Tagovi

Akadem uzvra?a udarac!

Helen AKADEM (Akademos ili Academus, odnosno Hekademos ili Hecademus - gr?ki ???????? odnosno ???????), prema Zamarovskom (“Junaci anti?kih mitova“ - Zagreb Školska knjiga 1973) je bio ... stari atenski heroj kojemu je u sjeverozapadnom dijelu Atene bio posve?en gaj s hramom i prvom atenskom gimnazijom. O njegovim se djelima ne zna mnogo. Stariji autori spominju da je, navodno, pokazao Kastoru i Polideuku (Castor i Pollux) mjesto gdje je atenski kralj Tezej bio zatvorio njihovu sestru Helenu (trojansku) kad ju je s pomo?u lapitskog kralja Piritoja ugrabio iz Sparte. U njegovu se gaju filozof Platon sastajao s prijateljima i u?enicima, a u njemu je potom 387. god. pr. n. e. utemeljio filozofsku školu koju je nazvao Akademija. Akademija je postojala 916 godina (sve dok ju 529. god. n. e. nije ukinuo car Justinijan). Njegovo ime i danas živi u imenima znanstvenih i umjetni?kih institucija, a tako?er i nazivima raznih kulturnih i zabavnih priredbi.

Eto, da se podsjetimo odakle dolazi naziv „akademija“, „akademci“, „akademska zajednica“, nazivi s kojima kojim se di?i svako Sveu?ilište u svijetu, i svaki pojedinac koji djeluje na Sveu?ilištu ili je završio neki od akademskih stupnjeva školovanja. Bjelodana je ?injenica da je upravo akademska zajednica kroz stolje?a tretirana posebnom pažnjom i ?aš?ena posebnim odnosima i autonomijama još od vremena Salamance i Sorbonne, prvih europskih u?ilišta u tamnom dijelu srednjeg vijeka. Ta i takva ponosna i autonomna tradicija, vrlo potrebna za neovisan razvoj znanosti i kulture je u me?uvremenu, do današnjih dana, ugra?ena kao svijetla tradicija u sve moderne politi?ke sustave razvijenoga svijeta. Nalazi se ugra?ena i u Ustav novostvorene Hrvatske države.

Upravo na tu svijetlu tradiciju i hrvatskim Ustavom zašti?enu instituciju je nemilosrdno i neumjerenom, neprimjerenom i surovom silom naletio hrvatski državni represivni aparat, u pokušaju zasjenjivanja stvarnih uzroka i razmjera korupcije, koja kao rak razara hrvatsko nacionalno i državno tkivo. Nasilje je izvedeno kao zastrašuju?e upozorenje svakom slobodnije misle?em intelektualcu Hrvatske da odustane od dubljeg kopanja po anti-civilizacijskim temeljima ove države, i sirovosti njenih nositelja vlasti.

Iz one uvodne mitske pri?e Zamarovskoga, prelijepa Helena Spartanska (kao simbol ljepote življenja) nije ugrabljena samo jednom (onom nama op?epoznatom mitskom prilikom kojom je kasnije prouzro?en Trojanski rat): ona je „silovana“ više puta, baš kao što je i „akademska zajednica“ (ljepota ljudskog duha) silovana mnogo puta (od svog platonovskog nastanka do današnjih dana). Ono što je slavni i širom svijete poznati Slovak Vojtech Zamarovsky u gore spomenutoj knjizi lijepo nazna?io, prvo pravo silovanje slobode ljudskog duha po?inio je Justinijan Prvi (482- 565), t.j. Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus - gr?ki: ??????? ?????? ????????? ????????????; poznat u povijesti kao bizantski car Justinijan I ili Justinian Veliki, a u isto?noj krš?anskoj crkvi slavljen i kao Justinijan Sveti , . Bio je u to doba jedini rimski car (mada je sjedio na Istoku), a težio je obnoviti Rimsko carstvo, ?iji je zapadni dio bio pokleknuo pred naletima barbara s europskog sjevera. Evo što je o njemu, izme?u ostaloga zabilježeno:

Možda je najvažnije zabilježiti doga?aj koji se zbio 529 kad je Neoplatonska Akademija u Ateni stavljena pod državnu kontrolu Justinijanovom naredbom kojom je prakti?ki ugušena ova helenisti?ka škola

Stvarni razlog Justinijanovog udara na slavnu (platonovsku) Akademiju bio je gušenje svakog traga “paganizma” koji se nije uklapao u Justinijanov koncept sjedinjavanja vjere i države, sve u slavu države. Ako termin “paganizam” zamijenimo današnjim zna?enjem slobodne misli, onda je to bio prvi povijesni udar države (radi sitnih svjetovnih i politi?kih razloga a pod maskom religije) na Akademiju (tj. na druga?ije razmišljanje, na slobodu misli op?enito). Iako je povijesno-znanstveno sporno kada je zapravo po?eo Srednji vijek, mi iz današnje perspektive možemo lako ustvrditi da je sve zapo?elo s Justinijanom (i njegovim udarom na Akademiju). Nažalost nije to bio i posljednji takav udar - jer tama srednjeg vijeka još uvijek živi ?ak u mnogim današnjim glavama.

Ova povijesno-mitološka reminiscencija uklju?uje sve što je potrebno za jednu lijepu i uzbudljivu pri?u: Ima ovdje mitskog herojstva (Akadem), ljepote življenja (Helena Tojanska), i ljepote ljudskog duha (Akademija). Zato, neka vas ne obeshrabri ova uvodna perspektiva, jer se samo ?eka tko ?e pri?u do kraja ispri?ati. Jer ova pri?a još nije završena - postala je integralni i neotu?ivi dio ljudske civilizacije. Nažalost bili smo svjedoci (i tu u Hrvatskoj) da nije gotova ni suvremeni “justinijanovski” avanturizam.

Iako je privremeno Akademska zajednica u Hrvata bila zate?ena nedavnim “justinijanovskim” udarom države na akademsku tradiciju i autonomiju, stvari se pomalo okre?u. Dne 23. 09. je povodom akcije USKOK-a, Državnog odvjetništva i Policije na Sveu?ilištu u Zagrebu kodnog imena “Indeks”, Forum za eti?nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja sro?io posebnu izjavu u kojoj izme?u ostaloga stoji:
- pozdravlja sve napore usmjerene na iskorjenjivanje korupcije iz svih segmenata života u RH, posebice iz akademskog i znanstvenog sektora, te se nada da ?e akcija biti i proširena, jer ?e u suprotnom ona izgledati selektivna u izboru institucija i razine osumnji?enih;
- izražava svoje neslaganje s neprimjerenom estradizacijom akcije te se, poštuju?i presumpciju nevinosti, zalaže da se u ovoj fazi postupka pojedine sudionike nepotrebno ne izlaže medijskom lin?u;
- o?ekuje da se, svugdje gdje je to mogu?e, sumnje dokažu te da odgovorni budu kažnjeni primjereno moralnoj i zakonskoj težini njihovih (ne)djela, a da nepravedno osumnji?eni budu u potpunosti rehabilitirani.
- o?ekuje od javnosti da veliku ve?inu zaposlenih u sustavu visokog obrazovanja koji savjesno ispunjavaju svoje zada?e u obrazovanju i odgoju naših mladih stru?njaka ne poistovjeti s pojedincima kojima je dokazana krivnja za koruptivna djela.

Kako ovoga ima još, i to vrlo interesantnoga, a ovaj prostor ovdje je nepodesan za nabrajanje baš svega, posjetite gornji link i pro?itajte izjavu u cjelini, izjavu koja je bila prvo ali oštro osvještavanje akademske zajednice poslije policijskog “knock-down”-a.

No hrabri Akademovi sljedbenici ne miruju. Evo najnovije vijesti od ju?er, dne 29. 09. 2008 sa Sveu?ilišnih web stranica (a prenijeli su i drugi medji) pod naslovom Sveu?ilište imenovalo Ekspertnu skupinu za ocjenu akcije Indeks :

Ekspertna skupina imenovana je na temelju dokumenta u okviru kojeg je Senat Sveu?ilišta u Zagrebu usvojio mjere za suzbijanje korupcije na Sveu?ilištu. Skupina je osnovana s ciljem da iz stru?ne, pravne i eti?ke perspektive razmotri provedbu akcije Indeks, te ?e osobito obratiti pozornost na pitanja je li akcija bila proporcionalna potrebama, je li šteta nanesena pojedincima, nastavnicama i Sveu?ilištu mogla biti manja, te kako u budu?im slu?ajevima treba postupati. U radu Ekspertne skupine djelovat ?e tri istaknuta stru?njaka.

Dakle, „trojka“ u ekspertnoj skupini koju je Rektorski kolegij u širem sastavu jednoglasno usvojio sastojati ?e se od Ive Josipovi?a i Alana Uzelca s Pravnog fakulteta te Smiljane Leinert-Novosel s Fakulteta politi?kih znanosti, a sudjelovat ?e i studentica Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta Elvira Natour. Iako su to manje-više poznate "face" evo o njim malo više podataka:

IVO JOSIPOVI?:

Ivo Josipovi?Ro?en je 28. kolovoza 1957. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet u Zagrebu i Muzi?ku akademiju u Zagrebu (VSS – diplomirani pravnik; VSS - akademski glazbenik; doktor pravnih znanosti; sveu?ilišni profesor, i nezavisni zastupnik u Saboru ?lan SDP kluba)

SMILJANA LEINERT-NOVOSEL:
Politologija - Akademski stupanj: Prof. dr. sc. Zvanje: Izvanredni profesor :
Ro?ena 15.9.1952. u Zagrebu; diplomirala na Fakultetu politi?kih znanosti u Zagrebu 1975.; magistrirala na istom fakultetu 1979.; doktorirala na FPZ na temu "Žena u politi?kom odlu?ivanju: analiza odrednica politi?ke aktivizacije žena u jugoslavenskom društvu" 1990. godine; zaposlena na FPZ od 1975. godine; izvodi nastavu na predmetu Statistika: ?lan je Hrvatskog politološkog društva; zna?ajniji radovi: knjiga .......(više na linku)

ALAN UZELAC
Ro?en 15. lipnja 1963. u Zagrebu. Po završetku Klasi?ne gimnazije studirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirao studij prava 15. prosinca 1988. Tako?er je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studirao filozofiju i komparativnu književnost, gdje je diplomirao 1. ožujka 1990. Tijekom studija akademsku godinu 1986/87 proveo je kao gost-student na Sveu?ilištu Johannes Guttenberg u Mainzu, studiraju?i politi?ke znanosti, književnost i filozofiju kao stipendist vlade njema?ke pokrajine Rheinland-Pfalz. .......(više na linku
O Alanu Uzelcu treba posebice naglasiti da je autor interesantne i znakovite knjižice pod naslovom „Sveu?ilišna vlast kao peta grana državne vlasti – O autonomiji....“ koju možete skinuti s ovog linka.

ELVIRA NATOUR
O ovoj simpati?noj mladoj osobi nisam našao nešto više od facebooka i toga da je aktivna i revna, da u?estvuje u raznim projektima, i da je ve? koautor nekih nau?nih radova (možda ?e netko znati više).

Kakvi su to "Akademovi borci" znat ?emo uskoro, no jedno je sigurno - pred njima su teški zadaci. Najprije Sveu?ilištu treba vratiti ono lijepo lice (Helene Trojanske) i duhovnu ljepotu (Akademije), a izme?u Akademovih sljednika otrijebiti necivilizirane balkanizme, kako bi hrvatski Akademski krug (opet) postao predvodnik civilizacija u Hrvata. Ali i da bi se s ovih balkanskih vjetrometina zauvijek prognalo bizantizme strane ovom podneblju i mentalitetu, a posebice one Justinijanove sljednike koji tako olako posežu za državnom prisilom protiv nade, a sve što ?ine, ?ine to radi sitnih osobnih i partikularisti?kih interesa.

Jedno je svakako sigurno:
Akadem uzvra?a udarac!
Na nama je da mu pomognemo!

Komentari

Frederik, sve bi napisano

Frederik, sve bi napisano bilo na mjestu da nije jedne nezgodne činjenice: mi nemamo akademsku zajednicu! Uzaludno je govoriti kako je i zašto ona uspostavljena i kakvim bi trebala zračiti ljepotama i vrijednostima. To se pokazalo i ovom prilikom. U akciji Index je bila očita duhovna superiornost uniformiranih policajaca i njihovih nalogodavaca i pored notorne činjenice da policajci nikada nisu, a i neće biti nosioci duhovnosti. Upravo ta očita bijedna inferiornost akademskog duha pred nasiljem i beščašćem je ogolila akademski duh do kosti. Bez ostatka.

Ono što Vi vidite kao uzvraćanje udarca je besmislen pokušaj osramoćenih akademika da navodno kažu nešto suvislo. Poslije smrti nema pokajanja. Kasno je. A pogledajte sadržaje njihovih priopćenja i udaraca: slažu se s rušenjem ustvanog poretka RH!! Ni slova protiv nasilja? I htjeli bi da im se vrati ugled u cjelosti: Kako vratiti ugled nekome tko nema svijest, duh i samopoštovanje? Jedino što akademska zajednica ima je ogroman strah od lažnih autoriteta. Pogledajte prestrašena, zabrinuta lica tih marioneta. Nisu oni ni malo zabrinuti za autonomiju sveučilišta, nego za svoje egzistencije i privilegije. Svi će biti presretni ako se akcija ne proširi na sve fakultete i škole, a to dovoljno govori o raširenosti korupcije na sveučilištu. Zar nije očito kako je akademska zajednica ucijenjena da šuti i pokori se nasilju, jer bi u suprotnom mogla biti praktično fizički uništena. Nema nevinih kada je korupcija u pitanju, a pogotovo nema nevinih kada je kvalitet rada akademske zajednice u pitanju. Zato bi im bilo bolje baviti se kvalitetom i duhovnošću nego politikanstvom i korupcijom.

Tko je glasao

...mi nemamo akademsku

...mi nemamo akademsku zajednicu!

Nema nevinih kada je korupcija u pitanju, a pogotovo nema nevinih kada je kvalitet rada akademske zajednice u pitanju. Zato bi im bilo bolje baviti se kvalitetom i duhovnošću nego politikanstvom i korupcijom.

Nemojmo pretjerivati jer akademska zajednica u Hrvatskoj obuhvaća i sve one koji zaista ne samo da pošteno rade svoj posao, nego su u tome jako, jako dobri. Reći da akademska zajednica u Hrvatskoj ne postoji ili da su svi u toj akademskoj zajednici je totalno krivo - zato jer je apsolutno netočno i vrijeđa one koji su zaista korektni na svojim radnim mjestima.

Jer, akademska zajednica ne obuhvaća samo sveučilišne profesore na Ekonomiji i Pravu, nego i mnoge druge, ne samo sveučilišne profesore, nego i čitav niz starijih i mladih znanstvenika, posebno mladih, znanstvenih novaka od kojih su neki uspješni (i) u svjetskim razmjerima.

Da mnogo stvari u akademskoj zajednici ne štima, to je istina. Hrvatska znanost i visoko obrazovanje nažalost imaju mnogo problema - no tvrdnja o nepostojećoj akademskoj zajednici ili o tome da su baš svi prožeti korupcijom nije samo strahovito netočna, nego i doslovno uvredljiva za sve one starije i mlađe pripadnike akademske zajednice koji svaki dan dolaze na posao obavljati ga pošteno i u skladu sa svojim etičkim i profesionalnim integritetom.

Tko je glasao

Odlično, Hyeronimus. Sada

Odlično, Hyeronimus. Sada nam malo detaljnije objasnite kakav je rezultat rada tih poštenih i vrijednih profesora i znanstvenika i zašto njihov utjecaj na ukupnu društvenu klimu ne dolazi do izražaja. Sasvim usput nam možete opisati prosječan život tih poštenih i vrijednih ljudi: po čemu su uspješniji u odnosu na ostale građane. Molim Vas da sada ne vrdate. Opišite nam taj njihov etički i profesionalni integritet, pa ću Vam još nešto o tome konkretno reći.

Tko je glasao

O čemu ti govoriš? Koji je

O čemu ti govoriš? Koji je njihov rezultat? Rezultat njihovog posla. Ako su sveučilišni profesori - onda je to kvalitetno odrađena nastava, dobra predavanja, kvalitetno odrađena mentorstva, briga oko svakog studenta...sa znanstvene strane- njihovi rezultati su uspješna znanstvena istraživanja. Bilo bi previše da navodim sve, a niti ne bih mogao jer ni ne znam za sve. No uspjeh je svaki put kada neki znanstveni rad uđe u neki renomirani svjetski znanstveni časopis.

Po čemu su oni uspješniji u odnosu na ostale građane? To nisam rekao. Oni su uspješni kao i svi ostali građani koji su uspješni u svom zanimanju, koji su pridržavaju i profesionalnih i etičkih normi u svom vlastitom poslu, koji god to posao bio. I ne samo to, ima i mnogih koji se zaista mogu nazvati uspješnim profesorima i uspješnim znanstvenicima, jer postižu takve rezultate.

Zašto ne dolazi do utjecaja na sveukupnu društvenu klimu? na to ti pitanje mogu odgovoriti samo oni koji rade svoj posao loše ili narušavaju tu društvenu klimu...to je isto pitanje zašto ne dolazi do značajnijeg utjecaja na društvu od svih ostalih građana koji svoj posao obavljaju profesionalno, i ili čak i uspješno i natprosječno.

Tko je glasao

O čemu govorim? Lijepo Vas

O čemu govorim? Lijepo Vas pitam da kažete nešto konkretno o akademskoj praksi i rezultatima, A Vi odgovarate, načelno, teoretski.
Još se navijete, kao da recitirate. Stanite malo. Zagrebite ispod površine, pa će te vidjeti zablude.

Ako je sveučilišni profesor? A što ako nije? Što ako profesor nije smisleno obrazovan, ako nema smisla za posao i ne želi se baviti studentima i mentorstvom? Što ako posao obavlja činovnički? Koliko je takvih?

S druge strane, govorite o obrazovnom procesu kao da živimo u jednoj Švedskoj ili Kanadi. Sve idealno, znanstveni radovi se objavljuju po stručnim časopisima, stručnjaka ko u priči, a konkretni rezultati- mršavi. Veza između gospodarstva i sveučilišta gotovo ravna nuli. Stručnjaci nam bježe vani, jer ovdje naprosto nemaju ni uvjeta za rad i razvoj, a bogami nemaju ni podršku ni razumijevanje. Osim toga, poznata je stvar da hrvatsko društvo u cjelini ne trpi inicijativu, izvanrednost, kvalitetu i drugačiji odnos prema bilo čemu. Mislite li Vi zaista da bi prosvjetne i akademske vlasti dopustile da im neki nadobudni kvalitetni profesor remeti poredak stvari i žabokrečinu? Takvima, kada se pojave, leti glava na tak prije nego trepnu.

Nemate Vi pojma što je kvalitetna nastava i rad sa studentima. Ovo što se u nas zove nastavom je katastrofa. Katastrofa bez ikakva smisla. Kvalitetna nastava postoji samo tada kada studenti postaju bolji od svojih profesora. Ne slučajnošću, nego namjernim nastojanjem samih profesora.

Niste se zapitali kako je moguće da akademski obrazovani stručnjaci nisu uspješniji u životu od većine drugih građana? Ne znači li to da ne posjeduju znanja, razumijevanje i vrijednosti, koje bi trebali prenositi studentima? Vidite li Vi apsurda u svojim tvrdnjama? Reći ću Vam samo jedan primjer strašnog besmisla. Bilo bi vrlo teško tvrditi da liječnici nisu kvalitetno obrazovani, zar ne? A pogledajte: U Hrvatskoj gotovo da nema liječnika specijaliste koji zna što su eikosanoidi. A za njihovo otkriće je mislim 1984. godine dodijeljena Nobelova nagrada za medicinu. Eikosanoidi su prahormoni, koji u ljudskom organizmu reguliraju apsolutno sve. Izađu iz stanice, bežičnim putem pošalju naloge hormonima i- nestanu. Na dobre i loše eikosanoide se genijalno može utjecati- hranom. Pravilnom prehranom. Učinci su nevjerojatni, ali to naši liječnici jednostavno- ne znaju. Ovo sam provjerio na zaista respektabilnim imenima.

Nemam ništa protiv da Vi i dalje vjerujete u iluzije. Ali bi ja na Vašem mjestu sve Vaše tvrdnje podvrgnuo sumnji i temeljito provjerio.

Tko je glasao

Gledaj, na ovoj razini

Gledaj, na ovoj razini odbijam razgovarati. Mogu ti sasvim konkretno citirati vrlo konkretne primjere iz konkretne akademske prakse, i znanstvene i znanstveno- nastavne (btw, znanstveni radovi se objavljuju u znanstvenim, a ne stručnim časopisima. Razlika je ogromna, a ti kao takav veliki stručnjak bi tu razliku trebao znati.)

Dakle, kao što rekoh, mogu ti citirati vrlo konkretne primjere. Ne znam za cijelu akademsku zajednicu, isto tako ne tvrdim da akademska zajednica u HR nema nikakvih problema i da obrazovni sustav nije nekvalitetan. Pa o tome ja cijelo vrijeme govorim i pišem ovdje na pollitici (no izgleda neki čitaju samo ono što njima odgovara)!! Itekako ima problema, itekako!! No ne priznajem tvoju generalizaciju i poopćavanje da je eto baš cijela akademska zajednica loša. Nije - jer osobno znam vrlo dobre kontraprimjere; i to ne kažem ja da su to kontraprimjeri, to kažu studenti, to kaže struka, to kaže znanost.

Tvoj komentar zapravo pokazuje da ti nemaš pojma o tome kako funkcioniraju stvari unutar akademske zajednice. Kakve prosvjetne vlasti?? Pa ne govorimo o osnovnoj školi. Što se tiče nastave, postoje mnogi, mnogi vrlo dobri profesori. Ali o njima se ne piše i ne priča u Jutarnjem ili Večernjem, tamo se piše o skandalima. A ako je tvoja razina informiranja na razini informacija iz Jutarnjeg i Večernjeg, onda nemamo o čemu pričati - čitajući novine sigurno ne možeš dobiti uvid u akademsku praksu, jel? Znam i vrlo dobre primjere za dobru znanstvenu praksu i uspješnost, no o tome se ne priča i ne piše toliko. Mogu ti konkretno citirati vrlo konkretne radove objavljene u renomiranim znanstvenim časopisima. Naravno, za svoje područje, nisam upuućen u sva područja, no nisi ni ti jer generaliziraš. Evo samo jedan primjer ću spomenuti - MedILS. Jesi li čuo za taj institut?

Dakle, na toj razini nećemo razgovarati. Ili ćeš ti prestati s generalizacijama i/ili predstaviti neke konkretnije dokaze za svoje tvrdnje koje općenito proglašavaju BAŠ SVE u akademskoj zajednici lopovima i nekvalitetnima, pa ćemo raspravljati na nekom primjerenom nivou, ili ću ti sasvim otvoreno reći da nemaš pojma. Your call.

Tko je glasao

Naravno, kada se počne

Naravno, kada se počne govoriti konkretno i o rezultatima, tada odbijate razgovarati, a onda, ipak, nastavite nizati monolog. Dosta kontradiktorno, jer ako priznajete brojne probleme u obrazovanju, kako to da o tim problemima odbijate razgovarati? Mene uopće ne zanima Vaša zaluđenost pozitivnim primjerima, dok god se rezultati njihova djelovanja ne osjete u stvarnom životu. Nemoguće je da postoje vunderkindi akademske zajednice, dok se najviše, baš njihovom zaslugom, društvene vrijednosti urušavaju filmskom brzinom. Sami pripadnici akademske zajednice nisu zadovoljni svojim položajem, rezultatima, društvenim i političkim utjecajem na njihov rad, a Vi jeste.
Vi ste zadovoljni i sretni postojanjem MEDIL-sa, kao da živite na Marsu. A kako je MEDIL-s osnovan i pod kakvim pritiscima djeluje, ne zanima Vas? A trebalo bi, jer je upravo to primjer kako akademske i prosvjetne vlasti (čitaj Primorac) obračunavaju sa znanjem i izvrsnošću. Majmuni pišu izmišljene kaznene prijave. I ostaju na vlasti. A lažne kaznene prijave su kazneno djelo, zar ne?

Kako stvari funkcioniraju unutar akademske zajednice lijepo ste mogli vidjeti u akciji Indeks. Vrlo ograničenom i ciljanom akcijom, koja uopće nije imala zadatak obračunati s korupcijom u akademskoj zajednici, nego zaraditi nužne poene kod evropskih mentora. Kada bi akcija išla u dubinu i širinu, to bi bio fizički kraj akademske zajednice. Zato se to neće dogoditi, ali, baš zato, ostaje moja tvrdnja da je BAŠ SVE trulo u tom kriminalnom "zajedništvu". Htjeli Vi o tom razgovarati, ili ne. Da bi stvari bile strašne, kao da same po sebi to već nisu, zamislite apsurda: akciju Index je na sveučilištu provela banda kriminalaca u uniformi, koji su srušili ustavni poredak RH. Dakle ne samo korumpirana policija, nego veleizdajnička policija. Policija, koja zloupotrebom ovlasti, nasiljem i terorom kroji sudbinu svim građanima. Dok o tome akademska zajednica uporno šuti. Kao da je se ne tiče.

Jebe se meni gdje Vi skupljate svoje informacije. Informacije ne znače uvid. Informacije nisu svjesnost. Kada postignete cjeloviti uvid i svjesnost, nećete imati potrebe pisati. Gluposti. Sve će Vam biti jasno. Ako uključite mozak.

Tko je glasao

Kao što rekoh, mogao bih ti

Kao što rekoh, mogao bih ti konkretno, imenom, prezimenom i člankom navesti konkretan rezultat. Ali ne želim razgovarati na tvom nivou vrijeđanja i nekakve moralne superiornosti. Psuj nekom drugom, a mogao bi malo proviriti i u priručnik za opću kulturu i bonton.

Tko je glasao

Pa Vi ste očito zaboravili

Pa Vi ste očito zaboravili da ste ovdje malo niže dali link na članak u Jutarnjem listu, bez ikakva komentara. Što bi trebalo značiti da se sa člankom slažete. Međutim, ako se niste slagali, zašto novinarčiće niste uputili na bonton i upozorili da ne vrijeđaju? I u čemu je vrijeđanje? U istini da se sami, i to vrlo istaknuti pripadnici akademske zajednice, zgražaju nad onim što im se događa. Jer ne razumiju svoj doprinos svemu tome.

Ne, ne radi se o moralnoj superiornosti, nego o blesavoj navici da se sebe drži najpametnijim i o navici da se istina zaobilazi u širokom luku. U oba slučaja nemate ovdje što tražiti i ljudima oduzimati dragocjeno vrijeme. Proklinjati i vrijeđati možete i u sebi i za svoj račun. Vi nemate nikakvo pravo ono što možete reći konkretno, jasno i argumentirano zadržati za sebe pod krinkom ljutnje. To se zove spuštanje razine rasprave i prozirna obmana. Da možete, ne bi oklijevali i vrijeđali.

Tko je glasao

Ono što Vi vidite kao

Ono što Vi vidite kao uzvraćanje udarca je besmislen pokušaj osramoćenih akademika da navodno kažu nešto suvislo.

Akadem, Helena Spartanska, Platon i Akademoja su oni idealni uzori , oni uzvraćaju idarac svima koji su srozavali značaj i rušili temelje akedemskog. Nisam ja samo bio protiv policijske akcije koja je rušila autonomiju, jer se autonomiju rušilo i iznutra. To sam istaknuo u zadnjem dijelu teksta, u tome kako ja vidim što povjerenstvo bi trebalo raditi.

Ali se ne skažem s navodima da akademska zajednica kod nas ne postoji - bilo ih je, i sada ih ima, i bit će ih - mnogo više od ostalih uzurpatora. Politika i novac u pozadini je uništio akademsku strukturu ali je ostala zajednica koja se sama iznutra mora izvući iz kala, ali i obraniti svoja prava izvana.

Zaista nema veće sramote od one koja se dogodila da po fakultetima šaraju i bahate se policajci koji su nosili i "nevine" monitore jer im je netko naredio da kupe sve, pa i ono nepotreno - to je prava antička slika intelektualne tragedije, dno dna. Primitivizmom se ne može vratiti intelektualnost, kršenjem Ustava se ne može do demokracije.

Glede brojnosti pokvarenjaka, kad se posjete stranice akademskog portala Connect vidi se da oni sami upozoravaju kako je korupcija na sveučilištu dublja i raširenija od rezultata policijske akcije - tu činjenicu treba sagledati i iz drugog ugla - pojava jest raširena jer je došlo do velikih uzurpacija ali se ne radi o ogromnom broju involviranih članova akademske zajednice nego o utjecajnoj pojavi moćnih političkih favorita (koji su postali produžene ruke korumpirane politike na posvećenom akademskom tlu). Akademska zajednica postoji, pa sada ni sami zapravo moraju počistiti smeće - policija je grebala samo po površini.

Tko je glasao

Ne radi se samo o

Ne radi se samo o materijalnoj korupciji, nego je problem u stanju svijesti. Akademskom zajednicom hara nesposobnost i strah. Tragična je činjenica da akademski obrazovani građani ne razumiju sebe, druge ljude, najmanje studente. Nemate primjere visokomotiviranih profesora koji bi se izdigli iz sumornog prosjeka i sa nastavnim procesom i studentima upravljali znatno bolje, nego što sistem upravlja njima. Znanja koja se prenose studentima su katasrofalno zastarjela i neupotrebljiva. Naši vrhunski ekonomisti u osobnom životu uzimaju kredite da bi kupili stanove ili auta. Gdje su im znanja o tome kako se stvara novac? Oni podučavaju kako se zarađuje novac. Vrhunski pravnici i odvjetnici sudjeluju u korupcijskoj priči pravosuđa na način koji bez ikakve sumnje ukazuje na činjenicu da su oni organizatori korupcije. Nazovi prometni stručnjaci su uzrok katastrofalnog stanja na cestama, jer su do jednoga na Prometnom fakultetu kupili ili ishodili diplome, iza kojih je stravično neznanje i nesposobnost. Do juče je novi dekan Prometnog fakulteta Ivan Dadić bio na platnom spisku Hrvatskog autokluba i u isto vrijeme djelatnici HAK-a su na Prometnom fakultetu stjecali doktorate. Zar to nije evidentna korupcija? Ja ću tebe plaćati, a ti ćeš meni pomoći. I zbog takvih nije moguće dobiti priliku za par godina svesti broj poginulih i teško stradalih u prometnim nesrećama na nulu.

Ne samo da i dalje tvrdim da nemamo akademsku zajednicu, već odlučno tvrdim da bi nam bilo na stotine puta bolje i korisnije da ovo što imamo ukinemo i čak zakonom zabranimo. Toliko je cijela priča sramotna i štetna.

Tko je glasao

off topic iliti baš me sad

off topic iliti baš me sad kopka:

u tekstu se navodi, nazovimo ga, pojam "velika većina" pa me zanima samo koliko je to korektno. budući da ja još uvijek uglavnom razmišljam na engleskom (zadnjih godinu, dvije 'radim' na izričaju i pravopisu hrvatskog jezika), sve tekstove dajem lektorici pa veselo čitam komentare i proučavam ispravke. nedugo mi ista ispravila jedan tekst uz komentar da je većina većina, nema male ni velike (npr. isto tako nesuvislo je napisati mala kućica).

ehh sad..u medijima 'veliku većinu' susrećem gotovo svakodnevno, a očito je da pojam, u govoru i pismu, koriste i akademici.

wtf?! je ili nije?

Tko je glasao

u tekstu se navodi, nazovimo

u tekstu se navodi, nazovimo ga, pojam "velika većina" pa me zanima samo koliko je to korektno.

To je pleonazam.

Tko je glasao

Hebi ga, znao sam da ima

Hebi ga, znao sam da ima nešto ali na "ponavljanje riječii" ga Google nije htio izbaciti.

Tko je glasao

Pitanje je dobro, ali i

Pitanje je dobro, ali i odgovor također na mjestu. Ovakva naoko nepotrebna ponavljanja istoznačnica ima svoju ulogu pojačavanja utiska, poruke. U pisanju (npr. poeziji) je to poznato kao Epifora, stilska figura ponavljanja. Jure Kaštelan je često koristio u poeziji, ali i novinari, akademici, i obični smrtnici (kao ja). Ovaj tekst ne bi dobio ili izgubio ništa da je upotrijebljena samo rijeć većina, ali sam se zapleo u povijest i mitologiju pa sam posve logično otplovio šrema stilskim eufemizmima.

No imak, kad se zadržimo na polju egzaktnosti (statistike) postoji i relativna (mala) i apsolitna (velika) većina. Ako se zadržimo na apsolutnoj većini ona može biti u rasponu od 51-99 posto. Pri takvom sagledavanju "mala većina" bi bila to oko 51 i nešto posto a "velika većina" nešto ispod 99%.

Sudeći prema svemu onda je to realni efekat ove vrste korupcije (koju je policija svela samo mito). Prava korupcija je ostala jasno prisutna ali izvan dosega i ona po broju učesnika nije prevelika: u ovoj državi korupcijom se služi mali broj njih ali zato moćnih (jer korupcija nije za raju, samo mito u malim razmjerima) pa su zato njene posljedice tragične.

No, uzmi ovo kao malo poigravanje rijećima i značenjima, mada ima nekog smisla, barem semantgički.

Tko je glasao

Dobra primjedba... nisam

Dobra primjedba... nisam jezikoslovac, no, nije svaka većina "ista"...razlikuje se većina od npr 50.000001 % i većina od 99.99 %. Možda ne postoji "mala većina", ali je većina od 99% veća od 50.01 %? Kako bismo jezično "označili" ove dvije "većine"?

Tko je glasao

hvala svima na

hvala svima na pojašnjenjima. (naročito seneki na linku; pleonazam je bila ona riječ 'na vrhu jezika':) )

ne bih htjela začatati temu ali, kad ste već spomenuli...50.01% - zar to ne bi trebalo tumačiti kao podjednako? (barem statistički čitano)

Tko je glasao

Ja sam mislil kad se ima

Ja sam mislil kad se ima 50,1 % da je to večina, ali da u tome ima i jedna večina od 99,99 % mi je ne shvatljivo.

Kak si strpal u 100% te dve večine?

Tko je glasao

Pa logično valjda, nisam

Pa logično valjda, nisam mislio to strpati u istih 100 %!! Čovječe...Elementarna matematika, Skviki. 0.99 + 0.5001 > 1.

Dakle, kao što frederik kaže i gore, postoji relativna većina, postoji natpolovična većina i postoji apsolutna većina. Ako je u nekoj grupi od 100 ljudi recimo njih 43 Hrvata, 27 Slovenaca, 15, Austrijanaca, 11 Nijemaca i 4 Francuza, reći ćemo da Hrvati čine većinu, zar ne ? A ako je u nekoj drugoj grupi 54 Hrvata, 33 Slovenca i 13 Engleza, opet ćemo reći da Hrvati čine većinu - no to je sad "drukčija" većina...Opet, ako u nekoj trećoj grupi imamo 95 Hrvata i 5 Talijana, reći ćemo da Hrvati čine većinu. Ali to je "drukčija" većina od one većine u prvoj grupi, jer 95 > 43, odnosno ova od 95 je apsolutna, ova od 43 je relativna, a onda od 54 je natpolovična.
Ne znam kako je jezično pravilno, ali po meni, ima smisla reći "velika većina". S druge strane, čudno mi zvuči "mala većina"...dok "velika većina" već ima nekog smisla. Npr 53 % nije velika većina, dok 99 % jest velika većina.

Tko je glasao

A nekada i manjina bude

A nekada i manjina bude veća od večine!

Sve ovisi o kakvom materiju se radi!!!!!! i po kojim mjerilima se računa!!!!!

Jakša Matovinović

Obrisan

Tko je glasao

Moj duboki naklon i veliko

Moj duboki naklon i veliko stovanje za napis.
To je upravo smisao "estradizacije" Indexa koju je smislio netko vrlo vrlo mudar.
Moj naklon,...
Ps Zao mi je sto ne mogu visestruko glasati.

Tko je glasao

Jedno je svakako sigurno:

Jedno je svakako sigurno: Akadem uzvraća udarac! Na nama je da im pomognemo!
Veliko je pitanje kakav udarac uzvraća Akadem. Ako je suditi po glavnini struje, 90 % snage koju diktiraju vodeći akdemski krugovi, ujedno beskrajni politikanti, veći od političara i tehnomenadžer jer su sve to istovremeno i još po 20 uloga prosječno, onda će prevladati snažni presing na kontinuitet sprege vlašću i moći radi trošenja milijardi kao da su korov koge treba slistiti što više, fabriciranja iznimnih svejtskih uspjeha i pranja mozga svakome tko i pomisli da to nema pokrića.

Vodeći akademski krugovi su i videća društvena strava, oni koji ni za šta ne odgovaraju, na njih nitko ne vrši presiju, koji su se razvili doslovno iz potpunih likvidacija i eliminacija boljih te poptunih falsificiranja svega, te koji su time potpuna stvarna nesvijest o sveme ključnom u društvu, koji zbilja misle da je potpuno normalno da rade doslovno svašta i da će to njihove partijske i ostale mafijaške veze pokriti, što i rade jer su vezani. Trenutno kao ključni vode potrošnju od više od 100 mlrd kuna od čega je bar 40 mlrd kuna iznad ikakvih kriterija u svijetu, pa i afričkih.

Dakle, „trojka“ u ekspertnoj skupini koju je Rektorski kolegij u širem sastavu jednoglasno usvojio će se sastojati od Ive Josipovića i Alana Uzelca s Pravnog fakulteta te Smiljane Leinert-Novosel s Fakulteta političkih znanosti, a sudjelovat će i studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Elvira Natour.
Osim akcije Index jako bazdi i aktualno je jako puno toga, pa Rektorskom kolegiju u širem sastavu jako odgovara da se kademski bavi time i izda još jedno PR saopćenje, na što sastav skupine odgovara.
Npr. ovo
http://portal.connect.znanost.org/content/view/2663#21788
A još je puno važnije da poslovanje akademske zajednice unutra Sveučilišta i još više izravno vođenje poslova za državu, Grad Zagreb i sve bazdi vulkanski, pri čemu vodeće akademske snage u ime fakulteta i institucija već otvoreno atakiraju bilo koga tko i malo kritički razmatra bilo šta rade.

A svo osnovanje poslovanje vode desetljećima nezakonito i netransparentno i misle da to spada u pravila autonimije. Kada su razni dekani i dekanice u slučaju komercijalna banka Zareb maznuli po više od 2 mlijuna DEM sa računa fakulteta i nitko nije vrati ni lipu, sve javno i javno stronirano, mislili su i misle da je to posve OK i ti isti nastupaju kao moralne vertikale. Npr. Kregar je bio nadzorni odbor, Tomac na čelu skupine koja je to stavila u zaborav, ide se dalje. Ne klasični krimosi, nego svjetski iznimno automatizirano dostignuće.

U navedenoj skupini prof. Josipović nije javno ugledni objektivni lik nego javnu ugledni uzrupator ranga Jure Radića, nazakonita vlast i politikant plaćenik sa hrpe sukoba interesa u cca 10 krupnih područjima, uključujući velike afere. On i javnost vjerojatno nisu svjesni toga i misle kao oko još svjetski uglednijeg Kurjaka, koji je još uspješnije povezivao partije i sve, da nema nikavih problema i da će ugled samo rasti. Međutim to nije tako, Josipović je potrošio ugled, kao i rektor Bjeliš, sva vodeća akademska "elita" - građevinska, arhitektonska, pravna (Barbić, Kregar, Šeparović ..), politologijska (Tomac, Bilandžić ...), medicinska (sve bazdi ...), ekonomska (bazdi ...) itd.

Ovaj komentar ne znači podršku akciji Index.

Tko je glasao

he, he, Ti si često tako

he, he,
Ti si često tako kompliciran da je teško odmah sve uočiti što si napisao (Charlie CCP se opravdano tužila a i ja tu i tamo se moram vratiti tvome tekstu). Tako sam jutros otkrio ovaj vrlo slikoviti dio tvog teksta koji puno objašnjava:

...oni koji ni za šta ne odgovaraju, na njih nitko ne vrši presiju, koji su se razvili doslovno iz potpunih likvidacija i eliminacija boljih te potpunih falsificiranja svega, te koji su time potpuna stvarna nesvijest o sveme ključnom u društvu, koji zbilja misle da je potpuno normalno da rade doslovno svašta i da će to njihove partijske i ostale mafijaške veze pokriti, što i rade jer su vezani.

Ovaj dio objašnjava puno toga u svim segmentima hrvatskog društva, jer su namjerno nametnutom "kulturnom revolucijom" u važne društvene strukure nahrupili ne samo mediokriteti nego partijski zlonamjerno usmjereni likovi, koji su bogato nagrađivani za svopju destruktivnost svega postojećeg, a da za novo, bolje i modernije nisu bili niti spremni ni sposobni. Ili je taj moderniote s kojim smo suočeni doista ono moderno s čime se moramo suglasiti ako uzmemo da je istinito ono "što gore to bolje"!.

Takva je bila policija poslije promjena (i sam sam bio pokleknuo pod naletom kulturne revolucije jer sam tada dobrohotno govorio kako je lijepo iimati svoje policajce, dok nas ti isti naši policajci u težnji za financijskih potreba institucije i poboljšanjem osobnog materojalnog statusa i nisu po cestama u zasjedama počeli pljačkati). Takvo je i sudstvo, koje je nasilnim promjenama doguralo dotle da su kriminalci sjedili u najvišoj državnoj sudbenoj instituciji a broj nerješenih predmeta se popeo do svemirskih razina. Takva je i državna administacija u kojoj je bolje biti lopov i plivati niz struju nego talasati "zviždukanjem". Da ne govorim o vojsci kakva je postala onda kad više se nije pucalo!

Svakako ni univerzitet toga nije bioi pošteđen.Nisam agrikola, ali sam jedno vrijeme obrađivao vrt oko kuće. Troskot sam naivno ćupkao po površini što ga je ustvari samo širilo i zatrovao je skoro cijelu okućnicu. Sve dok me susjed nije naučio da trebam kopajući sliijediti podzemne žile, vaditi ih vani i spaljivati, da bih ga se osolobodio.

Tu leži i odgovor na sve o čemu govorimo.

Tko je glasao

Vodeći akademski gang-ovi i

Vodeći akademski gang-ovi i likovi su doslovno tako nastali, doslovno su velikih razmjera muljanja kako u društvu tako još više u svojim "dvorištima" gdje doslovno u strahu i pranju mozga (maoizma) drže potčinjenu stoku, značajno "autonomniji" od struktura "politike", "službi presije i represije" te ostalih poslovanja (financije, pravosuđe ...) s kojima su povezani, jer im inercija stvarno omogućuje tu "autonomnost" i "imunost", nisu predmet pažnje niti najmanje zamjerke nego baš obrnuto.

Dok su ostale "društvene elite" bar predmet pažnje kao sapunice i po međusobnim nezgodama i farsama, pa i sada kada ta međusobna prožetost i zbilja zavidna pa i impresivna incidentna prošlost pomalo privlače kakav pogled, "akademici" još zavidniju prošlost beščašća pretvaraju u "dionice" kojima vrijednost skače po 250 x, nešto neuporedivo s dijamatima i bilo čime.

Jedan od ključnih alata kojim se to tako podešava jest što je ta "elita akademika" predragocijeni začin u kontinuitetu trasha, nešto pomoću čega se širi bućkuriši pretvaraju u stalnu najvišu svjetsku vrijednost, pa je više nego logično da i taj začin živi paralelni tržižni život najvećih uspjeha, bez kriza.

Naznačena "akademska elita" je desetljećima ključni "faktor" širih čuda od rezultata masovnih blefiranja kartama, stalno vezano uz impresivne količine milijardi te sve "sofisticirane" kardeljističko-maoističke kulturno revolucionarne umotvorine za nesmetani i blagotgvorni tijek te industrije. Karakteristično je da su vodeći likovi rang sposobnosti Čačić pa i više, zato on blago popušta, stignu biti vodeći na 30 pozicija, sve znaju i još k tome su politikanti, landraju i ubijaju vrijeme kao politikanti po vijećima i Saboru, kod Charlija i na bezbroj celebrity i sličnih prigoda.

Njihovima "nesposobnijim" kolegama, i onako potpuno nemoćnim i ispranih mozgova, to djeluje kao konačno rješenje. Radi se impresivnim procesima koji nadilaze titoizam/kardeljizam te maoizam, s kojima su prožeti. Ta "elita" i čistim ubijanjem vremena desetljećima raste u svih 30 smjerova dok njihovi kolege sve više padaju i zbilja samo teškim uvlačenjem u dupe istima nekako preživljavaju na škrge i oni i veliki procesi nastave, klinika, poslova i raznog na koje ih je život kao "nesposobne" osudio. Na toj značajno liniji fronte je svaki otpor odavno prestao, to se samo čuju poneki glasovi iz groba, i tu je kulturna revolucija popeglala sve.

Navedeno se ne odnosi na neke rijetke oaze koje tu ne spadaju i koje nisu predmet (kulturne) revolucije, npr. matematika itd. (zato su i tu od svih "akademaca" skoro jedino matematičari).

Tko je glasao

Hm, ovakav tvoj oristup

Hm, ovakav tvoj oristup zaista nije podrška akciji Index, kao što ni moja nije podrška korupciji na Sveučilištu, i žao bi mi bilo da se tako shvati.

Ono s čime sam se rukovodio u postu jest pitanje "pravnog poretka" koji se u hrvatskoj izvitoperio, koji ne postoji od promjena, koji je nažalost bio funkcionalniji u samozpravnom socijalizmu. Tamo su postojali zakoni (poneki krivo nasađeni) ali su ih se uglavnom pridržavali. Mi danas imamo neke druge zakone kojih se nitko ne drži. A to znači da smo se izgubili u anomiji (vidi Durkheimov opis)

Pravni sustav u jednoj državi polazi od Zakonodavne Vlasti, koja se prenosi na izvršnu vlast a zakonsko i ustavno stanje čuva pravosuđe - to su stupovi društva. Kad izvršna vlast zajaši na zakonodavnu i sudsku (čemu smo svjedoci od kada je umrli Presjednik započeo svoje eksperimente s novim elitama, onda više nigdje ništa ne ide normalno. Zato sam i ustao protiv rušenja poretka, pomoću kojeg bi se navodno htjelo uspostavljati poredak - to je nonsens. Ne može se ni na Sveučilištu, ni u vlasti ni u Saboru uvoditi red tako da se krši Ustav.

Eto to su apsurdi na koje sam antičkim alegorijama htio upozoriti. Možda me je ljubav prema antici i ljepoti izvorne ljudske misli malo učinila nerazumljivim, ali kako ove stavove stalno zastupam mislio sam da ću ispasti shavtljiviji. Jedini Gale (naša snaga i udarna divizija) je uočio odakle treba početi - treba srušiti ovu izvršnu vlast koja generira nered u pravnom poretku, stvara i protežira korupciju, ali tako da se pri rušenju uspostave neka nova pravila.

Ponavljam što sam jednom već rekao. Osvajanje vlasti na lopovski način i kupovanje duša i tijela nam se sada vraća na najgori mogući način, kojeg zaslužujemo. Za ovakvu situaciju je najviše kriv Mesić, jer je mogao presjeći - radi nemogućnosti sastavljanja vlade (koju Sanader i pored izbornih krađa i nemilog izbornog inženjeringa) nije mogao realizirati - te je mogao tražiti tehničku vladu i reviziju gnjilog sustava. On je pak male strančice prepustio Sanaderovom ucjenjivanju , i danas imamo to što imamo. I još k tome Sanader nam bezobrazno tumači da je demokjracija samo 50 plus 1, ili da je njega i njegove lopove narod izabrao.

Koje li tragedije, antičke tragedije!!

Policija u Dubrovniku upravo zabija posljednji čavao u svoj posmrtni kovčeg (policije a možda i čitavog MUP-a) jer pred cijelim svijetom demonstriraju neznanje, nemoć i neprofesionalnost. Ali su bili sposobni i brzi za nezakonito nabijanje izbornih liste lažnim glasačima (da upravo oni i ovdje je gore nego u Imotskome), ili ilegalna prisluškivanju (gdje sam i ja sam bio na takvom spisku a da krivci nikada nije procesuirani, niti se zbog toga itko meni ispričao).

Pravni poredak! To su još u antici ustanovili da je ključ svega.

Tko je glasao

Ono s čime sam se rukovodio

Ono s čime sam se rukovodio u postu jest pitanje "pravnog poretka" koji se u hrvatskoj izvitoperio, koji ne postoji od promjena, koji je nažalost bio funkcionalniji u samoupravnom socijalizmu. Tamo su postojali zakoni (poneki krivo nasađeni) ali su ih se uglavnom pridržavali.
U samoupravnom socijalizmu je samo u nekim djelovima više poštivan pravni poredaj a u osnovi je uzurpiran, sedamdesetih definitvno, jer su izvršene masovne nezakonite čistke i zatvaranja, ne samo u SRH nego podosta i i po cijeloj ex SFRJ, zagrebačko Svečilište prilično sustavno, a i sve drugo. Na to su na osnovne zakone dodane saoupravne nadgradnje, kojima su pretežno derogirani klasični zakoni, do stupnja da je cca 80 % poslovanja išlo ne obazirući se na zakone. Na Sveučilištu je to eskaliralo do stupnja potpune nezakonitosti i samo upravljanja jačih snaga, što se nastavlja i razvija do danas i kulminira, Tuđman i Manolić ih nisu čistili kao neke druge sfere, doslovno su iste snage i ista poslovanja.

umrli Presjednik započeo svoje eksperimente s novim elitama, onda više nigdje ništa ne ide normalno.
U glavnom predstavljanju programa stranaka pred izbore 1990.g. je Manolić na pitanje šta oni zapravo hoće kao osnovu programa iznio da oni hoće samo izborima opet, kao šezdesetih, izboriti svoje pravo predstavljanja naroda, koje im je nezakonito oduzeto nakon 1971.g. Ti izbori za Sabor šezdesetih su bili po 3 kandidata po izbornoj jedinici a bira se jedan, opće pravo glasa.

Tuđman i ostala prekaljena partijska ekipa su radili koncepcije i eksperimente s elitama, ali 95 % unutar istih elitnih snaga. I vodeći Hercegovci, pa i oni u Haagu, su istaknuti soc dužnosnici ili njihovi sinovi. Tako preslagivanje sadrži više od 95 % istog i iste prakse, ne samo one prije Tuđamana nego i one poslije do danas, pa se objektivno može govoriti samo o problemu prekomjernog kontinuiteta a ne promjena.

Za ovakvu situaciju je najviše kriv Mesić, jer je mogao presjeći - radi nemogućnosti sastavljanja vlade (koju Sanader i pored izbornih krađa i nemilog izbornog inženjeringa) nije mogao realizirati - te je mogao tražiti tehničku vladu i reviziju gnjilog sustava. On je pak male strančice prepustio Sanaderovom ucjenjivanju , i danas imamo to što imamo. I još k tome Sanader nam bezobrazno tumači da je demokjracija samo 50 plus 1, ili da je njega i njegove lopove narod izabrao.
Mesić je jedan od ključnih ljudi HDZ-a, za predsjednika izabran uz ključnu potporu HDZ-a oba puta. To što on teži malo većoj vlasti izlazi iz okvira Ustava i odnosa snaga, jer ga HDZ, SDP, HNS, IDS i svi drugi nisu birali da im upravlja zajedno sa svojim miljeom nego da im se ne bi uvalio Budiša i bilo tko "neadaptiran" na "sustav". Nelogično je od osobe koja 50 godina mora prolaziti put kršenja zakona i normi te mijenjanja pozicija očekivati neke sustavne korake pa i elementarno poštivanje logike i pravila. Još je nelogičnije da će Mesić nešto rješiti ad odnosa sa BiH i BiH kada je bio involviran u to pa i u novije doba.

Za našu praksu pravilo da je demokracija 50+1 je najnoviji veliki napredak obzirom da se do sada izbori ni u takvom kontekstu nisu poštivali. Svim političkim snaga je potpuno normalno sudjelovati u elemenatarnom krešenu izborne volje te uzurpacijama i trgovanjima (2x Zagreb, Račanova 2. Vlada, razno). Tako da je Mesić svojim kombinacijama oko davanja mandata nakon što se oko SDP-a i Milanovića nije mogla skupiti većina kršio Ustav i de facto neustavno pokušavao preuzeti izvršnu vlast. To se ovim pravilima ne može izmjeniti jer većina snaga nije za izmjene a snage koje jesu rade u prilog da vlast preuzmu male veoma blamirane skupine. To naravno ide u prilog ovakvom HDZ-u i donijelo mu je ovaj mandat vlasti, jer su u finišu ove kampanje za Sanadera agitirali i Mesićevi prijatelji Slavko Goldstein, Banac itd., a na idućim će, ako se tako nastavi, i Vesna Pusić, pola SDP-a itd. I takvi su skloniji da im je vlast klasična koopertivna partija nego eskperimentirati da su im vlast udbaši i slično.

Zapravo, te "igre" i "moderacije" stalno vode ka zbijanju snaga na liniji kontinuiteta a u zadnje doba sve jače, jer svim snagama treba sve više milijardi svega na zajednički račun, pa je zato pritisak na Sanadera i Bandića sve jači, kao na Račana prije, uključujući Mesića čiji milje također posluje i treba puno toga. Svi zajedno, uključujući cca 90 % obrazovanih snaga, osim ekspozea Milke Planinc na trenutak, nikada nisu ni ni stigli ništa se koncentrirati niti na milijrarde niti na pravni sustav niti na bilo šta, a akademskim i snagama a la Mesić su iskreno pravni sustav i novci nešto za igru, kao igračke.

Tako da su trenutne raspoložive mogućnosti promjena što se politike u tome što Sander, Bandić itd. to ne mogu servisirati i što će eventualno negdje nešto napraviti a la ovo. To nisu male stvari, obzirom na ostale procese te obzirom da do sada ni to nije dolazilo u obzir, uklanjan je i spriječavan baš svatko tko bi nešto i benigno pokušao, ali ne samo od vrha vlasti nego i od širokih naprednih snaga.

Iz iskustava Zagreba. Svaki put kada bi državnim i gradskim izborima bilo malo neizvjesnosti šta će se desiti, u razdoblju neizvjesnosti od mjesec dana, dok svi ne bi odahnuli i vidjeli da se nastavlja čvrsto na isti način, šala provjera da će doći do sitnih izmjena izazove zebnju i kod snaga koje se inače deklariraju za promjene. S vremenom su od takvih neizvjesnoti i opuštanja svi pogubili živce pa se nije uputno ni malo šaliti nikakvim promjenama.

Dakle, hrvatska demokracija je konačno ušla u punu zrelost (50 % + 1) i razdoblje promjena, kada snažna kombinatorika i pregnuće oko različitosti istog te stajanja na mjestu, trošeći sve što se da na zajednički račun, sami sebe sile na pomake iz samo upravljanja u veoma nepoznato ponašanje "institucija sustava" i podjele uloga pod diktatom minimalističke logike, ono od čega većinske snage dugo strepe. Tj. krenule su promjene koje ovise o svima, svemu i svačemu, uključujući razna "sređivanja" i nove izazove. Treba nabaviti što bolje čepove za uši jer će biti sve više vrištanja (od ushićenja i iznenađenja).

Tko je glasao

Uvodnik zaslužuje plus,

Uvodnik zaslužuje plus, iako ima, po meni, mnogo spornih točaka.

Kao prvo, mislim da je tvoja usporedba s "justinijanskim" udarom na autonomiju jedne Akademije s ovom antikorupcijskom akcijom vrlo nategnuta - na isti način kao što se pokušava plasirati teza da se ovdje ponavlja neka 1971. Ako je udar cara Justinijana na Akademiju bio pokušaj gušenja slobode misli - a opet, ponavljam, teško je primjenjivati stavove 21. stoljeća na 6. stoljeće - zašto bi ova antikorupcijska akcija bila udar na slobodu misli i slobodu akademskog rada?

Moram ovdje prigovoriti i na spominjanje pojma srednjeg vijeka - danas je poznato da tzv trodioba povijesti na stari, srednji i novi vijek je jednostavno prepojednostavljena. Ne možemo ni na koji način reći, e, srednji vijek je počeo baš tada i tada. Ono što se zapravo smatra pod srednjim vijekom danas - odnosno pod ranim srednjim vijekom, bilo je razdoblje koje je uslijedilo nakon kolapsa antičkog društveno- političko- gospodarskog sustava - a taj sustav počeo se urušavati još tamo negdje u 3., 4., 5. stoljeću navalom novih naroda sa sjevera i istoka - namjerno ne pišem barbara jer je kultura tih novih naroda bila jednostavno drukčija od one antičke; doduše, na nižem nivou, ali jednostavno drukčija.

Mislim da ovdje impliciraš na nazivanje srednjeg vijeka (posebno ranog srednjeg vijeka) "mračnim dobom". Iako je to donekle bilo "mračno doba" u smislu diskontinuiteta nekih vidova antičke civilizacije i kulture, srednji vijek jednostavno ne zaslužuje tu karakterizaciju u potpunosti. Cijeli srednji vijek nikako, a rani srednji vijek isto ne. Dapače, srednji vijek je bio prilično dinamično razdoblje. Možda ljudi nisu imali Internet i mobitele, ali nije zbog toga bio "mračan".

U tom smislu mislim da je tvoja usporedba udara Justinijana na Akademiju i time "započinjanja srednjeg vijeka" i ove antikorupcijske akcije koja je, iako izvedena tako kako je izvedena, ali koja je ipak usmjerena ka borbi protiv korupcije u samim temeljima društva, jednostavno, blago rečeno pretjerana.

OK, mislim da se trenutno slažemo svi - akcija je izvedena na vrlo kontroverzan način, na način koji budi sumnju da je to bila dobro izrežirana predstava. U tome svemu su svoju ulogu odigrali i mediji, svojim reality showom kakav nikad ne bi mogli producirati sami, izravnim medijskim praćenjem svih uhićenih i privedenih, bez obzira jesu li svi privedeni bili i osumnjičeni ili privedeni samo na "obavijensi razgovor". U tome svemu mediji igraju ulogu i dalje, pa se tako češće čuje o "platama pršuta" i "progledavanju kroz prste"... a zaboravlja se da su u cijeloj priči osumnjičeni i oni "posrednici", osobe kod kojih su, ako je vjerovati policiji i odvjetništvu, nađene tisuće eura i indeksi studenata, dakle neki dokazi koji upućuju na kupovanje ispita i protuzakonito posredovanje i sticanje materijalne koristi.

No, jedno je sigurno, ova antikorupcijska akcija umnogome je došla prekasno. Korupcija u akademskoj zajednici šteti samim temeljima društva, i kupovanje ispita je samo jedan dio svega toga.
Zato mislim da si trebao citirati (ili barem navesti) i drugi dio izjave Foruma za etičnost i razvoj, koji kaže:

...posebice poziva čelnike znanstvenih i visokoškolskih ustanova te dužnosnike resornog ministarstva, kao i sve druge kompetente pojedince i ustanove, da javno osude i druge oblike korupcije koje je teže podvesti pod krivičnu odgovornost, ali koji su često još pogubniji po život i rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kao što su:
- nepotizam;
- netransparentan i sukobima interesa obilježen sustav dodjele sredstava za znanstvene i tehnologijske projekte, znanstvenu opremu, znanstvene novake, sredstava za izdavaštvo, i ostalih materijalnih izdvajanja iz proračuna;
- kršenje normi racionalnosti prilikom izgradnje objekata u sklopu starih i prilikom otvaranja novih znanstvenih i visokoškolskih ustanova, te još teže prekršaje prilikom izdavanja dopusnica za rad i pri procjenjivanju kvalitete rada tih ustanova;
- nerad, „tezgarenje“ na brojnim učilištima te korištenje materijalnih i ljudskih (studenti!) resursa za osobne probitke i zarade;
- oportunizam, sukobe interesa i često kršenje najosnovnijih etičkih normi i podzakonskih akata prilikom izbora u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja kao i kod izbora u razna nacionalna (uključujući HAZU), sveučilišna i ostala službena tijela;
- korištenje “klanovskih” udruživanja i otvorenih i prikrivenih metoda zastrašivanja “njihovih” i nagrađivanja “naših” prilikom izbora čelnika znanstvenih i visokoškolskih ustanova na svim razinama uz potpuno odsustvo ikakve odgovornosti za naknadne postupke tako izabranih „autonomnih“ čelnika;
- kršenje etičkih normi autorstva i kvalitete znanstvenih djela koja se objavljuju u domaćim znanstvenim publikacijama;
- praksu anonimne difamacije nekih uglednih kolega koji su moćnicima “stali na žulj”;
- nepoduzimanje koraka da se sankcioniraju svi gore nabrojani oblici korupcije koji se u pravilu sustavno “pometaju pod tepih” iako su svima znani i bjelodani, a na što ukazuju i rezultati višekratnih nezavisnih stranih evaluacija sustava i njegovih pojedinih komponenti poslije kojih nije poduzeto ništa da se sustav popravi.

Naime, postalo je već simptomatično i zabrinjavajuće da se u zadnje vrijeme više pokušava skrenuti pažnja na to kako je akcija izvedena, nego na njezin stvarni sadržaj i implikacije. Kao što sam rekao, akcija je izvedena tako kako je izvedena, krajnje kontroverzno, uz neprimjerenu "estradizaciju" i gotovo medijski linč - ali to nije glavna poanta!.

Poanta je da korupcija unutar akademskog sustava, i svi drugi oblici neprimjerenog, neetičkog, i u krajnju ruku neakademskog ponašanja potkopavaju ne samo Sveučilište, tu našu perjanicu znanja u društvu znanja, nego potkopavaju čitavo društvo u cjelini. Glavna poanta je ta da su obrazovanje i znanost postali apsolutni prioritet za hrvatsko društvo - i to više ne smije biti na razini parole "Hrvatska kao zemlja znanja", to više ne smije biti na razini političke propagande jedne stranke - to mora biti glavni prioritet (jedan od glavnih prioriteta) svih relevatnih političkih i društvenih "faktora" - a ja ne vidim recimo da i na ovim stranicama službeni i neslužbeni predstavnici političkih opcija nešto previše govore o znanosti i obrazovanju, osim na razini jednoglasnog "da, podržavamo". A dame i gospodo, što vi to podržavate?

Što se pak tiče ekspertne skupine, moje skromno mišljenje je da bi sveučilište trebalo više energije usmjeriti na nužne reforme, a ne na evaluaciju jedne antikorupcijske akcije i je li ona "oštetila" ugled sveučilišta. O tim nužnim reformama se govori već godinama, već godinama međunarodne evaluacije pokazuju da mnogo toga ne štima u Sveučilištu; ne samo u Zagrebu, nego i u drugim sveučilištima (iako ne treba generalizirati). Treba ih napokon provesti.

Na stranicama Connect portala se u međuvremenu pojavila i inicijativa za promjenu Zakona o znanosti i visokom obrazovanju. Istovremeno se u sustav znanstvene administracije i znanstvene politike uključuje sve više i više znanstvenika, i mlađih i starih. To vidim kao pravo "uzvraćanje udaraca", a ne osnivanje ekspertne skupine - samo jedno moje skromno mišljenje ...

Dakle, u ovoj cijeloj priči, trebamo se zapitati: što korupcija čini hrvatskom društvu i hrvatskom obrazovnim sustavu i sveučilištima - koja u krajnjoj mjeri bi trebala služiti kao intelektualni centri jedne cijele nacije! A ne kako je to izgledalo - pri čemu ne kažem da to nije bitno, bitno je, ali za ovo društvo i naciju u cjelini puno je štetnije nagrizavanje sveučilišta i društva iznutra!

Tko je glasao

Pa nisam želio ne

Pa nisam želio ne upozoravati na kompleksnost stanja na Sveučilištu, jer sam stavio linkove i uputio da se sve pročita. I upozorio kakvi problemi pred sveučilištem stoji, ali na sveučilištu nije uzrok korupcije - nego posljedica, koja se s politike proširila na sve razine društva, i na policiju koja je onako surovo udarila na Sveučilište (jedinu instituciju koja ima zagarantiranu autonomiju) a da na samima sebi nisu proveli čišćenje.

Ali je nešto drugo kod mene stalno prisutno, i više puta sam ovdje isticao: nije se svijet toliko intelektualno mijenjao, da sa sadašnjeg stajališta možemo s visoka gledati na ono što je nekada bilo. Iz tih davnih dana i događaja se stalno treba i mora učiti, i kritički spoznavati. A može se dosta naučiti. Da samo da danas primjenimo Rimsko pravo u našem pravosuđu bismo mnoge stvari bolje očistili.

Neki ljudi iz tih davnih vremena su suvremeniji korektniji i moralniji nego danas. Moralna posrtanja neke današnje veličine spušta ispod razine barbara. A "tamni srednji vijek" je zaista bio daleko ispod razina antike, bio je čak i ispod razina arapske civilizacije tadašnjeg vremena. Tek je Renesans vratila sve na pravi put vraćajući se uzorima antike.

Tko je glasao

I upozorio kakvi problemi

I upozorio kakvi problemi pred sveučilištem stoji, ali na sveučilištu nije uzrok korupcije - nego posljedica, koja se s politike proširila na sve razine društva, i na policiju koja je onako surovo udarila na Sveučilište (jedinu instituciju koja ima zagarantiranu autonomiju) a da na samima sebi nisu proveli čišćenje.

Kao prvo, ako već tvrdimo da je veći dio politike i organa vlasti korumpiran - onda je iluzorno očekivati da će neki korumpirani organ ići protiv samog sebe, zar ne? Dakle, ovo što ti tražiš, a to je da politika i državna vlast "počisti u svojim redovima" je potpuno legitiman zahtjev, ali je li realan?

Poanta je u onim dijelovima sustava koji još funkcioniraju, ili u onim dijelovima sustava koji su profunkcionirali. U ljudima koji svoj posao rade dobro. U onom trenutku kada ti dijelovi sistema budu dovoljno moćni da "napadnu" i one tzv krupne ribe u cijeom tom korumpiranom lancu, tko god to bio i gdje god to bilo, tada ćemo moći reći da "policija dobro obavlja svoj posao" ili "odvjetništvo radi svoj posao" ili "vlast se bori učinkovito protiv korupcije". U ovoj akciji, ako je izvedena kontroverzno, zna se "linija odgovornosti" (barem u teoriji).

Drugo, ako već tvrdimo da je policija "surovo" udarila na Sveučilište - koji je argument za to? Od policije ne možemo očekivati "blagost", odnosno postupanje "u rukavicama". Pri tome ne mislim na nasilje, nego mislim na karakterističan način na koji policija postupa. Dakle, privođenje na obavijesni razgovor, lišavanje slobode, općenito ograničavanje slobode kako bi se neka akcija izvela. U cijeloj toj akciji privedeni su neki koji su kasnije pušteni bez ikakvog pozivanja na daljnju istragu. Dakle, u principu su privedeni na "obavijesni razgovor". Pri tom su sve to pratili mediji, fotoreporteri, novine, televizija, internet... Ne želim ovim reći kako je način na koji su postupali policija i mediji ok,rekoh, akcija je provedena na kontroverzan način, no ne vidim zapravo elemente za tvrdnju o "surovom" udaru policije na sveučilište i na autonomiju sveučilišta?

Privedeni su samo oni za koje je očito nekih indicija bilo, ili su mogli možda pružiti kakve informacije. Pretpostavljam, jer očito policija nije privodila sve profesore. Neki od svih privedenih (a to nisu samo profesori, nego i studenti i posrednici i djelatnici fakulteta i ostali građani) su pušteni i protiv njih se dalje ne vodi nikakva istraga. Neki su pušteni, ali se istraga vodi i dalje. Neki su pak zadržani. I sad - da policija nije izvela akciju na takav "spektakularan" način, i da to mediji nisu tako popratili, možda ne bismo uopće na ovakav način saznavali o svima upletenima u tu aferu. Dakle, postoji sumnja u "estradizaciju" te akcije - no opet, ne vidim tu nekakvih velikih elemenata za tvrdnju o "surovom" udaru...

Jel policija izvela desant na fakultete? Jel policija počela pendrecima tući studente i profesore? Jel policija izašla s dugim cijevima pred Rektorat? Nije. Dakle, o kakvom mi to "surovom" udaru na sveučilište govorimo ? O "surovom" udaru na autonomiju sveučilišta? Autonomija sveučilišta znači sloboda misli, djelovanja, znanstvenog i nastavnog rada...ona može značiti i onu slobodu uprave - samoupravu (ali ne nužno!), može značiti i slobodu samooodlučivanja o financiranju, no ne znači slobodu od neakademskog, neetičkog, pa u krajnjoj mjeri i ponašanja koje ima u sebi elemenata kaznenog djela. Pa, dakle, o kakvom mi to "surovom" udaru na autonomiju sveučilišta govorimo?

Nadalje, ako već spominjemo "uzroke" korupcije..ne bih se upuštao u diskusiju koji su uzroci korupcije, koji su "centri" korupcije i otkud je sva ta korupcija došla.... i ap stalno u svojim lamentacijama naglašava da problem nije od jučer, sve je to vezano uz mnogobrojne društvene procese u posljednjih 20- 50- 80 godina, i ne može se promijeniti preko noći.... na sveučilištu svakako ima dobrih i odličnih znanstvenika i dobrih i odličnih profesora i dobrih i odličnih studenata - i oni su u velikoj većini, ja u to čvrsto vjerujem, no i njima - nama - svima je u interesu razotkriti i kazniti sva djela koja su povezana s bilo kakvom korupcijom. Ne zbog zakona! Ne zbog EU! Nego zbog toga što je korupcija u akademskoj zajednici vrlo opasna: ona potkopava ne samo sveučilište, nego i cijelo društvo iznutra.

Dakle, slažem se s tobom da bi politika ( i ne samo politika) trebala počistiti i među sobom...no stvar je u tome da se problem ne može riješiti preko noći. To jest, stvar je u jačanju institucija, u jačanju sustava - posebno u ovoj trenutnoj situaciji kad se čini da su u Hrvatskoj kompromitirane skoro sve važnije državne i društvene institucije (ako ništa drugo onda etički), bilo da su nastale prije 100 godina, prije 50 godina, ili prije 20 godina.

Druga je stvar da je borba protiv korupcije potrebna - a ova akcija je, ako ništa drugo, otkrila vrlo snažnu poantu: naime, ona doista implicira da je krajnje vrijeme da se posvetimo obrazovnom i znanstvenom sustavu Hrvatske onako kako spada.

Odnosno, želim reći da ne smijemo dopustiti da rasprava o načinuizvođenja akcije, kako god ona bila izvedena zasjeni stvarno potrebnu raspravu o nužnim reformama u hrvatskom obrazovnom, visokobrazovnom i znanstvenom sustavu, što se onda proširuje i na cijelo društvo.

Tko je glasao

Mislim da sam u odgovoru

Mislim da sam u odgovoru ap-u bio mnogo precizniji, pa neka to bude i odgovor tebi, da se ne dopisujem velikom komentarima koji više zaslužuju (dužinom) da budu samostalni postovi.

Tko je glasao

Mogli bi to staviti i kao

Mogli bi to staviti i kao samostalne postove, ali onda bi samo razvodnili raspravu. Dužina posta nije jedini kriterij za otvaranje novog dnevnika :)

Uglavnom, slažem se s tobom oko pravne procedure i poštivanja Ustava i zakona. Ne znam je li u ovom slučaju povrijeđena autonomija sveučilišta. Moje skromno mišljenje jest da nije (osim tog, rektor je dao dozvolu za akciju), no ja sam laik i nisam stručnjak za pravo. Neka ta ekspertna skupina prosudi je li bilo kršenja autonomije (kad smo već kod te ekspertne skupine, možda su trebali uzeti i neke nezavisne stručnjake koji nemaju veze sa sveučilištem? Čisto radi mogućeg "sukoba interesa", čime ne impliciram da članovi skupine nisu profesionalci i stručnjaci, nego čisto primjećujem da ekspertna skupina sastavljena od članova sveučilišta ima zadatak procijeniti je li došlo do narušavanja ugleda i autonomije sveučilišta - treba tu i "second opinion"). No, pri svemu ovome, ne zanemarujući proceduru i poštivanje pravnog poretka i vladavine prava, samo želim naglasiti da je stanje i reforme sveučilišta mnogo važnija tema nego diskusija o ugledu sveučilišta i je li sve bilo "lege artis". Dakle, i ako je bilo narušavanja autonomije - to je bitno i nije nezanemarivo, no smatram da za sveučilište i hrvatsko društvo mnogo pogubnije i razornije posljedice ima prisutnost korupcije i drugih djela koje nisu "akademske".

Tko je glasao

Slažem se da je potrebno

Slažem se da je potrebno razmjenjivanje mišljenja.

Za mene nema dileme je li Sveučilištu povrijeđena autonomija. Negdje 1968 godine sam bio u studenskom domu u tadašnjoj Šarengradskoj (ne znam je li ulica ista ali se dom i danas zove "Šara"), milicija je bila blokirala sve domove, gledali smo ih iz daleka kako sa psima se šeću po obzorju - ali u domove nisu ulazili. Ni na Fakultete, ni u Studentski centar (naravno osim agenata u civilu).

Nemoj mi samo govoriti da je ono bila jedna a ovo druga situacija. Vlast je bila i onda i danas otuđena, sama sebi svrhom. Dok smo mi u Zagrebu imali blagi oblik studentskog bunta (koji se prelijevao s demokratskog Zapada i u naše socijalističke ili češke komunističke prostore). U Beogradu je došlo do ekstremne situacije, gdje je milicija već bila spremna uletjeti u Studentsko naselje i sve rasturiti, ali je Tito sve zaustavio i poštujući autonomiju sveučilišta osobno pošao tamo i razgovarao. Zašto je nedemokratski Tito baš tako napravio, a demokratski Sanader baš ovako - pitanje je sad. Svakako, sa zapada nam je (npr. Swoboda) jako zamjeren način na koji je ovo učinjeno, kad je nam svojom porukom (da se trebamo "loviti krupne ribe") poručio je da su oni prozreli pozadinu priče. U Austriji ni Jorgu Heideru ne bi palo na pamet činiti nešto slično.

A glede dozvole rektora - pa Sveučilište nije Rektor, a ni Rektor nije Sveučilište. Autonomija nije autokracija jednog čovjeka - to mogu biti samo autonomna tijela sveučilišta, legalni organi sveučilišta, koji su se zapravo tek sada, "post festum" oglasili. Ovaj rektor (Bjeliš) je trebao sam ući u čišćenje sveučilišnih prostora (uz stručnu pomoć policije kad je već kriminal u pitanju) ali ne obrnuto. On je, kažu, dobar profesor, ali samo mali državni činovnik skriven u odličnu sinekuru - ali daleko od razine jednog Supeka koji je 1971 žrtvovao svoju osobnu poziciju i vlastitu slobodu djelovanja da bi očuvao autonomiju Sveučilišta.

P.S. Možda se u procjeni događaja razlikujemo u tome što ja pojavu korupcije vidim u Vladi kao kao organiziranu sveprisutnu namjerno iniciranu i održavanu pojavu (što iz mnogo čega proizlazi kao moguće), a na Sveučilištu ipak samo kao djelomičnu i marginalnu (jer ju je upravo takvom tajna i javna policijska akcija pokazala). Govorilo se da je tajna istraga na sveučilišti trajala dvije, pa jednu godinu pa sada već samo nekoliko mjeseci, a pored svega je "lovina" više nego mršava!

Tko je glasao

U Beogradu je došlo do

U Beogradu je došlo do ekstremne situacije, gdje je milicija već bila spremna uletjeti u Studentsko naselje i sve rasturiti, ali je Tito sve zaustavio i poštujući autonomiju sveučilišta osobno pošao tamo i razgovarao. Zašto je nedemokratski Tito baš tako napravio, a demokratski Sanader baš ovako - pitanje je sad.

U novije doba dolazi do fino nijansiranih razlikaa u percepciji balgopočivajućeg maršala, na kapaljku, svakih 10 godina po kap, kao što se u Kini veliki Mao svakih 10 godina izmjeni za jednu malu kap.

Novije generacija povjesničara a la Tvrtko Jakovina su sve više impresionirane ukupnim mrašalovim držanjem, npr. kako i pred smrt u Moskvi igra ofanzivni šah-mat sa mlađim Brežnjevom.

Iz izvora maršalovih najvjernijih suradnika su se pojavile kapi u drugom smjeru.:
- preko brižljivo i dugo pripremane knjige svjedočenja dr. Vladimira Velebita (sastavila i objavila Mira Šuvar), Velebit zamjera maršalu što je kao u osnovi neobrazovan čovjek to dosljedno nadoknađiavo na krivi način, "intelektualno-akademskom" i drugom nadmoći, a što je onda pomalo sve držalo u poziciji nemogućnosti bilo kakvih pokušaja oko pameti. Ako se da malo pažnje na ovo, zvuči poznato i logično, i kao "mrtva" materija veoma aktualno, mođda ključ za razumijevanje predmetne aktualne teme a niza drugih, npr. sigurno ključ za razumijevanje teme kako IGH akdemici metu pod sa najjačom svjetskom konkurencijom;
- čuveni Koča, jedini građanski i pariški obrazovan lik u moskovskom jezgru/štabu duge revolucije, svjedoči ovako
- Zar uopšte niste obrazlagali svoje neopozivo »odlučio sam«?
Umesto bilo kakvog, tada već verovatno suvišnog obrazlaganja, rekao sam samo ovo: posle onoga što je učinjeno sa Srbima (Nikezićevom ekipom) postalo mi je jasnije šta se događa i kuda idemo jer je to, po mojoj oceni, bila jedna vrsta dvorskog (državnog) udara. Ne mogu, naravno, garantovati da je baš svaka reč u toj rečenici autentična - nisam, na primer, siguran da li , sam upotrebio izraz »dvorski« ili »državni« udar - ali smisao je bio taj. Ocenio sam to kao zaverenički obračun s legitimnim zastupnicima demokratske orijentacije u Savezu komunista, u Srbiji i u Jugoslaviji. Hoću da kažem da se nisam kolebao jer više nisam imao nikakvog razloga za to; ono što je bitno, bilo je očigledno.

http://www.znaci.net/00001/25_13.htm
http://www.znaci.net/00001/25_11.htm
http://www.znaci.net/00001/25.htm

Tako da bi moglo biti istinito ovo o 1968.g.
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3113446/index.do;jsessionid...

Tito nije bio sam, nego čelnik pobjedničke pojave, kojoj se nisu usudili ništa reći niti ovi rijetki likovi (Koča Popović, Velebit) unutar pojave od kojih se očekivalo ne samo da kažu nešto razumno nego i da naprave svjetska čuda. Pojava ima takva obilježja i treba je malo pogedlati i nakon smrti vođa i navodnog poraza - ne samo da je strah od davno mrtvih vođa i pojave, nego su i najjači igrači potpuno nemoćni izmjeniti poziciju postizanja nadsvjetskih i nadbožanskih rezultata, potpuni su zarobljenici pojave, koja je istovremeno u istom tako krajnje pobjednička i superiorna te ekstremno gubitnička i inferiorna.

Upravo smo vjerojatno svjedoci i sudionici ključnih trenutaka. Pojava je izvršila veliki uticaj na svijet i praktički ostvarila parole "Amerika i Engleska biće zemlja proleterska" te maoističku bezbroj puta ponavljanu mantru "SFRJ je skrenula sa puta, Rusija također i u nepopravljivim problemima, Evropa tone, USA sve gore i gore ..., dok s druge strane u zemljama koje pojava duboko zahvatila iz etape u etape raste holivudska SF preobrazba pojave na istim osnovama a nema vođa koji su ovlašteni izmjeniti softver.

Kod nas je možda ključ ključeva, jer smo otišli najdalje i najdulje jašemo na čelu kolone. Proces čistke svega mislećeg početkom sedamdesetih, koji vješto u već eksplozivnoj situaciji 1988.g. prikazuje Koča Popović, napreduje dalje tako da logika razvitka Zagreba koju "novim svijetom" uprkos pokušaja nisu u osnovi uspjeli izmjeniti niti naci konccepcije niti preve etape revolucije, dok je ova pokrenuta sedamdesetih rastura kao od šale i već nema ulaza u grad i bilo kojeg djela koji nije kvazi SF strava i veoma rizični alat za rasturanje i zadnjeg komadića novca i zadnjeg tračka svijesti.

Iako sve izgleda krajnje bezizlazno, zbog istovremene dvojnosti baš sada se otvaraju povjesne šanse - pojava snažno forsa da sve žeže, prelazi s onu stranu svega i s njom zajedno jake "elitne divizije", a s ovu stranu se konačno otvara sve više prostora i zraka, smjerovi se konačno razilaze i neraskidivi sijamski ljubavni zagrljaji popuštaju, pa se opet nakon vječnosti mogu birati kompozicije i kolosjeci, bar dva kolosjeka i vlaka na jednom peronu.

Tko je glasao

@frederik. Koliko se ja

@frederik.
Koliko se ja sjecam (a tada sam bio mlad)nije Tito osobno razgovarao sa studentima u Beogradu nego Svetozar Vukmanovic Tempo.I sjecam se da su studenti bili veoma zadovoljni tim razgovorima i da su se odmah povukli.I kao sto rece smogi,svaki tvoj dnevnik je veliki dar za mene i stoga jedan veliki pozdrav sa divljeg zapada.

Tko je glasao

Koliko se ja sjecam (a tada

Koliko se ja sjecam (a tada sam bio mlad)nije Tito osobno razgovarao sa studentima u Beogradu nego Svetozar Vukmanovic Tempo.I sjecam se da su studenti bili veoma zadovoljni tim razgovorima i da su se odmah povukli
Točno. Taj pokret bio je u jednom dijelu kompatibilan s istovjetnim pokretom u SR Hrvatskoj, obzirom na vrijeme nastanka i zahtjevima za većom slobodom. Latinka Perović u SR Srbiji čini se iznjedrila je iz takvog političkog trenuka. U SR Hrvatskoj Savka Dabčević Kučar i Mika Tripalo.

Tko je glasao

Rektor nije sveučilište,

Rektor nije sveučilište, ali je ipak čelnik sveučilišta. U idealnoj situaciji integriranog sveučilišta on bi doista imao i stvarnu odgovornost za sve. No, svoje mišljenje o tome kako autonomija sveučilišta nije narušena ipak ne baziram na rektorovoj dozvoli.
Kako bi se ti borio protiv korupcije na sveučilištu onda ako smatraš da je sad narušena autonomija?

I onda kažeš ovo:
Autonomija nije autokracija jednog čovjeka - to mogu biti samo autonomna tijela sveučilišta, legalni organi sveučilišta, koji su se zapravo tek sada, "post festum" oglasili. Ovaj rektor (Bjeliš) je trebao sam ući u čišćenje sveučilišnih prostora (uz stručnu pomoć policije kad je već kriminal u pitanju) ali ne obrnuto.

Sveučilište nije policija niti državno odvjetništvo. Autonomija ne znači potpuna samostalnost - sveučilište nije država u državi. Slažemo se da su odgovorna tijela na sveučilištu trebala reagirati puno, puno, puno ranije, jel? I da tada do ove akcije na ovakav način možda ne bi ni došlo. Ali svejedno ne vidim elemenata narušavanja autonomije sveučilišta. Naime, opet pitam, kako bi se ti borio protiv korupcije na sveučilištu? I još jednom kažem, kupovanje i prodavanje ispita je čak i manji problem, problem je kako se ta korupcija (koja ne uključuje samo trgovanje ispitima ) ugrađuje u društvo kao čak poželjna društvena norma! To je problem...

Rekao sam kako je akcija izvedena kontroverzno, mogla je biti izvedena i na drukčiji način, bez show-a, no opet, ne vidim način na koji je povrijeđena autonomija sveučilišta?

Jer, ako tvrdimo da treba vrijediti vladavina prava, onda ta vladavina prava treba vrijediti i na sveučilištu, jel? Osim tog, bilo kakva koruptivna djela su i neetička i neakademska na jednom sveučilištu koje bi trebalo samo sebe reformirati. Podsjećam, nismo ni u prvih 500 na svijetu - dok recimo Ljubljana jest...zašto je Ljubljana drukčija od nas? Opet se vraćamo na onu priču o indeksu percepcije korupcije i drugim nekim pokazateljima korupcije. Zašto Slovenija ima mnoge pokazatelje bolje? Ovdje nisu argumenti niti komunizam, niti Jugoslavija, niti ne znam što. Jasno je kako našem sustavu treba temeljita reforma. Dakle, nijedno hrvatsko sveučilište nije ni u prvih 500 na svijetu, po evaluaciji šangajskog instituta za visoko obrazovanje, po njihovoj znanstvenoj metodologiji (dakle, to nije "rekla- kazala" ili neko "medijsko istraživanje " na malom uzorku, nego zaista relevantni podaci).... Korupcija tu sigurno igra svoju ulogu. Zar to nije važno? Ako tvrdiš da je ovime narušena autonomija sveučilišta na zabrinjavajuć način, koja su onda rješenja koja bi ponudio za rješavanje problema korupcije (svih slučajeva i vrsta korupcijskih djela) na sveučilištu?

Tko je glasao

Ti i obaladaleka ste me

Ti i obaladaleka ste me natjerali da još jednom kritički pročitam sve što sam napisao - i ne bih mijenjao nego nekoliko interpunkcijskih grešaka.

Pravilno postavljaš pitanje:
Ako tvrdiš da je ovime narušena autonomija sveučilišta na zabrinjavajuć način, koja su onda rješenja koja bi ponudio za rješavanje problema korupcije (svih slučajeva i vrsta korupcijskih djela) na sveučilištu?

Kad se neutralan čovjek prošeta onim akademskim portalom "Connect" (na kojeg sam namjerno dao link) može se lako uočiti da tamo ima svašta, i to stvari koje policija nije ni primirisala jer ih niti ne razumije - naš ap lijepo objašnjava kako se u pozadini Sveučilišta (ali budimo realni samo iza nekoh posvećenih probranih krugova) vrte milijarde i to urušava dostojanstvo i ugled akademske zajednce. Da nešto tamo ne valja bilo bi dovoljno se sjetiti izbora za Rektora, koji se ponavljao nekoliko puta, a na glasačke listiće su umjesto zaokruživanja mnogi crtali "smajliće". Kao da su mala djeca.

No ostajem pri svome a kao odgovor na tvoje dobro postavljeno pitanje. U akademskoj zajednici su se uvriježile uzurpacije raznih provenijencija, ali kad već postoji autonomija, onda takvu autonomiju treba osnažiti i osposobiti da samostalno djeluje. A ne ju još dalje srozavati neukom, estradiziranom i instrumentaliziranom policijom koja pojma nema, pa se bavila marginaknim stvarima (dok se u pozadini akademskih i naučnih poslova kriju milijarde). Zato policija nije ni mogla ništa učiniti, niti će išta učiniti, osim pomagati da njenom akcijom sami skrivaju svoje smeće.

Ti njihovi odnosi su tako suptilni da samo njima ravnopravni mogu u to ući i riješiti. To jest smisao moje završne poruke da Akademu treba pomoći, jer nitko to bolje od njega samoga neće riješiti.

Tko je glasao

ali kad već postoji

ali kad već postoji autonomija, onda takvu autonomiju treba osnažiti i osposobiti da samostalno djeluje. A ne ju još dalje srozavati neukom, estradiziranom i instrumentaliziranom policijom koja pojma nema,

Policija ima svoje metode. Iako, kao što sam već rekao, postoje ozbiljne sumnje da je posljednja akcija bila "show", kontroverzno postupanje policije i medija, no to svejedno ne mijenja one temeljne policijske metode. Policija ne radi tako da npr pošalje mail korumpiranim profesorima i posrednicima u trgovanju: "e, mi smo kod vas otkrili neke nepravilnosti, razmišljamo da vas osumnjičimo za 25 000 eura, pa dajte vi malo dođite u policijsku postaju". Policija, dakle, ima svoje metode. Da su se problemi na sveučilištu rješavali prije (pod prije, mislim na skalama reda veličine desetljeća, ali i zadnjih nekoliko godina), tada policija i USKOK ne bi djelovali ovako kako su djelovali.

No, opet, u znanstvenoj zajednici je jasno kako postoje i mnogo "finiji" oblici korupcije, koji su mnogo "skriveniji", a time i teže dokazivi ali i štetniji. To je pokazala izjava Foruma za etičnost i razvoj, to su pokazale i izjave profesora i znanstvenika dane u linku na članak iz Jutarnjeg. Treba se boriti i protiv te korupcije, ne samo protiv pojedinaca na sveučilištima i akademskoj zajednici, nego i drugdje, no cijelo vrijeme ponavljam jednu te istu stvar (a isto je rečeno i u članku na Jutarnjem): bez obzira na to kako je ova akcija izvedena, glavna poanta je u rješavanju problema koji nagrizaju hrvatsku akademsku zajednicu iznutra, a time i hrvatsko društvo - a ne u tome je li akcija izvedena za +5 ili za -2. To je glavna poanta, a rasprava o tome se stalno kreće u krive vode...

I tu se slažem s tobom, treba omogućiti da se znanstvena i akademska zajednica u Hrvatskoj suoči sa svojim problemima i riješi te probleme, no u tvojem dnevniku vidim jedino kritiku protiv nekakvog narušavanja autonomije sveučilišta, i načina izvođenja policijske akcije. Neovisno o tome je li se dogodilo narušavanje autonomije ili nije, neovisno o tome kako je akcija provedena, važnije je, bitnije, puno prioritetnije pitanje: kako riješiti problem korupcije, kako refomirati hrvatski akademski i obrazovni sustav?

Tko je glasao

Ja doista imam negativan

Ja doista imam negativan stav prema policiji koja je od promjena na ovamo uglavnom partijska, partikularistička i u osnovi i sama politički i materijalno korumpirana (pritom sitno mito na cesti čak i ne računam).

No kad bi još jednom kritičnije i pažljivije pročitao tekst mog posta u cjelini, vidio bi da nisam ništa izostavio - mada mitologijsko povijesna terminologija možda malo zamagljuje osnovne intencije (ali samo ako zapostaviš ili minoriziraš mitološku pozadinu upotrijebljenih pojmova). Naime, simbolima se može dublje zadirati u bit pojave.

Tko je glasao

Mr. F.... pa Vi kao da ste

Mr. F.... pa Vi kao da ste bili na satu kod Aristotla....

Lako je pročitati tekst...... ali umjetnost je ući u 'um' pisca!

Život nas tjera na to da gledamo 'tko' i 'zašto' je nešto napisano ili rećeno..... a sustav je taj koji nas nauči kako pročitati i tumačiti ono što je napisano......

Ništa bez 'Athene' ...... iz Atene su otjerali Aristotla.... ali nisu nikada otjerali ono što je Božica darovala svom Aristotlu i narodu.... i dozvolila da joj se narod približi sa godinama.... i iskustvima.....

A ja sam sretan što imam Vas koji ste spremni nama mladima pomagati sa darom kojim je Vas obogatila Božica Atena a nas mlade tek da usreći ako smo dovoljno iskreni i spremni koristiti oba uha i oka, umjesto da stalno koristimo ta jedna usta.
Skupa s Vama imamo sve što nama triba da se Aristotlu opet otvore vrata glavnog grada!

Jakša Matovinović
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

A što kažete na ovo? Meni

A što kažete na ovo? Meni tumačite kako čitam novine i kako sam pogrešno informiran. Vidite li Vi kako Vas akademska zajednica temeljito i uvjerljivo demantira?

Tko je glasao

Profesori poručuju rektoru

Profesori poručuju rektoru da su izglasani prioriteti kojim žele skinuti ljagu sa Sveučilišta pogrešni - obračunavate se s policijom i medijima, a ne s korupcijom
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,10,1,,135341.jl

Brzopotezno čitanje i naglašavanje
Prof. dr. Neven Budak, profesor na Filozofskom fakultetu, otkriva da je na sjednici Senata u srijedu predlagao da se osnuje tijelo koje će koordinirati sve akcije protiv korupcije, no njegov prijedlog nije bio prihvaćen. - Rekli su mi da je na Sveučilištu ionako previše tijela te da treba izbjeći njihovo umnožavanje - čudi se Budak. I on dijeli Bjeliševo mišljenje da je akcija Indeks izvedena predramatično, a na na korupciju je, kaže, i samo Sveučilište odavno trebalo reagirati.
- Reći da smo u obračunu s korupcijom bili nemoćni, najava je toga da se ni u buduće ništa neće napraviti. Sveučilište mora iskoristiti priliku da krene u obračun s korupcijskim pojavama, a ima li za to bolje prilike od akcije Indeks - kaže bivši dekan Filozofskog fakulteta. Prema njegovim riječima, korupcija na Sveučilištu, na žalost, ne uključuje samo prodavanje ispita. - Ona je puno šira.

Odluka Sveučilišta sama po sebi pokazuje da se korupcija na Svečilištu oslanja na vrhove akademske zajednice. Sve to porazno je i zastrašujuće, neprimjereno situaciji, krivnji i odgovornosti, smatra prof. dr. Matko Marušić s Medicinskog fakulteta. - Sveučilište će na aferu odgovoriti zgražanjem nad radom policije, na kritike pojedinaca odgovorit će prijetnjom tužbama za ‘povredu osobnosti’, a na naznake akcije države novim sjednicama Senata i tužnim priopćenjima. Jedan dan rektor Bjeliš navodi da će “neke fakultete možda zatvoriti“, a drugi tvrdi da akademska zajednica predvodi društvo u čestitosti. Danas kaže da nije procesuirao anonimne prijave, a sutra da studenti mogu prijavljivati korupciju u anonimnim anketama! Zar su ankete glavna mjera u bori protiv korupcije - čudi se Marušić.

- U najmanju sam ruku zaprepašten. Umjesto da je Sveučilište osnovalo povjerenstvo koje će istražiti druge slučajeve korupcije, oni će se baviti policijom - kaže Kraljević, koji je za ministarskog mandata htio osnovati inspekciju koja bi nadzirala rad fakulteta, no tome se prvo, kaže, usprotivilo zagrebačko sveučilište, pod izlikom da se time zadire u autonomiju.

Akademska je zajednica ovih dana vrlo oprezna kada je riječ o javnim istupima u vezi s akcijom Indeks. Kad ne govore javno, mnogi ugledni sveučilišni profesori reći će vam kako je neprimjereno od Bjeliša što je u jeku akcije Indeks otputovao u inozemstvo.

- Sveučilište koje se prioritetno brine za čast, bez obzira na okolnosti, neozbiljno je. Putem koji je izabralo Sveučilište ne može se sprati ljaga, oni ne znaju koji su im prioriteti - rekao je Boris Lenhard, bivši student Sveučilišta koji radi na Sveučilištu Bergen
Da li znaju ili ne znaju koji su prioriteti pokazati će idući koraci.

Prema najavama dr. Smiljane Leinart Novosel, bivše dekanice Fakulteta političkih znanosti prvi sastanak skupine za ocjenu provedbe akcije Index bit će u petak. Prof. dr. Ivo Josipović s Pravnog fakulteta kazao je da će skupina, osim time jesu li novinari Dešu Mlikotin-Tomić smjeli snimiti u 6 ujutro ispred kuće, preispitati i jesu li nadležna tijela pretjerala u poduzetim mjerama i time narušili prava i legitimne interese Sveučilišta. - U demokratskim je društvima to legitimno preispitati - rekao je Josipović koji očekuje da će analiza pokazati i jesu li tijela i Sveučilište sve učinili da se otkriju počinitelji kaznenih djela.
Zamijeniti osnovne ciljeve istragama i bavljenjem samim sobom znači odustati od svog osnovnog zadatka. Treba otvoriti prozor i u kuću pustiti svjež zrak, ali nemojmo se zavaravati da smo time sve riješili - simbolično je ocijenio dekan Pravnog fakulteta prof. dr. Josip Kregar.
Izjave pravnih stručnjaka za pitanje časti Josipovića i Kregara i sastav grupe ukazuju da se prioriteti i te kako znaju - oni su onaj svima poznati kontinuitet brzo zatiranja bilo kakve svijesti i bilo čega što stoji na putu napredovanja.

Keregar je plaćenik poptisivanja bizarnih kretanja novaca za posmrtne pripomoći i krađe velike količine milijuna sa faukulteta od strane dekana i sa stručnih institucija putem Komercijalne banke Zagreb, bez vraćanja i lipe i uz pomoć njega i čuvene vertikale prof. Tomca i svih partijskih frakcija pretvaranje toga u moralne vertikale društva (isti su vodeći u svojim područjima) te uredno popeglao teren za isto tako odlično stanje u kontinuitetu Zagreba kada je u preuzimanju vlasti kao povjerenik Vlade RH dao ocijenu odličan dugogodišnjoj vlasti Marine MD i HDZ/SKH snaga i stanju koje je preuzetu, iako su desetine procesuirani sluačajeva pokazavile i pokazuju najmanje 20 mlrd kuna očiglednih krađa i mužnji, uključujući akciju stadio i cca 7 velikih privatni poslova na gradski račun.

Josipović je uzurpator ranga Jure Radića, glavna vlast u glazbenom biznisu i svemu ranga najmanje 1 mlrd kuna godišnje kstzra malverzacija na tuiđi račun i cca 95 kršenja zakona u smislu uzurpacije svega, poltikant koji za novce pegla sve najveće afere i pretvara ih u dijamante a la akademik Barbić ...

To u prijevodu znači da su se iskusne maoističke kokošarske snage, lopovi najveći razmjera u RH i šire, prema kojima je klasično podzemlje mali postotak novaca, brzo snašle i krenule u pozantu kontraofenzivu, po inerciji iskustva da nakon svake takve afere i kontraofenzive za bar 30 % povećaaju ekstra dobit i nadmoć nad ostacima svijesti. Eliminacija ovih koji govore, Kraljevića, Marušića i ostalih, sigurno nije kraj nego početak definitivne eliminacije svih rijetkih koji drukčije misle, gdje vjerojatno nema niti 2 % onih koji se nešto usuđuju misliti, obzirom da je dugo vrijeme pokazalo da mase neodoljiovo slijede ovakve forsere i kokošare.

Primjer gdje 2 velike akademske lopine, akademici čiji su svi radovi eksces i nema niti jednog koji nije, koji muzu iz tih ekscesa cca 50 x veće novce nego pandani u svijetu, zajedno sa sličnim kompanjonima IGH prevode novu međunarodnu farsu, namještanje međunarodnog natječaja u konkurenciji najvećih imena (koja su sigurno plaćena za pro forma sudjelovanje) uz pomoć udruženih SDP/HDZ itd. snaga. To si ni jedan zemlja u svijeti i ne pomišlja priuštiti, ni moćna Kina, dok naše snage to rade kao od šale i bez iznimke, nema ni jednog većeg slučaja koji nije namješten za taj uski arhitektonsko-građevinski "elitni" krug. To se nije dešavalo niti u SSSR-u za Staljina.
http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2008,10,1,,135384.jl

Ističu zadnji trenuci za ostatke ostataka akademske i druge svijesti. Vrlo brzo će doći do prijelaza s onu stranu svega, što je kao dobro jer s ove strane oslobađa veliki prostor. By by akademici, sretno u svemiru, pozdravite drugove (naročito Kardelj, Mao), by by !

Tko je glasao

Primjer gdje 2 velike

Primjer gdje 2 velike akademske lopine, akademici čiji su svi radovi eksces i nema niti jednog koji nije, koji muzu iz tih ekscesa cca 50 x veće novce nego pandani u svijetu, zajedno sa sličnim kompanjonima IGH prevode novu međunarodnu farsu, namještanje međunarodnog natječaja u konkurenciji najvećih imena (koja su sigurno plaćena za pro forma sudjelovanje) uz pomoć udruženih SDP/HDZ itd. snaga. To si ni jedan zemlja u svijeti i ne pomišlja priuštiti, ni moćna Kina, dok naše snage to rade kao od šale i bez iznimke, nema ni jednog većeg slučaja koji nije namješten za taj uski arhitektonsko-građevinski "elitni" krug. To se nije dešavalo niti u SSSR-u za Staljina.

Ovo je genijalan potez obrane domaćeg terena protiv smetnji izvana za puno godina u budućnost. Pitam se koće li još ikoja svjetska arhitektonska veličina usuditi natjecati u Hrvatskoj, nakon što su ovi poraženi kao Turci pod Siskom.

Usput, zna li se koliko je (dobrih) aerodromskih zgrada pobjednička ekipa realizirala? Koje su to reference koje ih čine superiornima nad svjetskim imenima koja su učestvovala u natječaju?

The Observer

Tko je glasao

Usput, zna li se koliko je

Usput, zna li se koliko je (dobrih) aerodromskih zgrada pobjednička ekipa realizirala? Koje su to reference koje ih čine superiornima nad svjetskim imenima koja su učestvovala u natječaju?
Taj dream team šireg dream teama, sama neupitna emanacija, Jure Radić IDH - akademik Branko Kincl - akademik Velimir Neidhardt su sami za sebe (a imaju i pozadinu) apsolutno superiorni svoj toj svjetskoj konkurenciji i praktički bez ikakve slabosti kako po realiziranim radovima tako još više kreacijski (naprosto mogu sve kao od šale, copy paste a da i ne vide i slično, i nema veze da je i sve pogrešno), mentalno (jači nego Mao, Tito, masoni i sve zajedno) i naročito u ukupnoj zbilji (desetljećima nezadrživo rastu i neme nikakve prepreke ili mogućnosti da nisu naj).

Od realizacija ni aerodromska vrata ali nema veze jer su eralizirali slijedeće:
- Jure Radić potpisan kao 3. projektant na slavni Maslenički most vezano za buru i činjenicu da je građen u ratnim okolnostima pa je trebalo pokazati junaštvo težim i sporijim armirano-betonskim mostom a ne primjerenijim bržim i koji manje korodira čeličnim, jer su Jure i tvrtka Konstrukotr inženejring njegova kuma Žderića specijalizirani za armirano-betonske a ne čelične (drugi ljudi i tvrtka nprt, Đuro Đaković). Također je bio ključni konzultant za duborvački most koji zanimljivo pleše na vjetru. Ostalo nije poznato ali je zato apsolutno glavni u svemu i na čelu svega, uvijek prvi i u partiji itd.;
- akademik Kincl je najpoznatiji po rekonstrukciji i dogradnji stadiona u Maksimiru, gdje je za honorar od samo nešto malo više od 20 milijuna € kreirao radove na kojima su razni "zaradili" bar 1 mlrd kuna esktra a sve skupa ne zadovoljava ni jedan od kriterija UEFA, bnisu ni gledali i to su podredili umjetničkoj slobodi a što se jako cijeni kod naših arhitekata, te se ujedno ne može pokriti jer je šire od kriterija UEFA i jer trenutno nitko u svijetu nije u stanju tehnički realizirati tako napredne vizije. Usput, stadion je prije tog zahavata bio izvorno cijenjeni autorski rad njegova profesora Vladimira Turine, koji nije bio miljenik partije i manje više izgurnut iz poslova ali ga je Evropa stalno držala među vodećim imenima, za njegoveljetne seminare u Švicarskoj su se trgali svi po Evropi i bog ograničenog mijesta su slanu samo najbolji studenti i mladi nastavnici. Inače imaa niz slično sitaknutih radovam, svi po načelu netko drugi radi a on jako uspješno vizira i povezuje, a la stadion. Izražava se sa krnjim prostim rečenicama, sve sebi isplaćuje bruto, suradnike plaća jedino ako njegov "sudac" oboli i netko drugi peuzme slučaj tužbe, tuižbe inače leže godinama;
- akademik Velimir Neidhardt je ključnu slavu stekao veleimperijalnom zgradom INA-Trgovina, čija je glavna odlika da dva potpuno odvojena komplicirana djela od kamena i stakla a što studente uče kao osnovnu grešku (zgrada je, htio ne htio, jedno tijelo). Zati takođe veleimperijalna zgrada, zajedno s još 2 jaka autora, Nacionalne i sveučilišne knjižnice. zadnje i za titulu akdemika i ovdje vjerojatno ključno djelo je manja ali najelitnija zgrada u RH i Evropi, zgrada državnog Croatia osiguranja d.d., iza stare njihove zgrade u Miramarskoj zapadno (pa se i ne vidi), high tech iznad Normana Fostera i bilo koga, samo staklo i inox, više od 4.700 €/m2 bruto ilio više od 6.000 €/m2 neto bez opreme a i pregrada praktički nema. Inače uon u toj ekipi nije kao najskuplji, Kincl i IGH JUre Radić su prosječno još skuplji, nego radi najvećeg high techa u svijetu.

Iz nekog čudnog razloga tako renomirana ekipa nije cijenjena u Sloveniji pa niti u BiH i SRbiji, čak ni u odmetnutim divljim hrvatskim provincijama (dalmacija, Slavonija, Istra ...), dok su ekipe koje su počistili oni i njihovi akademski "očevi" (za dva akademika arhitekta akademik Mohorovičić itd. a za Juru Radića izvjesni partiji bliži profesori Tonković i Simović) bile iz nekog neobjašnjivog razloga poznate po Evropi ka zagrebačka arhitektonsko-urbanistička i građevinska škola, bar kakvih 30 evropskih imena.

Ali su zato ovi sada potvrdili svoju svjetsku superiornost - najveće svjetske zvijezde Norman Foster na 3. mijestu i čuvena Zaha Hadid na 5. mijestu nisu imali nikakve šanse u toj konkurenciji.

Nadalje - sadašnju putničku zgradu i ostalo, koji su izdržali do danas, su početkom šezdesetih projektirali arhitekti Josip Uhlik i Bernardo Bernardi po logici trenutka da ne čeka, da bude maksimalno jeftina a da ipak funkcionira i nečemu liči. Kao takva ukupno i sa detaljima najjeftinije i najskromnije čelične konstrukcije je izazvala veliki respekt evropske stručne javnosti, kao i razne gardnje tada u Zagrebu. Te ekipe su 100 % -tno maknute pod micanjem Holjevca, kasnije su se ljudi u najboljoj dobi, koji su napravili evropski vrijedni Zagreb, praktički ilegalno i rijetko pojavljivali a ovi tada mladi maoisti i jurišnici su gurnuti u prve redove i nezdrživo praše.

Samo uzgred, potvrđuju se i moji iskazi o "našoj" superiornosti, što većina sigurno doživljava kao humor. A ovo nisu niti jedini pa čak možda niti najjači igrači, koliko je još toga, cijele divizije "specijalaca" takvog ranga. Dakle, i ako su te relacije svjetske razine humor, taj humor je zbilja a ne program Monthy Payton kao BBC fikcija.

To je ta značajna razlika, a značajnih razlika ima još, izobilje toga, tako da mi u zbilji šijemo holivudsku i BBC produkciju, jače nego Lars von Trier u filmu Dogville, ne pomažu ni izvrsna Nicole Kidman i James Caan. Čuveni Pelin iz Monty Payton je bio 3 dana i nakon toga nije znao gdje mu je glava i rep, pa ga je "za nagradu" završno pri prijevozu iz Dubrovnika u Albaniju obradio njegov prijatelj kapetan broda Papageno, inače operni pjevač, pjevao mu je arije a Pelin je halucinirao. Tako su na ovom natječaju svjetske zvijezde još dobro prošle, lako je tu moglo biti i dodatni seansi u svijesti (nema vijesti). To ujedno jako dobro ilustrira kako naša kulturna revolucija nadmašuje kinesku, koja je davno stala dok naša non stop napreduje, pere i preodgaja svijest, do stupnja da su svjetski najinformiranije stručne snage čvrsto uvjerene u apsolutni svjetsku i općenitu superiornost Jure Radića, Kincla, Neindharta i elitnih divizija, nasljednika najčuvenijih Tita (Krleže ...) te čvrsto slijede tu magičnu nit.

Tko je glasao

Koliko sam shvatio, pobjedu

Koliko sam shvatio, pobjedu su našima donijele dvije stvari:

1. Nova, nevidjena arhitektura (valjda nešto dometa Guggenheimovog muzeja u Bilbaou) po kojoj će Zagreb biti prepoznatljiv.

2. Kompletnost rješenja

Ad 1), to znači da je ostala ekipa ponudila svoja standarda rješenja, copy-paste sa ranijih projekata, dok su naši favoriti ponudili nešto skroz novo i djevičansko, tako da je manjak iskustva a aerodromskim terminalima zapravo ocijenjen kao odlučujuća prednost. Zašto bi se mi zamarali nečim provjerenim i koliko-toliko poznatog troška, uz ovakvu šansu za utiranje novih puteva u arhitekturi i otvoren račun.

Ad 2), nadam se da u kompletu nije uključen i MAGLEV (transportni sistem na bazi magnetne levitacije, brzine do 500 km/h), što je J. Radić jednom ranije , zajedno s jednim akademikom (ne sjećam se s kojim), djetinjasto predložio kao rješenje za povezivanje zračne lučice s centrom grada (valjda s polaznom stanicom ispred zgrade Akademije i polascima svaki sat, kao onaj autobus s autobusnog kolodvora koji vozi 80% prazan).

The Observer

Tko je glasao

podsjetio bih da novi

podsjetio bih da novi jankomirski most ima prostor predviđen za lako šinsko vozilo, a nova ruta autoceste prolazi taman pokraj novog budućeg terminala na aerodromu

Tko je glasao

podsjetio bih da novi

podsjetio bih da novi jankomirski most ima prostor predviđen za lako šinsko vozilo, a nova ruta autoceste prolazi taman pokraj novog budućeg terminala na aerodromu

Sasvim OK za autoput, svaka druga trasa bi bila glupost.

A "lako šinsko vozilo" (tramvaj? metro? light railway?), s trasom od centra grada do aerodroma potencijalni je Obrovac, jer ako se koncipira kao specijalna veza od centra grada do (malog) aerodroma, a ne kao organski dio gradskog/regionalnog javnog prijevoza, koristiti će ga 10% putnika koji trebaju na aerodrom i nitko drugi. Ne smije se zaboraviti, da i s 3.3 milijuna putnika (u što sumnjam da će se ikada ostvariti), Zagreb i dalje ostaje mali regionalni aerodrom. U Europi postaješ značajan aerodrom tek s debelo preko 10 mil. putnika godišnje (Muenchen 17 mil., Beč 18 mil., Kopenhagen 19 mil.,...).

The Observer

Tko je glasao

Ad 2), nadam se da u

Ad 2), nadam se da u kompletu nije uključen i MAGLEV (transportni sistem na bazi magnetne levitacije, brzine do 500 km/h), što je J. Radić jednom ranije , zajedno s jednim akademikom (ne sjećam se s kojim), djetinjasto predložio kao rješenje za povezivanje zračne lučice s centrom grada
Uopće nema sumnje da će u daljnjoj razradi i realizaciji ode ideje i projekta Aerodrom Zagreb biti primjenjene najsuvremenije svjetske ideje i bar 30 % potpunih inovacija, ne samo tehničkih i umjetničkih nego i širih (financijskih, nadreligijskih, emanacijskih ...). Autori i škola kojoj pripadaju to rade već inerciji po duljoj tradiciji, u zadnje doba je to i razvijeno nebo pod oblake a ovaj "planaterni uspjeh" i "prilika stoljeća" (Neinhard) i pažnja će samo snažno pojačati tu i onako impresivnu volju i sposobnost.

Radi toga što će pažnja domaće i svjetske javnosti oko toga biti sve neizdržljvija evo dodatnih malih naznaka o tim potencijalima.

Trenuci neizvjesnosti 1989.-1992. i kako ekipa izgubljenu poziciju pretvara čuda, temelj sadašnje eskpanzije uspjeha. Posebni dio drame "zgrada za znanstvene novake Sveučilišta u Zagrebu u naselju Borovje - prva zgrada u Evropi za 21. stoljeće" te "Jakuševec":
- napredne snage iz Srbije s Miloševićem na čelu instituacinalno i vaninstitucionalno rastruraju rahmetli SFRJ. Pada i berlinski zid. U Zagrebu sve po starom. Na čelu IGH, u okviru kojeg su i svi fakulteti i sve, je već vječnost staljinist Simović. Tu je i Đukan kojeg je rahmetli partija smjestila nakon što su mu prsti previše utonuli u pekmez u Iraku i nastala međunarodna afera. Njihov kadar Jure radić je sekretar tj. komesar Sveučilišta, uz rektora starog partijskog i dubaškog kadra Šeparovića. Marina MD kao njihov privremeni kadar, nakon što je kao optužena u grupi koja je opljačkala 50 mlijuna DEM na gardnji kompleska Vvaraždinske toplice, je sekretar Grada Zagreba za građevinarstvo;
- uprkos napora partije i samih IGH snaga, pa i zahvaljujući tome, svakima danom disciplina popušta sve više i za partiju i te snage su došli crni dani;
- utbanist Kincl je ispao iz igri i, kao 500 raznih takvih likova se skrasio na Arhitektonskom fakultetum gde se gura i arhitekt Neinadhard;
- stiglo je nagore i pobjedio je HDZ, davno odbačeni komunisti i neki nekomunisti, te su ove "mlade snage" sedamdesetih instalirane u jurišnike nakon što su ovi novi pobjednici bačeni u smeće;
- ali odmah nakon 3 dana strašno iznenađenje. Marina MD koju su "nove snage" prozivale kao glavnu komunjaru, ilegalno se vraća na vlast i legitimno izabrane snage moraju slušati nardbu vrha svoje partije i odmah joj se početi uvalačiti u dupe, jer s njome stižu i turbo iskusni šminkeri henesijevci, koji su beskrajne milijarde od sedmadesetih okretali naprednije nego američki diletanti u zadnje doba;
- ali ostale IGH i arhitektonske snage još vise. Komesar Sveučilišta Jure Radić kao lud navaljuje sa programom zgrade za 21. stoljeće, zajdno s njim u ime Arhitektonskog fakulteta Kincl. I to uspjeva, kreće obrat, ide i zgrada i Jure je u uredu novog predsjednika RH;
- zgrada se priprema i realizira više od 10 godina i useljava. Glavna tehnologijska inovacije je vertikalna komora za zrak unutar zgrade, na koju stranu su okrenute kupaonice i kuhunje malih stanova, pa obzirom da se mješaju plinovi svi korsinici tih malih stanova drže zatvorene prozore da im smrad ne ulazi te kuhaju i korsite WC, kupaonice i kuhinje bez iakve ventilacije. Osim što nema nikave ventilacije, i instalacije se ne vode vertikalno nego veoma maštovito, tako da fekalije prelaze cca 3x dulji put nego što je uobičajeno, usput posjećujući razne pojedinačne prostore, te tako željeno povezujući poplavama tu maldu akdemsku zajednicu izvrsnosti;
- uz taj opet povezani i napredni projekt snage koriste iznimnost naselja Borovje pored tako značajane zgrade za neke druge rehabilitacije, IGH otima svjetsski uglednoj tvrtki "Geoxpert" stručne poslove oko zemljanih radova i ističe se u poptiisvanju sve veće količine tih radova i sve impresivnijim ulaganjima Grada Zagreba u budući razvitak. Tragom toga uspjeha preuzimaju i projekt sanacije Jakuševca, smetlišta Zagreba, od također veomaa ugledne tvrtke "Elektroprojekt", tako da ih usred posla nezvanično steraju i unapjeđuju projekt, ppo uzoru na uhodanu Borovje, zamjena složenih neznalačkih rješenja bar 10 jednostavnijim puno bioljim rjepenjima a za samo 50 % veću cijenu. To je već referenrtni uspjeh, ali zajednički posao Sveulišne bolnice, stadion, pročistač ...

Nakon takvog oporavka snage su boljoj formi nego ikad te uspjesi i inovacije rastu, ni nebo vipe nije granica jer Jure i Neindahard su specijalisti baš za to.

Ovaj put se nikako ne mogu izbjeći jo veća čuda i iznenađenja, pa je nedvojbeno primjereno skrenuti svjetsku pažnju na to.

Tko je glasao

Uz pomoć ''Athene'' istina

Uz pomoć ''Athene'' istina će pobjediti.

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci