Tagovi

Adio Mare!

Nisam mislio pisati više o maloj Marijani jer ona to svojim likom i djelom (za sada) ne zaslužuje. Jer, kao što sam rekao u prethodnom dnevniku:
Zasigurno ?e mala Marijana morati pojesti još mnogo špinata u životu dok ne postane pravi, istinski borac za zaštitu okoliša, nije dovoljno samo se domo?i fotelje. Dok se to ne dogodi, dok mala Marijana ne postane pravi politi?ar, odgovoran za svoje postupke i odgovoran narodu koji ju je izabrao, i kojemu je prisegnula, volio bih vidjeti u tom saborskom odboru ljude od struke i znanja te sa istinskom željom da doprinesu zaštiti okoliša i boljitku društva.
Jelenska je na ovim stranicama pisao o drugim dvojbama oko male Marijane, o?ito ju on bolje poznaje. Bit ?u iskren: osim njenog djelovanja po pitanjima zaštite ?ovjekovog okoliša, mala Marijana me uop?e ne zanima, ali, na moju žalosti, ona je predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša!

Razlog zašto pišem ovaj dnevnik je prokleto jednostavan: kakvo?a zraka u Sisku, na koju sam upozoravao i u prošlom dnevniku zadnjih je dana katastrofalna! Naravno, mala Marijana ne mora ?itati HINU da bi o tome bila informirana – ona je iz tog kraja i to jako dobro zna. Ali za vas kojima je Sisak samo jedna to?ka na karti do koje autocesta nikako da do?e (jer nikako da sakupimo dovoljno novaca za tako zahtjevnu cestu na tako nezahtjevnom terenu), prenosim što je o tome rekla HINA:

SISAK, 26. rujna 2008. (Hina) - Sisa?ka eko-akcija (SEA) priop?ila je da su na državnoj mjernoj postaji u Capragu tijekom prijepodneva zabilježene prekomjerne koncentracije sumporovodika, koje su u 9 sati bile deset puta ve?e od grani?nih satnih vrijednosti, a sedam puta ve?e od toleriranih vrijednosti, te je prozvala sisa?ku Rafineriju nafte i Inu što o tome nisu pravodobno obavijestile gra?ane tog dijela Siska.
Rafinerija nafte Sisak, navodi SEA, nakon što su ju?er u 10 sati izmjerene grani?ne koncentracije od 10-ak mikrograma sumporovodika, ju?er u 14 sati obavijestila je inspekciju zaštite okoliša da je tijekom prve smjene obustavljen rad postrojenja Kokinga i da je tijekom obustave mogu?e manje one?iš?enje okoliša.
Državna mjerna postaja Sisak jutros je izmjerila koncentraciju sumporovodika od 75 mikrograma po prostornom metru, u 10 sati koncentracija sumporovodika iznosila je 41 mikrogram, dok je u 11 sati iznosila 42 mikrograma.
Do prekomjernog one?iš?enja okoliša sumporovodikom, najve?em zadnjih godina, prema tvrdnjama SEA-e, došlo je zbog propuhivanja pogona Kokinga, za što je znalo samo nekoliko ljudi.
Ina nije ispunila svoju obvezu obavještavanja javnosti, jer o?ito smatra da je dovoljno obavijestiti samo Inspekciju zaštite okoliša i to tek kad svi postupci krenu, dok je Služba 112 obavijest primila od inspekcije, i tu je završila sva komunikacija iz koje su u potpunosti isklju?eni gra?ani, navodi se u priop?enju SEA-e. SEA tvrdi kako to nije prvi put da se u postupku informiranja o postupcima, koji mogu dovesti do zaga?enja, isklju?e gra?ani Siska.
Glasnogovornik Ine Bojan Vinek izjavio je da je Ina obaviještena o pokretanju obustave rada pogona Kokinga u sisa?koj rafineriji, a u tijeku je utvr?ivanje okolnosti u kojima je došlo do prekomjernih koncentracija sumporovodika u rafinerijinu okruženju.

Ne brinite se, niste ništa propustili: mala Marijana nije napravila po ovom pitanju apsolutno ništa, premda je pri?a u „akutnoj“ fazi ve? ?etiri dana (i nije nikakva "novost" u ponašanju Rafinerije), premda Sabor zasjeda, a ona je, valjda, na svom radnom mjestu. Stoga i naslov dnevnika, prikladan i ponovno iz Paljetkovog repertoara…

Prakti?ki kontinuirano INA ispušta raznorazne opasne tvari u zrak u zna?ajnim koli?inama i (ne)izvješ?uje o tome nikoga, a njihovom glasnogovorniku je bitno da je INA o tome obavještena (Siš?ani se ne spominju)!!?? Valjda mu je to bitno da bi se Uprava INE mogla evakuirati iz Novog Zagreba jer je tamo preblizu Sisku. Evakuirat ?e se, recimo, na Gornji Grad. Manje je bitno da je glasnogovornik izjavio kako je rije? o "pokretanju obustave rada pogona" u kojem je došlo do zaga?enja - što bi u tom trenutku valjda trebalo dati zaklju?iti da se zaga?enje ne?e ponoviti. U stvarnosti ta obustava (ako je uop?e obustava) o?ito traje tri dana i sva tri dana INA prekomjerno zaga?uje! Isto je tako manje bitno to što i dalje, tre?i dan uzastopce INA neizvješ?uje da je prekora?ila limite, a za prekora?enje se nikako ne može re?i da je "u tolerantnim granicama iznad normale".

Usporedimo to sada s pri?om o Rockwoolu koji medije i javnost izvješ?uje ?ak i o nekontroliranom ispustu u trajanju od samo tri sekunde! Situacija je barem podjednako kriti?na za stanovnike obaju krajeva (premda mjerenja na stranicama MZOPU kazuju druga?ije). Mala Marijana je otišla u Istru i dala bezrezervnu potporu gra?anima Pi?anštine i Medulina. Kada ?e Marijana do?i u Sisak i na?i se sa bira?ima iz svoje izborne jedinice? Ili HSS tamo ne treba glasove? Možda se mala Marijana to ne usudi (ako niste do sada, svakako pro?itajte zadnji Smogismogijev dnevnik o INI u Sisku)? A možda joj jednostavno nije stalo: u Sisku su je jednom „popušili“ pa što god da ona sada napravi Siš?ani ne?e više tako pogriješiti?

Kakvo je stanje u Sisku? Grafi?ki prikaz mjerenja kakvo?e zraka za sumporovodik je „sav u crvenom“. Zadnja tri dana vrijednosti tog polutanta su zna?ajno prekora?ene svaki dan (25.09. prekora?enje je bilo preko 60% tolerantne vrijednosti odnosno 100% grani?ne dopuštene vrijednosti, sljede?i dan rekordno prekora?enje je bilo ?ak 1000% grani?ne dopuštene vrijednosti, a ju?er su u INI prekora?ili limite za „samo“ 300%) i nikom ništa! Siš?ani su valjda na to nau?ili (oni koji su još uvijek živi), jer Sisak je i prema službenim izvješ?ima podru?je u Hrvatskoj sa najviše oboljelih od karcinoma!?

Na žalost, sliku ne mogu publicirati, o?ito je da nemam dostatna prava na ovim stranicama (molim webmastera ako ovo pro?ita da „podigne“ sliku gore, link je u tekstu). Zato dajem link na stranice MZOPU na kojima je ovo mjerenje dostupno.

Ako se ovakva situacija s prekora?enjima nastavi, odgovorni ?e morati reagirati. Možda i Sabor koji je u zasjedanju, premda je to malo vjerojatno, otvori ovu temu. A možda nešto poduzme i mala Marijana: HIC RHODUS – HIC SALTA!

P.S.
Za nedavnog boravka u Istri gdje se „interesirala“ za probleme lokalnog stanovništva s Rockwoolom i Kaštijunom mala Marijana je rekla da se ne može izuzeti odgovornost Ministarstva za laži u Studiji o utjecaju na okoliš! Me?utim, zanimljivo je da se mala Marijana u svojoj biografiji na internetu pohvalila, izme?u ostalog i time da je radila u Ekonergu - firmi koja je izradila baš tu Rockwoolovu studiju utjecaja na okoliš - upravo u vrijeme izrade te studije kada je tamo bila „viša stru?na suradnica“... Ali od tolikih aktivnosti i dostignu?a na podru?ju ekologije valjda je ovaj sitni detalj zaboravila i zato ga sada ne spominje…

Komentari

Na žalost, sliku ne mogu

Na žalost, sliku ne mogu publicirati, očito je da nemam dostatna prava na ovim stranicama (molim webmastera ako ovo pročita da „podigne“ sliku gore, link je u tekstu). Zato dajem link na stranice MZOPU na kojima je ovo mjerenje dostupno.Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hvala!

Hvala!

Tko je glasao

Ali od tolikih aktivnosti i

Ali od tolikih aktivnosti i dostignuća na području ekologije valjda je ovaj sitni detalj zaboravila i zato ga sada ne spominje…

Petirka nema nikakve veze s ekologijom osim što se izjašnjava da je ekološki svjesna. Ne znam u kojem trenutku ste svi popušili njene fore da je on borac za ekolološke teme...

A znam zašto, zato što ste svi podržali njenu manipulaciju činjenicom oko nuklearnog otpada na Moslavačkoj gori. Da, zato jer vam je u tom trenutku odgovaralo da je to napravila Mala Marijana iz opozicje - niste mogli priznati da je to sve odradio pokojni Janko Bobetko jednim pravim telefonskim pozivom.

A Mala Marijana si se preuzela slavu, svi ste to podržavali i djete se umislilo kako je to super biti zaslužan za nešto što nisi napravio i izgradila cijelu eko-karijeru...

Jebiga, borci za istinu, treba se uvijek boriti za istinu - i kada netko iz vaše političke opcije i opozicije laže, ne samo kada je na vlasti.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@B2: Ja, načelno, a tako i

@B2: Ja, načelno, a tako i moja stranka, bježimo i gnušamo se od modela vođenja politike koji je tebi prirodan - da jedna moćna osoba (general i župan) može "sve riješiti jednim telefonskim pozivom". To je u 99% slučajeva za okoliš pogubno, jer moćnici o takvim stvarima rijetko brinu. Možeš ih natjerati da brinu jedino, kad se stvori snažan narodni pokret i moćnik ga je prisiljen uzeti u obzir. Tako se i ovdje bilo dogodilo. U početku, Janku Bobetku nije ni padalo napamet da bilo kome telefonira!

Situaciju sa planiranjem lokacija nuklarnog otpada pratio sam od 1997. (Zapravo, od 1985., ali da ne gnjavim sada.) U Prijedlogu Strategije prostornog uređenja RH nakon žestokih prosvjeda bile su izbrisane potencijalne lokacije na Psunju i Papuku. Ostale su, sredinom 1998., dvije: Moslavačka gora (kod sela Mustafina klada) i Trgovska gora. Oformila se inicijativa koja je zahvatila čitavu Moslavinu, u kojoj su aktivisti bili listom mladi ljudi. Pružili su podršku i Zelena akcija i još neke udruge. I ja, kao aktivist i novinar. (Moj članak "Antinuklearna pobuna u Moslavini", Hrvatski obzor, 5. rujna 1998. Tada sam razgovarao i s Bobetkom.).

Mlada Marijana Petir (roditeljska kuća u spomenutom selu), tada tek predsjednica omladine HSS-a općine Velika Ludina, iskočila je kao lider zahvaljujući svojoj energiji i organiziranosti, sposobosti da razgovara s novinarima i pregovara s političarima, svojem instinktu za politiku. Peticiju je potpisalo 2000 stanovnika općine - skoro svi stanovnici. Sasvim sigurno nije tada "odrađivala partijski zadatak" - bila je inicijator. Tako je skrenula pažnju na sebe i počela graditi karijeru. Kasnije je bila dobra kao glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša u vrijeme ministrovanja Bože Kovačevića (nažalost, partijski kadar koji nije kužio svoj resor) - daleko bolja od današnje, za koju mi kažu novinari da stalno djeluje uvrijeđeno. :)

(Usput rečeno, po struci je upravo ekolog - ne "takozvani", samozvani ili lažni, jer je diplomirala ekološki smjer biologije na PMF-u.)

To što je tada radila, meni je bilo i ostalo drago. Kasnija njena karijera druga je stvar. HSS je stranka daleka zelenima.

I kao dodatak: spomenuti članak iz 1998. završavam riječima: "Hoće li, dakle, preostati jedino Banovina, posljednja preostala lokacija blizu granice s Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom? Biste li se kladili da će ona ostati svjetskom iznimkom, gdje će postojeće stanovništvo, koliko god bilo malobrojno, krotko prihvatiti odlagalište?"

Biste li se kladili? :)

Zoran Oštrić, ekologist, okolišni aktivist i aktivni demokrat

Tko je glasao

Ja, načelno, a tako i moja

Ja, načelno, a tako i moja stranka, bježimo i gnušamo se od modela vođenja politike koji je tebi prirodan - da jedna moćna osoba (general i župan) može "sve riješiti jednim telefonskim pozivom". /cite>

Tu sam htio ilustrirati da Petirka i svi vi drugi niste ništa postigli što se tiče toga, sve dok se Janko nije javio i sredio da otpad završi u srpskom susjedstvu što je i uredu obzirom na zlo koje su napravili...

I da svako prisvajanje zasluga oko toga je laž...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Da je Janko Bobetko živ,

Da je Janko Bobetko živ, posumnjao bih da te plaća za ovu reklamu. :)

Kao što naravno mnogi smatraju, da te njegova stranka plaća. S očitim razlozima.

A šovinistički štos sa "srpskim susjedstvom" (hm, ipak je to hrvatski teritorij) ipak na kraju nije prošao. :-P Ako si se kladio na to - izgubio si! :))

Tko je glasao

Da, da...da nije bilo Janka

Da, da...da nije bilo Janka završilo bi to u Moslavini...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Njet - u Moslavini sigurno

Njet - u Moslavini sigurno ne bi završio atomski otpad.
Tad su Marijana i zelembači samo malo digli halabuke a Bobetko (majstor samoreklamerstva) iskoristio trenutak i kao "spasio" Moslavinu... Moš mislit, - pamtimo mi njegovo "spašavanje" Moslavine još od 1945. ...
Tada, oko otpada, su Boby-ju trebali moslavački glasovi - to je cijela priča.
Da je stvarno taj otpad krenuo prema Moslavini - Bobetko i Marijan su tu minorne figure u sprečavanju istog. Moslavčani su tihi, mirni i pitomi ljudi - dok ih ne diraš! Kada im ugroziš obitelji... e, onda - spašavaj se tko može; - od Erdedija i bitke protiv Turaka pod Siskom pa do Domovinskog rata.
Bobetko i Marijana su u ozbiljnim problemima i stvarnoj ugrozi - obična politikantska laprdala i ništa više

Tko je glasao

"Jebiga, borci za istinu,

"Jebiga, borci za istinu, treba se uvijek boriti za istinu - i kada netko iz vaše političke opcije i opozicije laže, ne samo kada je na vlasti."

Točno tako bijesdrugi, Mala Marijana nije nikada bila istinski borac za ekologiju, već je samo odrađivala partijski zadatak.

A to je upravo zato što naša politička bagra ne samo na ekološkim, već na svim područjima zaštite općeg dobra i interesa zajednice opetovano dokazuje nedostatak principjelnosti i dosljednosti. Naravno nisu svi, već samo su naivni popušili njene fore da je ona borac za ekolološke teme, i ti su joj naivni pomogli da postane jedna od prodanih duša kojima zahvaljuje da si je napravila i izgradila cijelu eko-karijeru, zaslađenu saborskim mandatom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

A što bi to mala Marijana

A što bi to mala Marijana trebala i mogla učiniti? Njen gazda je u koaliciji sa strankom kojoj je ekologija špansko selo, isto onako kao što joj je opće dobro i zajednica zadnja rupa na svirali. Mala je Mirjana zasjela u Sabor i tu će četiri godine dizati ruku za sve što joj njene gazde narede, jer da nije tako pouzdana kokica i fifika nebi dospjela u kokošinjac niti bi je izabrali za predsjednicu saborskog Odbora za zaštitu okoliša.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Vlada ne bi nikada smijela

Vlada ne bi nikada smijela prodati svoj udio u INI , građani koji to ne moraju tkđ., kroz lobiranja na institucionalnoj razini i izvaninstitucionalnim pritiscima treba stisnuti vlasnike da izmjeste rafinerije u Sisku i Riječku na Mlaci, ako dođe do prodaje Ine, a po svoj prilici to je gotova stvar, tada bar još treba uvjetovati ove dvije stvari, plus zemljište na Mlaci prepustiti gradu Rijeci. Poslije je stvar gotova, što se naših gramzljivih političara tiče, njima će Mol sigurno pronaći cijenu, jer i Marijani, i Zokiju, i Ivi treba puno novčića u njihovim kampanjama.

Tko je glasao

izmjeste rafinerije .....i

izmjeste rafinerije .....i Riječku na Mlaci

gdje da je izmjeste? misliš da je uvale nekom drugom u krilo? gdje oko Rijeke vidiš neko područje gdje bi se mogla izmjestiti, a da to nije u krilu nekom drugom? kakva je to ekologija, ako se premjesti s jednog mjesta na drugo gdje žive ljudi? nikakva. onda nek se pusti nek bude tamo gdje već jest, a lova neka se radije utroši na zaštitne filtere, a ne na izmještanje drugima u krilo.

Tko je glasao

Evo danas sam rano ustao, i

Evo danas sam rano ustao, i uzeo pogledati kakva je situacija u Sisku, o čemu smo (Zelena lista) dobili informaciju prije dva dana od Udruge oboljelih od karcinoma. U Sisku smo bili na prosvjedu prošle godine, održavamo kontakte i suradnju; ja sam kao novinar o teškom zagađivanju zraka pisao već prije više godine.

(Sisak je ovdje bitan, ne Marijana Petir. Trebao si ga staviti u naslov! - Inače, glede toga da ju je napao jelenska: koliko sam njega upoznao, to joj je samo plus.)

Međutim, vrlo je teško održavati kampanju protiv takvog diva kakva je INA (ili npr. "Pliva", a slično je često i s drugima). INA je doduše svojedobno bitno unaprijedila situaciju na plinskom polju Molve, sa Rafinerijom u Rijeci pak niz godina slična su bila iskustva kao u Sisku... Lokalni narodni lideri nađu se pod raznim vrstama pritisaka, potrebna je ogromna energija i naboj "nezdravog razuma" (dijalektički par onom "zdravom razumu" kojeg Mrak ne priznaje!), inata, spremnosti da se riskira i žrtvuje, da se tome suprostaviš i ustraješ.

Naravno, ovdje si posve u pravu: stvari se zataškavaju, "institucije sistema" ne rade svoj posao. "Histerije" ima i manje, nego što bi trebalo. "Viši interesi" blokiraju brigu za ustavno pravo građana na čist okoliš i na zdravlje. U svakoj pojedinoj stranci, borci za prirodu i okoliš blokirani su "važnijim" interesima; zato smo i išli na osnivanje zelene stranke.

Napisat ću članak za svoj blog, kao i priopćenje u ime stranke, u suradnji sa supredsjednicima. Jučer smo imali Vijeće stranke, Sisak je spomenut, tamo nažalost nemamo još podružnicu.

Zoran Oštrić

  • ekologist, okolišni aktivist i aktivni demokrat
  • glavni tajnik stranke Zelena lista,
    pridružene članice Europske zelene stranke
Tko je glasao

Zelena stranka još nema

Zelena stranka još nema podružnicu u Sisku? U jednom od tri najzagađenija grada u RH? Pa kaj vi za Boga miloga uopće delate?
Zorane, pa ta tvoja stranka je živi cirkus ili okupljalište politički uškopljenih elitista, "sama pamet" neproduktivno društvance.
P.S. Uostalom - kada vidim tko im je tajnik - ne vjerujem da sežete dalje od Jakuševca....

Tko je glasao

Gradimo stranku samo od

Gradimo stranku samo od višestruko provjerenih i prekaljenih kadrova. :-> Nismo kao na priliku HSS, koji je koješta imao u svojim redovima, desno i lijevo - evo i tebe komunjare istjeraše... Između ostalog - samo POŠTENA inteligencija! :)

Tko je glasao

Zorane takvu stranku nije

Zorane takvu stranku nije moguće stvoriti. Provjereni postaju nepredvidljivi kada prođu kroz vrata npr. Banskih dvora ili Sabora.
Poštena inteligencija je floskula - to uopće ne postoji u RH!
P.S. To Ti je po onoj bibliskoj: "... nađi jednog poštenog - poštedjet ću grad..."

Tko je glasao

Provjereni postaju

Provjereni postaju nepredvidljivi kada prođu kroz vrata npr. Banskih dvora ili Sabora.

Ne bih se složio da tada postaju nepredvidljivi. Ako ciljaš na to da ulaskom u vladu ili sabor pojedinac dobije veću moć, veći utjecaj i, najvažnije, više novaca, tada smatram da ako se pojedinac pokvari onda to nije zbog novca. Novac i moć nikad nisu krivi, krivi su ljudi koji sami biraju na koji način će koristiti jedno i drugo, novac i moć samo stvaraju nove, drugačije okolnosti i omogućavaju nove, drugačije odabire. Čvrsto vjerujem da su takvi ljudi pokvareni već otprije, samo što tada dođu u takvu jednu situaciju kada se pokaže kakvi su zaista : neprincipijelni, potkupljivi, nepouzdani. Pouzdani samo u jednom skupu okolnosti, u skroz drugome mogu ispasti potpuno drugačiji.

Ova tvoja izjava lako može čovjeka dovesti u stanje potpune rezignacije. Čemu uopće birati ako će svi odabrani postati ili nastaviti biti nepošteni i neodgovorni? Siguran sam da ima ljudi željnih i spremnih na sebe preuzeti teret poštenog političara, ali stvar je u tome što takvim ljudima nitko ne daje šansu... Vladajuća garnitura koči, blokira, marginalizira i diskreditira takve ljude jer ih vide kao prijetnju "status quo"-u , dok im birači uskraćuju podršku jer su (tipično balkanski) ideološki opredijeljeni ili su jednostavno neinformirani o djelovanju pojedinaca (zato što pojedinci obično nemaju love niti medijskog prostora za prezentaciju svojih stajališta i ideja).

Poštena inteligencija u RH itekako postoji, samo što je zbog svoje veličine (tj. "manjine") društveno zanemarivi faktor. Slažem se samo da ju je praktički nemoguće formirati kao političku stranku, ali što je alternativa? Da se odma svi priključimo HDZ-u i do kraja rasturimo državu? Ili da odma kupimo jednosmjernu kartu za Njemačku/Švicarsku/Švedsku/Litvu (preeeeeezgodne visoke plavuše ;)) ?

Tko je glasao

Kada u Saboru bude 50% onih

Kada u Saboru bude 50% onih koji su izvan bilo koje stranke i ideologije - kojima je jedini cilj boljitak države i naroda- tada stvari idu na bolje.
Poučak Tonči Tadić - možda jedan od naših najboljih zastupnika uopće. Kako je prošao kao nezavisni kandidat na izborima?
Medijski prostor? Dobivaju ga samo oni koji to medijima jako, jako dobro plate.
Tko želi neka se učlani u HDZ - ja nikada nisam i sigurno ni neću.
Ne zaboravi @eleuterije da postoje ljudi koji su bili na visokim pozicijama, stranačkim i državnim - i sami otišli kada su shvatili što se u stvari događa na Markovu trgu i u Predsjedničkim dvorima.
Isto tako postoje ljudi koji su sa veće plaće otišli u Vladu na manju....

Tko je glasao

Kada u Saboru bude 50% onih

Kada u Saboru bude 50% onih koji su izvan bilo koje stranke i ideologije - kojima je jedini cilj boljitak države i naroda- tada stvari idu na bolje.

Imali smo tu ideju. To se zvalo "pluralizam samoupravnih interesa". ;->

Tko je glasao

E moj Zoki - baš si meni

E moj Zoki - baš si meni našao pričati o "pluralizmu samoupravnih interesa".... Stavarno znaš lupit i ostati živ!

Tko je glasao

Zorane, nije važno što

Zorane, nije važno što jelenska misli o Marijani (još manje je važno ŠTO ZNA o Marijani); za nju je od presudne važnosti što su i drugi počeli saznavati i iza raskošnog "pakovanja" kojeg tako zdušno izlaže pohotnim Ti pogledima - nisu našli ništa - 0!
P.S. Ti jelensku uopće ne poznaš, nemaš pojma tko to je u glavi i srcu, što misli, što misli, što radi i ZAŠTO i na ovaj način piše na ovim stranicama.
Ali ima nade, još si Ti mlad i svašta ćeš naučiti i shvatiti slijedećih godina.... Tvoj softver je još prilično prazan, ima mjesta koliko želiš...

Tko je glasao

Međutim, vrlo je teško

Međutim, vrlo je teško održavati kampanju protiv takvog diva kakva je INA (ili npr. "Pliva", a slično je često i s drugima).

Teško je jer sve zelene strankice su previše politička "stoka sitnog zuba", svi prvo gledaju političku karijeru svojih lidera,a tek onda zelene teme ako stignu na dnevni red..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

@B2: U ovom slučaju, nisu u

@B2: U ovom slučaju, nisu u prvom planu stranke, nego građanke inicijative i udruge. Konkretno, u Sisku, Sisačka ekološka akcija i Udruga oboljelih od karcinoma. One uvijek ovise o postojanju jednog ili grupice "nerazumnih" aktivista, koji se ponekad uspiju nametnuti kao narodni lideri. Ali to zahtijeva ogromnu energiju (ja recimo tu vrstu energije nemam - moj je aktivizam druge vrste).

Stranka, međutim (konkretno moja), nesumnjivo može pomoći održanju takvog aktivizma, jer pruža strukturu potpore. Tu smo prikupili dragocjena iskustva tamo gdje imamo ogranke, kao i tamo gdje smo pružali podršku lokalnim inicijativama i udrugama na konkretnim projektima.

U Hrvatskoj danas osim Zelene liste, pridružene članice Europske zelene stranke, postoje još dvije donekle relevantne stranke zelenog imena: Zeleni Hrvatske (sa sjedištem u Osijeku) i Zelena stranka - zelena alternativa (sa sjedištem u Puli). Neku političku karijeru napravio je zasad jedino predsjednik potonje Antun Rupnik (vijećnik u županijskoj skupštini Istre, zahvaljujući koaliciji). Ja, kao što znaš, još nisam. :(

Zoran Oštrić

O meni reče bijesdrugi: dežurni protestant protiv svega, jebivjetar i probisvijet koji ne radi ništa u životu. Cool, that's me! :)

Tko je glasao

vraćam se opet na svoj

vraćam se opet na svoj davni prijedlog. Zeleni ako žele stvarno biti relevantni moraju se integrirati u neku od jačih stranaka... Kako se izbor radikalno smanjuje zbog konsolidacije stranačke scene, ostaje vam samo HSS kao izbor gdje bi mogli progurati svoj zeleni program i da uđe u neki budući "koalicijski sporazum"...

Nažalost, HSS je daleko od shvaćanja da bi mu zelena komponenta povećala izbornu bazu primarno među intelektualcima i urbanom ekipom... Tako da će te morati puno raditi da ih to uvjerite... ali to vam je jedino što vam jamči relevantnu budućnost...

U Hrvatskoj danas osim Zelene liste, pridružene članice Europske zelene stranke, postoje još dvije donekle relevantne stranke zelenog imena:
Nažalost ne postoji niti jedna relevanta.. šteta

p.s. super mi je tvoj signature.. samo ga zadrži :)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Zašto se hitno ne

Zašto se hitno ne organizira protest, kao za Rockwool? Ako sad nije vrijeme za takav protest, kad je? Presing na alst lokalnu i državnu, na ssaborske zatupnike, Marijana je sličajno iz te izborne jedinice. I eto medijske buke.
Pisati u ovom trenutku nije dovoljno. Smogismogi piše koje su radnje iza INA-ne prijave. Zato su i obavijestili inspekciju, i nisu napravili ništa. U CApagu živi sirotinja, pa nikog nije briga, a u Istri zagađenje značajno utiče na cijene nekretnina, pa se mora djelovati. Licemjerje bez kraja i konca.

Tko je glasao

Pred tri tjedna sam napisao

Pred tri tjedna sam napisao svoj prvi dnevnik. U njemu sam u uvodu napisao kako sam profesionalno vezan uz zaštitu okoliša i održivi razvoj. Premda mi posao koji radim ne dopušta klasični aktivizam i profesionalno sam i osobno više nego zainteresiran i aktivan u borbi za očuvanje (ili za saniranje) zdravog čovjekovog okoliša. Pokušavam tome cilju doprinijeti koliko mogu.

Ono što svima nama koji smo predani tom zadatku (a trebali bismo svi zajedno što više nastojati na tome) realno najviše smeta u cijeloj priči su politikanti i "ekolozi" kako ih ja nazivam. Oni manipuliraju širokim masama radi vlastitog probitka dok im ekološka pitanja nisu ni u primisli. Zato sam pisao o "histeriji" na poluotoku.

Možda, po meni, najgori primjer tih smetača, koji koriste ekologiju kao paravan je upravo mala Marijana Petir, i zato sam ju stavio u naslov. Jer ponavljam, ona kao predsjednica saborskog Odbora ima na raspolaganju alate koje bi morala koristiti u svrhu zaštite okoliša, a ne samo (ili barem pretežito) u svrhu privlačenja objektiva fotoaparata. Svakim svojim činom pokazuje svoju nedoraslost i potrebu za daljnjim papanjem špinata. No, kao što sam u naslovu i napisao: obećavam, neću više nikada pisati o maloj Marijani dok to ona eventualno ne zasluži svojom mišlju, djelom no ne i propustom, propusta je nakupila i za nekoliko života.

Jer, kao što je rekao jedan moj poznanik, fotelja ne služi samo da bi podupirala guzicu dok sjedi na njoj.

I budući u svakom komentaru na moje tekstove spominješ "histeriju" moram ti priznati da si u pravu: u Sisku ne da nema histerije, upravo suprotno, tamo je zavladala depresija...

Tko je glasao

Otkud ti zorane pravo da

Otkud ti zorane pravo da prozivas autora zbog naslova? Tekst je u potpunoj politickoj zrelosti napisan kao kritika Marijane Petir, a ti napisi tekst gjde je glavna tema INA Sisak i stavi u naslov, slobodno...

A ako joj je plus to sto ju je napao jelenska onda dobro. Napao je i Sanadera i Vladu, vjerojatno i njima dajes plus za to? WTF, sta sad ako netko misli o necemu drugacije nego ti (odnos prema Srbima itd) onda je sve sto ikad kaze laz i krivo? Pa nemas 12 godina coece...

Democracy is more than two wolves and one sheep voting on what to have for dinner...

Tko je glasao

@ z00ey: Otkud ti zorane

@ z00ey:
Otkud ti zorane pravo da prozivas autora zbog naslova?

Hmmm... Iz Ustava RH? Opće deklaracije o ljudskim pravima? :) Mislim - pravo da nekoga "prozivaš", zar ti to treba netko dati?

No, taj je izraz ovdje preoštar - u bitnom se sa Vlatkom slažem. On se jako uzrujava zbog lažnih "ekologa" (nadam se da mene u takve ne ubraja! - ja si inače ne prisvajam da sam "ekolog", čak ni "socijalni", kažem da sam "ekologist" i "okolišni aktivist"), pa tome daje primat - ja sam više oguglao. Bio je predsjednik saborskog Odbora za zaštitu okoliša svojedobno Ante Kutle, stariji brat Miroslava. :) Pa onda Marina MD, pa Radimir Čačić. Od tog Odbora ništa ne očekujem, pa se ne uzrujavam.

ti napisi tekst gjde je glavna tema INA Sisak

Hoću! :)) Prozivat ću Inu tako da će se tresti od straha! ;->

A ako joj je plus to sto ju je napao jelenska onda dobro. Napao je i Sanadera i Vladu, vjerojatno i njima dajes plus za to?

Ovisi o razlogu. Načelno, to što desničari-šovinisti napadaju Sanadera, ide mu u plus. Svakako je dobro za Hrvatsku što je on pobijedio Ivića Pašalića u borbi za vlast u HDZ-u. A koliko sam jelenskaa ovdje upoznao - dobro je i što on više nije pri vrhu u HSS-u.

WTF, sta sad ako netko misli o necemu drugacije nego ti (odnos prema Srbima itd) onda je sve sto ikad kaze laz i krivo?

Ne.

Plusevi i minusi se zbrajaju, kakav će biti konačni rezultat, nije a priori nikad jasno. Ni za Petirku, ni za Sanadera, ni za Jelensku, ni za mene. (Ja sam sam sebi ukupno u minusu, doduše ne jako.)

Zoran Oštrić

  • ekologist, okolišni aktivist i aktivni demokrat
  • glavni tajnik stranke Zelena lista,
    pridružene članice Europske zelene stranke
Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci