Tagovi

Svi predsjedni?ki kandidati

Taman su prošli jedni izbori a na vratima su nam novi. Predsjedni?ki izbori bi se morali održati negdje krajem ove ili najkasnije po?etkom slijede?e godine (krajnji rok je vjerojatno negdje po?etak velja?e). Predsjedni?ke ovlasti kod nas su poprili?no skresane ali i dalje su relativno zna?ajne, pa osim imenovanja ambasadora, šefa obavještajne službe i vojske tu je i "sukreiranje" vanjske politike (štogod to zna?ilo) i naravno autoritet koji proizlazi iz jedine tako zna?ajne funkcije koja je odabrana neposrednim izborom ljudi (?itaj: Sanadera nitko nikada nije izabrao da bude predsjednik vlade).

Stipe Mesi? je (barem meni) u stvari jedno veliko razo?arenje. Naravno u datom trenutku je on bio daleko bolja alternativa od protukandidata mu (Budiša ili Kosor), no kroz mandat se poput mnogih drugih probija ?istim i u stvar najjeftinijim populizmom - iz jednostavnog razloga što je on jedini u državi koji ima poziciju da može dohvatiti mikrofon kada mu god padne na pamet a da istovremeno nema apsolutno nikakvu odgovornost za ono što kaže tj. o ?emu on god govori on u stvari nije ništa kriv niti je bilo što od toga njegova odgovornost (o stvarima koje jesu njegova odgovornost on rijetko govori javno). Mimo toga, Stipe briljira na jednoj i samo jednoj temi a to su ustaše i partizani i to je u stvari jedina stvar koju valjda razumije (ili misli da razumije) pa stoga po tome tambura po istome koliko god može (neovisno o malo šizofrenim stajalištima koja je zauzimao u prošlosti). Jedina iole kvalitetna odluka koju je donio je odluka o umirovljenju generala, no i ta odluka, u retrospektivi svega ostaloga se danas više ?ini kao statisti?ka pogreška nego kao predsjedni?ka akcija. Ukratko, Mesi?a ne?emo pamtiti (ili barem ne predugo).

Change Is Gonna Come

Ono što Stipetu nedostaje je vizija, no to je uobi?ajena boljka politi?arima na ovim prostorima i ako malo promatrate što on govori malo tu ima vizije Hrvatske za 10-15-20 godina. Meni nekako nedostaje taj kroni?ni nedostatak vizije i volio bih vidjeti politi?ara koji ?e danas pokazati kota?i?e koje treba pokrenuti danas a kako bi rezultate po?eli crpiti za 10-20 godina. Ne vjerujem u prekono?ne uspjehe niti kratkoro?ne planove koji su dugoro?no dobri. A svi naši planovi su kratkoro?ni.

Stipe je (na sre?u) diskvalificiran od daljnje utrke za predsjednika, iako, kako stvari stoje uop?e nema namjeru do?i do zaklju?ka da je bilo dosta nego bi on i sa svojih 75+ godina htio i dalje kreirati budu?nost ove zemlje iako je on sasvim sigurno dio njezine prošlosti (a skoro jednako toliko sigurno i dio problema). I sada, kada ima posljednjih nekoliko mjesec koje bi (nažalost samo teoretski) mogao utrošiti na to da postavi temelje budu?em nasljedniku (ili barem da razgrne ruševine predsjedni?kog mandata koji se ?ini kao kula od karata) on kalkulira sa strane o kreiranju tre?eg puta, organiziranju i "homogeniziranju" hrvatske ljevice (po tko zna koji put) i tko zna o ?emu sve ne. Ukratko, Stipe je još jedan u preduga?kom nizu hrvatskih politi?ara kojeg ?e sa scene ukloniti biologija a ne bira?i. Poražavaju?e, a da ne kažem da naši politi?ari (ali ni bira?i) nikako da nau?e lekciju - što bi rekao odavno mrtvi pjesnik "better burn then fade away".

To nas u stvari dovodi do sjajne postave ljudi koji se danas nude kao predsjedni?ki kandidati.Te ljude nikako ne treba podcijeniti, jer ako se sje?ate dvije tisu?ite, tada smo svašta govorili o bivšem i potencijalnom budu?em predsjedniku i op?e je mišljenje bilo da teško da može gore i da je svaki izbor napredak (pa ?ak i dvojca kandidata koji su dovršili u drugom krugu). No, praksa pokazuje da taman kada misliš da smo dotakli dno, uvijek doše?e netko novi s friškom lopatom i zagrebe još niže. Rije? je naravno o prvorazrednoj postavi i ustvari destilat intelekta kojeg ova država ima za ponuditi. Iza desnih vratiju zasada se sakrivaja nekolicina kandidata me?u kojima se isti?e Ivo Sanader i Nadan Vidoševi?. Osim nominalno desnih politi?kih pogleda, dijele i zajedni?ku strast prema sakupljanju imovine bez objašnjenja kako su je stekli. Ivo naravno ima daleko ve?u motivaciju. Naime, koliko god on bio sposoban i koliko god ljevica bila nesposobna, šansa da mu se osmjehne još jedan vladin mandat (osobito sada u doba krize) je u stvari sve manji i možda je vrijeme za strateški uzmak na neku drugu poziciju. Naravno, pozicija predsjednika se možda ?ini nazadovanjem, no to se bez problema može prodati i kao napredovanje (nešto sli?no kao i unaprije?enje Fabera od prije neki dan), no malo reklamirana i zasada rijetko korištena privilegija predsjedni?ke pozicije je i imunitet od kaznenog progona i možda bi to dobro došlo Ivi (zlu ne trebalo) barem dok ne pro?u zastare. Ivo zasigurno ima velike ako ne i pojedina?no najve?e šanse postati predsjednik ?isto zato jer ima poziciju mo?i s koje nastupa, nov?ano je neograni?enih resursa i objektivno govore?i odli?an je komunikator koji ?e obe?ati brda i doline, uklju?uju?i ali ne i ograni?eno na hrvatski svemirski program - samo ako ?e ga to dovesti do Pantov?aka. Što se desi s HDZom manja je briga jer njegova vizija (iako ne nužno i njegove stranke) je uvesti hrvatsku u EU pa ako to ve? ne može napraviti preko Markova trga onda se niti Pantov?ak ne ?ini tako lošom opcijom. Nadan Vidoševi? za kojeg se (po meni neopravdano) lijepi etiketa "lep ko greh" (i to još na ekavici) izgleda tako?er kao osoba s planom i teško je za o?ekivati da ?e on samo tako nestati bez da konzumira svoje politi?arske ambicije. Nakon što je sagradio apsolutno najve?i gospodarsku komoru Europe i kroz nju sagradio cijelu mrežu zainteresiranih klijenata (a i podbeljao imovinsku karticu), to isto je odlu?io u?initi i kroz Kraš koji eto sada nešto tamo radi i o?igledno u sjeni Maksimirske šume stvara zalet za nešto. Da li je to presjedni?ka ili pak neka druga, naizgled rezervna pozicija to ?emo tek vidjeti. Moja osobna procjena je da Vidoševi? može ostvariti (iz meni neobjašnjivih razloga) dobar ali ne i dovoljno dobar rezultat na predsjedni?kim izborima. Ne ra?unaju?i razli?ite desni?arske redikule koj ?e se zasigurno pojaviti ?isto da ili neutraliziraju nekog drugog, da se ponašaju kao dimna zavjesa radi ne?eg tre?eg ili ?isto kao osobe koje ?e iscenirati razli?ite skandale protiv nekog ?etvrtog bojim se da s desne strane percipiranog hrvatskog politi?kog spektra nemamo više što za ponuditi. No, kroz lijeva vrata vlada prava mala gužva. Tu imamo SDP koji se trenutno dvoumi izme?u dva potencijalna kandidata koji ?e po prvi puta biti izabrani po principu jedan ?lan jedan glas (i sve ono lijepo i nelijepo što takva taktika donosi sa sobom), tu je i HNS koji je tako?er gladan vlasti, a eto nešto se i IDS u Istri tamo nudi sa svojim predsjedni?kim kandidatima. Kao prvo, Damiru Kajinu bi netko trebao re?i da je Hrvatska daleko ve?a od Istre i da koliko god on bio popularan u Istri (a to je definitivno to?no, iako nezasluženo). Mimo toga, njega je zabavno gledati tu i tamo za saborskom govornicom no promatrati ga nekoliko tjedana kroz predizbornu kampanju je mu?no i sasvim sigurno kontraproduktivno. Dakle, ako želi zadržati svoju popularnost (makar onu na nacionalnom nivou) bolje mu je da se drži Istre i ne mrda previše. HNS ima iza sebe hipoteku vlasti i Stipe Mesi? je u stvari njihov najbolji izvoz ikad. Neovisno o tome što mi rekli, polet HNSa koji se desio 2000te + predsjedni?ki izbori koji su uslijedili osigurali su im budu?nost koja ih je napuhala malo više od gabarita regionalne stranke na koju su se danas (u manjoj ili ve?oj mjeri) sveli. Da, na lokalnim izborima jesu izborili sjajni i zasada najbolji rezultat - no iz mnogobrojnih razloga to u posljednja dva izborna ciklusa na nacionalnoj razini nisu uspjeli kapitalizirati, dapa?e (što nas dovodi do slijede?eg logi?nog ptanja: ako na lokalnoj razini prolazimo dobro ili ?ak odli?no, gdje je greška na nacionalnoj razini - tko je taj koji je zadužen isporu?iti rezultat?). HNS nam nudi Vesnu Pusi? i Radimira ?a?i?a. Nekako mi se ?ini kako ?a?i? ima ve?e šanse na nacionalnoj razini no valjda postoji nekakvo istraživanje koje se time bavi. Kako bilo, HNS ?e (unato? zdravoj logici) ponuditi kandidata i o tome ?emo vjerojatno sve znati ve? u sljede?ih nekoliko tjedana kada ?e predizborna kampanja po svoj prilici i krenuti - možda ne javno, ali na lokalnj razini sigurno. SDP je u predsjedni?kim izborima malo iskompleksiran, jest da je imao svog predsjedni?kog kanidata (tamo još 1997 godine, osebujnu osobu ?ije ime ne?emo spominjati) no u me?uvremenu se nija iskristalizirala druga osoba koja bi se nametnula kao kandidat pa je tamo napravljen executive decision da se ide na unutarstrana?ke predizbore. Nudi nam se profesorski dvojac Ljube Jur?i?a i Ive Josipovi?a. Ho?e li se bitci priklju?iti još netko od "usual suspects-a" nije jasno, no ako to žele krajnje je vrijeme (barem pod plaštom SDPove zastave), kuloarski kandidati su i Zlatko Komadina odnosno Milan Bandi?. Radimir ?a?i? i Ivan ?ehok O?ekivano, za razlku od desnice koja se barem dojimlje organiziranom, na ljevici je na snazi organizirani kaos zbog neograni?enog powerplaya koji se tamo doga?a. Moj je stav da se on doga?a zbog toga što nismo u ovim godinama uspjeli generirati autoritet iza kojeg su se u stanju svi organizirati i sustavno krenuti. Pa je tako moja dijagnoza da problem ljevice nisu u stvari kandidati, nego sama ljevica koja sama ne zna što bi sa sobom. Da li su to nerealne ambicije HNSa u podjeli "plijena" za slu?aj da do?u na vlast, ili je to pak nedostatak vizije i stava SDPa da napokon odlu?i kuda ?e i?i skoro pa je sasvim svejedno - kako god bilo, eventualni gubitak predsjedni?kih izbora je isklju?ivo njihova pogreška, a eventualni izborni rezultati u posljednjih nekoliko godina su više rezultat inercije nego neke stvarne strategije. Pri?u o pluralizmu i "zabrinjavaju?u" podjelu na dva bloka u ovome ?asu treba ignorirati jer su same stranke dovele do toga, ne toliko SDP i HDZ koliko same stranke, poluskriveni ili neskriveni sateliti koji su se previše i s previše žara motali oko vladaju?ih pa su u postupku bili u cijelosti asimilirani. S desne strane gotovo da više ni?ega nema, HSP je u cijelosti dezintegriran i asimiliran i finale ?e se valjda dogoditi uskoro. HSS je unato? deklaraciji pred pretposljednje izbore odlu?io promijeniti stranu i dok recimo sada oni trenutno žanju rezultate lokalnih izbora ?injenica je kako su oni nastali isklju?ivo kao plod koalicijskih dogovora i ne korespondiraju sa stvarnim stanjem na terenu, dok se HSLS uporno i ve? godinama svodi na dvije usamljene i ?ak ne previše atraktivne oaze za zbrinjavanje dvaju politi?ara od kojih je barem jedan na lokalnim izborima nastupio kao nezavisan, shva?aju?i valjda i sam da mu je strana?ko opredjeljenje samo teret a ne i korist. S lijeve strane nije ništa puno bolje iako je pri?a o identitetu malo bolje o?uvana. HNS se bori za prelazak preko izbornih pragova (manje ili više, kako gdje), IDS je ograni?en U?kom, a SDP ?ini se nema namjeru pokriti cijelu zemlju. Druge ljevice unato? svemu nisam uspio identificirati (osim ako je gore spomenuti Mesi? poput zeca ne izvu?e iz šešira). Nekako mi se ?ini kako bi za pobjedni?ki rezultat ljevice morao postojati jasni konsenzus prije izbora, umjesto da se pusti da se kroz izborni proces sukobljava ne samo ljevica s desnicom nego i ljevica me?usobno (što je pri?a koju smo ve? vidjeli) - a kada bi se to dogodilo, tada je skoro pa bilo koji kandidat ljevice dovoljno dobar da porazi ovoga sa suprotne strane; u me?uvremenu, nemate što drugo nego pro?itati Klauškog.
Misao dana: Anyone who is capable of getting themselves made President should on no account be allowed to do the job.

Komentari

Sasvim korektan dnevnik, dao

Sasvim korektan dnevnik, dao sam ti plus, iako si ti jučer redom djelio minuse, ali nisam osvetoljubiv.

Mrak, možda bih mogao parafrazirati staru Čorbinu pjesmu uz ovaj tvoj dnevnik:
"Na desnici ništa novo,
na ljevici iste stvari"
"Dva dinara druže....."
Ali, stavit ću ti i jedan citat koji mislim super ide uz ovaj dnevnik:

"Ima konkretnih postupaka koje je uvijek pogrešno izabrati, jer je njihov izbor nered volje, tj. moralno zlo. Nije dopušteno činiti zlo, da od toga nastane dobro."Iz Katekizma katoličke crkve br.1761.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Stipe briljira na jednoj i

Stipe briljira na jednoj i samo jednoj temi a to su ustaše i partizani i to je u stvari jedina stvar koju valjda razumije (ili misli da razumije) pa stoga po tome tambura po istome koliko god može
Moje je mišljenje upravo obratno: Mesić laže; glorificira partizane i prešućuje njihova zvjerstava a ustaše prikazuje većim zločincima nego li su bili.
Očito je da postoji dogovor Sanader-Mesić o "kuhinji" koja će proizvesti istovremene izbore za Sabor i predsjednika RH kako bi Sanader došao na Pantovčak a Mesić na Markov trg.
Mesić je procijenio da treba "igrati" na lijevu opciju i da mu ona donosi glasove.
Mesić je čovjek koji nema apsolutno nikakav politički moral niti ga bilo koja ideologija zaokupljuje niti uvjetuje. On će zbog svog ega, napredovanja i sticanja položaja moći jednako glasno "pjevati" Jasenovac i Gradiška Stara baš kao i Druže Tito mi ti se kunemo... Čisti sujetni kruhoborac! Hrvatska i hrvatski narod mu baš ništa ne znače, njegova država je SFRJ.
Svi ostali kandidati koje si nabrojio od mene i onih koji su oko mene u užem i širem krugu glas dobiti neće.

Moja je teorija i mišljenje da je došlo vrijeme da Hrvatska izabere predsjednika koji ne potiče ni iz jedne stranke i ni iz jedne ideologija; bila ona iscjedak petokrake, U, kukasta križa ili baklji ispod kojih piše 29.XI 1943.
Novi predjsenik/ca mora doći iz naroda i taj je već odavna trebao obilaziti hrvatsku od najmanjih sela do najvećih gradova, upoznati PRAVU Hrvatsku i naročito ona njega. Bez velike pompe i od kuće do kuće. Rudarski posao.., ali vidi poučak Obama!
Isto tako je usporedo trebao graditi i sustav financiranja svoje kampanje od donacija veličine 1 KN pa na više onih običnih ljudi koji bi mu i ako bi mu vjerovali.
Ne postane li takva osoba novi predsjednik - zbogom samostalna i suverena, ponosna i prosperitetna Republika Hrvatska!

(Kupujmo šatore....!)

Tko je glasao

Na kraju mislim kako bi Rojs

Na kraju mislim kako bi Rojs mogao biti ozbiljan kandidat jer je on ipak gradio ceste za 30% cijene od svih ovih koji su radili ceste poslije njega! :)

Misao dana (na temelju dosadašnje prakse u RH):

"My uncle ran for President last month!"
"Really? What does he do now?"
"Nothing. He got elected."

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

zato su i trajale niti 10%

zato su i trajale niti 10% predviđenog vremena! barem ako je vjerovati izvještajima o onoj za Mariju Bistricu...

koliko para, toliko muzike!

Tko je glasao

Rojsa za predsjednika

Rojsa za predsjednika vatrogasne zajednice.

BTW, čuo sam nedavno vic o Rojsu. Što je pjevao kad mu je Dropulićka rušila kuću?
Onu Čkaljinu: Što će nama šoferima kućaaa....
Kad je naša kuća putujućaaa :)

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

@mrak, (čitaj: Sanadera

@mrak,
(čitaj: Sanadera nitko nikada nije izabrao da bude predsjednik vlade)

Nije ni Račana prije, pa si očito mislio na to kako se predsjednik Vlade RH ne bura izravnim izborima.

u datom trenutku je on bio daleko bolja alternativa od protukandidata mu (Budiša ili Kosor)

Na temelju čega je on tada bio bolji izbor od ovih dvoje navedenih? Ili je i to samo tvoj osobni stav.

Jedina iole kvalitetna odluka koju je donio je odluka o umirovljenju generala, no i ta odluka, u retrospektivi svega ostaloga se danas više čini kao statistička pogreška nego kao predsjednička akcija.

Kvalitetna odluka, statistička pogreška i predsjednička akcija u jednom.....WTF...što je od to troje?

A svi naši planovi su kratkoročni.

Tko smo to mi? Zar ne postoje nacionalni ciljevi, nacionalna strategija, Ustav, zakoni.....na kraju krajeva o kojim planovima govoriš?
Također spominjanje vizije....viziju imaš kad se dobro napušiš marice, a ozbiljni poslovni ljudi ili političari imaju programe i planove koji ih vode ka ostvarivanju ciljevima.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

1. Bravo, skužio si 2.

1. Bravo, skužio si
2. Većina toga što ja napišem ako se ne referenciram na druge izvore je moj osobni stav
3. Može biti svo troje istovremeno.
4. Mi = Hrvatska, zemlja u cjelini. Državnici imaju viziju, birokrati imaju planove i programe.

Tko je glasao

@mrak, nije što sam skužio

@mrak,
nije što sam skužio nego mi nije draga neobjektivna pristranost.

Nadalje (nastavljam prijašnji komentar, jer sam prije morao nakratko napustiti virtualni prostor):,

on kalkulira sa strane o kreiranju trećeg puta, organiziranju i "homogeniziranju" hrvatske ljevice

A što je on ljevica?

Mislim da po primopredaji dužnosti u UPRH po njega ne dolaze mirna vremena ili izravno govoreći predstoji mu borba po sudovima sa tužbama koje su ili će biti podignute po raznim osnovama.

Onda govoriš o mogućim kandidatima, te kažeš:
na ljevici je na snazi organizirani kaos zbog neograničenog powerplaya koji se tamo događa. Moj je stav da se on događa zbog toga što nismo u ovim godinama uspjeli generirati autoritet iza kojeg su se u stanju svi organizirati i sustavno krenuti.

A što je sa Milanovićem? Zar on nije predsjednik najjače oporbene stranke i lider oporbe u RH? Ako nije i ako je ljevica (oporba) u kaosu, zar nije vrijeme za sređivanje redova tj. za smjenu čelništva?

I završno: cijeli tekst ti je na Hrvatskom, a misli dana ili dnevnika daješ ne engleskom.

Mislim, svejedno mi je, ali to je odlika neorganiziranosti današnje oporbe: malo amo, malo tamo, pa di pukne.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Imamo mi vizija koliko

Imamo mi vizija koliko oćeš, ovisi koliko se tko napuši (kako reće rmarino), neko marice, netko pive, netko samodopadnosti.
Ali nemamo državnika sa zdravim mozgom (neoštećenim od raznih droga).
A birokrati ne provode nikakve planove i programe nego one dobre upropaštavaju ili ih čine neisplativima. Pogotovo kad odlučuju o nečemu o čemu pojma nemaju.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Kupujmo Hrvatsko! "BUNIKA"

Kupujmo Hrvatsko!

"BUNIKA"

Izvorno Hrvatski proizvod!

Ref: http://www.index.hr/vijesti/clanak/luka-hodak-kerume-budi-mi-partner-u-b...

Kolega Delgado, zaboravio si na domaće!... jer ipak domaće je domaće zar ne!
:)
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci