Tagovi

Obrana od poplave ili rasprodaja šljunka?

Na devet lokacija uz Muru i Dravu Hrvatske vode namjeravaju iskopati milijun kubika šljunka.

Prošli smo tjedan u Saboru raspravili Izvješće o stanju prirode i zaštite prirode u RH kao i Strategiju plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Hrvatske koju je Saboru dostavilo Ministarstvo kulture u sklopu kojega djeluje i Uprava za zaštitu prirode.

U spomenutom izvješću, u poglavlju „Staništa – površinske kopnene vode i močvarna staništa“ piše i slijedeće:
„Među najugroženije tipove staništa iz ove klase svrstani su riječni šljunci, pijesci i muljevi, najzastupljeniji u velikim nizinskim rijekama (Drava, Mura te neki djelovi rijeke Save).

Nakon ovog dramatičnog upozorenja, u Stategiji – smjernice za iduće razdoblje Uprava za zaštitu okoliša je napisala:
Treba dovršiti utvrđivanje važnih područja ugroženih i rijetkih staništa... znastveno utvrditi ugroženost pojedinih staništa...u zaštičenim područjima i područjima ekološke mreže kojima upravljaju javne ustanove nacionalnih parkova, parkova prirode i županijske javne ustanove provoditi aktivne mjere očuvanja ugroženih staništa... ugraditi mjere očuvanja ugroženih staništa u sve planove gospodarenja prirodnim dobrima i dokumentima prostornog uređenja.... osigurati poticaje za provođenje mjera očuvanja ugroženih staništa privatnim vlasnicima.

Nekoliko dana prije rasprave o ovim dokumentima od Saveza udruga Dravske lige dobio sam dramatično upozorenje da Hrvatske vode planiraju velike zahvate u koritama rijeka Mure u Drave kojime će iskopati oko milijun kubičnih metara šljunka i to na devet lokacija:

1.Uzvodno od mosta u Donjoj Dubravi, gdje se kanal hidroelektrane Dubrava ulijeva u Staru Dravu. Tamo se planira iz postojećih riječnih sprudova izvaditi 50 do 60 tisuća kubičnih metara šljunka.

2. Kod HE Varaždin, predviđeno je produbljivanje i proširivanje korita Stare Drave.

3. Kod mosta Goričan i starog mosta na Muri, žele se iskopati posljednji sprudovi – ukupno 60 tisuća kubika šljunka. Ovi radovi su već započeli.

4. Na 215 rkm Drave – kod mjesta Gabajeve grede – planira se napraviti obaloutvrda i izvaditi sprudove – materijal za obaloutvrdu već je pripremljen

5. Na 233 rkm Drave – kod mjesta Lebanovec – planira se uklanjanje sprudova i postavljanje obaloutvrda

6. U Legradu, prije Velikog Pažuta (koji je Posebni ornitološki rezervat), planira se postavljanje obaloutvrda i izrada novog prokopa posred rezervata

7. Mura na rkm 70 – planira se regulacija meandra

8. Mura na 60 rkm – izgrađena obaloutvrda kod Miklavca

9. Mura – kod mjesta Kotoriba – planira se odsijecanje prvog meandara uzvodno od ušća.

U rujnu 2008. je državni vodopravni inspektor g. Željko Makvić izdao rješenje za hitno tehničko i gospodarsko održavanje korita Mure i Drave. Radi se o više lokacija na kojima se planira gradnja obaloutvrda, pera, produbljivanje korita, uređenje ušća Mure u Dravu, regulacija meandara, a na dijelovima rijeka koje još uvijek donekle imaju očuvanu prirodnost te održavaju prirodnu dinamiku nizinske poplavne rijeke i zadržavaju karakterističnu biološku raznolikost vrsta i staništa. Isto područje je i u Nacionalnoj ekološkoj mreži koja predstavlja ekološki značajna područja i ekološke koridore, a u svrhu čuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske, a ušlo je i u prijedlog područja za Europsku mrežu ekološki značajnih i zaštićenih područja NATURA 2000.

Takovi zahvati u prirodu su u Europi zakonski zabranjeni zbog negativnih posljedica po eko-sustave koji su se razvijali tisucama godina i jedinstveni su. Kao indikatori zdravog okolisa su velika brojnost razlicitih stanista, velika bioloska raznolikost, opstanak europski rijetkih i ugrozenih vrsta biljaka i zivotinja (biljke kebrac, kockavica, sitni rogoz, sume bijele vrbe... zatim zivotinje dabar, vidra, crna roda, orao stekavac, pcelarica, bregunica i mnoge druge vrste).

Lokacije ovog „tehničkog i gospodarskog održavanja korita Mure i Drave“ koje se nalaze na području Međimurja su pod upravljanjem Javne ustanove za upravljanje zaštičenim krajolikom Međimurske županije. Bilo bi jako važno kada bi i ova Javna ustanova na čijem je čelu Siniša Golub, javnosti podastrijela svoj stručni stav o planovima Hrvatskih voda.

PS.
Naravno da Hrvatske vode sve opravdavaju potrebnim mjerama obrane od poplava i naravno da je istina da će se dio toga šljunka korisitit za izgradnju poljskih puteva.
Ali, zašto odgovorni u Hrvatskim vodama nemaju Studiju utjecaja na okoliš koju su morali imati prije početka iskopa?
I još jedan apsurd: ove radove u djelu financira Ministarstvo regionalnog razvoja. I dok se Ministarstvi kulture bori za zaštitu staništa, Ministarstvo za regionalni razvoj financira radove uništavanja tih istih staništa.
A istovremeno i udruge za zaštitu prirode ali i državna tijela Europi podnose programe zaštita prirode, posebno za zaštitu područja iz programa Natura 2000. Zar netko misli da su ovi u Europi toliko blesavi da će nam dati novac za zaštitu onoga što ovih dana sami tako bestidno uništavamo?
Savez udruga Dravske lige zatražio je hitnu intervenciju Uprave za zaštitu prirode.
Ova uprava koja zna pisati tako lijepa izvješća i još ljepše strategije nije reagirala na njihova upozorenja. Možda će, nakon moje rasprave u Saboru odgovorni u upravi shavtiti da je minimum pristojnosti i kulture (zaboga, pa u sklopu ministarstva kulture su) barem odgovoriti na upozorenja, prijave, pritužbe... bez obzira bio podnositelj u pravu ili ne.

Komentari

nije li to područje

nije li to područje zaštićeno?

ako jest, protivno je zakonu tamo iskopavati? ili ne?

može li se g. Makvića dovesti u sukob interesa koji sigurno postoji?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Posljednje prirodne europske

Posljednje prirodne europske rijeke

Mura i Drava su posljednje prirodno meandrirane rijeke u Europi! Područje Međimurja predstavlja važnu spojnicu (usko grlo-poveznicu) zaštićenih ekoloških područja duž nekadašnje željezne zavjese.
"
"Željezna zavjesa" je bila vojna, politička i ideološka granica između zapadne i istočne Europe. Protezala se od Barentsovog mora na granici Rusije, Norveške i Finske prolazeći kroz srednju Europu sve do Bospora na granici između Bugarske, Grčke i Turske. Dok su se na drugim područjima u Europi pod utjecajem intenzivne poljoprivrede, razvoja prometa i industrije staništa mijenjala, 40 godina izolacije na području "Željezne zavjese" je omogućilo očuvanje bioraznolikosti.

Zeleni pojas se dijeli na tri dijela :

1. Fenoskandinavski Zeleni pojas ( Norveška, Finska, Ruska federacija)
2. Srednjoeuropski Zeleni pojas ( Baltičke zemlje, Njemačka, Republika Češka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Italija, Slovenija, Hrvatska)
3. Balkanski Zeleni pojas ( Srbija i Crna Gora, Makedonija, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Grčka, Turska)

Ciljevi projekta su:

* Zaštita i valorizacija najdužeg sustava staništa u Europi
* Jačanje uloge prirodnog naslijeđa kao aktivnog faktora u regionalnom razvoju (posebno turizma i prometa) te na taj način poboljšanje kvalitete života u slabije razvijenim područjima
* Povećanje razine svijesti o Zelenom pojasu među stanovnicima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini
* Promicanje integracije svih CADSES zemalja u NATURA 2000 mrežu
* Međunarodne studije izvedivosti: "Gap analysis of the Green Belt", "Sensitive traffic development of the (former) border regions"
* Realizacija pilot projekata u sklopu prihvatljivog razvoja prometa na području Zelenog pojasa (tematske biciklističke i pješačke staze)
* PR inicijativa za Zeleni pojas na 8 jezika: web stranica, tiskani materijal, pokretna izložba
* Edukacija školske djece, učitelja te vodiča kroz Zeleni pojas
"
izvor: http://www.dzzp.hr/projekti_zavod.htm#greenbelt

Svi grubi zahvati regulacije rijeka i eksploatacije pijeska i šljunka protivni su glavnim ciljevima i ideji projekta koji se već realizira u Hrvatskoj!

Kontradikcija je hrvatska svakodnevica!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Tko je glasao

Osobno nemam visoko

Osobno nemam visoko mišljenje o radu zastupnika u Hrvatskom saboru, i to ne u ovom sastavu već u svim sastavima do sada. Dakako, čast pojedincima među kojima pamtim poneke i iz HDZ.
Gale je, držim, malo pretjerao sa spominjanjem "Hitlera", i to sam osobno zanemario, jer je rečeno u kontekstu sadržaja i pitanja.
Naime, sadržaj onoga što je kazao, i što je pitao - precizno je oblikovao.

Tko je glasao

Nego Dragutine. Evo upravo

Nego Dragutine.

Evo upravo su nam porucili da zivimo u totalitarnoj drzavi koja nema veze sa demokracijom.

Stoga me interesira hoces li ovaj puta NAPUSTITI SABOR?

Mislim, svaka cast tebi i tvojoj temi, ali nekada fokus i osjecaj za bitno dobro dodju covjeku da donese suvislu procjenu.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale: Morao bi se već

Gale: Morao bi se već pomiriti s time da neki ljudi smatraju bitnim i druge teme, osim svjetske revolucije odmah. Ja sam se npr. Dravom više puta bavio u tijeku 20 godina, ne intenzivno naravno jer mi tu nije zavičaj, ali ovo je bila sporna tema i 1980-ih, kao što je i danas. Zar da sada dignemo ruke i dozvolimo da se napravi nepopravljiva šteta jednom od naših najvažniji ekosustava zato, jer su priveli jednog momka u Dubrovniku i djevojku u Zadru? (I zar da zanemarimo diskusiju o energetskoj strategiji Hrvatske, tema koja je bila jedna od ključnih u predsjedničkim izborima u SAD...) Život ide dalje, i treba brinuti o njegovom održavanju, i o bitnim strateškim odrednicama razvoja.

Tko je glasao

Gale, "Dravska liga" je

Gale, "Dravska liga" je SADA tražila moju pomoć , Izvještaj i Strategija su SADA bili na raspravi, radovi su SADA započeli.
Fokus moga interesa za ovo je SADA.
To ne znači da ne pratim i temu koja je tebi SADA najvažnija.

Tko je glasao

i građanima koji bivaju

i građanima koji bivaju uhićeni zbog ljepljenja plakata koji pozivaju na uredno prijavljeni prosvijed, također bi dobro došla svaćija pomoć, pa i Vaša, SADA.
i ta uhićenja se dešavaju SADA.

Tko je glasao

DA, to je točno, ali ja

DA, to je točno, ali ja post nisam posatio SADa nego ranije a o hapšenjuj sam čuo SADA. Uz praćenje hapšenja , vjerovao ili ne, radim i neke druge poslove. A sutra zasjeda Sabor pa ćete vidjeti i čuti moj stav i o tome.

Tko je glasao

DA, to je točno, ali ja

DA, to je točno, ali ja post nisam posatio SADa nego ranije a o hapšenjuj sam čuo SADA. Uz praćenje hapšenja , vjerovao ili ne, radim i neke druge poslove. A sutra zasjeda pa ćete vidjeti i čuti moj stav i o tome.
u redu,
živi bili pa vidjeli.
Nisam trebao ići sa (negativnom) pretpostavkom da se nećete oglasiti .

Tko je glasao

Čini li se to meni ili je u

Čini li se to meni ili je u ovoj državi SVIMA za SVE kriv političar/ka? Nije li vrijeme da se pitamo tko smo i što radimo, da preispitamo sebe same kako bi mogli krenuti dalje? Do koje mjere ćemo kriviti DRUGE? Do kada ćemo tumarati po mraku ne znajući otvoriti PRAVA vrata?
Osobno, stava sam da je politika (http://bs.wikipedia.org/wiki/Politika) neizbježan proces u našim životima, no ono što je meni bitno je čuvati se politikanstva. Politikanstvo je opasno.
Iako se oni koji se bave politikom u profesionalnom smislu nazivaju političari, vrijedilo bi porazmisliti o kriterijima kojima dotične imenujemo političarima ili politikantima.
Politika DA, politikanstvo NE.

Tko je glasao

ne znam iz čega si

ne znam iz čega si zaključio da ja zastupnika Lesara u ovome slučaju držim krivim za ono što se događa, pošto ja to nisam napisao.

Tko je glasao

Nisam ni ja napisao da ti

Nisam ni ja napisao da ti njega smatraš krivim.

Tko je glasao

Ma sve pet. ALI. Ovdje

Ma sve pet.

ALI.

Ovdje govorimo o necemu puno vecem od MENI ili TEBI.

Govorimo o presedanu cijim se zanemarivanjem unistava Ustavni poredak, a time i sve ono sto je izgradjeno na tom poretku, pa tako i akcija kojom se SADA bavis.

Ignorirati taj detalj, po prirodi stvari ima samo kontrarezultate.

Ili bi ti jednako zdusno radio i u Hitlerovom kabinetu, dokle god mozes pomoci nekoj Dravskoj ligi?

Mislim i to je OK. Ali da je suvislo, nije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ma daj Gale, skockaj se. Ja

Ma daj Gale, skockaj se. Ja ne radim u ničijem kabinetu.
A u obranu sloboda na internetu sam stao u Saboru dok je večina onih koji su danas glasni, šutjeli.
Ako ti ovaj dnevnik smeta, skinuti ću ga.

Tko je glasao

Ako ti ovaj dnevnik smeta,

Ako ti ovaj dnevnik smeta, skinuti ću ga.

Ne, nego ako mu smeta ovaj dnevnik, može ga komotno preskočiti, i za to vrijeme pročitati ovo.
Ti samo nastavi raditi svoj posao, radiš ga na ponos ono malo mislećih ljudi.

Tko je glasao

Nemamo projekt ali zahvati

Nemamo projekt ali zahvati hidroprojekata su složeniji pa me čudi da nema utjecaja na okoliš .... meni ovako na prvu loptu ne bi trebalo ništa biti sporno, radi se o vađenju riječnog nanosa-regulaciji vodotoka šire.

Tko je glasao

Tko to vi nemate projekt?

Tko to vi nemate projekt? Tito ili tuđman ili obadvojica?
Ovo pod "nema ujecaja na okoliš" mislio/li si/ste na Studiju utjecaja na okoliš?

Prava istina je da je na prvu loptu sve sporno i sumnjivo i mutno vec stoljecima. Ovakvo upravljanje rijekama nasljeđe je od Austro-ugarske monarhije 18. i 19. stoljeća. Danas, nakon 150 godina "uređivanja" rijeka na način da se odsijecaju rukavci, produbljuju korita rijeka, rade obaloutvrde betonom ili kamenjem sa impregnacijskom tkaninom, uviđamo posljedice koje su katastrofalne po zdravlje okoliša, a onda i nas samih.

Najznačajnije negativne posljedice su promjena mikro klime, ukopavanje rijeke u korito što rezultira padom podzemnih voda, pad plodnosti poljoprivrednog zemljišta, poremećaj vodnih režima rijeka, prekid cirkulacije podzemnih voda što rezultira presušivanjem bunara, čak na nekim poroznim lokacijama i urušavanjem građevina. U prirodi direktno bilježimo negativne promjene u nestajanju vodenih i močvarnih staništa tj. nestajanje brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

Danas smo svijesni koliko je vrijedan zdrav okoliš. Zašto onda nastaviti sa starim načinom upravljanja rijekama????? Zašto ogromne financijske izdatke trošiti na obaloutvrde, uništavanje zdravog prirodnog ambijenta koji danas predstavlja našu prednost u odnosu na Zapad. Na Zapadu ulažu ogromna sredstva u revitalizaciju rijeka i podatak je egzaktan -> troškovi vraćanja rijeke u zdrave uvjete iznose 1.000.000 EUR za 1 km.

Ono što je kod nas aktualno jest šljunak kao izvor NOVACA i oko novca se sve vrti!

Čista voda je izvor zdravog života!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Tko je glasao

naravno da je šljunak izvor

naravno da je šljunak izvor novca i sve se vrti oko novca pa tako i regulacija vodotoka..ukratko radi s na osnovi koristi ili šteta od voda.
Ako ne vadiš šljunak voda tj. rijeka sama kreira svoj smjer i tu si u velikim troškovima:)---ovako smanjuješ rizik od štete i koristiš prirodne resurse-nanos..šljunak
Pogrešno si informiran...jer se na toj tematici dosta napravilo poslije 1945 tj. nakon austro ugarske
obaloutvrda ne zagađuje okoliš ,ima više varijanti kako se izvode ...vjerojatno je pitanje trajnosti/kirtična mjesta/ ako je u igri beton(što nikako ne znaći da bi ju trebalo svu izbetonirati)
ukopavanje rijeke isto ne stoji jer nanos se događa konstantno...tako da je to pitanje mjere a ja vjerujem da je to stručno odrađeno.

Tko je glasao

1945. da, da, ovo sto ste

1945.

da, da, ovo sto ste naveli sve redom i jesu razmisljanja iz 1945. ;)

obaloutvrda ne zagadjuje okolis? A zasto je onda u njemackoj pokrajini Baden-Württemberg je obaloutvrda zabranjena od 1995. godine! Upravo iz razloga koje sam naveo u svom ranijem postu! Unistava prirodne procese, zaustavlja prirodno kolanje vode, prodiranje vode iz rijeke u podzemne vode za vrijeme bujice i obrnuto, cirkuliranje oborinskih voda u korito rijeke, unistava prirodna stanista vrstama ptica poput ugrozenih obalne lastavice, vodomara, pcelarice!

Obaloutvrda kod nas na rijekama se radi samo radi obrtaja novaca. Projekti stvarnih zastita od popalava toliko su rijetki da gotovo i ne postoje. Pa kod nas se obaloutvrda radi unutar poplavnog pojasa! Najnoviji primjer Gabajeva Greda. Dok Austrija i Slovenija makivaju stare obaloutvrde, mi gradimo sasvim bespotrebne i bezlicne, stetne nove obaloutvrde. I dok pitas koliko to kosta, odgovora nema i nema i nema i nema sve od 2001. do danas!

Šljunak se može koristiti samo iz obnovljivih izvora, a iskapanje direktno iz korita rijeke danas više nije obnovljivi izvor!. 100% sigurno! Zašto? Zato što ću sada demantirati tvrdnju da se "nanos događa konstantno". Otkuda? Nanos rijeke nose od njihovih izvora prema ušćima. U Austriji je na Dravi izgrađeno 12 hidroelektrana, u Sloveniji osam, a u Hrvatskoj tri - HE Varaždin (1975.), HE Čakovec (1982.) i HE Dubrava (1989.). Uz hidroelektrane su vezana akumulacijska jezera koja akumuliraju sav sediment (nanos) i on više ne putuje dalje. To je samo jedan od velikih negativnih utjecaja hidroelektrana. Zašto se više ne grade velike hidroelektrane zatvorenog tipa? Zbog najmanje 10 razloga negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Sediment ne kola nakon hidroelektrana, a voda i dalje mora nešto grabiti i prirodnom rotacijom erodira obale te taj materijal nosi dalje, ali to nije isto. U prirodnom procesu rijeka je nosila kvalitetan plodan materijal i NANOSILA na nova područja. Sada ona, uslijed djelovanja čovjeka i izgradnji vodenih stubišta, UZIMA materijal i time osiromašuje okoliš, još k tome proširuje korito i postaje sve plića, pa umjesto da PUMPA okolna zemljšta vodom, ona CRPI vodu s okolnog područja i odvodi dalje tj isušuje..... Dokaz tome su alarmi u Hrvatskim šumam da se šume uz rijeke ubrzano suše! link: http://www.vjesnik.com/pdf/2005%5C02%5C19%5C07A7.PDF

Podhitno trebate aktualizirati svoje znanje! Ni Tito, ni Tuđman nebi se snašli u današnjem svijetu.

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Tko je glasao

Ako ti to kažeš onda ti ja

Ako ti to kažeš onda ti ja vjerujem

Tko je glasao

TITO "...ja vjerujem da je

TITO
"...ja vjerujem da je to stručno odrađeno."

Da , zato nemaju Studiju utjecaja na okoliš i zato Uprava za zaštitu prirode šuti.
Pozivam te da budeš moj gost u Međimurju, da obiđeš jezera HE Čakove, HE Varaždin , HE Dubrava i obavezno ušće Mure u Dravu. Biti će mi čast pokazati i onih 28 jezera koje nam je ostavio Rojs nakon iskopa šljunka za autoput koji bi danas Japanci nazvali samajama.

Tko je glasao

ja samo kažem da u

ja samo kažem da u regulaciji vodotoka nema ništa loše ako se radi ispravno;)

Tko je glasao

Ono što se predlaže i

Ono što se predlaže i pokazalo se dobrim u praksi (Švicarska, Njemačka, nedavno Austrija, u začecima je u Sloveniji) da se rijeci dadne više prostora, šire se nasipi, unutar kojih rijeka slobdno meandrira, ljudi koji se odluče u naplavnim zonama baviti poljoprivredom bivaju financijski praćeni od države (u slučaju propadanja ljetine i sl) te se tu formiraju zaštićena područja s velikim stupnjem biološke različitosti. Rezultati su jako dobri, rijeka obnavlja šumska područja i nakon umjetnog unosa dodatnih količina prirodnog sedimenta, razina rijeke se podiže, a samim time i razina podzemnih voda. No, nije sve tako bajno, problem je u vrlo sporoj reintrodukciji biljnih i životinjskih vrsta, invaziji agresivnih alohtonih vrsta i teškoj kontroli omjera odnosno uspostave ravnoteže. Gotovo je nemoguće vratiti identičnu sliku stanja otprije uništavanja.

Stoga mi moramo sačuvati preostale oaze od pretjeranih, megalomanskih i pohlepnih projekata!

Ne damo Muru ni Dravu
ni za živu glavu!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Čista voda je izvor zdravog života i bistrog uma!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Novi dnevnici

 1. ŠEFovi bez ideja od aluzija komentara 2
 2. Zna Indijanac ali ne zna Plenković!!!! od otpisani komentara 54
 3. Obranimo HEP, ne dajmo naše svjetlo onima koji bi ga odnijeli drugima! od ppetra komentara 7
 4. president Trump od Zlatno doba kap... komentara 6
 5. Pernarov teror ima dalekosežne posljedice po Hrvatsku / Domovinski zakon i Domovinska sigurnost jedini jamac stabilnosti od Laganini komentara 21
 6. Human Rights Watch, slučajno ili namjerno, pridružuje se naci-četničkom hibridnom ratu Četničke Džamahirije protiv Hrvatske od Laganini komentara 7
 7. Godina boli od otpisani komentara 9
 8. Plenković nastavlja izgubljenu Arbitražu s MOL-om, da bi krivnju za 5 milijardi kuna gubitka svalio s MOST-a i B.Petrova na HDZ od ppetra komentara 49
 9. NAŠA MISIJA od petarbosni4 komentara 1
 10. ŠEFovi reformiraju Republiku Hrvatsku od aluzija komentara 2
 11. Hrvatski nacionalni interes i kako ga steći od Feniks komentara 42
 12. Vrh HDZ-a onemogućava HDZ-u preuzimanje vlasti od ppetra komentara 3
 13. Može li Trump doživjeti i preživjeti inauguraciju od sjenka komentara 17
 14. Kao i hrvatsku državu, INU je prodala detuđmanizacija od MKn komentara 15
 15. Putevi i stranputice: Dvije godine mandata Kolinde Grabar Kitarović od sm komentara 6
 16. Fašizacija hrvatskog društva nesmetano napreduje od Feniks komentara 12
 17. Svemir je integralni organizam; uključuje i Kolindu od bube komentara 6
 18. Leakovina - Autodanuncijada - Nije li ljevica preživjela dovoljan broj 'Markovina'? od doza komentara 4
 19. iskustvo proizvodi vrijednost preživljavanja od aluzija komentara 0
 20. Božo Petrov i MOST napravili su 250 puta veću štetu RH, nego Hanžeković svojim ovrhama i spinovima od ppetra komentara 22
 21. Stop formatiranju diskova od robot komentara 13
 22. čovjek (SLUGA) MORA biti pokoran i poslušan čovjeku (ŠEF) od aluzija komentara 0
 23. dama s hermelinom i još 86 000 umjetnina od indian komentara 7
 24. Šteta od preko 5 milijardi kn građanima RH, traži ostavku Bože Petrova i hitnu akciju DORH-a od ppetra komentara 14
 25. Je li 2016. za Hrvatsku prijelomna godina? od vkrsnik komentara 11

Najkomentiraniji dnevnici

Trenutno online

 • Registriranih korisnika: 0
 • Gostiju: 40

Novi korisnici

 • F1
 • valentino
 • justiceforall
 • sandy199
 • Puležan