Tagovi

Ameri?ki san na hrvatski na?in

Kao što sam i obe?ao, odlu?io sam umjesto komentara, napisati dnevnik na temu Tvornice duhana Rovinj, jer sam imao nekoliko upita i prijepora vezano za tu temu. Nisam u dnevniku iznosio egzaktne podatke, ali ako bude potrebe, iznijet ?u ih u komentarima.

Tvornica duhana Rovinj, kao jedna od rijetkih hrvatskih tvrtki privatiziranih po tzv. Markovi?evom modelu privatizacije, krenula je još devedesetih godina u okrupljavanje svoje djelatnosti. Preuzimanje zadarske i zagreba?ke tvornice duhana u?inilo je od nekadašnje male rovinjske tvornice monopolista na hrvatskom tržištu. Monopol je obi?no blagotvoran u pitanju prihoda, pa je tako nekadašnja tvornica duhana prerasla u grupu koja svoju djelatnost širi i na unosno polje turizma. Godine 2003. nastaje Adris grupa. Dakle u skladu s okašnjelim željama predsjednika Gospodarske komore, nastaje grupacija dovoljno mo?na da u?e u utrku sa stranim igra?ima.
Naravno, daleko je Adris od snage i utjecaja na svjetskom tržištu, ali za neke obrasce ponašanja je dovoljna i mo? na lokalnom planu. Pa ?e tako i Adris na svojoj internetskoj stranici ustvrditi: “Briga za zajednicu na?elo je duboko ukorijenjeno u naše poslovanje. Adris grupa kao odgovorna tvrtka poduzima sve kako bi poboljšala kvalitetu života u zajednici u kojoj djeluje, kako regionalno, tako i u cijeloj Hrvatskoj. Osim brige za svakog ?ovjeka, zaštita okoliša, donacije i partnerstvo bitan su dio naših svakodnevnih napora”.
Imamo li na umu ?injenicu da Adrisov glavni proizvod teško može u?i u kategoriju ne?ega što bi poboljšavalo kvalitetu života, postavlja se pitanje kako to oni rade na dobrobit zajednice?

Milton Friedman ?e, primjerice, u ?lanku o društvenoj odgovornosti privatnih kompanija ustvrditi da prihva?anje društvene odgovornosti uklju?uje pristajanje na socijalisti?ko gledište da su politi?ki, a ne tržišni mehanizmi prikladan na?in za alokaciju viška resursa u druge namjene, što je za njega naravno neprihvatljivo.
No pokušamo li stvari o?istiti od ideološke matrice iz koje Friedman o?ito progovara, svejedno nam ostaje problemati?an koncept samoprozvane odgovornosti kapitala. U tom svjetlu pou?an je primjer Adris grupe odnosno Tvornice duhana Rovinj. Krajem devedesetih tadašnja Tvornica duhana Rovinj, od koje ?e nedugo potom izrasti i Adris grupa, preuzima posrnulu zagreba?ku tvornicu duhana. U tome vjerojatno ne bi bilo ništa sporno, osim što ?e možda neki cjepidlaka primijetiti da se situacija na tržištu korjenito mijenja kad broj jedan preuzme prvog do sebe.
Tvornica duhana Zagreb je od rata imala ulogu koju nakon rata preuzima rovinjski pandan. Dakle, vode?a uloga na hrvatskom i jugoslavenskom tržištu, sponzorstva svega i sva?ega, od kulture do sporta, preko stipendiranja do društvenog utjecaja. Takva pozicija otvara apetite, pa osamdesetih godina prošlog stolje?a zapo?inje gradnja novog pogona u zagreba?koj industrijskoj zoni kako bi se proizvodnja izmjestila iz samog središta grada.
U sam osvit rata, kompleks je dovršen, no za kupnju/modernizaciju strojeva nedostaje sredstava pa se uzima kredit Zagreba?ke banke. Upu?eniji u pretvorbu i privatizaciju po hrvatskom modelu znaju što to zna?i. Za sve druge tu je knjiga Darka Petri?i?a Kriminal u hrvatskoj pretvorbi koja daje sjajan uvid u povijest te ne?asne rabote. Uglavnom, banke su bile prva poluga kojom je novouspostavljena vlast ovladala. Dalje su stvari tekle glatko. Želiš li preuzeti tvrtku, daš joj fiktivan kredit za koji se ispostavi da ga ova nije u stanju vra?ati (što je prili?no neobi?no za fiktivne kredite). U tom trenutku se kredit pretvara u vlasni?ki udjel. Da bi cijela stvar što bolje funkcionirala nije zgoreg da je direktor tvrtke na pravoj liniji, e da bi cijenjenim potpisom ovjerio da tvrtka nije mogla vra?ati kredit koji nije nikad niti dobila, ili ga je vratila pa naknadno utvrdila da ga ipak nije vratila.
Banke gomilaju privredne subjekte u svom vlasništvu, vrijeme prolazi, okolnosti pod kojima se do vlasništava došlo padaju u zaborav ili na sudovima ?ekaju zastaru. Naime, sve mora biti po zakonu.
Bliži se kraj stolje?a te naša najve?a banka pravilno procjenjuje da je stiglo pravo vrijeme za pranje prljavog veša. A tko ?e ga oprati? Pa nitko drugi doli budu?ih prvaka korporativne etike iz Rovinja. Upravlja?ka struktura TDR-a, uza to i dobro premrežena s istom takvom strukturom iz Zabe, ne postavlja suvišna pitanja. Društvena odgovornost je ipak cilj tek za sljede?e tisu?lje?e. Nakon preuzimanja pri?a je standardna, vlasni?ko-kapitalisti?ka. Radnici se otpuštaju pod opjevanom parolom restrukturiranja, proizvodno-distribucijski resursi nekadašnjeg cigaretnog diva se isisavaju do maksimuma, a istovremeno profit odlazi novom vlasniku.
Opet ?e netko re?i pa što je u tome sporno, nisu li to osnove kapitalizma, odnosno slobodnog tržišta?
Pri?a dobiva o?ekivan epilog. Uprava odlu?uje izmjestiti pogon na novu lokaciju u Istri, a zagreba?ku tvornicu zatvoriti. Ali sad smo ve? u eri Adris grupe koja se “brine za ?ovjeka”, a odgovornost prema zajednici joj diktira poslovanje. U takvoj situaciji ?ini se potpuno logi?nim rješenjem pokupovati sindikalne predstavnike te radnicama prešutjeti datum zatvaranja pogona. Naravno, Adris pazi na svoju medijsku sliku pa mu nije jasno kako ta “radni?ka bagra” nije zadovoljna s “velikodušnim” otpremninama nego bi radije nastavila raditi i to još, zamislite, u Zagrebu.
Adris grupa, unato? politi?koj premreženosti i svijesti o poslovi?noj ne-svijesti hrvatskih sudova kad su u pitanju radni?ka prava, sve više gubi živce. Na vrata tvornice kucaju lažni inspektori, državne i gradske vlasti nemaju vremena za tamo neke radnike, a Adrisova PR služba zara?uje kruh vo?enjem bloga pokrenutog kao protuteža blogovima posve?enim radni?koj borbi.
Radni?ka pobuna završena je usred ljeta kad su šanse da bi netko mogao pružiti podršku bitno umanjene morskim radostima, akcijom interventne policije koja je smjelo jurišala na, nakon tromjese?ne borbe iznemogle, 50 i kusur godišnjake.
Za vrijeme cijele pobune Adris je nastupao iz drugog plana pouzdaju?i se u neke druge poluge mo?i, a ne u golu silu. Takvo postupanje je od nacionalnih prvaka korporativnog licemjerja bilo i za o?ekivati.

Nu, to je kraj pri?e, a gdje je po?etak?

Da bismo to utvrdili, moramo se vratiti u vrijeme ratnih doga?anja na ovim prostorima, kada zapo?inje veliki uspon male tvornice iz Rovinja. Taj uspon po?inje, a ?ime drugim nego prijateljstvom dvije najodgovornije osobe u ovoj pri?i. Jedna osoba je Predsjednik Vlade HRHB Jadranko Prli?, a druga je direktor TDR Anto Vlahovi?.

Predsjednik Vlade HRHB i predstojnik (ministar) Odjela za financije HVO-a razradili su cjelovit sustav kojim su, pokriveni odlukama i uredbama institucija Herceg-Bosne, stvorili uvjete za uspostavljanje monopola na tržištu visokotarifnih roba, prije svega duhana, duhanskih prera?evina i alkohola.
Naravno, monopol nad distribucijom duhanskih proizvoda i milijunske zarade stekle su tvrtke nominalno u vlasništvu Prli?evih prijatelja i poslovnih partnera. Apsolutni monopol u uvozu duhana i cigareta iz Hrvatske dobila je "Primorka" iz Širokog Brijega, dok je trgovinu alkoholom ve?im dijelom kontrolirala "Bibita" iz Gruda. "Primorka" je registrirana kao vlasništvo Prli?eva poslovnog partnera i ?ovjeka od povjerenja Marijana Primorca, zvanog Prndelj.
Zahvaljuju?i utjecaju Jadranka Prli?a i njegovu prijateljstvu s direktorom TDR-a Antom Vlahovi?em, "Primorka", ?ije je sjedište i nova poslovna zgrada iz Širokog preseljena u Mostar, postala je ekskluzivni zastupnik Tvornice duhana Rovinj za Bosnu i Hercegovinu. Od 1992. do 1997. godine "Primorka" je pokrivala oko 80 posto bosanskohercegova?kog tržišta duhana i duhanskih proizvoda. Povlašteni uvoz duhana i cigareta Tvornice duhana Rovinj bez pla?anja carine i nesmetana prodaja na podru?ju Federacije, potom Republike Srpske i Crne Gore, te ponovna preprodaja TDR–ovih cigareta, ilegalnim povratom na hrvatsko tržište, razvili su se do neslu?enih razmjera.
Uvoz i distribucija TDR-ovih cigareta "Primorki" su donosili golemu dobit. U najboljim danima ratnih godina "Primorka" je svakoga tjedna od TDR-a dobijala i, oslobo?ena pla?anja carine, uspješno na BiH i hrvatsko tržište plasirala oko 50 tona cigareta. "Primorka" je prodavala robu fiktivnim tvrtkama - distributerima. Na taj su na?in "rasknjižene" koli?ine šleperima dovezene iz Rovinja. "Primorkini" distributeri bi se potrudili da te cigarete, osim po BiH, posebnim kanalima stignu natrag u Hrvatsku, naravno znatno jeftinije. Tako su carinskim sustavom koji je pogodovao monopolistima, njegovi tvorci Jadranko Prli? i Neven Tomi? izravno i u zna?ajnoj mjeri oštetili prora?un Herceg-Bosne i prora?un Republike Hrvatske.
S oko 2500 tona cigareta iz Rovinja godišnje, Primor?eva "Primorka", zapravo je postala zapadni, hrvatski, krak srpsko-crnogorske duhanske veze sa Stankom Suboti?em Canom na ?elu. O?igledno, i na slu?aju TDR-a i "Primorke" još se jednom potvrdilo da se kontrola duhanskih putova ne može osigurati bez jake politi?ke podrške. U Crnoj Gori i Srbiji tu su logistiku osiguravali, tvrde pojedini mediji, ?ukanovi? i ?in?i?, u Hercegovini i Hrvatskoj Prli? i Tomi?.
Uz šutnju i blagoslov HDZ-ovske vlasti u Zagrebu, rezultati takvih odluka bili su poražavaju?i i tragi?ni za hrvatsko gospodarstvo, posebno dalmatinske trgova?ke ku?e i velike poljoprivredno-industrijske kombinate.
Nelojalna konkurencija i do pedest posto niže cijene proizvoda na koje se nije pla?ala carina, ve? samo 1 posto carinske evidencije, doveli su do dugogodišnjeg poznatog šoping stampeda u pograni?nom podru?ju Hercegovine, osobito na Sovi?e i Neum. Mesna industrija "Lijanovi?i" iz Širokog Brijega doživjela je svoj poslovni procvat. S druge strane, Imotski, dolina Neretve, Makarska, Split svakim su danom sve više ekonomski propadali.
Najzna?ajniju odluku o uvozu roba iz Republike Hrvatske, 9. travnja 1993. godine potpisuje predsjednik HVO-a HZHB dr. Jadranko Prli?. Ona je donesena kako bi se ozakonio povlašteni uvoz visokotarifnih roba – prvenstveno cigareta TDR-a, Inine nafte i "Badelovih" alkoholnih pi?a. "Na robu uvezenu iz Republike Hrvatske, te na robu ?ije je podrijeklo iz RH, ne primjenjuju se uredbe o primjeni Zakona o carinskoj tarifi na podru?ju HZHB, Odluka o pla?anju posebne takse"... Dakle, svi proizvodi iz Hrvatske prikazuje se kao doma?i. Na nju se nisu pla?ale nikakve carinske pristojbe, osim 1 posto carinske evidencije.
Šleperi puni cigareta, ve?im dijelom iz Rovinja, manjim dijelom iz Tvornice duhana Zagreb, tutnje Bosnom i Hercegovinom ve? krajem 1992. i cijelu 1993. godinu. U prosincu 1993. Jadranko Prli? i zakonski sankcionira postoje?e stanje samovolje i lake zarade koje izravno ide u prilog "Primorki" i TDR-u. Prli? potpisuje i Uredbu o prometu i oporezivanju duhanskih proizvoda. "Stranim i licencnim duhanskim prera?evinama smatraju se sve duhanske prera?evine koje su proizvedene po licenci ili se uvoze iz drugih zemalja". Me?utim, za cigarete iz Hrvatske to ne vrijedi.
Dakle, proizvodi Tvornice duhana Rovinj nisu strani licencni proizvodi, ve? doma?i proizvodi iz Hrvatske, na ?iji uvoz "Primorka" ne pla?a carinu, ve? samo carinsku evidenciju. U prilogu uredbe je struktura kontigenta iz koje je vidljivo da se radi o "walter wolfu", "ronhilu, "dorsetu".... ?estim dopunama odluka i uredbi stvorila se fiktivna obveza skladištenja ve?e koli?ine cigareta i stvaranja popisa zaliha prilikom svake promjene cijena. Tako se snagom uredbi "Primorki" i Marijanu Primorcu omogu?ilo da namjerno stvaraju velike zalihe cigareta, ?ekaju promjene cijena i na razlikama u cijeni sti?u golemu dobit.
U tom razdoblju nezaobilaznu ulogu u Prli?evu klanu ima šef Carinske uprave u Mostaru Ivica Gali?, te mostarska špediterska ku?a "Interšped".Marijan Primorac Prndelj, ?ovjek je sa završenom osnovnom školom. Prije rata radio je kao voza?. Danas Primorac "teži" izme?u 300 i 400 milijuna eura. Vlasnik je velike obiteljske, kamene trokatnice na makarskoj zaobilaznici i velike vile na zagreba?kom Pantovš?aku. Primorac je ve? nekoliko godina vlasnik hotela "Biokovo" u Makarskoj, a u javnosti je poznat i po tome jer je otac tada 17.godišnjeg IP, koji je BMW-om ubio dvije djevojke u Makarskoj prije koju godinu. Zapravo, Makarska je glavno sjedište cijele Prli?eve skupine. Makarska je mjesto na kojem se ulaganjem u hotelske, industrijske, turisti?ke kapacitete ili izgradnju obiteljskih ku?a najradije investira novac, koji su u Hercegovini tijekom ratnih godina stekli Tomi?, Prli?, Primorac, Dodig i ostali. I Jadranko Prli? u Makarskoj ima obiteljsku ku?u.
Dugo je vremena Marijan Primorac, kao ekskluzivni uvoznik cigareta TDR-a, pokrivao oko 80 posto duhanskog tržišta u BiH. Posluju?i preko fiktivnih tvrtki u Federaciji i Republici Srpskoj, Primorac je distribuirao cigarete po BiH i ilegalno, natrag na hrvatsko tržište. Tako švercane cigarete na hrvatskom tržištu su jeftinije, jer se u Federaciji ne pla?a porez na promet, a u Hrvatskoj PDV. Iako "Primorka" više nije jedini uvoznik, ona je i danas najve?i uvoznik cigareta TDR-a za Hercegovinu. U njoj plasira pet do deset tona cigareta tjedno. U BiH cigarete TDR-a stižu preko luka Kopar i Bar, a odatle kopnenim putem ilegalno ulaze u BiH preko Stoca. TDR, ina?e, cigarete prodaje dvjema off shore kompanijama sa Cipra - "Dulwitch" i "Wellesley". Te cigarete završavaju u Crnoj Gori gdje se skladište i distribuiraju na "crno tržište" BiH, Hrvatske i Srbije.
Prijateljstvo i poslovna suradnja s Jadrankom Prli?em otvorili su Anti Vlahovi?u i TDR-u prostor za nevi?enu ekspanziju i velike poslove u cijeloj regiji.
Vjerujem da je svima jasnije kako je TDR stvorio kapital kojim je iz male gotovo marginalne tvornice, postala , regionalni lider i kojim su novcem kupljene TDZ, „Virdžinia“Virovitica, i ostale akvizicije, pa i one u Iranu. Sada je vjerojatno i jasnije kako su se kupovali politi?ari svih boja i odre?enja ili kako se rješavao problem sudbenih vlasti.
Postavlja se jedno vrlo jednostavno pitanje, kako i nakon izvješ?a Državne revizije, koje je nedvojbeno dokazalo nepravilnosti u preuzimanju TDZ, nakon odluke Hrvatskog Sabora, nakon nalaza Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ništa nije poduzeto u smjeru poništenja privatizacije TDZ-a, te pokretanja odgovornosti upravlja?ke strukture TDR-a, pokretanja odgovornosti sudaca Trgova?kog suda u Zagrebu, napose sutkinje Sremac Šoštar, koja je omogu?ila, na kraju krajeva i plja?ku malih dioni?ara TDZ od strane Vlahovi?a i Adris grupe?
Jednako tako, postavlja se pitanje odgovornosti Državnog odvjetništva, kao i Vlade RH, koji ništa nisu poduzeli po tužbama protiv TDR.
Pozdrav,
Molotov

Komentari

http://www.facebook.com/ext/s

http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=103086098415&h=6eA0D&u=6RhbE&r...

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Prestanite pušiti! To će

Prestanite pušiti! To će biti rješenje svih problema!

My Soul

Tko je glasao

kako sam bio promatrao

kako sam bio promatrao cijelu priču oko TDZa prilično pozorno mislio sam sada reagirati jer tekst jednostavno ne odgovara istini, a detalji koji jesu istiniti su ili iskrivljeni ili prezentirani bez odgovarajućeg konteksta pa su samim time bezvrijedni

vidim da je b2 prilično detaljno demontirao tu priču pa da se ne ponavljam

bottom line je da je TDR u času pivatizacije bila minorna tvrtka puna zastarjele tehnologije i na najboljem putu za stečaj, a također i da TDR nije sudjelovao ni na koji način u događajima koji su prethodili kupnji TDZa od strane TDRa i krivce za stanje u TDZu treba tražiti negdje drugdje (inače, zaba je u desetinama poduzeća svoje kredite mijenjala za udjele jer je to bio jedini način spašavanja situacije - TDZ nije ni po čemu poseban u tome)

sasvim je legitimna odluka TDZa da proizvodnju izmjesti u kanfanar (kao što bi bila da su odlučili proizvodnju izmjestiti u npr. rumunjsku ili kao što IBM svoje call centre seli u indiju) i radnici tu nemaju što osobito reći osim toga da prihvate ili ne prihvate otpremnine koje su im se tada nudile

fokusirati svoju srdžbu na TDR umjesto na ljude koji su TDZ doveli do situacije u kojoj su se našli je kontraproduktivna i besmislena
ne zaboravite da je TDZ s pozicije monopoliste u visokoprofitabilnoj industriji spao na rub stečaja i za to postoje razlozi (a to nije kredit ZABAe)

Tko je glasao

vidim da je b2 prilično

vidim da je b2 prilično detaljno demontirao tu priču pa da se ne ponavljam

@mrak, ništa @b2 nije demontirao, čak i ono što je izvod iz odluka nije citirano u pravom obliku, već samo ono što je njemu odgovaralo.
Nisam ja ni tvrdio da za dio problema nisu krivi čelnici TDZ-a, ali poanta nije čak ni u nemoralu ispoljenom pri preuzimanju, već u tome na koji su način to preuzimanje napravili i s kojim novcem (mislim TDR)??!
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

u času preuzimanja TDR je

u času preuzimanja TDR je već bio vrlo, vrlo jaka tvrtka dok je TDZ bio na koljenima, a ZABA je čistila portofolio

ništa posebno, neuobičajeno ili kriminalno

ima još tvrtki koje su bile u vlasništvu zaba-e a koji su u istom ili sličnom vremenskom razdoblju prodane, a svima njima je zajedničko to što ih je zaba pretvaranjem svojeg potraživanja u vlasnički udio održala na životu umjesto da su poumirali kao deseci drugih tvrtki

Tko je glasao

Znaš što je interesantno,

Znaš što je interesantno, to što su propadale uglavnom firme koje su samoupravnim sporazumom formirale Zagrebačku banku i imale u njoj dobar dio kolača, kao i TDZ uostalom ili Utenzilija npr.
Ali, velim, malo strpljenja, ide "Američki san na hrvatski način 2", gdje ću konkretno sve prikazati.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Pa propalo je par tisuća

Pa propalo je par tisuća tvrtki, ne znam u čemu bi trebala biti specifičnost ovih koje navodiš. Da možeš naravno raditi teorije koje ti sugeriraš, ali DAJ ČINJENICE. Daj BROJEVE. Daj tržišne udjele.

Ali odgovori ti samo na jedno pitanje - ZAŠTO su pušači pušili Ronhill a ne Filter 160 i to svake godine za 10% više ronihila
Samo daj objašnjenje tko je s time upravljao - Zaba? Iluminati? Masoni? Anyone?

Da li se možda TDZ cigarete niosu mogle kupiti na Tiskovim kioscima pa su pušači bili primorani kupovati TDR?

Ako to objasniš - sve tvoje teze će dobiti smisao, samo objasni tih par poslovnih pokaatelja i imaš moju ispriku

Hvala

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

priča o TDR ili TDZ je tako

priča o TDR ili TDZ je tako hrvatska priča da to boli!

da li bi itko od nas reagirao kako je reagirao da su te privatizacije bile 60% fer a 40% muljaža?
uglavnom, po scenariju, kad je netko podoban bacio "oko" na nešto taj se nije mogao spasiti ni da su najveći svjetski lumeni vodili tu firmu !
ni TDR se ne bi spasio da je tada bio i malo iznad pozitivne nule. ovako, upravo ga je ta činjenica spasila od uništenja.
dakle, u NO se ubaci predstavnik države koji uporno i strpljivo potkopava upravu na sve moguće nedokazive načine. onda se firma spašava nekim ogromnim kreditom svejedno koje banke. onda se taj kredit ne može otplaćivati pa se instalira "podoban" menađer koji rasproda sve u bescjenje i još dodatno zaduži firmu. onda firma ode na bubanj. onda joj država sve oprosti i kupi je onaj s početka priče tj pokloni za proviziju u đep, opet nekome tko će uglavnom rasprodati što je još ostalo, jer bilo to puno ili malo, njemu je ovisno o proviziji sve poklonjeno a i tako je unaprijed sve dogovoreno i ono na što je on u početku i zagrizao, sigurno nije ni u jednoj hipoteci! što mari ako je on htio jabuku s najviše grane? posjeci stablo, lakše ćeš ubrati baš tu jabuku.
eto, upravo zato, svi tri ste u pravu - istinu i tako plaća cijela RH.
ovo što sam napisala je idejna skica, u realizaciji se dalje može biti maštovit do neslućenih granica. pa igara imamo na pretek, samo nam je kruh sve tanji.

Tko je glasao

Danas sam bil na tržnici

Danas sam bil na tržnici Utrine i naj manje 5 ljudi mi ju ponudilo cigarete. Svaki ulaz ima po par prodavača cigareta na crno.

Od kud dolaze te cigarete?

Tko je glasao

one dolaze švercom preko

one dolaze švercom preko granice

odgovore za to treba tražiti na carini, sasvim sigurno ne u TDRu, TDZu, BATu ili Philip Morrisu

p.s. koliko ja znam, TDRovu tvornicu 24 sata dnevno nadzire ministarstvo financija i nema šanse da i paketić cigareta izađe bez unaprijed naplaćene trošarine i PDVa

Tko je glasao

p.s. koliko ja znam, TDRovu

p.s. koliko ja znam, TDRovu tvornicu 24 sata dnevno nadzire ministarstvo financija i nema šanse da i paketić cigareta izađe bez unaprijed naplaćene trošarine i PDVa

ja se ne bih baš kladio u to, u ministarstvu finacija kao i u poreznoj upravi rade ljudi, a ljudi su skloni kojekakvim nepodobštinama, mitu, korupciji itd... dovoljno je previdjeti samo jedan šleper mjesečno i da vidiš, para ko blata ;)
ipak mislim da je to rjeđa pojava, a ove cigarete koje se pojavljuju na našem crnom tržištu s markicama iz svih ex-yu republika, čak ih ima i s markicama Kosova Republjik ili bez markica "Only for Export", da je to roba pojedinih kriminalnih skupina koji djeluju na svoju ruku. robu uvezu legalno i onda je u svojoj zemlji putem fiktivnih firmi očiste od davanja državi i svojim kanalima prebacuju preko granice na naše tržište.
u prilog ovoj tezi ide činjanica da TDR na ex-yu tržištima ima jako malo ključnih kupaca (velikih distributera) već da uglavno radi s puno malih koji čine oko 80% ukupnog izvoza.

Tko je glasao

A kaj je bilo s onim

A kaj je bilo s onim markicama koje nisu bile nigdje evidentirane?

Pa neko proizvodi te cigarete i šalje ih u BiH, a kak sam po govoru videl su prodavači građani te republike.

Jel je neko uopče svjestan kolko je država na gubitku a i te tvornice zigareta u Hrvatskoj. Normalno se jedan proizvođač bori protiv ilegalne konkurencije.

Tko je glasao

to je priča koja je

to je priča koja je prerasla u mitove i legende i koja ima jednostavno i logično objašnjenje (a koje je napravljeno i gdje ama baš nitko osim špedicije nije kažnjen i to za minorni prekršaj)

Tko je glasao

Baš me zanima, @mrak, kaj

Baš me zanima, @mrak, kaj bi ti na to rekel Robert Matijević, on po tebi, nije izgubio posao??!
Nu, sačekaj, još jedan dan, sve ću iznijeti u subotu, uz navođenje dokumenata i svih puteva sramnog šverca, te možda i ti saznaš kak to delaju veliki igrači. Toliko je toga napisao @b2 da mi treba vremena da pobijem njegovu "istinu".
Pozdrav,
Molotov
PS(Usput, @b2, ako pročitaš ovaj komentar, u krivu si, tko god bio, nisam radio u TDZ-u, niti sam imao ikakve veze s TDZ-om, ali vrlo bi zanimljivo bilo čuti zašto se ti toliko zalažeš za TDR, moguće da ti imaš interesa u ovom kriminalu, a meni ga imputiraš, ali, ne boj se znaš onu o raju i tajnama, vidjet ćemo, svijet je mali.)

Tko je glasao

Kupio nešto dionica, ali

Kupio nešto dionica, ali baš i sad nisam u plusu po tom pitanju - to je moja veza što se tiče TDR-a.

A zašto se zalažem - pa ako pratiš ovdje moje diskusije ja se zalažem za mnoge i mnogo stvari i to uvijek protiv lažnog pljuvanja, kriminaliziranja i teziranja što je ovdje vrlo popularno...

Pa isto tako i ova priča koju ti pokrećeš

Nu, sačekaj, još jedan dan, sve ću iznijeti u subotu, uz navođenje dokumenata i svih puteva sramnog šverca, te možda i ti saznaš kak to delaju veliki igrači. Toliko je toga napisao @b2 da mi treba vremena da pobijem njegovu "istinu".

Ne moraš niti to objaviti, i to smo sve čitali i slušali od onog Podumljaka ili kak se zove kod Stankovića.
Ne pričamo mi ovdje o međunarodnom švercu (koji postoji i nitko ga ne negira) već ti iznosiš teze

- da treba poništiti kriminalnu TDZ privatizazciju (s idejom da je ustvari TDR privatizirao TDZ)
- da je TDR kupio TDZ nekom fiktivnom lovom,
- da je TDR uništio TDZ nekim igrama uz pomoć Zabe
- i sve druge teze

Pa ti molim te iznesi podatke kojima dokazuješ da brojevi, tržišta i nalazi državne revizije koje sam ja citirao su lažni i daj druge brojeve koji će dokazati da je TDZ poslovno morao uspjeti ali nije jer se TDR urotio s ZABOM i s krediom od 12 milijuna maraka koji TDZ nije vratio preuzeo tvornicu

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

eh, robert matijević, taj

eh, robert matijević, taj tek ima putra na glavi i upetljan je u razne afere. no manje bitno.
kad već ideš pisati duži tekst nadam se da ćeš veću pažnju posvetiti švercu cigareta i objasniti mehaniku biznisa kao i korist za TDR. naime, tržište u hrvatskoj za TDR-ove proizvode očito postoji. kad ne bi postojalo crno tržište na kojem se prodaju TDR-ove cigarete po nižim cijenama što bi onda bilo? jel bi ti pušači prestali pušiti? ili bi tražili alternativne proizvode jednako niskih cijena? ili bi se okrenuli legalnim TDR- ovim proizvodima? prva varijanta se ne čini vjerojatnom. druga varijanta je vjerojatnija no koje su to cigarete na hrvatskom tržištu cjenovno konkurentne TDR-ovim švercanim cigaretama? legalne nijedne, koliko mi je poznato. tako da mi se zadnja varijanta čini najverojatnijom. što onda poteže pitanje isplativosti tog biznisa za TDR. je li cilj tog tobožnjeg TDR-ovog šverca povećanje proizvodnje uz istu maržu po prodanoj kutiji ili ostvarivanje većeg profita na švercanim cigaretama? ako je ovo drugo, možeš li iznijeti podatke kolike su razlike. ne zaboravi da crno tržište čini od 10% tržišta cigareta u hrvatskoj.

ostalo mislim da je neozbiljno - privatizacija, štrajk onih neradnika itd...

Tko je glasao

Ako tražiš motivaciju

Ako tražiš motivaciju proizvođača za šverc uspostavi relaciju između davanja koja moraš dati ako robu prodaš na domaćem tržišti i davanja koja plaćaš kada izvezeš robu.Kada vidiš razliku onda razmisli bi li bilo korisno prikazati da si izveo nešto što ćeš u stvari prodati kod kuće.
E,da bi to mogao realizirati trebaju ti carinici s obe strane,špediteri i još jedan broj fizikanera.Osim ove infrastrukture treba ti i pokrovitelj u visokoj politici.I to ti je to!
I još nešto sve se to odrađuje šetnjom papira od pečata do pečata.

Tko je glasao

Ako tražiš motivaciju

Ako tražiš motivaciju proizvođača za šverc uspostavi relaciju između davanja koja moraš dati ako robu prodaš na domaćem tržišti i davanja koja plaćaš kada izvezeš robu.Kada vidiš razliku onda razmisli bi li bilo korisno prikazati da si izveo nešto što ćeš u stvari prodati kod kuće.

Diskusija je o tome kako bi se TDR na tome mogao obogatiti. Da li se lova od prodaje na pijacu vraća na TDR-ov račun?
To što ti opsiuješ je teorija zašto postoji šverc - da, zato jer se na robi koja ima visoka porezna opterećenja može zaraditi puno ako je možeš dobiti po tvorničkoj izlaznoj cijeni i onda prodavati na tržišu gdje su porezi veliki jer ti je bilo što za 20-30% jeftinije od legalne cijene itekako mega-profit.. Može biti do 6-7 kn po kutiji u HR slučaju ako se cigarete izvoze iz bosne...

Ajde ti kad si tak mudar objasni kako do TDR-a dođe lova koja se ostvari na crnom tržištu.
I Molotov ima takvu tezu, ali je toliko glup da misli da se ta lova vidi samo na dionicama "3 čelnika Adrisa" koji po njegovom pamfletiću (kojega je prepisao od nekuda) vrijede 2.9 milijarde kn, iako računica kaže da na današnji dan vrijede 900 mil kuna... Ostalih 1000 dioničara to ne vide na svojim dionicama, njihove dionice "prikazuju" samo legalni dio poslovanja...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Šverc i crno tržište

Šverc i crno tržište cigareta gledam s pozicije osoba uključenih u igru.
Dakle,roba koja se proda na hrvatskom crnom tržištu,a koja je knjigovodstveno prodana u inozemstvo,direktno puni džepove osoba koje su organizirale to tržište.
Vrijednost "izvezene" robe uplaćuje se na račun TDR-a,bez obzira što ista nije nigdje otišla,sa računa "exkluzivnih zastupnika" u zemljama regije.
Nastavno,što više robe-cigareta TDR izveze,veće im je udio u regionalnom tržištu,a zbog toga raste i vrijednost dionica.Prirast po dionici tako raste svima dioničarima,a naravno da najviše zarade oni koji imaju najviše dionica.
Dio novca koji se za opranu (izvezenu) robu naplati u kešu pere se ulaganjem u turizam,građevinu i slično.Ovakvim ulaganjem povećava se vrijednost dionica turističkih,građevinskih i sl.tvrtki.
Opet,raste vrijednost dionica svih dioničara,a opet zarađuju najviše oni koji imaju najviše dionica.
I,onda,što je ekipa svestranija i maštovitija to se posao širi na sve raznovrsnije djelatnosti.
Rezultat svega je da se jedan mali broj ljudi pojavljuje kao titular vlasništva u mnogim raznolikim tvrtkama.
Na kraju se te tvrtke uvlače u kojekakve koncerne i postaju privatna carstva koja su javnosti prepoznatljiva po prvom gazdi.

Tko je glasao

dao sam dvije mogućnosti

dao sam dvije mogućnosti kod tog navodno ilegalnog TDR-ova biznisa. prva, da time povećavaju proizvodnju što je upitno jer bi jednako tako umjesto na ilegalnom tržištu mogli prodati robu na legalnom. i druga, da zbog oslobođenosti od svih trošarina i poreza mogu dignuti maržu na kutiji cigareta a ipak je prodavati po dosta nižim cijenama.
po tebi, jedino što TDR dobiva je ono prvo a organizatore šverca nisi imenovao pa pretpostavljam da to nisu vlahović, cuccurin i ekipa. organizatori šverca pune svoje džepove po mogućnosti broj dva i lova se slijeva na njihove privatne račune a ne TDR-ov. kad bi se lova od ilegalnog "ekstra profita" slijevala na TDR-ov račun, morali bi ili puno toga objasniti nadležnim institucijama ili to odraditi vrlo kreativno.
jedino dakle što dioničari TDR-a dobivaju je veća prodaja, veće tržište! no, crno tržište čini 10% hrvatskog tržišta cigareta a marža je jednaka. čemu onda sve to? a da ga nema mogli bi ga nadoknaditi legalnom prodajom zbog cjenovne neelastičnosti potražnje cigareta.

Tko je glasao

kad već ideš pisati duži

kad već ideš pisati duži tekst nadam se da ćeš veću pažnju posvetiti švercu cigareta i objasniti mehaniku biznisa kao i korist za TDR

Ko je spominjao korist za TDR??! Umjesto odgovora:

Dionice trojice čelnika Adrisa vrijede 3 milijarde kuna
Na Zagrebačkoj burzi započelo je uz povlaštene i trgovanje redovnim dionicama Adris grupe. Nominalna vrijednost dionica iznosi 10 kuna, tako da je prije 17 godina cijela Tvornica duhana Rovinj otkupljena za samo 150 milijuna kuna. Dionice pravne sljednica TDR-a Adris grupe na burzi se danas prodaju po cijeni od 450 za povlaštene do 740 za redovne dionice. Rovinjska kompanija tako je u 17 godina podigla svoju tržišnu vrijednost za oko 67 puta, danas ukupno vrijedi više od 10 milijardi kuna. Dioničari kompanije samo su od prošle godine uvećali svoju imovinu za 50 posto. Predsjednik Uprave i najveći dioničar Ante Vlahović prošlu godinu zaključio je s dionicama u vrijednosti od 900 milijuna kuna (tržišna cijena povlaštenih dionica), da bi u 2007. posjedovao 1,4 milijarde kuna vrijedne dionice. Zajedno s ostalim članovima Uprave (Plinijem Cuccurinom i Brankom Zecom) Vlahović posjeduje ukupno 2,935 milijardi kuna u dionicama. (Glas Istre)

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

superhik ti je niže

superhik ti je niže odgovorio kulturno, a ja ću ti reći - glup si ko k*c molotov, i još više od toga

Kažeš da su se od šverca obogatila "3 čelnika Adrisa", a iznosiš vrijednosti dionica koje predstavljaju vrijednost cijele Adris grupe, dakle i TDR-a i Maistre..

Ostali dioničari se onda nisu obogatali? Samo su njima trojici porasle dionice, ostalima su dionice na 100 kn?

Koji si ti seronja bez pameti, obična isfrustriana i ograničena gnjida, pljuvač onih koji rade i znaju...

I daj molim te objasni ovo

- TDR proda šleper cigareta u inozemstvo i to se knjiži kao prihod kompanije
- onda neki kanali taj šleper vrate u HR i cigarete se prodaju na crno na tržnicama

Da li se prihod od prodaje na crno također vrati na račun TDR-a, ali samo na dionice "3 čelnika". Jer njima onda porastu dionice?

I btw, vrijednost dionice je danas 220 kn za P-A i 230 za R-A pa ti brojevi koje ti iznosiš (tj citiraš) su danas 1/3 manji.
Dakle "3 čelnika" imaju ukupno 978 mi kuna dionica. I kak to, malo imaju 2.9 milijardi, sad imaju 978 milijuna. Daj objasni gdje im je nestao taj novac? Slabo su nešto švercali kad im se za 1/3 smanjio novac...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@mrak, mrak, dobro, jesi li

@mrak, mrak, dobro, jesi li ti pri sebi? Čemu minusi??! Pa, serator me je izvređao maksimalno, a tek nakon toga sam idiotu vratio istom mjerom.
Očito da ne čitaš ili si se svrstao??!
Pozdrav,
Molotov
PS(znam da je off topic, pa može još jedan minus, samo izvoli)

Tko je glasao

Ne seri majmune, ti samo

Ne seri majmune, ti samo misliš da sam ja glup, tu priču več 15 godina prodaju baš ti koji te plaćaju.
Zamagljuješ bitne stvari, dobro su te instruirali u PR TDR-a, a možda si iskustvo stekao na blogovima na kojima su napadali radnike u TDZ-u. Jebo te Plinio i Marko, znaš ti već koji.
A, o tome ko je kuratiji, tek će mo vidjeti, polako ni tvoji gazde nisu svemoćni. To su mislili i Kolumbijci, pa su popušili, uvijek se arogancija vrati, na ovaj ili onaj način.
I nismo mi zajedno ovce čuvali kretenčino, da se tako dopisuješ, koliko si kostiju dobio za pisanje?

Tko je glasao

Pa daj se dogovorite. Da li

Pa daj se dogovorite. Da li me plaća Sanader ili Plinio ili taj Marko ili tko već?
Sad odjednom ti iznosiš tezu da me plaća TDR, a već godinu i nešto me tu napadaju da sam plaćenik Ive Sanadera.

Ali kako je Ivo na jahti i nema više vlast, baš me zanima tko me sad plaća? Hm, ah da, Molotov ima rješenje - sad me plaća Plinio i Marko... Ili Jadranka?

Naravno da nismo zajedno čuvali ovce, s takvim likovima kao ti ja se ne družim. U životu si naprvio ništa, frustriran i ljubomoran na sve koj inešto rade i postižu. Ne zaboravi NIKADA - nisi ti uložio 120 milijuna eura u novu tvornicu u Kanfanaru. TO je uložilo 700 dioničara SVOJIH NOVACA!!!

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Znaš, pederčino, u

Znaš, pederčino, u Vrapču, takvih ko ti koji misle da su Napoleon ili Cezar ima koliko hoćeš. Baš me zanima gdje si ti uložio tu silnu lovu koju si dobio od Plinia ili Marko, znaš ti već kojeg (čudno je kako nisi pitao kojeg, što samo potvrđuje moju tezu), i kako si je oplemenio, jesu li ti vlasnici dozvolili i malo kolača, a ne samo koske? Usput, jasno da su to bili mali dioničari, jer veliki imaju preća posla.
Pozdrav,
Molotov

PS( Čobane, veliš da ti kažu da si Sanaderov, a ja sad kažem da si Plinijev, pa vidiš koliko su ljudi "neuki i glupi", kad ne kuže da je to u konačnici isti kurac)

Tko je glasao

Znaš, pederčino, u

Znaš, pederčino, u Vrapču, takvih ko ti koji misle da su Napoleon ili Cezar ima koliko hoćeš. Baš me zanima gdje si ti uložio tu silnu lovu koju si dobio od Plinia ili Marko, znaš ti već kojeg (čudno je kako nisi pitao kojeg, što samo potvrđuje moju tezu)

A vidim da te nešto opasno živcira. Valjda ti tvoj pamflet #2 ne napreduje dobro jer ne možeš niti jednu statistiku pokazati...
Da ne bih te još pitao koji Marko? Bolim me ona stvar na kojeg Marka ti misliš (možda mrak?) da je moj naručitelj... Već godinu i nešto izmišljaju tu moje naručitelje, ti si još samo jedan u nizu s idejama...

ajde daj još koje ime...daj neko žensko ako može. dosta mi je tih muških, neku žensku zgodnu...

Dobio sam 800 milijuna kuna ako te zanima, za svaki blog po 10 milijuna. Otprilike pola zarade od šlepera ide meni, pola uzme taj Marko... A ja bih se odrekao svoje polovice ako bi se pojavila neka žena naručitelj pa da mi plati u naturi :)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Možda ti više paše mama

Možda ti više paše mama Mirjana? Pa ona je ipak prestara za tebe ili bi ti zločko, sestru? Da, sad mi je jasno, ti bi sestricu.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

A šta vam je. Ajde,

A šta vam je. Ajde, upristojite se malo. Sramotite desni centar!

My Soul

Tko je glasao

kažeš nema veze sa koristi

kažeš nema veze sa koristi za TDR i nudiš kao odgovor rast vrijednosti dionica Adrisa? da pojasniš? ako je vrijednost firme rasla onda je to korist za TDR(btw. to što je poraslo 67 puta nije po ničemu sporno, Atlantska je u kraćem periodu narasla i 100 puta, dionice na hrvatskom tržištu bile debelo podcijenjene još početkom desetljeća, a svi su mogli kupovati na burzi, a sa odličnim poslovnim rezultatima nekih firmi je to dodatno naglašeno)
dakle ako TDR odnosno Adris od toga nije imao ništa, pa dakle ni njegovi dioničari, nego se ekipa na čelu Adrisa bavila klasičnim švererskim poslom za svoj račun, sa čime se mogao baviti bilo tko, iz toga proizlazi da novac zarađen švercom cigareta nije završio u TDR-u nego na nekim tajnim računima pa onda vlahović cuccurin i zec osim nekoliko stotina milijuna eura koje imaju u dionicama Adris-a imaju i nešto sa strane. što opet znači da ako TDR nije imao koristi od šverca da nije na račun nelegalnih poslova širio tržište i izbacivao konkurente.
ovo je sve puno kontradiktornosti. može jedna koherentnija verzija?

Tko je glasao

I sad ćeš iznjeti tezu da

I sad ćeš iznjeti tezu da je TDR 1990. vrijedio 67 puta više i da su je privatizirali za mali iznos i tu ćeš nastaviti razvijati svoje kafanske teze.

Pa budalo - tada je TDR imao minorni dio tržišta, naravno da danas vrijedi 67 puta više kad ima 80+% tržišta RH, 27% tržiišta regije i izvozi čak do Irana...

A btw, vidim da si neuk - vrijednost dionica nije u kontroli Adrisa. Pa ako je dionica neki mjesec bila 600 kn a danas je 160, tako to definira tržište. A dioničarima svima raste vrijednost dionica, pa tako i onima koji su najveći

MOlotov, vidim da si ti teoretičar na liniji Kulinbana i Kemoterapije, dva nositelja priče o TDZu kojega je "izmuzao TDR". Sve smo to već čitali u njihovom pamfletu business.hr kada je to bilo aktualno.

Stoga bolje niti nemoj pisati drugi dio svojeg pamfleta jer nećeš napisati niti jednu činjenicu, samo ćeš razviajti te teze koje su sve redom odbačene na desetak institucionalnih mjesta....

Kao što sam ti rekao dokaži

- da je TDR privatizirao TDZ 1998 (kada ga je kupio), a ne 1993 kada je to napravljeno od strane malih dioničara TDZ-a (radnika i tadašnje uprave)
- dokaži da dioničari TDZ-a nisu prodavali svoje dionice ZABI (dragovoljno) i kasnije TDR_u
- dokaži da je TDZ-ovo tržište ustvari raslo i da je laž da je TDR imao bolje proizvode
- dokaži da je TDR nije imao duplo veći promet s duplo manje radnika

Ako dokažeš te postavke, onda ti tvoje sve teze drže vodu i moguća je urota o preuzimanju koje ustvari nije bilo tržišno bazirano već dogovorno.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Bjesni, Nekak si se preveč

Bjesni,

Nekak si se preveč zapjenil. Do sad te nisam videl takvog.

Tko je glasao

ma raspile me ove budale

ma raspile me ove budale poput Molotova koji iznose teze bez jednog dokaza i to godinama i godinama prepisuju i stalno uvjeravaju maloumne da je to istina, a čim poredaš 10 činjenica shvatiš da lažu i pojima nemaju. A teze se prenose po novinama, dobijaju prostor na nacionalnoj televiziji, a činjenice nitko ne iznosi..

nevjerojatan mi je taj mentalni skolop, tih kreatora urota koji u životu nisu ništa napravili a svi oko njih koji su nešto postigli su kriminalci...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Kolega Molotov bravo na

Kolega Molotov bravo na dnevniku. Sistem ne dopušta nego samo jedan glas. Šteta. Dao bih mali milion pluseva za ovaj dnevnik, pogotovu za iskazanu hrabrost (pročitati jelenskin komentar).
Samo bih stavio par ispravki ili nadopuna.
Jadranko Prlić je imao obiteljsku kuću u Makarskoj još prije rata. Jedino ako nije kupio neku novu(ne bih se čudio). Često sam ga viđao u društvu zna se kojih političara.
Primorac je prodao hotel "Biokovo" braći Pivac-vlasnicima mesne industrije "Pivac".
Sin koji je ubio dvije mlade djevojke (još dobro se sječam kako je puklo kad je srušio rasvjetni stup i pri tom se zabio u zid kuće-kao bomba) uživa zahvaljujući našem pravosudnom sustavu
Kakva farsa sudačke pravomočne osude je to bila. Sramota nad sramotama.
Kakva farsa je bila procjena prometnih stručnjaka o brzini kojom je vozio.
kakva farsa je bio pokušaj davanja novca roditeljima ubijenih djevojaka.
Takvima ništa nije sveto, pa ni to da ne postoji tog novca koji ti može nadoknaditi tebi najmilije.
Sve podatke o toj nesreći se mogu naći na internetu. Koga zanima može lako pronači osudu.
Inaće dotični je viđen i poslije toga kako upravlja vozilima.
Sve drugo stoji.
Makarska je postala eldorado za pranje novca ne samo ove ekipe nego i drugih kriminalnih organizacija.
Još će se o njoj puuuuunnnno više pisati i gledati kad s dalekovidnice ode naša "vrla" Hlo.
Pozdrav,
Grd&lin

Tko je glasao

Siniša, Cjelo jutro

Siniša,

Cjelo jutro razmišljam o tebi i o tome dal da ti napišem PP ili ovak javno ono kaj mislim. Na kraju sam donesel odluku da trebaju komunistička kenjala na ovom ljevičarskom drkalištu to isto pročitat.

Kad sam to prvi put stisnul ruku i pogledal te u oči sam odma znal da je pred menom ne vuk predvodnik nego tigar. Takvi ljudi ko ti su sol ovoga svjeta i uvjeren sam da takvih par bi bilo u stanju napravit reda u Hrvatskoj, a ne ova kenjala koja se bave abortusima, umjetnoj oplodnji i kritikom Crkve.

Navali narode.

Tko je glasao

naravno da tebi pitanje

naravno da tebi pitanje umjetne oplodnje i abortusa nije važno kad tvoje kćeri žive vani i ravnaju se po njemačkim, a ne po hrvatskim zakonima. zato si ti možeš priuštiti da ti ta tema bude tako marginalna, a mi koji živimo ovdje ipak imamo nekog interesa oko toga kakvo će nam zakonodavstvo i u pogledu tih pitanja biti.
a za ovo "komunistička kenjala na ovom ljevičarskom drkalištu" ti mogu samo reći da se trebaš sramiti, nisam od tebe očekivala da ćeš se tako izražavati.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Griotta, Jedan dan češ

Griotta,

Jedan dan češ vidjeti da ima stvari koje pomognu ispustiti previše pritiska u jednoj osobi. Ima tu ljudi koji su smireniji od mene i budi uvjerena da buju jedan dan pukli kod ovakvog bezplodnog razglabanja.

Jel če te teme rješit lošu situaciju u Hrvatskoj nebi rekel a samo štete razumnom dialogu.

Nemoj samo mislit da su njemački zakoni tak bajni, imaju i oni pod paragrafa koji zagorčavaju ljudima život.

Moje obadve kčeri imaju samo hrvatsko državljanstvo i do sad nisu govorile o tome da bi uzele njemačko.

Kod umjetne oplodnje se gleda na to jel če djete imati osiguranu egsistenciju, a ne da jedan dan padne na teret društva, a abortusi su samo u iznimnim slučajevima dozvoljeni.

Tko je glasao

nije ovdje mjesto na kojem

nije ovdje mjesto na kojem bi se ulazilo u te teme, niti je uopće bitan tvoj ili moj stav, nego ti želim skrenuti pažnju na to da je važnost teme jako subjektivna stvar. tebi umjetna oplodnja nije bitno pitanje jer imaš koliko sam shvatila 60+ i imaš djecu, a ja ih nemam i ne znam ni mogu li ih imati i normalno je da taj zakon ne može biti na istom mjestu na tvojoj i mojoj listi prioriteta. reći da je nešto bezvezna tema znači nemati razumijevanja i to je ono što nije korektno. da ima važnijih tema - ima, ali sve je to stvar trenutka. tako se i o rebalansu govorilo i prije 6 mjeseci, ali je tada bio marginalno pitanje, a danas je goruće. na osobnoj razini još su drastičnije razlike.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

ova kenjala zabavljaju narod

ova kenjala zabavljaju narod sa temama abortusa, umjetne oplodnje i kritike Crkve. oni su se davno za sebe pobrinuli . mi smo imali sreće i dobili djecu, da nismo i nama bi umjetna oplodnja bila najvažnija tema!

i meni je 2/3 molotova drago: crvena i zelena! ona crna mislim da je ostvarena i s jačanjem crvene i zelene neće biti potrebe za crnom.

tako misli ljevičarska drkalica koja svaku dobru ideju podržava!

pa ću poduprijeti tigra uvijek kad se s njegovim idejama slažem, ili bilo kog drugog čije ideje su po mojem sudu dobre!

a tebe i dalje najviše volim na desnoj strani! pusa!

Tko je glasao

Jednako tako, postavlja se

Jednako tako, postavlja se pitanje odgovornosti Državnog odvjetništva, kao i Vlade RH, koji ništa nisu poduzeli po tužbama protiv TDR.
Ovo je lako za odgovoriti: Svi su dobijali dio kolača u zamjenu za šutnju.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Molotov, prijatelju, imam

Molotov, prijatelju, imam jedan jedini komentar:
Zar je tebi život dosadio?

Tko je glasao

Prijatelju, mene se bar lako

Prijatelju, mene se bar lako riješiti, ja bih bio zadovoljan jednim koferom, na kojem će pisat: "Pozdrav iz Rovinja!"
Ipak smo mi "mala zemlja za veliki bussines"
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Da, mislim da te razumijem.

Da, mislim da te razumijem. Međutim, nisam uvjeren da bi taj kofer napunjen finijim cigaretama ili "zvečečom" valutom tebe ušutkao. Bojim se da te ne ušutkaju na onaj drugi način. Ulog je krupan, novac ogroman a "umočeni" su mnogi jaki ljudi podzemlja i politike nekoliko država. Uostalom, nisu li već padale glave zbog istog?
Poznat mi je čovjek koji ima mjesečnu plaću (brutto) 1 - 1,5 milijuna kuna i sve je legalno a u nadležnost mu spada i Rovinjski "pozdrav". Plaćaju ga Ameri.
Na koncu konca, nije li ministar Milinović naglo reterirao od svog "čvrstog stava" zabrane pušenja? Kako to da mu zdravlje naroda koji toliko "ljubi" odjednom više uopće nije važno te će pristati na ukidanje zabrane pušenja?
Samo naivni mogu vjerovati da je to zbog pritiska ceha ugostitelja. Radi se tu o puuuno jačem "cehu" a još više tlaku ili pritisku.

Štiti taj "ceh" i snagu mu daje - omerta!

Tko je glasao

"Treba biti na čistu,

"Treba biti na čistu, glupi Sokrate, da je pravednik prema nepravedniku svuda na šteti. Ponajprije u poslovnom životu: gdje god ljudi u zajednicu stupe, nigdje ne nalazimo da pravednik kod razvrgnuća zajednice više dobiva od nepravednika, nego manje. Zatim u dužnostima prema državi: kad treba davati kakve prinose, pravednik od jednakoga imutka više prinosi, a nepravednik manje; kad se što dobiva, jedan ne dobiva ništa, a drugi mnogo. Ta, i onda kad i jedan i drugi kakvu javnu službu vrši, pravedniku, ako ništa drugo, kuća nazaduje radi zanemarivanja vlastitih privatnih poslova, a od države ne vuče nikakve koristi, jer mu to zabranjuje pravednost; k tomu se zamjerava svojti i znancima, kad im neće ništa pomoći protiv prava. Kod nepravednika je sve protivno od toga; mislim naime na takvog o kome upravo sada govorah: koji bi mogao steći velike prihode.
Zato ga gledaj, ako hoćeš suditi, koliko njemu samome više koristi biti nepravedan nego pravedan. A spoznat ćeš najlakše ako dođeš do najsavršenije nepravde! Nepravednik je tu najblaženiji, a najbjedniji su oni kojima se krivo učini ili koji ne bi htjeli krivo činiti. To je tiranija, silništvo, koje ne otima tajno i silom na malo, nego u sav mah tuđe, posvećeno, božje, privatno i državno.
Za svaki pojedini takav zločin, kad se otkrije, krivac trpi kaznu i najveću sramotu; zločince nazivaju svetokradicama, trgovcima ljudi, provalnicima, otimačima i lopovima. Ali kada tko državljanima otme imovinu i povrh toga njih same kao roblje sebi podloži, mjesto onih sramotnih imena, naziva se sretan i blažen ne samo od državljana, nego i stranaca koji za njega čuju da je činio nepravdu na veliko. Jer se ne napada nepravda zato što se čovjek boji da će je počiniti, nego što se boji da je mora trpjeti.
Tako je, Sokrate, nepravda, kad je kakva treba, jača, slobodnija i silnija od pravednosti, i kako u početku govorah, pravednost je korist jačega, a nepravednost je vlastiti probitak i korist. " Platon

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nije moguće prigovoriti

Nije moguće prigovoriti Platon-e;
ali ne zaboravi da je jedna "obrana" ušla u povijest svih obrana u povijesti!
Kome trebaš kao žrtva?
Imamo junaka "ko u priči narodnoj", trebaju nam živi, slobodni, odlučni i pošteni!
Isti ti moraju djelovati istovremeno, odlučno i nenadano.
Tako i tako smo na isto natjerani, nema nam drugog izlaza.

Tko je glasao

molotov, koliko se ja

molotov, koliko se ja sjećam, ti (srećko i ostali) jeste ovo dostavili gdje god je trebalo, ispravi me ako griješim. a jako se dobro sjećam i prosvjeda u koji se uključilo i dosta braniteljskih udruga, podupirući radnike.
ono što te već dugo nisam pitala, da li je ikada stigao nekakav suvisli odgovor od bilo koga?

Tko je glasao

@Molotov + Diana a jako se

@Molotov + Diana

a jako se dobro sjećam i prosvjeda u koji se uključilo i dosta braniteljskih udruga, podupirući radnike.

Predsjednik Republike Stjepan Mesić prilikom otvorenja je izjavio: „Otvorenje ovih dviju tvornica najviše znače radnicima koji će imati odlična radna mjesta i sjajne uvjete privređivanja. Čestitam menadžmentu Adris grupe na društveno odgovornom ponašanju koje će zasigurno pridonijeti razvoju regije“.

Question: Govorite o istim radnicima? :-)

Tko je glasao

Odgovor je diana isti kao i

Odgovor je diana isti kao i na komentar nemonimus.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

druže molotov

druže molotov

ovo što si napisao je materijal za Uskok te bi trebao saznanja pismeno i dostaviti Cvitanu možda će se sada nakon Hž-a ozbiljnije pozabaviti s ovim jer bi grebući po tom izgrebao puno više sranja koja se dotiču privatizacije velikih banaka ZABE,PBZ-a i njihovih čelnika

Tko je glasao

Dostavljeno, dokumentirano,

Dostavljeno, dokumentirano, Državnom odvjetništvu, osobno Bajiću.
Pretpostavljam da je Državno odvjetništvo po prirodi stvari moralo pokrenuti istragu, pa i dostaviti predmet USKOKU.
Nu, ništa, nula, nada, se nije desilo.
Pre dugački su pipci TDR-a.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci