Tagovi

Alijenacija

(ja)Pokušala sam skratiti tekst ?OVJEK I SREDINA-PSIHOLOGIJA ALIJENACIJE dr.M.Zvonarevi?a iz knjige Socijalna psihologija;III izdanje iz ?ak 1981 godine.U toj knjižurini,on pak citira neke „praljude“ koji kao da su imali kristalne kugle u kojima su gledali današnji svijet.Udavljena zbog predizborne trakavice koja je u drugi plan bacila studente, vidimo da imamo mnogo crijevnih nametnika koji su u utrci da zavladaju našim društvenim tijelom. Molim vas pro?itajte i razmislite da li ?ete dati glas nekoj šuši poput mene koja baš ne kuži svijet oko sebe,ili nekom vije?nom studentu ili ?ete razmisliti i dati svoj glas ljudima koji imaju neko znanje,životnu biografiju.Naravno,trebate prije toga izvu?i iz sebe barem mrvicu motiva da iza?ete na glasanje.Možda vam pomogne ova stvar od Letu štuke:Tesla .

?OVJEK I SREDINA-PSIHOLOGIJA ALIJENACIJE

Smatra se da je ?ovjek u procesu socijalizacije samo neka vrsta biološke gline,sirov materijal,kojega okolina ukalupljuje u manje više slu?ajno ili namjerno odabrane kalupe.Ako se ukalupljivanje ne dogodi onda se sva krivnja prebacuje na glinu,tj.na pojedinca,a nikad na kalup tj. okolinu.
Pri takvom stavu se zaboravlja da je odnos ?ovjeka i okoline aktivan odnos uzajamnog utjecaja tj. da sredina mijesi glinu tj.?ovjeka i obrnuto.Kada se govori o neprilago?enosti pojedinca,ili ?itavih socijalnih grupa redovito se predpostavlja da je kriv pojedinac,odnosno cijela socijalna grupa,a nikad se ne dopušta mogu?nost da je kriva šira društvena zajednica,odnosno društvene norme ili institucije.Koliko je ta tvrdnja apsurdna najbolje ilustrira misao Bernarda Shawa:“Razuman ?ovjek prilago?uje se sredini,a nerazuman nastoji da prilagodi sredinu.Zbog toga je svaki napredak dijelo glupaka.“
Glupo je dakle tvrditi da obrazovnje i odgoj mladeži imaju veoma malo veze s onim što ?e im kasnije koristiti u životu,u obrazovnim institucijama propovijedaju se sve mogu?e vrste bigoterije((fr. .bigoterie) vjerska zatucanost, pretjerana pobožnost, bogomoljstvo; licemjerstvo.)Povijest se piše i podu?ava bez ikakva obzira na stvarne povijesne ?injenice ,s jednim motivom spašavanja „nacionalnog ponosa“.Ceremonije,promocije,profesori,studenti ?uvaju vidljivu i živu tradiciju i duh vremena tmine,protiv kojih se, tobože,?itavo obrazovanje u prvom redu treba boriti.Dakle,oni koji odstupaju,koji zahtjevaju npr.pravo na besplatno školstvo i pozivaju se na Ustav i na Povelju o ljudskim pravima su ?udaci?
Philip Wylie u svojoj knjizi „Generacija otrovnica“ izdate daleke 1960 godine dao je sažeto sve osnovne poteško?e tadašnjeg ameri?kog društva na taj na?in da je autor kao pisac iz daleke budu?nosti pa usporedimo neke njegove misli o tadašnjem društvenom životu s današnjim vremenom:
„Državne su vije?nice bile ispunjene predstavnicima naroda koji je imao izbornu vladu.Me?utim,op?i interes za zara?ivanjem novca,kojim su se kupovali proizvodi,daleko je premašivali interes za racionalnom vladavinom.Zbog toga ljudi ili uop?e nisu smatrali potrebnim da izlaze na izbore za poslanike,ili,ako su glasali,?inilisu to uz cini?ko mirenje s ?injenicom da polovica kandidata koji su se natjecali za izbor nije mnogo brinula za bolju organizaciju vlade,nego za mito koje ?e dobiti na politi?kom položaju od neke velike kompanije ili mo?nih i bogatih pojedinaca.Od ukupnog novca kojim se pla?ao porez i druge takse najmanje je ?etvrtina bila namjerno protra?ena kra?ama,utjama i drugim oblicima toleriranog kriminala.
Dozvola da se izbjegne mnogim zakonima i propisima mogla se novcem kupiti...Ljudi koji su u takvim okolnostima dolazili na vode?e položaje nisu mogli biti ni pravedni ni pošteni.Sa?uvani zapisnici raznih vladaju?ih organa pojedinih velikih država,koje su kontrolirale sudbinu milijuna ljudi, pokazuju da ti narodni predstavnici nisu imali ?ak ni osnovnog znanja iz geografije,matematike,logike,prava ili trgovine.Slijede?i vodstvo,koje je ?esto bilo korumpirano,a gotovo uvijek egocentri?no i sebi?no,ti su predstavnici glasali kako im je nare?eno,a ostatak vremena provodili su u psova?kim govorancijama,pijanstvu,kurvanju i ga?aju?i jedni druge papirnatim kuglicama,?ak i za vrijeme zasjednja vlade,parlamenta i drugih tijela.“
Nadalje,usporedimo prosje?nog tadašnjeg gra?anina:“On bi vam mogao ispripovjedati mnogo nevažnih i nepotrebnih podataka o svojemu gradu,ali vam ne bi mogao dati nijednu to?nu obavijest o na?inu kako je taj grad izgra?en,kako se oskrbljuje vodom,energijom ni o drugim jednostavnim ?injenicama.On bi mogao dati ?itav popis stvari koje ima u svojoj ku?i,ali vam ne bi znao ništa re?i o tome kako su te stvari konstruirane,ili zašto i na koji na?in funkcioniraju.On bi imao veoma ?udne i neto?ne ideje o povijesti svojeg naroda,a ništa,ili gotovo ništa ne bi znao o povijesti drugih naroda.On bi znao odmah imenovati „prvaka teške kategorije“ svojeg doba i mnoštvo enciklopedijskih podataka o drugim sportovima,što je za njega imalo vrlo veliko zna?enje.U svijetu poslova on bi vam mogao u detalje pri?ati o poslovanju malog departmana velikog poduze?a,kao na primjer o prodavanju ženskih cipela u nekoj robnoj ku?i,ali o nekim drugim poslovima znao bi samo vrlo neodre?ene stvari.Njegovo poznavanje umjetnosti je bilo na nuli.Ali je zato mogao u beskraj pri?ati o prljavim ili herojskim likovima iz novinskih stripova,tv serija itd.,o uzbudljivim zgodama koje je tamo gledao ili ?itao i o svim drugim sredstvima za izbjegavanje svoje realnosti, uz koja je provodio najve?i dio svog vremena.
Njegova moralna shva?anja su bila fantasti?no iskrivljena raznim predrasudama,praznovjericama i religioznim tabuima.On bi rekao da su njegov dom i njegova žena svetinja,a njegova „vijernost“ njima izvan svake sumnje.Štoviše on bi vas mogao-kao što smo ve? ranije rekli-fizi?ki napasti ako bi ste ga tako nešto uop?e pitali.Pa ipak,kao i svaki prosje?an ?ovjek njegova doba,on je trošio znatan dio svojeg vremena traže?i na?ina da bude svojoj ženi „nevjeran“,tj.,da nagovori druge razne žene na seksualni odnos sa sobom.Ali rijetke prilike za to,kao i njegova labilna želja,svode stvaran broj takvih „afera“ na minimum,tako da se on sebi samome zaista ?ini u pravu ako se hvali sa svojom „vjernoš?u“ ženi.Na istoj ili sli?noj razini nalaze se i sva druga njegova moralna shva?anja.
Svaki uporni pokušaj da se mišljenje tog ?ovjeka dovede u sklad s njegovim stvarnim ponašanjem doveo bi ga u bijes ili u crnu melankoniju-što bi ovisilo od tipa osobe.On se toliko srodio s svojim iskrivljenim shva?anjima da nije sposoban prihvatiti i shvatiti pravu istinu o sebi samome -on je pravi patološki lažljivac,shizoidna osoba koja živi u svom iskrivljenom svijetu malih,otrcanih snova.“
Ja ovo ne bi komentirala.Niti da je Karl Marx u?inio klasu nepristojnom rije?ju.Na to su Amerikanci i poamerikanizirana današnja društva vrlo osjetljivi do stupnja da pojedinci dobivaju predepilepti?ke napadaje na sam spomen te rije?i.Erich Fromm konstatira da rije? „aliene“,“aliando“ ozna?avale duševne bolesnike.Ali su ve? u 19.stolje?u Hegel i Marx upotrebljavali rije? „alienacija“,a za njima i mnogi drugi „ne ozna?uju?i više stanje ludila,nego manje drasti?an oblik samootu?enja,koji dopušta osobi da djeluje razumno u prakti?nim stvarima,ali koja je ipak jedan od najozbiljnijih socijalno oblikovanih defekata.“(„Otu?eni rad“-K.Marx).“Rad ne prizvodi samo robu;on proizvodi sebe sama i radnika kao robu,i to u razmjeru u kojem uop?e proizvodi robu.Radnik se prema proizvodu svojeg rada odnosi kao prema tu?em predmetu.Što više proizvodi mo?niji je predmetni svijet.On sam postaje siromašniji,njegov unutrašnji svijet...Osposobljenje radnika u njegovu proizvodu zna?i ne samo da njegov rad postaje predmet,vanjska egzistencija,nego da rad egzistira izvan njega,nezavisno,tu?e i postaje njemu nasuprot samostalna sila,da mu se život koji je dao predmetu suprostavlja neprijateljski i strano“.
-odnosi se prema proizvodu svojega rada kao prema tu?em predmetu,alijenira od vanjskog svijeta
-odnosi se prema vlastitoj djelatnosti kao prema vanjskoj djelatnosti,alijenira od samog sebe,samootu?uje se
-zbog otu?enja od prirode i od samog sebe,?ovjek se otu?uje i od svoje vrste,od drugih ljudi.
Alijenacija kao odre?eno psihološko stanje javlja se u najrazli?itijim doživljajima intelektualne i emocijalne prirode i zbog nedostatka bilo kakvog specifi?nog psihološkog simptoma „ne primje?uju“ je oni koji su otu?eni.

Koji su izvori alijenacije?

a) Otu?eni rad -to je najve?i izvor. U povijesti je poznato da su neka društva ili ?itave civilizacije dolazile u stanje kolapsa ali u njima ipak nije bilo alijenacije u modernom smislu.Uzmimo samo srednji vijek.E.Josephson(1962)“Srednji vijek je bio u biti veoma nasilni?ki po svom op?em karakteru:ratovi,klasne borbe,masovna histerija masa,zlo?ini,kuga,vjerovanje u smak svijeta itd.-takva je bila „mra?na pozadina srednjovjekovog života.“Ali imao je jednu veliku prednost:ljudi su živjeli u malim,?vrsto povezanim zajednicama,gdje su nalazili ne samo socijalni ve? i psihološki oslonac;oru?a za rad bila su pod punom kontrolom onoga koji se njima služio,a razlika izme?u radnog i slobodnog vremena nije bila u tako velikom raskoraku kao što ?e to biti kasnije.
Kapitalizam je to sve promjenio.“Komunisti?ki manifest“-Marx;Engels:“Gdje god došla na vlast,buržoazija je razorila sve feudalne,patrijarhalne,idili?ne odnose.Ona je nemilosrdno pokidala šarolike feudalne veze koje su ?ovjeka vezale za njegova prirodnog gospodara i nije ostavila izme?u ?ovjeka i ?ovjeka nikakvu drugu vezu osim bezdušnog „pla?anja u gotovu“.Ona je u ledenoj vodi sebi?nog ra?una utopila svete drhtaje pobožnog zanosa,viteškog oduševljenja,malogra?anske osje?ajnosti.Ona je osobno dostojanstvo pretvorila u prometnu vrijednost i na mijesto bezbrojnih,poveljama priznatih i izvojevanih sloboda stavila besavjesnu slobodu trgovine.Ona je,jednom rije?ju na mjesto eksploatacije,prikrivene vjerskim i politi?kim iluzijama,stavila otvorenu,besramnu,direktnu,surovu eksploataciju. Buržoazija je sa svih dotada dostojanstvenih profesija,na koje se gledalo sa strahopoštovajem,skinula avetinjski oreol.Ona je lije?nika,pravnika,sve?enika,pjesnika i u?enjaka pretvorila u svoje pla?ene najamne radnike.“
Svi pokušaji da se rad humanizira doveli su u kapitalizmu do neuspjeha.
b) Besmislenost rada -Ve?ina ljudi ne proizvodi više korisne stvari,nego bezvrijedne i rasipni?ke proizvode i usluge.Više je zaposlenih u uslužnim djelatnostima.Mladi su u nepovoljnom položaju jer nema dovoljno vrijednih poslova.Za ve?inu ne?e biti korisnoga posla.Nekorisni poslovi su tipovi poslova koji ne predstavljaju korisne poslove,nego besmislene luksuzne i nepotrebne usluge.To su poslovi koji ne oplemenjuju njih same,niti društvo kojemu pripadaju.H.Arendt:“industrijska je revolucija nadomjestila radne vještine nekvalificiranim radom.Proizvodi nekvalificiranog rada se samo troše,umjesto proizvoda vještine,koji su postojali za to da se upotrebljavaju“
c) Stvaranje birokracije -da bi se s uspijehom mogla upotrebljavati tehnologija u proizvodnji i da bi funkcioniralo tržište radne snage kapitalizam je stvorio odre?ene društvene strukture koje to osiguravaju.Ona je prikladna kapitalizmu jer se depersonalizira,isklju?uje ljubav,mržnju i svako drugo ljudsko osje?anje.Nekadašnji upravitelji su imali ponekad sposobnost da osjete simpatiju,ne?iju molbu,zahvalnost...Današnje doba zahtjeva emocionalno neangažiranje i isklju?ivo profesionalne eksperte.Zbog toga Weber proteže pojam otu?enog rada ne samo na rad radnika u tvornicama ve? i na rad birokrata,bez obzira da li je zaposlen u industriji,vojsci,državnoj upravi ili drugdje.To se odnosi i na znanstvenike,predava?e itd...
f) Tržište li?nosti -birokracija prodaje institucije,intelektualne proizvode pa i same li?nosti.Trgova?ka etika i obi?aji zahtjevaju od ljudi da se pretvaraju da su zainteresirani za bližnje,kako bi mogli uspješnije njima manipulirati.Ljudi zbog otu?enosti potajno nastoje da od drugih ljudi na?ine svoj instrument.Krug se zatvara.Na kraju svaki napravi instrument iz samog sebe i otu?en je od tog instrumenta.
g) Potroša?ko društvo -Okruženi smo stvarima o ?ijoj prirodi i porijeklu ništa ne znamo.Trošimo kako i proizvodimo,bez ikakve stvarne veze s predmetima.Opseg potrošnje je stimuliran gigantskom industrijom reklame.Strategija je jednostavna-planirano zastarijevanje.Proizvode se stvari koje se brzo troše i zatim se nadomještaju-time se stimulira privreda ali se teško može re?i da je to u interesu samih ljudskih potreba.Ukratko:radimo da bi potrošili,troše?i postižemo status,gomilaju?i stvari koje nemaju nikakva smisla,a rezultat svega je ogromna koli?ina starudija i pustoš ljudskih aspiracija.
h) Slobodno vrijeme -procjene godišnje i životne koli?ine slobodnog vremena kazuju da je kvalificirani gradski radnik dostigao razinu svojega kolege iz 13. stolje?a.Viši slojevi su ?ak na gubitku. Iako imaju duže godišnje odmore i radni vijek kra?i današnji ljudi ostvaruju velike koli?ine radnih sati.Mnogi koji imaju slobodnog vremena su prisiljeni na to slobodno vrijeme jer se ne mogu ?itavo vrijeme zaposliti.Kra?i radni tjedan umjesto da pove?a mogu?nosti za rekreaciju,jednostavno poti?e sve ve?i broj ljudi da na?u kakvo drugo dodatno zaposlenje.Rad i razonoda su sve više i više odvojeni.Umjesto da rad bude razonoda,razonoda je postala bijeg od rada koji postaje sve besmisleniji.Razonoda je tako?er postala besmislena,tipizirana masovna aktivnost,?ije vrednote proizvodi industrija za zabavu.Ljudi nisu podu?eni da slobodno vrijeme stvarala?ki upotrijebe.Mnogi nalaze u slobodnom vremenu „ogromnu prazninu“.Bježe?i od rada bježe od sebe samih.
i) Kriza porodice -Oba roditelja su zaposlena,a ako to nije slu?aj,tada djeca ostaju s majkom,dok je otac stalno odsutan.Majka koja brine o dijeci tako?er taj svoj posao doživljava kao besciljan i besmislen rad,koji za nju postaje dodatni izvor alijenacije.Porodica je svedena na jezgrenu porodicu,iz koje su isklju?eni svi ro?aci osim roditelja i njihove djece.Stariji ljudi su isklju?eni iz porodi?nih života,postaju psihološki,socijalni i ekonomski problem modernih zajednica,koji sve više raste jer se produžuje životni vijek ljudi.
j) Migraciona kretanja -migranti izgube socijalno-psihološki oslonac koji su imali u staroj sredini i osje?aju se kao tu?inci ili stranci u novoj sredini.

Ovo nisu svi izvori alijenacije no i ovo je dovoljno za razumjevanje odre?enih psiholoških aspekata koji dovode do pojave alijenacije.

Osje?aj otu?enosti-osoba doživljava samu sebe kao stranca.Ona ne doživljava sebe kao centar svojega svijeta,kao stvaraoca vlastitih djela-nego su njena djela i njihove posljedice postali njeni gospodari,koje ona sluša ,pa ih ?ak obožava kao bogove.(E.Fromm)
Osje?aj osamljenosti i anonimnosti je tipi?an za stanovnike velikih gradova.“Što je više Londonaca nabijeno u uskom prostoru,tim je odurnija i odvratnija postaje brutalna indiferentnost kojom oni ignoriraju svoje susjede i sebi?no se koncetriraju na svoje vlastite privatne poslove.Mi dobro znamo da taj uskogrudni egoizam,svagdje osnovni princip modernog društva.Nigdje nije ta sebi?na samoživost tako upadljiva kao u vrevi velikoga grada.Dezintegracija društva na jedinke,od kojih je svaka vo?ena svojim vlastitim principima i svaka slijedi svoje vlastite ciljeve,došla je do krajnjih granica u Londonu.Ovdje je zaista ljudsko društvo razbijeno u svoje atomizirane komponente.“(Engels).
Ovdje Engels lijepo opisuje pojam „usamljene gomile“
Potroša?ka groznica(E.Fromm)-Istina je,dokle god je životni standard stanovništva ispod stupnja dostojnog za život,da mora postojati prirodna potreba za ve?om potrošnjom.Istina je i to da postoji legitimna potreba za ve?om potrošnjom kako se ?ovjek kulturno razvija i stije?e profinjenije potrebe za boljom hranom,predmetima umjetni?kog uživanja,knjigama itd.Ali naša požuda za trošenje izgubila je svaku vezu sa stvarnim ?ovjekovim potrebama...Potrošnja je postala sama sebi svrhom...Porast potreba nas prisiljava na pove?ane napore,?ini nas zavisnima od tih potreba i ljudi i institucija koje nam pomažu da te potrebe zadovoljimo.“Svaki ?ovjek razmišlja kako da stvori novu potrebu u drugog ?ovjeka,kako bi ga prisilio na novu zavisnost,na nov oblik zadovoljstva i otuda na njegovu ekonomsku štetu...(K.Marx)
Kupiti najnoviju dranguliju,najnoviji model bilo ?ega je sva?iji san a zadovoljstvo koje ta stvar donosi je sekundarno.Moderan ?ovjek ima viziju raja kao najve?e robne ku?e na svijetu,prepuna noviteta.On bi otvorenih usta prolazio kroz raj robe i drangulija,uz pretpostavku da može kupovati sve novije i novije stvari i da njegov susjed ima samo malo manje novaca od njega!“
Glad za kupovanjem je potpomognuta izumom kupovanja na otplatu pa je jasno od ?ega se sastoje ti moderni lanci koji tako ?vrsto sputavaju suvremene ljude.
K.Marx je govorio da je religija opijum za narod zbog pasivizirju?eg djelovanja religije koja pred mase servira nedostižne nadzemaljske ciljeve te ih tako imobilizira u ovozemaljskim ciljevima.Danas se može tvrditi da je otplata-opijum za narod jer groznicom kupovanja sve novijih i novijih stvari moderni ?ovjek postaje tako?er imobiliziran i zatvoren u ?arobnom krugu svojih nikad zasi?enih želja i svojih jednako nezasitnih kredita.(ja)“Pa zato se ne može depricirati valuta da proizvodnja postane konkurentna i upotrijebiti makroekonomska doktrina J.M.Keynesa kao prijelazno razdoblje u kojemu bi ljudi živjeli u decentralziranom sustavu koji bi smanjio bujanje velikih gradova,gdje bi bio prioritet proizvodnja i izvoz hrane i izvoz gotovih drvnih prera?evina jer cijela RH ,pogotovo preveliki javni sektor živi na kredit da bi radnici javnog sektora mogli zadovoljiti svoju potrebu za opijumom kupovanja na kredit i kredit za otplatu kredita.
Stranka HDZSDPHSPHSSHNSHSLSSDSIDS.....itd.itd .
se trudi da ne smanji preveliki javni sektor jer time održava socijalni mir i svoj lagodan život,koji je jedan jedini i pri tom su osigurali i svoje praunuke.Guli po u?iteljima i lije?nicima a kumeke zapošljavaju po op?inama i drugim administrativnim tijelima „slobodne i pravne RH.“O HUP –u nemam komentara.Dakle obrtnici,seljaci i najamni radnici treba da vuku ovaj brod po suhom.“
Nezadovoljstvo s radom je uvjetovano jer nema prave ljubavi i interesa za posao koji osoba radi a nerijetko takav posao predstavlja pravo mu?enje..U pomo? su pozvani psiholozi,socijolozi,lije?nici i drugi stru?njaci da prona?u lijek protiv nepovoljnih pojava koje uzrokuje dehumanizirani alijenirani rad.Rezultati tih istraživanja su prili?no mršavi i uglavnom samo su konstatacije.Sve je ostalo na razini „lije?enja“ raka pomo?u morfija koji ?e samo privremeno otkloniti bol a bolest ?e se razvijati.(ja)“Samo neki hrvatski sociolozi znaju,i to jedini na svijetu,da kod nas radnici ne vole da rade poput robota,da nisu dovoljno efikasni pa da su ?ak i krivi za recesiju.Oni nisu uvidjeli da kapitalizam od svojih radnika s plavim i bijelim okovratnikom ?ini robote koji su veseli samo kada odlaze u shoping.Dakle koga oni tu spašavaju?“
Statusomanija je tako?er uzrok alijenaciji pojedinca pa statusofreni?ari jure za naj?udnovatijim simbolima statusa.
Tjeskobe i strahovi -Strah od nezaposlenosti,od starosti,od gubitka statusa i sli?ni problemi ?ine ljude ranjivijim za udarce koje otu?enje uzrokuje.
Nezampam?eni ekonomski razvoj doga?a se ruku pod ruku s najdubljom ljudskom bijedom.Borbe za slobodu i prosvje?ivanje istovremeno su pratili postojanje najtežih socijalnih nepravdi..Golemi je raskorak izme?u najve?ih dostignu?a ljudskog uma i žalosne nesposobnosti da s tim dostignu?ima iza?e na kraj,da im se na?e kona?no neki razuman smisao.
?ime ?emo dokazati postojanje alijenacije?Samoubojstvima,nasiljem i ubojstvima.Pa to postoji od pamtivijeka.Životi u tihom o?ajanju,ljudi koji rade,bilo u tvornicama,trgova?kim lancima ili uredima,monotono i ponižavaju?i.Ljudi koji ne izlaze na izbore jer ne vide nadu ili ih se ništa ne ti?e,mladi koji ?ine besmislena nasilja,nezaposleni,usamljeni starci,nacionalizam,šovinizam,otupjela publika masovnih komunikacija,ljudi koji odbacuju vrednote naše kulture ali ne mogu,ili ne smiju na?i druge,oni koji bježe,koji se povla?e kao i oni koji toliko o?ajni da bi htijeli riješiti stvar tako što ?e ?itavo naše društvo preseliti pod zemlju i baciti planetu u zrak.

(ja i malo Zvonarevi?)Pa što da radimo?Odgovor je u optimizmu jer mislioci koji su se bavili alijenacijom,npr.K.Marx .
davali su i prijedloga kako da se taj problem riješi.Prvo se trebate informirati o stanju o medijima i ?emu oni služe osim poticanju potrošnje.Možda po?eti misliti svojom glavom i malo u?iti i razvijati pozitivnu društvenu svijest.Imamo tehnologiju o kakvoj ovi mislioci nisu ni sanjali.Mogli bi za po?etak, izbaciti pla?anje u gotovini i sve bi postalo transparentno jer bi se vidjelo sve, samo trebamo promjeniti Svijet.Ovo o pla?anju bez gotovine je misao s kojom zaspim i budim se.O tome jednog dana ako ?e mi se dati,možda nešto napišem.Joj,opet moram ?itati tog Marxa...a to je tak dosadno.Istina je tak dosadna....

Komentari

Franka, sa Svijetom je sve u

Franka, sa Svijetom je sve u najboljem redu. Svijet se ne treba mijenjati. Umjesto Svijeta, treba mijenjati sebe. Čak ni to nije dobro rečeno. Treba postići svijesnost, jer ona sve mijenja.

Svijesnost je na primjer razumjeti da ne postoji gotovina. Ne postoji novac. To je iluzija, koju stvaraju i održavaju globalni manipulatori. Dokaz je činjenica da je pravo na štampanje novca u rukama privatnih banaka, a ne država. Kako to da privatnici proizvodnjom nečega što ne postoji i nema vrijednost, mogu stvarati profit, a građanima, za ništa, uvaljivati kredite, kamate i dugove? Što je opravdani razlog da bude obrnuto?

Istina nije dosadna. Ona je vrlo opasna. I ljudi vam je nikada neće oprostiti. Čak ni onda kada znaju da ste im rekli istinu.

Tko je glasao

red solidne analize, red

red solidne analize, red zamjene teza, malo političkih pamfleta i začas su 2 plus 2 jednako 3

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Mogli bi za početak,

Mogli bi za početak, izbaciti plaćanje u gotovini i sve bi postalo transparentno jer bi se vidjelo sve, samo trebamo promjeniti Svijet.Ovo o plaćanju bez gotovine je misao s kojom zaspim i budim se.O tome jednog dana ako će mi se dati,možda nešto napišem.Joj,opet moram čitati tog Marxa...a to je tak dosadno.Istina je tak dosadna....

a čuj, ti plaćaj karticom, je preferiram gotovinu.. također preferiram Hayeka nad Marxom... tvoj je problem, vidiš, što misliš da imaš pravo drugima određivati kako će plaćati, živjeti i što bi trebali misliti..

ne postojimo mi, ja nisam ti, niti ću ikad biti

istina nije dosadna.. istina je jako zanimljiva... zato je Marx dosadan

šteta što se SSSR raspao, pa ne možeš tamo otići po malo istine.. čujem da je nekad bilo dosta u Sibiru.. u Kini bi je doduše još moglo dosta biti, preporučam..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao
Tko je glasao

Ne znam sto se ima vidjeti u

Ne znam sto se ima vidjeti u The Crapu.Jedan terapeutski filmic za rodjene gubitnike.Blair je 3000% u pravu kad govori o nestanku klasa u demokratskim drzavama.Njima je dobar primjer Sir Richard Branson.Bez revolucije i bez udaranja zlih kapitalista debelom knjizurinom Kapital po glavama, je ostvario sve sto je htio.Od ulicnog prodavaca LP-a do svega ostalog. Zelim mu i da doceka put u svemir.
Osobno poznajem i kod nas nekoliko ljudi i 2 mlade zene koje su stvorile uvjete da sami svojim radom zive kako hoce i gdje hoce.Da su bile bolje prilike i fair play, postigli bi i vise.
Jasno daleko je vise onih koji laktovima zuljaju sankove po birtijama i rijesavaju svjetske nepravde.Nije to od jucer i nece to prestati sutra.

Tko je glasao

Nikada i nigdje na svijetu,

Nikada i nigdje na svijetu, posebno danas, nitko s radom nije uspio stvoriti uvjete da slobodno i neovisno živi. Iz cijelog niza razloga to je nemoguća misija. Zato ono što vi vidite i osobno poznajete je prije iluzija, nego činjenica.

Odgovorno vam tvrdim da u društvima kakvo je hrvatsko nema teorije da bi netko kreativan, sposoban, odgovoran ili jednom riječju rečeno drugačiji, mogao uspjeti na veliko. Društvenim mjerilima mjeren, ovdje uspjeh znači samo jedno- beskarakterno licemjerstvo, podložnost negativnim utjecajima i pripadnost zločinačkoj organizaciji. Druga mogućnost je- siromaštvo, kao posljedica siromašnog načina razmišljanja. Pa vi birajte.

Naravno da svi oni koji kukaju kako svijet neće da ih usreći, nemaju perspektivu. Međutim, činjenica je da oni koji ne žele ili ne znaju razmišljati, ne prate i ne znaju iskoristiti globalne promjene, nemaju nikakve mogućnosti uspjeti u životu. Nema toga rada koji vas može spasiti, ako pri tom ne razmišljate dugoročno i usmjereno na trajne rezultate. Recimo, u svijetu mudri poduzetnici dobro znaju da je 21. stoljeće stoljeće zdravlja i ljepote. Mislite li da će se u Hrvatskoj makar jedan jedini poduzetnik na vrijeme uključiti u podjelu tog nevjerojatno velikog kolača? Da stvar bude apsurdnija, imamo genijalne uvjete za strelovit uspjeh u obje "discipline". Ali što vrijedi potencijal, koji se ne razvije?

Tko je glasao

jel ovo meni namijenjeno?

jel ovo meni namijenjeno? ako je reći ću prvo da je netočno i neistinito. u drugom dijelu očit je sljedbenički mentalitet, kompleksi manje vrijednosti u odnosu na "svijet" i svjetske trendove i očito nepoznavanje ekonomije. o kakvom potencijalu se tu govori je isto prilično nejasno.. tipično dogmatski..
sve u svemu, minus.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Pa, to je klasična kritika

Pa, to je klasična kritika kapitalizma, ali zapravo, mnogo više suvremenog, tehnološki razvijenog društva.

Međutim, nikog ništa ne sprečava da kupi malo imanje negdje u Lici i živi na način srednjeg vijeka. Milijarde ljudi su odlučile suprotno, o čamu svjedoče silni imigranti iz siromašnijih zemalja, silni unutrašnji migranti u gradove itd.

Nitko nije silio naše seljake da se masovno sele u gradove u 1920-im i 1930-im, a i kasnije, u 1950-im i 1960-im. Selidba je bila svojevoljna. Nitko nije silio naše ljude da odlaze na rad u inozemstvo, u kapitalističku Njemačku i Švicarsku.

Ljudska motivacija je vrlo zeznuta stvar, zar ne?

Tko je glasao

Međutim, nikog ništa ne

Međutim, nikog ništa ne sprečava da kupi malo imanje negdje u Lici i živi na način srednjeg vijeka.

kako ne sprečava? odi malo prođi kroz zakone pa vidi koliko si slobodan..

bet će ti doći raspodijeliti vodne resurse, Oštrić će ti zabraniti da se griješ na drva, država će tražiti pare za građevinsku dozvolu, oborinske vode, otpadne vode. EU će ti propisati u kakvom zahodu smiješ srati, seneka će te doći procijeniti jer si očito lud ako želiš tako živjeti, Pankretić će ti odrediti što trebaš uzgajati, onda će doći agencija za zaštitu ovoga ili onoga, Franka Valli će ti zabraniti da platiš u kešu pa ćeš se morati ići zaposliti u politbirou da bi mogao poplaćati sve to elektronskim medijom razmjene, a isti će ti izdati MMF..

jasnije?

i to sve bez dolaženja poreza na imovinu, novog projekta recimo hidroelektrane, poreza na ovo ono itd. itd.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

E pa nije baš tako. Ne mora

E pa nije baš tako. Ne mora se nekod direktno tjerat u grad ili na Zapad. Premda je i toga bilo. Dovoljno je postaviti (mikro)ekonomske uvjete tako da ljudi imaju izbor crč od gladi, iselit ili otić u gastarbajtere. Nitko nije otišao radit na bauštelu jer se htio obogatit, nego da mu djeca nisu gladna i da imaju što obuć. I malo koga je to usrećilo.
Mislim da je jedna od glavnih zadaća državnog aparata (na svim razinama) osigurati ljudima mogućnost da rade i od toga žive. Ne direktno zapošljavanjem u državnim tvrtkama i ustanovama, nego postaljanjem adekvatnih općih uvjeta koji su za svako mjesto drugačiji. Tko ne vjeruje nek pogleda što se dogodilo u Lovincu. Kako se od zadnje rupčage iz koje su gotovo svi odselili dogodio preobražaj u prosperitetno mjesto.

Tko je glasao

Ali što su ti ljudi radili

Ali što su ti ljudi radili prije? Kako to da su "crkavali od gladi" na selu? Tko tjera npr. silne Kineze iz sela u gradove? Nitko, zapravo država ih pokušava usporiti. Ne živi se na kineskom selu ništa lošije nego prije 50 ili 100 godina, niti se na hrvatskom selu sada živi lošije nego 1950, niti se 1950 živjelo lošije nego 1900.

Istina je da je većina ljudi na selu životarila. Koliko se imalo, imalo se, ljudi su bilo ograničeni količinom zemlje i vlastitog rada. Kad se ta zapreka raskinula, kad je postojao način s isto rada dobiti više (u tvornici) ljudi su normalno krenuli dalje.

Iz istog razloga su se ljudi i iseljavali.

Iz toga proizlazi da su ljudi stvarno nekad bili gladni ili polugladni. E sada, je li bolje biti gladan ili otuđen?

To s Lovincem donekle stoji, ali to je jedno mjesto koje se i ne bavi baš tradicionalnom poljoprivredom (motika, konj koji ore, volovi vuku kola = sve još često viđena slika u selima još 1970-ih). Ne žive u Lovincu kao u srednjem vijeku, imaju televiziju, idu u trgovački centar, život im je posve moderan.

Za kontraprimjer imaš 100 mjesta, kreni u bilo kojem smjeru.

Tko je glasao

Nije vic u tome kako se

Nije vic u tome kako se živi u apsolutnim relacijama. 1900. se ni u gradovima nije živjelo Bog zna kako, osim za elitu kojoj je uvijek dobro. Bez vodovoda, kanalizacije, adekvatne liječničke službe,....
Vic je u relativnim odnosima. Kad se u gradovima počelo živjeti (barem na prvi pogled) bitno bolje nego na selu, ljudi su krenuli.

A bilo bi dovoljno da svi dobiju vodu, struju, telefon, adsl, stalnog lječnika, školu s dnevnim boravkom (ne zaboravimo da je sve manje domaćinstava s uključenim baka-servisom), vrtić s dovoljnim brojem mjesta, autobusnu liniju koja do poslovnih centara vozi češće od 5x dnevno i vozi nedjeljom i praznikom. Ako se tome kao u Lovincu doda to da ljudi mogu dobit građevinsko zemljište s priključcima na komunalije za razumnu cijenu, ako ne i besplatno...

Pozitivnih primjera u okolici Zagreba ima dosta, premda ne tako drastičnih kao Lovinac. Treba samo pogledat demografske trendove u selima gdje je zadovoljena večina navedenih potreba.

Moglo bi to i bolje i više, al' kad (kao država na svim razinama) moramo graditi Arene koje su (će biti) iskorištene 20 dana godišnje, i Sljeme koje svake godine poždere desetine miliona. Istodobno dobar broj škola u Zagrebu nema adrkvatnu sportsku dvoranu. O selima da i ne govorimo.

Tko je glasao

Dobar zaključak: Mogli bi

Dobar zaključak: Mogli bi za početak, izbaciti plaćanje u gotovini i sve bi postalo transparentno jer bi se vidjelo sve, samo trebamo promjeniti Svijet. I Vugrin bi se složio s tobom :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

E drago mi je da nisi

E drago mi je da nisi nestala - srce ne može odoliti. A facebook?? Tamo nam fališ!!

Tko je glasao

Facebook kampanja je

Facebook kampanja je američka moda koju priželjkuju naše političke elite kojima je jedini i osnovni cilj osvojiti društveni status i sve prateće privilegije koje im omogućiju naši zakoni.Računaju na poltrone,čak i na tom mjestu,koji bi im pomogli da se domognu svog željenog cilja.Ne želim sudjelovati u traženju hrvatskog Obame jer Obama je sve samo nije crnac.Drago mi je bilo komunicirati s prijateljima i s neprijateljima jer sam malo bolje upoznala širu javnost i možda ću komunicirati opet ali trenutno je pametnije misliti što će biti a ne do besvjesti raspravljati čiji je djed bio ustaša a čiji partizan...
Poveznik,itekako znam da je istina opasna jer povijesno gledajući u ne tako daleku prošlost,zna se kako se Amerika obračunava s istinom i kako sve završi u krvi do koljena,naravno, po njihovom nalogu.Znam da ne treba ni pomisliti jer kada god netko i pomisli o istini MMF odmah puni proračune da se održi svjetski poredak.Znam itekako igru skrivenu oko nacionalnog ponosa tako da radnička klasa ima pseudoidentitet a ne klasnu svijest.Mediji itekako hrane tu pseudoidentifikaciju samo da se ne pojavi osjećaj istinske identifikacije.Razgovarala sam s nekim radnicima kojima je došlo iz dupeta u glavu, jednostavno,oči su im zasuzile.....kada su shvatili ovaj stroj koji neki imaju usuda nazivati domovinom jednakih...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci