Tagovi

Pojam „odgovorne vlade“ - osnove demokratske ignorancije.

Kalmeta of the Titanic Map
Zapovjedne odgovornosti nema. Ja ne mogu odgovarati za ?itav niz tvrtki koje se nalaze u mojem resoru." Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture, komentiraju?i uhi?enja ?elnih ljudi HAC-a

Tako re?e Kalmeta u vrijeme otvaranja skandala u Hrvatskim autocestama - i ostade živ. U Hrvatskoj, u kojoj se ne primjenjuju temeljni demokratski standardi, sve je mogu?e. Sljede?ih dana ?emo opet prisustvovati saborskom igrokazu, sada o Kalmetinom povjerenju. Nije mi ovdje namjera nabrajati sve što smo od Kalmete doživjeli, nego se detaljnije pozabaviti pojmom „odgovorne vlade“ (što je poznati politi?ki pojam ?esto rabljen i precizno definiran u demokratskom svijetu). Ustvari, to je pitanje odgovornosti ljudi na istaknutim javnim funkcijama. Nažalost u današnjoj Hrvatskoj se pojmovi odgovornosti na javnim funkcijama i privatnim sferama pre?esto brkaju, posebice pojmovi politi?ke i kriminalne odgovornosti. Me?u tim pojmovima postoje goleme razlike.

Ova pomalo djetinjasta „igra“ koja se igra s hrvatskim gra?anima ima okus tragike, jer je igraju osobe na najodgovornijim dužnostima u hrvatskoj državi. Živo me podsje?a na jednu pripovijetku ruskog klasika (koju sam davno ?itao ali mi se usjekla u sje?anje) o neodgovornom prenošenju odgovornosti u ruskoj crnomorskoj floti u vrijeme novogodišnjih blagdana. (Autora se to?no ne sje?am ali sam skoro posve siguran da je Gogolj jer je tema ?isto Gogljevska). Dakle ta duhovita pri?a - rugalica ima sljede?i zaplet: Glavnokomandiraju?i Admiral crnomorske flote uo?i Novogodišnjih blagdana poziva svog zamjenika i predaje mu dužnost te odlazi slaviti u Moskvu. Neodgovorni zamjenik se malo vrpoljio po vojnoj bazi pa i on poziva nižeg podre?enog te mu predaje komandu nad flotom i tako?er žuri doma u blagdansko predve?erje. I tako redom, sve dok zapovjedništvo cijele goleme flote nije ostala na jednom za svoje poslove dobrom a nesposobnom da rukovodi cijelom flotom - zastavniku. No ipak bi možda sve dobro prošlo, da jedan brod nije nepredvi?eno po?eo tonuti – nesretni zastavnik se zapleo – i sve je se pretvorilo u kaos.

Ovakvo neodgovorno prebacivanje odgovornosti posve lijepo ilustrira hrvatsku politi?ku svakodnevnicu. Svojevremeno sam ovdje (na Pollitika.com-u) o istoj temi pisao cijeli serijal pod nazivom „Mitovi privatizacije“ (od pet nastavaka - kako izgleda bit ?e ih još). Da se podsjetimo citirao bih jedan dio iz mog petog nastavka pod naslovom "Europska pravna ste?evina i odgovornost vlasnika" o pojmu odgovornosti vlade i njenih ministara u razvijenim demokratskim sustavima, zasnivanim uglavnom na dobro poznatoj doktrini „Westminster system“, tj. koncepciji organizacije i funkcioniranja državne vlasti koji je (uz male i ne bitne preinake) postao tekovina ujedinjene Europe kojoj i mi težimo. Evo što piše (a šire obrazloženje možete na?i na linku ispod teksta):

Vladina kolektivna odgovornost – „Cabinet collective responsibility“ :
Vladina kolektivna odgovornost je konstitucionalna konvencija, tj. dogovor o kolektivnoj odgovornosti u vladi (zasnovano na tzv. Westminster Systemu prema kojem ?lanovi vlade moraju javno podržavati sve vladine, ?ak i onda ako se privatno ne slažu s njima. Ovo važi i za glasovanje za vladu u zakonodavnom domu (Parlamentu- Saboru). U Velikoj Britaniji se ta doktrina odnosi na sve ?lanove vlasti (od ?lanova Kabineta do pojedinih tajnika u Parlamentu. Ove konvencije primjenjuju i neke politi?ke partije u njihovim centralnim komitetima.)

Ovo dakle zna?i da je Vlada je kolektivno odgovorna, pa kad u parlamentu do?e do izglasavanje nepovjerenja - ona mora odstupiti. Posljedica pada Vlade je ili formiranje nove Vlada (ukoliko se može formirati parlamentarna ve?ina) ili raspisivanje novih izbora. U praksi demokratskih zemalja se pod odre?enim uvjetima može zatražiti poseban zahtjev za izglasavanje povjerenja Vladi, ali se i izglasavanjem nepovjerenja tako?er smatra situacija u kojoj Vlada traži potvrdu nekog projekta u Parlamentu - pa ako se to ne dogodi smatra se da je Vlada doživjela nepovjerenje, i je Premijer dužan svoj mandat staviti na raspolaganje.

No, prema ovom istom konceptu, kolektivna odgovornost vlade nije isto što i ministarska odgovornost, koja je pojedina?na. Evo što o zome piše (a šire obrazloženje možete na?i na linku ispod teksta):

Ministarska odgovornost – „Ministerial responsibility“:
Ministarska odgovornost ili individualna Ministarska odgovornost je konstitucionalni dogovor u vladi (prema Westminster Systemu) u kojem vladin ministar snosi krajnju odgovornost za sve što se doga?a u njegovom ministarstvu i/ili odjelu. Kao što je gore re?eno individualna ministarska odgovornost nije isto što i vladina kolektivna odgovornost; individualnu ministarsku odgovornost pojedina?ni ?lanovi vlade moraju javno potvrditi i(li) podnijeti ostavku.

Ovo dakle zna?i da za rasipanje državnih sredstava, korupcija, ili bilo kakvo drugo loše ponašanje koje se dogodi unutar ministarstva, ministar je odgovoran ?ak i ako nije imao pojma o takvim doga?ajima. U krajnjoj liniji Ministar je odgovoran za sve aktivnosti ministarstva i svega onoga što ministarstvo obuhva?a ?ak i kad nije upoznat s nepravilnostima subordiniranih - jer je morao potvrditi zapošljavanje takvih osoba. Kad se nepravilnosti uo?e od Ministra se o?ekuje da dade neopozivu ostavku.

Poslije željezni?ke nesre?e u Kaštelima (u kojoj je poginulo 6 a ranjeno 55 osoba uz golemu materijalnu štetu) Božidar Kalmeta je Premijerki ponudio ostavku koja ju nije prihvatila što je bio samo loše odglumljeni igrokaz, koji je u Hrvatskoj mogu? samo zato što je shva?anje javnih funkcija ispod razine u svijetu priznatih demokratskih standarda. Pa ?ak i takav politi?ki proziran ?in Kalmetine fingirane ostavke bio je skoro unikatan u hrvatskoj politi?koj praksi mada je u Ra?anovo vrijeme bio poznat slu?aj Ministrice zdravlja Ane Stavljeni?/Rukavina zbog „grešnih“ filtera za hemodijalizu lad je „pobijeno“ više ljudi – ali je ona dala neopozivu ostavku kao moralni ?in. Kalmeta je svoju dao, ali tako da se ne prihvati. K tome se treba podsjetiti da je i prije i poslije Kalmetine „ostavke“ bilo ministarskih skandala - ali se za ministarsku odgovornost marilo kao za lanjski snijeg. Sada opet imamo situaciju da Vlada ne želi sama rješavati svoje skandale nego se, kao i u slu?aju Ron?evi?a i Polan?eca, u Saboru formalno traži Kalmetina ostavka, i tako nam se sprema repriza ogavnog saborskog natezanja: Tada je mehani?kim izglasavanjem odbijena inicijativa pod objašnjenjem – da jest se s kamionima nešto zbivalo ali neka „institucije sustava“ najprije obave svoj posao da bi se o krivnji uop?e moglo raspravljati. Time je u Saboru javno demonstrirano ili neznanje ili namjerno dezavuiranje temeljnih pretpostavki obuhva?enih pojmom „odgovorne vlade“ („responsible gouvernment“ koji je postao temelj politi?ka praksa ne samo Velike Britanije, nego cijele Europske unije, a i širom svijeta). Tada se za obranu "ugroženih" ministara se posebno zalagao trenuta?ni HDZ-ov predsjedni?ki kandidat Andrija Hebrang (u kuloarima zvan Shimadzu) s uvijek istim tuma?enjem - da mu krivnju tek treba dokazati. Malo poslije su se Ron?evi? našao pod istragom (i ve? se priprema njegovo procesuiranje na sudu), a sli?na sudbina se dešava i potpredsjedniku Vlade Polan?eca.

Za razliku od njih (kad su istražni postupci zapo?eti poslije) za Kalmetinu politi?ku odgovornost ?ak ni ne treba ?ekati policijske i sudske akcije, jer je njegov resor naprosto zasut istragama i kaznenim prijavama, a suradnici završili po zatvorima - ali se on ipak ne da iš?upati - ukopao se do pasa u ministarsko tlo. Dakle, nije više problem samo u neodgovornim ministrima – „politi?ka odgovornost“ je i za sadašnju Jadrankinu HDZ-ovsku vladu, i za predsjedni?kog kandidata Hebranga (koji na sre?u nema nikakvog izgleda) - potpuna nepoznanica. Vjerojatno i za ?itavu tu brojnu bulumentu na vlasti. I za samog Predsjednika Sabora "barba" Luku Bebi?a, koji tako?er pokazuje elementarnu neosjetljivost (radi neznanja, nemara ili namjere) za pitanja politi?ke odgovornosti (jer u svojim javnim istupima traži da se Ministrima najprije dokazuje krivnja). Tome se ovih dana pridružio još jedan predsjedni?ki kandidat, famozni Milan Bandi?, koji dosljedan svojoj uobi?ajenoj dvoli?noj poštapalici ("neka institucije rade svoj posao") prigodom predizborne posjete Zadru - Kalmeti je dao podršku.

Ma koje pobogu dokazivanje krivnja! Pa stvari su se dogodile, Ministri su odgovorni po politi?koj odgovornosti, a institucije sustava neka dokazuju krivi?nu odgovornost (a to su dvije posve razli?ite stvari). Jadna li smo ti mi država kad u glavama vode?ih politi?ara (koji kroje danas i koji bi i sutra mogli krojiti našu sudbinu) - odgovornost za javne poslovene stanuje!!

U skladu s doktrinom Westminster Systema ) (koja je u raznim varijantama usvojena u svim demokratski ustrojenim zemljama - a u EU postao pravna ste?evina) kad jedan Ministar daje ostavku radi nereda u svom Ministarstvu, ostavka se uglavnom prihva?a, jer u suprotnom (tj. ukoliko se ostavka ne prihvati) cijela Vlada mora preuzeti na sebe politi?ku odgovornost za rad svoga ?lana Vlade, a time i za sve ono što se u tom Ministarstvu doga?alo.

U politi?ki neukoj i demokratski nedozreloj hrvatskoj javnosti ovakvo nešto se teško shva?a, a Vlada i vladaju?a stranka namjerno takve stvari preska?u (jer jednostavno nije mogu?e da me?u njima vlada toliko neznanje - i to baš u vrijeme uskla?ivanja normi s Europskom unijom). Ustvari, za sve ove dvoli?njake i mutikaše predstavlja spas (kao u Gogoljevoj pri?i o crnomorskom zastavniku) kada se „vru?i krumpir“ odgovornsti prepusti Saboru, koji onda poslušnim glasa?kim mehanizmom „potaracava“ sve te ionako slabašne demokratske vapaje u javnosti, a Vladu i „naše ministre“ amnestira i spašava od dosadnih muha zunzara.

No pritom o?ito nitko u Saboru ne shva?a da oni ovakvim akrobacijama ustvari prebacuju na sebe onu istu politi?kh odgovornost od koje su Vladu i njene korumpirane Ministre "oslobodili". Jer odgovornost za konkretna djela se ne da uništiti (ona samo može pre?i iz jednog u drugo agregatno stanje).

Time dolazimo u apsurdnu situaciju u kojoj su u Vladi i Ministarstvima ostali sve sami pravednici. Organizirane opsjenarske poredstave radi obmanjivanja javnosti predstavljaju procese namjernog i organiziranog rasplinjavanja konkretne odgovornosti - sve do potpune neodgovornosti. Budu?i da netko ipak mora biti odgovoran, postavlja se logi?no pitanje tko je sljede?i na nizu „prebacivanja nadležnosti nad crnomorskom flotom koja je ve? po?ela opasno tonuti“??

Iako ?e na kraju o?ekivane saborske rasprave Vlada biti "sretna", a glupi sabornici zadovoljno trljati ruke (ta eto- spasili su još jednog "našeg" Ministra- oprosti im Bože - oni ni ne znaju što ?ine), kona?no bi trebali postati svjesni da time nisu ukinuli odgovornost nego su sve grijehe vlasti preuzeli na sebe. Tako ?emo opet gledati prozirnu „magijsku seansu“ preseljavanja odgovornosti s Ministara na Vladu, s Vlade na Sabor, a ni Sabire ne?e mirovati, nego ?e ju probati šututi što dalje od sebe. Ve? lujem njihove „lumene“ (Bebi?a, Šeksa, Hebranga itd.) koji ?e nam opet tuma?iti da je Sabor odabran od naroda, pa time ima mandat, dakle i pravo i obvezu primjene oktroiranih „akata vladanja“ ma što im to zna?ilo - pa se i dalje mogu olako poigravati - od imenovanja (naglašavam - ne izbora nego imenovanja - jer se ova akrobacija na to svodila) Ustavnog suca koji nije ispunjavao ni minimalne propisane uvjete, pa sve do pomilovanja dugoprstih ministara od odgovornosti. Ovakvim „akrobacijama“ se politi?kom (ne)odgovornoš?u šprica po hrvatskim bira?ima (koji su ih navodno odabrali - mada smo mi ovdje dokazali da glede izbora i nije sve tako ?isto i jasno) - a ra?uni ispostavljaju hrvatskim poreznim obveznicima. Odgovornost se tako posve rasplinjava i nestaje, a stvarno odgovorni amnestiraju.

Ali netko ipak mora biti odgovoran, zar ne!! Zato dragi sabornici, vi sveti narodni pomazanici - „pamet u se“ (rekao bi Marin Drži?). Ne zavaravajte se - jer ovakvi necivilizirani „igrokazi“ ne mogu se predugo nekažnjeno igrati. Jednom ?e se mnogi beliki i mali Grvati stidjeti ovog ne?asnog razdoblja hrvatske suvremene povijesti.

Ova "crnomorska" pri?a se s ovim ne završava. Budu?i da unato? svemu odgovornost ostaje jer ju se ne može tako lako poništiti – neodgovornim prebacivanjem se prenosi dalje na sve gra?ane ove zemlje – jer su eto oni bili ti koji so onima koji o svemu odlu?uju dali "ve?insku potporu hrvatskih gra?ana" (mada imam posebno mišljenje o izborima koji su dobrim dijelom bili lažirani radi golemog i planskog nereda na bira?kim popisima - što dovodi u pitanje izborni legitimitet ove vlasti).

Time se pri?a o odgovornosti više ne završava samo ni na onima koji su ovakav Sabor i ovakvu vlast na izborima zaista poduprli, nego i na svima ostalima (koji za njih nisu glasovali) – jer eto, rezultate glasovanja moramo prihva?ati.

Tako svi mi završavamo u komi?nom apsurdu, prema kojemu konkretna politi?ka odgovornost za javne poslove više ni ne postoji, nego se difuzno širi na sve gra?ane ove zemlje, konsekventno i na mene osobno a ja ni slu?ajno ne želim odigrati ulogu nesretnog „sevastopoljskog zastavnika“. Ovim tekstom skidam sa sebe (i sli?nih meni) svaku odgovornost, te obznanjujem „urbi et orbi“, da bez obzira na sve podmukle manevre i ma?ioni?arske trikove ovakve nedemokratske i manipulatorske hrvatske vlasti, vrlo dobro se zna, shodno ustaljenim demokratskim standardima važe?im svugdje u svijetu – da politi?ka odgovornost i dalje ?vrsto leži tamo gdje joj i jeste mjesto - tj. kao kolektivna politi?ka odgovornost u Vladi, a kao individualna politi?ka odgovornostu u Ministrima i Ministarstvima. Zato se ?ini da je krajnje vrijeme da se Jadranka Kosor i njeni me?usobno dogovore što im je ?initi - jer "vr? ide na vodu dok se ne razbije".

Pitamo se zašto nas Velika Britanija ko?i u pristupnim pregovorima kod otvaranja poglavlja o pravosu?u (a vjerojatno ?e tako i dalje ostati). Pa trebalo bi biti jasno svakom mulcu u ovoj nesretnoj državi - da je Westminster system (koji je postao pravna ste?evina duboko ugra?ena u praksu Europske unije) - izmišljen baš u Velikoj Britaniji.

Komentari

sve su to pizdarije

sve su to pizdarije

Tko je glasao

ako je nekome rukovodiocu

ako je nekome rukovodiocu stalo do posla kojeg radi on će se automatski osječati odgovornim za njega. ako dotičnome nije stalo do posla već samo do njegovog ureda da bude po njegovom ukusu - on se neće osjećati odgovornim prema poslu koji radi i ako nešto krene krivo on će krivce tražiti u drugima a ne u sebi koji je na rukovodećem mejstu. među ove druge nažalost spada i naša vlada.

w. ;)

Tko je glasao

Uzima sad Jaca emulziju

Uzima sad Jaca emulziju finu,
podmazat mora važnu mašinu.
I najmanji dio jako je vrijedan,
jer glasat mora kolektiv bijedan.

Ministra važnog spašavat mora,
ako odleti ...neće biti fora.
U Saboru mu zlobnici... ljuljaju fotelju,
s njim i vladu spasit...ona ima želju.

Manjinska getriba opet malo škripi,
Milorad po navadi... radi štosa kipi.
Za šefa seljaka nije je briga,
kod njeg u džepu ...ionako je figa.
Za poštenje i moral on čuo nije,
kod njeg u selu to se ne sije.
Zadarskog Čarugu podržat će on,
pa nema on pamćenje kao slon.
Ničeg se ne sjeća...amnezija ga hvata,
baš takvog treba premijerka Hrvata.
On važan je kotač glasačke mašine,
podmazala ga Jaca i ne treba da brine.

Zbog odgovornosti svoje ...Božo neće pasti,
premazan je debelo sa mnogo masti.
U zadarskom domu on mirno odmara,
posluga hodoćasnicima vrata otvara.
Bahat i arogantan nonšalantno sjedi,
dok prsten mu ljube podanici blijedi.

Tko je glasao

Zapovjedne odgovornosti

Zapovjedne odgovornosti nema. Ja ne mogu odgovarati za čitav niz tvrtki koje se nalaze u mojem resoru." Božidar Kalmeta, ministar mora, prometa i infrastrukture, komentirajući uhićenja čelnih ljudi HAC-a
možda će se nekome usporedba učiniti neprimjerena, ali jedno milijun puta bolji čovjek nego što je kalmeta sjedi u haaškom zatvoru radi zapovjedne odgovornosti. jeste, bio je rat, no gdje stoji da se u vremenima kada se trebalo izvući živu glavu mogla primjenjivati zapovjedna odgovornost a u vremenima kada te nitko nije pokušao ubiti nego si jedino trebao biti pošten nešto slično ne postoji?
mogao bi se kalmeta malo prisjetiti toga koliko je bio za izručenje generala gotovine pravdajući to zapovjednom odgovornošću. ako je mogla postojati u ratu, treba postojati i u miru. za druge stvari, naravno, ali bi se po meni trebala primjenjivati jednaka pravila, dapače, još i strožija.
neki su branili ovu zemlju i za to sada odgovaraju.
drugi su pokrali sve što su stigli, ali za njih izgleda riječ odgovornost ne postoji.

Tko je glasao

diana, najprije pozdrav,

diana, najprije pozdrav, odavno te nije bilo.
ogorčeno slušam dnevnik nove tv gdje pričaju kako pravna država učinkovito ponižava prve ljude "oluje" po nalogu onog krticolikog bezkičmenjaka bajića i njegove zlatouste, poltronske šefice jace. pa ako ovo ne pokazuje braniteljima tko su, šta su, od njihove vatrene zagovarateljice, zaštititnice njihove privatnosti (bar onih lažnjaka), one plačne moralne mizerije kojoj je iznenada (nakon 12 godina) sinulo kako su "topnički dnevnici važni najviše za nas same" -sic!
znači, kamarila ogrezla u lažima, sitnim i krupnim lopovlucima, pogana do zla boga, uvlakačka i poltronska prema nekim jevropskim probisvjetima, ne bi li se ogrebali za još neki euro, prodat će uz ono materijalno, što već većinom jesu, i ono što nam je zadnje ostalo, ponos i tugu i jad domovinskog rata...
po meni, a kako stvari stoje i po pravnoj državi, branitelji su u stvari jedini gangsteri i kriminalci u 'rvatskoj. evala, imamo 'rvatsku... da ti suze od bijesa pođu...

Tko je glasao

Profesore, gledao sam jučer

Profesore,
gledao sam jučer Ademija na Tv. Čovjek zamalo nije zaplakao od jada, poniženja i muke. Grizao sam usne od bijesa. I Stipetić je isto doživio.
Sanaderovo piskaralo se onako bahati. I onda se upravo oni našli braniti čast Domovinskog rata i njegovih sudionika. Stoka bez obraza i časti. Zadnje ljige. i da neće čovik neprimjereno reagirat.

Pozdrav,
grdi

Tko je glasao

pozdrav i tebi, profesore,

pozdrav i tebi, profesore, bila sam bolesna (i još uvijek sam, pišem iz kreveta).
u potpunosti shvaćam tvoje osjećaje, tu smo negdje. znaš, oduvijek mislim da nitko tko je čistog srca otišao u rat nije ništa ni očekivao. i to je ok, što kaže jedan moj dobar prijatelj, pomoći je trebalo samo onima koji doista nisu mogli skrbiti se za sebe i obitelj.
ali smo svakako očekivali da će taj rat donijeti osim slobode i državu kojom ćemo se ponositi, gdje ćemo svi biti ravnopravni i imati iste šanse da živimo i stvaramo. no, obzirom da su se jedni borili a drugi u isto vrijeme profitirali na račun svih nas, to je od starta bilo nemoguće. kvragu, pa mi imamo ratne profitere, privatizacijske profitere, dužnosničke profitere...nikad kraja. u biti, ostavljamo svojoj djeci samo ime države, a sve ostalo još gore nego je bilo prije. čak im ni ponos na svoje roditelje ne ostavljamo, jer su nas u medjuvremenu pretvorili u kriminalce i robijaše.
ostavljamo toj našoj djeci razne kosorice, kalmete, sanadere, mesiće i njima slične, i to će na kraju ostati naše nasljedje. jeste, doista da čovjeku suze krenu...

Tko je glasao

Ista ili još gora sudbina

Ista ili još gora sudbina zadesila je i partizane.Povijest se vraća onima koji je ne nauče.

Tko je glasao

Svaka Vlada ( ne samo u

Svaka Vlada ( ne samo u Hrvatskoj ) ponaša se upravo onoliko odgovorno koliko odgovornosti od nje traže ( npr. prosvjedima ) njeni građani. Zato ovim tekstom ni sa sebe ni sa mnogih ne možeš skinuti odgovornost. Ipak jesmo dijelom odgovorni za njihovu neodgovornost. U moru neodgovornosti ( opozicije, sindikata, intelektualaca, studenata... ) ne iznenađuje me neodgovornost Vlade.

Tko je glasao

@frederik Hvala ti što

@frederik
Hvala ti što si moj dnevnik od prije desetak dana na temu Kalmetine odgovornosti stavio u širi kontekst funkcioniranja parlamentarne demokracije. Zanimljivo, odmah se dio komentatora tvog izvrsnog teskta uhvati za autorstvo i počne kritizirati - Engleze! Pa, imaju jednu od najdužih dionica u vježbanju višestranačkog parlamentarnog sustava, i voljeli ih ili ne, valja učiti od njih bar pojedine lekcije. Stvarno, mi bez stereotipa ne možemo čitati nijedan tekst!
I nadam se da ćeš ti uživati bar približno čitajući moj dnevnik na temu odgovornosti Sanadera i Polančeca, a vezano za aferu INA-MOL,kao što sam ja uživao čitajući tvoj dnevnik. Posebno mi se sviđaju tvoje literarne invekcije u dnevniku (crnomorska flota pod vodstvom - zastavnika!).
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ma nu, pazi 'vako, što bi

ma nu, pazi 'vako, što bi reka moj pok. Kruno...
bila jednom juga, socijalizam, srbi odnesoše sve, radnici (danas najmoprimci, djelatnici, pitaj boga kako se sve ne zovu) morali plaćati penzijsko, socijalno, samodoprinos... neki koji su bili malo bliže kotluši dobili su i stan, penzije solidne, posa ne m'oš izgubit... fuj, bljak, država se zadužila (20, 21 milijun življa, preko 10 miljardi dolara), nije valjalo i gotovo.
i tako, dođe francek, osnova naše osloboditelje, ADZ, napravi nam državu ...( je se malo izginulo, ratovalo, izbjeglo, ostalo bez svega i slične sitnice, ali ne'š ti žrtve za "imamo 'rvacku!").
i dovede nam vrancek prave, sposobne, karakterne ljude da nas oporave, nauče kako se treba raditi i ponašati, kao belju, tutu naletilića, soptu, mudronićija, gucića, kutlu, rajiča, ... uh, umorih se, nek se ne uvrijede ostali zaslužni. normalno, uz to se počinju isticati dugo zatomljavani kapaciteti kao unučići dean i siniša sa mamom im nevenkom, zagiji, čermaci, kakarigi, babaroge, ... i sve je krenulo.

sa sjetom se sjetim tih "glory days", dolazi mi u fragmentima neki zadrigli zorić koji je sustavno tamanio oni prokleti socijalistički mirovinski fond kupujući nekakve dionice za 10 kuna i prodavajući ih kutli za 5 e da bi ovaj kupovao trule socijalističke tvorevine kao partizansku "SD", "Tisak" i slična legla udbaško-srbokomunističke propagande i zgazio ih kao žohare; neće banda što je naumila!
i na kraju, naš spasitelj - škegro. izmisli pdv, para puna kapa, blagostanje i gotovo. odoše banke, ode telekom, ode ina, ali nama sve bolje, jevropa plače za nama. dug od 50-ak miljardi ojera, to je sve kriv socijalizam...
i ti bi, moj dragi i fini fredi, da se naš kalmetić osjeća odgovornim?!? pa što ti misliš, šta je on to krivo učinio? pa neće valjda pustiti tebe, mene ili takvu nekakvu nepoznanicu da mu muljaju po ministarstvu. pa valjda on ima ljude od povjerenja, makar ih ne pozna. pa nije se on džaba odrekao pašalića kad je bilo stani- pani (glavaš-borbaš-izbori-adz), ej, nije on veslo sisao. nije valjda barba luka kriv što su njegovi puleni pravili pi*darije, nije ih on zaposlio zato, nego što su bili ljudi od povjerenja, imali su mater i ćaću poštene ljude, kao što je i sam...
i sad bi ti da se naša jaca odrekne tih naših poštenih i zaslužnih 'rvata, jaca koja je legalno uselila u stan iz kojeg su izbačena dva dječaka (jedan se, čuo sam i ubio) kao patetična plačibaba-spikerica - što su, normalno, sve kompetencije da bi bila premijerka, aklamacijom izabrana od svih 'rvata ( šta će nam izbori kad je drivo reka da je jaca zakon...).
i tako ode naša 'rvatska u bespuća povijesne zbiljnosti... psi laju, karavana prolazi.
...dok se u nas ne rodi jedan čavez i obatra neke geliptere, na**rivat ćemo na pollitika. com i bit će nam sve "bolje" (bar mi se tako čini)...

Tko je glasao

Kruno je bijo dobar čovik,

Kruno je bijo dobar čovik, puno toga njemu i danas imam zafalit. Ti još više, pa je vrime napoisat štogod samostalno i pametno (ka jedan tvoj dnevnjak) , metmotreć tema odotamo.

Uvik sam sentimentalan kad je taj kraj u pitanju.

Tko je glasao

Ne znam zašto nam komunisti

Ne znam zašto nam komunisti nebi i dalje uvodili demokraciju kad im je to do danas tako dobro išlo?

Tko je glasao

Pokojni otac je govorio

Pokojni otac je govorio "kako si prostreš, tako ćeš leći". Neizbježno je da će i kod nas biti familija koje će živjeti u ambalaži samsung frižidera. Što je najgore, frižidera koje su kupili prije godinu dvije...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Smatram da vlada upitnog

Smatram da vlada upitnog legimiteta, kao što je ova Jacina, u biti niti ne zna, što je to odgovornost.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

a kako su mogli naučiti kad

a kako su mogli naučiti kad nema sankcija (tj. dok ih nitko ili ne smije ili neće pitati, pa nisam ja stavio karamarka i oćalinka tamo gdje jesu nego oni...)

Tko je glasao

Pitamo se zašto nas Velika

Pitamo se zašto nas Velika Britanija koči u pristupnim pregovorima kod otvaranja poglavlja o pravosuđu (a vjerojatno će tako i dalje ostati).

Pa,Frederik,znaš da je to zato što je odvajkada naklonjena Srbima.
I šta mi tu možemo!?

Tko je glasao

@miris dao sam plus tvom

@miris dao sam plus tvom komentaru da su Englezi u prošlosti, ali i danas naklonjeniji Srbiji, nego Hrvatskoj.

Upravo je zahvaljujući engleskoj i francuskoj politici, Domovinski rat umjesto oslobodilačkim i obrambenim ratom proglašavan građanskim ratom.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica, Upravo je

Kukljica, Upravo je zahvaljujući engleskoj i francuskoj politici, Domovinski rat umjesto oslobodilačkim i obrambenim ratom proglašavan građanskim ratom.
jesi li ti sasvim siguran da je rat i pored činjenice da se vodio na hrvatskom teritoriju, bio oslobodilački i domovinski, ili to želiš samo vjerovati?

Tko je glasao

@rush, u onome dijelu koji

@rush, u onome dijelu koji se odnosi na dragovoljce Domovinskog rata i hrvatske branitelje nema potrebe da vjerujem, već znam i siguran sam da je Domovinski rat bio oslobodilački i samim tim domovinski.

O tome što se je kovalo u glavama onih koji su svoje "bitke" vodili iza leđa hrvatskih branitelja i posljedicama Tuđmanove politike, treba samo pogledati kome je rat bio brat i tko je za vrijeme i poslije rata profitirao, a tko izgubio.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Povuče me za jezik pa ajde

Povuče me za jezik pa ajde . Ljubav ili naklonjenost prema Srbima ? Taj oblik političkog djelovanja im je malo nepoznat . Amere mrze pa ih podržavaju . Ključan je njihov oblik kapitalizma a to je čist interes . I Srbe gledaju , prepotentno kao i
nas , kao , iskreno niži narod . Ashdovn ,vođa liberala u ovom vremenu o kojem sam pričao , prišao nam je kao plemenu Zulu. Interesa ima u geostrateškom pogledu više kao zaustavljanje interesa Njemačke i čak sada Francuske koja je uprkos stvarnoj ljubavi prema njima stala protiv njih kada je trebala . Drugi interes je opet značajni kapital koji Srbi imaju u Engleskoj . Ima ih preko 200 000 a nas 1000 (stari podaci ali se nisu mogli značajnije promjeniti). Treći interes je kraljevska familija u rodu sa srpskom i grčkom . Drže ogromne resurse . Četvrti interes je kontriranje Rusima glede Srbije . Opet borba za prevlast geostratešku koja štiti kapital . Račun koji će na kraju isporučiti Srbima biti će papren . Ali gle . I Srbi primjećuju tu klopku i nešto se ne druže previše (mislim na političare). Zaboravio sam spomenuti još jedan , možda ključni interes a to je blokiranje EU . Nikada nisu htjeli u nju ući a morali su i to najviše zbog događaja koje sam naveo u prošlom komentaru .
Engleska politika i moral . Mogli bi o tome i Welshani , Irci , Australci itd reći po "neku" . Jako opasan politički sistem i nije se preporučljivo s njim uspoređivati . Zamagljen , na papiru i u teoriji demokratično izgleda . Zato ga i smatram opasnim . Srećom prije će pasti nego ga naši političari proučiti tako su obje mogućnosti iracionalne

Tko je glasao

Ej,zezam se!Možda

Ej,zezam se!Možda neprimjereno,obzirom na kvalitetu dnevnika,ali jebi ga!Ispričavam se!

Tko je glasao

Ne znam jesi li sarkastičan

Ne znam jesi li sarkastičan ali u jednom članku se ne može sve navesti- ovaj je neplaniano prešao tri kartice, što može predstavljati problem čitatelju.

Ova tvoja primjedba odmah navlači na odnose srbi-hrvati a to je samo mali korak to partizane i ustaše. Ovo je odgovor dolje i Splici. Zamka je promatrati pojam Westminster Systema kao nekakav engleski "šporki" izum jer je koncept "odgovorne vlade" postao danas temelj subvremene demokracije.

Taj naš navodni animozitet prema Englezima se mogao očekivati ali ja sam njega posve zaobišao, što iz linkova koje dajem proizlazi - radi se o jednom konceptu vladanja starom par stotina godina, koji jest krenuo najprije iz Engleske (ili Velike Britanije), no pokazao uspješnim u ograničavanju samovolje vlasti, pa je kao takav proširen najprije na britanske dominione, a potom poslije totalitarističkih lutanja s raznim manjim prilagodbama svugdje po Europi - tako da danas taj koncept predstavlja pravnu stečevinu EU, pa će dakle - i kod nas mora biti obvezujući.

Ono što je najgore i što sam naglašavao, taj koncept i jest već ugrađen u naš sustav vlasti, ali tih standarda se kod nas nitko ne pridržava. Nego ih se bezobrazno zaobilazi, i Sabor u takvim nedemokratskim podvalama izvršne vlasti djelatno sudjeluje. A vjerojatno i mi svi koji o takvim stvarima, akoje su abeceda demokracije, znamo a ne govorimo. Ili skrevcemo pažnju na sporedne stvari.

Ukratko, kad je ovaj sustav uvođen u Veliku Britaniju, mi kao Hrvati smo još bili mali i beznačajni dio apsolutistički organiziranog austrijskog carstva i još s Turcima na granicama, a Srbi se još nisu bili riješili vazalskog odnose prema Turskoj. Dakle koncept "odgovorne vlade" zasnivanog u Westminsteru nema apsolutno nikakve veze s navodnim preferencijama Engleza prema Srbima i nesnošljivosti prema Hrvatima. Što to ima veze s činjenicom da se u Hrvatskoj ne primjenjuju ustaljeni demokratski standardi vladanja - to je samo naš unutarnji problem. Kao što nema nikakve veze s komunizmom to kad se umjesto europskih standarda u današnjoj Hrvatskoj prepoznava Pašićevski (tursko-balkanski) model korumpiranog vladanja, jer je došao tek dosta godina poslije Pašićeve smrti (a što je izazvalo onoliko žučnih komentara na mom prethodnom dnevniku). Ljudi pogotovo oni na vlasti nerado sebe sagledavaju u povijenoj dimenziji - jer su to činjenice koja se diretno obrušavaju na mnogobrojne iluzije s kojima smo opterećeni.

Moj članak je bio usmjeren protiv primitivnih predstava koje su se kod nas već u Saboru izvodile, i koje se sutra planiraju oko Kalmete, jer u glavama naših vodećih političara pojam odgovornosti ne postoji. Nisu oni neznalice (kao možda većina demokratski neukih građana ove zemlje) nego namjerno dezavuiraju standarde kojih bi se trebali i morali pridržavati. Koncept "odgovorne vlade" je danas prevladavajući model kontrole izvršne vlasti u suvremenoj EU, formalno i u Hrvatskoj, i mi smo ga dužni primjenjivati, ali ne radi Engleza nego radi nas samih.

Tko je glasao

Frederik,jesam,sarkastičan

Frederik,jesam,sarkastičan sam!Ali sarkastičan sam zbog toga što znam da će neki reagirati kao da nisam sarkastičan.No,ispričavam se i tebi zbog trollanja dnevnika,kako i onima koji sam udaljio od smisla napisanog u istom.

Tko je glasao

Nije bilo trolanje nego sve

Nije bilo trolanje nego sve u skladu s dnevnikom - i ja sam bio sarkastičan ubacujući priču o crnomorskom zastavniku. Zato ne prihvaćam ispriku .

Tko je glasao

Kao što rekoh , teoretski

Kao što rekoh , teoretski je fantastičan , kao i marksizam koji je tu i na sličnim temeljima zasnovan . No pošto su u praksi oba deformirana čisto , zbog šireg sloja ljudi , usporedbe s njihovom demokracijom mi čine nelagodu . Srdačan pozdrav

Tko je glasao

Nitko nije savršen, Ali

Nitko nije savršen,

Ali imamo izbor između pašićevski fundiranog voluntarizma koji je kod nas ili koliko toliko pravilima omeđeni parlamentarizam u EU.

Dobro je znati da sve ima svojih nedostataka, savršenstvo praktički ni ne postoji, no mislim da nemamo izbora.

Tko je glasao

Ovo nema toliko veze sa

Ovo nema toliko veze sa Kalmetom ali od sada skidam kapu Šprajcu ... LEGENDA HRT-a...

Pogledajte samo onu Lanu Banelli koju uče HDZ-ovci voditi sportski program kako je izbezumljeno gledala ...- neprocjenjivo - neke se stvari ne mogu kupiti novcem...

http://www.index.hr/vijesti/clanak/video-sprajc-ponovno-jase--komentarim...

Nažalost poslije ovoga... očekujem ponovno zaredom onu kokošku Čuljakicu na dnevniku...

Justice for all !

Tko je glasao

Jako dobro frederik . Makar

Jako dobro frederik . Makar je malo nezgodno za primjer uzeti engleze . Njihova privatizacija najvećih resursa imala je nesagledive posljedice po gospodarstvo i izazvalo kod njih možda veću recesiju nego je ova sadašnja . U vrijeme Margareth Thatcher i Johna Majora privatizirani su British electrisity , British Rail , British oil , British telecom itd . Kada ih je zeznula kriza oni su izgubili osnovne mehanizme reguliranja ekonomike proizvodnje . Naime koji je privatnik "lud"snižavati cijenu svojih usluga kako bi pomagao državi ?! A jako malim snižavanja cijena cijena energenata , transporta i informacija mogla se izbjeći recesija . I onda slijedi još veća svinjarija po narod . Major je bio predsjednik najveće bulding society u Engleskoj i pozivo narod sa ogromnih plakata na učlanjenje i kupovanje stanova . Razlog bi bio što "morgage" je bio manji ili isti nego najam stana . Logično , svi su pojurili i katastrofa slijedi . Kamate rastu oko 1,5-2 % i ljudi ne mogu to otplaćivati . Vlast ne može uticati na snižavanje cijena proizvodnje , Megica odlazi a čovjek sa plakata dolazi . Sada bi tu trebao naći neku vladinu ili ministarsku odgovornost ? Ili stranačku ? Teško . A rezultat je bio preko pola milijuna bez domova u kutijama na ulicama . Bez adrese nemaju nikakva prava čak ni na posao . Imali tu prostora za neka pitanja o korupciji i zaštiti privatnih interesa ? . Ima i više nego očiglednih .
No komediji ili tragediji nije kraj . Zasljepljeno biračko tijelo opet glasa za konzervativce i daje im legitimitet . Trebalo im je poslije preko deset godina za progledati . Poznato na ovim prostorima ?
Laburisti nisu uopće prejako udarali . Zašto ? Bili su utaljeni sa konzervativcima . Poznato ?
Obje stranke su energično rasturale liberale kao novu nadu . Pomoću policije , tajnih službi , namještenih afera rušili .
Poznato ?
Pošto ste primjetili kako većinu ovih podataka "bacam" iz glave vjerojatno ima nekih grešaka ali basic priče je stvaran . Sam sam prisustvovao tome prije dvadesetak godina a opsežniji materijal uključujući masu fotki nije mi pri ruci .
I još jedna primjedba . Razlozi blokiranja od strane Engleske puno su dublji nego pravosuđe . O tome , možda , nekom drugom prilikom .
I još jednom , dnevnik je odličan ali englezi kao primjer ...

Tko je glasao

Dobro pogođena bit

Dobro pogođena bit tematike, ali nije u potpunosti pojašnjeno što je veća šteta; ostati ili otići?
Mišljenja sam da bi veća šteta nastala samim odlaskom, nego ako odradi posao do kraja. Barem u smislu omogućavanja procesuiranja svih onih koje se još treba procesuirati.
Najlakše je samo dignuti ruke od svega i otići, to može svaka budala.
Puno je bitnije kvalitetno odraditi posao u skladu sa zakonom nego sljediti neke kolonijalističke ili neokolonijalističke EU doktrine.

Tko je glasao

Molim te objasni mi koi to

Molim te objasni mi koi to posal triba odradit do kraja ??????

Tko je glasao

Posao stečajnog upravitelja

Posao stečajnog upravitelja gospodarstva u RH.

Kaj ste vi mislili, da ćete u EU sa "repovima"?

Tko je glasao

Kod kriminalističkih

Kod kriminalističkih istraga institut istražnog zatvora postoji radi toga da se istražnim organima omogući nesmetan pristup dokumentacviji i svjedocima (zato se oni iz HC-a nalaze u pritovu do daljnjega jer istragu treba dovršiti).

U slučaju ministra koji je to dozolio postoji u pitanju moguća jombinacija političke i kaznene odgovornosti pa u slučaju Kalmete su moguća dva scenarija:

Prvi scenarij je da doista nije znao i vodio računa, ali je politički opdgovoram, i dok god je na vlasti bit će mu u interesu da se što manje zna, a to je suprotno istražnim organima koji žele znati što više. Zato Ministar mora otići.

Drugi scenarij je da je Ministar i sam sudjelovao na ovaj ili onaj način i tek će mu tada bifi u interesu da mijenja ili uništava dokumentaciju i svojom pozicijom utječe na potencijalne svjedoke.

Dakle, u oba ova slučaja je jasno da Kalmeta mora ići, i ja ne vidim trećega. Moglo je za Kalmetu biti drugačije uz dva preduvjeta.

Prvi je da nije znao, da je sam otkrio i pozvao policiju da uređuje, ali on to nažalost nije učinio, dakle mora otići.

Drugi je da je ovo recimo samo prvi i mali slučaj koji se mogao omaknuti pažnji, ali nije, jer postoji cijeli niz ne samo korupcija nego i po život građana opasnih događanja (kao što su uzastopne željezničke nesreće, problemi s kontrolama leta itd. - to je Denis Kuljiš pobrojao u Jutranjem http://www.jutarnji.hr/ministar-suodgovoran-za-procvat-korupcije-ne-smij...). Dakle ni to ga ne eskkulpira i mora optići.

Tko je glasao

Da,mora otići ali ne

Da,mora otići ali ne daleko!Da bude dostupan zbog češljanja kod istrage i neka odgovara za ono što je nepošteno odradio.Tako bi trebalo svima njima priuštiti da plate ovom narodu za duševnu,moralnu i ekonomsku bol.I Sanaderu narediti don't leave the town!

Tko je glasao

Razumijem ja to, ali to

Razumijem ja to, ali to jednostavno neide takvom brzinom.
Sama suradnja sa DORH-om i USKOK-om, je velika stvar za demokraciju.
Sjetite se svih onih dvadesetak tisuća i više prijava za KD iz gospodarskog poslovanja koje su većinom negdje stajale po ladicama ili su odbacivane uz blagoslov moćnika.
Ovo sada što se događa je velika stvar za izvojevanje pravne države i za takav trend su zaslužni svi oni koji dozvoljavaju da se dogodi, a ne koriste svoju moć za kočenje normalnog procesa ishodovanje pobjede pravednosti i realnu uspostavu vladavine prava.

Tko je glasao

Ma daj @blade777, pa zar

Ma daj @blade777, pa zar moramo baš svaku toplu vodu ponovo sami izmislit. Sustav odgovornosti kako ga je opisao @frederik su na zapadu razvijali i usavršavali duuuugo vremena. Ne da bi nama zagorčavali život (kao da je ikoga briga za nas), nego da ga sebi olakšaju. Samo treba primjenit sustave koji dokazano rade.
Točnije, treba htjet rješit probleme.
(Nas će primit u svoje društvo kad bude razumno očekivat da svojim načinom "rad" i života nećemo bitno kvarit njihov. Imali su i oni kroz povijest svoje Kalmete, Šukere, Milinoviće, Polančece, Sanadere i slične.)

Tko je glasao

Recite vi što vam volja,

Recite vi što vam volja, ali od početka samostalne RH nikada nije bilo toliko procesuiranja osumnjićenih za počinjena KD u gospodarskom poslovanju.
Da je to potaknuo Račan u svojem mandatu, sada bi već puno toga bilo riješeno. On je imao samo ideju koju su na početku poklopili; kako njegovi iz stranke, tako i svi drugi pripadnici krim miljea povezani sa strukturama vlasti.
Ništa nisu manje odgovorni jedni od drugih.
To vam je grijeh struktura.
Nije istaknuta samo jedna politička opcija, nego sve opcije od početka stvaranja neovisne RH do današnjih dana. Svi su bili do srži iskvareni i porobljeni materijalnim vrijednostima.
Zasigurno se raduju kad gledaju nesretne građane koji proživljavaju sa preniskim primanjima ili one što gladuju očekujući pomoć drugih.

Tko je glasao

lijevi su lijeni uvijek

lijevi su lijeni uvijek krivi.

krivi su sto su napravili.

krivi su sto su propustuli.

na svaku godinu vladanja lijevih bilo je 6 godina vladanja desnih.

lijevi su krivi.

jedina stvar na sto se u hrvatskoj gleda je unatrag. bez obzira sto postoje best-practice solucije iz svijeta kako da napravimo bolje sutra.

primitivci neuki svih zemalja sljednica jugoslavije, ujedinite se! mafija i udba su to vec davno ucinile.

Tko je glasao

Kalmeta je običan lažov,

Kalmeta je običan lažov, lopov i prevarant ... tvrditi da ništa nije znao je nevjerovatna laž... Kada se zna da većinu dokumenata on na kraju potpisuje i odobrava novac... Nije valjda da potpisuje dokumente netko drugi (u kojima se razbacuje i sa 100 milijuna kuna...) i da se ne savjetuje o tim dokumentima... Ako to ne radi onda je to još gori prekršaj od krađe ... onda on ustvari ne radi ništa , a opet i da ne radi ništa nemoguće je da ko ministar ne bi znao gdje odlazi milijarde iz stavki u tablicama...

Justice for all !

Tko je glasao

@frederic, dakle ako si

@frederic, dakle ako si primjetio mi se ovdje vrtimo u krug jer se igramo noja.
Nikakav Kalmeta i slicni nisu problem.
Nije problem ni Augije koji je otisao naprasno na jedrenje, a nama ostavio prepunu stalu.
Svi ti politicari koje si opisao do sada imaju osim te tzv. neodgovornosti jos jednu zajednicku poveznicu:
1.Sve su njih glasaci izabrali!
2. Svi su izbori bili regularni ( pitaj GONG )
Neki su dakle izabrani 1 x, neki 2 x, neki i 5 x.
Sad bi ti isti koji su usprkos aferama na dnevnoj bazi unazad 20 godina te iste izabrali za nekih 100 kuna ili 2-3 jabuke, a znali su da tu ima bas svacega, trebali dobiti nakon takvog vlastitog neodgovornog glasanja odgovornu vlast?!
Ljudi su mazohisti i neto im sad sto su zasluzili.
Ti isti kojih bi 80% sjedilo u drzavnim firmama, primali bozicnice u ovoj krizi, koji bi takodjer i redom gradili na kredit daleko iznad vlastitih mogucnosti, vozikali se u preskupim autima i tako blesavo glasali, da ima sada netko servira na stol specijalitet kuce - odgovornu vlast sa prilogom.
Jedino ne znaju jel bi to na leasing ili na kredit.
Nemaju boniteta na zalost.
Nista od toga!
Stize na red placanje za neodgovorne glasace!
Nema naravno nista od Svedske jer ti skandinavci prije svega takve ne izabiru, a ako se koji provuce, ili sam da ostavku ili ga se stranka odrekne kao usljivog nametnika.
A kod nas?
Nojevi vec imaju djecu od 20 godina koja na zalost imaju slican modus razmisljanja. O tome svjedoci i cinjenica da bi sad 1 poslijeratna generacija studirala u beskonacnost na tudji racun.
E pa od svega toga nece biti nista!
Back to reallitiy:
Augi je zbrisao, imamo ogromnu i prenatrpanu stalu koja se nije cistila 20 godina i zlicice za kavu pa cemo sad 5-10 godina otrpavati sadrzaj te stale.
Po svoj prilici Kosorica se slomila a Popijac nema ni pojma o gospodarstvu, tako da je to neminovan posao.
Ukidanje FINA-e i HGK npr. je izbjegnuto na kratko do dolaska MMF-a.

Tko je glasao

Nojevi vec imaju djecu od 20

Nojevi vec imaju djecu od 20 godina koja na zalost imaju slican modus razmisljanja. O tome svjedoci i cinjenica da bi sad 1 poslijeratna generacija studirala u beskonacnost na tudji racun.
Malo namjerno trpaš kruške i jabuke ili nojeve i recimo vrane, a to je zato što život ne živiš kao većina ljudi (a to se ne odnosi samo na ovu zemlju).
Upravo suprotno od ovoga što si napisao. Dokaz je kada su studenti u sklopu svoje akcije "potrubi za obrazovanje" pozvali građane da im se pridruže, tih građana je brojem bilo cca 20, a potrubilo je otprilike isto toliko. Sami roditelji koje ti nazivaš nojevi (daleko od nojeva - od njih imaš koristi:)) većinom nisu za tu akciju. I to tebi ne sjeda i odmah je povezuješ sa kontinuitetom poslovanja pola stoljeća ovdje. Time pokazuješ da si zapravo i ti dijelom u tom sklopu razmišljanja - grabim pa kako god - i da si zauzeo čvrsti smjer i ne postoje nijanse. Čvrsto držanje smjerova tu imamo do sada. Pohlepa je zaboravila na podzemne grebene. Isto je sa tvrdokornim stavom ili ideologijom.
Druga je stvar što je tu stalno netko drugi mislio za tebe pa ove dvije generacije ispred studentske su zato i tako reagirale (iako znaju što im je interes). Ne talasj je navika.

Tko je glasao

Time pokazuješ da si

Time pokazuješ da si zapravo i ti dijelom u tom sklopu razmišljanja - grabim pa kako god -

Otimam & kradem.

Tko je glasao

Poštovani, Izostavili ste u

Poštovani,

Izostavili ste u nazivu firme nadopisati da je registrirana kao društvo ograničene odgovornosti.
Odgovorno bi bilo napisati: Otimam & kradem d.o.o.

Sa štovanjem

Noj

Tko je glasao

Gnjus, ti doista gnjusno

Gnjus, ti doista gnjusno (naravno za neke) ponavljaš isto što sam i ja gnjusno (naravno za neke) ovdje navodio.

No samim time što ističemo kako su se potrošile rezerve, da stvari treba mijenjati ili će se same mijenjati - i to je neka pa i mala stvar.

Ja ipak ne bih nasjedao na to da je narod kriv (iako ga se baš time najviše zaglupljuje). Uvijek o svemu odlučuje elita (koja kod nas to nažalost nije - jer je prava elita svjesna svoje odgovornosti - inače ne bi bila elita). Zato radije uprimo prstom u njih.

Vrijeme je za temeljitu rekonstrukciju države - tj za Drugu Republiku, jer s ovim i ovakvim institucijama i institutima dalje više ne ide. Pa i Heraklo je, da bi očistio Augijine štale, morao organizirati poplavu. Možda i ne može drugačije nego po onoj - što gore to bolje!!

Tko je glasao

Pravedniku VZ Ovo je tema za

Pravedniku VZ

Ovo je tema za dobar epigram, ako smijem naručiti i to sa šlagom!!

Tko je glasao

frederik, tema je

frederik,
tema je sumorna...pjesmica mi šteka,
neke bolje dane ...ipak ona čeka.

Tko je glasao

Možda i ne može

Možda i ne može drugačije nego po onoj - što gore to bolje!!

Na tome se ocito radi svim snagama.
Dokaz?
Biser dana.

Tko je glasao

G-news, Na tome se ocito

G-news,

Na tome se ocito radi svim snagama.
Dokaz?

Operi okeca i to pod hitno. Ja sam na jednom dnevniku indirektno iznesel moje misli u tom smjeru.

Tko je glasao

@frederik Takvom

@frederik

Takvom „akcijom“ se političkom odgovornošću šprica po hrvatskim biračima koji su ih odabrali. Tako se ona posve rasplinjava i nestaje, a stvarno odgovorni (jer oni uvijek postoje) amnestiraju.

Što je najbolje i "pametni" puše tu foru i onda na sav glas kriče: Sami ste si krivi, sami ste si izabrali! E, na to tek poludim!

U ovoj zemlji su uspješno rasturili ama baš sve pa čak i sam pojam ZAJEDNICE. U ovoj našoj "zajednici" postoje samo dva sloja: oni koji su si (bezrazložno) priskrbili sva prava koja su mogli domisliti i oni koji pišaju krv da bi oni prvi ta prava i dalje mogli uživati!!

A pri tome su ovi potonji još i KRIVI za sve (loše)!

Ma daj me nemoj...

Statistička pogreška

Tko je glasao

A što reč kad u malom

A što reč kad u malom mjestu u kojem se doslovno sve zna po 3x bude izabran načelnik koji se u slobodno vrijeme razgibava "igrajući tenis". (Ugledo se čovjek valjda na Kalmetinog šofera.)
Nego da su krivi. Svatko tko je glaso za dokazanog lopova ili uopće nije glasao (bez opravdanog razloga) je suodgovoran jer drži ljestve.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci