Tagovi

Zašti?eni stanari i nezašti?eni vlasnici

Strašne pri?e. Nisam imao pojma o svemu tome. Je, spominjalo se i sje?am se rasprava, ali nisu me se "uhvatile". Toliko kvarenja života.. natezanja po sudovima, neizvjesnosti, loših emocija..

Ljudi, i jedni i drugi ste u pravu.

Što se tu dogodilo?
Država, kvartovski buli, je došla na školsko igralište. Vidjela u ranijim raspravama spomenuti Rolex kod malog Ivice :) (gorki smajli?). Uzela sat pod "Daj da vidim iz svoje ruke", i dala ga malom Perici na trajno korištenje. Perica mora korištenje pla?ati jednu sli?icu Ž.C.-a godišnje. Država uzme svoju sli?ku, napiše na zidu škole "Perica ima pravo na sat" i ode doma, a Ivica i Perica ostanu na igralištu natezati se ?iji je i tko ima pravo na sat. I tako se natežu godinama.

Iz ovoga ja vidim da su oba naša junaka u pravu. Država je ta koja je zakuhala situaciju i koja mora za to odgovarati. Vrijeme je za "Ko nas bre zavadi?". Koliko energije ste i jedni i drugi potrošili u me?usobnoj borbi, umjesto da se okrenete zajedno prema pravom krivcu!

I jednima i drugima su ugrožena ili pogažena neka prava, ni jedni ni drugi se ne možete iskobeljati iz ove situacije i po?eti normalno i neoptere?eno živjeti. Pa dajte, ljudi, okrenite telefon i porazgovarajte se o tome kako sve ovo riješiti na obostrano zadovoljstvo.

Sus ekipa - država vam je dala neka prava, i to je u redu. Ono što nije u redu je to da ta vaša prava idu na ra?un nekih pojedinaca, ni krivih ni dužnih. Inzistirajte na tome da država iz svojih sredstava osigura uvjete za ostvarenje tih prava koja je dala.

Vlasni?ka ekipa - budite strpljivi (da, da, znam). Zanemarite nerealne zahtjeve stanara (kao gospo?e iz Dubrovnika kojoj nije bilo dovoljno 90.000 novaca). Ako ste trpili toliko dugo, nemojte sad po?eti pucati.

Jasno mi je da sus ekipa satove osje?a kao svoje jer ih toliko dugo nosi, ali to je osje?aj. Pravo vlasništva se ipak dokazuje dokumentima, a ne osje?ajima.

Jasno mi je da vlasnici kad ih netko godinama zajebava na kraju puknu. Ne pritiš?ite te ljude, oni stvarno nisu ništa krivi. Okej, neki su prgavi, neki su glupi, neki se prave glupi, ali to sve skupa ne smije biti razlog za maltretiranje. Siguran sam da bi se i vi na njihovom mjestu, u prosjeku, jednako ponašali.

Meni, sa strane, presuda evropskog suda poslije površnog prvog ?itanja zvu?i pošteno i pravedno. Svi skupa je pažljivo pro?itajte još koji put (a i ja ?u), bez obzira na eventualne nepravilnosti uz koje je donešena.

Zajedno, kao ošte?ene strane tražite svoja prava! Vi jeste, i jedni i drugi, ovdje ošte?ene strane. Na razli?ite na?ine, ali svi ste ošte?eni u svojim pravima.

Ne obazirite se na eventualne korumpiranosti sudova, ni na bilo kakve druge opstrukcije.

Sretno, ljudi.

Komentari

E moji "zaštićeni

E moji "zaštićeni najmoprimci" ...
Pitanje rješavanja stambenih problema "zaštićenih najmoprimaca" u stanovima u privatnom vlasništvu, zakonima je predviđeno, i to PRESELJENJEM STANARA IZ STANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU i to :

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju Članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim
UKAZ
o proglašenju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Proglašavam Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 31. svibnja l991. godine.
Klasa: O11-O1/91-O1/38
Urbroj: 71-91-I
Zagreb, 3. lipnja 1991.
PredsjednikRepublike Hrvatske
dr. Franjo Tudman, v. r.
ZAKON o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
Članak 24.
Novac koji se ostvari prodajom stanova, koje prodaju općina odnosno grad, u roku pet godina nakon stupanja na snagu ovoga zakona koristi se:
1. 90% za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu, za nadoknadu stanarima u privatnom vlasništvu kada kupuju drugi stan, za isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima za prisilno oduzete nekretnine, za nadoknadu stanarima - građanskim osobama kod kupnje stana iz stambenog fonda Jugoslavenske narodne armije, za nadoknadu stanarina vlasnicima stana u slučajevima odredenim posebnim propisima.
-------------------------------------------------------------------------

ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Klasa: 370-01/92-01/09
Zagreb, 25. lipnja 1992.
Predsjednik Zakonodavno-pravne komisije Sabora Republike Hrvatske
Ante Klarić, dipl. iur., v. r.
ZAKON
o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
(pročišćeni tekst)
Članak 27.
Novac koji se ostvari prodajom stanova, koje prodaju općina, odnosno grad, u roku pet godina nakon stupanja na snagu ovoga zakona koristi se:
1. 90% za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu, te za preseljenje stanara kojima su stanovi srušeni u oružanoj agresiji, za nadoknadu stanarima u privatnom vlasništvu kada kupuju drugi stan, za isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima za prisilno oduzete nekretnine, za nadoknadu stanarina vlasnicima stana, u slučajevima odredenim posebnim propisima,
2. 10% za nepovratnu pripomoć u pribavljanju stanova roditeljima s troje i više djece i drugim osobama bez stana u slučajevima određenim zakonom.
--------------------------------------------------------------------------------

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1995.
Broj: 01-95-1349/1
Zagreb, 31. srpnja 1995.
Predsjednik Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
Članak 11.
članak 27. mijenja se i glasi:
" Novac koji se ostvari prodajom stanova koje prodaju općina ili grad, odnosno Grad Zagreb doznačuje se u visini od 55% u državni proračun na poseban račun. 45% sredstava zadržava prodavatelj i koristi za:
- rješavanje stambenih pitanja socijalno ugroženih osoba,
- isplatu vlasnicima stanova iz članka 34. ovoga Zakona,
- osiguranje stanova nositeljima stanarskog prava iz članka 8. ovoga Zakona.
------------------------------------------------------------------------------
E moji "zaštićeni", jeli Vam sada jasno da kucate na kriva vrata ...., ostavite tuđe vlasništvo, tražite u svojim gradovima gdje je prikupljeni novac i njime rješavajte, po Zakonu, svoje stambene probleme. Svakako novca je prikupljeno više nego što je su Vaše potrebe ....

Tko je glasao

Kako bih malo smirija

Kako bih malo smirija situaciju među komentatorima i potaka diskusiju
navodim sljedeće.
U Zadru većina nekretnina je bila u vlasništvu talijana i boljševici
su je dali rvatima. Triba li iseliti rvate i nasljednicima vratit te kuće.
U okolici Nina zemlja na kojoj su nikla naselja oduzela je kraljevina
jugoslavija dvadesetih godina austriskoj obitelji. Triba li vratit zemlju potomcima ?
Veliki dija otoka Molata bija je od talijanskih obitelji . Tribali im vratit?.
Naciolizacija, ekspropiacija i druge metode korekcije ili otimačine
nisu specialitet samo komunista nego i kapitalista.
Čuvenu naciolizaciju u dalmaciji je učinija kralj aca jugoslovenski
di je u kaštelima i po otocima podilija svitu zemlju.
Mnogi bi se iznenadili kad bi neko vratija oteto samo u zadnjih sto godin. Onda bi svatili da je ono šta im je didovina bilo samo radno misto
ponosnog dide a zemljica bila crkvena ili nekog ondašnjeg tajkuna.

Ispričaću vam kako je besmisleno sudski oli ti pravno to tražit.

Dida meni bliske osobe se tužaka sa bivšom državom jerbo mu je oduzet voćnjak da bi Bobis ima di parkirat svoje dostavne kamione.
Kad je dočeka svoju državu ona je Bobis prodala svom čoviku a
ovi sljedećem i tako je šeta Bobis dok ni posta hotel.
Dida je umra a nasljednici kad su se istrošili prekinuli sudovanje sa
državom i svim tim koji su Bobis kupovali. Sad je tamo parking za aute
mađarskih i njemačkih turista.
Dida je bija u partizane ,sin i zet u gardi a unuci siguro neće ratovat
za nijednu državu.

Tko je glasao

Evo kako se to rješava u

Evo kako se to rješava u Europi npr. slovački zahtjevi ....
Ovjereni prijevod sa slovačkog jezika
Ovaj prijevod sastoji se od
stranica 1 / listova 1
Broj ovjere: 311/2009
Datum: 18. mjna2009.

Podnesci tijelima EU
TUŽBA EUROPSKOM SUDU ZA LJUDSKA PRAVA
U mjesecu svibnju 2009. godine nekoliko je desetaka vlasnika nekretnina pod zaštitom našeg
udruženja „Europskom sudu za ljudska prava" podnijelo žalbu, u kojoj podnositelji iste Europskom
sudu za ljudska prava u meritumu stvari zajednički predlažu:
1. da prihvatljivom proglasi žalbu na povredu članka 1. Protokola dodatka Dogovoru o zaštiti
ljudskih prava i temeljnih sloboda što samostalno, što u povezanosti s člancima 13. i 14.
Dogovora;
2. da odluči d a j e došlo do povrede članka 1. Protokola dodatka Dogovoru o zaštiti ljudskih
prava i temeljnih sloboda;
3. da odluči da je došlo do povrede članaka 13. i 14. Dogovora o zaštiti ljudskih prava i
temeljnih sloboda u svezi s čl. 1. Protokola dodatka Dogovoru o zaštiti ljudskih prava i
temeljnih sloboda;
4. da odluči da visoka ugovorna strana - Republika Slovačka je svakome od podnositelja tužbe
dužna isplatiti neimovinsku odštetu u iznosu od 50.000 Eura (slovima pedeset tisuća Eura),kao i naknadu za stvarnu štetu, i to sve u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti ove odluke.
Traženi su iznosi privremeni. Nakon donošenja odluke od strane Europskog suda za ljudska prava
podnositelji tužbe pridržavaju pravo po svakom pojedinom slučaju izračunati stvarnu štetu koja je
učinjena na temelju primjenjivanja naplate regulirane najamnine za njihovu imovinu od trenutka
stjecanja vlasničkih prava na istu od strane podnositelja ove tužbe, odnosno od strane njihovih
pravnih prethodnika, pa sve do danas.
Podnositelji ove tužbe također pridržavaju pravo izračunati sudske troškove koji se sastoje od
troškova vođenja postupka i troškova pravnog zastupanja, a koji će nastati u vezi s podnošenjem
ove žalbe. Ovi će troškovi biti uvećani za eventualni porez.
Budući da se u međuvremenu javilo još nekoliko vlasnika koji se žele priključiti podnesenoj tužbi,
predviđeni termin proširenja tužbe za daljnje vlasnike je rujan 2009.
2. Žalba Europskoj komisiji
Dana 04.02.2009. godine naše je udruženje poslalo u Bruxelles podnesak „Žalbu komisiji
Europskih zajednica" u svezi koje smo iznijeli prigovor na ove činjenice:
primjena odredaba slovačke legislative u vezi s reguliranom najamninom (prvenstveno zakon o
cijenama i prihodu) predstavlja u praksi zadiranje u samu bit slobode poduzetničke djelatnosti
zagarantirane u člancima 43. i 49. Ugovora o osnivanju EZ koji se daju izravno aplicirati u odnosu na
inozemne subjekte koji obavljaju poduzetničku djelatnost na teritoriju Republike Slovačke,
primjena odredaba slovačke legislative u vezi s reguliranom najamninom (prvenstveno zakon o
cijenama i prihodu) predstavlja u praksi zadiranje u samu bit nesmetanog i slobodnog kretanja kapitala
zagarantiranog člankom 56. Ugovora o osnivanju EZ koji je moguće izravno aplicirati u odnosu na
inozemne subjekte koji obavljaju poduzetničku djelatnost na teritoriju Republike Slovačke,
primjena odredaba slovačke legislative u vezi s reguliranom najamninom (ponajprije zakon o
cijenama i prihodu) predstavlja u praksi zadiranje u jednakost odnosno nediskriminaciju pa i zadiranje
u pravo na imovinu, što sve spada u sveopće principe prava zajednice.
3. Tužba u Strasbourg
Posredstvom udruženja članovi mogu potraživati odštetu za štetu učinjenu prisilnim
iznajmljivanjem stanova ispod cijene uobičajene na dotičnom mjestu i u dotičnom vremenu. Tužba će
biti upućena Europskom sudu za ljudska prava sa sjedištem u Strasbourgu.
Šteta će se izračunavati za razdoblje od povrata nekretnine prvobitnom vlasniku odnosno
njegovom pravnom slijedniku ( približno godina 1992., 1993.) pa sve do danas, odnosno do trenutka
primjene regulirane najamnine za pojedine stanove. Tekst tužbe je pripremljen, a posao oko skupljanja
potrebnih isprava koje će služiti kao dokaz opravdanosti zahtjeva u završnoj je fazi. Termin podneska
je ožujak 2009. godina.
Ja, Miroslava Špalj, prof., stalni sudski tumač za slovački jezik, imenovana rješenjem predsjednika
Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-162/07 od 20. veljače 2007.g. potvrđujem da gornji prijevod potpuno
odgovara izvorniku sastavljenom na slovačkom jeziku.
Broj ovjere: 311/2009
U Zagrebu dana 18. rujna 2009.

- kraj prijevoda

Tko je glasao

Bez komentara: Slobodan

Bez komentara: Slobodan Šnajder, Novi list, 27. ožujka 2010.
Sjaši kurto, da uzjaše Murta!
"Godine 1945. država je tek nastajala. Oni koji su došli iz šume bili su često vrlo srditi. Mnogima su spaljena ognjišta, većina ih nije imala ni šila ni ognjila, ni mačeta ni kučeta. Bilo im je svima malo dozlogrdilo pokrivati se nebom i prati se rosom. Oni koji su još prebivali u stanovima, često u luksuznim zagrebačkim stanovima "visokog stropa", sa secesijskim štukaturama na fasadama, nisu toliko htjeli iskušati strpljenje tih iz šume; ta svi su znali koliko su "šumari" nestrpljivi. Ljudi "prvoga sata" doduše, za razliku od Pavelićeve garniture koja je doperjala iz talijanske ili mađarske emigracije, bili su uglavnom pod zemljom: najbolji "kadar" Titove revolucijeuglavnom je pao. Ali je zato bilo mnogo "korisnika"; stanova i drugih dobara jedva da je bilo dovoljno, pa su tu činjenicu morali platiti i mnogi od onih koji se ni na koji način nisu ogriješili o "humanizam"."

Tko je glasao

Bez komentara: Miljenko

Bez komentara:
Miljenko Smoje: VELO MISTO
197. HIGIJENA
Stisla je zima, a Papundek se, gol do pasa, pere u dvoru. Marjeta mu u lavaman lije vodu i dodaje šugaman. Dok se on tare, već ga čeka sa čistom šumprešanom košuljon. Ana silazi na stepenice sa boršon za spise ispod ruke, popravlja kosu, namišća partizansku kapu.
- Znaš, majko - tare se papundek - drugovi su mi ponudili jedan stan na Bačvice, sa banjom i telefonom.
-Zašto baš tebi? - pita Marjeta.
- Jer radin takav posal da mi triba telefon.
- A kako ćeš stan namistit? - dodaje mu ona košulju.
- Već je namišćen.
- Čini sinko, kako očeš, ali čini mi se da jima svita kome su bombe sve srušile, kome je stan potribniji nego tebi.
- Dođite vidit, majko! papundek je za vas izabra najlipšu sobu, sa balkonom iznad đardina! - govori jon Ana.
- Ajte vi, dico, ja ću ostat, meni nije tisno! - zagleda se marjeta u svoju kućicu, u kojoj je cili život provela. Miluje pogledom ponistre, solare i misli na mladost i svoga muža. papundek vidi da se ona zagledala, pa je zagrli:
- More biut da jemaš i prav. Nije ni meni mrska ova kaleta.
- Zafali drugovima; ako ne moreš bez telefona, neka ti ga uvedu! - ispratila ih je do vrat dvora.
Džip ji je čeka na dno kalete. Putem nisu progovorili. Tek kad je krenija, zapita je:
- Šta ti govoriš? Ne slažeš se?!
- Šta se ja iman slagat ili ne slagat! - suvo je odgovorila Ana i nakon stanke nadodala: - Teško se kupat u maštil, bilo bi lipo imat banj i teplu vodu.
- Bilo bi više higijene, ali ne bismo bili čišći nego u staru kuću - odgovari jon Papundek.

Tko je glasao

Sa žaljenjem konstatiram da

Sa žaljenjem konstatiram da je rasprava potpuno "Ja sam u pravu, a ti si konj!" tonirana, i ne vidim joj više smisao.
Komentatorima preporučam još jedno iščitavanje bloga i zanemarivanje svih, a pogotovo vlastitih komentara, a mraka molim da bloka daljnje trolanje.
l.p.p.p.

Tko je glasao

Bez komentara: Udruženje

Bez komentara: Udruženje korisnika stanova u privatnom vlasništvu u Srbiji. Pollitika.com sub 04/04/2009 - 18:02 - sus
"Udruženje stanara u stanovima u svojini građana beleži još mnogo sličnih slučajeva. Smatraju da su nevolje u kojima su se našli isključivo krivicom države nedovoljno poznate široj javnosti. Kad ljudi čuju za njihove teškoće, uglavnom nehajno reaguju, tvrdeći da su oni "relikt komunizma" i da su "partizanski komesari koji su oteli pošteno stečenu imovinu poštenih ljudi"".

Tko je glasao

Plavi patuljče, podsjećaš

Plavi patuljče, podsjećaš me na onaj istiniti događaj koji se zbio kada se urušavla SFRJ - tada je jedan visoki dužnosnik vikao - zaustavite Reuters!Istina je voda duboka (M. Pejković) i ne može se zaustaviti! Istina se zaustavljala 10-ak godina i došli smo u situaciju da će porezni obveznici morati isplatiti vlasnicima nekoliko milijardi kuna! Bolje je da se zna što nas čeka i što prije se suočiti s istnom!
Dakle, ja bi napisao jedan ispravak krive tvrdnje, a ima ih nekoliko u uvodnom dnevniku kojega potpisuje drmed.
Kad se Ali Baba i 150 hajduka (Sorić i 150 majmoprimaca i to još zaštićenih (od koga, čega) obratilo Sudu u Strasbourgu, e radi otkupa privatnih stanova u bescijenje, tada o Sudu nije govorio s omalovažavanjem kao sada. U stilu, "neke presude, neke stanodavke, koja se nas ne tiče"! Sada se Sud i njegove presude nas ne tiču!?
A o čemu se radi. Presude Suda u Strasbourgu se nas itekako tiču, a što se može zaključiti kada se pročitaju zakljuci znanstvenog rada gđe Lidije Lukine Karajković, objavljeni u Zborniku radova Pravnog Fakultete u Zagrebu (Naslv rada je: Prikaz odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu protiv Republike Hrvatske.
Zaključak se prenosi u cijelosti:
Prikaz presuda i odluka protiv Hrvatske Republike u Strasbourgu upućuje na nekoliko činjenica. Jedna, dobro poznata jest neučinkovitost hrvatskog pravosuđa.
Zatim upućuje se na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva s Konvencijom i praksom Suda.
U isto vrijeme upućuje se na potrebu nastaviti s edukacijom svih sudionika u postupcima pred hrvatskim nadležnim tijelima i sudovima kako bi se i primjenom postojećih propisa praksa domaćih sudova i upravnih tijela uskladila sa sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.
Poznavanje same Konvencije nije dovoljno. Za uspješnu primjenu Konvencije potrebo je POZNAVATI PRAKSU SUDA. Kao što se vidi iz ovoga prikaza, kriteriji za PRIMJENU KONVENCIJE RAZRAĐENI SU PRAKSOM SUDA, i tamo gdje Sud odlučuje samostalno, drži su utvrđenih kriterija. Upravo poznavanje tih kriterija i prakse Suda TREBA BITI PUTOKAZ pravnicima u Hrvatskoj, bilo SUCIMA pri donošenju odluka, bilo ODVJETNICIMA u zastupanju stranaka pred Sudom, odnosno drugim zainteresiranim subjektima, ne samo radi postupaka pred Sudom nego i radi vođenja postupaka u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Stvarno mi je nejasno što

Stvarno mi je nejasno što si tolko ljut na te ljude što je država uselila
prije tolko godina.
Pa svima je jasno da to triba platit država odnosno mi. To je kap u moru dugova što ćemo platiti.
Cilo vrime vriđaš i pucaš po pogrešnima.

Tko je glasao

Radi znanja i ravnanja svima

Radi znanja i ravnanja svima koji su zaintetresirani ponovo prenosim izvod iz Rezolucije 1708 Vijeća Europe iz 2010.g.:
10.4.
Pozivaju se države članice da osiguraju da prethodna sustanarska ili STANARSKA PRAVA u odnosu na društvene prostore ili druge analogne oblike vlasništva doma koji su postojali u bivšim komunističkim sustavima, budu PRIZNATA I ZAŠTIĆENA KAO DOMOVI u smislu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima I KAO IMOVINA u smislu članka 1. prvog Protokola ove konvencije;
Naravno da se svi mi oštećeni VLASNICI STANARSKIH PRAVA smatramo i IZBJEGLICAMA u vlastitom stanu nakon što nam je diskriminirajućim ZNS iz 1996. oteta egzistencija.
„Hrvatski predsjednik Ivo Josipović inicirat će prema Vladi RH zahtjev da se u saborsku proceduru upute dugoočekivane izmjene Zakona o najmu stanova i Zakon o prodaji stanova kako bi se kategoriji tzv. "zaštićenih najmoprimaca" vratilo stanarsko pravo i pravo na otkup oduzeto tijekom 90-tih donošenjem te sporne regulative.
Povod za inicijativu bio je susret predsjednika Josipovića s predstavnicima Saveza udruga stanara Hrvatske koji su ga informirali o prihvaćanju Rezolucije 1708 Odbora za migracije Vijeća Europe koja izbjeglicama i prognanicima s oduzetom imovinom tijekom rata, TE OSTALIM BIVŠIM NOSITELJIMA STANARSKOG PRAVA JAMČI PRAVO NA IMOVINU I KROV NAD GLAVOM.“
U konkretnom slučaju bivši nositelji stanarskog prava srozani su na kategoriju zaštićenih najmoprimaca što god to značilo ali u konačnici PODSTANARI koji to nikada nisu bili i koji ovise o volji nominalnih vlasnika. Nema ženidbe, djece, uobičajenog načina života, posjete bilo koga bez dozvole "najmodavca". Pa to je sramota za civilizirani svijet. Osim toga, čl. 140. Ustava RH jasno govori da su sklopljeni i ratificirani Međunarodni ugovori dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi oni su čak iznad domaćih zakona. Zakoni koji su još uvijek na snazi krše ratificirani međunarodni ugovor i spomenuti ustavni članak kao i odredbu o socijalnoj državi i pravu građana na dom.
Opet, pametnom dosta a ostali neka piju na svoj račun.

Tko je glasao

E moji "zaštićeni

E moji "zaštićeni najmoprimci"...., učite od Gospara...
"Vi dolazite iz nekog prošlo-svršenog vremena" - Aktualno — Dubr... ht^://www.dubrovacki.hr/clanak/12421/vi-dolazite-iz-nekog-proslo...
dubrovacki.hr
« Aktualno
REAGIRANJE UDRUGE STANARA GRADA DUBROVNIKA
"Vi dolazite iz nekog prošlo-svršenog vremena"
Oliver 23.10.2009.12:25 Pročitano 219 puta Komentiran 2 puta
Predsjednik Udruge stanara Grada Dubrovnika Pavo Prlenda pismeno je reagirao na jučerašnje medijsko priopćenje SUSH (Savez udruga stanara Hrvatske). Reagiranje prenosimo u cijelosti:
"Način kako je SUSH reagirao na naše stavove objavljene u TV emisiji Županijska panorama od 19. listopada 2009. g. pokazuje da smo pogodili upravo u srž same stvari. Nekolicina osoba koje u stvari sebe nazivaju SUSH boje se javne objave prijedloga Udruge stanara Grada Dubrovnika kako ona ne bibila prihvaćena od strane zaštićenih najmoprimaca u cijeloj RH, pa slijedom toga i nadležnih vlasti Republike Hrvatske zaduženih za rješavanje ove problematike, te potom provedena u djelo.
Udruga stanara grada Dubrovnika (registrirana kod Ureda državne uprave Dubrovačko - neretvanskežupanije pod br. 19000858 i okuplja preko 230 članova skoro isključivo zaštićenih najmoprimaca)smatra da se ova problematika može riješiti jedino izgradnjom zamjenskih stanova na državnom zemljištu (uz cijenu od najviše 1000 eur/m2 sa pravom otkupa istih po odredbama Zakona o prodaji stanova iz 1991. g. za što se pismenim putem izjasnilo preko 90% članova), a koji način je "dobitni" za
sva tri sudionika u ovom spletu povijesno - političko - pravnih okolnosti; zaštićene najmoprimce, vlasnike stanova i Republiku Hrvatsku. Nasuprot ovom načinu SUSH zahtijeva da RH zaštićenim najmoprimcima omogući otkup stanova u kojima sada stanuju, što podrazumijeva prethodno
oduzimanje istih od njihovih legitimnih vlasnika za što ne postoje zakonski uvjeti, o čemu svjedoče presude, ne samo Ustavnog suda RH, već i Suda za zaštitu ljudskih prava iz Strasbourg-a. I ako netko
vara zaštićene najmoprimce obećavajući nemoguće onda je to upravo SUSH.
Otuda i kvalifikacije "naivnost, lakovjernost, tzv. udruga"', a o "neprijateljima naroda" i grubim objedama na račun institucija RH ne želimo ni davati komentar jer nije ni potreban.
U nas u Dubrovniku takav stil komunikacije nije hvala Bogu, u upotrebi.
Stoga u svezi pamfleta SUSH, koji graniči sa govorom mržnje i za kojega se sramimo da dolazi iz krugova zaštićenih najmoprimaca priznajemo ono za što nas SUSH optužuje: „delikt mišljenja". Da, gospodo iz SUSH, razmišljamo različito od vas i koliko god to odudaralo od „civilizacijskih standarda koje ste vi dosegnuli", i dalje ćemo promišljati svojom glavom. Na to imamo pravo, a jednako tako i prenositi naša stajališta na ostale zaštićene najmoprimce i aktualnu vlast.
U Hrvatskoj vlada demokracija, ali se pažljivim čitanjem vašeg pamfleta ne da naslutiti da vi razumijete taj pojam. Više nam se čini da dolazite iz nekog prošlo-svršenog vremena". - zaključuje se u reagiranju dubrovačke Udruge stanara.
22.10.2009.15:05
Komentari korisnika:
vlasnik 24.10.2009. 01:42
Mislim da ste na dobrom putu jer je više vrijeme da vlasnici uđu u svoje stanove. Isto tako velika jepodjela stanova političkim podobnicima koji su dobili stanarsko pravo nakon 1991 i otkupili ga po povlaštenim cijenama. Mislim da sam davno pročitao da se stanarsko pravo nakon 1991 više nije moglo dobiti. Tako se smanjio fond državnih stanova kojim bi se trebali riješiti stanbeno pitanje sada zaštićenih najmoprimaca. Ako znate bilo kojeg vlasnika koji je dragovoljno uzeo stanara sa stanarskim
pravom recite tratat ću ga. Silom se ulazilo u stanove bez volje vlasnika. Ako imate drukčije informacije volio bi čuti.
0 odgovora
Vatrogasac 23.10.2009. 15:07
Bravo gospar Pavo, svi te mi u vatrogasaca podržavamo! Neka vam daju više te stanove ili neke druge!
0 odgovora

Tko je glasao

"Mi se SMATRAMO IZBJEGLICAMA

"Mi se SMATRAMO IZBJEGLICAMA u vlastitom stanu", kaže teledirigirani mehanički mišić Jerry! Možete se smatrati i Napoleonima i Kleopatrama, to je vaša osobna stavar. Zna se gdje se ti liječe!
Što se tiče prava na dom to vam nitko nikada nije osporavao, ali ne nužno na stanu u privatnom vlasništvu. Ali dok ste zaštićeni (od koga, čega) u privatnom stanu MORATE plaćati tržišne najamnine. Bit je u PLAĆANJU TRŽIŠNE NAJAMNINE! Pao je Berlinski zid i ima već 20 godina da u Europi pušu neki drugi vjetrovi. Ustav RH štiti privatno vlasništvo, kao i Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama koju je Hrvatska ratificirala 5. studenoga 1997. Što se tiče socijalne države, moram ti odgovoriti kao i sudac Pavlovski u izdvojenom mišljenu u PILOT presudi Hutten-Czapska protiv Poljske: Svaka moderna europska država je i socijalna država, ali u tržišnom gospodarstu! Ja bi dodao i uz NEPOVREDIVOST PRIVATNOG VLASNIŠTVA!
Danas u Europi vrijedi: primjena KONVENCIJSKOG PRAVA = VLADAVINA PRAVA = DEMOKRACIJA! Tko to ne shvaća živi izvan vremena i prostora!

Tko je glasao

Gle, mrak apsolutno se

Gle, mrak apsolutno se slažem da je istina daleko veća od pogleda samo jedne osobe pa tko god ona bila pa sukladno tome nema razloga da se ne napiše i suprotan stav. Međutim to mora biti argumentiran stav a ne uvreda koju šire anonimusi „oteto-prokleto“ i „cvrčak“, Njima se dopušta da pišu uvrede, okreću sve naglavce, lažno prikazuju i lažno trpaju zajedno potpuno suprotne stvari, obmanjuju javnost ... Ispod dostojanstva je polemizirati sa takvima ali to je već stvar urednika koji hoće ili neće dozvoliti takav nivo komunikacije na ovom portalu. Nadalje upravo su imenom i prezimenom nabrojani neki od korumpirane krema pravnika, sudaca ... u ovoj banana državi. Nadam se da će ti neki biti sankcionirani zbog svojih sramotnih odluka te ako neki piju neka piju na svoj a ne na naš račun.
No, konjica ipak stiže pojačana u obliku Rezolucije 1708 bez koje nema zatvaranja Poglavlja 23 ni ulaska u EZ.

Tko je glasao

Jerry, moj slatki dragi

Jerry, moj slatki dragi mišiću, nažalost ne vidiš dalje od svoje rupe! OTETO-PROKLETO nije iznio niti jednu neutemeljenu tvrdnju! Jedino što nije potvrđeno je tko će vlasnicima nadoknaditi štetu. Hoće li se dio troškova prenijeti i na stanare koji su se zapravo i okoristili našom mukom, to je stvar političke volje, a ne provođenje prihvaćene Konvencije o ljudskim pravima kako to neki žele prikazati!
Pinheriova načela ili kako ti nazivaš konjicu (Rezoluciju 1708) je rezolucija o RJEŠAVANJU IMOVINSKIH PITANJA I Z B J E G L I C A i interno R A S E L J E N I H O S O B A! Ako, ti moj mišiću, misliš da si izbjeglica ili raseljena osoba u stanu privatnog vlasništva, onda ne znam u koju kategoriju ljudi da te svrstam. Ili si varalica ili si bezveznjak! Ili vjeruješ lažovima s engleskim ili njemačkim prezimenima, koje uz to još fikaju brojne titule! Vjeruj sebi i onome što si ti pročitao, a ne titulama i navrnutim strenđericama! Mišiću, zašto te vrijeđa ISTINA?

Tko je glasao

Nije u redu da se objavljuju

Nije u redu da se objavljuju nepotpisani tekstovi nepoznatih osoba (kao što je nekakav lažni "oteto-prokleto" - bez pravog imena i prezimena) u slučajevima kad se odnose na druge tekstove koji su potpisani pravim, istinitim imenom i prezimenom.

Ili, u protivnom slučaju, izvlačim zaključak da Pollitika.com nije mjesto za prave ljude, t.j. da im se jedino može savjetovati neka ništa tamo ne objavljuju ako ne žele bili oklevetani, i neka uopće izbjegavaju razna mjesta na kojima se okupljaju takve osobe kao što je "cvrčak" i "oteto-prokleto"; - a to znači da pošteni ljudi uopće nemaju mogućnost objavljivanja istine u ovoj lažnoj hrvatskoj i europskoj demokraciji, u kojoj nema slobode govora ni obraćanja javnosti, isto kao da živimo u Hitlerovoj Njemačkoj, ili u nekoj sličnoj monstruoznoj državi (kakve su prikazali Kafka, Orwel, itd.), gdje Ustavni i Europski sud sile ljude da ne samo priznaju nego i da "povjeruju" da je 2+2=5 ("dva plus dva je pet")*.

Pozdrav svima,

Branko Sorić

Tko je glasao

"Pošteni ljudi nemaju

"Pošteni ljudi nemaju mogućnost objavljivanja istine" napiše doktor kojemu izgleda smeta ova ljetna žega, a u "svoj" stan nije ugradio klima uređaj.
Doktore, razinu s koje ti komuniciraš s javnošću je razina kojom se, u svakoj pravnoj i demokratskoj zemlji, treba pozabaviti Državno odvjetništvo! Tko je, po tebi, sve zločinac, mučitelj i pljačkaš: Marina Matulović-Dropulić, Žarko Domjan, Vladimir Šeks, Božo Kovačević, Vesna Pusić, Ljubica lalić, Ante šare, Borispraunsberger, Jadranko Črnko, Željko Ljubobratović, zatim, dio (većina) zastupnika u Saboru koji su 1996. glasali za Zakon o najmu stanova, suci ustavnog suda jadranko Crnić, Zdravko bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčilović, Ivan marijan Severinac i Mladem Žuvela. Tu je i jasna Omejec i mnogi drugi uključujući i suce Europskog suda za ljudska prava. zatim, Ivica Račan, Ivo Sanader itd. itd.... zabolio me više prst od tipkanja!
Neutralni blogeru, je li i ti misliš da je ovome doktoru potrebna terapija?

Tko je glasao

E moj Soriću..., doktore

E moj Soriću..., doktore med. / ? /
Naš Narod je, bez obzira na " titule ", vrijedan marljiv, bistar..! ne voli da ga se vodi " žednog preko vode "! Ima puno narodnih poslovica :
- AKO LAŽE KOZA, NE LAŽE ROG...
- U LAŽI SU KRATKE NOGE...
- KOGA SRBI - TI SE ČEŠE...
- TKO O ČEMU - KURBA O POŠTENJU...
Ne da se Narod potezat za nos...Vidi. Čita. ZAKLJUČUJE. Iz iznesenih činjenica. ZAKONA, DOMAČIH I MEĐUNARODNIH, KONVENCIJE...Ne nasjeda na vaše navođenje vode na svoj mlin obmanama i lažima !
Ako tko u komentarima, odgovorima i krivom predočavanju istine i izokretanju značaja zakona i dokumenata u svrhu krađe privatnog vlasništva laže i vrijeđa, to je SUS. Prednječi dr. med. / ? / B. Sorić !
Postoji li netko koga niste izvrijeđali..., u R. H., EUROPI, DEMOKRATSKOM SVIJETU, zbog svog jada, u gubitku privilegija, nastalih u boljševičko doba...!

Tko je glasao

Gle, plavi patuljak

Gle, plavi patuljak pišeš:
„Zajedno, kao oštećene strane tražite svoja prava!
Vi jeste, i jedni i drugi, ovdje oštećene strane. Na različite načine, ali svi ste oštećeni u svojim pravima.
Nađite se, dogovorite o tome kako ZAJEDNO nastupiti i na kojim instancama, i počnite. Mislim da je to daleko efikasniji način za rješavanje bilo kojeg od spomenutih problema od međusobnih natezanja.“
Apsolutno se slažem da problem treba riješiti ali dogovor je NEMOGUĆ. Naime obje strane žele isti stan a po zakonima fizike dvije stvari ne mogu biti na istom mjestu. Zato u načelu postoji država koja svojim zakonima uređuje odnose. Ali ova korumpirana banana država to ne čini iz poznatih razloga pa se uplela Međunarodna zajednica koja daje samo „preporuke“ koje se zovu Rezolucije. Oni ne nameću zakone, daju samo preporuke a država samo ako želi prihvaća te preporuke i ugrađuje ih u svoje zakonodavstvo. Kada je ista zajednica uvidjela da problem Ljudskih prava postoji i dalje donešena je Rezolucija 1709 iz 2010.g. sa poznatim sadržajem.
A sada ono glavno, nema zatvaranja Poglavlja 23 niti ulaska u EZ dok se pitanja iz iste rezolucije ne riješe po „preporuci“
Pametnom dosta a ...
Usput, mnogi tzv. "nominalni vlasnici" su otkupili društvene i ine stanove po poznatim povoljnim uvjetima dok je nama to pravo bezkrupulozno OTETO. Sada oni posjeduju dva stana i nitko ih nije pitao da li već posjeduju neki stan? Za ovo postoji izraz: DISKRIMINACIJA.

Tko je glasao

...dogovor je NEMOGUĆ.


...dogovor je NEMOGUĆ. Naime obje strane žele isti stan...

Došli smo do biti problema. Ja nisam predložio da se zajedno borite za ostvarenje želja, nego prava.

Vidiš razliku?

Tko je glasao

Plavi patuljče! Na prvi

Plavi patuljče! Na prvi pogled tvoje zalaganje za dogovorom izgleda ljudski, prihvatljivo ... ali što znači dogovor? To znači da ne funkcionira pravna država, odnosno vladavina prava! To je izgovor za nerješavanje problema ili kako predsjednik Sabora otvoreno kaže: Treba zagristi tu kiselu jabuku! Zašto postoje zakoni, Ustav i međunarodno prihvaćene konvencije? Zato jer smo uređeno društvo s odgovarajućim pravnim poretkom, nažalost samo na papiru. Evo dokaza: još 1991. donesen je Zakon o prodaji stanova ...(NN27/91) i u članku 24. je bila odredba da se novac koji se ostvari prodajom stanova, 90% od toga iznosa koristi za "preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu". U propisanu svrhu nije utošena niti jedna lipa a pribavljen je ogroman novac! (vidi www.udruga-proljece.hr, za grad Split). Dakle, problem je strahovito jak stanarski lobi, koji djeluje u svim strukturama vlasti i koji će razbiti samo Europski sud!

Tko je glasao

Nije mi bila namjera

Nije mi bila namjera potaknuti još jednu raspravu tipa partizani-ustaše. Na najvažniju stvar se nitko nije ni osvrnuo, pa evo tog vrlo konkretnog prijedloga još jednom:

Zajedno, kao oštećene strane tražite svoja prava!
Vi jeste, i jedni i drugi, ovdje oštećene strane. Na različite načine, ali svi ste oštećeni u svojim pravima.

Nađite se, dogovorite o tome kako ZAJEDNO nastupiti i na kojim instancama, i počnite. Mislim da je to daleko efikasniji način za rješavanje bilo kojeg od spomenutih problema od međusobnih natezanja.

Tko je glasao

Gle, sus pišeš: "Isto tako

Gle, sus pišeš:
"Isto tako kada je Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije 2004 ratificiran u Hrvatskom Saboru Vladimir Šeks i tadašnja saborska većina su ga ratificirali na taj način (nešto slično što je rađeno u Gradskoj Skupštini). Uz taj međunarodni ugovor je dopisao da se to ne odnosi na stanarska prava i da se ona ne vraćaju.I sa tom ubačenom rečenicom su ga ratificirali.(ne ulazimo u to da li su svi saborski zastupnici znali za to)"

Ako je vladimir seksomir doista dopisao da se to ne odnosi na stanarska prava onda mu je bolje da se ostavi ćorava biznisa iz birtije jer:
Članak 6. Aneksa G
Domaće zakonodavstvo svake države sljednice glede stanarskog prava primjenjivat će se podjednako na osobe koje su bile državljani SFRJ i koje su imale to pravo, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi ...
Potrebno je točno znati i shvatiti što je određeno Aneksom G, i ne dati se obmanuti od vlasti, političara, sudaca Ustavnog i Europskog suda, koji izmišljaju neistinita tumačenja po kojima bi, navodno, stanarsko pravo bilo protivno ustavnim i ljudskim pravima te bi se moglo ukinuti, jer država, navodno, nije dužna zadržati u svojim zakonima to stanarsko pravo niti poštovati ugovore kojima se je to pravo stjecalo.
Pošto Međunarodna zajednica zna za razne korumpirane seksomire donijela je Rezoluciju 1708 iz 2010.g. kojom između ostalog kaže:
10. Pozivaju se države članice da osiguraju da prethodna sustanarska ili stanarska prava u odnosu na društvene prostore ili druge analogne oblike vlasništva doma koji su postojali u bivšim komunističkim sustavima, budu priznata i zaštićena kao domovi u smislu članka 8. Europske konvencije o ljudskim pravima i kao imovina u smislu članka 1. prvog Protokola ove konvencije;
Pametnom dosta, a pijanci nek se liječe kod Hudolina.
Usput: 2000.g. Korupcija u međunarodnim institucijama
Kada se udruga stanara zbog nepravilnih i nepravednih odluka državnih institucija obratila internacionalnim institucijama, primjerice, međunarodnom sudu u Strasbourgu, onda ju je dočekalo iznenađenje. Sutkinja iz Hrvatske Vajić dr. Nina koja je informirala ostale članove suda o toj probematici, dosta nepoznatoj i kompliciranoj za predstavnike zapadnih država, upravo je bila osoba koja je već više od 20 godina u sudskom sporu s obitelji svojega zaštićenog najmoprimca, dakle, osoba koja je u sukobu interesa. Na žalost još je nisu izbacili.
Gospodo, konjica ipak stiže.

Tko je glasao

E moj jery...., I

E moj jery....,
I tebi nevalja Sabor R. H., saborska većina, Gosp. Šeks, Ustavni sud R.H., odluke Ustavnog suda R.H., EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU, njegova rješenja, koja su obvezujuća za SVE ČLANICE POTPISNICE KONVENCIJE O LJUDSKIM PRAVIMA..., pravne činjenice, rješenja u drugim zemljama koje su se SPASILE TOTALITARNIH REŽIMA PADOM BERLINSKOG ZIDA..., Slovenije, Češke, Slovačke, Poljske...,
Ti i bratija koji bezočno obmanjujete javnost neistinama i Rezolucijama koje se ne odnose na ovu problematiku, bar ne u R.H., ste lipi, šesni i pametni...., a o moralu i poštenju da i ne govorimo...
Jeste li kad čuli za....:
- PARLIAMENTARY ASSEMBLY, REZOLUCIJA 1096, O MJERAMA ZA UKLANJANJE NASLJEĐA BIVŠIH KOMUNISTIČKIH TOTALJTARNIH SUSTAVA
- PARLIAMENTARY ASSEMBLY, poziva se na svoju Rezoluciju 1096 o mjerama uklanjanja nasljeđa bivših totalitarnih sistema i donosi REZOLUCIJU 1481 / 2006 /: POTREBA ZA MEĐUNARODNOM OSUDOM ZLOČINA TOTALITARNIH KOMUNISTIČKIH REŽIMA
- HRVATSKI SABOR - 1786 - Privrženi najvišim vrijednostima ustavnog poretka R.H. i Međunarodnog pravnog poretka , mi zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora , na sjednici 30. lipnja 2006. , donosimo :
DEKLARACIJU O OSUDI ZLOČINA POČINJENIH TIJEKOM TOTALITARNOGA KOMUNISTIČKOG PORETKA U HRVATSKOJ 1945. - 1990. GODINE..... / gdje ti sve lijepo - crno na bijelo - piše..., ako ne bude jasno, prenjeti ču je u cijelosti...
Ima i Gospode zaštićenih najmoprimaca...I Gospara..., pa je tako u novinama Gospar Pavo Prlenda, predsjednik Udruge stanara grada Dubrovnika među ostalim rekao:
- Izgradnja novih stanova bila bi zadovoljavajuća za sve strane. Zaštičeni najmoprimci konačno bi imali vlastiti dom, vlasnici bi ušli u svoj posjed, a državi i lokalnoj samoupravi ovaj model rješavanja problema ujedno bi bio i najjeftiniji.
- S druge strane, imamo neke ljude koji su "zaštićeni najmoprimci" u vilama na Pantovčaku, gdje se vlasnici vjerovatno nikad neće pojaviti pa im otkup stana u novogradnji ne odgovara !
I da te još podučim..., ljudi koji vole popiti / koje ti nazivaš pijancima /, piju šta imaju, svoj novac i trude, veseli su i druželjubljivi, ako se ponekad i napiju ..., ujutro su trizni, lipi, pametni, radišni...
PROBLEM JE SA ONIMA KOJI PIJU TUĐE TRUDE, KRV VLASNICIMA I NJIHOVIM OBITELJIMA, ZLONAMJERNI SU I NASTOJE I UKRASTI TUĐE PRIVATNO VLASNIŠTVO KOJE OKUPIRAJU.., PORED DOKUMENATA I PRAVNIH ČINJENICA... ZLOČESTI SU, A I GLUPI AKO TO NE VIDE! I SVAKI DAN ČE PROBUDITI JEDNAKO ZLOČESTI I GLUPI.., I TAKO DOK NE UMRU.., NEMA DOKTORA, NEMA POMOČI....!!!

Tko je glasao

E "aferim" YERRY.!

E "aferim" YERRY.!

Tko je glasao

ZAKON O POTVRĐIVANJU

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE
Članak 1.
Potvrđuje se Ugovor o pitanjima sukcesije, potpisan u Beču 29. lipnja 2001., u izvorniku na engleskom jeziku.
Prije 10 god.potpisan.

HRVATSKI SABOR
Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PITANJIMA SUKCESIJE
Proglašavam Zakon o potvrđiva­nju Ugovora o pita­njima sukcesije, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. ožujka 2004. godine.
Broj: 01-081-04-769/2
Zagreb, 8. ožujka 2004.
Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
Ratificiran poslije 4 god.

Provedba ovog Zakona u djelokrugu je Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva obrane, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva kulture, Državnog arhiva i drugih državnih tijela u čiji djelokrug ulaze pitanja obuhvaćena Ugovorom.
Provedba ovoga međunarodnog ugovora se ne provodi.Pozdrav!
http://www.vsnm-ri.org/sukcesija.htm

Tko je glasao

Gle @sus pišeš: "Svi se

Gle @sus pišeš:
"Svi se tuže na ovu državu da im je uskratila, tj. oduzela pravo ne vodeći računa o tomu jesu li išta za nju učinili, žrtvovali, dali. Ma daj mi, molim te, objasni zbog čega bi ova država trebala beneficirati pojedince koji su benificirani u bivšoj državi, a istovremeno sankcionirati one koji su joj što-šta poklonili, te zbog nje puno koječega izgubili i pretrpjeli?"
Što se tiče primanja i davanja ovoj banana državi, nakon rata izašao sam kao ratni vojni invalid. Prije rata sam bio u zajedničkom kućanstvu sa majkom kao nosiocem STANARSKOG PRAVA i zaštićenom najamninom. Sada sam običan podstanar sa slobodno ugovorenom najamninom čime mi je država donoseći kriminalni ZNS 1996. godine UKRALA MOJU NASLJEDNO STEČENU IMOVINU I VJEČNO STANARSKO PRAVO. Ukradena mi je egzistencija, vlasništvo, pravo na dom ( suprotno Rezoluciji 1096 prihvaćena je u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 27. VI. 1996. U Saboru se raspravljalo o povratu oduzete imovine 9. i 10. X. 1996., ali Rezolucija 1096 uopće nije spomenuta ni u Saboru, ni u novinama, ni u drugim medijima, nego se držala u tajnosti, isto kao kasnije Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije (ratificiran 2004.), i kao Rezolucija 1708 Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (prihvaćena 28. I. 2010.). Dakle bitne međunarodne dokumente vlast drži u tajnosti i skriva ih od hrvatske javnosti i od opljačkanih nositelja stanarskog prava dok korumpirano sudstvo radi biznis ).....
Pitam se da li sam u ovome ratu bio na pravoj strani?
Ali ipak stiže konjica u obliku Poglavlja 23.

Tko je glasao

"Ukradena mi je

"Ukradena mi je egzistencija, vlasništvo, pravo na dom ( suprotno Rezoluciji 1096 prihvaćena je u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe 27. VI. 1996. U Saboru se raspravljalo o povratu oduzete imovine 9. i 10. X. 1996., ali Rezolucija 1096 uopće nije spomenuta ni u Saboru, ni u novinama, ni u drugim medijima, nego se držala u tajnosti, isto kao kasnije Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije (ratificiran 2004.), i kao Rezolucija 1708 Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe (prihvaćena 28. I. 2010.). Dakle bitne međunarodne dokumente vlast drži u tajnosti i skriva ih od hrvatske javnosti i od opljačkanih nositelja stanarskog prava dok korumpirano sudstvo radi biznis" ).....
YERRY
Isto tako kada je Aneks G međunarodnog Ugovora o pitanjima sukcesije 2004 ratificiran u Hrvatskom Saboru Vladimir Šeks i tadašnja saborska većina su ga ratificirali na taj način (nešto slično što je rađeno u Gradskoj Skupštini). Uz taj međunarodni ugovor je dopisao da se to ne odnosi na stanarska prava i da se ona ne vraćaju.I sa tom ubačenom rečenicom su ga ratificirali.(ne ulazimo u to da li su svi saborski zastupnici znali za to)
A što se tiče medija jedino je to objavio Glas Amerike:
"Noćas je u Hrvatskom Saboru ratificiran međunarodni ugovor o pitanju sukcesije gdje se stanarska prava vraćaju sa danom 31. prosinca 1990god".

Tko je glasao

Konačno da imamo nekoga tko

Konačno da imamo nekoga tko pozna dobro ovu problematiku.(i sve napisano potpisujemo).Pozdrav!

Tko je glasao

Kakve koristi od napisanog,

Kakve koristi od napisanog, i ja se slažem ali Sava i dalje teče prema ušću...!

Tko je glasao

"Jasno mi je da sus ekipa

"Jasno mi je da sus ekipa satove" (t.j. stanove) "osjeća kao svoje jer ih toliko dugo nosi, ali to je osjećaj. Pravo vlasništva se ipak dokazuje dokumentima, a ne osjećajima."

To je potpuno pogrešno! Situacija je ista, kao kad bi nominalni vlasnik stana, iznajmljenog na 50, ili 100, ili 1000 godina, tražio da se najam ukine, "jer on je upisan u zemljišnu knjigu" pa njemu zato "pripadaju sva vlasnička prava". Ako je najam na 2000 godina (kao što postoji u zapadnim zemljama), onda zemljišno-knjižnom vlasniku ne pripadaju praktički nikakva prava kroz tih 2000 godina. Isto tako, budući da je stanarsko pravo stečeno zauvijek, onda zemljišno-knjižnom vlasniku više nikada ne pripadaju ta vlasnička prava. Nikakvim dokumentima (odnosno zemljišnim knjigama) ne mogu nominalni vlasnici dokazati da imaju prava, koja nemaju, jer su im zauvijek oduzeta zakonima u SFRJ, a NISU IM VRAĆENA, jer se Ustav RH na njih NE PRIMJENJUJE I NE ODNOSI (što je jasno samo po sebi, a to je također rekao i Ustavni sud 1999. god.). Nisu u pravu "jedni i drugi", nego su u pravu samo nositelji stanarskog prava - a nominalni vlasnici mogu samo tražiti naknadu od države, i to ne na temelju Ustava (kao što je rekao i Ustavni sud), nego samo na temelju Rezolucije 1096.
Branko Sorić

Tko je glasao

E moj Soriću...doktore / ?

E moj Soriću...doktore / ? /..., manipulacije...
- s kim vi iz SUS-a imate ugovor o..., sa vlasnicima privatnih stanova sigurno NE !!! Možda je poneko u ono davno svršeno vrijeme i potpisao pod prisilom...boječi se za sudbinu svojih bližnjih..
-takvi ugovori su i po zakonima R.H. ništavni....
-opet govorite o stanarskim pravima, kojih nema !!! Po Zakonu ih nema. Ukinuto je stanarsko pravo na stanovima u privatnom vlasništvu ! Dobili ste, opet po zakonu, status zaštičenih najmoprimaca, / od koga, čega i zašto zaštičenih ? /. Opet na štetu vlasnika! A kukate i bezočno lažete !!! Želite obmanuti Narod.
EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU..., JE VAŠU TUŽBU PROTIV R.H. zbog nemogučnosti otkupa privatnih stanova, u kojima ste zaštićeni najmoprimci, ODBACIO, PROGLASIVŠI JE NEDOPUSTIVOM..., A UPRAVO ZBOG ZAŠTITE PRIVATNOG VLASNIŠTVA!!! Treba li citirati....?
- Vlasnici su vlasnici ! Vlasništvo se upisuje u Zemljišne knjige. Dokazuje VLASNIČKIM LISTOM - IZVADKOM IZ ZEMLJIŠNIH KNJIGA.
- NE POSTOJE NOMINALNI VLASNICI !
- Znate li, vi i javnost za presudu Europskog suda u Strasbourgu, u tužbi EDWARDS protiv MALTE..., GDJE JE PRESUĐENO DA SU TAKOVI UGOVORI, KOJE JE SKLOPILA DRŽAVA, / njeni organi /, SA NAJMOPRIMCEM - ZAPRAVO NIŠTAVNI, BEZVRIJEDNI...., jer :
1. STANAR JE USELJEN PROTIV VOLJE VLASNIKA...PRISILOM...
2. VLASNIK NIJE IMAO PRAVO NA IZBOR STANARA...
3 VLASNIK NE PRIMA TRŽNU NAJAMNINU....
4 POVRIJEĐENA JE KONVENCIJA, čl. 1. PROTOKOL 1., VLASNIK JE USKRAČEN U MIRNOM KORIŠTENJU I UŽIVANJU SVOG VLASNIŠTVA...
5. PROBLEM SE MORA RIJEŠITI U SKLADU SA PILOT PRESUDOM U SLUČAJU HUTTEN-CZAPSKA protiv POLJSKE....,
Znaći- vlasnik će do povrata posjeda stana primati tržnu najamninu, /problem stanovanja i stambenog zbrinjavanja stanara će rješiti država / , dobiti će novčanu naknadu što nije primao tržnu najamninu za period od potpisivanja E.U. Konvencije o ljudskim pravima od strane Malteške države do presude, naknadu za nematerjalne troškove-duševne boli jer je bio spriječen u mirnom uživanju svoje imovine..., naknadu sudskih troškova...

Tko je glasao

Kako tumačiš, vrli

Kako tumačiš, vrli doktore, da je Republika Slovenija Stanovanjskim zakonom iz 1991. ukinula stanarsko pravo na privatnim stanovima, a stanari su stekli položaj najmoprimca! Uljuđena Slovenija je u uljuđenoj Europi, a ti zagovaraš poturčenu (srednjevjekovnu) ili miloševićevsku Hrvatsku, samo zbog svog duboko ukorijenjenog i nažalost, neizlječivog, otimačkog instikta! Liječi se jer će ti htio ne htio terapiju odrediti Europski sud za ljudska prava. Okani se ćorava posla, suoči se sa stvarnošću i vlasniku plaćaj tržišnu najamninu! Druge ti nema ili ima zamjenski stan 35 plus 10 plus 10... a ne da u stanu od 96 m2 živi, kako statistički podaci ukazuju, 1,46 osoba!

Tko je glasao

Bilo bi bolje da

Bilo bi bolje da neinformirani anonimac, koji se potpisuje kao "oteto prokleto", šuti, umjesto da iz svoje "sigurne" zamaskiranosti pokušava drugima soliti pamet. Nema se smisla obazirati na njega, ali mora se, eto, nešto napisati zbog drugih.
Baš si našao neku državu - Sloveniju! Ako je primljena u EU, to samo daje sliku o toj istoj EU, u koju nas neki silom guraju - očito ne zbog naše koristi! Pitaj Slovence što misle o svojoj vlasti - misle isto što i mi o našoj.
Pa što hoće taj "oteto prokleto"?! On želi otimati našu imovinu, i nije ga briga za Ustav i Ustavni sud, koji je ispravno odobrio tu "otimačinu" (kako ju on naziva) nacionaliziranih stanova. On bi htio svoje primitivne i pogrešne maštarije staviti iznad Ustava, iznad Rezolucije 1096, iznad Aneksa G.... Jer, po njegovome, to su sve pisali neki neupućeni ljudi, i što se njega to sve tiče, kad je on jedini "najpametniji"! Brini se ti "oteto prokleto" za svoje stvari, a ne za naše. Nisu nikakvi "otimači" - kakvima ih ti prikazuješ i vrijeđaš - svi oni koji su pravedno, legalno i ispravno otkupili nacionalizirane stanove, kao što ćemo i mi naše, jer smo ih potpuno jednako zaslužili kao i oni. Zar ti još nije dosadilo (kako da kažem?) tvoje vlastito dosađivanje?
S poštovanjem (ostalima),
Branko Sorić

Tko je glasao

Da ne pišem dva odgovora,

Da ne pišem dva odgovora, JERRYju i gospodinu doktoru koji izgleda malo poboljeva od kleptomanije na visokoj razini a i o još mnogim drugim boleštinama, odlučio sam se na odgovor čovjeku za kojega dubrovački stanari iz Udruge stanara grada Dubrovnika kažu "da dolazi iz nekog prošlo-svršenog vremena". Da ne bude zabune, to za doktora kažu isto stanari koji žive z privatnim stanovima i imaju isti status kao i uporni doktor kriptoman koji bi "mnoge od onih koji su načelu glavnih političkih stranaka pozatvarao nekoliko destaka godina (sic!)i oduzimanje cijele imovine" (sic!). Je li uopće potrebno što odgovarati ovako srditom bolesnom političkom komesaru koji se posebno obrušio na pok. Račana i Zorana Milanovića. Valjda misli da živimo u 45. pa ga njegovi drugovi, za njega komunjare, ne postupaju po njegovim direktivama. (vidi pollitika.com od čet.15/04/2010 15:50 - sus).
Evo pravnih činjenica i istinit6h navoda:
Prvo, Rezolucija 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe nosi naziv: Rezolucija 1096 O MJERAMA ZA UKLANJANJE NASLJEĐA BIVŠIH KOMUNISTIČKIH SUSTAVA! Svakome je jasno da je partizansko-komunistička otimačina privatnih stanova KOMUNISTIČKI RELIKT (nasljeđe) i da se zapravo odnosi na povrat posjeda otetihz stanova vlasnicima!
Kada se zaštićeni (od koga, čega) pozivaju na Rezoluciju 1096 radi se zapravo o AUTOGOLU! Valjda je to i mišjem mozgu, inače simpatičnom Jerryju, jasno!
Drugo, pozivati se na Aneks G Ugovora o sukcesiji, u smislu kako ga tumaće boležljivi doktor i simatični mišić, je pozivanje na samoupravljanje, socijalizam SKJ, bratstvo i jedinstvo, JNA itd. itd., a što je sve obrazložio Ustavni sud u presudama U-I-3254/2004, U-I-993/2003 obe od 9. veljače 2005. i U-I-3477/2004 od 21 siječnja 2006. (vidi www.usud.hr).
Treće, Rezolucija 1708 PSVE se odnosi NA POVRAT STAMBENE I DRUGE IMOVINE IZBJEGLIM I RASELJENIM OSOBAMA. Gdje i kako se tu nalaze privilegirani stanari s NOMINALNOM zaštićenom (od koga, čega) najamninom, ja to ne mogu objasniti, a vjerojatno je to jasno samo mišjim mozgovima!
Lažima i krivim citiranjima zakona i Rezolucija samo sebi činite štetu! Ljudi vas shvaćaju kao varalice! Iznesite, napokon neki istiniti pravni argument! Ovakva prepiska s pravnim bezveznjacima mi je postala pomalo i dosadna! Ćao autogolaši!

Tko je glasao

Problem nije pravni nego

Problem nije pravni nego politički. Hdz ga je namjerno instalirao kao
još jedan element podjele građana.
Namjerno donošenje zakona koi nisu za sve građane isti stvorio je
mogućnost za zajebavanje građana.
Ta idiotska organizacija kretena koja vlada ovom zemljom dva
desetljeća na zadovoljstvo najprimitivnijih i najglupljih pripadnika ove
zajednice, uz pomoć najretardiranijih članova Josipovićeve struke ( uvjetno rečeno mada to i nije neka struka), još i kupi dobru lovu na
sudskim sporovima stanara i vlasnika.
Uglavnom među pametnima vlada latinska vox populi , vox dei oliti
glas naroda, glas boga. Kod nas od stoljeća sedmog vlada ona vox
populi , vox idiotis cretenus.
Koliko je stvar apsurdna govori činjenica da i stanari i vlasnici potplaćuju odvitnike i suce, mahom sdp i hdz škovace da rješe problem,
umisto da tu lovu daju nekom talijanskom odvitniku da to riješi.
misao dana
grišiti je ljudski, ali ustrajati u greškama je obilježje idiota.
ps
Sa zadovoljstvom primam minuse simpatizera hdza i sdpa ka i minuse
odvitničkog smeća .

Tko je glasao

tomy82 Evo komentara jednoga

tomy82
Evo komentara jednoga našega člana upućenog bivšem vlasniku koji je na tragu tvojeg razmišljanja.

‎"Mi se slazemo sa vama da su 90% vlasnika bili izvorni ,ali je bivsa drzava njima oduzela te stanove i dodjelila stanarima (ne kao postanare) nego trajno rjeseno stambeno pitanje i naslijedno za clanove njegovog zajednickog domacinstva.A ova drzava 91 godine nije vratila stanove izvornim vlasnicima nego je donijela zakon o prodaji i te stanove prodala stanarima a izvorne vlasnike je preuzela da obesteti.Tako su prodati svi drustveni stanovi svi nacijonalizirani
2/3konfisciranih(1/3 konfisciranih odlukom ustavnog suda izuzeta od otkupa koje je kasnije vratila bivsem vlasniku ali sa stanarom koji u njemu ima trajno stambeno pitanje i naslijedno) poslije vojne i na kraju prodala i onima koji nisu nikad imali stanarsko pravo,zašticenim stanarima pa cak onima koji su koristrili privremeno te stanove a neki su otkupili i koji su provalili u te stanove.Iz svega ovog vidite da bivsa drzava vam je oduzela vase stanove a ova sadasnja umjesto da vam vrati vase stanove ona ih je 90%prodala stanarima.a vas10%koje je navodno vratila(nije vam vratila nista a nije vas ni obestetila jer joj to i najvise odgovara).
znaci vama nije vratila a nama ukinula stanarsko pravo i uputila da one koje je bivsa drzava prevarila i one koje je prevarila ova drzava DA SE DOGOVORIMO. (ko je tu lud 30.05.2007. 16:54)

Tko je glasao

plavi patuljak Ima dva

plavi patuljak
Ima dva načina za rješiti ovaj problem.

1.Vlasnicima vratiti oduzete stanove,ali svima,a ne samo nekima(tu spadaju i već otkupljeni nacionalizirani stanovi.
Nositeljima stanarskog prava vratiti stečena prava tj.trajno rješeno i nasljedno stambeno pitanje sa pravom otkupa ovakvog ili nekakvog drugog stana(ne lošijeg od postojećeg i ne samo obećanje).

2.Stanarima dati pravo otkupa kao što su otkupili svi dosadašnji nositelji stanarskog prava,(bez obzira na sadašnjeg titulara vlasništva).
Vlasnike kojima je oduzeto pravo stanovanja obeštetiti po tržišnoj vrjednosti stana.

Evo sada neka država izabere na koji od ova dva predložena načina želi rješiti ovaj problem ili predloži neko drugo rješenje.

Bojimo se da državi ne odgovara niti jedan od ovih predloženih načina.
NJoj oggovara jedino ovaj dosadašnji način ukinuti naše stanarsko pravo a vlasnicima ne vratiti vlasništvo.(i čekati da se dogovore stanari i vlasnici ili da biologija rješi taj problem).

Tko je glasao

E moji SUS-ovci ... - Što

E moji SUS-ovci ...
- Što je više vaših kleveta i laži ... tuđi stan vam je miliji i draži ...
- Što se babi tilo, to joj se i snilo ...
- Ti bi pošteno odlučivao i sudio o tuđem privatnom vlasništvu, koje protivno vlasnikove volje okupiraš, a da su u tebe sukno i škare ... !!!
Moš mislit pravde i poštenja ... !!!

Tko je glasao

E moji SUS-ovci ... - Što

E moji SUS-ovci ...
- Što je više vaših kleveta i laži ... tuđi stan vam je miliji i draži ...
- Što se babi tilo, to joj se i snilo ...
- Ti bi pošteno odlučivao i sudio o tuđem privatnom vlasništvu, koje protivno vlasnikove volje okupiraš, a da su u tebe sukno i škare ... !!!
Moš mislit pravde i poštenja ... !!!

Tko je glasao

Susovče nisi u poziciji

Susovče nisi u poziciji davati rješenja jer je ovaj problem već riješen praksom Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu koji je i osnovan da tumači i kontrolira provođenje (u zemljama potpisnicama) Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama! Dakle prema Članku 1. Protokola 1. (odnosi se na zaštitu privatnog vlasništva, susovče i to postoji u uljuđenom svijetu) vlasnicima pripada naknada za materijalnu štetu koja im je nanesena i naknadu za duševnu bol plus kamate! Ajmo računati: od 5.studenoga 1997. netko (stanari ili državni proračun) će vlasnicima stanova sa zaštićenim najmoprimcima isplatiti 156 mjeseci puta 500 eura tržišne najamnine (ovo je najskromnije!) puta 4000 stanova! To je ono što je do danas sigurno, jer je to naš legitimni interes kojega nam jamči međunarodno prava! Ja predlažem (ako mogu!)dva rješenja: prvo, potaracati sve vlasnike i njihove nasljednike i(ili) drugo, u Saboru poništiti međunarodno prihvaćene Konvencije!

Tko je glasao

Sori, sus, ne slažem se.

Sori, sus, ne slažem se. Oba načina koja ti vidiš kao jedina prihvatljiva su u stvari proširivanje vaših sadašnjih prava.

Probaj biti realan i pošten, i prihvatiti da su prava koja imate takva kakva jesu, i ne tražiti "kruha preko pogače". Shvaćam da se želite izboriti za status stanarskog prava, (i posljedično i prava otkupa po povlaštenoj cijeni) ali to za sada nije tako, i ta borba nema veze sa sadašnjim vlasnicima.

Ima veze sa distribucijom "narodnog" ili društvenog vlasništva i pravednošću iste. Zajedno s vama bi se u taj hrkljuž, po meni, u tom slučaju trebali upustiti svi koji nisu imali priliku otkupiti stan na temelju stanarskog prava.. ali to je druga priča.

Sada su tu pogažena ili ugrožena vaša prava na siguran, neometan, neopterećen život bez sudskih natezanja, i to je ono na čemu treba inzistirati. Ako imate pravo na doživotno korištenje stambenog prostora, onda tražite od onih koji su vam to pravo dali da osiguraju i sve pretpostavke za neometanu realizaciju tih prava.

Da li se boriti za više.. ne mogu reći. To je osobna odluka, ali, po meni, ona nikako ne bi smjela oštetiti drugog pojedinca u njegovim pravima.

Tko je glasao

Ovo mi nismo napisali da se

Ovo mi nismo napisali da se ti očituješ o ova dva naša predloga, jer očito da se ti u ovu problematiku ne razumiješ.Mi smo predložili po nama dva moguća zakonita rješenja,a državu, vlasnike i pravne stručnjake pozivamo da ne kritiziraju naše predloge nego da daju na zakonu zasnovane svoje predloge.Pozdrav!

Tko je glasao

Jedino zakonito i pravedno

Jedino zakonito i pravedno rješenje problema vlasnik stana - zaštićeni najmoprimac je primjena međunarodnog prava. Naime, ovo nije političko pitanje već PRAVNO pitanje kojega treba rješavati primjenom međunarodnog prava! Dakle, ovdje nije u igri pravda već pravo! Sličan je slučaj i spor sa Slovencima glede Piranskog zaljeva. U Ljubljani, prilikom susreta predsjednika dvaju država, Slovenije i Hrvatske, predsjednik Josipović je rekao da se taj spor mora konačno početi rješavati primjenom međunarodnog prava (ovde mu ne igra papagalska pravda), što je jedino i ispravno i u našem (odnos vlasnik - stanar) slučaju!! Prema tome, gospodo, ne trošite riječi, ovaj spor je otišao previše daleko (Hrvatska je ratificirala Europsku konvenciju o ljudskim pravima 5. studenoga 1997.), e da ne bi bio rješavan u Strasbourgu. Velika šteta je učinjena jednom od sljedećih državnih proračuna, jer će trebati nadoknaditi štete vlasnicima. A tada kom obojci, kom opanci!

Tko je glasao

Pavao Jelovic Da ne trošiš

Pavao Jelovic
Da ne trošiš minuse možeš i ti dati svoj predlog.(ali samo konkretan predlog).I tebi pozdrav!
Od sada ćemo se javljati samo na konkretne predloge.

Tko je glasao

Konkretan prijedlog je

Konkretan prijedlog je prepisivanje slovenskog STANOVANJSKOG ZAKONA iz 2003. u hrvatsko zakonodavstvo! Ako si od riječi očituj se o ovome prijedlogu!

Tko je glasao

@sus Slažem se, premda sam

@sus
Slažem se, premda sam se već poprilično davno ponekad znao osvrnuti na ovu temu.
Naime, lijepo je to za one koji su u bivšoj državi, uplatili u stambeni fond u periodu od deset ili dvadeset godina dvije-tri tisuće maraka pa dobili stan vrijednosti dvijesto-tristo-četirsto tisuća i stekli stanarsko pravo. No, što je sa mnoštvom onih koji nisu, zbog tko zna kakvih razloga, moglli dobiti stanove? Što je recimo sa nezaposlenima ili povremeno zapošljanim, sa poljoprivrednim proizvođačima, sa šesto tisuća Hrvata poslanih na "privremeni" rad u zapadnoeuropske države, sa politički nepodobnim, sa bivšim politićkim zatvorenicima?
Dakle, nositelje stanarskog prava zanima jedino njihovo "pravo", a koje je u suštoj suprotnosti sa pravdom. Svi se tuže na ovu državu da im je uskratila, tj. oduzela pravo ne vodeći računa o tomu jesu li išta za nju učinili, žrtvovali, dali. Ma daj mi, molim te, objasni zbog čega bi ova država trebala beneficirati pojedince koji su benificirani u bivšoj državi, a istovremeno sankcionirati one koji su joj što-šta poklonili, te zbog nje puno koječega izgubili i pretrpjeli? Vama nekima, čini mi se, baš ne vrijedi ništa dokazivati. Jer, ako niste blesavi, onda se takvim pravite. A ukoliko ni jedno od navedenog na stoji, onda ste pokvareni.
Uzvraćam pozdrav i hvala za razumjevanje.

Tko je glasao

Pavao Jelovic

Pavao Jelovic kaže:
"...lijepo je to za one koji su u bivšoj državi, uplatili u stambeni fond u periodu od deset ili dvadeset godina dvije-tri tisuće maraka pa dobili stan vrijednosti dvijesto-tristo-četirsto tisuća i stekli stanarsko pravo. No, što je sa mnoštvom onih koji nisu, zbog tko zna kakvih razloga, mogli dobiti stanove?" Na to smo odavno dogovorili.
Odgovor je jednostavan:
Njima ova današnja država, kao sljednica bivše države, treba dati ili stanarsko pravo na nekom državnom stanu zajedno s pravom otkupa, ili im može direktno dati pravo na otkup državnog stana.
Branko Sorić

Tko je glasao

Bilo bi zanimljivo doznati -

Bilo bi zanimljivo doznati - u raspravama o problemima sa zakonom o najmu stanova, odnosno nekih njegovih odredbi kjoe se odnose na plaćanje nominalne zaštićene najamnine - kako je ovaj problem RIJEŠEN U SUSJEDNOJ SLOVENIJI. Naime, i RS je bila sastavnica SFRJ, kao i RH, i tamo je na snazi bio identični Zakon o stambenim odnosima kao i u Hrvatskoj koji je reglirao problematiku stjecanja stanarskopg prava na stanovima u privatnom vlasništvu!Slovenija je riješila taj problem kao uljuđena srednjoeuropska zemlja i vratila je privatne stanove vlasnicima u posjed!
Kako to da su u Hrvatskoj novinari toliko neinventivni i nikada nisu pisali o modelu povrata stanova slovenskim vlasnicima? Kako to da gospodin Nađvinski barem telefonski ne razovara s nekim iz Slovenije o rješenjima kakve nudi Stanovanjski zakon iz 2003. godine? Je li razlog šutnji činjenica da je slovenski model na tragu AFIRMACIJE PRAVA VLASNIŠTVA i afirmacije Konvencijskog prava? Zar je u Hrvatskoj jedino rješenje guranje problema pod tepih, jer resorno Ministarstvo ZOPUG ČEKA DOGOVOR O PODJELI ILI USTUPANJU IMOVINE VLASNIKA STANOVA nekome tko mu nije ni rod ni pomoz Bog? Je li mi to živimo u prethistorijskoj zajednici gdje nema ni pisanih zakona, ni ustava ni međunarodno prihvaćenih konvencija, gdje se dva plemena sukobljavaju oko nekog stabla banane? Ja sam mislio da je Hrvatska civilizirana zemlja u kojoj svatko radi posao za kojega ga plaćaju porezni obveznici?

Tko je glasao

Bilo bi bolje da

Bilo bi bolje da neinformirani anonimac, koji se potpisuje kao "oteto prokleto", šuti, umjesto da iz svoje "sigurne" (kako on misli) zamaskiranosti pokušava drugima soliti pamet. Nema se smisla obazirati na njega, ali mora se, eto, nešto napisati zbog istinitog informiranja drugih.
Baš si našao neku državu - Sloveniju! Ako je primljena u EU, to samo daje sliku o toj istoj EU, u koju nas neki silom guraju - očito ne zbog naše koristi! Pitaj Slovence što misle o svojoj vlasti - misle isto što i mi o našoj.
Pa što hoće taj "oteto prokleto"?! On želi otimati našu imovinu, i nije ga briga za Ustav i Ustavni sud, koji je ispravno odobrio tu "otimačinu" (kako ju on naziva) nacionaliziranih stanova. On bi htio svoje primitivne i pogrešne maštarije staviti iznad Ustava, iznad Rezolucije 1096, iznad Aneksa G.... Jer, po njegovome, to su sve pisali neki neupućeni ljudi, i što se njega to sve tiče, kad je on jedini "najpametniji"! Brini se ti "oteto prokleto" za svoje stvari, a ne za naše. Nisu nikakvi "otimači" - kakvima ih ti prikazuješ i vrijeđaš - svi oni koji su pravedno, legalno i ispravno otkupili nacionalizirane stanove, kao što ćemo i mi naše, jer smo ih potpuno jednako zaslužili kao i oni. Zar ti još nije dosadilo (kako da kažem?) tvoje vlastito dosađivanje?
S poštovanjem (ostalima),
Branko Sorić

Tko je glasao

Doktora (sad više sam sebe

Doktora (sad više sam sebe ne titulira!) srdi činjenica da su Slovneci - koji su zajedno s nama do 1990. bili u istoj državi i imali iste zakone - riješili pitanje povrata privatnih otetih stanova i istodobno zbrinuli najmoprince! Ne znam zašto se ljuti i meni spočitava da blogerima solim pamet, ako je istinito ono što ja pišem?
Isto tako Slovenci su ukinuli stanarsko pravo još 1991. Zašto bi ta činjenica nekome bila povod za omalovažavanje!
Međutim nešto drugo je ovdje zanimljivo i nameće se samo od sebe jedno pitanje - kako to da su se sve ove činjenice godinama prešućivale u medijima? Prešućivanje svakao nije u interesu vlasnika, ali zato je u interesu najmoprimaca, čiji je lobi u medijima očito dobro organiziran!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci