Tagovi

Zašto baš takva porezna reforma?

Nakon prvih probnih balona o mogu?oj izvedbi mini porezne reforme, Vlada je izašla i sa konkretnim brojkama, kojim se porezne stope za oporezivanje dohotka sa ?etiri porezna razreda (15, 25, 35 i 45 posto) svode na tri (12, 25 i 40 posto). Dobar pregled izmjena napravio je Daniel N. u svom dnevniku Što donose novi porezi? . U biti, generalno gledano, ova porezna mini-reforma donosi rastere?enje porezne presije na prihode gra?ana – no zamjerke na na?in izvedbe, koje sam iznio u dnevniku Kad Superhik spašava državu... i dalje ostaju. Smatram da se ova mjera sprovela na loš na?in i sa društveno nepoželjnim posljedicama. Evo i zašto.

Poreznom reformom Vlada je promijenila dva parametra: broj poreznih razreda sa ?etiri na tri (te time, automatski i raspon primanja na koje se odnosi pojedina porezna stopa), te visinu poreznih stopa, uvode?i 12 umjesto 15 posto, te 40 umjesto 35 i 45 posto. Obje promjene imaju problemati?ne poslijedice.

Prvo, što se ti?e broja poreznih razreda. Porezni razredi postoje kao na?in progresivnog oporezivanja prihoda – oni sa ve?im primanjima pla?aju ve?i porez. Upravo je taj progresivan na?in oporezivanja tekovina europskog pristupa socijalnoj državi. Suprotnost tom konceptu predstavlja "flat rate" porez, gdje se svima, bez obzira na visinu prihoda, obra?unava jednaka porezna stopa.

Osim što ve?i broj poreznih razreda predstavlja ve?i odmak od "flat rate" poreza, on osigurava i da izme?u pojedinih poreznih razreda nema velikih skokova u poreznom optere?enju. Na taj na?in su prelasci iz jednog poreznog razreda u drugi blaži, i destimuliraju pokušaje prikrivanja prihoda kako bi se izbjeglo oporezivanje po višoj stopi.

Zagovornici manjeg broja poreznih razreda zagovaraju "jednostavnost" kao prednost takvog sustava, no podsjetio bih da je upravo "flat rate" porez najjednostavniji za obra?unati, ali ujedno i društveno najnepravedniji. Sam prelazak sa ?etiri na tri stope ne?e bitno pridonjeti jednostavnosti, ali ho?e dodatno narušiti socijalnu ravnotežu, kao što ?u kasnije pokazati.

Osim broja poreznih razreda, problemati?ne su i visine novih stopa – to?nije, najproblemati?nijom smatram promjenom stope za najviša primanja: od 45 posto u 40 posto. Tim potezom, porezna reforma najviše ide na ruku najbogatijima, kojima ?e mjese?na primanja narasti ?ak i za nekoliko tisu?a kuna. Ukoliko uzmemo u obzir ?injenicu da su u razdoblju prije krize (u kojemu je ta ista kriza i generirana), najbolje prolazili upravo oni sa najvišim primanjima, pravedno je o?ekivati da ?e taj sloj stanovništva ponjeti i ve?i teret krize – a ne obratno, da njihova primanja u kriznom periodu najviše narastu.

Nadalje, i sama je Vlada istaknula da u poreznu reformu ide sa ciljem pove?anja prihoda gra?ana, kako bi potaknula potrošnju. Pa bih volio ?uti i odgovor na pitanje – da li na potrošnju stanovništva više utje?e pove?anje jedne pla?e za 2000 kuna, ili pove?anje deset pla?a za 200 kuna?

?ak i da je iz nekog razloga opravdano smanjenje ?etiri porezna razreda na tri, Vlada je mogla, zapravo trebala, obaviti bolji posao. Kao usporebu sa Vladinim prijedlogom, evo jednog poreznog prijedloga sklepanog u dvadesetak minuta, koji i sa tri porezna razreda vrši puno bolju redistribuciju poreznog optere?enja:

Na ovom grafu su prikazani efekti dva prijedloga promjene poreznog sustava. Plavi stupci predstavljaju razliku u neto pla?i prije i nakon primjene Vladinog prijedloga (obra?unatog bez hara?a, a sa zagreba?kim prirezom), dok crveni stupci predstavljaju razliku u neto pla?i slijede?e izmjene poreznih razreda:

Na osnovicu umanjenu za porezni odbitak od 1800 kuna porez se pla?a u tri razreda: na dio pla?e do 5400 kuna porez od 10%, na dio pla?e od 5400 do 14400 kuna porez od 30%, te na dio pla?e ve?i od 14400 kuna porez od 45%.

Tu je isti graf koji pokazuje promjenu u postotku u odnosu na prethodni neto:

Prijedlog je složen u pola sata, tako da ne raspolažem sa analizom ukupnog djelovanja na porezne prihode države (zapravo, lokalne samouprave, no to je pak posebna pri?a), no ve? kao takav pokazuje puno kvalitetnije socijalne efekte za pojedinca – najve?i dobitnici (kako u apsolutnom iznosu, tako i u postotku) su primanja do 12000 kuna (s naglaskom na prosje?nu pla?u od oko 5500 kuna, na kojoj bi se dobilo oko 390 kuna), dok najve?i prihodi bilježe gubitak, ali u fiksnom iznosu od 640 kuna, što za velike pla?e predstavlja manje od 2%. Dakle, tri puta manje od onoga što im sada Šuker uzima kroz hara?.

Dakle, socijalno osjetljive opcije postoje, ali ih se o?igledno nije željelo iskoristiti – ve? je porez najbogatijima sa 45 na 40 posto spuštem namjerno. Pa se moram zapitati dvije stvari – nije li to smanjenje poreza najbogatijima jedna od poluga kojom HDZ namjerava popuniti vlastitu kasu nakon što se politi?kim strankama (opravdano) smanje prora?unski prihodi za 10%? I drugo, kolika su primanja premijerkinih savjetnika koji su slagali ovaj prijedlog? Da li, npr. Škegro, na svoja primanja pla?a najvišu stopu poreza, i nije li se ovom reformom doveo u sukob interesa?

Za sam kraj, evo i pregleda broja poreznih razreda i najviših stopa poreza koje se koriste u nekoliko zemalja Europe. Mislim da podaci govore dovoljno sami za sebe, bez potrebe za daljnjim komentiranjem:

  • Austrija - 4 porezna razreda, 50% najviša stopa
  • Belgija - 5 porezna razreda, 50% najviša stopa
  • ?eška - 4 porezna razreda, 32% najviša stopa
  • Danska - 3 porezna razreda, 60% najviša stopa
  • Francuska - 6 porezna razreda, 52,75% najviša stopa
  • Njema?ka - 3 porezna razreda, 45% najviša stopa
  • Nizozemska - 4 porezna razreda, 52% najviša stopa
  • Portugal - 6 porezna razreda, 40% najviša stopa

Komentari

Odlična analiza. Detaljna,

Odlična analiza.
Detaljna, precizna, jasna.
Brojke govore same za sebe. HDZ je odlučio stimulirati bogate da budu još bogatiji, a siromašnima tih 100 kuna ionako neće previše pomoći.

Tko je glasao

Aktualne stope i porezni

Aktualne stope i porezni razredi * Do 3.600 kuna - 15 %

* Od 3.600 do 9.000 - 25 %

* Od 9.000 do 25.200 - 35 %

* Iznad 25.200 - 45 %

Nove stope i porezni razredi

Do 3.600 kuna - 12 %

Od 3.600 do 10.800 - 25 %

Iznad 10.800 kuna - 40 %

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Draga nam Jaca Kosor krasno

Draga nam Jaca Kosor krasno je i sa velikom dozom skrušenosti i socijalne osjetljivosti izjavila da se
država odriće dijela novaca u korist plaća i bla,bla,bla.
Nije našla za shodno da narodu objasni da se država ne odriće baš ničega, nego novce uzima od
lokalne samouprave koja će tim potezom skrahirati do kraja.

Tko je glasao

Lokalna uprava neće

Lokalna uprava neće skrahirati, jer je uvijek imala nadprosječne plaće, čak isplaćivala ogromne božićnice i ostalo. Pogledaj malo kolike su plaće i ostali dodaci plaćama primjerice u Gradu Rijeci, a vjerujem da ni drugdje nije drukčije. Baš bi bilo zgodno da napišeš post na tu temu i daš nam konkretne podatke.

My Soul

Tko je glasao

Meni to izgleda kao da smo

Meni to izgleda kao da smo na pola puta do Portugala.
Izabrana je najgora varijanta, umjesto najbolje (primjer Danske).

Tko je glasao

blade777, nisi jedini koji

blade777, nisi jedini koji je uočio da smo na pola puta do Portugala i ježi se znajući da je deviza bande lopovske glasi; idemo dalje!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Uzalud je trud pretakati iz

Uzalud je trud pretakati iz šupljega u prazno. Ova analiza je na tragu Vladina nastojanja: oduzeti većini, kako bi se dalo manjini. Zapravo se radi o davanju značaja nečemu što značaj uopće nema. Po meni bi bilo puno produktivnije baviti se osposobljavanjem građana da zarade ili stvore puno veće prihode od sadašnjih, pa onda uopće ne bi bilo važno koliko će tko platiti poreznih davanja.

Poznata je stvar da je novac način razmišljanja. Svi oni koji nemaju razvijenu financijsku inteligenciju i ne znaju razmišljati o novcu na način bogataša, taj novac nikada neće imati. I to je sva mudrost. Baviti se otimanjem novca, njegovom redistribucijom nakon pljačke i slične mistifikacije novca su tipične za ekonomske neznalice. Međutim, nema sreće i prosperiteta na tuđem kapitalu.

Mislim da bi autor puno bolje iskoristio svoje znanje i potencijal kada bi se prestao fascinirati budalama i njihovim maloumnim uratcima, a više se okrenuo praktičnom podizanju financijske inteligencije publike kojoj se obraća. Malo više ciljane proaktivnosti ne bi škodilo, a moglo bi puno pomoći. Svima, a ne samo njima.

Tko je glasao

koji su ovo jeftini

koji su ovo jeftini pokušaji manipulacije, ne vjerujem! odabere države ko fol slučajnim odabirom i većina ih ima višu stopu od hrvatske. i većina ih je daleko bogatija od hrvatske. pa bi valjda čitatelj trebao zaključiti da su ih visoke stope poreza dovele do tog bogatstva.
ajmo pogledat tranzicijske zemlje: slovenija 41%, slovačka 19%, srbija 15%, rumunjska 16%, litva 24%, latvija 25%, estonija 21% , mađarska 36%, češka 15%( 32% su imali 2007), bugarska 10%, poljska 32%. pa o čemu ti zaboga pričaš? koga pokušavaš prevariti? hrvatskih 45% je najviše među tranzicijskim zemalja, a novih 40% će je staviti na drugo mjesto među tranzicijskih zemljama. hrvatska i sa novom stopom spada u grupu zemalja sa najvišim stopama poreza na dobit u svijetu!

Tko je glasao

Podaci na koje linkaš

Podaci na koje linkaš (barem za Dansku) su zastarjeli. Maksimalna ukupna porezna stopa za 2010. godinu je 51.5%. Tri porezna razreda koja se spominju, su reducirana na dva: temeljni (3.67%) koji se plaća na poreznu osnovicu (nakon oduzimanja 16% za zdravstvo i tržište rada, te osobnog odbitka od oko 5800 EUR/god., te ostalih individualnih odbitaka), te vršni porez (15%) koji se plaća na oporezivi dio dohotka koji prelazi 52,300 EUR/god. Osim spomenutih, plaća se i općinski porez, u rasponu od 20-25% na poreznu osnovicu, te dobrovoljni crkveni porez.

The Observer

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci