osamostaljenje Republike Slovenije), ni godine 1945. (Narodna republika Slovenija u FNRJ) ni 1918. (Država i Kraljevina SHS). Isto tako, naše početke ne treba tražiti u 1848. (proljeće naroda i zahtjev za Ujedinjenom Slovenijom), ni godine 1550. (prva očuvana tiskana slovenska knjiga), niti u doba dvostoljetnih ratova s Turcima (...) Početke slovenskog naroda također ne treba tražiti u doba Velike vojvodine Karantanije (952. - 1180.) niti u godini 623. (doba slovenskog kraljevstva), nego davno prije. (..)
Slovensko kraljevstvo 623.?
Davno prije?
Paleozoik?...
Mezozoik?...
Kenozoik?...
Neka me netko prosvijetli, molim lijepo.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Moja poanta u navođenju i

Moja poanta u navođenju i citiranju ovih izjava, koji su, molim lijepo, "legitimni" stavovi jedne slovenske političke stranke, jest da pokažem koliko su te izjave zapravo apsurdne, i naravno, nemaju nikakve veze s povijesno utvrđenim činjenicama. Umjesto toga, "činjenice" o nekakvoj "Karantaniji " koja se prostire od Crnog mora do Švicarske, o Hrvatima koji su "pohrvatili" tzv "panonske Slovence" i slične besmislice, mogu se jedino usporediti s drugim nacionalističkim izjavama tog tipa. Recimo, u Hrvatskoj mi padaju na pamet izjave kako je hrvatski narod najstariji na svijetu i kako je naša domovina zapravo Perzija. Sve su ultranacionalističke fantazije zapravo istog tipa.

Naravno, bilo bi jako dobro da Slovenci budu svjesni, i ja se toplo nadam da jesu svjesni, koja i kakva politička stranka stoji iza ove referendumske inicijative usmjerene protiv Hrvatske...

Tko je glasao

Ma jasno, zato sam i bio

Ma jasno, zato sam i bio onako sarkastičan.
Naravno, bilo bi jako dobro da Slovenci budu svjesni, i ja se toplo nadam da jesu svjesni, koja i kakva politička stranka stoji iza ove referendumske inicijative usmjerene protiv Hrvatske...
Misliš da će Slovenci, čitajući na 'Pollitici', to shvatiti :))
Ako ne mogu sami dvojim da im mi možemo išta pomoći.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Svi vole crtati karte

Svi vole crtati karte :)))

Naravno da je Slovenija (ako je to zemlja Slovena/Slavena) sve do Kijeva, Moskve i Vladivostoka. Sve je to "Sclavonia". Zato i imamo Slavoniju, Sloveniju, Slovačku, Slovinje itd.

1945. je netko na nešto pristao. Možda to nije bilo najpravednije, pa bi Hrvati mogli govoriti o Boki i Srijemu itd. Ali to je realnost.

Točno: Hrvatska nikad u povijesti nije imala cijeli Istru (davno je imala samo do Raše) ali Slovenija nije imala ništa — uopće nije bila kraljevstvo unutar carstva a kamoli samostalna država do 1991! Zato bolje ne potezati ta pitanja...

Tko je glasao

Osobno potpisujem upravo

Osobno potpisujem upravo ovaj zaključak:

Zanimljivo je također primijetiti sličnost sa programatikom i retorikom i naših nacionalista i ultranacionalista, kao i drugih nacionalističkih pokreta na području Balkana/bivše Jugoslavije. Svi se oni pozivaju na demokraciju sa samo jednim ciljem: da tu istu demokraciju sruše, ako nije u skladu s njihovim vizijama, a sve kako bi "vratili viziju, ugled i ponos".

ali uz jedan dodatak koji sigurno nije po volji nekima isto toliko kolko i ovo gore nije po volji drugima;

Zanimljivo je također primjetiti sličnosti sa programatikom i retorikom i naših tzv. 'nacionalista' i 'ultranacionalista' koji su do jučer bili 'komunisti' i 'ultrakomunisti', kao i svi takvi novopečeni 'demokratski nacionalista' na području bivše SFRJ. Svi se oni pozivaju na demokraciju na isti način kao što su 'komunisti' iz bivše SFRJ se pozivali na tu istu 'demokraciju' samo sa jednim ciljem da sruše poredak koji je uspostavljen jer nije u skladu sa 'njihovim vizijama'....."

Dokazano je to kako je 'vuk dlaku promjenio... ali mu je ćud ostala onakva kakva je i bila' u cijeloj bivšoj SFRJ!

Ne zaboravimo kako je ova retorika IDENTIČNA onoj iz KP iz 50 ih, 60ih pa čak i 70ih godina.... u nekim mjestima možete vidjeti na zidovima kako piše.... "TITO... DEMOKRACIJA.... itd itd"... a daleko je to sve bilo od demokracije... neću usporediti sa današnjim kvazidikataturama u ovim republikama.. ali sami zaključite.. tko su ti 'vukovi' koji nama kroje budućnost... meni ovo sve smrdi na novokomponirani reprizu onoga što smo već u ovim krajevima preživjeli kao narod.... a kao potvrdu evo tekst koji potvrđuje sličnost sve do jedne dikatature koja je ikada vladala bilo gdje u Europi... hoćete od oni lijevi ili desni.. ili kako god su se već etiketirali i deklarirali.. taj dio je ne bitan:

Zauzimamo se za:
- Da Slovenija dobije vladu po svojoj slici i željama, koja će skrbiti za dobrobit našega naroda i koja će znati ostvariti naše nacionalne interese
- za uvođenje istinske demokracije, ne za postojeću višestranačku diktaturu privilegiranih
- da se deklaracijom u Državnom zboru proglasi narodna pomirba, i da se jednom zauvijek završi štetna podjela, koju su uspostavili u 2. svjetskom ratu protuslovenski izdajnički politički vođe na obje strane
- da osudimo bivšu komunističku vojnu diktaturu kao nelegitimnu , nedemokratsku, zločinsku, genocidnu i zlu
- da od svakog novog državljana tražimo garanciju vjernosti
- da se sve važnije promjene u društvu izvode isključivo referendumskim odlukama
- da počistimo sve tajne lože i mafijska udruženja i da ukradeno narodno blago, kojeg su ukrali i sakrili po čitavoms vijetu, vratimo slovenskom narodu
Sloveniji ćemo vratiti viziju, ugled i ponos.

Jakob Matovinović - Jakša

Obrisan

Tko je glasao

imaš minus

imaš minus

ali ne zbog sadržaja već zbog svoje licemjernosti

Tko je glasao

009 - 15:02 —

009 - 15:02 — Hyeronimus
Iz pravila

Iz pravila pollitika.com:

Kopiranje cjelokupnih a autorskim pravom zaštićenih tekstova i članaka bez prethodne dozvole autora je u cijelosti zabranjeno. To jednostavno ne smijete raditi. Ako vidite da to netko drugi radi, upozorite i zamolite da prestane, odnosno da ispravi svoj tekst. Zbog neovlaštenog kopiranja zaštićenog sadržaja vaš korisnički račun može biti ukinut.

Tko je glasao

hiro

hiro

pregledaj si sam svoje komentare koje si davao ranije,meni si spočitao ali si i sam to napravio a čitaoci neka prosude kako im volja

Tko je glasao

Mi smo svi jednaki, no neki

Mi smo svi jednaki, no neki su jednakiji.

Tko je glasao

Kao prvo, magnetogramski

Kao prvo, magnetogramski zapisi Državnog zbora RS su javno dostupni dokument, kao i tekst na stranicama Hervardov i SSN-a. Tekstovi nisu kompletni copy- paste, već samo navod najvažnijih dijelova , a osim toga, moj autorski doprinos je prijevod sa slovenskog na hrvatski.
No razumijem da ti takvi argumenti ništa ne znače i da mi radi svoje osvetoljubivosti daješ minus.
Pozdrav.

Tko je glasao

Problem historijskog

Problem historijskog argumenta kad su u pitanju granice je što ne specificira koliko daleko ćemo ići u povijest odnosno dopušta da će svaka zainteresirana strana odabrati onaj položaj u povijesti koji odgovara njenim interesima. Kao što nema smisla argumentirati da je Hrvatska nekada davno sačinjavala dio Bosne (jer je nekada bilo i obratno) i da to treba uzeti u obzir prilikom utvrđivanja granice s Bosnom, tako isti argument nema preveliki stupanj uvjerljivosti u sporu Slovenije i Hrvatske.

No kada druga strana pristane da se uzimaju u obzir i takvi argumenti, onda se sudi po načelu pravičnosti. To načelo se može usvojiti kao operativno u sporazumu o arbitraži ili u sporu pred ICJ-em. Ali ICJ nikada ne sudi po načelu pravičnosti ako se stranke o tome nisu izričito sporazumjele. I tu je izvor problema odabira mjesta na kojem će se spor riješiti: Sloveniji odgovara primjena načela koje je potpuno legitimno ali treba biti posebno ugovoreno (arbitražnim sporazumom ili sporazumom pred ICJ). Hrvatskoj odgovara institucija koja u pravilu ne koristi načelo pravičnosti (ICJ, osim ako ne postoji sporazum stranaka).

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Uz veliku ispriku autoru

Uz veliku ispriku autoru što skrećem s glavne teme, moram dodati jednu malu zanimljivost koja pokazuje tragediju hrvatske politike u kojoj su se ugnjezdile neinformirane budale

Zamjenik predsjednika Hrvatske stranke prava i saborski zastupnik Danijel Srb najavio je danas u Osijeku da ta stranka sutra pokreće potpisivanje peticije, kojom će se od Vlade RH zahtijevati trenutno pokretanje spora pred Međunarodnim sudom pravde u Haagu radi rješavanja graničnoga spora sa Slovenijom.
Izvor

Nadležnost ICJ-a za spor je UVIJEK sporazumna. Ili kroz prethodni sporazum, npr. Konvencija o genocidu gdje se stranke obvezuju da će buduće sporove oko konvencije podnijeti pred ICJ ili kroz naknadni sporazum (kompromisni ugovor) u kojem stranke ugovaraju da će već postojeći spor podijeti pred ICJ. Nema jednostranog pokretanja sporova protiv nekoga ako taj unaprijed nije pristao da se taj spor može iznijeti pred ICJ. Dakle, nema nikakvog smisla tražiti "trenutno pokretanje spora" jer je to nemoguće. Slovenija MORA pristati da se spor iznese pred ICJ, ne može ju se samo tužiti i prisiliti na parničenje pred tim sudom.

Danijel Srb je ignorant prve klase, a građani koji su podjednako neinformirani će pasti na ovaj populistički potez koji nema nikakav izgled za uspjeh.

Evo kako se manipulira građanima zbog neinformiranosti....

Opinioiuris

Tko je glasao

Krasno, onda pridodajmo u tu

Krasno, onda pridodajmo u tu skupinu i precjednika koji je izjavio isto jučer na hrvatskom radiju u emisiji 's predsjednikom uz kavu'.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Osnovno oruđe hrvatskih

Osnovno oruđe hrvatskih političara je manipulacija zbog neznanja. Trenutno je prikupljeno 3000 potpisa ljudi kojima NITKO (pa ni mediji!) nije rekao da je peticija besmislena tj. da postavlja nemoguć zahtjev. To držanje birača u mraku je "demokracija" na hrvatski način. Neznanje i neinformiranost, koje održavaju neprofesionalni mediji, su najveći neprijatelji napretka Hrvatske.

Opinioiuris

Tko je glasao

Neznanje i neinformiranost,

Neznanje i neinformiranost, koje održavaju neprofesionalni mediji, su najveći neprijatelji napretka Hrvatske.
Slažem se.
Samo kada ja pokušavam raskrinkati tko i zašto stoji iza takvih medija tada mi se lijepe svakojake etikete (neću ih ponavljati jer nije pristojno), ali ne bih o tome jer se trudim ne postati 'trollom' :)

cogito ergo sum

Tko je glasao

Pazi, ključna riječ koju

Pazi, ključna riječ koju bih ja u gornjem komentaru opinioiurisa naglasio, nisu "neprofesionalni mediji", nego neznanje. Drugim riječima, nećemo riješiti problem "napretka Hrvatske" ako "otkrijemo tko su poslodavci tim medijima" i sl. , nego ako obrazujemo ljude i ako ljudi nauče misliti vlastitom glavom.

Uvijek će biti neprofesionalnih medija, i uvijek će biti neodgovornih novinara. No, mediji su uvijek pravo ogledalo društva u kojem se izdaju, zato jer ovise o svojim čitateljima koji ih kupuju. U Hrvatskoj je najprodavaniji i najčitaniji list 24 sata, ali...ima li ikojeg drugog lista koji je potpuno kritički spreman pisati o događajima u društvu? Evo, i bussiness.hr se gasi.

Isto je tako u Velikoj Britaniji, npr, najprodavaniji The Sun, list od kojeg vam valjda ostaje žuto na prstima kad ga primite, ali dok god postoje i The Times, Independent, Guardian, situacija nije toliko ozbiljna - Gaussova krivulja uvijek ima maksimum na apsolutnoj prosječnosti; ali nisu prosječni ljudi oni koji guraju društvo naprijed, nego oni iznadprosječni. A tih uvijek ima malo.

Tko je glasao

Drugim riječima, nećemo

Drugim riječima, nećemo riješiti problem "napretka Hrvatske" ako "otkrijemo tko su poslodavci tim medijima" i sl. , nego ako obrazujemo ljude i ako ljudi nauče misliti vlastitom glavom.
To je točno. Jedini problem u cijeloj priči jest što ljudi koji 'misle svojom glavom' moraju negdje raditi i za neki list pisati, zar ne?
Vidiš li ti ijednoga nezavisnog izdavača dnevnih, pa i tjednih, novina danas u Hrvatskoj?
Ja ne.
Dakle, ili pisati 'po diktatu' (vidimo na što to danas sliči) ili uopće ne pisati... nažalost, meni se tako čini.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Kakav narod, takvi

Kakav narod, takvi mediji.
Jer taj narod takve novine kupuje.
Poluobrazovan narod vjeruje medijima koji ga održavaju u takvom stanju, pod parolom "dajmo im ono što traže". Okrutno, ali istinito.
A princip razmišljanja vlastitom glavom vrijedi i za Hrvatsku, i za Sloveniju, i za svaku drugu zemlju na svijetu. Treba valjda težiti prema nečem većem, a ne prema tome da budemo gluplji.

Tko je glasao

Mislim da si ovo mogao malo

Mislim da si ovo mogao malo bolje pripremiti. I recimo poceti s ovim pismom...

Gospodin
Janez Drnovšek
Predsednik vlade
Republike Slovenije

Štovani predsjedniče Drnovšek,

Zbog izuzetnog značaja za hrvatski turizam, jer se radi o glavnom graničnom prijelazu potrebno je što prije završiti dio radova na graničnom prijelazu Plovanija. Iste smo zaustavili u lipnju prošle godine.

Mi ćemo ovih dana započeti i izvesti samo one radove koji su potrebni da se ovaj prijelaz osposobi za potrebe turističke sezone i to kako slijedi:

1. Izvedba nasipa za plato i priprema prometne površine.
2. Priprema betonskih temelja i montaža privremene nadstrešnice.
3. Montaža privremenih montažnih kučica za smiještaj državnih službi.
4. Izvedba radova na javnoj rasvijeti.

Dopustite da još jednom u ime hrvatske Vlade potvrdim i jamčim da izgradnja ovih privremenih radnji ne prejudicira graničnu crtu.

Navedene konstukcije mogu se ukloniti u roku od 5 dana.

Molim da gornje primite na znanje uz razumijevanje.

Sa štovanjem,
Zagreb, 18. svibnja 1994.

PREDSJEDNIK VLADE
Nikica Valentić

Tko je glasao

Kao što napisah, nije mi

Kao što napisah, nije mi bila namjera predstavljati sve slovenske argumente za granicu, barem ne sve odjednom. Nisam glasnogovornik njihovog ministarstva vanjskih poslova, pa zašto bi to radio? Mogao bi ti napisati dnevnik. Ili Smučar. Ili Slovnick.
Isto tako mi nije bila namjera braniti bilo koju stranu.
Namjera mi je bila pokazati kakvi su "argumenti" zavladali političkom scenom, i kako je došlo do krajnje radikalizacije. Činjenica je da je glavni predlagač referenduma u Sloveniji stranka koja otvoreno prisvaja Istru i Međimurje. Politički "faktori" koji tvrde da su svi Hrvati kajkavci Slovenci. I da je istočna Švicarska također "povijesno slovensko ozemlje". Valentićevo pismo kojim Slovenci dokazuju da granični prijelaz Plovanija ne predstavlja i granicu nema nikakve veze s takvim tvrdnjama, koje nemaju veze sa zdravim razumom, osim što predstavljaju otvoreni slovenski iredentizam.

Tko je glasao

Da, samo sto si ti namjerno

Da, samo sto si ti namjerno odabrao samo one argumente koji tebi odgovaraju da Slovence prikazes kao 'bad guys'. Predlagac referenduma, da. Ali sto to uopce dokazuje? Da referendumski postupak moze pokrenuti svatko? Problem bi mogao nastati tek ako predlagac skupi dovoljno potpisa i potom jos pobijedi na referendumu. Ako ne skupi dovoljno potpisa, slovensko biracko tijelo ce se pokazati kao biracko tijelo koje zna razliku izmedju onoga o cemu vrijedi odlucivati na referendumu i onoga o cemu ne vrijedi odlucivati na referendumu. Sto je jako zanimljivi eksperiment. A ti bi jako rado 'suspendirao' demokraciju zbog prijedloga koji se tebi osobno ne svidja. Danas sam procitao da su do danas skupili 50 potpisa, ostalo im je jos 32 dana i 39 950 potpisa.
A ovo pismo ti samo dokazuje da je u jednom trenutku hrvatska vlada priznala da se radi o spornom teritoriju (inace velicine pola nogometnog igralista). Ocito je da sporni teritorij postoji i netko ce rijesiti (medijacija, arbitraza, sud) ciji je. I nekorektno je kao sluzbeno slovensko stajaliste navoditi rijeci Jelincica. Tvoj naslov sugerira da zelis predstaviti stajaliste druge strane. A opet pises kao da radis za MVP.
A ovdje pisem o slovenskim argumentima iskljucivo zato sto postoje dvije strane. Da sam na slovenskom sajtu, pisao bih o hrvatskim argumentima.

Tko je glasao

Ali sto to uopce dokazuje?

Ali sto to uopce dokazuje? Da referendumski postupak moze pokrenuti svatko?
mislim da je veci problem u tome sto su pahor i jansa neodgovornom politikom rastezanja doveli proces u situaciju da ga moze ugroziti prikupljanjem potpisa za referendum.

no, pritom bih npomenuo da je hrvatska politika po tom pitanju jednako tako neodgovorna, i da uvijek ceka da netko drugi rijesi problem ("to je sad problem EU", "to je sad problem washingtona"...) zasto? zato jer i HDZ "zivi" od tih napetosti i neodgovornog napuhavanja problema. na racun stvarnih nacionalnih interesa.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Razumijem tvoju reakciju,

Razumijem tvoju reakciju, martine. Vjerojatno bismo i mi u Hrvatskoj tako reagirali kad bi referendum tog tipa pokrenula neka od neparlamentarnih hrvatskih stranaka. Međutim, Hyeronimus ukazuje na dvije stvari: (1) da je moguće proceduru referenduma zlorabiti i (2) da u Sloveniji postoji izražena volja (i od parlamentarnih i od neparlamentarnih političkih stranaka) da se legalnim, ali nelegitimnim, pritiskom na RH riješe preostali teritorijalni sporovi između dviju država.

Jednako kao što SSN zlorabi domaću demokratsku proceduru, službena slovenska politika zlorabi svoj položaj u EU. Sve to svjedoči o političkoj nekulturi i kratkovidnosti. Žalosno, ali istinito. Obično smo u Hrvatskoj jako kritični prema političarima zbog njihove korumpiranosti, orjentiranosti na grupne i privatne interese, nesposobnosti, populizma, nacionalizma i uvijek nam se demokracija drugdje čini boljom. U usporedbi sa ponašanjem Slovenije u ovom slučaju, hrvatski političari i političarke se zbilja nemaju čega sramiti.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Kaj me naj više čudi da si

Kaj me naj više čudi da si u stanju dnevnike svojih istomišljenika pravilno procjenit, a one od ne istomišljenika znaš dobro izvrnut.

Tko je glasao

Skviki, danas mi je

Skviki, danas mi je rođendan (malo prosim čestitike od dragih mi pollitičara i pollitičarki :-))) pa sam u dobrom raspoloženju :-)) a ti si me sad ovim komentarom još više razdragao. Jako sam se slatko i od srca nasmijala :-)))) Hvala ti!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve naj bolje za tvoj 30

Sve naj bolje za tvoj 30 rođendan od srca.
Marijan

Tko je glasao

mnogo zdravlja, sreće

mnogo zdravlja, sreće osobnog i poslovnog uspjeha!
fuminanti/Marija

Tko je glasao

Hyero, svaka/ki (ovisno o

Hyero,
svaka/ki (ovisno o oprijedeljenu;)) ti dala!
Zbog truda, analitičkog pristupa i prosudbe.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

ja sam u dilemi! ako me

ja sam u dilemi!

ako me sjećanje ne vara, istovremeno smo istupili iz Juge!
pa smo imali pretvorbu i mi i oni - ni kod njih nije bilo sve na pravdi Boga, ali daleko bolje nego kod nas!
pa su oni ratovali sedam dana - mi pet godina!
pa su oni u Evropi a mi nismo i nećemo tako skoro biti, bojim se ne samo njihovom zaslugom! iskreno, meni se baš i ne žuri previše u tu i takvu Evropu jer meni tutor ne treba a očito da nama treba kad toliko srljamo u to.
kako bi naš Ap rekao, kardeljizam, iako njihov, kod nas je doveden do savršenstva ( usput gdje nam je AP?) pa mi se nekako čini da su limiti više naši nego njihovi....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci