Tagovi

Tajni život kukaca 3 (Prosvjetljenje, obra?enje i bogomoljke)

bogomoljka Bogomoljke - red uglavnom velikih kukaca, rasprostranjenih u toplijim dijelovima Zemlje. Poznate su po mimikriji tj. savršenom stapanju sa okolinom, kako oblikom tijela koje nalikuje na gran?icu, tako i bojom.
---
Po pitanju hrane su poznate kao karnivorne - jedu sve što ulove i što mogu pojesti (velika ve?ina kukaca, pogotovo muhe, leptiri, skakavci, lisne uši...), uklju?uju?i i pripadnike svoje vrste. U istraživanjima u RH se jedna bogomoljka hranila sa 20-30 stjenica platane dnevno.

Poznati anti?ki lije?nik i filozof-skeptik Seksto Empirik (160-210 g. novog vijeka) ovako je nekako govorio (i mnogo toga više) u davnašnjim prvim stolje?ima nove ere:

Razmatraju?i ove probleme Sextus Empiricus se vra?a ve? navedenom Epikurovom stavu i, razra?uju?i ga, konstatira da bi se Bog mogao nazvati dobrim i svemo?nim samo u tom slu?aju kad bi se dokazalo da se brine o svemu. Me?utim, postojanje zla sasvim je dovoljno da ljudi posumnjaju i u njegovu svemo? i u njegovu dobrotu. Ako, naime, kažemo da je bog svemo?an, onda moramo priznati da ga ništa ne može sprije?iti da sa svijeta ukloni zlo, i time dokaže svoju dobrotu, ali ako to usprkos svemu ipak ne ?ini, onda se mora posumnjati u njegovu dobru volju.

Empirikovo najpoznatije djelo "Pironove postavke" je britanski pjesnik, kriti?ar i biograf Martin Roger Seymour-Smith (1928 –1998) (prema nekim priznatim znalcima „jedan od najfinijih britanskih pjesnika poslije 1945“) stavio na popis 100 najutjecajnijih knjiga ljudske povijesti. Evo otprilike kako ih je on, kronološkim slijedom, poredao na tom op?epoznatom popisu temeljne svjetske kulturne baštine (a koje je vrijednosno ina?e nemogu?e poredati): od zapisa I Chinga (davnog kineskog monaha), Ilijade i Odiseje, Upanišada, Konfucija, Tukidida, Hipokrata, Aristotela, Herodota Platona, Euklida, Virgilija, Lukrecija, Filona Aleksandrijskog, , Plutarha, Tacita, Evan?elja Istine, Marka Aurelija, Na tom spisku je Stari zavjet bio na 2., Novi Zavjet na 18., a Seksto Empirik na 23. mjestu, dok se iza Empirika poslagalo ostalih 77 drugih ?uvenih djela. Neki više ateisti?ki nastrojeni suvremenici su mu zamjerali da je pretjerivao s ubacivanjem previše religijskih sadržaja – na što je on odgovorio kako su religijske teme dominirale u davnim vremenima ljudskog postojanja.

Ne treba preozbiljno shvatiti ovaj moj tekst, jer sam se samo malo dobro?udno zabavljao s ovom ina?e važnom temom, bez zadnjih namjere da vrije?am vjerska osje?anja, i bez ikakve želje da uzdižem ili umanjujem ateisti?ka ili teisti?ka opredjeljenja. Na ovaj donekle lagodniji i više zabavniji osvrt (koji ostaje u okvirima „kukcologije“) nagnala su me dva recentna doga?aja:

- Prvi je bilo nedavno gostovanje osebujnog fizi?ara, filozofa i novo-vjernika Davora Paune na HTV-u kod Stankovi?a - što je zabilježio i Jutarnji od 18.02.2009;

- Drugi je bio furiozni osvrt Miljenka Jergovi?a u Jutarnjem listu od 31.03.2009. pod naslovom ( Sumnjivo lice - Život i obra?enje nevjernog Tomca!)

Nije mi namjera „prežvakati“ te doga?aje (o njima se ionako može detaljnije ?itati pa ?ak i gledati na priloženim linkovima), ali želim naglasiti jednu tananu dimenziju koja spomenute doga?aje povezuje sa Sekstom Empirikom s jedne, a mojim osobnim mladena?kim reminiscencijama s druge strane – u kojima se tretira odnos ?ovjeka prema Bogu na nebesima s jedne, a ovozemaljskim spoznajnim lutanjima glede božanskih pitanja s druge strane.

Sa Sekstom Empirikom sam se susreo u moje davno srednjoškolsko vrijeme – i taj susret bijaše sudbonosan za moju vjersko-filozofsku orijentaciju. Naime, od tog „poznanstva“ pa dalje sam se okrenuo skepticizmu. Ali to i nije ništa strašno niti bogohulno, jer taj pojam dolazi od gr?ke rije?i „skepsis“ koja ustvari zna?i ispitivanje, propitivanje, razmatranje. U skladu s time sam prestao bilo kome vjerovati na rije? te zauzeo jedan oprezan stav prema pitanjima i vjere i Boga. Mada bismo brzopleto takav stav mogli uvjetno nazvati ateizmom – to ipak nije tako, jer svijet oko nas je još uvijek najve?a tajna, koju nije tako lako objasniti bilo kakvim jednostavnim formulama. Tako sam, konsekventno, po?eo intimno uskra?ivati pravo bilo kome da mi djetinjasto-realisti?kim formulama puni glavu i olako tuma?i nešto što je prakti?ki neshvatljivo i nespoznatljivo. U to davno vrijeme mog sraza s Empirikom na naš je otok, sje?am se, došao sve?enik (stalno nastanjenog tada nismo imali) radi proslave mjesnog sveca zaštitnika. Po starom obi?aju (a od lokalne crkvene zajednice programiranom redoslijedu) bio je gost na ru?ku u našoj široj obitelji. Cijelo vrijeme je prisutnost sve?enika nametala svetu tematiku. Nisam odolio a da ne iskoristim priliku i ne provjerim Empirikove teze na djelu. Na moje golemo razo?arenje i ogromno iznena?enje, taj sveti ?ovjek (koji je ina?e apsolutno dominirao nad bogobojaznim bodulima), za Seksta Empirika nije nikad ?uo. No zauzvrat me je gledao u ?udu kao zadnjeg Antikrista i preporu?io djedu da me se drži na oku (što na njega, morskog vuka, nije ostavilo ikakvog traga, jer je i njega borba s morskim nepredvidljivostima u?inila prakti?nim skeptikom).

Miljenka Jergov?a (hrvatskog književnika i kolumnistu u Jutarnjem listu) treba prihvatiti kao osebujnu osobu sklonu neumjerenosti s kojom (slijede?i matoševski poznatu polemi?ku tradiciju u Hrvata) olako ulije?e u žustre, žu?ne, ve?inom nemilosrdne „perolake“ obra?une. U spomenutoj kolumni se Miljenko tako nemilosrdno oborio na Tomca (ina?e sklonog kafkijanskim metamorfozama) da se ?ovjeku, kad to ?ita, ?ini da se slova (na papiru ili zaslonu kompjutera) dime i pred o?ima pretvaraju u prah i pepeo kao posljedica ?udesnog gnjeva pravednika. Što god tko mislio o Jergovi?u, ja ga posve razumijem (mada i prema njemu zadržavam isti izvorno skepti?ki odnos). U ovom ga slu?aju ?ak i podržavam, jer nas o?ito spaja isti mladena?ki franjeva?ki odgoj, koji je pak kod mene evoluirao u iskreni i izvorni skepticizam prema kojem se nikada ne donose definitivne odluke ni za ni protiv Boga ili drugih bilo vjerskih bilo svjetovnih pitanja - ali istovremeno, vode?i se istim principom, se formira negativan stav prema svima onima koji sebi pridržavaju „božansko pravo“ na ekskluzivno tuma?enje božanskih principa.

- Da se razumijemo, najlakše je biti vjernik – to je ?ista intelektualna linija manjeg otpora, u kojem se sva neriješena pitanja ostavljaju Bogu, pa vjernik može nastaviti lagodan i bezbrižan život, kad i ako treba se ?ak zalije?u?i u grijeh - jer se pouzdavaju?i u Božje milosr?e može ra?unati na oprost od strane crkvenih „?inovnika“ odjevenih u kafkijansku crnu odoru.

- Nasuprot tome je jako teško, preteško i prezahtjevno biti skeptik, jer je skeptik uvijek sam sa sobom i sa svojom savješ?u, je o svakom svom i tu?em djelu mora sebe i druge temeljito propitivati, promišljati, razmatrati. Skepticizam je prije prokletstvo, jer u njemu nema utjehe i spokoja koju nosi magi?na božanska formula.

Neortodoksni dr. Davor Pavuna (sada ve? hrvatska medijska zvijezda, ina?e poznati fizi?ar koji recenzira projekte u ameri?kom ministarstvu energetike DOE na ?ijem je ?elu nobelovac Steven Chu) u intervjuu za „EPH TV“ (Jutarnji list od 18.03.2009) je izjavio da „budu?nost svijeta leži u rukama žena“. S time se dakako slažem - ta ve? stolje?ima se zna da žena drži tri, a muškarac tek ?etvrti „kantun“ u ku?i – te se ?ini da je došlo vrijeme da zna?ajno ve?inski dio populacije ponese odgovaraju?u odgovornost u društvu, i u ?itavom svijetu. No, za osnovnu nit ovog teksta daleko je najvažnije što je gospodin Pavuna govorio o Bogu a što malo veze ima s vjerskim doktrinama na kojima opstoji današnja Crkva u Hrvata.

Ono što ovdje doista najviše intrigira jest ?injenica da se unutar Crkve (kao institucije) neki (dakako ne svi) njeni „kafkijanski u crno odjeveni ?inovnici“ (koji nisu uspjeli nadrasti razinu onog sve?enika s otoka mog djetinjstva), u ovim za sve teškim vremenima (u kojima prevladava nemoral, kriminal i moderni nihilizam) su jedva do?ekali ovakva dva neobi?na tipa da bi se manipuliralo masama: Pavunom koji je odjednom na svoj na?in spoznao Boga, ili onaj obra?enik Tomcom koji je (prema Miljenku Jergovi?u i bosanskom franjevcu fra Ivi Markovi?u - intelektualcu i vo?i jednoga za?udnog interreligijskog pjeva?kog zbora) tek obi?an konvertit.

Tako su se ove dvije osobe po?ele razvla?iti po crkvama, samostanima, vjerskim tribinama, i njima sklonijim medijima, sve u smislu vjerske propagande svedene na dnevno politiziranje. Takvo nešto s vjerskog (bilo teisti?kog bilo ateisti?kog stanovišta jer je i ateizam neka vrsta vjerovanja) - potpuno je kontraproduktivno. Naime, jednostavno je neprihvatljivo lansiranje konvertita na razinu vjerskog autoriteta, koji sebi k tome dozvoljava ?ak da se u vjerskim pitanjima razra?unava s ?asnim bosanskim franjevcima, onim istim krš?anskim redom koji je djelovao i opstajao i u najgorim turskim, fašisti?kim i komunisti?kim vremenima, koji su uvijek predstavljali savjest crkve, pa i kad treba suprotstavljali crkvenoj hijerarhiji otu?enoj od vjernika. Jedino franjevci i danas, u vremenima slobode i demokracije, ?vrsto stoje na braniku opstojnosti Hrvata na nemirnim prostorima Bosne i Hercegovine a nasuprot tendencijama virtualnog (glasa?kog) ili stvarnog iseljavanja.

A Pavuna i njegovo shva?anje Boga? Eh, pa ruku na srce, kad bi njega netko slu?ajno mogao postaviti na mjesto hrvatskog nadbiskupa Bozani?a, možda bi donekle unaprijedio vjerske osje?aje (jer razumijem i intimno se slažem s ve?inom njegovih tuma?enja), ali bi zato u najkra?em vremenu srušio crkvenu organizaciju, koja još slijedi njima dragu srednjovjekovnu tradiciju sinekura i manje-više materijalnih grijeha, koji nužno proizlaze iz strastvenog zagrljaja Crkve s vladaju?im strukturama suvremene hrvatske države, ?ije svjetovne interese i ?esto sumnjive ciljeve gotovo slijepo podržavaju. Pa ?ak ako treba nasuprot interesima Hrvata kojima je Bosna i Hercegovina prava i jedina domovina, navla?e?i ih na emocije, zavode?i ih slatkim obe?anja i sitnim podmi?ivanja.

Komentari

Zdravko Tomac je u

Zdravko Tomac je u Jugoslaviji dokazao da je komunist i Jugosloven, za Tuđmana da je tuđmanovac, pa prakticirani vjernik i katolik! Tomac je bio SVE što treba jednom slabiću da dobro živi.
On je stalno 6 mjeseci ispred sadašnjice, ali nikad ni dana više.
Bravo doktore Tomac, Vi ćete preživjeti i sopstvenu smrt, ali ne više od 6 mjeseci.

Tko je glasao

Ne znam što je Tomac radio

Ne znam što je Tomac radio u vrijeme Jugoslavije, jer me to tada nije zanimalo, no zasigurno znam da mu je za vrijeme Hrvatske svaka riječ bila na svom mjestu! Ako je za vrijeme Juge štogod i griješio, za vrijeme Hrvatske se svojim javnim nastupima iskupio.

My Soul

Tko je glasao

svaka riječ bila na svom

svaka riječ bila na svom mjestu!
dragi moj My Soul, stavi naglasak na svaka riječ! Tomac je lija koja zna govoriti onima koji ga slušaju, zna se podvući pod kožu, ali ne baš svima. u tome i jest njegovo najveće zlo - i Hitler je znao govoriti, Milošević također, a rezultati su ti poznati! manipulacija mediokritetima uvijek donosi zlo ako je manipulator Tomac ili netko sličnih moralnih i etičkih kvaliteta.

Tko je glasao

Ajd, ne pretjeruj.

Ajd, ne pretjeruj. Uspoređivat Tomca s Hitlerom ili Miloševićem...jednostavno nije red. Pustite čovjeka na miru, šta ste se okomili na staro čeljade. Ima mlađe ekipe, koja može nanijeti štetu i na čija (ne)djela treba ukazivati.

My Soul

Tko je glasao

@ My Soul Ne znam što je

@ My Soul
Ne znam što je Tomac radio u vrijeme Jugoslavije, jer me to tada nije zanimalo, no zasigurno znam da mu je za vrijeme Hrvatske svaka riječ bila na svom mjestu! Ako je za vrijeme Juge štogod i griješio, za vrijeme Hrvatske se svojim javnim nastupima iskupio.

Da li su i ove rječi Tomca u glavnoj ulozi "na svom mjestu":

- stalno kršenje izborne volje građana u Zagrebu od strane SDP-a, Tomac glavni, 1990.g., 1997. i kasnije te sprječavanje skupštinske rasprave o GUP-u (Tomac kao predsjendik Skupštine zajedno sa Vesnom Pusić) i o najurednijoj pljački i to movaca fakulteta i zavoda u slučaju Komercijaln banka Zagreb (Tomac predsjednik povjerenstva, sve se točno znalo, nitko nikada nije vrati ni lipe);

- nezakonito instaliranje henesijevaca i sličnih na sve ključne položaje;

- maskiranje i prikrivanje velikih količina novaca njegovog liblinga jakova Blaževića i razno slično te nastava pravljenja dimnih zavjesa;

- ordinarne političke uzurpacije. na Bleiburgu govori u ime bivših komunista (tko je on), drugdje u ime Republike Hrvatskei svega u vezi osamostaljenja i rata (tko je on), u ime Ustava, u ime Zagreba, u ime svega ..;

Kako može taj tako uobičajeni blamirani profiter u doba kriza i jada i bijede toliko uzurpirati javni prostor i igrati ulogu "i poslije Kardelja Kardelj", prti čemu su važne činjenice da je Kardelj raspop i bolješvik kao i Staljin a Tomac njegov mladi šegrt - pljačka je osnovni i najviši oblik svijesti, ubijati radi i raditi bio šta radi tih svetih revolucionarnih ciljeva i osiguranja baze revolucije je više nego OK, sve se da rješiti običnim manipulacijama tako da jedne spletkariš drugima i onda ih sve zajedno kao velekolonijalisti ...

Tko je glasao

I meni su ti detalji

I meni su ti detalji nepoznati, ali osim što su ilustrativni, ukazuju na osobnu dezorjentaciju u kojoj se našao. A to proizvodi moralnu dezintegraciju. Kad sam gore pisao o njemu mene je (kao i Jergoviča) alarmirala jednostavna stvar koja je nepojmljiva sa stanovišta javnog djelovanja:

Naime, osim što je radio sve to što je gore radio ( tebi vjerujem jer nick anonimnosti ništa ne znači kad nisi troll koji glumi nekog drugog a to9 ni ti ni ja ne činimo) , ako je navodno doživio klinički smrt (i susret s Bogom), onda on umjesto poniznosti koja bi trebala krasiti takvog obraćenika sebi preuzetno uzima za pravo i dužnost da u ime vjere (koju je eto naglo spoznao) dijeli vjerske packe jednom uvaženom i multikulturalno orjentiranom bosanskom franjevcu koji je cijeli život bio na onoj strani na kojoj se on nedavno tako nenadano obreo.

To je ono što je meni jednostavno nezamislivo. Ako je spoznao Boga bilo bi logično da vrši unutarnje pročišćavanje grijeha (očito u njemu ima nakupina koje bi trebalo odstraniti) ali se on uhvatio zadatka da bude apostol. To je več previše. Umjesto u pokajničku klupu, on ih preskač i odmah se penje na crkevnu govornicu??? Ma nemoj!

Ne mislim da je Tomac zločest i nepošten (ne znam ga toliko da bih to tvrdio) ali pero ga odvlači na stranu gdje vrag stoluje, a tamo ima i drugih vražićaka, kao što je Jergović, koji ga sačekiva šakom u nos.

Tko je glasao

e, to je, kume, komentar.

e, to je, kume, komentar. žalosno je samo što malo previše ustašoida, partizanoida, hrvatoida i sličnih degeneriranih ideoloških tvorevina to uzimaju za životni moto i tako funkcioniraju. zato danas ne možeš premijeru, predsjedniku i sličnim veličinama vjerovati ni kako se zovu bez da im pogledaš osobnu kartu!

Tko je glasao

"Otkad sam samu sebe

"Otkad sam samu sebe prevarila, nikome više ne vjerujem."

Tko je glasao

Problem zla je vječni

Problem zla je vječni problem za one koji uzdižu dobro kao opći princip.

Je li zlo ako mačka ubije miša? Je li oluja zla? Ako nekom donese kišu i natopi polje u zadnji čas, a drugom tuča uništi sve što je posijao?

Pojam zla je uvijek gledan iz ljudske i često tek osobne perspektive.

konstatira da bi se Bog mogao nazvati dobrim i svemoćnim

Dobar i svemoćan su ili izjave o ničemu (Bog ne postoji) ili nešto što pripisujemo bez ikakvog pokrića (npr. Bog koji nije samo i isključivo dobar) ili kategorije koje uopće nemaju smisla za Boga (npr. Bog kao pokretač, Bog koji vidi smisao i dublje značenje gdje ga čovjek nikako ne može vidjeti, i koji je s one strane dobra i zla).

Uvijek me iznenađuje koliko ljudi tvrdi da znaju nešto o nečemu o čemu zapravo ništa nitko pouzdano ne zna, a ima i dosta indicija da ničega i nema!

Inače nema šanse da netko unutar hijerarhije KC propovijeda nešto van katekizma, ta se firma jako drži hijerarhije...

O Pavuni sam nešto napisao ovdje: http://pollitika.com/pavuna — čovjek je totalno zbrkan; brka kruške i motorcikle....

bez ikakve želje da uzdižem ili umanjujem ateistička ili teistička opredjeljenja.

Kako ljudi obrazlažu i propagiraju politička uvjerenja, mogu i sva druga, pa i vjerska. Da nije tako bilo u prošlosti, kršćanstvo bi bilo tek mala sekta u Palestini...

Tko je glasao

Na grančici stoji i

Na grančici stoji i pritajeno vreba,
osim dugih nogu, ništa ne treba.
Brzinom munje, hvata svoj plijen,
tko god joj se približi...bit će njen.
Bogomoljka je, al... Boga ne moli,
partnera svog... pretjerano voli.
Čarobnim očima... ona ga mami,
glavu mu otkine,...on osta u tami.

Tko je glasao

Na grančici stoji i

Na grančici stoji i pritajeno vreba,
osim dugih nogu, ništa ne treba.
Brzinom munje, hvata svoj plijen,
tko god joj se približi...bit će njen.
Bogomoljka je, al... Boga ne moli,
partnera svog... pretjerano voli.
Čarobnim očima... ona ga mami,
glavu mu otkine,...on osta u tami.

Tko je glasao

Tebi ne radi brisanje? Ideš

Tebi ne radi brisanje? Ideš na Popravi, Pregled i onda se pojavi gumb Obriši...

Tko je glasao

Daniel N. , hvala za

Daniel N. , hvala za savjet, ja sam ti veliki siromak i nemam gumba za brisanje.

Tko je glasao

Hm, ne radi i meni... čini

Hm, ne radi i meni... čini se da sam nešto pobrkao... sorry

Tko je glasao

mrak-ec...prosim te lijepo,

mrak-ec...prosim te lijepo, daj mi zamrači ovu sramotu.
Zahvaljujem unaprijed.

Tko je glasao

Moja isprika zbog

Moja isprika zbog dupliranja, starček sam u godinama i drhte mi prsti.

Tko je glasao

u nas u Bosni kažu: tresu

u nas u Bosni kažu: tresu mi se damari ko drva u kamari!

Tko je glasao

Griješiš ako misliš ,da

Griješiš ako misliš ,da je danas najlakše biti vijernik, baš suprotno ,u 21. stoljeću čije je obilježje tehnološki sve naprednije društvo,vodi se bitka za srca i duše čovječanstva. Mnogi materijalisti, naglašavajući napredak znanosti u ispunjavanju pukotina našeg znanja o prirodi, objavljuju da je vjera u Boga zastarjelo praznovjerje,da bi nam bilo bolje da to priznamo i krenemo dalje....Zar ćemo okrenuti leđa znanosti zato što se nju smatra prijetnjom Bogu,zar ćemo odustati od unapređivanja svog razumijevanja prirode iprimjene tog znanja na uklanjanje patnje i za boljitak čovječanstva? Istovjetno, zar ćemo okrenuti svoja leđa vjeri, zaključujući da je znanost nadvladala duhovni život ,jer nam takav više nije potreban,trebamo li vjerske simbole zamijeniti graviranjem dvostruke zavojnice DNK na naše oltare? Biblijski Bog jest Bog genoma .NJega se može štovati i u katedrali i u laboratoriju.NJegovo je djelo uzvišeno ,zastrašujuće,intrigantno i prekrasno-i nikako ne može biti u sukobu sa samim sobom.Samo mi, nesavršeni ljudi, možemo započeti slične bitke.I samo ih mi možemo i okončati.

Tko je glasao

Problem crkve danas je u

Problem crkve danas je u izrazenoj negativnoj selekciji u cisto ljudskom pogledu.
Nekada je crkva bila izvor ucenih i naprednih ljudi naprosto jer je bila usamljeni otok u prosvjetiteljskom smislu.
Nakon toga primat je preuzelo sveuciliste, a danas je to dominantno vojno korporativni dio drustva, a sutra mozda neka sinteticka racunalno socijalna mreza ili njen kondezat.

U jednu ruku je u ljudskom smislu lakse biti vjernik, medutim u tom smislu ja bih pojam vjernika znacajnije prosirio nego su to uobicjanene granice.
Poucan primjer, bivsi socijalisticko-komunisticka drustva su jedna od zescih uporista politicko teologijski utemeljenih drustava.
Dok su sluzbeno njegovali odvojenost religije od drustva, ..., da sad ne trkeljam o tome, bivsa socijal-komunisticka drustva su po svim sastavnicama i manifestacijama dubogo teologijska drustva. Od trcanja stafete, sletova, omladinskih radnih akcija,..., marksizma kao svete objave, nomenklature kao crkvene hijerarhije, sakramenata i milosti i svih cuda i cudesa u partijskoj obicjanoj teoriji i praksi, ukljucujuci tu i svetu inkviziciju u obliku npr Golog otoka i slicnih organizacijskih jedinica od Jadrana do Sibira i sire.
Stoga je npr primjer Tomca ustvari vrlo zoran. On nije nikakav konvertit on je samo malo korigirao nacin prakticiranja i nista drugo. On je zadrzao onu bitnu (pa i crvenu) liniju, a njegovi kriticari su premda nezadrzivo popularni uspuhani i Matosu ni do gleznja.
U tom smislu pojam vjernika je znacajno siri i mi smo znacajno sire zahvaceni, a rijetkih ateista je doslovno na prste.
E sad kome je lakse vjernicima ili ateistima?
To je pitanje kojim se moze baviti dugo.
Prije svega treba poci od definicije sto bi to bio pravi kriterij tezine, odnosno lakoce zivljenja.
Po meni onako cisto na prvu ruku i od oka, smatram kao sto sam i rekao da je zivot vjernika nesto laksi, ali je to strogo uvjetovano od interesa samog vjernika.
Prije svega smatram da vjernik na raspolaganju ima citav niz u ljudskom smislu prekrasnih pomagala, gotovih mehanizama, i naposlijetku pravila postupanja za razne zivotne situacije kakve npr stvarni ateist nema. Od molitve, apriori smirenosti, ... do gomile drugih stvari koje su se stoljecima skupljale i verificirale kao korisne.
Atesit toga naprosto nema i ne korsiti se njima premda moze ako hoce i stoje mu na raspolaganju.
Medutim, nije ni vjernicima lako i ima podrucja u kojima je ateistima jednostavnije. ... no to je duga prica ...

Tko je glasao

Mislim da si to jako lijepo

Mislim da si to jako lijepo obrazložio, jako lijepo. Imam samo jednu malu zamjerku jer samo na tvome ostati možda može mijenjati smisao mog promišljanja (mada naravno stoji u kontekstu u kojeg si ga ti stavio ).

Naime, i ja se duboko slažem s Voltairom koji nije zaludu rekao da ako nema Boga treba ga izmisliti. Često se događa da se boga doista izmišlja, jer nekome drugaćije jednostavno nije moguće funkcionirati - jer je religija ustvari izvorno težnja za redom u međuljudskim odnosima - tako su se i začele sve one velike i svete knjige sa spomenutog popisa.

Doista se sjećam partijskih sastanaka koji nisu čak ni vanjskim izgledom se razlikovali od mise (tj. slika i simbolički rekvizit - zvijezda, srp i čekić- poviše, stol za evanđeosko plagovanje ispoid, svećenik koji vodi ritual i vijernike koji slušaju jer to moraju. I ispovijedi su bile tu, i pričesti na nekakav način i koncili i simpoziji - ćovjek jednostavno nije mogao izvan svoje kolotečine pa izvučen iz relogije se opet u nju vraća.

No ja ipak nisam mislio niti razglabao o odnosima između teista i ateista (jer su obje varijante vjere na neki svoj način i koncepcijski i rituačno vrlo bliski, i obje na institucijskim razinama ne daju zadovcoljavajuće odgovore). Ja sam Empirika odnosno sve skeptike smjestio između tih dviju naoko suprotstavljenih opcija, na nezaštićenu vjetrometina s koje sve gledaju i kritički prate, traže objašnjenja, naslućuju izlaze, i baš njima nikada nije lako - jer se ustvari radi o hereticima koje su sve religije i "religije" progonili.

Razlika je bitna??

Tko je glasao

Prije svega smatram da

Prije svega smatram da vjernik na raspolaganju ima citav niz u ljudskom smislu prekrasnih pomagala, gotovih mehanizama, i naposlijetku pravila postupanja za razne zivotne situacije kakve npr stvarni ateist nema. Od molitve, apriori smirenosti, ... do gomile drugih stvari koje su se stoljecima skupljale i verificirale kao korisne.

Ili može popiti Normabel, što je još jedan "recept" za "a priori smirenost", verificiran kod nas a i u svijetu već dugo.

Je li se neki problem time stvarno rješava — upitno je.

Kod nas su ljudi vjernici uglavnom iz tradicionalnih razloga, koliko znam vjernika koji se uzbuđuju mnogo više od mene (agnostika) a u praktičnom životu se nimalo ne osvrću na neke "vjerske recepte" osim što ponekad odu na misu i blagoslove kuću.

Ali slažem se, to je jako velika i složena tema...

Tko je glasao

Neki umjesto Normabela

Neki umjesto Normabela prakticiraju maricu.

My Soul

Tko je glasao

Moze Normabel moze, ali kad

Moze Normabel moze, ali kad zivot stisne malo zesce, bolest, jad, nesretna djeca, tragedija kakva ili sto, tradicionalne razloge za vjeru zamijeni pragmaticnost bijednoga trenutka. Sudac, Ivancic-hagioterapija i drugi, naglo, a ne pita se previse, dobiju na tezini. Zivotni ciklus ima mjene od djecje nevinosti, do umorne starosti, a tako se giba i teziste odgovora na pitanje je li zivot dobar ili je zivot patnja, a rodenje duboko nepravedan cin. Tko s vjerom to prozivi cisto mehanicki moze profitirati i pomoci se vise nego netko bez nje. Blago onome koji jos i u dublji smisao prodre, a sto je tih manje ne treba ni cudiiti jer je to odricanje znacajno i to za veselijeg dijela zivota. Njihov je dodatni kriz, a ako ne i jedan od tezih upravo gledati sve te druge kako pristupaju iz kako i sam velis iz tradicionalnih razloga. No kako je svaki kriz ustvari blagodat to se opet pokrije.
Mozda je pre smiono, ali kada bi vecina umjesto vjere prasila po Nietscheu, Schopenhaueru i sl. puno bi ih se vise bacalo s balkona i sl., ili bi na kraju krajeva zavrsavali kao oni grleci javno i ekstaticno kakvog konja i sl.

Tko je glasao

Očaja ima uvijek u obilju.

Očaja ima uvijek u obilju.

Tko je glasao

Lijepo si rekla, i to je

Lijepo si rekla, i to je pogled iz osobe vjernika, to je ono o čemu Oavuna priča, o lmu je pričao i Sksto Empirik, jer spoznavanje je teško i komplicirano.

Ono što sam ja htio naglasiti jest vjerska administracija, organizacija, koju takve stvari čak niti ne interesiraju i to je jedan veliki problem.

Jedan je život ali ima mnogo aspekata, a u sjiri svima otuđene organizacije pokušavaju ovladavati dušama - a Crkva tu nije iznimka.

Tko je glasao

Crkva je samo predvorje

Crkva je samo predvorje Boga,
a htjela bi biti ... više od toga.
Umjesto da brine za naše duše,
u politički rog, ona zdušno puše.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci