Tagovi

Živjeti svoj život (1) - Svoja ili tu?a politika !

Još u subotu 16. prosinca 2006.VJESNIK je objavio vijest:

BRUXELLES (Od Vjesnikovih izvjestitelja) - »Hrvatska ?e biti sljede?a ?lanica Europske unije, i to je zaklju?ak svih u Europskoj pu?koj stranci. Inzistiramo na bržem tijeku pregovora i želimo da Hrvatska postane ?lanica EU-a prije izbora za Europski parlament 2009.«, kazao je u petak u Bruxelles su Wilfried Martens, predsjednik Europske pu?ke stranke, nakon gotovo jednosatnog razgovora s hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom. Glavna tema razgovora Sanadera i Martensa bila je kako kroz mehanizam Europske pu?ke stranke pomo?i Hrvatskoj i Europskoj komisiji da pregovori idu »tempom koji bi bio poželjan«, kako je novinarima kazao hrvatski premijer.
»Želja nam je da do?e do završetka pregovora u roku koji bi bio primjeren svim stranama, a to je da možemo 2009. postati ?lanica EU parlamentu. »EPP je najja?a grupacija u Europskom parlamentu i grupacija u kojoj je i HDZ, i to je naša baza i temelj, ali radit ?emo sa svima drugima, jer nam treba konsenzus svih«, rekao je Sanader. Rekao je da je s Wilfriedom Martensom razmotrio i situaciju u hrvatskom susjedstvu, te ga obavijestio o primjeni ZERP-a.

Ova stara vijest je znakovita i u današnje vrijeme, bila je jedna u nizu sli?nih, a u kojima je prisutna nerealna fiksacija naše vlasti na Europsku pu?ku stranku (EPP) i njenog predsjednika Wilfrieda Martensa, koji su mnogo toga Hrvatskoj obe?avali traže?i od nje razne ustupke, mada od te "nevi?ene bliskosti" se Hrvatskoj ništa konkretnog nije vra?alo. Zato poraz (glede blokade pregovora s EU) kojeg je hrvatska diplomacija ovih dana doživjela na vanjskopoliti?kom, a HDZ-politika na unutarnjem planu, ima i svoje nali?je: Ustvari trebalo bi to predstaviti i kao poraz politike Europske pu?ke stranke, pa i samog Wilfrieda Martensa jer su u ovaj „bu?kuriš od politike“do grla uvaljani. Štoviše, moglo bi se ?ak re?i da je u ovom porazu naš premijer ustvari bio statist jedne neuspješne politike „najve?e Europske politi?ke grupacije" - budu?i da je dozvolio (prema mnogim detaljima) da ga kao slijepca vodaju i zavode jednom neuspješnom nadnacionalnom politikom (Europskih pu?ana), koji se pritom uop?e nisu obazirali na hrvatske nacionalne interese.

Pa, koji su onda to interesi bili u pozadini kontinuiranih neuspjeha hrvatske vanjske politike (od odustajanja od ZERP-a do sadašnjeg zastoja u približavanju EU)? Previše bi naivno bilo misliti da su svi ti promašaji tek posljedica djetinjastih shva?anja naših „nacionalnih velikana“ kako ?e probleme riješiti samim lobiranjem strana?kih veli?ina ili stranaka po EU kuloarima. Vjerojatno nam je presudilo selja?ko neshva?anje da se tu ipak radilo o strana?kim vo?ama i strankama koji samo nama izgledaju „veliki“ i „svemo?ni“, mada po svojoj biti oni su samo važan ali ne i prsudan dio ukupne europske politike. I koji naravno uvijek gledaju svoja posla!

Još 11.prosinca 2008. je gosp. Sanader, nakon završetka sastanka EPP-a summita poru?io svojoj presretnoj stranci i nesretnoj naciji:

"Veliko mi je zadovoljstvo što je EPP jednoglasno prihvatio izjavu u kojoj se podržava hrvatski put prema završetku pregovora 2009. godine. Spomenuto je tako?er da je Hrvatska u?inila veliki napredak, ponavljaju se rije?i Europske komisije iz izvješ?a o napretku i, ono što je posebno važno, naglašava se da se bilateralni problemi ne trebaju stavljati na pregovara?ki stol s Hrvatskom"

No, i pored jednoglasne podrške „najja?e europske politi?ke stranke“ (na EPP summitu od 11.12.2009. g. kojoj je ponosno nazo?io i naš premijer i otišao uvjeren da je postigao sve što treba, umjesto da se po Bledu i Oto?ecu nateže s tim „bezveznjacima“ iz susjedstva), mla?ahno slovensko vodstvo je ve? 19.prosinca. 2009. godine efektnim „sme?om“ (da se izrazim odbojkaškim jezikom) poentiralo u ovom ve? previše dugotrajnom diplomatskom me?u s Hrvatskom. A na hrvatskoj mreži nije bilo nikoga da blokira silinu udarca, nije bilo ni Sanadera, ni Jandrokovi?a, pa ?ak ni tog istog sveprisutnog, „tajanstvenog“ Wilfrieda Martensa, tog „hrvatskog politi?ara broj 1“, te „navodne vje?ne hrvatske uzdanice“, koja se ve? duže vrijeme mota po hrvatskim "budžacima".

Istina je da je pojedina?no EPP (Europska pu?ka stranka) najja?a grupacija u EU parlamentu, ali ne tako i toliko koliko se to nama podvaljuje da bi se neuku hrvatsku raju impresioniralo. Oni sami nemaju nutarnju koheziju ni okolo mnogih drugih stvari, a kamoli „hrvatskog pitanja“. Nikada ne?e oni zapostavljati vlastite nacionalne i europske obveze koje proisti?u iz svojih nacionalnih i europarlamentarnih ?injenica, gdje EPP tvori klub (284 zastupnika) - a k tome su od zadnjih izbora 2004. u „velikoj koaliciji“ sa Socijaldemokratskom strankom Europe (PES-om tj. drugom najsnažnijom EU frakcijom). Kad znamo da Hannes Swoboda (glasnogovornik za Hrvatsku) dolazi iz socijaldemokratske grupacije (PES s 215 zastupnika), a povjerenik EU za integracije Ollie Rhen iz liberalne grupacije (ALDE s 103 zastupnika) možemo uvidjeti koliko je rizi?no bilo stavljati sva hrvatska jaja u Martensovu košaru!

Nevjerojatno je kako se tim europskim i hrvatskim "pu?anima" moglo dogoditi (pored toliko zna?ajnih i bezna?ajnih, velikih i malih politi?ara i politikanata), da nitko nije osjetio kako su se u Sloveniji stvari drasti?no promijenile. Nasuprot toj EPP navodno „svemo?noj Europskoj politi?koj stranci“ današnja slovenska vlast (Tuerk, Pahor, i Katarina Kresal) pripadaju socijaldemokratskoj i liberalnoj orijentaciji (koji zajedno u EU Parlamentu i u EU komisiji ustvari dominiraju i nad tim „pu?anima“). Na takva lažna o?ekivanja HDZ-ovske strana?ke, politi?ke i ideološke isklju?ivosti sam ve? upozorio u mom postu od 28/06/2008 S ponistre se vidi Šolta, piva klapa ispod volta... , jer tvrdnje o nekakvoj presudnoj premo?i EPP-a kao navodno „najja?e europske politike“ mogu zavoditi samo one podložne efektu „wishful thinking“-a, ali je to daleko od politi?kog realizma.

Kad se u Google tražilicu ukucaju dva imena: „Sanader“ i „Martens“, dobije se cijeli niz linkova, iz koji se slikovito može iš?itati da je gosp. Wilfried Martens sveprisutan, ne samo na vanjskopoliti?kom, nego i na prostoru unutarnje hrvatske politike (što je više nego ?udno, a pomalo i neprihvatljivo), od ?uvenog HDZ sabora u Vukovaru 2006, preko famozne TV podrške (eurokonzervativaca Sanaderu uo?i posljednjih izbora), pa sve do „tajnih“ intervencija u me?usobne odnose HDZ frakcija u Bosni i Hercegovini. O ovome posljednjem je pisalo više medija i u BiH i u Hrvatskoj, ali da citiramo barem onu iz „24 sata“ od 05. 02. 2008:

Posrednik iz Evropske pu?ke stranke (EPP) Wilfried Martens u tajnosti je u ponedjeljak u Zagrebu dogovorio susret predsjednika dva HDZ-a u BiH Dragana ?ovi?a i Bože Ljubi?a u vezi sa ponovnim ujedinjenjem. U me?uvremenu su ?lanovi te dvije stranke od doju?erašnjih kolega postali najlju?i politi?ki protivnici, koji poduzimaju sve da se me?usobno eliminišu iz vlasti žrtvuju?i ?ak i slabašnu poziciju Hrvata. Toga je svjesno i vodstvo dva HDZ-a u BiH, koji su u nekoliko navrata sa predsjednikom sestrinske stranke Ivom Sanaderom i ?elnikom EPP-a Wilfriedom Martensom javno obe?ali da ?e po?eti proces ujedinjenja.

U istom tom novinskom izvješ?u o ovim „tajnim akcijama“ gosp. Wildfrieda Martensa stoji nešto za njega (kao velikog europskog demokrata) vrlo neugodno, kao i njegovog “velikog intimusa“ Gosp. Sanadera – to je nešto nama ovdje vrlo dobro znano, a zna i hrvatska i europske javnost, ali preko toga prelaze kao preko lanjskog snijega. Tamo doslovce piše:

Klju?na je uloga Ive Sanadera, koji je sa ujedinjenim hadezeovcima u 11. izbornoj jedinici odnio svih pet, a neki procjenjuju, i devet mandata u Saboru zbog prelijevanja glasova iz BiH u jednu od deset izbornih jedinica u Hrvatskoj.

Koliko se sje?am i mi smo nekako ovdje statisti?ki dokazivali da su HDZ, odnosno Gosp. Sanader neopravdano „omr?ili“ najmanje petnaestak mandata - i da je unato? svemu jedva sastavio vlast zahvaljuju?i najviše drugom EPP - igra?u (tj. HSS-u i Josipu Friš?i?u), za što se opet sam gosp. Wilfried Martens osobno postarao, o ?emu je svojevremeno izvijestio Novi list (od 8.travnja.2006) pod znakovitim naslovom: “Duh Kominterne u Europskoj pu?koj stranci”:

Šef EPP-a Martens dao je naputak HSS-u da u?e u koaliciju s HDZ-om. Takav naredbodavni ton neke me?unarodne strana?ke organizacije nije se ?uo još od komunisti?kih vremena. Žele?i oja?ati Sanadera, Martens je otkrio njegovu slabost. Hrvatska javnost i vodstvo HSS-a ostali su zapanjeni kad je predsjednik Europske pu?ke stranke (EPP) Wilfried Martens proteklog tjedna, kad je došao u Vukovar na poziv premijera Sanadera, zatražio od HSS-a da nakon idu?ih državnih izbora u?e u koaliciju s HDZ-om. Bude li HSS više »sura?ivao« s HDZ-om, unaprijedit ?e mu ...

Kad se sjetimo kasnijih doga?aja, HSS je to poslušno proveo, mada ne znam što mu je gosp. Martens obe?ao unaprijediti (jer Novi list mogu ?itati samo pretplatnici), ali je o?ito da ono što bi HSS-u i Hrvatskoj trebalo biti najvažnije - da se unaprijedi (poljoprivreda i selo) - rezultati su porazni. Hrvatske vlasti bi se kona?no trebale osvijestiti, i umjesto nerealnog lobiranja (i mnoštva novca koji u to upucavaju), da se zabave oko osobnog demokratskog (ne)legitimiteta kod vlastitog naroda, da kona?no zaustave najezde lažnih glasa?a izvan Hrvatske koji nimalo ne pomažu, nego naprotiv truju unutarnje hrvatske odnose; da sa svim susjedima kona?no po?nu voditi proaktivnu i konstruktivnu bilateralnu politiku; da se kona?no riješi i ovaj glupi i kontraproduktivni spor umjesto da se u njega uvla?e ?itavi u osnovi prijateljski narodi. Nitko nam naše probleme ne?e riješiti bolje od nas samih, niti ?e itko štititi naše vlastite interese bolje od nas samih.

Na kraju treba otvoreno re?i: Taj tajni i javni, ali permanentni angažman gosp. Martensa u hrvatskim vanjskim i unutarnjim poslovima dovodi u pitanje temeljnu autohtonost i samostalnost hrvatske nacionalne politike, te otvara mnoga druga pitanja:

• Najprije, nije li sada vrijeme da se ponovno priupitamo da li je onih gore spomenutih HDZ-ovih 15-tak mandata "viška" (postignutih „desantima“ na hrvatska birališta) dovelo u Hrvatskoj na vlast stranku (HDZ) koja ustvari nema demokratski legitimitet unutar Hrvatske, što bi trebala biti abeceda svake vjerodostojne demokracije koja se uvijek svodi na to da samo njeni gra?ani odlu?uju o njihovim najvitalnijim interesima (a to su nam Slovenci zvu?nim šamaranjem upravo zorno pokazali). A treba se sjetiti da je u svim tim „mu?kanjima“ (javno i tajno) sudjelovao sveprisutni gosp. Wilfried Martens osobno.

• Zatim, nije li ponovni angažman „tajnog agenta“ Martensa ?ak i u susjednoj državi (uo?i izbora u BiH, ali i vrlo skorih lokalnih i predsjedni?kih izbora u Hrvatskoj) uvod i poziv u ponovne politi?ke prekograni?ne „desante“ dvostrukih glasa?a (koje je sam ondašnji predsjednik Sabora Vladimir Šeks u jednoj TV emisiji procijenio na skoro 400.000 mada objašnjavaju?i ih Ustavom, mada je istovremeno propustio okarakterizirati kršenjem zakona o boravištu i prebivalištu - dakle kršenjem Ustava). Brojka od 400.000 prekobrojnih glas?a (koji jesu hrvatski državljani ali nisu hrvatski gra?ani jer žive u tu?oj državi) bitno mijenjaju volju hrvatskih gra?ana, pak ?ini nevjerodostojnom na takav na?in izabranu hrvatsku vlast, ali ju i štiti od odgovornosti pred njenim vlastitim gra?anima kroz ilegalno stvorenu parlamentarnu ve?inu.

• I kona?no, nije li vrijeme da taj „hrvatski politi?ar broj 1“ gosp. Wilfried Martens (stvarni hrvatski premijer i ministar vanjskih poslova koji ve? dugo vremena vu?e sve bitne konce hrvatske unutarnje i vanjske politike s poražavaju?im rezultatima) do?e „svojoj naciji“ u Hrvatski Sabor i podnese izvješ?e o svim svojim stvarnim (ne)uspjesima (o stvarima koje mu ne bi ni u snu pale na pamet da ?ini u vlastitoj zemlji).

Pomalo se stvari ipak razjašnjavaju! No, nikada nije lako priznati poraz igre u kojoj su sve karte bile stavljene na jedan i to slabašan adut, sada http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3206536/index.do;jsessionid... "> o?ajni Sanader zakazuje (ili prihva?a) sastanak s „mrskim mulcima iz susjedstva“ svjestan da kona?no doista samo s njima mora sjesti (mada ih je punih pet godina „uspješno“ izbjegavao) - i pritom naivno „uvjetuje“ da na tom sastanku obvezno mora prisustvovati i netko iz EU (da bar malo sa?uva obraz).

Naše nam odnose nitko ne?e riješavati osim nas samih. Neobi?no mlake reakcije unutar EU politike dokazuju da se nitko od njih ne namjerava miješati u rješavanje bilateralnih sporova – jer je slovenski "veto" za njih gotova i nimalo neobi?na ?injenica. O nekakvim navodnim europskim presedanima (koje su Slovenci navodno po?inili) pri?aju još samo "išamarani i povrije?eni" (Sanader, Jandrokovi? i možda pojedinci iz EPP-a – mada naš „tajni agent“ zasada šuti). Nova je Godina pred vatima a budu?i ?eški predsjedatelji ve? najavljuje da im ni na kraj pameti nije da oni budu ti koji ?e presu?ivati! Dakle, stvari su jasne, "posva?eni" de?ki iz sisjedstva to sami moraju riješiti, ma kako to gorko zvu?alo. A vremena za Hrvatsku ima sve manje, dok su Slovenci ve? tamo i mogu ?ekati!

Nacionalni interesi svugdje u svijetu nadilaze daleko pojedina?ne i grupne interese - tako mora biti i u Hrvatskoj. Prepuštati ih nekakvim šupljim, sebi?nim i gramzivim „lobisti?kim“ mulcima sa Zapada je nedopustivo i štetno. Kona?no je došlo vrijeme "bu?enja" u kojem ?e se i u Hrvatskoj po?eti voditi vlastitu unutarnju i vanjsku politiku, a ostaviti se neproduktivnog diletantizma pojedinaca i krugova europske „pu?ke“ politike (koja je ipak samo dio vrlo širokog politi?kog spektra, kako u Europi tako i u Hrvatskoj, pa sami ništa ne mogu riješiti i da to žele).

Ako smo spremni progutati knedlu i suo?iti se s realnoš?u, možda iz svega ovoga zaista nešto korisno i nau?imo (to i sam Pahor govori). Zato ova pri?u ne treba uop?e shvatiti kao još jednu raspravu o Slovencima, nego isklju?ivo kao pri?u o nama samima, i našem odnosu prema krucijalnim pitanjima od interesa za sve nas. Ovaj slu?aj samo zorno pokazuje da - kad su u pitanju nacionalni interesi - nema mjesta proizvoljnim procjenama o tome tko su veliki a tko mali, bolji ili lošiji, nema mjesta iluzijama da se (glupom) vanjskom politikom mogu prekrivati promašaji na unutarnjem politi?kom i gospodarskom planu! Jer kad i ako u?emo u EU opet ?emo ostati sami sa sobom i brinuti svoje vlastite brige.

Sjetimo se ovom prilikom pokojnog Stjepana Radi?a i njegove glasovite re?enice o "guskama koje lete u maglu". EU da - ali ne na ovakav snishodljiv na?in u kojem nam sve neki drugi serviraju, jer ti drugi uvijek imaju svoje interese, koje ?e pretpostaviti našima - pa se ozbiljno treba priupitati koliko su oni ve? do sada realizirali takvih svojih zamagljenih interesa na ra?un Hrvatske a u otu?enoj hrvatskoj politici.

Komentari

Ja sam pretplatnik Novog

Ja sam pretplatnik Novog lista, evo copy-pastea odlomka o unapređenju:

"Hrvatska javnost i vodstvo HSS-a ostali su zapanjeni kad je predsjednik Europske pučke stranke (EPP) Wilfried Martens proteklog tjedna, kad je došao u Vukovar na poziv premijera Sanadera, zatražio od HSS-a da nakon idućih državnih izbora uđe u koaliciju s HDZ-om. Bude li HSS više »surađivao« s HDZ-om, unaprijedit će mu se status u EPP-u, poručio je Martens. Ne bude li tako, stranka Josipa Friščića i dalje će ostati promatrač u organizaciji europskih konzervativnih stranaka, iako želi postati njezin pridruženi, odnosno punopravni član.

Friščić je odgovorio da ne vjeruje da će EPP postaviti kao uvjet HSS-u nešto što ne traži od sličnih stranaka u drugih državama, pa je istaknuo brojne slovenske konzervativne stranke koje takav naputak nisu ni dobile, niti ispunile. No, da bi se izvukli, HSS-ovci su se odmah potrudili istaknuti da s HDZ-om kane surađivati na konkretnim projektima, uz naknadnu ogradu da slično žele i s drugim strankama."

Tko je glasao

Ako se ne varam Janša je

Ako se ne varam Janša je upravo Martensovoj grupaciji u Europskom parlamentu neposredno prije veta objasnio razloge takvog ponašanja Slovenije.

Tko je glasao

frederik, kao i uvijek,

frederik, kao i uvijek, skidam kapu i dajem 100 plusova. sanader je nervozan zbog slušanja mentora jer se ispostavlja kako će pričekati još jedno određeno vrijeme dok ne sjedne u europarlament. ulazak Hrvatske u EU bi mu sigurno donio uvjerljivu parlamentarnu pobjedu. ovako mu je ostalo samo hrvanje sa problemima u idućoj godini, nesposobnim ministrima, nezahvalnim narodom koji još uvijek ne zna da dobro živi, nesposobnom oporbom koja ne bi prepoznala situaciju preuzimanja vlasti kad bi joj ista pala iznebuha u krilo i još mnogo toga. mislim kako bi bilo fer drivinom mentoru dati državljanstvo RH i ime na stupu nepotrebnog pelješkog mosta.

Tko je glasao

Sasvim je prirodno da se

Sasvim je prirodno da se nedoraslima postavi skrbnik.Ako se negdje brzo nadje i iskesira 37 mld.€ onda se moze i bez njega.Posto jos nismo vidjeli nekoga tko bi vodio drzavu bez da bankrotira, treba se pokriti po usima i sutjeti.
Ne moze se otici u banku dici kredit i poslije 1 rate reci: "A ne, necu vise imati posla sa vama.A pare vam ne mogu vratiti".
Znaci to ne bu islo deca.
Nego kad dodje MMF treba pristati na reprogramiranje i vracanje duga bez daljnjeg zaduzivanja.
Do sad se radilo otprilike: krene se prema banci sa uplatnicom, ali se na pol puta skrene u birtiju i onda se sve zapije.Ujutro boli glava pa se uzme lova za jos pijace i vec 2 rate, ali se opet nekoga sretne pa se skrene u birtiju....Toga vise nece biti.
To je ista stvar samo na mikro uzorku.I isto je jamranje pijanaca da su jadni i svorc i uvijek im je netko drugi kriv, a ako ga trazi netko kome je duzan onda kaze konobarici da takvima kaze kako ga nije vidjela vec dugo.

sto zaradim potrosim
sto dobijem izgubim
skroz sam bankrot
mama

Branimir Stulic Johnny

Tko je glasao

Ovome bi trebalo dodati da

Ovome bi trebalo dodati da gosp. Wielfried Martens, belgijski premijer u osamdesetim, a nema nikakvog utjecaja na nacionalne demo-krscanske stranke, osim naravno u Hrvatskoj. Citajuci njemacki, austrijski i britanski tisak nisam uopce nikad naisao na njegovo ime. Cemu takva fiksacija Sanadera s Martensom je potpuno neobjasnjivo.

Tko je glasao

Bravo, 'Frederiče'! Kao i

Bravo, 'Frederiče'! Kao i obično... sve 5!
Međutim, po mojem skromnom mišljenju (valjda sam takav zbog blagdana :) sve je rečeno ovdje:
Sjetimo se pokojnog Stjepana Radiića i njegove glasovite rečenice o "guskama koje lete u maglu". EU da - ali ne na ovakav snishodljiv način u kojem nam sve neki drugi serviraju, jer ti drugi uvijek imaju svoje interese koje će uvijek pretpostaviti našima - pa se treba ozbiljno priupitati koliko su oni već do sada na račun Hrvatske realizirali takvih svojih zamagljenih interesa u otuđenoj hrvatskoj politici.
Nije li Sanader rekao, još davno, da nema cijene koju neće Hrvatska platiti da uđe u eu.
Suvišno je išta više reći osim da ovi ne lete poput gusaka... oni su na nekoliko desetina machova , a možda i brže!
Posljedice svega toga?
Koga je briga!

cogito ergo sum

Tko je glasao

Nije li Sanader rekao, još

Nije li Sanader rekao, još davno, da nema cijene koju neće Hrvatska platiti da uđe u eu

ma da, gdje je to rekao?

Tko je glasao

ma da, gdje je to

ma da, gdje je to rekao?
Jel' ti to mene... da ne kažem što ili me ozbiljno pitaš?

cogito ergo sum

Tko je glasao

najozbiljnije zanima me gdje

najozbiljnije
zanima me gdje je to rekao i kada (i da li je ovo interpretacija ili citat)

Tko je glasao

Uza sav trud nisam mogao

Uza sav trud nisam mogao naći citat, ali ima nekoliko mjesta gdje se o tome govori. Dali izvučeno iz konteksta ne znam, ali je blizu istini.
http://amac.hrvati-amac.com/index.php?option=com_content&task=view&id=26...
http://hakave.org/index.php?option=com_content&task=view&id=245&Itemid=163
itd. Premda se citira Sanadera u ovim tekstovima ne jamčim da je to doslovce rečeno, ali kao što rekoh: to i nije potrebno posebno spominjati jer djela govore više od riječi.

cogito ergo sum

Tko je glasao

Jeronimus tako je, nije ti

Jeronimus

tako je, nije ti ni potreban citat - on je očigledan iz njegovih nastupa, a očito je i još nešto, slijedeći izbori su za Sanadera teška muka, jedino na što bi mogao dobit bodove od ovog zaluđenog naroda ( gusaka ) je ulazak u EU u slijedeće 3 godine i to mu njegov unutrašnji ego ( vanjska politika opisano u dneviku govori )A zna se i zašto...

Jeronimus

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci