Tagovi

Pogrešne odluke sudova moraju se ispraviti!

U Novom listu (na Internetu, 10.7.2009., rubrika: Zagreb) objavljen je ?lanak pod naslovom: "Žrtva ratnog ludila kona?no dobila stan", u kojemu se kaže da je, nakon šesnaest godina, jedno ministarstvo dodijelilo obitelji M. J. na korištenje zamjenski stan ?ime je neizravno priznato da je 1993. godine izba?ena na ulicu zbog "pogrešne" nacionalnosti. Navodno je jedno drugo ministarstvo 1993. godine donijelo rješenje, u kojemu je stajalo da ta obitelj gubi stanarsko pravo jer dulje od šest mjeseci nisu boravili na doti?noj adresi. To podsje?a na poznati slu?aj Kristine Ble?i?, o kojemu se svi relevantni podaci mogu pro?itati u presudi (prvostupanjskoj) Europskog suda za ljudska prava (ECHR) od 29. srpnja 2004. (zahtjev br. 59532/00).
-
Ne?u se upuštati u detaljno razmatranje tih dvaju slu?ajeva niti tražiti odgovor na pitanje, jesu li ti nositelji stanarskog prava trebali dobiti pravo otkupa svojih (društvenih) stanova. Možda su se oni složili s gubitkom svog stanarskog prava??? Možda su sklopljene neke nagodbe, pa su na kraju svi zadovoljni?
Me?utim, i dalje ostaje ?injenica, da su presude Vrhovnog, Ustavnog i Europskog suda (ECHR) u slu?aju Ble?i? pogrešne, a tako?er su pogrešne i odluke Europskog suda iz 2000. godine u slu?ajevima Strunjak i dr. (zahtjev br. 46934/99) i Sori? (zahtjev br. 43447/98) - o ?emu vidi na Internetu http://soric-b.tripod.com/dokumenti/ i jedno od pisama tadašnjem predsjedniku ECHR: http://soric-b.tripod.com/dokumenti/id11.html
-
Nedopustivo je da potpuno neispravne, nelogi?ne, apsurdne sudske odluke ostaju neispravljene te da mogu postati presedan na temelju kojega ?e sudovi možda kasnije opet donositi nove neispravne odluke!
-
U slu?aju Ble?i? u presudi ECHR-a piše, izme?u ostaloga, ovo:
"10. Dana 26. srpnja 1991. godine podnositeljica zahtjeva otišla je u posjet svojoj k?eri koja je živjela u Rimu". (......)
"12. Od 15. rujna 1991. godine grad Zadar bio je izložen stalnom granatiranju" (......)
"14. Dana 12. velja?e 1992. godine Op?ina Zadar je pred Op?inskim sudom u Zadru pokrenula gra?anski postupak protiv podnositeljice zahtjeva radi otkaza njenog stanarskoga prava na stanu o kojem je rije?. Op?ina Zadar je tvrdila kako je podnositeljica zahtjeva iz stana izbivala u razdoblju dužem od šest mjeseci, bez opravdanoga razloga". (......)
"16. Dana 9. listopada 1992. godine Op?inski je sud u Zadru podnositeljici zahtjeva otkazao stanarsko pravo. Sud je utvrdio kako je podnositeljica zahtjeva napustila Zadar 26. srpnja 1991. i nije se vratila do 15. svibnja 1992. godine. Naveo je kako u relevantnom razdoblju gra?anima Zadra nije bio izdan nikakav nalog da napuste grad zbog eskalacije oružanih sukoba, ve? je odluka o napuštanju grada ili ostanka u njemu bila osobna odluka svakoga gra?anina. Sud je na temelju toga utvrdio kako se izbivanje podnositeljice zahtjeva nije moglo opravdati ratom u Hrvatskoj". (......)
"23. Dana 15. velja?e 1996. godine Vrhovni je sud usvojio reviziju i preina?io presudu Županijskoga suda. Utvrdio je kako razlozi za izbivanje iz stana koje je navela podnositeljica zahtjeva nisu opravdani".
"24. Mjerodavni dio presude Vrhovnoga suda glasi kako slijedi: 'Uvjeti života za sve gra?ane Zadra bili su isti u periodu agresije na Hrvatsku (......) Ocjenjuju?i u tom kontekstu i odluku tuženice da se u vrijeme agresije na Zadar u grad ne vra?a ve? ostane u Italiji po nalaženju ovog suda, nasuprot pravnom shva?anju suda drugog stupnja, ne opravdava nekorištenje stana. (......) ....takvim uvjetima života bili su izloženi svi žitelji Zadra od najmla?ih do najstarijih koji su ostali u gradu, po nalaženju ovoga suda ne predstavlja opravdani razlog za nedolazak tuženice u Zadar i s tim u vezi opravdan razlog nekorištenja stana". (......)
"26. Dana 8. studenoga 1999. godine Ustavni je sud odbio tužbu podnositeljice zahtjeva. Utvrdio je kako je Vrhovni sud, utvrdivši da je izbivanje podnositeljice zahtjeva iz stana u razdoblju dužem od šest mjeseci neopravdano, ispravno primijenio mjerodavne zakonske odredbe na ?injeni?no stanje koje su utvrdili". (......)
"63. Sud bilježi kako su i Op?inski sud i Vrhovni sud smatrali kako, u okolnostima predmeta, podnositeljica zahtjeva nije imala nikakvih opravdanih razloga ne vratiti se u Zadar. (......) Nadalje, oni su zauzeli stav da se eskalacija sukoba ne može smatrati opravdanim razlogom za napuštanje Zadra, jer je ona jednako poga?ala svakoga gra?anina toga grada (......)".
-
To je "da ti pamet stane"!
TO SE MORA ISPRAVITI!!!
(Napomena: Jedino je Županijski sud ispravno zaklju?ivao, za razliku od Op?inskog, Vrhovnog, Ustavnog i Europskog!!!).
-
Prije par godina pisao sam o tome, i objasnio da ratna opasnost (na pr granatiranje Zadra), koja je trajala duže od šest mjeseci, sama po sebi JEST OPRAVDAN razlog izbivanja Kristine Ble?i? iz njenog stana kroz to vrijeme (dulje od šest mjeseci). Mnogo puta sam tražio mišljenja najkompetentnijih stru?njaka kod nas (a i nekih u inozemstvu), pravnika, politi?ara, i drugih. Nitko mi nikad nije rekao, da moje tvrdnje i objašnjenja nisu to?ni, a mnogi su se sa mnom složili.
Taj moj tekst može se vidjeti na Internetu na ovim adresama: http://soric-b.tripod.com/kb/ ("Što je krajnja nužda?") i http://soric-b.tripod.com/kb/id8.html ("What is the 'choice of evils'?").
-
Ponavljam: NEDOPUSTIVO je da pogrešne, neispravne sudske odluke postanu loš presedan za donošenje novih pogrešnih odluka! Osim odluke u slu?aju Ble?i?, moraju se ispraviti i katastrofalne pogreške u odlukama donesenim u slu?ajevima Sori? i Strunjak, te se moraju otkloniti i ispraviti sve štetne posljedice koje zbog toga trpimo!
dr. med. Branko Sori?
____________
P.S. - Kao što se vidi iz gore navedenoga, ja ne ulazim u pitanje kome treba pripasti koji društveni stan, ili tko jest ili nije ošte?en u tim slu?ajevima, nego samo konstatiram da Europski sud nelogi?no zaklju?uje na temelju ?injenica, koje je taj isti sud naveo u svojim odlukama. Na pr., pogrešna je tvrdnja, da ratna opasnost sama po sebi ne može biti opravdan razlog za nekorištenje stana, itd.
---------------------
http://soric-b.tripod.com/dokumenti/
http://soric-b.tripod.com/sp/

http://pollitika.com/dr-ivo-josipovic-sdp-odgovorio-na-pitanje-cnn-bloga
http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Pretrazivac&WCU=2859285B286328...

------------------

Komentari

Tko je glasao

Kao što kaže Leo u svom

Kao što kaže Leo u svom komentaru od 18/07/2009, "presedani se odnose na druge slične predmete", i baš zato se ne smije dopustiti da pogrešna, nelogična, apsurdna presuda Europskog suda u slučaju Blečić postane možda presedan, nego se ta presuda mora ispraviti, a suci moraju odgovarati i biti smijenjeni zbog nesposobnosti (u najmanju ruku), a možda i zbog zlouporabe položaja i ovlasti.
Nadalje, Leo ispravno konstatira, da je bivša država (izvornim) vlasnicima TRAJNO oduzela glavna imovinska prava (posjeda, uporabe stanova, itd.), i te stanove je dala stanarima na TRAJNO korištenje, posjed, itd. S tim u vezi, dovoljno je prisjetiti se, da Ustavni sud RH u svojoj odluci broj U-I-673/1996 i dr. od 21. travnja. 1999. (NN br. 39 / 1999.) kaže da su, na temelju zakona donesenih za vrijeme SFRJ, prijašnji vlasnici izgubili imovinska prava, pa ta prava više ne postoje, i zato je bez osnove pozivanje na članak 48. i 50. Ustava RH. Prema tome, gore spomenuta trajna imovinska prava na stanovima zauvijek moraju pripadati stanarima t.j. ne smiju se umanjiti pogrešnom odredbom Zakona o najmu stanova o ukidanju stanarskog prava. Što se tiče onih koji nikad nisu dobili stanarsko pravo (a pod pretpostavkom da su ga trebali dobiti u SFRJ), njima država (RH) treba dati to stanarsko pravo zajedno sa pravom otkupa stana.

Tko je glasao

Ni ovo nije objavio ni jedan

Ni ovo nije objavio ni jedan zagrebački medij:

ŠESNAEST GODINA NAKON ŠTO SU NASILNO IZBAČENI NA ULICU, DRŽAVA OBEŠTETILA OBITELJ
JANKOVIĆ
Žrtva ratnog ludila konačno dobila stan

Ministarstvo regionalnog razvoja Marici Janković dodijelilo na korištenje zamjenski
stan a
neizravno je priznato da 1993. godine izbačena na ulicu zbog »pogrešne«
nacionalnosti, a u stan se uselio Miro Laco, tadašnji SIS-ovac

ZAGREB – Šesnaest godina nakon što je Miro Laco, aktualni pomoćnik pročelnika
za
zdravstvo, nasilno uselio u stan obitelji Janković na Središću, Ministarstvo
regionalnog
razvoja konačno je prošlog tjedna Marici Janković dodijelilo na korištenje zamjenski
stan,
neizravno priznavši da je 1993. izbačena na ulicu isključivo zbog
»pogrešne«
nacionalnosti. Laco je u vrijeme deložacije bio pukovnik vojne obavještajne službe
SIS, a
prostrani stan od stotinu kvadratnih metara u Ulici Brune Bušića zapeo mu je za oko
nakon što
je suprug Marice Janković otputovao u beogradsku vojnu bolnicu na liječenje od tumora
limfnih
žlijezda, dok je ona u Zagrebu ostala s dvojicom sinova. Scenarij iseljavanja bio je
sličan
mnogima koji su se u to vrijeme odvijali u Zagrebu: iako su Jankovići bili legalni
korisnici
stanarskog prava, Laco im je u ožujku 1993. pokucao na vrata s naoružanim kolegama iz
SIS i
rješenjem Ministarstva obrane u kojemu je stajalo da gube stanarsko pravo jer dulje
od šest
mjeseci nisu boravili na dotičnoj adresi. Jankovići su, međutim, na Središću
stanovali
čitavo vrijeme, ali im je nakon prijetnji i vrijeđanja po nacionalnoj osnovi
preostalo nekoliko
dana da stan očiste i predaju ga novom korisniku. Miro Laco, koji i danas stanuje u
zauzetom stanu
te visoko kotira u uredu gradskog ministra zdravstva i branitelja Zvonimira Šostara,
nerado
priča o danima ulaska u novozagrebačke kvadrate i čudi se interesu za priču iz
turbulentnih
ranih devedesetih.

Pravomoćno useljenje

– Ja taj stan nisam zauzeo, nego sam u njega uselio po pravomoćnom rješenju
MORH-a. S
ljudima o kojima govorite nisam se sporio, ne želim ništa imati s njima, jer je sve
izvedeno
sukladno zakonu. Toliko je u to vrijeme stanova dodijeljeno na isti način, ja sam u
istom statusu
kao tisuće drugih ljudi, kazao nam je Laco.
Kronologija slučaja zbilja govori da je tadašnji pukovnik SIS-a bioZbog kumstva
Norcu
izgubio funkcije

Miro Laco donedavno je bio član Izvršnog odbora zagrebačkog SDP-a, da bi sve
stranačke
funkcije izgubio zbog kumstva na vjenčanju bliskog prijatelja i suborca Mirka Norca u
siječnju
ove godine. Na smjenu se odlučio gradonačelnik Milan Bandić nakon žestokog pritiska
stranačkog šefa Zorana Milanovića. Laco je široj javnosti poznat iz vremena afere sa
zagađenom vodom u naselju Vrbani III, kad je postavljen za voditelja kriznog stožera,
odnosno
koordinatora u otkrivanju uzroka zagađenja. Kako nema nikakve veze sa toksikologijom
niti je po
stručnoj spremi kompetentan za pitanja zagađene vode, ostaje upitno zašto ga je
pročelnik
Šostar instalirao za glavnog pregovarača s ogorčenim stanarima Vrbana.

Otkaz na poslu i spaljena kuća

Drama Marice Janković iz prve polovice devedesetih nosi još nekolicinu ne baš
ugodnih
detalja. Prvo je 1992. godine, zajedno s još 12 kolega srpske nacionalnosti, dobila
otkaz u
HŽ– u kao tehnološki višak i to nakon 27 godina radnog staža. Nakon akcije
»Oluja« zapaljena joj je i nedovršena katnica u Plaškom koju je sa
suprugom podizala
prethodnih dvadesetak godina.
servisiran i od pravosudnih tijela, ali je teško vjerovati da nije znao kako je za
njegovo
kućenje prethodno trebala biti protjerana čitava jedna obitelj. Sutkinja Općinskog
suda Renata
Pandža donijela je, naime, 1996. godine odluku kojom je odbijen zahtjev Marice
Janković za
obnovom postupka, uz obrazloženje da tri godine ranije nije prijavila promjenu
prebivališta– iako je iz stana bila prisiljena iseliti! Nije postavljeno ni
pitanje kako je
MORH Laci uopće izdao rješenje o stanarskom pravu u vrijeme kad je tamo stanovala
tročlana
obitelj, a bizarni vrhunac bili su sudski pozivi odašiljani Jankovićima na adresu u
Ulici Brune
Bušića, odakle su tri godine ranije deložirani nimalo suptilnim metodama.
Kroz 16 godina mučnog slučaja paradoksalno ostaje i to što su Jankovići,
naposljetku,
prošlog četvrtka stan dobili od Ministarstva regionalnog razvitka, premda je rješenje
koje
Laco koristi kao pokriće navodne zakonitosti, potpisano od Komisije za privremeno
korištenje
stanova Ministarstva obrane.
Kako bilo, trakavica je završena i za Maricu Janković koja se upravo sprema na
useljenje u
novih 45 kvadratnih metara i više ne želi govoriti o davnim susretima s Mirom Lacom.

Branimir ZEKIĆ

Tko je glasao

Zasto ovo jutarnji list,

Zasto ovo jutarnji list, vecernji list ,a ni jedne zagrebacke novine nisu objavile?
Sta trebamo čitati novi list da doznamo sta se u Zagrebu desava.

Novi list petak 10.srpnja 2009.

PROVALIO U STAN I PROMIJENIO ULAZNU BRAVU
Deložirana samohrana majka

ZAGREB – Samohrana majka Sonja Pavić (46) sa 17– godišnjim sinom u
srijedu su
poslijepodne umalo ostali bez stana u kojem žive od rođenja, na adresi Prilaz Đure
Deželića 67, nakon što je formalni vlasnik provalio u stan i promijenio ulaznu bravu
na
vratima. Srećom, istog dana navečer su nakon intervencije policije i davanja iskaza
u
policijskoj postaju na Črnomercu ishodovali pravo povratka u svoj dom, dokazavši da
su stvarni
stanari. Do utvrđivanja činjenica stanarskog prava policijski su djelatnici
zapečatili ulazna
vrata obitelji Pavić.
Kako doznajemo, formalni vlasnik tog stana i još jednog u zgradi provalio je u
dom Pavićevih
koristeći odsustvo oštećene koja je bila u tom trenutku na poslu. U policiji su bili
i susjedi
u zgradi svjedoci koji su potvrdili stanarski status obitelji. Naša ekipa bila je na
mjestu
događaja čim su zapečaćena ulazna vrata u prizemlju i zatekla ispred zgrade tek
iznenađene
građevinske radnike koji su radili na zahvatu popravka krova. Na ulazna vrata svježe
zapečaćenog stana umjesto prezimena Pavić bila je stavljena naljepnica
»Cvitanović– Barišić«, a kompletna imovina obitelji samohrane majke
i sina
ostala je iza zaključanih vrata. U stanu rođenih Zagrepčana, sada već treće
generacije
koja obitava na istoj adresi živio je i otac Sonje Pavić. Obitelj bi trebala ima
status
zaštićenih najmoprimaca, no formalni vlasnik uporno odbija potpisati s korisnicima
ugovor o
zaštićenoj najamnini, zbog čega obitelj reguliranje ugovornih odnosa traži sudskim
putem.U
međuvremenu Sonja Pavić podigla je protiv formalnog vlasnika kaznenu prijavu za
ometanje
posjeda.

Tko je glasao

Udruga Stanara Grada

Udruga Stanara Grada Vukovara u 20:09 13. srpanj
samo gdje i kako početi? A mi nemamo sustav presedana... jedna presuda ne bi nužno značila poništenje svih tako donešenih a pogrešnih i nažalost svi znamo kome su tako uzimani stanovi...

Pogledati:
http://www.facebook.com/walltowall.php?id=1661794082&banter_id=167649379...

Tko je glasao

U istom slučaju i s istog

U istom slučaju i s istog osnova se ne može odlučivati više puta i Vaš slučaj je završen, gotovo, točka, svršeno i prošlo stanje.

Presedani se odnose na druge slične predmete, a ne na isti postupak. Kod istog postupka je u ZPP-u točno definirano kad je i u kojim slučajevima moguće tražiti ponavljanje postupka. Kakva bi to pravna sigurnost bila kad bi nezadovoljna stranka uvijek tražila ponovni postupak jer je sve što njoj ne ide u korist pogrešno. Pa ni jedan postupak (osim nagodbi) nikada ne bi bio okončan!

Uostalom, zašto gledate samo svoju stranu. Zaštićenim najmoprimcima je stanarsko pravo dano na nečijem stanu. Tim ljudima je država oduzela pravo raspolaganja na njihovim nekretninama da bi ih dala stanarima u korištenje (ne i u vlasništvo) i što bi sad trebala učiti? Oduzeti stanove vlasnicima kojim je država stavila da podnose teški socijalni teret nedostatka stanova bitno više od ostalih građana. Mislim, ono "Država mi je dala prava, a za tuđa prava me ionako nije briga, al eto neka im država da koju kintu, oni su ionako samo nominalci, bezvrijedna stvorenja bez prića, ma njima je 30% dosta!!!", krasna parola te Vaše udruge.

Znam da u dosta slučajeva dobivanje stanarskog prava u privatnom ili državnom stanu bila čista lutrija, ali isto tako je i samo dobivanje stanarskog prava bila lutrija. Što ćemo s onima koji nikad nisu ni dobili stanarsko pravo, zašto i oni ne bi otkupili stanove po 10% vrijednost?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci