Tagovi

30.travanj - dan Zrinskih i Frankopana

Malo ?e se ljudi sjetiti da je danas dan Zrinskih i Frankopana. Evo našeg doprinosa prisje?anju pradavnih hrvatskih junaka.

ZRINSKO•FRANKOPANSKA UROTA

Apsolutisti?ki i centralisti?ki potezi Habsburgovaca izazivali su otpor hrvatskoga i ugarskoga plemstva. Hrvatsko plemstvo vodilo je neprekidne ratove protiv Turskog carstva, brane?i svoje teritorije i nastoje?i osloboditi okupirane u Slavoniji, Bosni i Dalmaciji. Me?utim, Habsburgovci su bili zauzeti svojim dinastijskim interesima u Europi i nisu marili za obranu Hrvatske od Turaka, iako su se na to obvezali, stupivši 1527. na hrvatsko prijestolje (v. Cetinska povelja).

Zbog toga je glasoviti ratnik i vojskovo?a, hrvatski ban Nikola Zrinski, uz kojeg su pristali ugarski palatin Franjo Wesseleny i ostrogonski nadbiskup Juraj Lippay, odlu?io da se suprotstavi be?kom dvoru. Naime, suprotnosti izme?u be?kog dvora i hrvatskih velikaša osobito su se zaoštrile u ratu protiv Osmanlija 1663-1664., kada su turske ?ete krenule prema Be?u. Nikola Zrinski odbio je njihov napadaj na Štajersku, a njegov brat Petar pobijedio je tursku vojsku kod Oto?ca. Po?etkom 1664. Nikola je provalio na turski teritorij sve do Osijeka i zapalio glasoviti Sulejmanov most na Dravi. Kad su Osmanlije zauzeli Novi Zrin, utvrdu bana Nikole, koju je sagradio 1661. na uš?u Mure u Dravu, povukao se Nikola uz prosvjed iz rata, jer ga je ozlojedilo što mu austrijski vojskovo?a Montecuccoli nije došao sa carskim ?etama u pomo?, iako je bio utaboren nedaleko Novog Zrina. God. 1664. potukla je carska vojska Osmanlije kod Sv. Gottharda, no nije iskoristila pobjedu, štoviše, car Leopold I. sklopio je u Vašvaru sramotni mir, koji je teško uvrijedio hrvatske velikaše, jer je vratio Turcima sve hrvatske teritorije koje su hrvatski ratnici zauzeli.

Zbog toga su se velikaši po?eli otvoreno okupljati oko bana Nikole Zrinskoga. Katarina Frankopan, žena Petra Zrinskogt pregovarala je s francuskim poslanikom u Veneciji, ne bi li francuski kralj Louis XIV. preuzeo protektorat nad Ugarskom i Hrvatskom, te novcem i vojskom podupro ustanak protiv Leopolda. Louis je pristao na pregovore, ali je 1664. pod tajanstvenim okolnostima poginuo u lovu u Kuršane?kom lugu kraj ?akovca, vo?a urote Nikola Zrinski.

Na ?elo urote tada je stao Petar Zrinski, a urotnike je pogodila ubrzo i smrt palatina Wasselenya. Uz urotnike su, me?utim, pristali sudac Franjo Nadasdy, štajerski vlastelin Erazmo Tatenbach i gori?ki grof Thurn. Kada je Nijemac Herberstein imenovan karlova?kim generalom, Petar Zrinski se još odlu?nije pripremio za urotu, a uz njega su još pristali njegov šurjak F.K. Frankopan i zet Franjo Rakoczy. Pošto su pregovori s Francuskom, Poljskom i Mlecima ostali bez u?inka, naložio je Petar Zrinski svome kapetanu Franji Bukova?kom 1669. da po?e u Carigrad na pregovore s turskim sultanom. Petrova ponuda sadržavala je priznanje sultanova vrhovništva nad Hrvatskom i pla?anje danka, a za uzvrat bi Zrinski i njihovi potomci vladali suvereno u Hrvatskoj. Osim toga, Hrvati bi uživali slobodu vjere, a njihovo plemstvo stara prava i povlastice. Za pregovore je, me?utim, putem svojih diplomatskih predstavnika i uhoda u Carigradu, saznao be?ki dvor. Pregovori s Turcima su osim toga oslabili redove urotnika, jer su se od Petra okrenuli zagreba?ki nadbiskup Borkovi? i Kaptol, Nikola Erdoedy, Ivan Draškovi? i drugi velikaši. Uz njega su ustrajali njegovi podložnici, Banska krajina, te episkop u Mar?i Gavrilo Mijaki? (v. Pravoslavlje u Hrvatskoj).

Kada je urota otkrivena, Frankopan je, nakon dogovora u ?akovcu naredio kapetanu Gašparu ?olni?u da digne vojsku u Banskoj krajini. Petar je pokrenuo svoje podložnike na primorskim imanjima, a F.K. Frankopan je organizirao ustanak na ozaljskom vlastelinstvu, u Zagrebu, Turopolju i me?u plemstvom. Obojica su o?ekivali da ?e im, prema dogovoru, Turci prisko?iti u pomo?, ali se turske ?ete nisu pojavile.

Koncem ožujka 1670. porazio je general Herberstein Frankopanovu ?etu. To je bio i kraj vojni?kog ustanka. Zrinski je poslao na dvor kao pregovara?a zagreba?kog nadbiskupa Borkovi?a, a dvor je Zrinskom obe?ao sigurnost, ako do?e u Be? da se opravda.

No 30. III. 1670. proglasio je car i kralj Leopold Zrinskoga veleizdajnikom i oduzeo mu bansku ?ast, a carski general Spankau provalio je u posjed Zrinskih, Me?imurje. Zrinski i Frankopan odlu?ili su tada ipak oti?i u Be?. Me?utim, car je pogazio svoju rije? o sigurnosti, pa su obojica velikaša 18. IV. 1670. utamni?eni u Be?u.

Nakon sudskog procesa, koji je bio ilegalan, jer Zrinskom i Frankopanu mogao je suditi samo hrvatski plemi?ki sud, osu?eni su i smaknuti u Be?kom Novom Mjestu (Wiener Neustatt) 30. IV. 1671.

Smaknuti su tako?er F. Nadasdy i E. Tattenbach. Golema imanja Zrinskih i Frankopana prešla su dijelom u vlasništvo dvora, a dijelom ih je kralj podijelio odanim i podložnim plemi?ima, ve?inom strancima. Smaknu?em najja?ih hrvatskih velikaša Be? je zadugo u Hrvatskoj uništio svaki otpor svojoj apsolutisti? koj vladavin i.

Lit.: Posljednji Zrinski i Frankopani, Matica Hrvatska

IZVOR: Ivan Cerovac, Hrvatski politi?ki leksikon, Muenchen 1988.god.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neposredno pred smaknu?e Petar Zrinski napisao je svojoj ženi Katarini pismo koje ovdje donosimo.

Moje drago serce. Nemoj se žalostiti svrhu ovoga moga pisma, niti burkati. Polag Božjega dokan?anja sutra v deseti ore budu mene glavu sekli i… tvojemu bratcu. Danas smo mi jedan od drugoga sr?eno proš?enje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekove?ni velete, tebe prose?i, ako sam te u ?em zbuntaval, ali ti se u ?em zameril (koje ja dobro znam) oprosti mi. Budi Bog hvaljen, ja sam k smrti dobro pripravan, niti se plašim. Ja se ufam u Boga vsemogu?ega, koji me je na ovom svetu ponizil, da se tulikajše mene ho?e smilovati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra dojti ufam se) da se mi naukupa pred njegovem svetem tronušem u dike vekive?ne sastanemo… Ja sam vse na Božju volju ostavil. Ti se ništar ne žalosti, ar je to tak moralo biti. U Novem Mestu, pred zadnjim dnevom mojega življenja, 29 dan aprila meseca, o sedme ore podve?er, leta 1671. Naj te Gospodin Bog s mojum k?erju Auroru Veroniku blagoslovi!
grof Zrini Petar

Komentari

Zrinski, Frankopani, Tahiji

Zrinski, Frankopani, Tahiji i ostali su bili FEUDALCI, a ne HRVATI!

Hrvati su bili kmetovi od čijeg su CIJEĐENJA živjeli. Ti su kmetovi živjeli kao ljudska stoka u nastambama zajedno sa životinjskom stokom i stokom sitnog zuba
Samo da navedem jednu od ljepota feudalnog sistema: "prva noć".
To je za neupućene, kada se oženiš, ali ne konzumiraš brak tako dugo dok ti gazda ne konzumira ženu.

Feudalizam je bio sustav koji nije poznavao ni naciju ni narod nego leno, feud i vjernost kralju, caru, koji je dijelio posjede.
Obilježavanje njihova smaknuća nema nikakve veze sa Hrvatskom, hrvatsvom, narodom i nacijom.
Feudalci su se malo posvađali pa su se skratili za glave, pa šta...
U feudalnom poretku je feudalac u pravilu mogao skratiti kmeta za glavu i nikom ništa.
Zašto se ne obilježava ovako slavno godišnjica Seljačke bune u Stubici i Hvarske bune?
Možda zato da se ne bi narod "inspirirao" povijesnim primjerima kada je uzimao pravdu u vlastite ruke?
Možda zato što današnji društveno ekonomski sustav postaje nalik feudalizmu?
Iz neoliberalizma u neofeudalizam...????
Pa će vaši unuci slaviti Kutle, Kerume, Tododriće, Drke i ostale?
200 bogatih obitelji, to je feudalizam.
Tko šiša Zrinskog i Frankopana, nisu oni bili feudalci poput Lafayeta pa da čovjek ima simpatije prema njima.

Tko je glasao

@aleksandar, Zrinski,

@aleksandar,

Zrinski, Frankopani, Tahiji i ostali su bili FEUDALCI, a ne HRVATI!

Interesantno, kolega, još nisam čuo za tu narodnost, mislim feudalce, ali kako su mogući Bošnjaci (čitaj Muslimani s velikim M), vjerojatno, po toj logici se može i feudalcima omogućiti posebna narodnost.
Čovijek uči dok je živ i umre kao budala.

Onaj tko ne cijeni svoju povijest, ne cijeni ni tuđu, na svu sreću, dragi kolega, Vi ne predsavljate narod, već jedinku ( i to kukoljnu).
Narod koji nema prošlost i ne drži do nje, nema pravo ni na budućnost.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Nakon robovlasništva,

Nakon robovlasništva, feudalizam je idući ponižavajući društveni poredak za ljudski rod.

Nemaju oni veze sa nacionalnim osjećajem i nisu oni bili vlast "od naroda, za narod i po narodu" nego su tlačili sve koji su bili narod.

Inače, kada ono dolazi do formiranja nacija? Kraj 18. početak 19. stoljeća?
Da, trebao bih se korigirati - oni su bili Hrvati, ali to su bili takvi Hrvati kojima je drugi Hrvat bio plemić a ne kmet. A kmetovi su činili 95% stanovništva. Tim kmetovima je u 19.stoljeću buržoazija i građanstvo "otvorila" put da postanu NAROD.

Obilježavanje njihove pogibije je odavanje počasti feudalnom poretku.
Ponavljam, nema nijedan plemić veze sa nacionalnim osjećajem. Pa ni Zrinski ni Frankopan.

Kukolj je onaj koji se klanja feudalcu i koji "slavi" taj poredak.

Prošlost i povijest u Hrvata do kraja 1.svjetskog rata nema nikakve veze sa tim narodom nego sa debilnim pripadnicima plemstva koji su se kao zamorci međusobno parili (da uvečaju i očuvaju posjede) i od toga postajali hemofilični, debilni i na ostale načine umno zaostali.
Njemački i ruski car bili su bratići a britanski kralj im je bio stric (tetak, šta li već). Oni su se malo posvađali pa su u par mjeseci u svojim rovovskim bitkama pobili milijune PODANIKA. Tek tako, kao stoku.
Inače, vi Molotov biste sada bili PODANIK a ne građanin republike (kao što su Britanci podanici krune njenoga veličanstva), govorili biste kada bi vas se pitalo i u vašem prisustvu bi o vama plemići govorili u 3.licu jednine.

U svijesti feudalaca ne postoji NAROD, kmet mu je manje vrijedan od konja.
Zrinski niti nitko od te feudalističke bagre ne predstavlja nekoga u povijesti hrvatskog naroda kome bi taj NAROD trebao biti zahvalan za učinjena djela.
Šta je on to uradio, nije možda ubirao desetinu, nije zvao kmetove na tlaku - tko im je napravio te silne dvorce.? Jesu možda oni NAHRANILI I PLATILI one koji su im gradili te dvorce?
Da li je možda na svome feudu taj Zrinski i njegov Frankopan organizirao školstvo, javnu sigurnost, zdrastvenu zaštitu, mirovinsko osiguranje?
NA ŠTO TOČNO BI MI HRVATI TREBALI BITI PONOSNI U TIM FEUDALNIM ODNOSIMA IZ NAŠE PROŠLOSTI ???????????
@Molotov:"Narod koji nema prošlost i ne drži do nje, nema pravo ni na budućnost." - tu bih ja dodao: NAROD TREBA POZNAVATI SVOJU PROŠLOST KAKVA JE BILA I NE JE OSTAVLJATI POVJESNIČARIMA A SVE U CILJU BOLJE BUDUČNOSTI.
Poznavanje prave prirode feudalno-kmetskih odnosa u sasvim drugačije svijetlo baca današnje odnose:
nemamo mi kapitalizam - niti neoliberalizam - mi sa svojih "200 bogatih obitelji" i njihovim vazalima srljamo ravno u NEOFEUDALIZAM.
U tu će tek sve nacije, a najprije male kakva je naša - izumrijeti, rastočitii se, pretočiti, nestati...

Tko je glasao

@Ivan Cerovac, Lijepo je da

@Ivan Cerovac,

Lijepo je da se netko sjeti hrvatskih povijesnih junaka i njhove mučeničke smrti.
Nu, napisali ste da su to posljednji Zrinski i Frankopani. Za Frankopane je to možda točno, ali podsjetio bih Vas na Ivana Antuna Zrinskog, koji je umro u tamnici.
Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

G. Cerovac, ovo je zaista

G. Cerovac,
ovo je zaista posebno dobar tekst u spomen herojima iz davnije prošlosti, koje nikako ne smijemo zaboraviti.
Kao što ne smijemo zaboraviti niti jednog branitelja domovine koji je za nju dao najuzvišeniju žrtvu, svoj život, svoje mlade godine, svoje vrijeme.
Hvala Vam što ste tekst završili ovim poetskim pismom Zrinskog svojoj ženi.
Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci