Tagovi

Otvoreno pismo ministrima Šimonovi?u i Karamarku

Povodom održavanja Okruglog stola "Sloboda medija u Republici Hrvatskoj - je li Internet slobodan medij?" i ?injenice da ?e Hrvatska uskoro biti jedina zemlja u Europi u kojoj blogeri idu u zatvor, Hrvatska blogerska organizacija upu?uje

Otvoreno pismo ministru pravosu?a prof.dr.sc. Ivanu Šimonovi?u i ministru unutarnjih poslova Tomislavu Karamarku

Hrvatska blogerska organizacija uznemirena je i zabrinuta zbog u?estalog policijskog i sudskog progona gra?ana koji su, bilo kao blogeri, bilo kao gra?ani-novinari, bilo kao pružatelji internetskih sadržaja ili kao korisnici socijalnih mreža, aktivni na internetu. Mi u HBO uvjereni smo da su razlozi ovih nemilih pojava u nedovoljnom obrazovanju zaposlenih u policiji i pravosu?u o specifi?nim obilježjima i funkcioniranju novih medija kakav je internet, zatim u doma?em zakonopravnom vakuumu u kojem se internet nalazi, a nije zanemariva ni pojava zlouporabe ovlasti i službenog položaja u pokušajima da se ograni?i sloboda izražavanja i ugrozi privatnost gra?ana na internetu. Obra?amo Vam se kao nositelju javne vlasti i odgovornoj osobi za problematiku koju adresiramo i na koju želimo skrenuti Vašu pažnju u ovom otvorenom pismu.

Internet je od ljudi kreiran virtualni svijet u kojem se više-manje neometano odvija komunikacija na globalnoj razini. To je virtualna agora te je, kao ekskluzivno ljudska tehnološka kreacija, izgra?ena na principu jednakosti i slobode svih koji se na njoj pojavljuju. Internet je takav javni prostor (istina, virtualnog pojavljivanja) u kojem je mogu?a najbrža i najotvorenija razmjena informacija. Kao takav, internet je i mo?no vježbalište demokracije, odnosno javne, otvorene i transparentne politi?ke komunikacije slobodnih i jednakih gra?anki i gra?ana. Internet je medij putem kojeg svjetsko društvo može poprimiti karakteristike globalnog, ne sela, nego polisa. Me?utim, kako se ipak radi o tehnologiji ?iju svrhu odre?uju ljudi, ona se može koristiti za dobro (javna i otvorena komunikcija najve?eg broja razli?itih subjekata) ili za loše i zlo (nadzor i manipulacija privatnoš?u). I to se ve? doga?a: usporedno s unaprje?enjem upotrebe interneta u obrazovanju, znanosti, privredi, demokraciji itd., represivni sustavi država i nadzorne službe korporacija nastoje regulirati internet i ograni?iti slobodni protok informacija narušavaju?i temeljnu premisu na kojoj je internet izgra?en - neutralnost medija.

Budu?i da je javnost genuino stanište politi?kog sustava i da se politi?ki legitimitet stje?e primarno javnim djelovanjem, valja postaviti sljede?i alogritam: što otvoreniji javni prostor to legitimnija politika i obrnuto: što manje javnosti tj. što više ograni?enja pristupa javnom prostoru, to manje legitimiteta politi?kog. Interes vlasti je da kontrolom javnog prostora osigura legitimitet svojih politika, a time i pobjedu na izborima (gra?ani/gra?anke u funkciji bira?a). Korporativni interes usmjeren je na maksimizaciju dobiti kroz javno poticanje na potrošnju tj. oglašavanje (gra?anke/gra?ani u funkciji potroša?a). S onu stranu javnosti doga?aju se, pak, interesna povezivanja vlasti i privatnih interesa. Svjedoci smo da javni prostor u Hrvatskoj kontroliraju država (primarno kroz javne radio i televiziju) s jedne strane, a razni privatni ili korporativni igra?i/agenti s druge strane. Zbog dominacije interesa, sloboda govora se iz univerzalnog i neotu?ivog gra?anskog prava tako pretvara u privilegiju bogatih i utjecajnih tj. jakih.

No, dok se javni prostor djelovanja u realnom svijetu sužuje, on se do planetarnih dimenzija širi u virtualnom svijetu internetske komunikacije. Internet nije puko oru?e ?ija namjena je tek da nam olakša život, ve? od ljudi stvoren medij komunikacije, kojim smo našem svijetu dodali nove sistemske dimenzije i to po mjeri slobode i jednakosti, koja nas i ?ini ljudima. Generacija ro?enih u osamdesetim godinama XX stolje?a formirala je svoj identitet uz pomo? široko dostupne informati?ko-komunikacijske tehnologije, u okružju globaliziranog svjetskog društva društava. Izloženost globalizacijskim procesima omogu?ila je da politiziranost mladih ljudi današnjice bude u znaku otvorenosti i širine gledišta. Sigurno bi se moglo navoditi i druge osobine internet generacije, ali se kozmopolitski identitet (gra?anke i gra?ani svijeta) i otvorenost uma ?ine najbitnijima za razumijevanje novog duha u promišljanju i bavljenju politikom. Tko smo mi da ometamo razvoj tog novog duha?

Internet je jedini preostali slobodni medij u Hrvatskoj (a postoje dokazi da je tako i u ostatku svijeta). Misija HBO je da se izbori za regulaciju koja ?e efikasno štititi tu slobodu od predatora i uzurpatora, bez obzira na njihovo porijeklo ili namjere, u ime demokratskih vrijednosti društva i revitalizacije bitnih obilježja politike kao zajedni?kog djelovanja ljudi na uve?anju javnog dobra i sre?e pojedinaca i pojedinki, a to su otvorenost, transparentnost, participativnost i kolaborativnost.
Stoga Vam upu?ujemo dva zahtjeva na kojima se mora temeljiti svaka budu?a regulacija interneta kao medija javne komunikacije. Naši zahtjevi odražavaju potrebu za afirmacijom Ustavom zajam?enih gra?anskih prava i sloboda na izražavanje (?l. 38), okupljanje (?l. 42), sudjelovanje u javnim poslovima (?l. 44) i peticije (?l. 46). Od Vas kao ministra, tražimo:

1.
Snažno se založite za to da se internet stavi pod najviši stupanj ustavno-pravne zaštite slobode govora i pošaljite jasnu poruku da ?ete staviti veto na svaki zakonski prijedlog koji ?e biti ispod razine tog standarda.

2. Stanite iza tehnoloških inovacija i osigurajte da pružatelji internet usluga i aplikacija uživaju imunitet od odgovornosti za sadržaje postavljene od drugih.

Na kraju, ali ne manje važno, pozivamo Vas da iskoristite svoje prerogative i da kao ?lan Vlade, u znak dobre volje da se internetu pristupi kao mediju s neprocjenjivim demokratskim potencijalom i civilizacijskoj vrednoti, inicirate proceduru prekida svih istražnih i sudskih postupaka koji se provode zbog govora na internetu i amnestiranja svakog gra?anina kojemu je iz istih ili sli?nih razloga izre?ena kazna zatvora. U protivnom, bojimo se, da ?e Republika Hrvatska biti jedina europska zemlja u kojoj se internet gra?anski aktivizam kažnjava zatvorom.

Za Hrvatsku blogersku organizaciju:

Dr.sc. Zvonimir Vanjak, predsjednik

Komentari

Tko je glasao

Za razliku od mene kao

Za razliku od mene kao sudionika tribine, koji u OTV-ovu prilogu nisam ni spomenut, HBO je dobio svojih par sekundi:

danasnji novi list donosi citavu stranicu posvecenu tom okruglom stolu. tebi su dali respektabilan prostor, i po mom misljenju korektno prenjeli tvoje stavove (kao i link bloga).

hbo je takodjer dobio svoj prostor, i mislim da je poucno pogledati koje su recenice iz otovrenog pisma iskoristene - to moze biti dobra smjernica za buduce sastavljanje priopcenja.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Teško je razgovarati sa

Teško je razgovarati sa nenovinskim analitičarima. Moja je kritika bila upućena OTV-u. Nemam ja ništa protiv HBO-a. Da Katarina nije bila tamo s letcima, o njihovim problemima bih govorio ja. Uostalom, tako sam s njima bio dogovarao. Štos je u tome da OTV čiji je vlasnik Romano Bolković selektivno i tendenciozno prikazuje tribinu. Već je jednom ugostio Zvonimira Vanjka, pa ga je 80 posto termina pilila s opasnostima interneta, poput, krađe identiteta slično. Tome je dan naglasak i u ovdje postanom videu. A potvrdu za sve imate i u komentaru Romana Bolkovića na mome blogu:

Vlasnik OTV-a, Romano Bolković, koji na blog.hr-u otvoreno bloga pod nickom Nemanja, u demantiju na ovome blogu piše da on ne stoji iza bloga na blogspotu i da je o cijeli slučaj "krađe identita" u veljači prošle godine prijavio policiji, a ona Interpolu de dodaje dopis koji je zaprimio od Agencije za zaštitu osobnih podataka:

REPUBLIKA HRVATSKA
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Odjel za nadzor
Zagreb, Republike Austrije 25
Klasa: 041-02/08-01/103
Urbroj: 567-02/04-08-02
Zagreb, 3. srpanj 2008.
Romano Bolković
Adžijina 22
10000 Zagreb
Predmet: zahtjev za utvrđivanje povrede prava
- odgovor, dostavlja se

Poštovani,

dana 30. svibnja 2008. godine Agenciji ste podnijeli zahtjev za utvrđivanje povrede prava u kojem navodite da je na internetskoj stranici http://romanobolkovic.blogspot.com/ netko pod Vašim imenom otvorio blog čime svjesno dovodi u zabludu da se radi o Vašem autorskom djelu odnosno o blogu Romana Bolkovića. Navodite da se radi o slučaju phisinga odnosno krađe identiteta. Dalje navodite da ste o svemu obavijestili VII policijsku postaju u Zagrebu koja je navedeni slučaj proslijedila Interpolu te ste o navedenom razgovarali sa predstavnikom HHO-a g. Žarkom Puhovskim, glavnim državnim odvjetnikom Mladenom Bajićem, ravnateljem SOA-e g. Tomislavom Karamarkom kao i sa Predsjednikom RH Stjepanom Mesićem, a sve zbog sadržaja i pojedinih detalja postova objavljenih na blogu. Također navodite da je Agencija u par navrata intervenirala i urgentno rješavala slične zahtjeve pa slijedom navedenog tražite da se izbriše sadržaj navedenog bloga.
Vezano za Vaš zahtjev, Agencija za zaštitu osobnih podataka ustanovila je da se blog pod imenom http://romanobolkovic.blogspot.com nalazi na stranici tvrtke Blogger u vlasništvu tvrtke Google. Kako bi se otvorio novi blog odnosno kako bi se pristupilo već postojećim blogovima potrebno je otvoriti Google korisnički račun. Također, prije korištenja Bloggera potrebno je prihvatiti Bloggerove uvjete pružanja usluga ('Uvjeti pružanja usluga') što uključuje uvjete pružanja usluga, pravila o privatnosti kao i pravila o sadržaju pod zajedničkim nazivom 'Ugovor'. Bloggerova pravila o sadržaju u sebi uključuju i ograničenja sadržaja pa se tako ne dopušta lažno predstavljanje na način kojemu je namjera zavarati ili zbuniti druge korisnike. Međutim, 'Uvjeti pružanja usluga' podliježu i sastavljeni su u skladu sa zakonima američke savezne države Kalifornije, bez obzira na to dolaze li u sukob sa zakonskom regulativom neke druge države ili teritorija na kojem korisnik živi. Sve tužbe, pravni postupci ili sporovi koji proizlaze iz Uvjeta mogu se voditi isključivo u kalifornijskom okrugu Santa Clara.
Napominjemo da je Agencija za zaštitu osobnih podataka donijela nekoliko rješenja kojim je trgovačkim društvima registriranim na području Republike Hrvatske koji su vlasnici internetskih portala sa hrvatskim domenama naložila brisanje sadržaja određenih blogova. Nažalost, u Vašem slučaju Agencija nije u nadležnosti naložiti brisanje sadržaja navedenog bloga budući je sjedište servisa na kojem se blog nalazi u saveznoj američkoj državi Kaliforniji.

S poštovanjem,

PO OVLASTI RAVNATELJA NAČELNICA ODJELA ZA NADZOR:

Branka Bet-Radelić,dipl.iur (NEMANJA 28.12.2008. 22:53)

Kome ovo nije jasno nije zaslužio akademsku titulu i nemojte se tješiti da sam ja samo jedan "suradnik u razrednoj nastavi", priučeni novinar, paranoik i slično.

Glede Novog lista, urednica koja je objavila prilog, o tome me unaprijed obavijstila. Ne znam samo ima li ga i u tiskanom izdanju. Novinar koji ga je pisao moj je bivši kolega iz Vjesnika. Sve je više novinara kojima je dosta da im se gazi dostojanstvo. Zar mislite da sam ja nekim činom objašnjivim teorijom urote, gotovo plebiscitarno izabran za predsjednika Ogranka slobodnih novinara, koji osim klasičnih slobodnjaka okuplja i honorarce te nezaposlene novinare? Od oko 3000 članova HND-a, oko 500 ih je članova Ogranka kojem sam ja na čelu.

A da netko od bloger, koji nisu članovi HBO-a izbrifirao Zdenka Duku, ne biste ni od njega čuli nešto "stručno" o građanskom novinarstvu.

Vama SDP-ovcima bi bilo bolje da se zabrinete nad onim kako je na tribini govorio Nenad Stazić. Priča s Kirinom je lanjski snijeg, a on hvali aktualno policijsko vodstvo na inače profesionalnom i odlučnom djelovanju, ali eto pogriješili su glede satire Nikše Klečka. Pa bolje sam ja branio Klečka na tribini od Stazića.

To sve opet pokazuje da je teško biti političar, bloger i objektivno braniti graniti građansko novinarstvo. Zašto Stazić sad u Sabor ne dođe s majicom "Internet je siva zona" ili si stavi bedž sa Sanaderom koji ima na glavi ustašku kapu?

Vrijeme je za velike promjene! Jel tako gale?

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Teško je razgovarati sa

Teško je razgovarati sa nenovinskim analitičarima.

To ti vjerujem :)) Posebno nakon što si izložio shemu po kojoj, u ovoj stvari, operira OTV. Najbolje to označava pojam swinging koji rabiš u sigu. To je to, ali u tomu treba znati plivati i održati glavu iznad vode. Čestitam ti na izboru za predsjednika Ogranka slobodnih novinara. Možda je došlo vrijeme da se zainteresirani građani i građanke zajedno s Ogrankom pozabave Zakonom o pravu na pristup informacijama i zatraže od MUP-a da izađe s konkretnim podacima o tome kakvu vrstu, koliko učestalo i nad kojim brojem individualnih građana provode nadzor (cyber kriminalci isključeni). Imamo pravo znati da li se i po kojim zakonima provodi kontrola i cenzura "sive zone".

nemesis

nemesis

Tko je glasao

mislim da je poucno

mislim da je poucno pogledati koje su recenice iz otovrenog pisma iskoristene

U gotovo svim izvještajima s okruglog stola prenijeti su naši zahtjevi re buduće zakonske regulative. Mislim da je to najvažnije i da pokazuje da je poruka primljena i prenijeta javnosti na korektan način. Kao što smo i na okruglom stolu zaključili, niti službenici, a niti šira javnost nije dovoljno upućena i ne razumije kako internet komunikacija funkcionira i koji su njezini potencijali za razvoj demokracije (u smislu kritike i korekcije vlasti te unapjeđenja javnog, otvorenog i transparentnog političkog procesa).

Ista situacija je bila pred dvadeset godina kada smo prvi put otvorile temu nasilja prema ženama - gomila predrasuda, nerazumijevanja, iskrivljavanja, zabluda. Zato je prilikom svakog javnog priopćenja nužno uključiti i neki oblik javne edukacije o bitnim aspektima interneta, da bi se javno mišljenje formiralo na istinitim premisama, a ne na nečijim slobodnim uvjerenjima ili impresijama.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

A koliko su učestali

A koliko su učestali policijski i sudski progoni, onako konkretno? Nisam u toku pa da znam.

Tko je glasao

http://www.javno.com/en-croat

http://www.javno.com/en-croatia/is-the-internet-a-free-medium_237376

nadam se da će netko napisati što se jučer događalo u europskom domu?

Tko je glasao

nadam se da će netko

nadam se da će netko napisati što se jučer događalo u europskom domu?

Na okrugom stolu smo ispred HBO bili gale i ja. Željko Peratović je govorio kao novinar i bloger. Stvar je započela i završila citiranjem otvorenog pisma koje je HBO uputila ministrima Šimonoviću i Karamarku. Zaključeno je da se sloboda govora na internetu mora štititi najvišim ustavno-pravnim standardima (drugim riječima, postignut je konsenzus oko našeg prvog zahtjeva). Što se tiče drugog zahtjeva, tu su se pozitivno izjasnili i HND i Nenad Stazić (koji nije samo saborski zastupnik, nego i bloger), tako da vjerujem da će se oko toga još voditi diskusije. Ono što borci za slobodu i neutralnost interneta imaju na svojoj strani su standardi dostigniti u civiliziranom svijetu i od strane međunarodnih organizacija i nevladinih organizacija. Što se tiče HBO, možemo s ponosom izjaviti da je naše otvoreno pismo do sada postiglo svoju svrhu i da smo zadovoljni u kojem se pravcu formira javno mišljenje o pitanjima koja smo njime otvorili.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Sve ok. Al dajte vi blogeri

Sve ok. Al dajte vi blogeri koji ste bili temo napišite neki dnevnik o dojmu cijele tribine. Jeste li zadovoljni onime što su govorili predstavnici vlasti: MUP-a, DORH-a, Županijskog suda, Stazić - Sabor, Duka HND, ja-bloger?

Mislio sam da je blog najbrži način izvještavanja, a ono ništa. Čekat ćete da vidite što će napisati Vesna Kesić na H-atreru, sutra donijeti Novi list, (HTV je danas cenzurirao reportažu snimljenu za Hrvatsku uživo), bit će prilog na OTV-u u Serbus Zagreb (18,45). Muku mučim sa skidanjem video materijala koji je snimila moja supruga jer kad kamkorder Canon HG21 prikopčam canonovim USB kabelom na komp (svejedno jel na njemu XP ili Vista) na kameri mi pokazuje "connect the compact power adapter", a u manualu pod stavkom : "Prvo spajanje na Windows računalo:

Samo Windows korisnici: Kod prvog spajanja kamkordera na računalo, trebate odabrati
CameraWindoW auto-launch podešenje.
DVSD -> Pogledajte Starting CameraWindow."

U Zagriji, gdje sam sponzorirano kupio uređaj, nitko mi se ne javlja na telefon. Blogeri, gadget kužatori, pomagajte!

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

nažalost, ili na sreću

nažalost, ili na sreću ve-ka neće napisati ništa, prezauzeta ovom našom tribinom i koječime. h-alter prenosi ponoša, nadam se. ima i zgodan tekst helene puljiz na http://www.barkun.hr/index.php/2009022523359/Hrvatska/Internet-u-Hrvatsk...

a i ti (ili neko drugi) bi meni mogao reći što da konkretno napravim kad uz video (na youtube, ali i drugdje) nemam zvuk, iako sam, kolko ja to kužim, uključila sve gdje postoji ikonica zvučnika, na kompu i na videu???? a ne mi samo mudro poručiti da si sredim komp, grrrr.

Tko je glasao

Ispričavam se HTV-u. Prilog

Ispričavam se HTV-u. Prilog i nije trebao biti emitiran danas. Emitirati će ga u petak u Hrvatskoj uživo, a komentirati će ga jedan gost u studiju.
@Skviki, već sam dobio potpuniju uputu. TNX ;)
Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Dobil si sigurno jedan DVD

Dobil si sigurno jedan DVD ili CD uz kameru. Instaliraj ga i problem bi trebal prestat. Takav problem sam imal i ja sa kamerom.

Ako taj softver nemaš, onda ga sigurno na stranicama canona možeš skinut.

Tko je glasao

osigurajte da pružatelji

osigurajte da pružatelji internet usluga i aplikacija uživaju imunitet od odgovornosti za sadržaje postavljene od drugih

kako bi bilo kada bi tražili
standarde i procedure kao tiskani mediji

standardi i procedure

za grafite
mali, ako te ufatim j... ću ti mater

za oglasne ploče
ma sve ću ja to strgat u p.... materinu

za tiskovine
vijeće časti hrvatskog novinarskog društva ponovo najoštrije osuđuje ...

za internet
koji su to drugi ?
tko odgovara za sadržaj koji postave drugi?

a ako ih ufatimo druže predsjedniče?

luka

Tko je glasao

Prva kritika je da je pismo

Prva kritika je da je pismo predugačko i kičasto. Otvoreno pismo nije prilika za ostvarenje spisateljskih ideala iz djetinjstva i treba biti kratko i to the point. Niti ministri niti njihovi asistenti nemaju vremena čitati kojekakva pisma pa ako je cilj privući im pažnju onda se to ne radi esejem o virtualnim agorama i slično.

Gdje vam je research i potvrda? Gdje su konkretni zahtjevi za određenim mjerama? Gdje su argumenti zašto bi se nekome u demokratskom društvu dodijeljivao blanketni imunitet za bilo što, pa i sadržaje postavljene od drugih? Da li to znači da Jutarnji list nije odgovoran ako netko u komentarima na Jutarnji.hr širi rasnu mržnju, a Jutarnji ne reagira jer je to "sadržaj objavljen od drugih"?! Je li netko odgovoran za kazneno ili drugo djelo se određuje od slučaja do slučaja, a ne unaprijed bianco imunitetnom karticom. Možete tražiti izmjenu odredbi određenih zakona ali ne možete zahtijevati imunitet.

Ovo je vrlo amatersko pismo za potrebe lobiranja najviših dužnosnika pravosuđa i policije. Udrugu je lako osnovati, ali nije nimalo lako biti uvjerljiv i profesionalan aktivist.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Opinioiuris. Mozes li TI

Opinioiuris. Mozes li TI bolje? Ako mozes, bit cu ti osobno kao mali bloger iznimno zahvalan na tome. Ako mozes, a neces, onda o cemu zapravo govorimo?

Ja kao mali bloger mogu biti samo duboko zahvalan ekipi sto je uopce nesto pokusala, dok ostali nisu pokusali doslovno nista.

A IMALI SU MOGUCNOST.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Što je ovo? Vrtić? Jesmo

Što je ovo? Vrtić?

Jesmo li došli na razinu "ako ti ne možeš bolje onda ne moj ni kritizirati"? Na primjer, ako ne možeš sam pružiti bolju zdravstvenu uslugu, nemoj kritizirati hrvatsko zdravstvo?

Nikakva apologetska filozofija neće spasiti ovo pismo od onog što jest - neadekvatno. Ja nisam član HBO i ne vidim zašto bi vam ja pisao pisma. Morate to naučiti raditi sami.

Opinioiuris

Tko je glasao

Ispricavam se.

Ispricavam se. Pretpostavljao sam da kritiziras kako bi pomogao blogerskoj zajednici da sljedeci puta stvar bude kvalitetnije postavljena, pa stoga i moj komentar.

I to je to.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sretna je in'c'jativa, koja

Sretna je in'c'jativa,
koja Galeeeeta ima. :)

Tko je glasao

Gale, koliko puta trebaš

Gale, koliko puta trebaš ponoviti da si mali bloger, kako bi sam sebe uvjerio da si zaista bloger? :)

Evo, ja ti kao astronaut kažem da koristiš krivu autosugestivnu tehniku. Mi astronauti radimo sasvim desetu stvar. Sjećam se, dok sam kao astronaut išao u dućan, pitao sam druge astronaute što nam je činiti. Kolege astronauti su mi tada rekli: "Kolega astronaute, mi astronauti moramo nešto pokušati." Kao pravi astronaut, poslušao sam ih, jer takvi smo mi astronauti, makar sam ja samo jedan mali astronaut. :)

Tko je glasao

Hvala na kritici,

Hvala na kritici, opinioiuris! A sad kritika kritike :-)

1. Pitanje stila. Tebi je kičasto, nekima možda nije :-))
2. Gdje je research? Nismo smatrali da je za svrhu pisma (lobiranje, to si ispravno zaključio :)) potrebno navoditi istraživanja koja dokazuju da je internet medij s velikim demokratskim potencijalom.
3. Predugačko. Da smo navodili istraživanja ili predlagali mjere, tek onda bi bilo dugačko.
4. Ne predlažu se mjere. Nije bila ni namjera. Namjera je zahtijevati temeljno - ustavno-pravnu zaštitu komunikacije na internetu, posebno političke komunikacije.
5."Ne možete zahtijevati imunitet". Ma, nemoj! Ako imunitet traže Reporteri bez granica i OSCE, onda se postavlja pitanje koliko je vjerodostojan tvoj zahtjev (gdje su istraživanja?) da se ne dopusti imunitet? Napomena: govor nije kazneno djelo, nego zaštićena vrijednost demokratskog poretka!

http://www.rsf.org/IMG/pdf/declaration_anglais.pdf

4. A technical service provider must not be held responsible for the mere conduit or hosting of content unless the hosting provider refuses to obey a court ruling. A decision on whether a website is legal or illegal can only be taken by a judge, not by a service provider. Such proceedings should guarantee transparency, accountability and the right to appeal.
Ili u prijevodu: Pružatelj usluga ne smije se smatrati odgovornim za postupanje ili posluživanje sadržaja, osim ako poslužitelj sadržaja odbije postupiti prema nalogu suda. Odluku o tomu da li je web stranica legalna ili ilegalna može donijeti samo sudac/sutkinja, ne pružatelj usluge. Takvi postupci moraju jamčiti transparentnost, odgovornost i pravo na žalbu.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

4. A technical service

4. A technical service provider must not be held responsible for the mere conduit or hosting of content unless the hosting provider refuses to obey a court ruling. A decision on whether a website is legal or illegal can only be taken by a judge, not by a service provider. Such proceedings should guarantee transparency, accountability and the right to appeal.

Ili u prijevodu: Pružatelj usluga ne smije se smatrati odgovornim za postupanje ili posluživanje sadržaja, osim ako poslužitelj sadržaja odbije postupiti prema nalogu suda. Odluku o tomu da li je web stranica legalna ili ilegalna može donijeti samo sudac/sutkinja, ne pružatelj usluge. Takvi postupci moraju jamčiti transparentnost, odgovornost i pravo na žalbu.

Ovo dolje nije prijevod ovoga gore.
Uopće, citat je krajnje neprimjenjiv za ovaj slučaj, kao i za bilo koji slični slučaj.

Technical service provider je pružatelj tehničkih usluga, npr. T-com ili Iskon, a hosting provider je pružatelj usluga hostinga, npr. Shopcentar. TSP ima veću tehničku moć od HP-a, jer TSP omogućava HP-u spajanje na internet. Namjena ovog citata jest detekcija odgovornosti za uklanjanje protuzakonitog sadržaja. Ako isti nije uklonio hosting provider, onda isti mora ukloniti TSP, naravno, na temelju sudske odluke.

Tko je glasao
Tko je glasao

Technical service provider

Technical service provider je pružatelj tehničkih usluga, npr. T-com ili Iskon, a hosting provider je pružatelj usluga hostinga, npr. Shopcentar. TSP ima veću tehničku moć od HP-a, jer TSP omogućava HP-u spajanje na internet. Namjena ovog citata jest detekcija odgovornosti za uklanjanje protuzakonitog sadržaja. Ako isti nije uklonio hosting provider, onda isti mora ukloniti TSP, naravno, na temelju sudske odluke.

Još bolje. To znači da se odgovornost blogera ili administratora nekog web sajta ili portala za objave drugih uopće niti ne razmatra :-) Ako sam malo pretjerala u interpretaciji, ipak iz korektnog prijevoda koji si dao proizlazi da se odgovornost poteže tek ako bilo tko (ili možda samo pružatelji tehničkih usluga i usluga hostinga) u lancu ne udovolji zahtjevu suda. Hvala na intervenciji!

nemesis

nemesis

Tko je glasao

nije mi uopće jasno zašto

nije mi uopće jasno zašto citirate točku 4 izjave jer se ona odnosi isključivo na tehničkog i hosting providera što nema apsolutno nikakve veze s providerom sadržaja; tj. bloger ili administrator uopće nisu spomenuti ovom definicijom

oni potpadaju pod točku 5 i 6 koja kaže da sav internet sadržaj treba biti pod jurisdikcijom zakona one zemlje u kojoj je sadržaj nastao a ne obrnuto i točka 6 koja kaže da bi autori na internetu morali biti zaštićeni otprilike istim pravilima kao i novinari

ne vidim nigdje u tome odricanje odgovornosti bilo koje vrste

Tko je glasao

Mrak. Zbog cega to

Mrak. Zbog cega to komentiras sada, a ne dok je pismo nastajalo? Koja je poanta naknadnog kudjenja, kada si imao priliku TI OSOBNO sudjelovati i korigirati pismo dok je bilo u nastanku?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ovo ti je blog, gore je

ovo ti je blog, gore je dnevnik a ispod njega su komentari, u prostoru komentara se komentira i točno to sam učinio; problem s komentarima je i to što najčešće ne možeš komentirati prije nego što se nešto dogodilo

ne vidim kako sam mogao u tome sudjelovati jer je to inicijativa HBOa čiji nisam član niti simpatizer, ja samo vidim što vi tamo povremeno radite i potom ako je dobro pohvalim, ako je loše kritiziram
eto za inicijativu dajem podršku u obliku glasa za dnevnik, a istovremeno konstruktivnom kritikom pokušavam ukazati na detalje koji su vam očito promakli dok ste brainstormali ovo priopćenje a sve u nadi da će slijedeći pokušaj biti bolji

p.s. usput, slažem se s opinioiurisom, tekst je napisan iznimno kičasto no to je odlika svih HBOovih PRova i morali bi poraditi na tome

Tko je glasao

HBO je ucinio maksimalno

HBO je ucinio maksimalno koliko je mogao. Omogucio je TEBI OSOBNO da das svoj doprinos. Zbog cega nisi to ucinio dok si mogao pomoci svim blogerima kroz kreiranje kvalitetnijeg dopisa, nije pitanje za HBO, vec samo za tebe samoga.

Nadam se da ces sljedeci puta ipak dati svoj skromni doprinos te pomoci svima nama da kvalitetnije sastavimo slican dopis koji ce definitivno sljediti.

Nema ti druge 8-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ah što volim promatrati

Ah što volim promatrati kako se svađate, podsjeća me na stoku sitnog zuba :)
Ali gale, mrak je tu u prednosti 10x pred vama. Vi kao neka blogerska organizacija ili što već a jedini ozbiljni kanal komuniciranja s javošću obavljate preko njegovog servisa kojega je on namijenio za support privatnom biznisu a ne HBO-u...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

DO NOT FEED

DO NOT FEED

Opinioiuris

Tko je glasao

Gale, pokušaj se

Gale, pokušaj se koncentrirati prije nego li do kraja ubiješ svaku raspravu ovdje. :)

Pollitika.com nije oglasna ploča niti oglasni stup gdje će grupa građana ostavljati pamflete kojima bi se drugi korisnici ili čitatelji trebali diviti, ili se samo informirati. Ovo nije mjesto za informiranje, nego za RASPRAVU. Kad se ovdje ostavi neki materijal, onda je za očekivati da će se o istome raspravljati, hvaliti, kritizirati itd.

Postoje (koliko sam uočio) tri vrste sadržaja za objavu: "dnevnik", "page" i "vijest". Korisnik koji nije administrator može postavljati samo "dnevnik". "Vijest" i "dnevnik" se mogu komentirati, "page" (uglavnom tehnički i strogo informativni sadržaj) se ne može.

Ako ćeš ovaj dnevnik tretirati kao sadržaj o kojem se ne smije raspravljati, onda je isti trebao biti objavljen kao "page". Oh, sorry...nemate ovlasti za objavu istog. Zašto? Pa zato što ovo nije oglasna ploča niti oglasni stup gdje će grupa građana ostavljati pamflete kojima bi se drugi korisnici ili čitatelji trebali diviti, ili se samo informirati. Ovo nije mjesto za informiranje, nego za RASPRAVU.

Po tvojoj logici ovdje ne bi smjeli kritizirati ni program HDZ-a 3x7, osim ako nismo sudjelovali u kreiranju istog, a imali smo prilike.

Tko je glasao

HBO je ucinio maksimalno

HBO je ucinio maksimalno koliko je mogao.

to vam vjerujem

Omogucio je TEBI OSOBNO da das svoj doprinos. Zbog cega nisi to ucinio dok si mogao pomoci svim blogerima kroz kreiranje kvalitetnijeg dopisa

mene nitko ništa nije pitao, ja sam samo naišao na ovaj dnevnik jutros; zašto vi mene niste kontaktirali dok sam mogao pomoći svim blogerima kroz kreiranje kvalitetnijeg dopisa?

gle, napravili ste dobar dopis, uspjeli ste ugrabiti nešto prostora u medijima i to je sjajan rezultat, ne vidim zašto raspravu koja se vodi ovdje ne bi iskoristili da naučite nešto o tematici pa da je ugradite ili u neki od vaših slijedećih PRova ili na sutrašnjem okruglom stolu na kojeg nadam se idete
umjesto toga kada vam netko ukaže na pogreške, ili još bolje, na prostor kako je to moglo biti bolje onda dočekate takve komentare na nož i potom se još čudite što se nitko ne želi pridružiti ili pomoći

Tko je glasao

Mrak. Ti pratis sto se pise

Mrak. Ti pratis sto se pise na HBOu. Pozvan si na JAVNU grupu na kojoj je ovo pismo objavljeno jos preksinoc i gdje nije bilo jedne jedine kritike, tako da je ekipa zakljucila da je vrijeme da se salje dalje.

Kao jedan od JEDNAKIH, imao si mogucnost i sam ukazati na potencijalne probleme koje si uocio.

Necu ulaziti u razloge zbog kojih to nisi ucinio. To je tvoja stvar.

No ovim putem te molim, da ukoliko cemo vec osigurati prostor za medijske istupe, drugi puta ubacis sve moguce kritike NA VRIJEME, kako bi blogerska zajednica obogacena tvojim uvidom i doprinosom bila jos artikuliranija po pitanjima koja se ticu svih nas.

U moje osobno ime te molim da sljedeci puta NA VRIJEME reagiras. Jer to je nas zajednicki interes.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

nisam ja pozvan ni na kakvu

nisam ja pozvan ni na kakvu grupu, općenito izbjegavam grupiranje bilo koje vrste, a preksinoć sam bio nekih 600km odavde (toliko o razlozima)

na to što nije bilo niti jedne jedine kritike ti mogu samo vratiti uzrečicom koja kaže da kada svi misle isto nitko ne misli mnogo

i da razjasnimo, ja ću reagirati ako smatram da za to ima potrebe i to onda kada ja smatram da je to nužno, a što se tiče zajedničkih interesa bojim se da je povijest pokazala kako nam se oni ne poklapaju baš uvijek

i na kraju mislim da ovoj diskusiji nije ovdje mjesto

Tko je glasao

na to što nije bilo niti

na to što nije bilo niti jedne jedine kritike ti mogu samo vratiti uzrečicom koja kaže da kada svi misle isto nitko ne misli mnogo

Pa ovo je definicija pollitke.com!!!

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ako nisi pozvan, ovim putem

Ako nisi pozvan, ovim putem te javno pozivam da se uclanis u javnu grupu HBOa, na kojoj mozes NA VRIJEME ukazati na eventualne propuste, kako bi finalni dopis bio jos kvalitetniji.

Naravno, poziv vrijedi za sve citatelje pollitika.com-a, ukoliko su propustili prethodne pozivnice.

http://groups.google.com/group/hrvatska-udruga-blogera?pli=1

Vjerujem da cemo pravovremenim reagiranjem svi imati daleko vise koristi, pa stoga i apeliram opcenito da se ubuduce pravovremeno i reagira.

Jer kad je stvar u medijima, onda je, cini mi se, ipak vec pomalo kasno.

I to je to.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

5. All Internet content

5. All Internet content should be subject to the legislation of the country of its origin (“upload rule”) and not to the legislation of the country where it is downloaded.

ne vidim nigdje u tome odricanje odgovornosti bilo koje vrste

Ovo je krajnje neprimjenjivo također. :)
Uzmimo da netko iz Novog Zelanda otvori blog na blog.hr i ide okolo klevetati ljude u Hrvatskoj. Što ćemo u tom slučaju, ako gledamo samo ovu rezoluciju? :)

Ne mogu se nekakve načelne deklaracije uzimati kao ishodišta za pojedinačne specifične slučajeve, ali to je stara boljka nestručnih kadrova (prepoznaju se po tome da uglavnom citiraju Ustav ;)).

Tko je glasao

To znači da se odgovornost

To znači da se odgovornost blogera ili administratora nekog web sajta ili portala za objave drugih uopće niti ne razmatra :-)

To ni Ivica Kirin ne bi zaključio.

Ako sam malo pretjerala u interpretaciji, ipak iz korektnog prijevoda koji si dao proizlazi da se odgovornost poteže tek ako bilo tko (ili možda samo pružatelji tehničkih usluga i usluga hostinga) u lancu ne udovolji zahtjevu suda. Hvala na intervenciji!

A inače nisi znala da sud odlučuje je li nešto protuzakonito?
Molim, nema na čemu.

Tko je glasao

To ni Ivica Kirin ne bi

To ni Ivica Kirin ne bi zaključio.

Slažem se. On je provodio nešto potpuno suprotno. Za razliku od 6 principa Reportera bez granica i OSCE koji izražavaju visoke standarde zaštite slobode govora na internetu.

A inače nisi znala da sud odlučuje je li nešto protuzakonito?

Pa zato imamo tebe, zar ne?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Slažem se. On je provodio

Slažem se. On je provodio nešto potpuno suprotno. Za razliku od 6 principa Reportera bez granica i OSCE koji izražavaju visoke standarde zaštite slobode govora na internetu.

Kiro je provodio (upitno je je li išta provodio, u biti) ono za što se zalažu istaknuti funkcioneri organizacije za progon blogera. :)

Znate li što bih ja, Zvonimir Vanjak alias Zvone Radikalni, predsjednik Hrvatske blogerske organizacije posvećene borbi za slobodu govora napisao iste sekunde? Naravno, napisao bih da bi ga Željko Rohatinski BEZ IKAKVOG OSTATKA TREBAO TUŽITI, odnosno iskoristiti sve pravne, policijske i sudske instrumente da izvuče gnjidu koja je tako nešto napisala na površinu pa da vidimo kakve dokaze ima za svoje trkeljanje.

U biti, prije se uklapa u onu Karamarkovu da "država treba štititi oklevetane".

Tko je glasao

Two times. :)

Two times. :)

Tko je glasao

Nemezis,

Nemezis, jebagapatak.

Kritika je besplatna evaluacija - nepotrebno se od nje braniti ili se nekom zbog nje opravdavati.
Ako je korisna, treba je prihvatiti.
Ako je beskorisna, zahvaliti se na trudu (jer trud je uložen).
A od ozbiljnih ljudi, kakav je i naš Opi ništa nije potpuno beskorisno.
Svaka, pa i opravdana kritika ljuti - to je potpuno normalno.

Sumnjam da vam je ovo zadnja akcija - a ovo može pomoći da sljedeći put bude bolje.
Nije li to najvažnije?

Tko je glasao

neprijavljeni, ako bolje

neprijavljeni,

ako bolje pogledaš, vidjet ćeš da sam se na kritici zahvalila :))) Nakon toga sam dala svoju osobnu kritiku kritike. Što se tiče tvoje opaske da će "ubuduće biti bolje", suzdržala bih se dok ne vidimo rezultate ovoga što smo do sada poduzeli.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ti ne očekuješ da ćete s

Ti ne očekuješ da ćete s vremenom postajati bolji?

Tko je glasao

Sve ovisi o tebi,

Sve ovisi o tebi, Neprijavljeni. Kao i svakom drugom clanu koji ima itekako puno znanja, ali ovaj puta i PRILIKE da to svoje znanje iskoristi u zajednicku dobrobit. Hoces li sljedeci puta biti dio rjesenja ili ne.

Ako ces biti dio rjesenja, ne sumnjam da ce sve ovo biti sljedeci puta daleko, daleko bolje. I tome se toplo nadam.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

A technical service provider

A technical service provider must not be held responsible for the mere conduit or hosting of content unless the hosting provider refuses to obey a court ruling.

Bloger nije technical service provider kao što to nije ni urednik portala Jutarnji.hr. No čak i da to zanemarimo, oboje snose odgovornost za sadržaj objavljen preko svojih stranica. Jasno je da ta odgovornost ne poizlazi automatski iz prenošenja tog sadržaja ("mere conduit or hosting"), nego proizlazi iz činjenja odnosno nečinjenja urednika/blogera kad se na njegovom mediju objavljuju sadržaji koji mogu ispuniti opis kaznenog djela. Ako postoji odgovornost Jutarnjeg.hr da moderira i uklanja komentare koji mogu ispuniti opis kaznenog djela, tu obvezu analogijom ima i bloger.

"Zahtijevati temeljnu ustavno-pravnu zaštitu komunikacije na internetu, posebno političke komunikacije" ne znači ništa konkretno. Ovakav način političkog izražavanja, u kojem se traže neke uopćene dobro-zvučeće frazetine je ostatak komunizma u hrvatskoj političkoj svijesti iz doba kad se parolama zamagljivao vidokrug. Koji su prema vama konkretni potezi koji će osigurati ustavnu zaštitu slobode političke komunikacije na internetu? To će Šimonoviću pomoći, konkretna mjera, a ne šuplja fraza kakve sluša stalno. Na primjer, hoće li dodatna edukacija pravosudnih kadrova pobošljati slobodu političke komunikacije na internetu? Kako biste to proveli? Treba li poduzeti javnu kampanju sa podrškom ministarstva u promicanju slobode govora na internetu? To vam je aktivizam, a ne pisanje metaforičnih esejističkih pisama.

Čak i ako ne navodite mjere u pismu, vi morate imati odgovore na ta pitanja. Imate li ih?

Opinioiuris

Tko je glasao

Ako postoji odgovornost

Ako postoji odgovornost Jutarnjeg.hr da moderira i uklanja komentare koji mogu ispuniti opis kaznenog djela, tu obvezu analogijom ima i bloger.
Ali kad Jutarnji nema moderatora, onda tom istom analogijom obvezu moderiranja nema ni bloger, zar ne? Raspitaj se kod Jutarnjeg kad su zaposlili prvog moderatora diskusije! Ili kod informatičke ekipe Večernjeg!
Ništa ovim ne prejudiciram, ali da imaš u vidu. 2006. godine.

Tko je glasao

ništa ne prejudiciram, no

ništa ne prejudiciram, no to što jutarnji nije imao radno mjesto moderatora prije 2006 ne znači da nisu imali nekoga tko je moderirao komentare

Tko je glasao

Ako postoji odgovornost

Ako postoji odgovornost Jutarnjeg.hr da moderira i uklanja komentare koji mogu ispuniti opis kaznenog djela, tu obvezu analogijom ima i bloger.

Od kuda to da takva obveza postoji?
Analogija?
Kakva analogija?

Blogovi ne podliježu Zakonu o medijima, a upitno je podliježu li Zakonu o elektroničkim medijima.

Po toj logici bi svaki bloger trebao imati vlastitu pravnu službu.

Tko je glasao

Koji su prema vama konkretni

Koji su prema vama konkretni potezi koji će osigurati ustavnu zaštitu slobode političke komunikacije na internetu? To će Šimonoviću pomoći, konkretna mjera, a ne šuplja fraza kakve sluša stalno.

Nisam primijetila da se o internetu u Hrvatskoj govori (pa makar i u šupljim frazama) ovako kako mi govorimo u otvorenom pismu. A što se tiče mjera, malo si uranio, opinioiuris, jer se o zakonskoj regulaciji tek razmišlja. Naša je namjera bila da predložimo okvir od dva (2) temeljna principa, na kojima se mora graditi budući zakonski tretman interneta.

Na primjer, hoće li dodatna edukacija pravosudnih kadrova pobošljati slobodu političke komunikacije na internetu? Kako biste to proveli? Treba li poduzeti javnu kampanju sa podrškom ministarstva u promicanju slobode govora na internetu?
Čak i ako ne navodite mjere u pismu, vi morate imati odgovore na ta pitanja. Imate li ih?

Sloboda političke komunikacije na internetu ili postoji ili ne postoji. Ako postoji, onda je jasno da moraju postojati i mjere kojima se ona ostvaruje. U ovoj fazi je najvažnije za nju se izboriti, postaviti standard(e) ispod kojeg se ne smije ići. Ne moraš se brinuti, mjere postoje, jedna od njih je da se pružatelji usluga i sadržaja na internetu ne mogu smatrati odgovornima za objave drugih. Ako to ostvarimo, već smo za slobodu govora napravili ono što već dugo nitko u Hrvatskoj nije.

To vam je aktivizam, a ne pisanje metaforičnih esejističkih pisama.
Hvala na poduci o aktivizmu, ali budući da ne znam koje su tvoje reference, moram biti rezervirana. U aktivizmu sam pola svog života i dok ne znam tko mi o aktivizmu drži lekcije, skeptična sam.

nemesis

ps
Zaboravih reći da zahtjev za ustavno-pravnom zaštitom interneta kao vrijednosti demokratskog poretka, nije frazetina, nego legitimni zahtjev "ustavnih patriota/patriotkinja" (u Habermasovom značenju ovog pojma, ako ti to nešto znači). A ovo:
Ovakav način političkog izražavanja, u kojem se traže neke uopćene dobro-zvučeće frazetine je ostatak komunizma u hrvatskoj političkoj svijesti iz doba kad se parolama zamagljivao vidokrug.
je upravo klasični primjer etiketiranja, kojim su se služili i služe se dlakavi mozgovi totalitarnih jednoumlja.

nemesis

Tko je glasao

Hvala na poduci o aktivizmu,

Hvala na poduci o aktivizmu, ali budući da ne znam koje su tvoje reference, moram biti rezervirana.
Jesi sigurna da ti je to valjan argument u ovoj raspravi?
Jer, mogao bi netko tebe upitati za tvoje blogerske reference kad želiš govoriti u ime blogera. A znamo da nemaš blog, osim što pišeš ovdje na pollitici(pa bi mogli nekako i nategnuti to da si blogerica jer pollitika jeste blog, ali samostalno ne blogaš).

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci