Tagovi

ANEKS G ME?UNARODNOG UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE

Dobar dan,
Prilažem tekst Aneksa G me?unarodnog Ugovora o pitanjima Sukcesije na Engleskom i Hrvatskom jeziku uz neke primjedbe(da ne bi netko upao u zabludu ili zaboravio)

......MOLIM VAÅ E KRITI?KE PRIMJEDBE I MIÅ LJENJA
......S poštovanjem SUS (SAMOSTALNA UDRUGA STANARA)-ZAGREB!

ANNEX G
PRIVATE PROPERTY AND ACQUIRED RIGHTS
Article 1
Private property and acquired rights of citizens and other legal persons of the SFRY shall be protected by successor States in accordance with the provisions of this Annex.
Article 2
(1) (a) The rights to movable and immovable property located in a successor State and to which citizens or other legal persons of the SFRY were entitled on 31 December 1990 shall be recognised, and protected and restored by that State in accordance with established standards and norms of international law and irrespective of the nationality, citizenship, residence or domicile of those persons. This shall include persons who, after 31 December 1990, acquired the citizenship of or established domicile or residence in a State other than a successor State. Persons unable to realize such rights shall be entitled to compensation in accordance with civil and international legal norms.
(b) Any purported transfer of rights to movable or immovable property made after 31 December 1990 and concluded under duress or contrary to sub-paragraph (a) of this Article shall be null and void.
(2) All contracts concluded by citizens or other legal persons of the SFRY as of 31 December 1990, including those concluded by public enterprises, shall be respected on a non-discriminatory basis. The successor States shall provide for the carrying out of obligations under such contracts, where the performance of such contracts was prevented by the break-up of the SFRY.
Article 3
The successor States shall respect and protect rights of all natural and juridical persons of the SFRY to intellectual property, including patents, trade marks, copyrights, and other allied rights (e.g., royalties) and shall comply with international conventions in that regard.
Article 4
The successor States shall take such action as may be required by general principles of law and otherwise appropriate to ensure the effective application of the principles set out in this Annex, such as concluding bilateral agreements and notifying their courts and other competent authorities.
Article 5
Nothing in the foregoing provisions of this Annex shall derogate from the provisions of bilateral agreements concluded on the same matter between successor States which, in particular areas, may be conclusive as between those States.
Article 6
Domestic legislation of each successor State concerning dwelling rights (»stanarsko pravo / stanovanjska pravica / stanar¬sko pravo«) shall be applied equally to persons who were citizens of the SFRY and who had such rights, without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
Article 7
All natural and legal persons from each successor State shall, on the basis of reciprocity, have the same right of access to the courts, administrative tribunals and agencies, of that State and of the other successor States for the purpose of realising the protection of their rights.
Article 8
The foregoing provisions of this Annex are without prejudice to any guarantees of non-discrimination related to private property and acquired rights that exist in the domestic legislation of the successor States
ANEKS G PRIVATNA IMOVINA I STE?ENA PRAVA
?lanak 1.
Privatna imovina i ste?ena prava gra?ana i drugih pravnih osoba SFRJ države sljednice štitit ?e se u skladu s odredbama ovog Aneksa.
?lanak 2.
(1) (a) Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu koja se nalazi u nekoj državi sljednici na koju su gra?ani ili druge pravne osobe SFRJ imali pravo na dan 31. prosinca 1990. priznat ?e se, te ?e biti zašti?ena i vra?ena od te države u skladu s utvr?enim standardima i normama me?unarodnog prava bez obzira na nacionalnost, državljanstvo, mjesto boravka ili prebivalište tih osoba. To uklju?uje osobe koje su, nakon 31. prosinca 1990. stekle državljanstvo ili mjesto boravka ili prebivalište u nekoj drugoj državi, a ne u državi sljednici. Osobe koje ne mogu ostvariti ova prava imaju pravo na naknadu u skladu s normama gra?anskog i me?unarodnog prava.
(b) Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu i nepokretnu imovinu u?injen nakon 31. prosinca 1990. i zaklju?en pod prisilom ili protivno pododjeljku (a) ovoga ?lanka, bit ?e ništav.
(2) Svi ugovori sklopljeni od strane gra?ana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990, uklju?uju?i one sklopljene s javnim poduze?ima, poštovat ?e se bez diskriminacije. Države sljednice omogu?it ?e izvršavanje obveza na temelju takvih ugovora tamo gdje je izvršenje takvih ugovora bilo sprije?eno raspadom SFRJ.
?lanak 3.
Države sljednice poštovat ?e i zaštititi prava svih fizi?kih i pravnih osoba SFRJ na intelektualno vlasništvo, uklju?uju?i patente, zaštitne znakove, autorska prava, i druga povezana prava (npr. tantijeme), te ?e se pridržavati me?unarodnih konvencija u tome smislu.
?lanak 4.
Države sljednice poduzet ?e mjere koje mogu zahtijevati op?a na?ela prava ili su na drugi na?in pogodne za osiguranje u?inkovite primjene na?ela iznijetih u ovome Aneksu, kao što je sklapanje dvostranih ugovora i obavještavanje njihovih sudova i drugih nadležnih tijela.
?lanak 5.
Ništa u gore navedenim odredbama ovoga Aneksa ne?e dokidati odredbe dvostranih ugovora sklopljenih o istome pitanju izme?u država sljednica koji, na odre?enim podru?jima, mogu biti mjerodavni za te države.
?lanak 6.
Doma?e zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivat ?e se podjednako na osobe koje su bile državljani SFRJ i koje su imale to pravo, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi kao što je spol, rasa, boja kože, jezik, vjera, politi?ko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, pripadnost nacionalnoj manjini, imovinsko stanje, ro?enje ili drugi položaj.
?lanak 7.
Sve fizi?ke i pravne osobe iz svake države sljednice ?e, na temelju reciprociteta, imati ista prava pristupa sudovima, upravnim sudištima i tijelima te države i drugih država sljednica u svrhe ostvarivanja zaštite njihovih prava.
?lanak 8.
Gore navedene odredbe ovoga Aneksa ne dovode u pitanje bilo koja jamstva nediskriminacije povezana s privatnom imovinom i ste?enim pravima koja postoje u doma?em zakonodavstvu država sljednica.
----------------------------------------------------------
Potrebno je to?no znati i shvatiti što je odre?eno Aneksom G, i ne dati se prevariti od vlasti, politi?ara, sudaca Ustavnog i Europskog suda, koji izmišljaju lažna tuma?enja po kojima bi, navodno, stanarsko pravo bilo protivno ustavnim i ljudskim pravima te bi se moglo ukinuti, jer država, navodno, nije dužna zadržati u svojim zakonima to stanarsko pravo niti poštovati ugovore kojima se je to pravo stjecalo. Vidi: Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:
U-I / 3254 / 2004 i broj U-I / 993 / 2003, od 9. velja?e 2005., Narodne novine br.: 32 od 9. 3. 2005., gdje Ustavni sud ponavlja i citira neistinu (falsifikat) iz odluke Europskog suda za ljudska prava o dopuštenosti zahtjeva broj 43447/98, a osim toga kaže i citira ovo:
(1) "Sud primje?uje da su stanovi u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima su imali stanarsko pravo uvijek bili u privatnom vlasništvu, a podnositelj zahtjeva ne osporava tu ?injenicu". - To nije istina, jer je podnositelj (kao i ostali podnositelji) osporio, da su ti stanovi bili u privatnom vlasništvu zemljišno-knjižnih (nominalnih) vlasnika, time što su on i ostali podnositelji zahtjeva naveli da su imali stanarsko pravo, koje (što je notorno) u sebi sadržava trajno, nasljedivo pravo isklju?ivog posjeda stana, uporabe stana (itd.), pa je ta prava nominalni vlasnik po zakonu u SFRJ zauvijek izgubio, ?ime je prestao biti zakoniti vlasnik (jer bez tih trajnih i isklju?ivih prava ne može postojati vlasništvo).
(2) Ustavni sud je rekao ovo: "?lanak 2. Aneksa G Ugovora nije mjerodavan u konkretnom slu?aju. Odredba ?lanka 2. stavka 2. Aneksa G Ugovora, na koju se podnositelji osobito pozivaju, obvezuje države sljednice da sve ugovore sklopljene od strane gra?ana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990., uklju?uju?i one sklopljene s javnim poduze?ima, poštuju bez diskriminacije. Ta obveza, me?utim, nikako ne pretpostavlja i obvezu država sljednica da zadrže u nacionalnom zakonodavstvu pravne institute socijalisti?kog ure?enja bivše SFRJ koji su suprotni temeljnim jamstvima sloboda i prava ?ovjeka i gra?anina zajam?enim Ustavom Republike Hrvatske, me?u koje institute pripada i stanarsko pravo, uklju?uju?i i ugovore na temelju kojih se ono stjecalo". - To je obmana, koju Ustavni sud vrši zamjenom teza(!), t.j. Ustavni sud zamjenom teza pokušava lažno opravdati kršenje Aneksa G! Naime, podnositelji zahtjeva nisu tvrdili da stanarsko pravo (kao takvo) treba ostati u zakonima Republike Hrvatske, nego oni traže da se poštuju njihova prava trajnog, nasljedivog, isklju?ivog posjeda stana, uporabe stana, itd., koja su oni (u okviru stanarskog prava) zauvijek stekli spomenutim ugovorima. To se može ostvariti samo jeftinim otkupom stana (za manje od 10 posto cijene iz 1991. ili 1996. godine, t.j. jednako kao što su otkupljeni društveni i nacionalizirani stanovi, jer smo mi - podnositelji zahtjeva još tada morali dobiti pravo otkupa svojih stanova t.j. tako-zvanih "privatnih neuseljivih" stanova). To je jedini na?in da se poštuju naši ugovori (koji se moraju poštovati po Aneksu G) i to upravo zbog toga, što stanarsko pravo (kao takvo) ne?e biti zadržano u zakonima Republike Hrvatske. Drugim rije?ima, jedino što preostaje je to, da mi - podnositelji zahtjeva - zadržimo svoja prava (ste?ena u okviru stanarskog prava) time, što ?emo dobiti pravo jeftinog otkupa svog stana na potpuno isti na?in kao što su dobili i ostali nositelji stanarskog prava.
Tako?er nije istina da je stanarsko pravo suprotno ustavnim prvima ?ovjeka i gra?anina, jer je vlasnik (koji je po zakonu bio davatelj stana na korištenje t.j. davatelj stanarskog prava) uvijek imao i ima pravo slobodno (t.j. svojom voljom) raspolagati svojim vlasništvom, a bilo bi protivno Ustavu samo to, kad bi se danas dodjeljivalo stanarsko pravo protiv volje privatnog vlasnika. Ali taj Ustav je stupio na snagu 1990. godine i on nema retroaktivno djelovanje - a kad bi ga imao, onda bi i svi nacionalizirani stanovi bili vra?eni izvornim vlasnicima, a stanari ih ne bi otkupili nego bi svi bili pretvoreni u "zašti?ene najmoprimce".

U ?lanku 2. (1) (a) Aneksa G piše: "Prava na pokretnu i nepokretnu imovinu (......) na koju su gra?ani (......) imali pravo na dan 31. prosinca 1990. priznat ?e se, te ?e biti zašti?ena i vra?ena (......) Osobe koje ne mogu ostvariti ova prava imaju pravo na naknadu u skladu s normama gra?anskog i me?unarodnog prava".
To, jasno, ne zna?i da država smije oduzeti ta prava i dati umjesto njih naknadu (na pr. nekakve "zamjenske stanove" za nositelje stanarskog prava), jer to ne piše u tom ?lanku niti igdje drugdje.
Naprotiv, u tom ?lanku 2. (1) (a) Aneksa G spominju se osobe "koje ne mogu ostvariti ova prava", dakle, osobe koja ta prava imaju, ali ih ne mogu ostvariti (iz nekog drugog razloga a ne zbog nedopuštenog oduzimanja tih prava; - na pr. ako su njihove ku?e srušene, ili sl.).

U ?lanku 2. (1) (b) Aneksa G piše: "Bilo kakav navodni prijenos prava na pokretnu ili nepokretnu imovinu u?injen nakon 31. prosinca 1990. i zaklju?en pod prisilom ili protivno pododjeljku (a) ovoga ?lanka, bit ?e ništav". - Drugim rije?ima, taj prijenos je ništav bilo da je u?injen prisilno ili da je u?injen protivno pododjeljku (a) ovoga ?lanka. To zna?i: prisilno oduzimanje, nakon 1990. godine, onih prava, koja su nositelji s.p. stekli u okviru stanarskog prava, i prijenos tih prava na nominalne vlasnike, ništavni su, i nigdje nije predvi?ena neka mogu?nost iznimke od te odredbe. Prema tome, mi - nositelji s.p. u tzv. privatnim neuseljivim stanovima - i danas smo nositelji stanarskog prava (koje treba otkupom biti pretvoreno u naše potpuno vlasništvo).

U ?lanku 2 (2) Aneksa G piše: "Svi ugovori sklopljeni od strane gra?ana ili drugih pravnih osoba SFRJ do 31. prosinca 1990, uklju?uju?i one sklopljene s javnim poduze?ima, poštovat ?e se bez diskriminacije. (......)". - Ni tu nije predvi?ena nikakva iznimka. Prema tome (kao što je gore objašnjeno) moraju se poštovati i ne smiju se oduzeti niti umanjiti naša ugovorom zauvijek ste?ena, trajna, nasljediva, isklju?iva prava posjeda stana uporabe stana, itd.

U ?lanku 6. Aneksa G piše: "Doma?e zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivat ?e se podjednako na osobe koje su bile državljani SFRJ i koje su imale to pravo, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi (......)". - Jasno je, da me?unarodni Ugovor o pitanjima sukcesije sa svojim Aneksom G nije ukinuo pravo Republike Hrvatske da donosi zakone t.j. da ima svoje vlastito zakonodavstvo. Dakle, RH može donositi i zakone glede stanarskog prava, ali ti zakoni ne smiju biti suprotni gore navedenim odredbama Aneksa G, jer je taj Aneks G dio me?unarodnog ugovora, koji je, po Ustavu RH, ja?i od zakona. Zato sve odrede novih zakona (nakon 1990. godine) ne smiju biti suprotne Aneksu G i ne smiju ukinuti niti umanjiti naša gore spomenuta (trajna, nasljediva, isklju?iva, itd.) ste?ena prava na našim stanovima.
"SUS"

Tagovi

Komentari

HRVATSKI SABOR Na teme­lju

HRVATSKI SABOR

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE

Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora o pita­njima sukcesije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.

Broj: 01-081-04-769/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE

Članak 1.

Potvrđuje se Ugovor o pitanjima sukcesije, potpisan u Beču 29. lipnja 2001., u izvorniku na engleskom jeziku.

Članak 2.

Tekst Ugovora o pitanjima sukcesije u izvorniku na engleskom jeziku i u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

AGREEMENT ON SUCCESSION ISSUES

Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Federal Republic of Yugoslavia, being in sovereign equality the five successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia,

Mindful of the need, in the interests of all successor States and their citizens and in the interests of stability in the region and their mutual good relations, to resolve questions of State succession arising upon the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia,

Having held discussions and negotiations under the auspices of the International Conference on Former Yugoslavia and the High Representative with a view to identifying and determining the equitable distribution amongst themselves of rights, obligations, assets and liabilities of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia,

Acting within the framework of the mandate given to the High Representative by the Decision of the Peace Implementation Conference held in London, 8-9 December 1995, and in the light of agreements between the successor States and the Declarations adopted by the Peace Implementation Council and its Steering Board,

Bearing in mind the acknowledgement by the Security Council in its Resolution 1022(1995) of the desirability of a consensual solution to outstanding succession issues,

Confirming the decision reached on 10 April 2001 concerning the distribution of the former SFRYžs assets held at the Bank for International Settlements (the text of which decision is appended to this Agreement),

Demonstrating their readiness to co-operate in resolving outstanding succession issues in accordance with international law,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement »SFRY« means the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

Article 2

Each successor State acknowledges the principle that it must at all times take the necessary measures to prevent loss, damage or destruction to State archives, State property and assets of the SFRY in which, in accordance with the provisions of this Agreement, one or more of the other successor States have an interest.

Article 3

The Annexes listed below set out the terms on which the subject matter of each Annex is settled:

Annex A: Movable and immovable property;

Annex B: Diplomatic and consular properties;

Annex C: Financial assets and liabilities (other than those dealt with in the Appendix to this Agreement);

Annex D: Archives;

Annex E: Pensions;

Annex F: Other rights, interests, and liabilities;

Annex G: Private property and acquired rights.

Article 4

(1) A Standing Joint Committee of senior representatives of each successor State, who may be assisted by experts, is hereby established.

(2) This Committee shall have as its principal tasks the monitoring of the effective implementation of this Agreement and serving as a forum in which issues arising in the course of its implementation may be discussed. The Committee may as necessary make appropriate recommendations to the Governments of the successor States.

(3) The first formal meeting of the Standing Joint Committee shall be convened, at the initiative of the Government of the Republic of Macedonia, within two months of the entry into force of this Agreement. The Committee may meet informally, and on a provisional basis, at any times convenient to the successor States after the signature of this Agreement.

(4) The Committee shall establish its own rules of procedure.

Article 5

(1) Differences which may arise over the interpretation and application of this Agreement shall, in the first place, be resolved in discussion among the States concerned.

(2) If the differences cannot be resolved in such discussions within one month of the first communication in the discussion the States concerned shall either

(a) refer the matter to an independent person of their choice, with a view to obtaining a speedy and authoritative determination of the matter which shall be respected and which may, as appropriate, indicate specific time-limits for actions to be taken; or

(b) refer the matter to the Standing Joint Committee established by Article 4 of this Agreement for resolution.

(3) Differences which may arise in practice over the interpretation of the terms used in this Agreement or in any subsequent agreement called for in implementation of the Annexes to this Agreement may, additionally, be referred at the initiative of any State concerned to binding expert solution, conducted by a single expert (who shall not be a national of any party to this Agreement) to be appointed by agreement between the parties in dispute or, in the absence of agreement, by the President of the Court of Conciliation and Arbitration within the OSCE. The expert shall determine all questions of procedure, after consulting the parties seeking such expert solution if the expert considers it appropriate to do so, with the firm intention of securing a speedy and effective resolution of the difference.

(4) The procedure provided for in paragraph (3) of this Article shall be strictly limited to the interpretation of terms used in the agreements in question and shall in no circumstances permit the expert to determine the practical application of any of those agreements. In particular the procedure referred to shall not apply to

(a) The Appendix to this Agreement;

(b) Articles 1, 3 and 4 of Annex B;

(c) Articles 4 and 5(1) of Annex C;

(d) Article 6 of Annex D.

(5) Nothing in the preceding paragraphs of this Article shall affect the rights or obligations of the Parties to the present Agreement under any provision in force binding them with regard to the settlement of disputes.

Article 6

The Annexes to this Agreement and the Appendices to the Agreement and Annexes are an integral part of the Agreement.

Article 7

This Agreement, together with any subsequent agreements called for in implementation of the Annexes to this Agreement, finally settles the mutual rights and obligations of the successor States in respect of succession issues covered by this Agreement. The fact that it does not deal with certain other non-succession matters is without prejudice to the rights and obligations of the States parties to this Agreement in relation to those other matters.

Article 8

Each successor State, on the basis of reciprocity, shall take the necessary measures in accordance with its internal law to ensure that the provisions of this Agreement are recognised and effective in its courts, administrative tribunals and agencies, and that the other successor States and their nationals have access to those courts, tribunals and agencies to secure the implementation of this Agreement.

Article 9

This Agreement shall be implemented by the successor States in good faith in conformity with the Charter of the United Nations and in accordance with international law.

Article 10

No reservations may be made to this Agreement.

Article 11

(1) This Agreement shall be subject to ratification.

(2) Instruments of ratification shall be lodged as soon as possible with the Depositary identified in Article 13 of this Agreement. The Depositary shall inform the successor States and the Office of the High Representative of the date of deposit of each instrument of ratification.

Article 12

(1) This Agreement shall enter into force thirty days after the deposit of the fifth instrument of ratification. The Depositary shall notify the successor States, and the Office of the High Representative, of the date of entry into force.

(2) Notwithstanding paragraph (1) of this Article, Article 4 (3) of this Agreement, Article 5 of Annex A, Articles 1 and 5-6 of Annex B, and Article 6 of, and the Appendix to, Annex C, shall be provisionally applied after the date of signature of this Agreement, in accordance with their terms.

Article 13

(1) One original copy of this Agreement shall be deposited by the High Representative with the Secretary-General of the United Nations, who shall act as Depositary.

(2) The Depositary shall, upon entry into force of this Agreement, ensure its registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Done at Viena on 29 June 2001 in seven originals in the English language, one to be retained by each successor State, one by the Office of the High Representative, and one to be deposited with the Depositary.

For Bosnia and Herzegovina.... Zlatko Lagundžija

For the Republic of Croatia..... Tonino Picula

For the Republic of Macedonia Ilija Filipovski

For the Republic of Slovenia.... Dimitrij Rupel

For the Federal Republic of

Yugoslavia.............................. Goran Svilanović

Appendix to Agreement on Succession Issues

BIS Assets

1. The fine Delegations participating as equal successor States in the negotiations to resolve issues of succession arising upon the break-up of the SFRY have agreed (further to arrangements previously made on behalf of the National Banks of the sucessor States) that the former SFRYžs assets (gold and other reserves, and shares) held at the Bank for International Settlements shall be divided between them in the following proportions:

Bosnia and Herzegovina 13,20%

Croatia 28,49%

Macedonia 5,40%

Slovenia 16,39%

Federal Republic of Yugoslavia 36,52%

2. The agreement of the five Delegations to the foregoing distribution is given on the basis of the understandings reached at the meetings held on 21-23 February and 9-10 April 2001 and is entirely without prejudice to what may be agreed as regards the distribution of any other assets.

Brussels, 10 April 2001

Tko je glasao

"Ministarstvo vanjskih

"Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u nekoliko je navrata upozoravalo na
neprimjerenost donošenja uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o zaštiti imovine dijelova
poduzeća čije je sjedište na teritoriju bivših republika SFRJ, i to nakon potpisivanja i
stupanja na snagu UGOVORA O PITANJIMA SUKSECIJE BIVŠE SFRJ, u kojem su UGRAĐENA NAČELA ZA
RJEŠAVANJE NAVEDENOG PITANJA", stoji u priopćenju MVPEI-a.
(kad njima odgovara onda se i sami pozivaju na Međunarodni ugovor o Sukcesiji)Pozdrav!

Tko je glasao

SVIMA "novi

SVIMA "novi dnevnik"
"Gospodine Šimonoviću krenite već jednom"

Tko je glasao

sus, ono što ja isčitavam

sus, ono što ja isčitavam iz tvojih nekoliko dnevnika na jednu te istu temu (zašto nisi složio jedan, koncizan, s citiranim bitnim odredbama iz pojedinih zakona, itd.) jest interes - nečiji - da se ta tema opet žešće aktualizira. jel to pokušaj da se to "na brzaka" sredi uoči ulaska u EU...ne znam, da se zaintrigiraju mediji pa opet krenu laprdat o tome...

nego, ti si negdje rekao da samo prenosiš tekstove s bloga M. Jurjevića iz SDP-a, tako nekako. a zašto sam Jurjević to onda ne radi. Nema vremena, ili si ti njegova tajnica, što....? mislim, nema veze, ali daj konkretno napiši što ti zapraff hoćeš postići s ovim silnim dnevnicima. zanima te mišljenje pollitičara čisto kao fenomen (jer, jasno, nisu svi tu pravnici)? sumnjam. a ako se radi o presiji, preko pollitike.com, na političare, itd. pa nek onda sam Jurjević potegne to pitanje na pravim mjestima...
p.s. nemam osobnog interesa, i.e. nisam u nekakvoj situaciji koja bi imala veze s temom koju ti forsaš.

CC

Tko je glasao

SVIMA! Pošto o ovoj

SVIMA!
Pošto o ovoj problematici se ne snalazite najbolje molio bih vas da pročitate" novi dnevnik" pod nazivom "Stanarsko Pravo je imovinsko pravo"
pa potom možemo nastaviti komentare.(možda će ići bolje )Pozdrav!

Tko je glasao

Nositelj Stanarskog

Nositelj Stanarskog Prava!
Nema ni najmanje sumnje, da nositelji stanarskog prava u tzv.
"privatnim neuseljivim" stanovima moraju dobiti pravo otkupa svojih stanova
za deset posto cijene iz 1996. godine, s pravom otplate na trideset godina,
itd. (a, jasno, nominalni vlasnici moraju dobiti naknadu od države).
Neki kažu, da su i oni uplaćivali u stambene fondove, a nisu uopće
dobili stanarsko pravo. To je drugi problem, i ne treba ga miješati s
problemom već stečenih stanarskih prava, koja se ne smiju umanjiti (po
Aneksu G Ugovora o sukcesiji, po Rezoluciji 1096, itd.). Svi su uplaćivali u
stambene fondove, a stanarska prava su se dobivala po određenom redoslijedu
i kriterijima. Ako je netko ispunio sve uvjete za dobivanje stanarskog
prava, a nije ga dobio, onda mu država mora danas omogućiti da riješi svoj
stambeni problem jeftinom kupnjom stana, pri čemu treba odbiti od cijene
stana sve ono što su on i njegova obitelj ranije uplatiti u stambene
fondove.
Neki stalno ponavljaju svoje "hvalospjeve" izvornom vlasništvu, za koje
kažu da je "svetinja" itd. Ako doista misle i vjeruju da je tako, onda neka
ne prigovaraju našim stečenim pravima i našem pravu na otkup naših stanova,
nego, umjesto toga, neka prigovaraju odavno legaliziranom i ostvarenom
otkupu NACIONALIZIRANIH stanova!!! Dakle, neka traže da se svi ti
nacionalizirani stanovi vrate izvornim vlasnicima, te da svi stanari u tim
stanovima budu pretvoreni u "zaštićene najmoprimce"!

Tko je glasao

Ključne točke stanova i

Ključne točke stanova i druge imovine su, kako G-news dolje iznosi, vlasništvo, pri čemu je vlasništvo većine stanova i drugo bilo društveno, pravno i stvarno od svih generacija, i onih prije i onih koje još nisu rođene.

Napravljeno je šta je napravljeno, a najkrupnije polsjedica za budućnost su ogromni dugovi od toga i razna patologija koja se razvija, čiji glavni teret nose oni koji su to najviše stvarali a za uzvrat dobili prilično masovne likvidacije, eliminacije, daveži i dugove, sve da bi bi "sposobniji" i "avangardniji" dio društva mogao impresivno napredovati, uvijek u svemu oko toga 100 % za - od siromašne zemlje poharane ratom u zemlju sa razmjerno najviše i najbogatije stanova, a kada se to raspodjeli na tu dobitničku elitu onda 3x više od najbliže konkurencije u svijetu, i to sve za prilično kratko vrijeme u odnosu na ono koliko dugo to rješava konkurencija.

Kako će se to dalje rješvati ? Po svemu sudeći dalje taj fantastični kontinuitet, kojim upravo u ovo doba brojne divizije dobitnika sigurno prelaze s onu stranu svega, gdje više ne vrijede ovi prevladani zakoni i načela. Vjerojtano će doći do nostalgije s jedne i druge strane, ako ništa drugo među članovima obitelji, prijateljima, drugovima i gospodom. Međutim, neće biti pomoći oko toga, jer se ti svjetovi jako udaljavaju različitim orbitama, a bezbroj prililka rješiti bilo šta oko toga je propušteno 100 % -tnim konsenzusom predstavničkih snaga.

Zato drugovi i gospodo, ne može ništa napraviti niti da imamo 700 mlrd kuna za pokrpati rupe i ruševine toga dugo osvajanja i hapanja, pa je jedino moguće zaželjeti svima svako dobro i sretno putovanje u odabranom pravcu. Ne mogu pomoći niti svi kontinenti, jer i oni vape za pomoć - dok kod nas izobilje stanova, vikendica, vila i rezidencija prazno vapi za pomoć da bilo tko to koristi i malo njeguje, kod njih se organiziraju šatorska naselja, jad i bijeda na sve strane.

Tko je glasao

gospodo, Mrak je u pravu...i

gospodo, Mrak je u pravu...i zaje**** verziju tumačenja Padjena i šire...stanarsko pravo, već sam naziv govori, nije VLASNIŠTVO....zaboga miloga; to je pravo korištenja, itd. a ne vlasništvo; nije sporno da i to IMA VRIJEDNOST, but ali....zato su i dobili pravo koristiti stan kao zaštić. najmoprimci, itd. the hack is da ne smiju prenositi na potomke, itd. što je u redu, jer zašto bi potomcima ostavili nešto što NISU sami kupili, right? Drugo, i private owners have contributed to the housing fund, a da mnogi nisu dobili stan nego su ga kupili...i onda bi po toj logici i NJIMA trebalo dati neki stan pride, a koji bi onda i oni mogli otkupiti..razumijete?
Dalje, EU povelja o ljudskim pravima...molim pročitati pažljivo neke segmente..kasnije ću vidjet, mislim da ih imam pa ću vam pastat ovdje...

CC

Tko je glasao

Gle, privatno vlasnistvo je

Gle, privatno vlasnistvo je svetinja!
Nikakvo lijevo desno i osrednje pravo na nesto ne moze nadjacati tu cinjenicu.Ako se dogodi oktobarska revolucija i opet pocne pljacka tudje imovine onda sve ovo ima logike.Dakle tvoj problem je slijedeci:
Imas stanarsko pravo, ali ne mozes otkupiti neciji privatni stan (?!), a ne svoj stan, jer ga nemas.
Kad bi se dopustilo tebi i sl. da otkupe tudji stan povrijedilo bi se pravo privatnog vlasnistva.Osim toga tebi je stanarsko pravo dodijelila 1 drzava, pa vlasnik nije krivac vec zrtva 2 drzave i to desetljecima.Stare koja mu je vlasnistvo otudjila i nove koja mu jos otudjeno nije vratila.
Znaci pravedno bi bilo da vlasniku oslobodis stan, a da drzava tebi osigura drugi priblizne velicine sa uslovima za otkup istog koji su imali i vecina ostalih.Kazem vecina, jer su svi zaposleni uplacivali za te tzv. drustvene stanove, ali ih svi - nisu dobili.
Oni su trebali od prodaje tih tzv. drustvenih stanova stanarima dobiti druge, izgradjene stanove i mogucnost otkupa istih.Naravno da ih nisu dobili jer je lova pogadjas i sam - ishlapila.
Gdje je taj novac nestao, nemam pojma.
Ocekivanje da se nepravda ucinjena tebi, ispravi cinjenjem nepravde nekome tko za tvoju nepravdu nije kriv, je sasvim iluzorno.

Tko je glasao

G-news "U Hrvatskoj danas

G-news
"U Hrvatskoj danas živi između 5.000 i 7.000 obespravljenih obitelji koji su imali tu nesreću
da su se našli u tzv. „privatnim“ neuseljivim stanovima, koji su nepravedno bili
izuzeti iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo… (……)

SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim
građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je
dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na
žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska
prava nisu ispravljene. (…..)

S poštovanjem,
Ivo Josipović

(Autor je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

Tko je glasao

U Hrvatskoj danas živi 4000

U Hrvatskoj danas živi 4000 /četri tisuće/ zaštičenih najmoprimaca u stanovima u privatnom vlasništvu...
Po podatcima /bez duše...izmišljanja broja/, Državnog zavoda za statistiku...!!!

Tko je glasao

U Hrvatskoj danas živi 4000

U Hrvatskoj danas živi 4000 /četri tisuće/ zaštičenih najmoprimaca u stanovima u privatnom vlasništvu...
Po podatcima /bez duše...izmišljanja broja/, Državnog zavoda za statistiku...!!!

Tko je glasao

SDP smatra da je prilikom

SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim
građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je
dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na
žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska
prava nisu ispravljene. (…..)
S poštovanjem,
Ivo Josipović
(Autor je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu).

Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima.

Da li su SDP i profesor Josipović mentalno retardirani ili se jako prave blesavi kada pod "svima" ne misle na većinu onih koja je financirala te stanove i čiji je većinski udio u tim stanovima, a koje im je SDP zajedno a HDZ-om i ostalim oteo glasajući 1991.g. 100 % za tu otimačinu i sve daljnje u vezi s tim ?

Vrijeme ide i stupanj retardacije ili pravljenja retardiranim se povećava. Mimica, Josipović, Milanović, Opačić, Antunović (sin) ... i svi iz SDP-a nastavljaju putem Grada zagreba i raznog povećavati svoj stambeni fond na naš račun. Kroz POS i Bandićeve stanove su dodatno iskrcane milijarde kuna iznad tršišne cijene a da smo za to dobili najgore slamove i geta te jadne i izvozane građane koji se u tome ne mogu naspavati ni imati djecu.

Da li vam je palo na pamet da to nije prošlost nego najživlja skora budućnost, kada će vas čak vaša djeca početi ganjati sve jače, studenti koji nemaju kreveta a ostali do stupnja da ćete morati bježati u Bosnu i Hrecegovinu (a pitanje je do kada će i ona), jer Švicarska i većina zemalja takve ne primaju

I da, kada se zalažete kako ste mogli toliko hapati nastavljati dalje a ove jadnike za koje se zalažete ostaviti tako na cjedilu - to sve što njima treba je manje od 1 % kliko ste hapali, a napojnice se daju do 10 %, mafijaši bi na vašem mijestu razdjelili 50 % hapanog ?

P.S. Da li Josipović mora baš sve kontrolirati u glazbenom biznisu, kao Jure Radić u graditeljstvu ... Uskoro kada budemo radili inventuru, obraditi ćemo i tu jako krupnu stavku, skvarcani kokošari.

P.P.S. Pozdravite HD, Čačića i Bežovana koji sada zajedno sa vama predvode bitku za socijalno osjetljivo društvo!

Tko je glasao

@ap Ja se sjecam da su u

@ap

Ja se sjecam da su u doba kad se krenulo sa tim otkupima govorilo kako ce se od novca koji je dobije otkupom stvoriti fond za gradnju stanova ostalima koji su uplacivali u taj fond a stan nisu nikad dobili.E sad ne sjecam se da se taj fond ikad aktivirao niti da su ti stanovi izgradjeni.Da je to napravljeno ovakvi bi se slucajevi rijesili.Ali tome nije kriv vlasnik.Taj je vec odavno ostecen.

Tko je glasao

Ali tome nije kriv

Ali tome nije kriv vlasnik.Taj je vec odavno ostecen.

Vlasnik ne samo što nije kriv nego su vlasnici i njihovi nasljednici do danas strašno oštećeni, do zavidne količine ubijenih samo radi stana čak do 1950.g. do duge bijede.

Ali i sam otkup društvenih stanova sredinom 1991.g. u kontekstu već krenulog puzećeg rata i nastavci prelijevanja velikih novaca je jako odlučno promišljen potez i savez svih snaga 100 % za koji je sigurno najkrupniji potez od 1945.g. do danas, sinteza dominatne osnove srednjovjekovnog osvajanja i destrukcije cijelog društva, obzirom da je to kičma imovine, civilizacije i ekonomije koja povezuje sve prethodne generacije i sve buduće sa sadašnjim.

I da nitko ništa ne poduzima, osim vrijednosti od puno više od 100 mlrd € ta složena imovina je doživjela svoje preobražaje u osnovnu društvenu patologiju i vitalnije društvene snage, one starije i one mlađe koje sada otplaćuju svoje stanove i svu tu patologiju, neće nikako moći izbjeći jaki suočenje sa tom krupnom činjenicom, koga i dalje sam guta svu stvorenu novu vrijdnost (npr. sada sufinciramo Đapiću i Mađarima tisuće šrot apartmana u Viru a putem POS-a i Bandićevih stanova odlaze milijarde iznad tržišne cijene i za to dobivamo najveće smeće nakon takve tradicije, te tisuće ne usrećenih nego trajno unesrećenih stanovnika ...).

Ova davno zaboravljena točkica bi sama mogla pomesti sav taj 40 godina više nego farsičan svijet avangarde instaliran nakon čišćenja i zadnje čovjeka, tehnologije i rješenja za doba Holjevca, Savke i Tripala.

Tko je glasao
Tko je glasao

Evo jednog koji se

Evo jednog koji se ubio!

@seneka

Stanarsko pravo je zakonito, trajno vlasničko pravo i imovina nositelja tog prava. Stanarsko pravo u našim (tzv. privatnim neuseljivim) stanovima NIJE ukinuto odredbama Zakona o najmu stanova (iz 1996. god.), jer je to ukidanje NIŠTAVNO po Aneksu G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije. Po tom ugovoru, koji je jači od zakona, ništavan je i nevažeći svaki prisilni prijenos prava na imovinu, koji je izvršen nakon 1990. god. [čl 2.(1)(b)], te se moraju poštivati svi ugovori koje su građani zaključili do 31. prosinca 1990. godine [čl.2.(2)]. Drugim riječima, ništavne su zakonske odredbe o oduzimanju naše imovine (t.j. stanarskog prava), te se moraju poštovati naši ugovori kojima smo trajno stekli to pravo.
Iz novina su poznati slučajevi maltretiranja nositelja s. p. od strane sudova i države, presudama o deložacijama i sl., donesenim na temelju Zakona o najmu stanova. Jedna od tih osoba nedavno si je oduzela život (Dragomir Zehetner, u Splitu.

Tko je glasao

hehehe, SDP-ovske brije...

hehehe, SDP-ovske brije... dakle, sus, ako prenosiš s bloga Herr Jurjevića, to bi onda bilo to; ma, zapraff, da pojednostavnimo priču: gospođa Željka Antunović, od milja zvana Željka Kak Sam Ja Pametna, živi u veeelikom, lijepom stanu u private vlasništvu i, jasno, hoće kupit' isti za siću. Vjerojatno ona nije jedina s takvom kombinacijom, ali je se jako dobro sjećam koliko je žučljivo brijala na tu temu, tj. da se mora dati takvima da otkupe stan (koji je private), itd. I to je to. Pustite vi Anex G i ovo, ono...private property is fuckin' private property. I točka.

CC

Tko je glasao

Vas troje kao prvo ne

Vas troje kao prvo ne razumijete da su međunarodni ugovori iznad bilo kakvog zakonodavstva države. Dakle kako god netko tumačio vlasništvo, prema Anexu G ugovori o stanarskom pravu sklopljeni za vrijeme SFRJ se MORAJU poštovati, te svi oni koji su bili nosioci stanarskih prava MORAJU dobiti pravo na otkup stanova u kojima žive ili su živjeli za vrijeme SFRJ, a nad kojima su imali stanarsko pravo.

I može se da netko ne znam koliko pozivati na ne znam kakve zakone ili pravo, činjenica je da je međunarodni ugovor iznda svega.

Tko je glasao

@cnn Vlasnicki list bez

@cnn

Vlasnicki list bez ikakvog tereta je nemoguce pobiti bilo kakvim ugovorima.

Tko je glasao

@G-news Točno je da su

@G-news
Točno je da su zemljišne knjige mjerodavne u smislu zaštite povjerenja u te knjige, ali to ne znači da na nekretnini mogu postojati samo ona prava koja su upisana u zemljišnu knjigu, niti da zemljišno-knjižni vlasnik zaista ima sva (ili neka) vlasnička prava. Na pr., iz dolje navedenog citata vidi se da, po Zakonu o najmu stanova, "najam djeluje apsolutno i bez upisa u zemljišne knjige", i također da "za stjecanje stvarnog prava na temelju odluke suda ili druge vlasti, upis u zemljišnu knjigu nije pretpostavka tog stjecanja", itd. (Vidi dolje!). Prema tome, ako je netko, na pr., stekao neka isključiva stvarna prava na temelju zakona ili odluke suda bez upisa u zemljišnu knjigu, onda je dotadašnji vlasnik izgubio ta prava, iako ne mora biti izbrisan iz zemljišne knjige.

http://hgk.biznet.hr/hgk/fileovi/2065.pdf <---(str. 9)

H G K - Sektor za trgovinu, Šesti forum hrvatskih posrednika u prometu nekretninama__ 39

Prof. dr. TATJANA JOSIPOVIĆ, Pravni fakultet, Zagreb

ULOGA ZEMLJIŠNIH KNJIGA U PRAVNOM PROMETU NEKRETNINA

(Str. 39) "Iz odredbi Zakona o zakupu poslovnog prostora (čl.31) i Zakona o najmu stanova (čl. 24/1.) također proizlazi da zakup odnosno najam djeluju apsolutno i bez upisa u zemljišne knjige."

(Str. 44) "Za stjecanje stvarnog prava na temelju odluke suda ili druge vlasti, upis u zemljišnu knjigu nije pretpostavka tog stjecanja. Pravo je stečeno neovisno o tome što nije upisano u zemljišnu knjigu".

Tko je glasao

nije li u strasbourgu ta

nije li u strasbourgu ta tužba pala?

Tko je glasao

@mrak "Da ovo nisu bezvezne

@mrak
"Da ovo nisu bezvezne tlapnje potvrđuje i izjava prof. dr. Ivana Padjena s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
„Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.“

Tko je glasao

http://www.pravosudje.hr/defa

http://www.pravosudje.hr/default.asp?ru=1&gl=200708070000002&sid=&jezik=1

sam naziv "stanarsko pravo" govori o pravu stanovanja a ne vlasništva, ljudi koji stanuju u takvim stanovima nisu uvedeni, niti su ikada bili zavedeni kao vlasnici, oni jednostavno koriste tu nekretninu, dakle imaju pravo stanovati stoga i "stanarsko pravo"

stanarsko pravo si mogao pretvoriti u pravo vlasništva u procesu otkupa koji je bio otvoren čini mi se dosta dugo vremena, oni koji nisu iskoristili mogućnost prešli su u status zaštićenog najmoprimca

gornja odluka ti govori i o neprenosivosti tog prava jer je za pretpostaviti da će mnogima to pravo stanovanja isteći smrću onoga tko je originalni nositelj

nemam ništa protiv stanarskog prava, zaštićenih najmoprimaca i ako im je učinjena neka nepravda neka se to riješi, no čini mi se da je to bilo moguće riješiti prije, više definitivno nije jer su istekli rokovi, a način kojim je to riješeno omogućeno je da se stravična količina državne imovine pretvori u privatno što je u konačnici mnogima omogućilo da do nekretnine dođu na iznimno jeftin način

Tko je glasao

@mrak "jer mu u postupku za

@mrak
"jer mu u postupku za otkup stanarskog prava a poslije smrti njegove majke (koja je bila nositeljica stanarskog prava) nije bilo omogućeno da nastavi taj postupak."
U priopćenu nisu rekli da gospodin Rašeta nije bio u zajedničkom domaćinstvu sa svojom majkom pa normalno i nije mogao nastaviti taj postupak.To nasljedno pravo imaju samo članovi zajedničkog domaćinstva.Pozdrav!

Tko je glasao

Kad se nešto rasteže 12

Kad se nešto rasteže 12 godina onda puno stvari postane nejasno jer se zaboravi...

Semantika nije važna, već činjenice.. a činjenice su...

1.) za vrijeme SFRJ stanarsko pravo bilo trajno i naslijedno pravo. Njime se rješavalo stambeno pitanje ZAUVIJEK po tada važećim zakonima. Dakle vrijednost tog prava je skoro kao da si vlasnik. Zato su stanovi nad kojima je postojalo stanarsko pravo prodavani za 10% vrijednost stana. Ostalih 90% pripdalo je nosiocima stanarskog prava. Jednom stečena prava ne smiju se oduzimati jer po Ustavu RH, Hrvatska je slijednica SFRJ te je samim time preuzela i sve obaveze i priznala sva stečena prava. Kada se stanarsko pravo ukinulo, to znači samo da se više nije moglo stjecati novo stanarsko pravo (iako su poznati slučajevi stjecanja stanarskog prava čak i nakon njegovog ukidanja... nonsens samo takav, a nitko nije odgovarao zbog tog)

2.) Predmet koji ti navodiš nije jasan, tj. nigdje ne piše koje je godine umrla tužiteljeva majka, a to je bitan podatak. Odluka još u cijelosti nije prevedena tako da ne bih dalje komentirao taj predmet.

3.) Stanarsko pravo je za vrijeme SFRJ bilo jedno jedino. Nije postojala kategorizacija. Nakon 1996. napravljena je diskriminacija dijela nositelja stanarskog prava kojima nije dana mogućnost otkupa stanova u kojima su živjeli i imali stanarsko pravo samo zato jer su se igrom slučaja našli o određenim stanovima. To ti je kao što su Židovi bili segregirani samo zato što su Židovi.

4.) Teza da su istekli rokovi se onda isto tako može primjetniti i na sve one koji traže povrat nacionalizirane imovine. Zašto onda država vraća tu imovinu ako su prošli svi rokovi? Istina je da država može riješiti problem zaštićenih najmoprimaca kad bi htjela, ali ne želi.

Tko je glasao

Na koji predmet točno

Na koji predmet točno misliš?

Tko je glasao

koliko se sjećam u

koliko se sjećam u strasbourgu je pala tužba vlasnika stanarskog prava kojom su oni tražili pravo da otkupe stanove

Tko je glasao

Bilo je više tužbi i

Bilo je više tužbi i različitih slučajeva. Ono što je bitno u svemu tome je da su u nekim predmetima suci bili čak i u sukobu interesa (slučaj sutkinje Nine Vajić koja je zainteresiran astranka u procesu) ali nitko na tom sudu nije odreagirao unatoč svim prigovorima. U nekim slučajevima stanarsko pravo je izjednačeno s običnim najmom, a pravno gledano, to su dvije potpuno različite stvari. Nekek predmete sud nije ni htio uzeti u razmatranje krivo tumačeći poslanu dokumentaciju. No u svemu tome sud nije nigdje rekao da tim ljudima ne treba dati prava kao što su ih imali svi ostali nosioci stanarskog prava.

Tko je glasao

@CNN Ono što sam napisao

@CNN
Ono što sam napisao gore za SVE ne odnosi se na VAS jer vidim da VI dobro poznate tu problematiku.Pozdrav!

Tko je glasao

naslov NE SMIJE biti pisan

naslov NE SMIJE biti pisan velikim slovima
nisi iskoristio tagove koji bi opisali tvoj dnevnik
dnevnik nije formatiran na način da bude čitljiv

please, malo više truda

Tko je glasao

Na žalost, što se manje o

Na žalost, što se manje o Aneksu G priča to je stvarno stanje sve udaljenije od njega. U Vukovaru prijeratni nositelji stanarskih prava mahom dobivaju druge stanove, a ne one u kojima su živjeli prije rata. Od četiri tisuće stambenih jedinica ni stotinu prijeratnih nositelja stanarskih prava nije ušlo u fazu otkupa...
Dobro promućkati, triput izokrenuti, tragove zamesti... je geslo institucije koja je na vukovarskom području zadužena za raspolaganje stambenim fondom.
Samo iz Vukovara se nazire tisuću tužbi protiv države.

Tko je glasao

@PanonYU "Ministarstvo

@PanonYU
"Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u nekoliko je navrata upozoravalo na
neprimjerenost donošenja uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o zaštiti imovine dijelova
poduzeća čije je sjedište na teritoriju bivših republika SFRJ, i to nakon potpisivanja i
stupanja na snagu UGOVORA O PITANJIMA SUKSECIJE BIVŠE SFRJ, u kojem su UGRAĐENA NAČELA ZA
RJEŠAVANJE NAVEDENOG PITANJA", stoji u priopćenju MVPEI-a.
(kad njima odgovara onda se i sami pozivaju na Međunarodni ugovor o Sukcesiji)Pozdrav!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci