Tagovi

Antistrana?ki dnevnik

Kraj sedamdesetih. Jesen u Splitu. Jedan mulac i njegov djed ?ine ?ir po rivi. Djed iz Zagreba, stari boem na pragu penzije, odra?uje posljednje godine staža na sudu kao savjetnik. Mulcu, mojoj malenkosti, proleti pitanje kroz glavu:

„ Zašto nisi sudac? Zar je tako teško u?i u Partiju? Oli idu jude!?“

Na to me djed po?ne propitkivati o posljednjim utakmicama Hajduka, u kojima on i nije bio baš bajan. Našao sam u sekundi sto razloga za loš rezultat svoga tima: sudac, ozljede, loš teren, politi?ke kuhinje … No, nisam ni pomislio da je razlog poraza moga kluba, moje svetinje, i njihova loša igra. Po?ela mi se u glavi paliti lampica i onda mi je djed rekao nešto, što nikada nisam zaboravio:

„Niti jedna vlast nije dobra i ima puno svojih mana. Vidjeti ?eš i višestrana?je u našoj zemlji, ali vlade bez ozbiljnih falinkih - ne. Kao što ti ne možeš objektivno gledati utakmice Hajduka, tako ni kao ?lan neke stranke ne?eš mo?i gledati objektivno njihove 'loše utakmice'.“ Ni njemu tad nije palo na pamet da bih ja jednog dana mogao htjeti u?i u politiku, biti njezin aktivni sudionik, a ne samo pasivni promatra?. Politika nam je, obojici, bila u domeni znanstvene fantastike.

Kraj osamdesetih. Djed je ve? otišao svetom Petru za kurira. Na znanstvenom polju postižem vrijedne rezultate i „mu?im“ partijske strukture fakulteta svojim tvrdoglavim odbijanjem njihovog zova. U završnim godinama fakulteta i prvim postdiplomskima izredalo se stvarno dobrih profesora u ozbiljnim razgovorima sa mnom i uvjeravanjima kako su promjene mogu?e, ali ako ho?u utjecati na njih, mogu to najbolje i jedino kroz strukture Partije. I onda odjednom - višestrana?je. Festival demokracije! Oformilo se puno „novih“ timova, a ubrzo i nove „lige“. Moram priznati kako me je u jednom trenutku Vlado Gotovac svojim govorništvom toliko zaveo i stavio pred iskušenje strana?ke pripadnosti, no na sre?u ostatak mom?adi mu je, veliki dijelom, bio toliko o?igledan škart, što me, u kombinaciji sa djedovim rije?ima, spasilo od navla?enja strana?koga dresa. Ostalo mi je razmišljati kako, osim glasovanja, mogu utjecati na politi?ke procese ili se barem pitati o nekim politi?kim odlukama, a da ne budem strana?ki pripadnik. Apsurdnost situacije je u tome da pripadam velikoj ve?ini svojih sunarodnjaka koji imaju iste opravdane želje i zahtjeve.

Kraj devedesetih i sadašnjica. Dvije najve?e stranke, HDZ i SDP, zauzimaju skoro kompletnu politi?ku scenu i na razli?ite na?ine usisavaju i neutraliziraju ostale stranke. Pojam tre?eg puta kojemu se vesele i nadaju neke optimisti?ne stranke i gra?ani, prakti?no je neizvediv. Liberali, seljaci i pravaši uskoro ne?e više mo?i formirati ni svoj klub zastupnika, a ista sudbina ?eka i narodnjake u skoroj budu?nosti. Nema niti novih ideja, niti novih ljudi. Baviti se politikom postaje u o?ima naroda opet „šporak poso“ kojim se ?asni ljudi ne bave, ?ime se samo pogoduje dvjema najve?im strankama. A baš mi smo bili sudionici jako bolnog otrežnjenja i želje naroda da sâm odlu?uje o svojoj sudbini, kada smo od jedne jugoslavenske lige napravili sedam, a i još poneka se nazire u budu?nosti. U školama smo na povijesti u?ili jednu veliku pogrešku, a to je da su od europskog prolje?a (bu?enje naroda) do završetka Prvog svjetskog rata formirane gotovo sve europske države. Krajem 20. i po?etkom 21. stolje?a broj država u Europi se i više nego udvostru?io, i još nije kona?an. Još uvijek smo svjedoci formiranja Europe i europskog prolje?a. Slijede rekonstrukcije još nekih država u kojima narod ho?e odlu?ivati o svojoj sudbini i imati svoje nacionalne nogometne timove. Španjolska sa Katalonijom i Baskijom, Talijanski sjever, Belgija, Škotska itd. Zato ?e i u našem Saboru opstati regionalne stranke jer svaki ?ovjek želi upravljati svojim životom, a ne biti vo?en od ljudi koji u principu svoje osobne interese stavljaju iznad interesa naroda. Kao što narod nije bio zadovoljan glomaznom i krutom državom, tako nije zadovoljan ni glomaznim i krutim strankama. Kao što narod nije bio zadovoljan jednostrana?kim upravljanjem zemlje, tako nije zadovoljan ni sada dvostrana?kim, jer njega opet nitko ništa ne pita. Daljnje usitnjavanje zemlje u bliskoj budu?nosti nemogu?e je, neprakti?no i opasno. Prema tome, jedina opcija je usitnjavanje udjela velikih stranaka, koje u ovom trenutku ne zadovoljavaju želje i potrebe natpolovi?ne ve?ine gra?ana Hrvatske, u vlasti. Njihova i moja želja je da biramo ljude, a ne stranke koje ?e nas zastupati. Te promjene su neminovne ne samo kod nas, ve? i u svijetu. Konspirativno upravljanje svjetskom politikom, kojom se zadovoljavaju prvenstveno korporativni interesi, istje?e. U tom kontekstu se i pojavljuje WikiLeaks, kao borac za otvoreno društvo, a protivnik autoritarnih i konspirativnih sila koje u uskom krugu odlu?uju o našim sudbinama. Ovo ?e biti stolje?e velikih transformacija i gašenja stranaka. Današnja tehnologija, Internet, omogu?uje nam da se u veoma kratkom vremenu i gotovo besplatno izjasnimo na državnoj ili ?ak europskoj razini o bilo kojem bitnom ili manje bitnom pitanju, bilo to slanje naših vojnika u Afganistan ili postavljanje WC-a na Jela?i? placu. Referendumsko odlu?ivanje mora postati okosnica kod donošenja politi?kih odluka, a ne da se o životu i ratovanju naše djece odlu?uje nekim tajnim dogovorima i interesima, potpuno netransparentnim, a možda i neprihvatljivim narodu u ?ije ime se to ?ini.

Ovaj dnevnik sam po?eo sa balunom pa je red da ga sa njim i završim jer su i nogometni djelatnici, koje ve?ina društva anticipira kao primitvne, shvatili ono što politi?ari ne shva?aju. Biranjem reprezentativnog tima na osnovi klupskih interesa i pripadnosti ne može se posti?i dobar rezultat. Ako se u reprezentaciju, u prvu jedanaestoricu, ubaci samo jedan igra? vo?en nekim drugim razlogom, a ne kvalitetom i timskim duhom, neminovna je „tragedija“ u igri, a budu?i da se radi o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, to onda zna?i i nacionalnu „tragediju“. Prava nacionalna tragedija doga?a se onda kada se u Vladu i Sabor ne biraju najbolji igra?i, ve? „klupski“. S takvim na?inom odabira i naša nogometna reprezentacija bi nas brukala svugdje po svijetu i mnogima tjerala suze na o?i. Zbog sadašnje politi?ke reprezentacije pla?emo, ali ne samo od tuge ili srama, ve? od veoma konkretne muke i boli.

Komentari

Zemlje neposrednog odlučivanja

Kako bih ja volio i kako mislim da bi trebalo upravljati zemljom, čime bi se i smanjila stranačka moć je primjer Švicarske. Još nisam našao neke podatke ali do tada nešto iz rada prof. Biljane Konstadinov i njenog rada " Referendum građanske inicijative u Europi: Švicarska Italija, Hrvatska". Ovdje sam kopirao samo jedan manji dio a koga zanima lako će ga naći i pročitati u cijelosti.
" ... Sustav inicijative u kome je inicijator određen broj građana temelj je ustavnoj koncepciji referenduma kao sredstva građana. Tijela državne vlasti sudjeluju u postupku narodnog konzultiranja, no ne mogu ocijenjivati njegovu oportunost i osim u izuzetnim slučajevima, ne mogu spriječiti održavanje referenduma. Razvijene europske demokracije u kojima je prihvaćena ustavna koncepcija nacionalnog referenduma kao sredstva građana mogu se nabrojati na prste jedne ruke. Riječ je o Švicarskoj i Italiji, a povijesni primjer je Weimarska Republika. Nakon ustavnih promjena u studenom 2000. Hrvatska usvaja navedenu koncepciju (čl.86.st.3. Ustava Hrvatske). Moramo naglasiti da je Švicarska jedina razvijena demokracija u kojoj se referendum građanske inicijative primjenjuje na području ustava.
Suprotno koncepcijama referenduma kao sredstva političkih stranaka ili državnog poglavara, koncepciji je cilj osigurati neposredno sudjelovanje naroda u oblikovanju državne politike i protiv volje oblikovane u predstavničkom ili tijelima izvršne vlasti. Referendumski postupak može pokrenuti svaka manjina koja u određenom trenutku misli da predstavlja stavove većine naroda..."

Tko je glasao

Bravo! Tako je. Ja sam prije

Bravo! Tako je.

Ja sam prije nekoliko mjeseci proučavala Britance. Drugačije, ali isto jako dobro. Zastupnici u parlamentu se itekako moraju truditi za svaki potpis i stalno biti u dosluhu sa građanima.

Tko je glasao

Konja možeš dovesti do vode,

Konja možeš dovesti do vode, ali ga ne možeš natjerati da vodu pije.

Njih se ne može natjerati da ''vodu piju'', pa im se mora ''posoliti'', a nakon toga žeđ je neizbježna.

Tko je glasao

I ja sam, kao i Ljubo Ruben

I ja sam, kao i Ljubo Ruben Weiss, bio te 1989. na osnivanju HSLS-a. Ne kao potencijalni član, već kao studentski novinar. Pitao sam u mikrofon i kameru, sjećam se, Relju Bašića koji je isto nazočio osnivanju Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza, je li on jedan od osnivača HSLS-a.
"Ne, ne", odgovorio je. "Ja sam pozvan samo kao gost". Očito je tada postojao strah od represije koju smo svi mi u nekoj mjeri osjećali u vrijeme Jugoslavije.
Ja sam imao stalnu fobiju da me netko prisluškuje na telefon (koji tada zapravo još u kući nismo ni imali) i da će nam jednog dana milicija pokucati na vrata i odvesti me. Bio sam tad mladić pun ideala, ali zapravo nisam radio ništa što bi me moglo koštati slobode ili uzrokovati bilo kakve probleme u smislu političke nepodobnosti.
U mojoj obitelji nikad nitko nije bio u partiji i to se smatralo nečim lošim. Do Uskrsa i Božića se jako držalo, a djed je bio osobni vinski prijatelj s našim župnikom.
No, nikad se nitko prije mene ni nije bavio politikom. Nemam u obitelji ni ustaše, ni partizane. Moja prabaka je, istina, izgubila bogatstvo u propasti banke u sumrak predratne Jugoslavije, ali mojoj obitelji partitzani ništa nisu uzeli, jer obitelj već nije ništa ni imala početkom drugog svjetskog rata.

Hoću reći da u politiku nisam ušao s teretom mržnje prema bilo kakvoj političkoj opciji. U HNS sam se učlanio kad sam već skupio nešto pameti i životnog iskustva i mislim i dan danas, nakon puno godina, da je to bio dobar potez.
Ne mislim Splićo da intelektualci poput tebe trebaju sjediti u publici i promišljati jesu li pravi igrači izabrani u reprezentaciju. Izađi na teren. Nametni svoju igru.

Također se ne slažem s tezom da će opstati samo 2 najveće političke stranke, jer u Hrvatskoj ima dovoljno ljudi koji misle poput tebe da to nije dobro.

Tko je glasao

Stega

Onliko koliko znam jaki individualci vrlo teško ulaze u stranke. Teško je prihvatiti stranačke stege pogotovo ako se sa nečim ne slažeš. Obično tada individualac izgori te odlazi iz stranke.
A još gore ako je u maloj sredini gdje nema prostora za djelovanja.
Nije isto baviti se politikom u večoj sredini ili u nekoj zapizdini gdje HDZ ima vlast od devedesetih godina:):):).(Pogotovo tamo gdje ima više birača nego stanovnika).
Zato u potpunosti razumim Spliću.
Također ne mislim da će opstati samo 2 najveće političke stranke.
Već prije sam negdje napisao da će regionalizacijom Hrvatske doći do osnivanja novih regionalnih stranaka za koje mislim da će imati većeg utjecaja u politikom životu.
To dokazuje i HDSSB kojen predviđam daljnje jačanje pogotovo što će Glavašev utjecaj biti sve manji i manji. Treba pogledati i Istru gdje uz IDS nastaju i druge stranke.

grdi

Tko je glasao

?

Treba pogledati i Istru gdje uz IDS nastaju i druge stranke.

ako misliš na Ladonju, onda te duboko žalim. podržavaš Bajiće, Šeksove,Todoriće, Mudriniće, itd.

Bravo!

Tko je glasao

Veli Jože

Prije nego nešto napišeš dobro razmisli. Dakako da nisam mislio samo na Ladonju, a i da jesam to ne znači da imam bilo kakvih simpatija prema njima ili nekome drugome.
Moja konstatacija je bila ta da će decentralizacijom i regionalizacijom doći do stvaranja više regionalnih stranaka. Za sada sam mišljenja da će to biti dobro, a budučnost će pokazati.
Nevjerojatno kako me svrstavaš u pobornike gore navedenih.
No nije tvoj komentar ni za čuđenje kad se sagleda sav tvoj ovdje ispisani opus.

grdi

Tko je glasao

Nevjerojatno kako me

Nevjerojatno kako me svrstavaš u pobornike gore navedenih.
No nije tvoj komentar ni za čuđenje kad se sagleda sav tvoj ovdje ispisani opus.

osim Ladonje ne vidim druge alternative postojećoj koaliciji IDS-SDP-HNS. što sam drugo mogla zaključiti?
a ovo drugo što si napisao shvaćam kao povrijeđenost, pa se ispričavam. nije mi bila namjera povrijediti te.

Tko je glasao

raznolikost

Ladonja možda nije dobar za Hrvatsku i Istru ali ulazak manjih stranaka i ljudi različitog mišljenja-je.
Uzmimo pravaše sa kojim se ideološki ne slažem ali dok su Tadić, Rožić, ona korčulanka policajka (ne mogu se sjetiti imena) i ostali bili u Saboru imali smo širu lepezu mišljenja a i oni su svoj posao narodnog zastupnika jako dobro radili.
Sem što različitost donosi više ideja tako i otežava korupciju. Velikim korporacijama (Todorić, Jazić) je puno lakše uticati na vodeće stranke nego na mnoštvo pojedinaca.
Sigurno se biranjem ljudi a ne stranaka narodu mogu desiti velike greške ali one su puno manje ako se izabere nekoliko loših pojedinaca nego li stranka sa lošom politikom koju slijedi njeno većinsko članstvo u Saboru sa 50-60 glasova. Greške u odabiru par loših pojedinaca se može amortizirati ali u odabiru stranke sa lošom politikom-ne.

Tko je glasao

Ruža Tomašić

Ruža Tomašić je iz Trogira ako se dobro sjećam. I potpisao bih gore navedeno da pravaši nisu moji ideološki istomišljenici, ali je ta trojka odlično radila svoj posao. Vrlo mi je čudno kako su ostali pravaši mogli tek tako prihvatiti Đapićevu diktaturu i dozvoliti odlazak ljudi koji su tako dobro i marljivo radili, te stvarali novi imidž mekšeg HSP-a.

hatepogodak

Tko je glasao

ne slažem se jer se ulaskom

ne slažem se jer se ulaskom tajkuna u politiku upravo legitimira zlo nastalo u RH u posljednjih 20 godina.

da je bilo koja druga osoba na njegovom mjestu - skidam kapu, čak se i pridružim ako su prave stvari u programu. mislila sam da će to biti Lesar, kad ono - ćorak.

Tko je glasao

stranke

Ja nisam uopće protiv ulazaka ljudi u stranke pa čak ni za sebe neću reći kako neću sigurno ući u neku stranku. No odbija me i pomisao kako se nešto može učiniti samo kroz stranke. Volio bih naći način, ne samo za sebe nego i za dobar dio građana i građanki Hrvatske, kako se uključiti u politčko odlučivanje i približiti se samom pojmu demokracije koji se nalazi i u samom njegovom pojmu ili definiciji te riječi. Narod odlučuje, narod se pita. Baš sam jučer bio sa istaknutim vašim članom u Makarskoj koji dobro zna da ću vam pomoći koliko mogu a još mu nisam rekao ni čvrsto ne glede slijedećih lokalnih izbora i može bitnog zajedničkog nastupa ili u boji HNS. Vjerojatno će odgovor biti negativan (glede ulaženja u HNS a ne pomoći i suradnje)) ali to bi bilo, možda, dobro i za stranku i za ljude i za mene. I prije sam aktivno pomagao kao recimo HSS-u na pretprošlim lokalnim izborima. Poslije dobrog rezultata su očekivali i da potpišem pristupnicu što se nije desilo. Za mene je to sigurno bilo dobro kada pogledam što je HSS učinio na lokalnoj i nacionalnoj razini
Kako se uključiti ostaje pitanje a jedan od odgovora sam diskretno naznačio u mom tekstu. Pojačavanjem referendumskog odlučivanja. Ako su SDP i HDZ stvarno za demokraciju onda ih treba stiskati da se zakonski omogući obavezan referendum i prihvatanje njegovih rezultata barem o najbitnijim pitanjima. Postoji jedna svjetska organizacija koja se baš time bavi i na njihovoj stranici je objašnjeno kako se određene grupe zemalja odnose prema referendumskom odlučivanju. Tu je, mislim, Švicarska, na vrhu a mi na dnu. Za ovaj dnevnik sam tražio njihovu stranicu (ranije su se oglašavali u e-novinama) pa ako netko može da mi nađe link-hvala. I ja ću ga još malo potražiti.
Ovaj dnevnik je izvorno ima neke 4 kartice teksta a ja sam ga "kasapio" da ostane srž za diskusiju. Tu su bile i neke varijante i ostvarivost kako zemljom upravljati najboljim ljudima. Jedna je bila da vodeće stranke u državnom interesu guraju najbolje ljude a ne stranačke (nemoguće). Druga je bila biranje ljudi a ne stranaka (nemoguće). Ta mi se najviše svidila jer bi i skoro uništila korporativno i koruptivno vladanje ali je zato baš trenutno nemoguća.
Uglavnom treba se boriti za što šire uključivanje ljudi u politiku. Mijenjanje procesa donošenja političkih odluka. Traženja izbornog sistema kojim će se stvarno birati najbolji ljudi a ne stranke. Čekati da to stranke počnu činiti izgleda iluzorno.
P.S. Ovdje sam i tebi i Ljubi odgovori jednim dijelom pa sam se i stavio u sredinu.

Tko je glasao

stranke kako koja,

Splico,

slično iskustvo poput Tvoga imala sam i ja sa HNSom u Rijeci.

Otišla sam na njihovu kavu sa građanima ( prije izbora 2007. );

jer je gost bio prof. dr. Pero Lučin, pregovarač u poglavlju za znanost za pristup u EU ;
( čovjek sa kojim sam prije 32 godine išla u srednju školu ).

Postavila sam nekoliko pitanja vezano za obrazovanje odraslih, te zapošljavanje poslije tečaja.

Otišla sam pozdraviti dr Lučina, te ih zamolila da koaliraju sa SDPom, kako bi HDZenjare poslali u povijest.

Tadašnji dogradonačelnik Ri, G Poropat i valjda glavni u ogranku, pokušao me zavrbovati i pozvao u riječki "hram politike",
zgradu u kojoj je nekad bio CK SKH; a sad su u njoj manje stranke.

Kako ja baš nisam tako naivna, samo sam se nasmijala; a Poropat je kasnije optužen za utaju poreza i privredni kriminal.

Nisam htjela prozivati HNS; svaka stranka ima svoje gadove, te one koji imaju manje ili više putra na glavi.

Krajem prošle godine, poslije dugog razmišljanja, a potaknuta dnevnicima od Acinuma;

upisala sam se u jednu polit. stranku, prvi puta u životu u 50. godini.

Da li je moja odluka bila ispravna, pokazat će mi vrijeme i djelovanje te stranke.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

HSS lokalno i nacionalno

Za mene je to sigurno bilo dobro kada pogledam što je HSS učinio na lokalnoj i nacionalnoj razini
Uspjehe HSS-a lokalno i nacionalno bi trebali mjeriti prema razvoju djelatnosti, da nabrojim ponešto bez pravog reda i težine značaja za državu

  • - proizvodnje vezano za zemlju, more, rijeke, šume
  • - prerade tih proizvoda
  • - organizacije plasmana, otkupa, čuvanja
  • - primjene novih tehnologija u proizvodnji i čuvanju
  • - vezi s drugim djelatnostima – turizmom
  • - ekološka proizvodnja
  • - ….

Što je od ovoga nabrojanog ili važnog a ne navedenog popravljeno i uznapredovalo?

Ono što sigurno nije to je raspodjela milijardi novca stimulacija po površini (a ne po proizvodnji), život seljaka  i sigurnost, banke koje povoljno prate proizvodnju, Zakon o golfu, zerp, smanjenje uvoznog lobija itd. O aferama nećemo.

Jedini veći uspjeh HSS-a je održavanje HDZ-a i sebe na vlasti kako lokalno a naročito nacionalno. Tako da je predsjednik stranke i ministri iz HSS-a postali nevidljivi i nečujni. Jedino ih se vidi kada smiruju prosvjede seljaka i obećavaju da će se zaostaci platiti.

Tko je glasao

nesporazum

Izgleda kako se nismo najbolje razumjeli. Baš zbog lošeg rada HSS-a kažem da je za mene dobro što nisam uskočio u njihovu pobjedničku kompoziciju. Na lokalnoj razini su prvo ušli u opoziciju sa SDP-om i nezavisnima da bi nakon godinu dana prešli HDZ-u i skinuli vlast. Ni malo se ne stidim što sam im pomogao u sastavljanu izbornog programa ali mi je ovo poslije bilo neprihvatljivo i danas bi se crvenio pred ljudima u mjestu.
Na državnoj razini svi znamo što rade a seljake su definitivno izdali i uništili stranku kada su prepustili čelno mjesto ministarsta poljoprivrede.

Tko je glasao

@splica Ako ne stranke...??

Na Fakultetu političkih znanosti naučili sam od Ljube Bobana sedamdesetih prošlog stoljeća što je to STRANČARENJE, koji je vrlo precizno predavao o djelovanju stranka između dva rata. Bio je to - taj dio nacionalne povijesti - nešto što se teško savladavalo. Jednostavno - bolila glava nas studente. I onda smo mi zaključili da taj jednostranački sustav i nije tako loš, iako smo kao neka ljevica u ljevici stalno nešto zanovijetali. No, devedesetih sam bio među prvima koji su se zalagali za višestranačje. Istrčao za govornicu u "PIjadi" l989. i pozdravio osnivanje HSLS-a dok to Račan i Sardelić nisu ni u bunilu pomišljali...
A danas?? Ne znam. Znam samo da je utopija Net smatrati zamjenom za stranke...
I valjalo bi, dok se ne izmislili nešto pametnije od parlamentarne demokracije, pisati O STRANČARENJU kao negativnoj političkoj pojavi, a stranke razvijati unutrastranačkom demokracijom. Je, ali za to treba imati muda, lakše je klimati stranačkim bosovima... Proturječi mu i nema te na izbornoj listi, točka.
Najveći šok je nastao za mene kada sam shvatio da se stranke osnivaju u većini po etničkom načelu. Brzo sam shvatio da je to ne početak nego kraj kakve-takve demokracije i Jugoslavije, etnički čiste stranke, po prirodi, moraju se sukobljavati... Još kada ih vode - promašeni bankar i kompleksaš (Milošević) ili ishlapjeli generali (Tuđman), ili religijom fascinirani hođa(Izetbegović). Od vođa stranka prometnuli su se učas u - GOSPODARE RATA, sjebavši cijele naraštaje za najmanje 20 godina zaostatka za evropskim koliko-toliko civiliziranim svijetom.
I tvrdim najozbiljnije da je u pojedinim razdobljima u SK bilo više unutarstranačke demokracije nego u ijednoj stranci u Hrvatskoj danas.
Zaključak: nisu političke stranke problem po sebi, nego njihova zloupotreba, posebno STRANČARENJE... A pisati protiv stranaka je postalo popularno, međutim, trend bi mogao postati opasan - pa da se s današnje dvije dominantne opet vratimo na samo jednu stranku. I njoj dodamo, jedan narod i jednog vođu.
Milina????

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

jednostranačje

Iz dnevnika sam izbacio jedan veći pasus koji se odnosio na iskustvo koje sam dobio za života u Engleskoj. Vidim da sada i Veli Joža malo proučava njihov sistem od koga sam ja krajem osamdesetih očekivao da mi pokaže pravu demokraciju no to se nije desilo već zapravo skoro suprotno.
U početku sam bio oduševljen kako skoro svatko zna svoga zastupnika u parlamentu i kako običan građanin može sa njim komunicirati. Onda su mi prijatelji počeli ukazivati na anomalije a najveća je da je politički sistem u svojoj praksi samo dvostanački u kome se ne nalazi većina građana. Političke razlike između Laburista i Konzervativaca su u jednom užem broju pitanju tako da i sami Englezi kažu da su više na nivou stranačkih frakcija nego li ozbiljnijih ideoloških. Zadnjih 50-tak godina se pojavljuju ,sa vremena na vrijeme, i Liberali što dovodi do zajedničke borbe dviju najvećih stranaka protiv njih. Ta borba je redovito bila prljava i u njoj se nisu birala sredstva. Krene se sa izmišljenim aferama, blokadom medijskog prostora, ubacivanjem "krtica" u njihove redove, kupovinom zastupnika itd.
Ove godine su Liberali, napokon, osvojili dovoljan broj glasova u njima nesklonom biračkom sistemu da su ih morali ozbiljno shvatiti i ponuditi partipaciju u koalicijskoj Vladi konzverativaca što su oni prihvatili i prestrašili svoje birače. Definitivno razočarenje je došlo sa drastičnim povišenjem školarine koje će onemogućiti puno mladih ljudi u akademskom obrazovanju. Time su izdali svoje glasače i narednih par desetljeća neće moći okupiti oko sebe respektabilni broj birača.
Slična stvar se dešava i kod nas tako da se i mi približavamo tom sistemu gdje će naše višestranačje ličiti više više frakcionaštvo.
Kada bi SDP obećao da će, kada se domogne vlasti, mijenjati izborni zakon kojim će se omogućiti da u Sabor uđu i manje stranke kao i nezavisni zastupnici, bio bih vrlo blizu potpisivanju pristupnice. Ako bi još i obećali kako će jačati referendumsko odlučivanje ne bih se razmišljao oko svoga potpisa i uložio bi svu svoju energiju u tu opravdanu borbu.

Tko je glasao

Vidim da sada i Veli Joža

Vidim da sada i Veli Joža malo proučava njihov sistem od koga sam ja krajem osamdesetih očekivao da mi pokaže pravu demokraciju no to se nije desilo već zapravo skoro suprotno.
Onda su mi prijatelji počeli ukazivati na anomalije a najveća je da je politički sistem u svojoj praksi samo dvostanački u kome se ne nalazi većina građana.

eto, a kad ja to napisem, onda sam "stranacki vojnik" i poslusnik koji se bori za apsolutisticku vladavinu stranaka. :) :)

vecinski izboni sustavi - barem u europskim parlamentarnim sustavima - nisu rjesenje, i vode ka vecoj bipolarizaciji.

Kada bi SDP obećao da će, kada se domogne vlasti, mijenjati izborni zakon kojim će se omogućiti da u Sabor uđu i manje stranke kao i nezavisni zastupnici,

htio bih prvo da bude jasno da ja pisem iskljucivo u svoje ime.

ulaz "manjih stranaka" u parlament moze se zagarantirati jedino proporcionalnim izbornim sustavom, u kojemu pak mora biti nekoliko izbornih jedinica (po mom misljenju - optimalno pet) jer bi se inace dotukle regionalne stranke, a kojih ne smije biti ni previse jer se inace malim brojem zastupnika po izbornoj jedinici rusi reprezentabilnost (tj. mali nemaju sanse).

utoliko nije ni cudno da upravo mala stranka (laburisti) ide sa prijedlogom na toj razini (kod njih mi se doduse ne svidja razlicit broj zastupnika po jedinici, jer mislim da bi to u kombinaciji sa dhondtom moglo biti protuustavno (ali ne po osnovi koju je mrak naveo))

sto se "nezavnisnih" tice, am izborni sustav se ne bavi time da li je lista nezavisna ili stranacka, vec iskljucivo ostvarenom potporom gradjana. u tom smislu je nemoguce ista "omoguciti". ono sto pak treba napraviti jest izjednaciti okolnosti izbornog natjecanja za sve sudionike - sto danas nije slucaj, buduci se za nezavisne liste propisuju posebna pravila (oko npr. vodjenja racuna za kampanju), te sveukupno poraditi na ostroj kontroli izvora financiranja.

Ako bi još i obećali kako će jačati referendumsko odlučivanje ne bih se razmišljao oko svoga potpisa i uložio bi svu svoju energiju u tu opravdanu borbu.

upravo je ta tema temelj mog stranackog (a i politickog) djelovanja. referendum (uz sprecavanje zloupotrebe) je puno jace sredstvo za poticanje gradjanske participacije od vecinskog izbornog sustava. a potreban je zato jer se demokracija kao proces (ne samo u hrvatskoj) nalazi pred krizom legitimiteta povjerenja u sustav kao takav.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

SDP

Svaka čast hatzivelkos. Ja sam baš i spomenuo SDP jer oni zastupaju lijevu ideju u kojoj bi prava svih ljudi trebala biti jednaka a tim i šanse za učestvovanje u vlasti. Da još jednom pojednostavnim čemu težim.
- promjene sustava u smjeru izjednačavanja šansi za izbor najboljih zastupnika a tim i vlasti
- promjenu načina vladanja kojom će se narod više pitati
Prvo se može desiti ako
- jedna od vladajućih stranki iskreno želi veću demokratizaciju društva. Sa tom izbornom porukom i obećanjem isunjavanja je SDP bi mogao puno profitirati i pridobiti masu nezadovoljnih birača
- jedna manja stranka osvoji zamjetan broj glasova i koja će svoje koaliranje u vlasti uvjetovati promjenom budućeg izbornog zakona. To su Liberali u Engleskoj obećali no kada su došli u tu poziciju izdali su biraće i ušli u vladajuću koaliciju bez toga krucijalnog zahtjeva koji bi demokratizicirao Veliku Britaniju.

Tko je glasao

:)))

Ja cijenim tvoj rad, ali njegove rezultate nama običnima reci kratko i jasno da svi možemo sudjelovati. Što će nam tablice i grafovi - tri rečenice i zaključak što mi imamo od toga, a onda mi tebi postavljamo pitanja da vidimo gdje je eventualna kvaka.

Imaj na umu da se obraćaš građanima i to ne baš jako educiranima.

Samo to.

Tko je glasao

Splico, SDP na čelu

Splico,

SDP na čelu oporbe sada obećava promjene da ne navodim koje,
sve su nabrojene na njihovu siteu u intervjuu sa ZM

http://www.intrevju.org/intervju.php?id_intervjua=268

Pitanje je što će moći ispuniti, a u dogovoru sa koalicijskim partnerima;

od kojih Ivan Jakovčić ;

istarski blefer, striper, karijerist i blenton;
ne obećava ništa dobro.

Sjetimo se peroida poslije izbora 2007.;
te prepucavanja između SDPa i HNS;
koja su završila, kako su završila;

a najviše je profitirao HDZ.

Zabrinjavajuće je,
da svi koji su oporba u Parlamentu čudnih likova i freakova;
ne vide potrebu ujedinjenja i rušenja HDZa sa vlasti.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Znam, znam, Splićo, samo

Znam, znam, Splićo, samo ovdje još ne shvaćaju da demokracija nije ono što misle da to jest jer im tako serviraju najmoćniji i to stoljećima. Ovakav tip zapadnjačke demokracije (varijacije na temu), samo je u principu optička varka koja ide pod ruku s kapitalom.

Prava demokracija bit će po mom sudu omogućena upravo internetom, a slažem se da su Švicarci sasvim ok za ovakve prilike u kakvima se danas Europa nalazi (i ne žele u EU, indikativno? ne znam. trebalo bi proučiti).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci