Tagovi

Amari?ki san na hrvatski na?in 2

Nakon što je @bijesdrugi našao za shodno pokazati svoje odli?no poznavanje slu?aja TDR-TDZ, odlu?io sam ipak napraviti nastavak dnevnika nedavno objavljenog na ovim stranicama. Kako je o?ito da je doti?ni stipendiju zaradio pobijaju?i upletenost u šverc cigareta TDR-a, ovaj dnevnik ne služi tome da uvjeri „maloumnika“ u neodrživost njegovih obranaških komentara, ve? da ostalim sudionicima dodatno otvori o?i i pokaže kako je perfidan
PR TDR-a, koji prati sve napise o TDR-u i na ovaj na?in ih pokušava neutralizirati, relativiziraju?i svaki napad na sebe.
Obzirom na veliku dozu arogancije i umišljenosti doti?nog b2, koji ne ostavlja ni najmanje sumnje u svoje navija?ke pozicije, nadam se da se sljede?i zapis ne?e svidjeti prvenstveno doti?nom ?obanu, a onda ni kriminalcima iz TDR-a. U naprijed se ispri?avam vrijednim radnicima, koji nisu krivi što ih vode kriminalci koji su svirepo oplja?kali Hrvatsku prvenstveno zahvaljuju?i svojim vezama u komunisti?ko-obavještajno-udbaškim krugovima bivše države, ali su krivi što zbog svoje zarade i statusa zatvaraju o?i i dopuštaju ovakav kriminal.
Ima jedna dobra re?enica koju sam nedugo pro?itao, a ona kaže:
Droga ima sjajne profite i stabilnu potražnju, ali ima i ograni?eno tržište. Nafta ima stabilnu potražnju i veliko tržište, ali je od strateškog zna?enja za opstanak društva, pa je profit ograni?en. Cigarete su najsla?e, potražnja je stabilna, a razlika od tvorni?ke do maloprodajne cijene, toliko je velika, da ima „ušura“ za sve, cigarete su svojevrstan „porezni konj“.“

Za one koji nisu upoznati, dužan sam re?i, da se kod nas u javnosti mješaju dva pojma, koji definitivno nemaju neke sli?nosti, a to su pretvorba i privatizacija. Pretvorba je postupak u kojem se društveno vlasništvo iz socijalisti?kog ure?enja pretvara u državno, a privatizacija je nastavak tog procesa u kojem se državno vlasništvo pretvara u privatno.

Sada, kada smo to raš?istili, idemo vidjeti, kako je to TDZ, odnosno rukovodstvo, htjelo „PREVARITI DRŽAVU“, još u fazi pretvorbe.
@b2 se poziva na nalaz revizije, ali namjerno preska?e zadnju re?enicu iz tog nalaza, koja kaže:
„S obzirom da su ciljevi planirani razvojnim programom djelomi?no ostvareni, da je smanjen broj zaposlenika, da su u posljednje tri godine smanjivani prihodi, da je Društvo u razdoblju od pretvorbe do konca 2001. ostvarivalo dobit, a za 1994. i 1995. isplatilo dividendu, te da redovito ispla?uje pla?e, ciljevi privatizacije utvr?eni odredbama ?lanka 1. Zakona o privatizaciji, djelomi?no su ostvareni.“

Sljede?e što @b2 navodi je situacija u kojoj spominje tržišni pad TDZ-a, nu, podatci govore posve nešto drugo, a to ?u prikazati na netto dobiti TDZ-a u godinama koje su predhodile preuzimanju od strane TDR-a.( iskazano u 000 kuna)
1993.godina – rat bjesni – 5.245
1994.godina – rat još traje, Hrvatska 1/3 okupirana – 16.309
1995.godina – osloba?anje – 36.233
1996.godina – prva relativno normalna godina – 42.126
1997.godina – godina koja prethodi preuzimanju – 50.795
1998.godina – godina preuzimanja – 12.542

Dakle, i potpunom je laiku jasno, tko je ugušio proizvodnju.
Slažem se s @b2, da se ne radi o jednom doga?aju, nego o „tržišnom procesu“, ali ovdje se radi o klasi?nom preuzimanju na židovski na?in, tzv. „Black download“, gdje je interes preuzimatelja jedan jedini, uništiti konkurenciju i ostvariti monopol.
Da je TDR krenuo u preuzimanje kompletne proizvodnje duhanskih proizvoda, dokaz je napad na „Duhan“ dd iz Slatine, izvršen iz TDR-ove akvizicije „Viržinija“dd iz Virovitice, gdje je primjenjen sli?an modus kao i kod TDZ-a, ali s nešto manje uspjeha.

Neke od osnovnih ?injenica kako slijedi:

0)Po?etak pri?e-s ovim se tvrdnjama, uglavno slažem.
1)I tu se slažemo, TDR nije privatizirao TDZ. Nu, tu postoji „kvaka“.

Podastirem sastav Upravnog odbora i Nadzornog odbora TDZ u vrijeme kada je ZABA pretvarala svoja potraživanja u dionice i kupovala dionice od malih dioni?ara:

TVORNICA DUHANA ZAGREB, ZAGREB

1. Upravni odbor:

Petar Šale, predsjednik od prosinca 1992. do 12. travnja 1994.
Milan Artukovi?, od prosinca 1992. do 12. travnja 1994.
Marko Sušac, od prosinca 1992. do 12. travnja 1994.
Nedjo Jel?i?, od prosinca 1992. do 12. travnja 1992.
Miško Bakovi?, od prosinca 1992. do 12. travnja 1994.
Ivan Kolak, predsjednik od 16. svibnja 1994. do 6. svibnja 1996.
Milan Hašperger, od 16. svibnja 1994. do 6. velja?e 1996.
Nikola Vuleti?, od 16. svibnja 1994. do 6. velja?e 1996.
Nedjo Jel?i?, od 16. svibnja 1994. do 6. velja?e 1996.
Franjo Lukovi?, od 16. svibnja 1994. do 6. velja?e 1996.

2. Nadzorni odbor:

Ivan Kolak, predsjednik od 6. velja?e 1996. do 27. studenoga 1997.
Milan Hašperger, od 6. velja?e 1996. do 27. studenoga 1997.
Nedjo Jel?i?, od 6. velja?e 1996. do 27. studenoga 1997.
Franjo Lukovi?, od 6. velja?e 1996. do 27. studenoga 1997.
Nikola Vuleti?, od 6. velja?e 1996. do 11. rujna 1998.
Franjo Lukovi?, predsjednik od 27. studenoga 1997. do 11. rujna 1998.
Dulio Beli?, od 27. studenoga 1997. do 11. rujna 1998.
Vlasta Ribari?, od 27. studenoga 1997. do 11. rujna 1998.
Slavko Bariši?, od 27. studenoga 1997. do 11. rujna 1998.
Ante Vlahovi?, predsjednik od 11. rujna 1998.
Plinio Cuccurin, od 11. rujna 1998.
Branko Zec, od 11. rujna 1998.
Tomislav Budin, od 11. rujna 1998.
Slavko Bariši?, od 11. rujna 1998.

Upozoravam na ime i prezime istaknuto na ovom spisku.
Franjo Lukovi?, bio je u Upravnom odboru i Nadzornom odboru TDZ-a, te je ?ak bio i predsjednik Nadzornog odbora od studeni 1997. godine, do rujna 1998. godine, dakle u vrijeme preuzimanja TDZ-a od strane TDR-a.
Zar to nije u najmanju ruku interesantan podatak, ako se uzmu u obzir sljede?i podatci:
Dionice Društva u vlasništvu društva Zagreba?ka banka U odnosu na broj dionica ste?enih u pretvorbi pretvaranjem potraživanja u dionice, Zagreba?ka banka je 1994. pove?ala udio u temeljnom kapitalu Društva kupnjom 45 558 dionica od invalida Domovinskog rata i ?lanova obitelji poginulih i nestalih branitelja. , (takozvano torbarenje)

Koncem 1994. i 1995. banka je imala 108 058 dionica.

U lipnju 1996. banka je sve dionice prenijela na ovisno društvo Holding Zagreba?ke
banke d.o.o. s kojim zajedni?ki djeluje i ?iji je jedini osniva? i vlasnik.
Koncem 1996. banka je stekla 5 404 dionica na temelju obveze Društva prema
dioni?arima s naslova isplate dividende.

Odlukom skupštine o rasporedu dobiti ostvarene za 1995. odre?ena je isplata dividende u iznosu 21.011.470,14 kn, od ?ega se 50,00% ispla?uje u novcu, a 50,00% u dionicama. Prema izra?unu, dividenda po dionici iznosila je 72,22 kn
odnosno 20,- DEM ili 10,00% nominalne vrijednosti dionice.

Od velja?e do studenoga 1997. mali dioni?ari prenijeli su banci 47 006 dionica tako da je banka, zajedno s dionicama u vlasništvu ovisnog društva, koncem 1997. imala ukupno 160 468 dionica Društva.
U skladu s obvezom utvr?enom odredbama Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima, Holding Zagreba?ke banke obavijestio je u studenome 1997.
Komisiju za vrijednosne papire o stjecanju ukupno 172 699 dionica ili 53,17% glasa?kih prava u Društvu. Navedeni broj dionica ve?i je za 12 231 dionicu od stanja evidentiranog u knjizi dionica koncem godine.

Prema knjizi dionica, stanje dionica Društva u portfelju banke u odnosu na konac 1997. pove?alo se u svibnju 1998. za 17 407 dionica. Navedene dionice ste?ene su od Društva na temelju ugovora o prijenosu dionica iz studenoga 1997. Banka i ovisno društvo upisani su u knjigu dionica koncem 1998. kao dioni?ari s ukupno 177 875 dionica.
Od toga je za 177 405 dionica u srpnju 1998. zaklju?en ugovor o prijenosu na novog stjecatelja - Tvornicu duhana Rovinj (dalje u tekstu: TDR).

Na temelju spomenutog ugovora o prijenosu dionica zaklju?enom u srpnju 1998. s Holdingom Zagreba?ke banke, TDR je stekla pravo kupnje ukupno 177 405 dionica Društva ili 54,62% od ukupnog broja dionica.

Prije zaklju?ivanja ugovora TDR je putem društva Plavi 92 d.o.o. iz Varaždina raspolagala s ukupno 15 420 dionica Društva, a po zaklju?ivanju ugovora zajedno s navedenim društvom raspolagala je s 192 825 dionica, što ?ini 59,36% ukupno izdanih dionica.

U skladu s odredbama Zakona o postupku preuzimanja dioni?kih društava, TDR je o
namjeri preuzimanja obavijestila Komisiju za vrijednosne papire Republike Hrvatske, te objavila ponudu o preuzimanju. Javnom ponudom o preuzimanju iz srpnja 1998., TDR se obvezala kupiti svaku dionicu koja daje pravo glasa u skupštini Društva. Za dionice koje su u potpunosti otpla?ene, ponu?ena je cijena 1.325,00 kn po dionici , dok se za neotpla?ene dionice TDR obvezala preuzeti otplatu prema Fondu, a dioni?aru isplatiti ugovoreni iznos po dionici umanjen za neotpla?eni iznos.

U svrhu osiguranja nov?anih sredstava iz ugovora o prijenosu dionica, pribavljena je garancija Zagreba?ke banke na iznos 175.000.000,00 kn.

Navedena banka ujedno je bila i depozitar dionica.

Prema izvješ?u o preuzimanju, 869 dioni?ara pohranilo je 89 158 dionica. Nakon
izvršenog preuzimanja pohranjenih dionica, TDR je zajedno s povezanim društvom
raspolagala s ukupno 283 608 dionica (266 563 dionice TDR, a 17 045 povezano društvo) nominalne vrijednosti 198.525.600,00 kn što ?ini 87,32% temeljnog kapitala Društva.

Ponudom o preuzimanju, koja je objavljena u travnju 2002., ponu?ena je cijena 1.000,00 kn za dionicu Društva, a dionice su bile pohranjene kod Središnje depozitarne agencije.

Prema izvješ?u o preuzimanju, TDR je isplatila i preuzela 9 387 pohranjenih dionica,
?ime je stekla ukupno 292 995 dionica nominalne vrijednosti 295.096.500,00 kn ili 90,21% temeljnog kapitala Društva.

Iz ovoga je vrlo jednostavno zaklju?iti, da je ZABA ciljano, za potrebe preuzimatelja oformila paket dionica i pogodovala u kona?nici TDR-u.
Nevjerojatno je da je ?ak kao dioni?ar i bivši vjerovnik dala garanciju TDR-u za kupnju ovog paketa dionica, a osim toga je imala uloga depozitera.

Što se pak ti?e 7 miliona DEM, razlike u vrijednosti koju @b2 spominje još u fazi pretvorbe, podastirem o?itovanje zakonskog predstavnika i financijske agencije (neovisne revizorske ku?e)s time u vezi, kao i u svezi nalaza Državne revizije:

O?ITOVANJE ZAKONSKOG PREDSTAVNIKA PRAVNE OSOBE

Zakonski predstavnik društva Tvornica duhana Zagreb, u o?itovanju od 18. ožujka 2003. na Izvješ?e o obavljenoj reviziji pretvorbe i privatizacije navodi da je Poduze?e pokrenulo postupak pretvorbe u skladu sa Zakonom o pretvorbi društvenih poduze?a, te je ovlašteno društvo izradilo elaborat o procjeni vrijednosti Poduze?a. Na temelju zakonskih ovlasti Agencija je davala primjedbe na elaborat o procjeni vrijednosti Poduze?a, zbog ?ega su izvršene izmjene i dopune elaborata u studenome 1992. i studenome 1993., a kona?ni iznos procijenjene vrijednosti Poduze?a utvrdila je Agencija davanjem suglasnosti na predloženi model pretvorbe.
Vezano uz procjenu vrijednosti nekretnina na lokaciji Jagi?eva bb, zakonski predstavnik navodi da navedena nekretnina nije bila uklju?ena u elaborat o procjeni, a da je Agencija na temelju priložene dokumentacije, posjedovnog lista, gra?evinske i uporabne dozvole te dokumentacije o visini komunalnih naknada i o korištenju nekretnine, procijenjenu vrijednost spomenute nekretnine uklju?ila u procijenjenu vrijednost Poduze?a. Dokaz navedenoga je rješenje Fonda (iskaz nekretnina) od sije?nja 1996. Nadalje, zakonski predstavnik je mišljenja da su ovlašteno društvo i Agencija ispravno procijenili zemljište u Resniku.
Vezano uz procjenjivanje knjigovodstvenih pozicija, u o?itovanju se navodi mišljenje da eventualna greška nije stvarno utjecala na ukupno procijenjenu vrijednost Poduze?a, jer su i ovlašteni procjenitelj i Agencija društvenu imovinu vrednovali pojedina?no i skupno, a po zahtjevu Fonda prvobitno procijenjena vrijednost uve?ana je za 50,0%.
U o?itovanju se navodi da je predloženi model pretvorbe, uklju?uju?i i pretvaranje potraživanja vjerovnika u dionice, u cijelosti proveden u skladu sa Zakonom o pretvorbi društvenih poduze?a, jer je za takav model dobivena suglasnost nadležnog tijela. Prihva?a se konstatacija da spomenuto potraživanje nije nastalo do 31. prosinca 1991., te se navodi da je potraživanje nastalo prije donošenja odluke o pretvaranju potraživanja u dionice, zaklju?ivanja ugovora i prije donošenja suglasnosti na namjeravanu pretvorbu. Nadalje, prihva?a se tvrdnja
da je dio kreditnih sredstava iskorišten za kupnju obveznica Republike Hrvatske ?ijim reotkupom je pla?ena oprema po ugovoru iz srpnja 1993., te se obrazlaže da dva dugoro?na kredita iz studenoga 1994. nisu ni u kakvoj vezi sa spomenutim potraživanjem po investicijskom kreditu koje je pretvoreno u dionice.
Prema navodima zakonskog predstavnika, navedeni su krediti omogu?ili financiranje nabave opreme i daljnji razvoj.
U o?itovanju zakonskog predstavnika izraženo je mišljenje da je prijenos neprodanih dionica Fondu proveden u skladu s tada važe?im Zakonom o pretvorbi društvenih poduze?a.
Vezano uz ocjenu postupka privatizacije navodi se da je ocjena donesena bez uvažavanja vremenske dimenzije i zasnovana na navodnoj nepotpunosti odluke o stjecanju
vlastitih dionica u dijelu razloga stjecanja i izvora sredstava za to stjecanje. Zakonski predstavnik tvrdi da su stjecanje vlastitih dionica u vrijednosti 10,0% temeljnog kapitala, prihvatili Skupština i Nadzorni odbor, te da nenavo?enje razloga stjecanja vlastitih dionica ne zna?i da je ono u suprotnosti s odredbama tada važe?eg Statuta i svih u njemu navedenih razloga. Nadalje, mišljenja je da ostvarivanje ciljeva razvojnog programa treba promatrati u skladu s kretanjem društveno ekonomskih pokazatelja ?itavog vremenskog razdoblja, a podatke o broju zaposlenih analizirati u skladu s realnim zahtjevima tržišta rada.

Nadalje, @b2 tvrdi kako narod nije kupovao brandove TDZ-a, te to dokazuje tablicom, jer su bile preskupe, ali ne spominje nelojalnu konkurenciju, TDR-a, koji je preplavio tržište lošom kvalitetom duhana i cijenama adekvatnim vrijednosti duhana.
Nu, @b2 pozvavši se na tablicu iz izvješ?a TDZ-a, ne spominje drugu tablicu, vrlo perfidno grade?i elemente za dokazivanje svoje (njihove) teorije.
A, u toj drugoj tablici lijepo stoji, da je udio u izvozu cigareta TDR-a od 1993. do 1998. rastao rapidno.Od 1.761 milion komada cigareta 1993. do 1.864 milioma komada cigareta 1997. godine prelazi hrvatsku granicu, što TDR s pravom knjiži kao izvoz, ali koliko se od toga vra?a crnim kanalima, to znaju samo kriminalci u TDR-u,koji na kraju broje „ušur“.
Ili bi to trebalo istražiti kod firmi s kojima je i preko kojih je TDR tih godina, a i danas posluje i koje su do bal?aka umo?ene u šverc stolje?a na ovim prostorima?
Ovdje sad sljedi popis gore prozvanih firmi:

Primorka, šverc preko BiH
Rovita BG, šverc preko Srbije
Riva Comp., šverc preko Republike Srpske
Riva Br?ko, šverc preko Distrikta Br?ko
Riva, šverc preko BiH
Rovita LJ., šverc preko Slovenije
Rokšped, šverc preko Crne Gore
SAB, šverc preko BiH
Seacom, šverc preko Bugarske
Saga, šverc preko Kosova
Hollron, šverc preko Kosova
Al Amana, šverc preko Kosova
Genex, šverc preko Republike Srpske
Matrix, šverc preko Republike Srpske
Vjollca, šverc preko Kosova
Regal, šverc preko Slovenije
Weswaldi, šverc preko ?eške
Weswaldi, šverc preko Rumunjske
Emona, šverc preko Slovenije
Monet, šverc preko Turske
Transeuro, šverc preko Rumunjske
Balkan, šverc preko Makedonije
Moosmayr, šverc preko Austrije
Wellesly, šverc preko Cipra
Tref, šverc preko Cipra
Remar, šverc preko Cipra
Signus, šverc preko Rumunjske
Sarser, šverc preko Iraka
Afareas, šverc prekoRumunjske
Adam Trad., šverc preko Rumunjske
Alba NPTSH
Agrosoft, šverc preko Bugarske
Antoni?, šverc preko Republike Srpske
BDF, šverc preko Austrije
BDF-RO, šverc preko Rumunjske
?ago Kom, šverc preko BiH
Energy Ben., šverc preko Distrikta Br?ko
Euro Trade, šverc preko Rumunjske
Euroconsulting, šverc preko Rumunjske
Geco Tabak, šverc preko ?eške
Globex, šverc preko Republike Srpske
Mand INT., šverc preko Makedonije
Marinkovi?, šverc preko Republike Srpske
Opresa, šverc preko BiH
Pos. Izv., šverc preko brodova, zra?nih luka, veleposlanstava
Prima MAK., šverc preko Makedonije.

Posebno ozna?eno poduze?e Tref, bilo je u vlasništvu sponzora i prijatelja Marka Miloševi?e, sina slavnijeg Slobodana, Vlade Kova?evi?a – Trefa, za kojeg je nakon što su ga ubili u atentatu Beogradom prepri?avan crni vic : „Je li , bre znaš što je ubilo Trefa? Znam bre, cigare.“

Što je izjavio jedan od glavnih igra?a u švercu cigareta Vladimir Beba Popovi?, za Feral Tribune, 4.svibnja 2006.?

Igor Lasi? : Kako je TDR stekao takvu poziciju u Srbiji devedesetih, i tko je sve po vašim saznanjima upleten u taj odnos do danas, na svim stranama i u svim doti?nim državama?

VBP: - Mislim da to svi znaju. Stvaranje pozicija je po?elo kroz saradnju sa Markom Miloševi?em i firmom “Tref”, još po?etkom devedesetih, a preko firme “Rovita” i “Feroglas” iz Lihtensteina, ?iji je vlasnik bio Marko Miloševi?. Dok sam bio u vlasti imao sam prilike da vidim u tajnoj službi Srbije izveštaj Hrvatske izvještajne službe koja je tokom ‘98. i ‘99. radila nadzor nad trgovinom tj. švercom cigareta TDR-a. Iako je iz te akcije stajao tadašnji hrvatski obaveštajni vrh - od Miroslava Tu?mana, Markice Rebi?a, Josipa Perkovi?a - tu je akciju vodio Gordan Akrap. Znam da je njegov kum Patrik Samardži? bio “insajder” u redovima švercera u Republici Srpskoj. Se?am se da je jasno pisalo u tom izveštaju da je samo 20 odsto poreza skupljano od prodaje, a da je 80 odsto cigareta završavalo na crnom tržištu Hrvatske. Cigarete su se posle prodaje “inozemstvu” vra?ale u Hrvatsku. Izveštaj je imao preko pedesetak strana i znam da je podeljen svim odgovornim licima u Hrvatskoj. U njemu je do detalja opisano sve u vezi sa kanalima i na?inima šverca, vezama sa Srbijom, pla?enim medijima i novinarima, ciljevima i strategijama i sl. Siguran sam da to znaju i skoro svi koji treba da znaju i u Hrvatskoj. Zašto je to ra?eno, šta su bili ciljevi i namere i zašto je to nestalo, mislim da je svakome jasno.

Ako, ovako nastavim, ne ?u imati više „štofa“ za tre?i nastavak ove sage, pa ?u ovdje prekinuti, u ostatku teksta, dodat ?u samo neke izvode iz dokumentacije (službene), a koja dokazuje upletenost TDR-a u šverc cigareta, te upletenost Carinske uprave RH i Ministarstva financija RH u mutne igre i ?udne presude i odluke.

Tako se iz Rješenja Ministarstva financija, Carinske uprave Republike Hrvatske, Carinarnice Pula, od 9. ožujka 1995. godine, vidi kako je Ministarstvo financija štitilo i prikrivalo šverc cigareta, organiziran od strane ove iste Tvornice duhana Rovinj, koju je Stjepan Mesi? ovih dana posjetio kako bi toj tvornici dao svoj predsjedni?ki „blagoslov“.
Iz ovog se Rješenja Ministarstva financija vidi kako su ovlaštene osobe Carinske uprave Republike Hrvatske utvrdile izvan svake sumnje da Tvornica duhana Rovinj organizira i provodi šverc cigareta, ali umjesto da o tome obavijeste nadležne institucije, Državno odvjetništvo i policiju, odgovorne osobe u Ministarstvu financija kako bi onemogu?ile kazneni progon za šverc cigareta, donose rješenje o utvr?ivanju prekršaja, ?ime se osobe i poduze?e odgovorno za organizirani kriminal šverca cigareta kažnjavaju samo nov?anom prekršajnom kaznom.
„Komisija za carinske prekršaje Carinarnice Pula, u sastavu Siroti? Damir, predsjednik Komisije, Buljan Alma i Raki? Damir, ?lanovi Komisije, Luka? Denis, zapisni?ar u prekršajnom postupku protiv okrivljenog poduze?a Tvornica duhana Rovinj, te Radolovich Riccarda, odgovorne osobe zbog prekršaja iz ?lanka 343/1/11 Carinskog zakona, nakon provedenog postupka, a na osnovi ?lanka 366. st. 1. Carinskog zakona i ?l. 114. Zakona o prekršajima, na sjednici održanoj dana 9.3.1995. donijela je sljede?e Rješenje“, stoji u uvodu odluke prema kojoj se utvr?uje kako su Tvornica duhana Rovinj i Radolovich Riccardo krivi što nisu prijavili robu, to?nije cigarete, upu?ene izlaznim carinarnicama i to: ICD 995/17.08.92.; ICD 704/11.06.92.; ICD 523/29.04.92.; ICD 121/06.02.1992.; ICD 120/06.02.1992.; ICD 119/06.02.1992.; ICD 118/06.02.1992.; ICD 117/06.02.1992.; ICD 874/13.07.1992.
Ovakvim, prekršajnim kažnjavanjem organiziranog kriminala šverca cigareta, Ministarstvo financija ne samo da je zaštitilo odgovorne od kaznenog progona, ve? ih je kaznilo smiješnim prekršajnim kaznama.
Tako je ovim istim Rješenjem TDR za šverc cigareta kažnjen sa tri tisu?e kuna, dok je odgovorna osoba Riccardo Radolovich kažnjen sa smiješnih deset kuna.
Ovako švercane cigarete, su, u jeku Domovinskog rata, preko Slavonskog Broda i Slavonskog Šamca, švercane u Republiku Srpsku, a potom u druge zemlje na Balkanu.
Jedna od zemalja na trasi duhanske mafije, itekako bitna, bila je i Srbija, ?iji su pripadnici duhanske mafije dolazili u TDR, gdje su ugovarali poslove, ali i obu?avali svoje ljude za tehnologiju šverca cigareta, osmišljenu po modelu Ante Vlahovi?a i njegovih suradnika.
Iako je izvan svake sumnje, Ministarstvo financija utvrdilo kako se radi o švercu cigareta, predstavnici TDR-a zbog politi?kog su pritiska odgovarali samo prekršajno, pla?anjem minimalnih kazna, dok istovremeno upravo Ministartsvo financija nije htjelo pokretati kaznene postupke zbog šverca cigareta.
Da je Ministarstvo financija uistinu stajalo iza organiziranog kriminala šverca cigareta, dokazuju i Rješenja Ministarstva financija, Središnjeg ureda Porezne uprave, na temelju kojih je Tvornici duhana Rovinj, bio omogu?en izvoz duhanskih proizvoda koji nisu ozna?eni identifikacijskim markicama Ministarstva financija.
Samo prema Rješenju Ministarstva financija od 4. listopada 2001. godine, klasa UP/I-331-03/01-01/44, urbroj 513-07/01-4, omogu?en je šverc 525 tisu?a paketa cigareta (po 20 komada u svakom paketu), koje nisu bile ozna?ene identifikacijskim markicama Ministarstva financija.
Tim je Rješenjem odobren izvoz neozna?enih paketa cigareta, i to 475 tisu?a paketi?a Plavog Ronhilla, 15 tisu?a paketi?a Ronhilla Lights, 15 tisu?a paketi?a Ronhill Super Lights, 10 tisu?a paketi?a Ronhill Ultra i 10 tisu?a paketi?a Ronhill Lights 100'S.
Prema navodima samog TDR-a ove su neozna?ene cigarete bile namijenjene navodnom inozemnom kupcu poduze?u „Atareas Trading Ltd“, sa sjedištem na Cipru, radi navodne opskrbe rumunjskih duty free trgovina.
Me?utim, ovo poduze?e registrirano je na Cipru upravo od strane Vlahovi?a i njegovih suradnika u suradnji sa pripadnicima srbijanskog kriminalnog podzemlja, kako bi se tako neozna?ene cigarete mogle švercati balkanskom trasom duhanske mafije.
Upravo je ovaj organizirani kriminal dolaskom na vlast u Srbiji pokušao suzbiti srbijanski premijer Zoran ?in?i?, što je uvelike otežalo poslovanje duhanskoj mafiji u Hrvatskoj, na ?ijem se ?elu nalaze TDR i Ante Vlahovi?.
Kako su na švercu cigareta sura?ivali sa srbijanskim podzemljem, mnogi su spominjali upravo Antu Vlahovi?a i TDR kao mogu?e naru?itelje ubojstva srbijanskog premijera.
Rješenjem Ministarstva financija od 27. studenog 2001. godine, klasa UP/I-331-03/01-01/58, urbroj 513-07/01-5, Tvornici duhana Rovinj odobren je izvoz duhanskih proizvoda koji nisu ozna?eni identifikacijskim markicama Ministarstva financija omogu?en je šverc ?ak milijun i petsto pedeset i pet tisu?a paketi?a cigareta (po dvadeset komada cigareta u svakom paketi?u), koje nisu bile ozna?ene identifikacijskim markicama Ministarstva financija.
Tako je omogu?en izvoz neozna?enih paketi?a cigareta, i to milijun i ?etrdeset i pet tisu?a paketi?a Plavog Ronhilla, 160 tisu?a Ronhilla Lights, 32 tisu?e petsto paketi?a Ronhilla Super Lights, 35 tisu?a paketi?a Ronhilla Ultra Lights, 282 tisu?e petsto paketi?a Ronhilla Lights 100'S.
Me?utim, ove su brojke kod stvarnog izvoza bile znatno ve?e, pa neki izvori ?ak iz TDR-a tvrde kako je na temelju ovog Rješenja Ministarstva financija stvarno izvezeno tri milijuna 110 tisu?a paketi?a cigareta neozna?enih identifikacijskim markicama Ministarstva financija.
Tijekom 2001. godine, ova su Rješenja Ministarstva financija Tvornici duhana Rovinj, potpisivali prvo, Marko Buljan po ovlaštenju ministra financija (tada Mate Crkvenca), a potom Milan Trbojevi?, ravnatelj Središnjeg ureda Porezne uprave, Ministarstva financija.
A, što re?i na ovo:
U Srbiji spaljeno 80 tona švercanih cigareta
BEOGRAD, 17. svibnja - U Termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu u petak su spaljene cigarete zaplijenjene u nekoliko posljednjih akcija MUP-a Srbije, vrijedne oko 10 milijuna eura.
Srbijanski premijer Zoran ?in?i? izjavio je novinarima da je zaplijenjeno ukupno oko 80 tona cigareta, a s oduzetim šleperima kojima su prevožene, gubici švercera iznose oko 60 milijuna eura. Cigarete su spaljene jer, po zakonu, roba nepoznatog podrijetla i kvalitete ne može biti puštena u promet, kazao je ?in?i?, naglašavaju?i da je šverc cigaretama regionalni problem za ?ije suzbijanje treba i regionalni pristup.
Ve?i dio zaplijenjenih cigareta je proizvod Tvornice duhana Rovinj, a na dijelu zaplijenjenih kutija je bila hrvatska akcizna markica.
Na grani?nom prijelazu s Bugarskom (Gradina) zaplijenjeno je 11. svibnja 18,2 tone »Ronhilla« i »Walter Wolfa«, a samo tri dana kasnije policija je kod Vrbasa otkrila nedozvoljen transport 8700 šteka »Ronhilla«. Sumnja se, kako tvrdi današnja »Politika«, da su cigarete brodom iz Rijeke stigla do luke Varna gdje ih je preuzeo bugarski diler, »izvjesni Barun koji radi s hrvatskom duhanskom mafijom«, koji ih je dalje raspa?avao na srbijanskom tržištu, te da je MUP Hrvatske jugoslavenskoj strani dostavio imena 25 osoba koje se bave švercom cigareta. No »rije? je o srednjoj liniji duhanske mafije, uglavnom Srbima s dvojnim državljanstvom, dok su izostali podaci o 'kumovima' tog biznisa«, tvrdi »Politika«.
Spaljivanju zaplijenjenih cigareta prisustvovali su, uz novinare, srbijanski ministri financija i pravosu?a Božidar ?eli? i Vladan Bati?, te jugoslavenski ministar policije Zoran Živkovi? i direktor Savezne uprave carina Vladan Begovi?, koji je ranije najavio da ?e u akciji suzbijanja ilegalnog šverca cigaretama zatražiti i pomo? Interpola. (H)
Ili možda ovo?
U Sloveniji "pala" golema koli?ina TDR-ovih cigareta s markicama Šukerovog ministarstva
U kontejneru jednog broda koji je u koparsku luku doplovio iz Singapura slovenska carina u ponedjeljak je otkrila golemu koli?inu neprijavljenih cigareta u originalnoj ambalaži Tvornice duhana Rovinj (TDR) koje su bile opremljene i izvoznim etiketama hrvatskog ministarstva financija, objavila je u petak slovenska carinska uprava.
Kako se navodi u priop?enju za medije, nakon pregleda dokumentacije i ocjene rizika, s broda CMA CGM Alabama, koji je doplovio iz Singapura, djelatnici carinske uprave izdvojili su tri kontejnera. U jednom od njih, uz carinski prijavljene otira?e koje je naru?ila jedna tvrtka sa sjedištem u Slova?koj, prona?ena je i krijum?arena roba, odnosno 7.500 kilograma cigareta ?ija bi vrijednost na slovenskom tržištu iznosila skoro pola milijuna eura.
"Cigarete su bile u originalnoj ambalaži TDR-a i opremljene izvoznim markicama ministarstva financija Republike Hrvatske", navodi se u priop?enju koje je slovenska carinska uprava u petak objavila na svojim internet stranicama i uputila medijima za objavu.

Nu, nešto moram ipak ostaviti i za tre?i dio, ako bude trebalo.
Pozdrav,
Molotov

Komentari

A sad čitam da TDR želi

A sad čitam da TDR želi pruzeti Hrvatsku poštansku banku.Ima li to veze sa Zakonom o o pušenju?
Kakav je sad deal, između vladajuće strukture i najprofitabilnijeg sponzora TDR, u pitanju.
parafraziram :odgovor zna samo dim.
HR sve više liči na klub grupnog sexa u kojem neznaš tko koga tko kome.

Tko je glasao

A sad čitam da TDR želi

A sad čitam da TDR želi pruzeti Hrvatsku poštansku banku

Kaj nije HPB-a sanirana od države?

http://www.nacional.hr/clanak/10153/racanova-vlada-vraca-dugove-obitelji...

Tko je glasao

A sad čitam da TDR želi

A sad čitam da TDR želi pruzeti Hrvatsku poštansku banku.Ima li to veze sa Zakonom o o pušenju?

Kao prvo - lažeš. Nije TDR već vjerojatno (nisam to pročitao) Adris grupa. Adris grupa je kao što ime kaže holding kompanija koja u vlasništvu ima razne tvrtke i dokle god posluje legalno može na tržištu kupovati i prodavati što god želi..

Svi mogu, iz bilo koje države svijeta preuzeti bilo koju hrvatsku banku, tvrtku, hotel - bilo što.
Jedino Adris ne smije preuzeti ništa - to je odmah najveći mogući kriminal, urota i treba odmah blokirati ulice

Pa daj se malo pogledajte u ogledalo kako ste frustrirani, uskogrudni i jadni. Sve samo zato jer vas frustracija vlastitog neuspjeha proganja svaki dan!

Plješćete i odobravate svi kada Mesić kaže da treba razvijati domaće gospodarstvo, a onda kada to jedna od rijetkih domaćih kompanija i radi (tj. pokušava raditi) - serete o kriminalu i urotama.

Pa tko bi trebao preuzeti HPB - neka pekarnica iz kvarta? Ili

A za kraj, jedan link o točnosti informacija u našim medijima, ima već dvije godine od kada je ovaj "pouzdani izvor" javio medijima

Adrisu zeleno svjetlo Vlade za kupnju CO?

Adris je ovih dana, kako saznajemo iz pouzdanih izvora bliskih Vladi, dobio zeleno svjetlo za kupnju većinskog paketa dionica Croatia osiguranja. Prvi čovjek Adris grupe Ante Vlahović, prema neslužbenim informacijama, nedavno se susreo s premijerom Ivom Sanaderom u vezi s privatizacijskim projektima koji su u tijeku.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Da, to svakako nema veze s

Da, to svakako nema veze s leasingom, ali ima veze s pušingom.
Uostalom, Luković je na neki naćin mentor Protegi, obojica djele ljubav prema jahtama.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

nisam pročitao skroz do

nisam pročitao skroz do kraja, ali ne vidim u čemu je problem? možda je preuzimanje i zatvaranje "moralno upitno", no sasvim legitimna stvar. ljudi su platili, kupili i imaju pravo s time raditi što hoće.. kao što je rečeno u tekstu, cigarete nisu strateška djelatnost, a konkurencije ima i dalje.. vrlo je nerealno očekivati u Hrvatskoj ne znam koliko proizvođača cigareta, a u Europi ih ima sve skupa možda 10

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

a konkurencije ima i dalje..

a konkurencije ima i dalje.. vrlo je nerealno očekivati u Hrvatskoj ne znam koliko proizvođača cigareta, a u Europi ih ima sve skupa možda 10

U cijelom svijetu ima 6 multinacionala, očekuje se da će s zadnjim valom preuzimanja to pasti na 4.
Njih 6 danas kontrolira 95% svjetskog tržišta cigareta...

U europi mislim da trenutno nema više od tih 6...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Sljedeće što @b2 navodi

Sljedeće što @b2 navodi je situacija u kojoj spominje tržišni pad TDZ-a, nu, podatci govore posve nešto drugo, a to ću prikazati na netto dobiti TDZ-a u godinama koje su predhodile preuzimanju od strane TDR-a.( iskazano u 000 kuna)
1993.godina – rat bjesni – 5.245
1994.godina – rat još traje, Hrvatska 1/3 okupirana – 16.309
1995.godina – oslobađanje – 36.233
1996.godina – prva relativno normalna godina – 42.126
1997.godina – godina koja prethodi preuzimanju – 50.795
1998.godina – godina preuzimanja – 12.542

@Molotov,
Ovo baš i nisu neki respektabilni poslovni rezultati ako uzmemo u obzir da je u tome periodu TDZ pokrivao do 50% hr tržišta, bilo bi zgodno da si uporedo izvukao i rezultate konkurentnog TDR jer ovako ti podaci sami za sebe i ne znače puno.
Ono što je meni fascinantno kod TDZ-a koji i danas egzistira kao zasebna tvrtka iako u većinskom vlasništvu Adris grupe, jesu njeni trenutni poslovni rezulatati.
Tako na stranicama ZSE možeš naći TDZ-ova najnovija finacijska izvješća i malo je reći da sam ostao zabezeknut onime što sam pročitao:
dobit TDZ za 2007. godinu iznosila je 107 106 000,00 kuna zahvaljujući nekakvom izvanrednom prihodu, dobit u 2008. bila je manja ali ipak respektabilnih 33 509 000,00 kuna i ostvarena je finacijskim aktivnostima ( nije specificirano kojim no to su pretpostavljam kamate, dividende, prihodi od iznajmljivanja imovine i sl. ) dok je u prvom kvartalu ove godine dobit iznosila 13 860 000,00 kuna ostvarena opet kroz financijske aktivnosti.
Šlag na tortu su bili podaci iz bilance iz koje je razvidno da TDZ nema gotovo ništa od dugotrajne imovine (svega u protuvrijednosti 6,5 miliona kuna) ali zato ima ogromnu financijsku imovinu. Tako su KAPITAL i REZERVE na dan 31.03.2009. iznosile 945 900 000,00 kuna od čega 227,36 miliona kuna otpada na osnivački kapital dok su rezerve 705,9 miliona kuna.

Iz ovoga proizlazi da TDZ-u danas puno bolje ide bez obzira što u svojim pogonima ne proizvodi niti jedne jedine cigarete.
Stoga glavnog krivca mislim da trebaš tražiti u postavi koja je devedesetih upravljala i vodila TDZ, koja je TDZ doslovno izručila pohlepnim šapama druga Lukovića, a ne u dečkima iz TDR-a. Oni su pretpostavljam samo malo dublje zavukli ruku u džep od konkurencije, zbog čega je odluka pala na njih.
Da je taj čovjek totalni ljigavac i potpuno krimogena osoba ne dokazuju samo njegovi postupci iz devedesetih, naime taj je čovjek uspio prodati vlastite dionice banke u kojoj je predsjednik uprave, na njihovom samom vrhuncu po najvećoj cijeni ikada postignutoj,a da to opet nikome nije bilo sumnjivo. Već idući dan kola su krenula nizbrdo.
;)

Tko je glasao

Stoga glavnog krivca mislim

Stoga glavnog krivca mislim da trebaš tražiti u postavi koja je devedesetih upravljala i vodila TDZ, koja je TDZ doslovno izručila pohlepnim šapama druga Lukovića, a ne u dečkima iz TDR-a. Oni su pretpostavljam samo malo dublje zavukli ruku u džep od konkurencije, zbog čega je odluka pala na njih.

Krrrekani, opet ovdje ideš u krivom smjeru... Ulazak Zabe u TDZ vlasništvo je bio dogovreni korak uprave s ciljem zaštite od tajkunizacije tipa Kutle i sličnih koji su mogli uletjeti u bilo kojem trenutku kroz 60% koji je kontrolirala država. Uprava prvenstveno, ali i u dogovoru s radničkim savjetom tj radnicima tj. predstavnicima malih dioničara htjeli su zadržati kontrolu nad tvornicom jer su bili uvjereni da im je to zlatna koka od koje će dobro živjeti (što je i istina, ako gledamo TDR primjer gdje 700 dioničara više nego dobro živi od tvornice)

Plan je naravno bio da Zaba bude kontrolirana u svojem udjelu, ali kako su gubili tržišnu bitku tako se stvar krenula razvijati u krivom smjeru, mali dioničari su se rješavali nevrijednih dionica, a banka uredno prikupljala....

U sljedećem koraku preostalo im je jedino pronaći stranog investitora kojemu će prodati svoje udjele (ali ustvari naplatiti ulaz na zatvoreno tržište jer im dionice baš i nisu bile vrijedne obzirom na smješne poslovne rezultate). U tome su naravno imali podršku banke koja je čistila portfelj (ne samo na TDZ zlučaju) i htjela također naplatiti svojih 80% dionica koje su jedino u tom angažmanu pokazivale neku vrijednost dostojnu bankinih očekivanja povrata uloženoga. To je srž odnosa Zaba-TDZ. Svi u krevetu iz istog interesa, jedino je nesposobnost uprave TDZ-a sjebala zamišljeni koncept, a banka se ponijela vrlo pragmatično i odlučila za ponudu gdje su dobili više...

Super si izvukao sve ostale podatke, nadam se da će ih i drugi primjetiti (pogotovo Molotov i prenijeti svojim prijateljima Sulejmanu, Kemoterapiji i drugima)....

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Par impresija uz Američki

Par impresija uz Američki san na hrvatski način 1/2

1. Koliko god neki marginalizirali sadržaj dnevnika I/II, odnosno isticali
mogući neki osobni interes autora kao glavni povod pisanja, dojma
sam da se većina ne bi ni usudila pisati o ovoj temi pa ju onda i
proglašavaju manje interesantnom.

2. @mrak sam dosada doživljavao kao relativno nepristranog i objektivnog
moderatora, a i ravnopranog učesnika foruma, ali komentari vezani uz
temu ostavljaju izvjesnu sumnju !?

3. Bez obzira na činjenice ovakve ili onakve, spadam u one građane koji
drže krajanje nemoralnim i bezobraznim činom isplaćivanje iznosa
dividendi u vrijednosti cca 23 milijuna kn za 2008 god.!! ( slično je bilo
i ranijih godina) za A.V. i P.C.

Pa to čini cca 1.000.000,00 kn mjesečno bez plaća i inih bonusa. Samo
krajnje pohlepne i beskrupulozne osobe mogu sebe toliko "cijeniti".
Časni i uistinu sposobni ljudi to nikada ne bi učinili.Uostalom tvornica je
radila i postojala već 130g. i prije njih,a uvijek je dobro stajala zahva-
ljujući prije svega poziciji državnog monopolista.

Isto tako meni kao "sitnozubanu vulgaris" teško se oteti dojmu da dio
toga kolača ne ide i moćnim pokroviteljima, jer teško da bi razni slično
"sposobni" biznismeni i činovnici te bankari, a o kojima ovisi itekako
"uspješnost" tog biznisa, omogućivali to bez nadoknade.
(U ostalom tome i služe one prljave i podle "trakavice" vlasničkog preu-
zimanja, sa gomilom (pre)prodaja, ustupanja, pretvaranja dugova u
udjele i sl. "piz...",a sve ko fol jako pametno i nama sitnozubanima
nedokučivo. Zapravo sve "zakonita" prevara gdje "jači kvači" ... ).

4. U kontekstu gore iznesenih brojki, onako usput, sasvim deplasirane i
kvazistručne, djeluju mi sve računice i kalkulacije o ekonomskoj ispla-
tivosti ili cijeni ove ili one robe ili usluge.
(Uz omjere 1:1000 ne postoji npr. ni jedna cijena vode ili struje koja
jednima nije preskupa,a drugima prejeftina,i tako redom za sva dobra).

5. Ne mogu,a da se ne zapitam, kako to da tako izvanserijskim
menadžerima nije ponuđeno da vode npr. brodogradilište "3.maj", a ne
"TDR". (Uspon jednih traje taman toliko koliko i agonija ovih drugih !?).

(U brodogradnju se "utuklo" milijarde i milijarde kuna dosada. Pa zar nije
bilo bolje,onda,dati te novce već spomenutoj dvojici,skupa sa novcem
za "poticaje" za pšenicu,da na mjestu brodogradilišta sagrade tvornice
cigareta, a polja zasiju duhanom !?!).

Moral i etika ionako nam nisu prepreka (samo frustrirani i jalni 4K
sitnozubani zavide spomenutom tandemu); ono što branimo svojim
građanima ne branimo prodavati tuđim !.

(Btw, to vrijedi i za neke druge velike menadžere tipa N.V. koji vode
"Kraš", ili one koji vode "JANAF", ali im nije palo na pamet "ni u ludilu"
da vode npr. "Adriachem", "Brodotrogir", "Splitsku željezaru" ili neku
drugu sličnu firmu).

( Imajući u gore spomenutom dvojcu solidne uzore, nije nam se onda
za čuditi ni "mama Šujama", menadžerima "HŽ"a,"HEP"a,"JANAF"a i sl.,
jer ni oni nisu "ništa manje vrijedni" !!!, a treba uhvatiti i dobru startnu
poziciju za sebe i pokrovitelje ).

Ovdje treba stati, da impresije ne postanu "kafanska lamentacija".

Tko se slaže ionako predobro razumije o čemu govorim, a i oni drugi razumiju, ali odobravaju ono što mi prvi nikada nismo i ne ćemo.
Molotov, vorwarts !

Tko je glasao

Anon, trebao si napisati

Anon, trebao si napisati još 10 točaka, jer po svakoj od točaka koje si napisao pokazuje se da ne razumiješ osnove svijeta koji te okružuje. Možda si samo neobrazovan, možda i isfrustriran. Ali kakav god jesi od tih- ujedno si i glup i ograničen. Žao mi je tvoje obitelji koja s takvim likom nikada neće prosperirati.

2. @mrak sam dosada doživljavao kao relativno nepristranog i objektivnog moderatora, a i ravnopranog učesnika foruma, ali komentari vezani uz temu ostavljaju izvjesnu sumnju !?

Samo zato je nije glup kao ti i Molotov pa priču o TDR-u promatra objektivno, poslovno i logično?
Koji kriterij respektiranja. Možeš biti

A baš si mislim da se Mrak puno zabrino za pad ugleda kod tebe i Molotova. Tamo negdje s Hvara ili na jedrilici oko Visa zabrinula ga jer je anon ili Molotov rekao "smljiv si mi ti Mrače, ne slažeš se s nama, to znači odmah da si s njima"

1) pola tvojih teza pogoni ljubomora i frustracija.
Samo za tvoju infomraciju, kada bi kojim slučajem vlasnici TDR-a odlučili isplatiti kroz dividendu 90% dobiti (ne 5% koliko sada isplaćuju) tada bi u samo jednoj godini dobili po 200 milijuna kuna (umjesto tvoje frustracije od 20 mil)

2) ti isti dioničari koje ti vrijeđaš i da su pohlepni su uložili SVOJIH NOVACA 120 MILIJUNA EURA u tvornice u Kanfanaru i još 2 milijarde kn (mislim da je ovo na 5 godina) u hotele u Istri. A ti si za društvo napravio što? Zaposlio koga?

5. Ne mogu,a da se ne zapitam, kako to da tako izvanserijskim
menadžerima nije ponuđeno da vode npr. brodogradilište "3.maj", a ne "TDR".

Isfrustriani pizdek - nitko njima nije ništa nudio - ti ljudi su sami postigli to što jesu i onda još svojih 120 milijuna eura i 2 milijarde kn investirali U HRVATSKU. U HRVATSKU. U HRVATSKU. Kužiš? Za hrvatska radna mjesta, za hrvatske proizvode!
A sigurno da ih ne zanima voditi tuđe brodogradilište kada imaju svoju kompaniju

Btw, to vrijedi i za neke druge velike menadžere tipa N.V. koji vode "Kraš",

Stvarno ne kužipš baš ništa, pojima nemaš o ničemu - ali znaš samo iz novina prepisivati imena i prozivati. NV je pozvan od strane vlasnika u Kraš, da bude lice Kraša prema van. Jer krašem upravljaja tamo davnih vremena prokuristica Marica Vidaković, za tvoj info, isfrustrirani jadniče, predstavnica radnika i malih dioničara koji faktički drže Kraš u svojim rukama. Ali k***c ti znaš o tome, ti samo prozivaš frustirano

Ali nažalost, Kraš je firma na rubu propasti i smješna mala kanditorska tvrtkica s 5 milijuna kn dobiti (vs 400 milijuna koje ostvari TDR npr)

Eto mogao bih ti tako i dalje nabrajati, ali ti i Molotov ste obični isfrustrani jadnici, nesposobni i ograničeni koji na sve moguće načine žele opravdati svoju nesposobnost pa su im svi uspješni krivi, kriminalci ili pohlepni.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Seljačino glupa, prestani

Seljačino glupa, prestani vrijeđati. Sad mi te je stvarno pun k....
Hajde frajeru ako si faca, otkrij indentitet, da vidimo koji se to kretenski um krije iz velikih riječi. Nemaš ti pojma, jadniče, tu si nabiflao neke podatke i svima soliš pamet.
Dokaži papane, da si ti nešto napravio u svom malom mizernom životu, i gdje su ti ti silni milioni, ako si takav lumen ili liječiš frustracije, skrivajući se iza nicka. Sjediš negdje u nekakvoj sobici, drkaš i čuvaš se da ti gazda ne odvali jednu jer mu nabijaš račune, mizerijo.
Pozdrav čobane neodgojeni.
Molotov
PS(Takvih ko ti sam se nagledao u životu, a pogotovo u ratu, sakriveni u rupi,kao štakori, a sad su velike face, hajde, odvratna spodobo, legitimiraj se,da vidimo koliko si kurat, ili si samo još jedno govno bez pokrića?)

Tko je glasao

Kad smo vec kod identiteta i

Kad smo vec kod identiteta i vaznosti price o pokricu, zbog cega ti krijes svoj, Molotov? Neko bi mogao pomisliti s razlogom da si i ti jedan od onih s figom u djepu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale, umjesto što

@gale,
umjesto što prozivaš ljude, mogao bi čitati. molotov nije jednom na ovim stranicama zalijepio svoj puni identitet. da je mene pitao, ne bi to uradio, tim više što ga se očito proziva i nakon što je to uradio.

Tko je glasao

Mozes jednostavno reci kako

Mozes jednostavno reci kako se covjek zove. Ostalo spada u red provokacije i destruktivnog postupanja za sto ne vidim mjesto. A sumnjam da ti je interes, pa niti nesvjesna namjera da unistavas topic.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale Mozes jednostavno reci

@gale
Mozes jednostavno reci kako se covjek zove.
ne mogu. jedino on, ukoliko to želi, može napisati ovdje (po ne znam koji put) svoje ime. nije na meni da to uradim.
Ostalo spada u red provokacije i destruktivnog postupanja za sto ne vidim mjesto.
nije bila provokacija. skrenula sam ti pažnju na to da upravo ti provociraš čovjeka postavljajući pitanje drži li i on fige u džepu, a da pri tome očito nisi čitao njegove upise, jer da jesi, znao bi da je svoj identitet i te kako obznanio.
A sumnjam da ti je interes, pa niti nesvjesna namjera da unistavas topic.
naravno da nije. pa stoga više neću o tome.

Tko je glasao

Ako je Molotov javno objavio

Ako je Molotov javno objavio svoj identitet, onda je potpuno svejedno tko ce to spomenuti. Ako pak krije svoj identitet, onda nije. Istovremeno vjerujem da je potpuno jasno da rijetko tko moze pratiti doslovno sve sto netko pise, kao sto je potpuno jasno da je pozivanje na shemu "zasto nisi sve procitao" ispod bilo kakvog suvislog nivoa.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Kad smo vec kod identiteta i

Kad smo vec kod identiteta i vaznosti price o pokricu, zbog cega ti krijes svoj, Molotov? Neko bi mogao pomisliti s razlogom da si i ti jedan od onih s figom u djepu.

Molotov, nemoj mu reći. :)
PS Sad vidiš o kakvom se "potencijalu" radi.

Tko je glasao

Stari moj, ja se stvarno

Stari moj, ja se stvarno nikada nisam krio iza nicka, jer sam na ovim stranicama u nekoliko navrata napisao svoje puno ime i prezime, pa čak i broj mobitela, kako se oni iz UDBE i SUDBE slućajno ne bi zabunili. Kako sam ja to uradio, ponovo ću to napraviti i za @galeta, ali imam jedan uvijet, neka to učini i velika faca @b2, u koliko se ne boji da sve izađe na vidjelo i da je igrač bez pokrića. U suprotnom @gale, morat ćeš kopati po dnevnicima.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

B2 mi nikad nije palo na

B2 mi nikad nije palo na pamet pitati za ime i prezime, jer podrazumjevam da kada netko pise takve bedastoce nece staviti potpis. Nije mi bas jasno zbog cega se stavljas u isti kos s njim.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale pa bar ste Vi odavno

Gale pa bar ste Vi odavno već tu na Polittici i vrlo lako ste mogli doći do Molotovljeva identiteta.
Ja koji sam tu kratko vrijeme i čitajući njegove postove sam sam došao do toga.
Pa čovjek se zaista ne skriva i svako tko iole pozornije ćita može to saznati.
U ostalom to Vam je i on sam napisao.
Identitet B2 je dobro skriven i čuva se ono kako mi velimo "Ko zmija noge" hehehhe.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

Hej, B2 me počastio, bez

Hej, B2 me počastio, bez ironije i sarkazma, svojim odgovorm na moj post !

To mi daje inspiraciju za daljnje pisanje, pa ako me podrže i ostali doajeni i korifeji foruma, dati ću si truda. E sad ovako; obzirom na složenost i trajnu aktualnost teme, a kako za iduće dane najavljuju i +35C u hladu, mali odmak od nje ne će biti na odmet. Privremne, naravno.

Naime, tema "ustaše/partizani" + "pretvorbena pljačka/otimačina" pratiti će nas Hrvate sve do 2050g. (ako naravno svi skupa preživimo 2012g. !). A do tada, vjerojatno će 4mil. Hrvata što biološki odumrijeti, što biti asimilirano od 400mil. "Erupejaca".

A sada jedno pojašnjenje; nas koje častiš da smo frustrirani i ljubomorni krivo doživljavaš. Mi smo ogorčeni i ljuti,ali i svjesni smo svojih vrijednosti. A znamo dobro da smo i pokradeni, kao i na koji način i od kojih ljudi. I zato NIKADA ne ćemo odustati od svojih prava i zadovoljštine !. Nikada !!!

Naime, mnogi od nas su pretvorbene "magove" prozreli i prije 90-tih, pa još onda smo kažnjavani sa 30-50% manjim plaćama od uobičajenih ili držani u rangu referenta 5. razreda, po 10-15g., dok su odabrani i poslušni avansirali već nakon 6 mjeseci svih 5 stepenica. Nakon "pretvorbe", oni koji su nas optuživali da ne provodimo partijsku liniju, preko noći su prethodne odnose pretvorili u omjere 500-1000%. Usput, proglasali su nas još i lošim Hrvatima i jugonostalgičarima. I opet smo opasni po državu.

No kako rekoh, najesen, možda više o konkretnoj sred(ini/ama).

A sada mala digresija, ali opet u šrem kontekstu teme, "sposobni vs. nesposobni". Prošli tjedan, na jednom od portala (ne sjećam se točno kojega) objavljen je intervju sa dvije mlade VSS građanke.

Prva, dipl.ekonomist, 25g, 1g. traženja posla, 50 molbi i manje od 5 odgovora (negativnih, naravno).
Druga, dipl.matematičar, specijalist za financijsku matematiku, 26g., 1,5g. traženja posla, 150 molbi, manje od 20 odgovora (naravno, negativnih).

Razočarane, tužne, nesretne.

Eto, dr. B2, zanima me tvoja dijagnoza, terapija i preporuka, kako da dostignu nivo barem VKVa u TDRu, ako već nisu za visine A.V. i P.C. ?

Pozdrav svima i gledajte oko sebe.

Tko je glasao

Prva, dipl.ekonomist, 25g,

Prva, dipl.ekonomist, 25g, 1g. traženja posla, 50 molbi i manje od 5 odgovora (negativnih, naravno).
Druga, dipl.matematičar, specijalist za financijsku matematiku, 26g., 1,5g. traženja posla, 150 molbi, manje od 20 odgovora (naravno, negativnih). Razočarane, tužne, nesretne.
Eto, dr. B2, zanima me tvoja dijagnoza, terapija i preporuka, kako da dostignu nivo barem VKVa u TDRu, ako već nisu za visine A.V. i P.C. ?

Možda Mrak čita pa neka ti on odgovori na ovo - on je imao takvih iskustva i nažalost razočarati će te odgovorom.

Podatke koje ti iznosiš ne znače ništa o njihovom znanju i tržišnim vrijednostima. Možda je ova s eknomije platila sve glavne ispite? Možda i ova druga na isti način? Ali ajde, šalu na stranu

Najsmješniji su mi takvi likovi koji misle "sad sam ja završio fax i hoću posao, sve znam". Ma pojima nemaju, a najviše od svega pojima nemaju koliko pojima nemaju.

A osim toga, imao sam čast prisustvati nekim intervjuima za poslove... Dođe ih 20, ali samo dvoje nešto vrijedi. Ostali su neupotrebljivi, prosječnost.. Ustvari, neobrazovani, nenačitani, fah-idiot (omiljeno pitanje: čitate li dnevne novine. odogvor: ne, mene ne zanima politika". ha, ha, a kakti intelektualci.... ha.

Problem što ti kao aplikant nemaš pojima koliko si ustvari loš jer namaš prilike vidjeti usporedbu s ostalima. Onda misliš da si dipl. ing i da si najbolji, mama ti govori "Sine/kćeri moja pametna. ti si najbolja na svijetu", likovi poput Ribentropa (koji se ne znaju niti registrirati na sajtu) brane te javno da si zaslužio posao a ustvari svi skupa jad i bijeda

I dok neki od kandidata u Cv-iju ima samo "završio faks u 7 godina", neki s prijave imaju CV od tri stranice. Volontirali od srednje škole po firmama, napisali 10 objavljenih radova, slali svoje radove na međunarodna takmičenja itd itd.
Dakle hoću reći, s druge strane stola, razlike su enormne i "dipl ing" atribut ne govori apsolutno ista.

Iz mojeg životnog iskustva mogu reći za te dvije, očigledno ima boljih od njih.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Možda Mrak čita pa neka ti

Možda Mrak čita pa neka ti on odgovori na ovo - on je imao takvih iskustva i nažalost razočarati će te odgovorom.

istina, iznimno sam netolerantan prema takvoj ekipi, no tu sve piše pa pročitajte:

http://mrak.org/2006/03/09/idiot-prayer-421-nick-cave-the-bad-seeds-the-...
http://mrak.org/2006/04/12/idiot-prayer-2-epilogue/

Tko je glasao

"- nitko njima nije ništa

"- nitko njima nije ništa nudio - ti ljudi su sami postigli to što jesu i onda još svojih 120 milijuna eura i 2 milijarde kn investirali U HRVATSKU. U HRVATSKU"

Ovo se u svijetu gdje je razvijena tržišna ekonomija naziva mafija, a kod nas organizirani kriminal.
Nadam se da razumiješ sve ono što si naveo, a nadam se da si na neki način imao uvid u to kako se stvaraju vrijednosti u društvima u kojima je zagarantirana vladavina prava.
Znašli ti koliko je vremensko razdoblje potrebno da bi se na zakonit način došlo do vrijednosti koje si ti naveo?
Obitelji u uređenim državama stvaraju te vrijednosti kroz više generacija.
Interesantno je to kako su ti "sposobni" ljudi izabrali baš Hrvatsku da oplode svoj "kapital".
Po ovome je sasvim razvidno da je Hrvatska postala "raj na zemlji", ali samo za kriminalce, a za sve ostale menadžment slagalice kriminala.
Za tebe je najbitnije da si sretan unutar svojeg lokalnog poimanja svijeta i života, samo je nejasno; zbog kojeg razloga to poimanje sreće tako uporno želiš prenjeti na druge?
Tako razmišljati i biti sretan mogao bih biti jedino pod jakim utjecajem droga.
Želiš li me uvjeravati dalje da je to sve istina što navodiš, najlakše je to postići da me prethodno napraviš ovisnim o opijatima,a tako i sve one druge koje uvjeravaš u istinitost svojih navoda.
Želiš li uistinu postati diler?
Na to pitanje prvo trebaš sam sebi odgovoriti, a onda i svima drugima.

Tko je glasao

Znašli ti koliko je

Znašli ti koliko je vremensko razdoblje potrebno da bi se na zakonit način došlo do vrijednosti koje si ti naveo?
Obitelji u uređenim državama stvaraju te vrijednosti kroz više generacija.

ovakve mudrolije obično pričaju dijasporaši kad navrate u stari zavičaj a rodbina ih razgoračenih očiju sluša misleći da i služenje kave, ako je na Zapadu, omogućava veleumne spoznaje.
naime, ovo što si izvalio je bez daljnjeg glupost. na Forbesovoj listi najbogatijih ljudi svijeta, nasljednika je manje od 2%. s tim da su na toj listi samo milijarderi. a vlahušić ima tek nekoliko stotina milijuna dolara.

Tko je glasao

Je li on, Vlahušić, ikada

Je li on, Vlahušić, ikada igdje položio račun, odakle mu silno bogatstvo? Je li ga itko ikada pitao, odakle mu 1mil eur što ga je dao Caritasu? Pa, ako i kažemo, što te boli k---- za njegove milione, čovjek radio pa zaradio, ali, odakle Pliniu pusti milioni, ili Vukini ili..........., nema ni jednog člana uprave Adris grupe ili TDR-a a da nije težek uhhuhuuuuuuuu. Da li ih je itko ikada pitao odakle im bogatstvo, je li ih netko pitao da objesne zakone fizike, koji dovode do toga, da netko od srednje plaćenog soc.direktora za desetak, dvanaestak godina postane bogataš sa stotinama miliona u nekretninama, pokretninama i kešu. Da li je netko pokušao izračunati, koliko je čovijek morao zarađivati mjesećno da bi sve to stekao? Baš bi me zanimalo, koliko su svi oni doprinjeli HV i oslobođenju Hrvatske, kad su već toliko od nje uzimali.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Je li on, Vlahušić, ikada

Je li on, Vlahušić, ikada igdje položio račun, odakle mu silno bogatstvo? Je li ga itko ikada pitao, odakle mu 1mil eur što ga je dao Caritasu?

A ti si stvarno glup ko kurac molotov, sorry ali moram ti to reći (a ne želim uvrijediti neku životinju ili prirodnu pa ću te usporediti s kurcem)
- 700 tadašnjih i biviš zaposlenika TDR-a je privatiziralo tvornicu (otkupljivalo dionice malo po malo od plaće)
- onda su svi skupa radili, radili, radili i razvijali biznis
- neki su prodavali dionice, neki su kupovali, dionicu po dionicu
- onda su po broju dionica dobijali dividendu
- pa su neki i dalje kupovali dionice od dividende
- pa su onda neki uzeli kredit za dionice (umjesto za aute, mobitele i namještaj kao većina neobrazovanih hrvata) pa kupili još dionica
- pa su s više dionica dobili još više dividende i kupili još više dionica
- i tako 18 godina

I sad
- svake godine se zna u kunu koliko je isplaćeno dividende, a od kada je Adris na burzi zna se i koliko tko ima dionica. I onda lijepo izračunaš od kuda Vlahoviću 1 mil eura za Karitas. Sve ti je dokumentirano

a li ih je itko ikada pitao odakle im bogatstvo, je li ih netko pitao da objesne zakone fizike, koji dovode do toga, da netko od srednje plaćenog soc.direktora za desetak, dvanaestak godina postane bogataš sa stotinama miliona u nekretninama, pokretninama i kešu.
Znam da si nenačitan i ograničen u frustracijama pa ću ti samo reći da su npr tvorci Googla ili YouTubea u manje godina došli do milijardi bogatstva. A bili su obični studenti u garaži, nisu čak niti bili soc. direktori.
A recimo još je čudnije za YouTube, ti su imali proizvod koji je besplatan, a neka budala im je za to dala milijardu i 250 mili dolara.

A imaš još jednog krelca, čak nije niti socijalistički dirketor. Osnivač Facebooka. ON će kad odluči prodati svoj proizvod koji se također koristi besplatno zaraditi još više od ove ekipe iz YouTubea

I sad mi nije jasno što te čudi za TDR, pa oni imaju proivod koji se plaća, a izračunali smo zadnji puta da imaju skupa tek 900 milijuna kuna (i to ne keša nega dionica, ova dvojica iz YouTubea su dobili keš). Dakle kojih 200-300 mil kuna vrijednosti dionica (možda danas i manje ovisno o raspoloženju na burzi)

MOžeš li ti to pojmiti uopće Molotov ili te tvoja frustracija osobne nesposobnosti, neuspjeha toliko sputava da više upoće ne razmišljaš - samo mrziš i mrziš sve koji su uspješniji od tebe..

Baš bi me zanimalo, koliko su svi oni doprinjeli HV i oslobođenju Hrvatske, kad su već toliko od nje uzimali.
Čak i više od tebe. Od šlepera i šlepera doniranih cigareta (a ako si bio na frontu znaš koliko vriijedi cigareta) do drugi aktivnosti koje sigurno neće priznati u medijima

I tako ima još stotine ljudi koji rade, rade i rade i uspješni su i znaju. I to što ih ti mrziš, dragi moj Molotov, to je nažalost tvoj veliki problem i ustvari te žalim...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

A ti si stvarno glup ko

A ti si stvarno glup ko kurac molotov, sorry ali moram ti to reći (a ne želim uvrijediti neku životinju ili prirodnu pa ću te usporediti s kurcem)
- 700 tadašnjih i biviš zaposlenika TDR-a je privatiziralo tvornicu (otkupljivalo dionice malo po malo od plaće)
- onda su svi skupa radili, radili, radili i razvijali biznis
- neki su prodavali dionice, neki su kupovali, dionicu po dionicu
- onda su po broju dionica dobijali dividendu
- pa su neki i dalje kupovali dionice od dividende
- pa su onda neki uzeli kredit za dionice (umjesto za aute, mobitele i namještaj kao većina neobrazovanih hrvata) pa kupili još dionica
- pa su s više dionica dobili još više dividende i kupili još više dionica
- i tako 18 godina

I onda su dugo, dugo živjeli, sretni i veseli do kraja života. Ćića mića, gotova je priča. I kaj se je dogodilo kad si se probudio? Govedo neodgojeno?

A bili su obični studenti u garaži, nisu čak niti bili soc. direktori. Pa bar si mogao, ako si toliko načitan, znati da se ovo odnosi na Bill Gatesa i Microsoft, čobane.

Tko je glasao

Nije Vlahušić nego

Nije Vlahušić nego Vlahović, greška, sory, ali mi neda da to promjenim.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

to smo već ustanovili, zar

to smo već ustanovili, zar ne? silno bogatstvo dolazi od dionica Adrisa čija je vrijednost enormno porasla. meni nije jasno da si ti na koncu cijele rasprave u stanju postaviti ovako bedasto pitanje. na početku je cijena dionice bila jako niska, i svi koji su ih imali i držali dugo vremena( a tu je bilo i radnika TDR-a, pa i direktora) su se obogatili. koliko se sjećam ti si tvrdio da su nezakonito poslovali i tako povećali profit a posljedično dakle i vrijednost dionica, a sad si i ovo ubacio što sa prethodnom tezom veze nema. očito je da pucaš z svih oružja, što god ti dođe pod ruku pa mislim da uskoro možemo očekivati i kakav pedofilski skandal vezan uz vlahovića. :)

Tko je glasao

to smo već ustanovili, zar

to smo već ustanovili, zar ne? silno bogatstvo dolazi od dionica Adrisa čija je vrijednost enormno porasla.

Kolko je meni poznato, a imal sam akcije od Daimlera, dionice ne stvaraju bogatstvo. Isplačuje se godišnje dividente, a jel te iste tolko bogatstvo donašaju u Hrvatskoj je meni upitno, kad u naj boljim godinama je Daimler isplačival samo par posto od vrjednosti dionice.

Dionice donašaju veliku dobit kad se jeftino kupiju a skupo prodaju. Su ti ljudi prodali svoje dionice ili ih još uvjek imaju?

Tko je glasao

o čemu mi pričamo?

o čemu mi pričamo? bogatstvo je imovina! jednako kao što je bill gates težak xy milijardi na osnovu dionica microsofta tako je i ante vlahović težak xy milijuna na osnovu dionica adrisa. to čini većinu njihovog bogatstva. ostalo su kupili dividendama ili prodajom jednog dijela dionica( bar gates, neznam za vlahovića). par posto dividende godišnje od nekoliko stotina milijuna eura vrijednosti dionica ADRIS-a je lijepa suma.

Tko je glasao

Dionice ne stvaraju

Dionice ne stvaraju bogatsvo, vec jesu bogatstvo. Kod svih tih lista najbogatijih se uzima u obzir koliko imaju dionica i koliko one vrijede na taj dan. Ako za njega kazu da je vrijedan 200 milijuna eura, pretpostavljam da to ne znaci da ima 200 milijuna na racunu, vec ima dionice, nekretnine itd.koje su toliko vrijedne.

Tko je glasao

Dionice donašaju veliku


Dionice donašaju veliku dobit kad se jeftino kupiju a skupo prodaju. Su ti ljudi prodali svoje dionice ili ih još uvjek imaju?

@Skviki, ako me sjećanje dobro služi, radnici TDR-a su u privatizaciji mogli kupiti paket od 100 dionica za 5000 DEM (18 500 kuna). Nominalna cijena dionice je tada iznosila 1000 kuna i mnogi su se odmah polakomili prodavši dionice dečkima iz uprave (koji su na taj način došli do značajnijih udjela) misleći da su napravili pravi posao. No budućnost ih je debelo napravila magarcima, a oni koji nisu prodavali već su kupovali su postajali milijunaši. Početnih 100 dionica negdje 2004. kad se dionica prodavala po 25-30 000 kuna se po prvi puta dijeli u omjeru 1:10 što znači da oni sada koji su imali 100 imaju 1000 dionica. slijedeća podjela dionica (stock split) je bila mislim 2006. kad je dionica opet odletjela u nebo na preko 7 000 kuna i opet u omjeru 1:10 što znači da sada radnik koji nije prodavao svoj početni paket od 100 dionica sada ih ima ravno 10 000. Cijena dionice na burzi tada iznosi ca 700 kuna i od tada do danas je pala uglavnom zbog kraha burze na ca 230 kuna što je ( 10 000x230) opet respektabilan milijunski iznos za običnog šljakera. Kroz sve to vrijeme slijedila je svake godine (osim na početku) i izdašna dividenda koja je u prosjeku iznosila ca 5-10% tržišne vrijednosti dionice.
Nije loše za hrvatske prilike,ne?! A oni koji su prodali svoje dionice na maximumu su postali eurski milijunaši. Oni koji su poput Vlahovića i Plinija kupovali od drugih radnika su postali kunski milijarderi.

:)

Tko je glasao

Viel dank, Herr

Viel dank, Herr Ribbentrop.
Das freue mich, das Du hat mich verstehn.
Здравствуйте,
Молотов

Tko je glasao

Nego Molotov. Kako se zoves?

Nego Molotov. Kako se zoves? Cisto da eliminiram prostor da spadas u isti krimogeni klan iz kojeg potice HDZ-ekonomija.

Mozemo se nac i na cugi, s obzirom da mada se mozda ne slazem sa tvojim tradicionalno-konzervativnim stavovima, ima podosta tema na kojima bismo mogli uspostaviti dobar kontakt.

Lp,
Gale

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@gale, Da si koristio PP

@gale,

Da si koristio PP razumio bih da nisi imao namjeru olajavati @hdz-ekonomiju. Ali ovakav javni poziv na cugu u najboljoj maniri balkanskih špijuna....hehhehheeeeee......kako "perfidno".......... ahhahhaaaa.....soko, soko, soko, ovdje orao, ovdje orao, soko javi se........e nasmija me rode...

Roger, out!

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Nemam pojma ni ko si, ni sto

Nemam pojma ni ko si, ni sto si, niti me to interesira. Za HDZ-ekonomiju mi je poznato tko je i sto je.

Sto se tice Tabakovica, Margetica i inih citata, relativno sam upoznat sa njihovim pozicijama i okvirnim klanovima s kojima suradjuju kod javnog djelovanja.

Ono sto me sada interesira jeste gdje je tu Molotov. Lik mi je negdje na pola. Mozda je zakon, mozda je truba i zato moj osobni interes da ga upoznam.

Poziv je pak upucen javno, s obzirom da stvar ocito nije konspirativne prirode, vec je u svrhu promocije JOTa i opcenito jacanja javne politicke mreze.

Ne trudi se odgovarat na ovaj komentar.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Poziv je pak upucen javno, s

Poziv je pak upucen javno, s obzirom da stvar ocito nije konspirativne prirode, vec je u svrhu promocije JOTa i opcenito jacanja javne politicke mreze.

Idemo, mala simulacija.:)

U slučaju da Molotov odbije ići s tobom na cugu i imati veze s tobom, proglasit ćeš ga egotriperom, osobom koja nije za suradnju na široj razini, kojoj nije interes istjerivanje stvari na čistac i objelodanjivanje svega što on eventualno zna o malverzacijama u slučaju TDZ/TDR, pripadnikom nekog klana ili centra moći, u svakom slučaju nevjerodostojnom osobom.

U slučaju da Molotov pristane ići s tobom na cugu živo će te zanimati što sve Molotov zna o aferama TDR/TDZ, kada što misli objaviti, kako je došao do podataka, s kim je sve povezan i kako bi bilo dobro da intenzivira suradnju s tim i tim kako bi se nastupalo zajednički protiv moćne korporacije, možda da tebi da neke dokumente da ih ti objaviš....

Ne trebaš komentirati. :)

Tko je glasao

@gale, A da platiš i kućne

@gale,

A da platiš i kućne račune umjesto mene i djeci školovanje kada već odlučuješ da li da ti odgovorim ili ne.

Nemam pojma ni tko si ti ni drugi likovi iz ove bajke ni koji je tvoj JOT, a kamoli osobni interes. Niti me briga, a kad me bude briga tada i saznam Ponjoviću ili tako nekako (btw. skini brata sa FB slike).

Odgovaraj koliko hoćeš, jer je to bit JOT-a;)

admin&ostali: sorry for off topic

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Nego Molotov. Kako se zoves?

Nego Molotov. Kako se zoves? Cisto da eliminiram prostor da spadas u isti krimogeni klan iz kojeg potice HDZ-ekonomija. Mozemo se nac i na cugi, s obzirom da mada se mozda ne slazem sa tvojim tradicionalno-konzervativnim stavovima, ima podosta tema na kojima bismo mogli uspostaviti dobar kontakt.

Ideš. :)
Toliko greški u koracima i otkrivanja položaja, pa to je opća panika.

Tko je glasao

Prenosim u cjelosti članak

Prenosim u cjelosti članak sa http://www.necenzurirano.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1...

"Iz predstavke koju je ministru pravosuđa Republike Hrvatske Ivanu Šimonoviću uputio Nezavisni sindikat carinika Hrvatske, još 28. siječnja 2009. godine, a na koju se ministar do danas nije očitovao, posebno su zanimljivi podaci koji jasno upućuju na sudjelovanje Carinske uprave u organiziranom kriminalu krijumčarenja cigareta i duhanskih proizvoda, i to na način da je Carinska uprava osnovala fiktivni, zapravo nepostojeći, carinski odjeljak u Kanfanaru, koji tobože obavlja kontrolu distribucije cigareta, dok u stvarnosti, obzirom da se radi o nepostojećem odjeljku, koji fiktivno bilježi dobre rezultate rada, takav carinski odjeljak u Kanfanaru može služiti samo prikrivanju i pokrivanju organiziranog krijumčarenja cigareta, preko TDR-a i Adris grupe.

Nepostojeći carinski odjeljak nadzire distribuciju cigareta

„S druge strane u direktnom susretu sa progonskim kaznenim tijelima, htjeli smo pokazati kako napreduju službenici koji pišu lažne članke o; citiram; izvrsnoj kontroli u Tvornici duhana Rovinj“, a gdje prema izjavi svjedoka, voditelja nepostojećeg carinskog odjeljka I Kanfanar, u postupku pred disciplinskim vijećem Carinarnice Pula, ne postoji fizički odjeljak, a niti je isti upoznat sa radom tog nepostojećeg odjeljka, a isti prima plaću voditelja od 2006. godine kad je rješenjem raspoređen, a isti je blizak pročelniku Carinarnice Pula“, navodi Željko Popović u predstavci Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske ministru pravosuđa Ivanu Šimonoviću.

HDZ-ovac istovremeno i carinik za nadzor distribucije cigareta i općinski načelnik u općini gdje je TDR izgradio novi pogon

U nastavku predstavke, sindikalni predstavnici carinika posebno su upozorili ministra Šimonovića na moguću korumpiranost i sukob interesa kod carinika, koji je mimo zakonske procedure primljen u službu i postavljen na radno mjesto nadzora distribucije cigareta, a koji je istovremeno u carini zadužen za nadzor distribucije cigareta (dakle, trebao bi raditi i na suzbijanju šverca cigaretama), te je u isto vrijeme i HDZ-ov načelnik Općine Žminj, točnije općine na čijem području je Tvornica duhana Rovinj izgradila svoj novi proizvodni pogon.

„Ujedno postoji dokaz da su natječaji za prijem novih službenika objavljeni puno kasnije, a postupak prijema pred subjektivnom i rodbinski povezanom komisijom za prijem, proveden u 2008. godini, gdje je između ostalog zaposlen načelnik Općine Žminj, Ratko Jeromela (HDZ), koji istovremeno obavlja poslove načelnika Općine i radi kao carinik III.

Isti je zaposlen na radno mjesto kontrole distribucije cigareta u Općini Žminj, gdje se ujedno na području iste sagradio novi pogon TDR-a, a gdje je on načelnik!

(Dokaz u privitku, članci iz novina o izboru Ratka Jeromele, članak iz Carinskog glasnika br. 1. autora Maura Mihovilovića, načelnika koji kontrolira posebne poreze za cigarete i TDR, a nalazi se na listi HDZ, te zapisnik sa javne rasprave Vijeća za disciplinske postupke Carinarnice Pula, vlastoručno potpisana izjava voditelja CO I Kanfanar, Denisa Milevoja)“, stoji u predstavci ministru pravosuđa.

Korupcijom stvoreni sindikati sudjeluju u šikaniranju službenika zaslužnih za otkrivanje šverca i kriminala

U predstavci nezavisnog sindikata carinika Hrvatske posebno se naglašava koruptivna sprega ravnatelja Carinske uprave i pojedinih dužnosnika sa sindikatima stvorenim na korupciji, a koji sudjeluju u prikrivanju organiziranog kriminala i korupcije u carinskoj službi, te su dio lanca ušutkavanja i šikaniranja onih carinskih službenika koji otkrivaju organizirano krijumčarenje cigareta i drugih roba i kriminal u carinskoj upravi.

„U susretu koji nije ostvaren s Glavnim DO i ravnateljem USKOKA, na predloženu temu iz dopisa Sindikata, tražilo se utvrđivanje odgovornosti ravnatelja, a i drugih, ujedno i korupcijom stvorenih sindikata, koji svojim postupcima šikaniraju službenike koji su zaslužni za otkrivanje šverca i kriminala, koji se očituje u rasporedu službenika na ona niža radna mjesta, gdje neće više biti u mogućnosti ništa otkriti, a gdje su takve postupke podržali politički podobni predstavnici sindikata“, navodi u svojoj predstavci Šimonoviću Željko Popović, predsjednik nezavisnog sindikata carinika Hrvatske.

Sama činjenica da Carinska uprava organiziranjem fiktivnog, nepostojećeg carinskog odjeljka u Kanfanaru, pokušava lažno prikazati aktivnosti carinskih službenika na kontroli distribucije cigareta i suzbijanju organiziranog krijumčarenja duhanskih proizvoda, jasno upućuje na povezanost tzv. duhanske mafije, odnosno organiziranog lanca krijumčarenja cigareta na Balkanu, sa službenim institucijama Republike Hrvatske, točnije Carinskom upravom i njezinim najvišim dužnosnicima.

Znakovita šutnja ministra Šimonovića

Ovakvo djelovanje Carinske uprave, svakako otvara pitanje je li carinska služba uključena u organizirano krijumčarenje cigareta, čije je glavno ishodište Tvornica duhana Rovinj i Adris grupa.

Odnosno, tko sve na visokim položajima u državnoj administraciji ima svoj interes u organiziranom švercu cigareta, a takve sumnje posebno potkrijepljuje i činjenica da su sve do sada zaplijenjene švercane cigarete TDR-a i Adris grupe, imale na kutijama originalne porezne markice Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Šutnja ministra Šimonovića na navode iz predstavke Nezavisnog sindikata carinika Hrvatske, samo dodatno stvara sumnju oko uloge državnih institucija Hrvatske u organiziranom krijumčarenju cigareta u sprezi sa tzv. balkanskom duhanskom mafijom, za koju se do sada vjerovalo kako svoj centar ima u Crnoj Gori, međutim svi podaci upućuju upravo na Hrvatsku kao sjedište te kriminalne organizacije.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Ajde još gluposti s

Ajde još gluposti s necenzurirano.com prenesi, možeš i samo link staviti. Ne moraš copy-paste...
Sve same činjenice i dokazi... ajde, ima tamo i linkova o švercu (pola stvari je već copy-paste molotov, daj ti još drugu polovicu)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@B2, Pa dobro ne moraš se

@B2,

Pa dobro ne moraš se odmah ljutiti.

Namjerno sam C/P radi onih koji su lijeni otići na link.

Iskreno, nisam upoznat sa temom, ali sam primjetio kao i kolega @HDZ-ekonomija kako se vas nekoliko raspriča na veliko, a inače nisti skloni pisanju niti dnevnika dužih od 5 (pet) smislenih rečenica. Valjda češe;)

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Evo još C/P materijala sa

Evo još C/P materijala sa iste stranice i da....JOT:

Duhanska mafija: Sanader uredbom osnovao carinski odjeljak za šverc cigareta

„Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija“, koju je Sanaderova Vlada donijela na sjednici od 22. rujna 2005. godine, a potpisao ju je osobno bivši HDZ-ov premijer Ivo Sanader, izravno povezuje sam vrh hrvatske vlasti sa nezakonitim operacijama krijumčarenja cigareta i duhanskih proizvoda na Balkanu. Točnije, ova Uredba, koja je uspostavila poseban carinski odjeljak zadužen za prikrivanje šverca cigareta, izravno povezuje bivšeg premijera, njegovu Vladu i duhansku mafiju. U ovom kontekstu i činjenica da je posljednji Sanaderov međunarodni posjet i susret bio posjet Crnoj Gori i susret s crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, kojeg međunarodne institucije sumnjiče za sudjelovanje u mreži balkanske duhanske mafije dobiva potpuno drugo značenje.

Stvarna uloga „Carinskog odjeljka I Kanfanar“ prikrivanje krijumčarenja cigareta proizvedenih u TDR-u i Adris grupi

Činjenica je kako je Sanaderova Vlada osnivanjem fiktivnog, i zapravo nepostojećeg carinskog odjeljka „Carinski odjeljak I Kanfanar (robni)“, tobože zaduženog za kontrolu distribucije cigareta u TDR-ovoj tvornici cigareta u Kanfanaru, uspostavio posebnu carinsku instituciju, kojoj je stvarna uloga prikrivanje krijumčarenja cigareta proizvedenih u TDR-u i Adris grupi.

S jedne strane, lažno se prikazuju dobri rezultati kontrole distribucije cigareta, te se osnivanjem odjeljka htjelo stvoriti dojam kako se redovito vrši nadzor nad distribucijom cigareta iz TDR-a i Adris grupe, dok u stvari postojanje ovog fiktivnog carinskog odjeljka onemogućava stvarnu carinsku kontrolu nad poslovanjem TDR-a i Adris grupe, i onemogućava drugim carinskim službama, ispostavama i odjeljcima kontrolu distribucije cigareta iz tvornice u Kanfanaru.

Drugim riječima, postojanje ovog carinskog odjeljka ima jednu jedinu svrhu: organizirano prikrivanje krijumčarenja cigareta i duhanskih proizvoda, te pokrivanje šverca cigareta, službenim pozitivnim izvješćima Carinske uprave.

Carinski odjeljak Kanfanar osnovan naknadnim izmjenama Vladine Uredbe

Zanimljivo je i da je Sanaderova Vlada u istoj godini nekoliko puta mijenjala Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, i to upravo kako bi osnovali kanfanarski carinski odjeljak za kontrolu distribucije cigereta, iako organizacijski to i nije bilo potrebno, obzirom da su nadležne carinske službe i po dotadašnjem ustroju nadzirale distribuciju cigareta iz TDR-a i Adris grupe.

Međutim, očito je kako se ništa nije htjelo prepustiti slučaju, posebno obzirom na činjenicu da su određeni carinski službenici prije osnivanja kanfanarskog odjeljka, prijavljivali organizirani šverc cigareta i pokušali provesti carinski nadzor nad distribucijom TDR-ovih cigareta, što je očito ugrožavalo taj kriminalni biznis.

Stoga je izmjenom Uredbe i osnivanjem „Carinskog odjeljka I Kanfanar“ zapravo osiguran takav nadzor distribucije cigareta koji pogoduje krijumčarenju duhanskih proizvoda iz TDR-a i Adris grupe.

„U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (»Narodne novine«, broj 43/2005) u članku 74. stavku 2. pod A) iza točke 7. dodaje se točka 7.1. koja glasi:
»7.1. Carinski odjeljak I Kanfanar (robni).« (Članak 1. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija)

U tablici u kojoj je određen okvirni broj državnih službenika i namještenika, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama« mijenja se broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obav¬ljanje poslova iz djelokruga Ministarstva financija. Novi broj državnih službenika i namještenika daje se u tablici iz stavka 1. ovoga članka. (Članak 2. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija)

Ministar financija, uz prethodnu suglasnost Središnjega držav¬nog ureda za upravu, uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva financija s odredbama ove Uredbe, u roku 30 dana od dana njezina stupanja na snagu. (Članak 3. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija)“, stoji u Vladinoj Uredbi, pod brojem 5030120-05-3, od 22. rujna 2005. godine, koju je potpisao sada već bivši HDZ-ov premijer Ivo Sanader.

Dokumentacija disciplinskog postupka protiv carinskog službenika Igora Tomišića dokazuje kako carinski odjeljak I Kanfanar služi za prikrivanje šverca cigareta

Da se doista radi o ustrojavanju carinske službe na način da ona služi organiziranom prikrivanju krijumčarenja cigareta i duhanskih proizvoda, te da Carinski odjeljak I Kanfanar u biti niti postoji niti djeluje i ne funkcionira, odnosno ne djeluje na suzbijanju šverca cigareta i kontroli distribucije cigareta proizvedenih u TDR-u i Adris grupi, dokazuje i Zapisnik o usmenoj raspravi, pred Prvostupanjskim disciplinskim sudom, Ministarstva financija, Carinske uprave, Carinarnice Pula, protiv carinskog službenika Igora Tomišića.

U navedenom zapisniku, sastavljenom 9. listopada 2008. godine, pod brojem 513-02-4589/08, svjedoci u ovom disciplinskom postupku jasno govore o tek fiktivnom postojanju carinskog odjeljka Kanfanar, njegovom stvarnom nefunkcioniranju i povezanosti postojanja tog odjeljka sa švercom cigareta iz TDR-a i Adris grupe.

Iskaz Vilijama Šoltiša pred disciplinskom sudom Carinske uprave potvrđuje sumnje u povezanost osnivanja Carinskog odjeljka I Kanfanar i organiziranog šverca cigareta

„Nije mi poznato da li u Odjeljku Kanfanar CI Rovinj ima voditelja odnosno za to ne znam službeno, ali po pričanju znam da postoji voditelj Odjeljka Kanfanar.

Nije mi poznato da li je on tamo fizički prisutan ili nije.

Što se tiče načina obavljanja postupka carinskog nadzora u svezi izvoza cigareta i njihov pregled prilikom ukrcaja postupak se obavlja na način da mi dobijemo nalog od predstojnika ispostave i tada idemo na pregled u Kanfanar time da nekad budu radi ukrcaja više kamiona nekad bude jedan tako da je različito vrijeme koje nam je potrebno da obavimo pregled robe.

Prvo roba dolazi na paletama i to u kartonima koje onda otvaramo i pregledavamo same cigarete koje se u njima nalaze tako da tek po tim markicama i oznakama na kartonu eventualno možemo znati da je ta roba namijenjena izvozu.

Tek kada je kamion do kraja ukrcan radi se carinska dokumentacija u TDR d.o.o. Rovinj.

Na poseban upit da li je predstojnik carinske ispostave ne mogu se sjetiti tamo ga osobno nisam vidio.

Koliko mi je poznato po usmenom nalogu pročelnika dužni smo pregledati samo jedan kamion.

A s obzirom na gore navedene okolnosti odnosno količinu kamiona koju nekad moramo pregledavati odnosno robe je velika vjerojatnost i greške.

Dok sam ja bio na poslovima ukrcaja u Odjeljku Kanfanar nisam vidio predstojnika CI Rovinj – Đulijana Majcana.

Na poseban upit odgovaram da nisam vidio natpis za carinski odjeljak Kanfanar.

Napominjem da se zbog pritiska skladištara TDR d.o.o. Rovinj ponekad vrši pritisak da se krca i više od jednog kamiona po jednom carinskom službeniku“, naveo je u svojem iskazu pred disciplinskim sudom carinski službenik Vilijam Šoltiš iz Rovinja.

Voditelj Carinskog odjeljka I Kanfanar u svojem iskazu potvrdio kako se radi o fiktivnom carinskom odjeljku

U svojem iskazu tijekom ovog disciplinskog postupka, i voditelj Carinskog odjeljka I Kanfanar Denis Milevoj, potvrdio je kako se u biti radi o fiktivnom carinskom odjeljku, koji ne funkcionira, što dodatno potvrđuje sumnje u to kako je ovaj carinsko odjeljak osnovan sa jedinom svrhom prikrivanja organiziranog šverca cigareta i duhanskih proizvoda iz TDR-a i Adris grupe.

„Ja sam raspoređen na radno mjesto voditelja Carinskog odjeljka Kanfanar od početka 2007. godine time da mi nije poznato da postoji ploča sa takvim nazivom u Kanfanaru.

Sam odjeljak još uvijek nije započeo sa radom tako da ja radim u CI Rovinj te mi nije poznata tehnologija rada u obavljanju carinskog nadzora u CO Kanfanar gdje sam bio nekoliko puta.

Na poseban upit sjećam se iz razgovora da je Igor Tomišić otkrio carinski prekršaj kada je pronašao jednu šteku ili kutiju cigareta bez zakonom propisanih markica, ali tada još nisam bio na radnom mjestu voditelja toga Odjeljka“, izjavio je pred Prvostupanjskim disciplinskim sudom Carinske uprave voditelj fiktivnog i nepostojećeg carinskog odjeljka u Kanfanaru Denis Milevoj.

Iskaz Daria Rabara

„Ja sam radio u poslovnom prostoru u Kanfanaru i to u studenom i prosincu 2006. gdje za carinske službenike koji rade na carinskom nadzoru u izvozu nema poslovnih prostorija ili ureda, tako da budemo sa radnicima i skladištarima TDR koji obavljaju ukrcaj, a nema ni natpisa ni ploče da je to Carinski odjeljak Kanfanar.

U to vrijeme predstojnik CI Rovinj bio je Đulijano Majcan koji je jedanput dok sam ja tamo radio došao u Kanfanar.

Proces rada je takav da nalog za ukrcaj i otpremnicu koju dobiju radnici TDR dobijemo i mi te smo neposredno uz kamion u koji se ukrcavaju kartonske kutije sa cigaretama time da je da samim kartonima vidljivo u koju zemlju se izvoze i tko je kupac, ali iz neposredne blizine.

Ja osobno dok sam tamo radio kontrolirao sam samo ukrcaj jednog kamiona i nisam bez obzira na pritisak radnika TDR nikada htio obavljati nadzor dva kamiona, nego kada je jedan bio do kraja ukrcan i plombiran onda sam prešao na nadzor ukrcaja drugog kamiona.

S obzirom na navedeni način rada velika je vjerojatnost greške“, stoji u iskazu carinskog službenika iz Rovinja Daria Rabara.

Carinski službenik Damir Glavić: „Carinski odjeljak Kanfanar ne funkcionira“

U svojem iskazu o Carinskom odjeljku I Kanfanar i nadzoru distribucije cigareta iz TDR-a i Adris grupe, carinski službenik Damir Glavić, iz Rovinja, otvoreno je rekao kako Carinski odjeljak Kanfanar ne funkcionira i zapravo ne postoji.

„Ja sam radio u CI Rovinj i onda sam po sumenom nalogu predstojnika išao na ukrcaj cigareta u Kanfanar time da bi po nas došao špediter TDR d.o.o.

Koliko mi je poznato po pričama voditelj CO Kanfanar je Denis Milevoj, ali koliko znam taj odjeljak ne funkcionira, a niti sam vidio takav natpis kada sam bio u TDR d.o.o. u Kanfanaru.

Bio sam raspoređen na rad u CI Rovinj a prema potrebama sam onda išao na ukrcaj cigareta u Kanfanar.

Prilikom obavljanja poslova carinskog nadzora istovremeno sam obavljao više poslova i to: pregledavao kartone sa kutijama cigareta koje su se krcale radi izvoza, kontrolirao markice, i na koncu kada je kamion bio ukrcan i stavljana carinska plomba još sam i pregledavao deklaraciju i dokumentaciju vezanu za izvoz te ukrcane robe.

S obzirom na to da je količina da je ponekad bilo potrebno pregledati i obavljati navedene poslove za dva tri do četiri kamiona i s obzirom da je to radio samo jedan carinski službenik pa tako i ja i to do šest sati dnevno velika je vjerojatnost greške, a koliko znam do sada se to dogodilo samo četiri puta.

Prema pričama kolega sada carinskom službeniku na ukrcaju cigareta u Kanfanaru pomažu i carinski službenici koji rade u nadzoru proizvodnje domaćih markica odnosno iz Odjela za nadzor“, stoji u iskazu carinskog službenika Damira Glavića.

Iskaz skladištara TDR-a Zorana Medančića

„Ukrcaj robe na kamion obavlja se na način da se dobije nalog od menadžera tako da ja potpisujem da stanje sa tog naloga odgovara stanju robe koja je ukrcana u kamion a car. Službenika predaje se lista izuzimanja na kojoj se nalaze isti podaci kao i kod mene.

Postupak rada je da se jedan takav nalog odnosi na ukrcaj robe na jedan kamion a ukoliko se utvrdi da ima više robe ona se kasnije ukrcava u drugi kamion po drugom nalogu.

U konkretnom slučaju ja sam u stvari odgovoran za nastalu grešku jer sam previdio da nisam označio da je jedna paleta odnosno 26 kartona bilo ukrcano u kamion.

Koliko se sjećam u vrijeme kad sam ja kontrolirao ukrcaj robe u kamion Igor Tomišić je bio udaljen nekoliko metara od mene te je kontrolirao markice.

Da je ukrcana jedna paleta više u kamion utvrdio sam tek sljedeći dan kada je došao drugi kamion radi ukrcaja robe za istog kupca u Bosnu jer sam utvrdio da na skladištu imam jednu paletu manje robe za tog kupca“, stoji u iskazu kojeg je pred Prvostupanjskim disciplinskom sudom Carinske uprave dao carinski skladištar TDR-a Zoran Medančić.

Carinsku službenici potvrdili fiktivno postojanje Carinskog odjeljka Kanfanar

U svojim iskazima pred Prvostupanjskim sudom Carinske uprave Ministarstva financija, carinski službenici potvrdili su kako Carinski odjeljak I Kanfanar postoji samo fiktivno, te kako isti u stvarnosti ne funkcionira.

Osim toga, carinski su službenici potvrdili i brojne nepravilnosti i aljkavosti u carinskom nadzoru distribucije cigareta iz TDR-a i Adris grupe, odnosno potvrdili su kako su kod nadzora zbog nedovoljnog broja carinskih službenika u nadzoru, te slabe organizacije nadzora, moguće ozbiljne greške, koje za posljedice mogu imati šverc cigareta, odnosno izvoz dihanskih proizvoda mimo kontrole carinske službe.

Dakle, očito je kako umjesto da osnivanje Carinskog odjeljka I Kanfanar djeluje na suzbijanju šverca cigareta, nefunkcioniranje ovog odjeljka i njegovo fiktivno djelovanje, zapravo omogućava organizirano prikrivanje šverca cigareta iz TDR-a i Adris grupe.

Povezanost Carinske uprave i Ministarstva financija sa ovakvim organiziranim prikrivanjem šverca cigareta, zapravo, otvara pitanje sudjelovanja državne vlasti u organiziranom kriminalu krijumčarenja cigareta na Balkanu i povezanosti hrvatske Vlade i njezinih najviših dužnosnika s balkanskom duhanskom mafijom.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

„Uredba o izmjenama i

„Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija“, koju je Sanaderova Vlada donijela na sjednici od 22. rujna 2005. godine, a potpisao ju je osobno bivši HDZ-ov premijer Ivo Sanader

Najsmješnije su mi ove rečenične konstrukcije kojima u ovakvim tezama redovito manipuliraju maloumnima.
Ovaj dio pogotovo "potpisao je osobno".. kao da to nešto posebno znači "on se baš uključio i htio je to potpisati osobno"...

Jebote budala, pa predsjednik vlade po funkciji potpisuje stotine dokumenata "osoba", isto tako kao što ministri potpisuju "osobno" pravlinike itd itd. Ti isti maloumni ne znaju da odluke o donošenju svih Zakona (koje izglasa Sabor) "potpisuje osobno" predsjednik Mesić (npr , po njima to valjda znali da je Mesić onda kriv za sve zakone koji su oštetili "malog čovjeka", jer ih je eto "osobno potpisao", dakle htio je da baš bude tako i da svi vide da je on to potpisao

Ne znam koji ne novinarski termin za okavko pisanje teza, ali siguran sam da ima neki naziv "manipuliraj maloumnima tako da slažeš rečenice u slijed koje sugeriraju debilni zaključak, ali kako je čitatelj primitivan, zatucan, isfrustiran i neobrazovan neće niti primjetiti prozirnost manipulacije"

Međutim, očito je kako se ništa nije htjelo prepustiti slučaju, posebno obzirom na činjenicu da su određeni carinski službenici prije osnivanja kanfanarskog odjeljka, prijavljivali organizirani šverc cigareta i pokušali provesti carinski nadzor nad distribucijom TDR-ovih cigareta, što je očito ugrožavalo taj kriminalni biznis.

Margetić, Molotov, Kemoterapija, Sulejman i ostali likovi podzemlja i manipuilacija stalno vrte tu istu debilnu tezu da se šverc cigareta događa u TDR-u, u Kanfaru ili gdje već oni misle iako postoje video i foto i kakve god hoćeš snimke i fizički dokazi (ne samo na našoj granici već i na onoj s druge strane) gdje se vidi da svi ti šleperi puni cigareta prolaze te granice. Ali naravno postoji problem vraćanja kroz rupe u granici što je sasvim druga priča u kojoj sigurno graničnu policiju ne bi trebao glumiti TDR ili bilo koja druga tvrtka čiji se proizvodi švercaju...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Molotov, vidjeh svašta, ali

Molotov,

vidjeh svašta, ali još ne vidjeh temu/teme na kojima združeno djeluju čak četiri hadezeovska agitatora, te jedan PR stručnjak, a svi protiv tebe. Očito je case TDR jako, jako važan, plus što je jako važan upravo sada. Je li na djelu kakva istraga, domaća ili čak mađunarodna, za koju postoji opasnost da će prerasti u optužnicu i skandal velikih razmjera? I prije se pisalo o aferama TDZ i šverc, ali nikad reakcije nisu bile ovako nagle i znakovite. Stoga, oprezno.

U konačnici, duhanska mafija s Balkana vrti ogromnu lovu, a istu se povezuje i s likvidacijama premijera i novinara na ovim prostorima, te s premijerima, generalima i čelnicima obavještajnih zajednica, pa je suludo očekivati da bi medijski prostor ostao nepokriven.

Pozdrav

Tko je glasao

Ma, gledaj, radi se zapravo

Ma, gledaj, radi se zapravo o tome da si sad misle:

"Gle, otišel je Sanader, ni u peti nam nije kaj bu ova "šupljača" napravila, jel ona zna pravila igre, ili bu nas zajebala?"

Preslagivanje kockica, pa im nije svejedno kaj se piše i gdje, a pogotova na pollitika.com, jer bez upucavanja, ovo je jedini site koji nešto znači na ovom polju, pa se tako ovdje vrte razni, nedaj Bože, da zaluta netko ko možda pokrene neko sranje i evo ti DOMINO EFEKT.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

:)) Evo upravo vizualiziram

:))
Evo upravo vizualiziram biblijsku sliku borbe Davida i Golijata dok čitam tvoje tekstove u kojima raskrinkavaš moćni TDR i suočavaš se sa vojskom TDR-ovih plaćenika i suza samo što ne kane na oko.
Zašto su svi likovi sa sličnim "misijama" takvi egotriperi? Dobro su me nasmijali komentari ljudi o tvojoj ludoj hrabrosti i ludosti što pišeš ovakve tekstove. A koliko vidim i ti se dobro ufurao u tu priču i čak te mogu zamisliti kako se paranoično okrećeš dok pišeš sjedeći u pancirki i sa šljemom na glavi( pušeći filter 160 naravno ) očekujući kakvog TDR-ovog hitmena da se obračuna sa posljednjim Mohikancem. To bih još mogao shvatiti da si napisao nešto originalno i novo, međutim ti si samo reciklirao stare članke autora sa imenom i prezimenom( koji su začudo još živi). I koji si ti onda faktor da bi se TDR bakčao sa tobom?

Tko je glasao

Mislim, druže da gubiš

Mislim, druže da gubiš vrijeme na ovim stranicama, bilo bi ti bolje latiti se pera, pa napisati kakav scenarij. Danas su sapunice u modi, a i dobra se lova vrti, možda netko popuši ovakve štorije.
Koliko sam i što sam preuzeo od drugih autora, nije ni toliko bitno, koliko je bitno da većina već godinama ukazuje na kriminal i nitko ih ne ferma, sve su to "egotripovi" i niš koristi i sl. Nu, pojasni mi samo jedno pitanje, ako uzmemo u obzir da se među tim ljudima nalaze i munjare, ajmo uzet da je samo 10 ili 20 % točno? Što onda? A, vjerojatno znaš onu staru, GDJE IMA DIMA IMA I VATRE.
Ako sam reciklirao dio teksta, ne znači da ga nisam oblikovao na drugačiji način, i reci mi, pokaži mi, osim rijetkih izuzetaka, tko to nije reciklirao tekstove ili u najmanju ruku uzeo predložak nečeg postojećeg, pa na to napisao svoje mišljenje?
Moji su stavovi vrlo jasni:
1. Franjo Luković (ZABA), poslužio se neetičnim načinom preuzimanja firme u korist druge firme, a zbog vlastite zarade i zarade svojih kompanjona, nebitno kojih.
2. Iz puno izvora, od domaćih, pa do stranih, službenih i neslužbenih, dolaze optužbe za šverci cigareta i druge kriminalne radnje u koje su umješani Vlahović, Plinio i dr. iz menagmenta TDR (nećeš valjda tvrdit da tu nema ništa, svi su u krivu, a TDR, "beo kao sneg".)
3. Evidentna je umješanost nekoliko ministarstava, Carinske uprave, sudova u ove nečasne radnje, nevažno u kolikoj mjeri, to su državne institucije koje se moraju držati slova zakona.

Pozdrav,
Molotov
PS( I, da, ja super spavam, ne obazirem se na sitne duše, koje zbog malo prljavih škuda prodaju svoju dušu, tijelo, pero ili nešto drugo kriminalcima, bez obzira iz kojeg kriminalnog miljea dolazili. Pitam se, kada pukne frka oko TDR. ili ZABE, hoće li se b2 i ostali na ovim stranicama ispričati, a vjeruj mi vrlo brzo su na redu, to tvrdim vrlo odgovorno)
Ako se ništa ne utvrdi, ako su poslovali po PS-u, spreman sam sve one koji su bili u diskusiji na ovom i prošlom dnevniku počastiti pićem, što se odnosi i na @galeta.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci