Tagovi

O “antišambriranju” ili krahu anakrone politike!

Jean Louis XIV Ne, nije loše, ne tako loše kako trenuta?no izgleda. Ne mogu biti toliko neobjektivni pesimist. Ekonomska i financijska kriza kao bauk doista kruži svijetom (pa i našim prostorima), ali najrazornije djeluje u razobli?avanju naših ponašanja koja su neprimjerena vremenu i prostoru, pa se s time stvaraju potencijali za budu?nost. Ne kaže se zaludu u narodu: „Što gore - to bolje!! Ili „nije svako zlo za zlo!“

Kad se ne?ije, bilo ?ije, naše, ponašanje završi srazom glave i zida (sa svim konsekvencama), možda kona?no ipak budemo spremni mijenjati sebe i svijet okolo sebe. Naime – svijet, to smo mi; kriza, to smo mi - i nitko drugi. Imamo ono što smo u svom neznanju ili "ingordeci"* sami tražili - i to je jedna velika istina, ne samo u svakodnevnom životu, ili u gospodarstvu (što je nekako imperativ trenutka), nego i politici (vanjskoj i unutarnjoj). Zato se rješenje "gordijskog ?vora" ne može na?i u površnim i parcijalnim zahvatima, nego samo cjelovitim i radikalnim mijenjanjem mentaliteta i sustava iznutra.

„Antišambriranje“ je manje poznat pojam u hrvatskoj javnosti, a prakti?ki izgnan iz svakodnevnog diplomatskog i politi?kog jezika (jer ima neugodnu konotaciju). No zato je postao sudbina suvremenog hrvatskog ponašanja na raznim razinama, na unutarnjem i vanjsko-politi?kom planu, i to od samih po?etaka stvaranja nove države do danas kad poprima epidemijske razmjere. Zato ovaj pojam treba malo podrobnije objasniti.

Bratoljub Klai? (Veliki rje?nik stranih rije?i Zora 1974) definira “antišambriranje” kao ?ekanje po predsobljima, moljakanje visoke gospode, obijanje tu?ih pragova, dodvoravanje, ropsku poniznost. Ani? (Novi Liber 1991) ga preska?e, ali ga Hrvatski enciklopedijski rje?nik (Novi Liber 2002-2004) opet uvodi (pod “antišambrirati” navodi – “pokušati/pokušavati što posti?i/postizati ?ekanjem pred kabinetima važnih osoba, obigravati mo?ne li?nosti”). “Antišambriranje” postoji i u drugim jezicima - uvijek u istom smislu: U francuskom, koji ga je i izmislio - Faire antichambre : Attendre dans une antichambre le moment d’être introduit auprès du maître de la maison. Cela désigne généralement de manière péjorative les gens qui sollicitent une faveur; u engleskom (antechamber), njema?kom (antichambriren).

Danas je u ?eš?oj upotrebi pojam „lobiranja“, koji jest sli?an - ali ni u snu nije istozna?an. Kod „lobiranja“ se podrazumijevaju ravnopravni ljudi, koji se udružuju kroz privatno djelovanje da bi postizali neke ciljeve. “Antišambriranje” naprotiv u sebi uklju?uje sramotno, podani?ko i ulizni?ko ponašanje, koje nitko ne cijeni, ?ak ni onaj koji ?e ponekad iz samilosti možda pokušati u?initi neku uslugu, a kamoli oni koji takvo ponašanje s indignacijom apriorno odbijaju.

“Antišambriranje” kao pojam i praksa vu?e svoje porijeklo iz vremena francuskog apsolutizma, ?uvenog Luja ?etrnaestog ili „Kralja Sunca“ , onog istog koji je postupao po ?uvenoj maksimi „Država - to sam ja“ (što je u ono doba nekako „palilo“ mada se i danas poneki za nju nekriti?ki znaju zalijepiti). S malo pažljivijim googlanjem se o tom pojmu i njegovoj upotrebi može na?i i na Internetu. Tako ?ete tamo na?i ?lanak „Les couloirs du pouvoir“ (na francuskom), gdje stoji:

“Antišambriranje” se vezuje na politiku Luja ?etrnaestoga. On je uveo sistem upravljanja. Dvor i kurtizane su u tome igrale dobro definiranu i reguliranu ulogu. „Kralj Sunce“ je o?ekivao da sve o?i na Dvoru moraju biti usmjerene na Njega. On je bio Onaj na kojeg se usmjeravaju svi pogledi, On je jedini objekt svih nadanja. Ne ?ini se ništa, ne sluša se ništa i nitko ne ?ini ništa nego On sam. Gleda se samo na Njegovu dobru volju kao izvor svih dobara. Ne može se napredovati ukoliko se ne približite Njegovoj osobi. Sve ostalo je beskorisno…

Tu i takvu politiku u unutarnjim i vanskopliti?kim odnosima u suvremenu Hrvatsku je efikasno (mada kontraproduktivno) nametnuo HDZ od svog nastanka (još od pokojnog Franje Tu?mana). Gospodin sadašnji Premijer ju je razvio do nesavršenog savršenstva, ne shva?aju?i da su te metode ve? daleka prošlost (dobre su za pacificiranje svoga stada ali se njome cijelu naciju uvodi u propast). Veliki Miroslav Krleža je svojevremeno u jednom svom ogledu („O stopedesetogodišnjici ustanka“) pisao o jalovosti, slabosti i nemo?i negdašnje srbijanske (po?etni?ke i pacerajske) diplomacije, koja u ondašnjim me?unarodnim odnosima nije nikako uspijevala kapitalizirali vrijedne rezultate Prvog srpskog ustanka ( o ?emu Duško Re?ep piše u Danasu pod naslovom „Kako Miroslav Krleža vidi i tuma?i Prvi srpski ustanak?, Vrijedno je pro?itati :

Drugi element ra?una s izdvojenoš?u vlastite zemlje, i u tom smislu je insistiranje na pogubnoj i u biti stravi?noj osamljenosti srpskih ustanika, uz ignoriranje ili u?tivo, sažaljivo antišambriranje po evropskim prijestolnicama, za njega i pou?no i putokazno. Možda baš stoga što se ne nalaze u kampanilizmu i u zavi?ajnoj sferi odbrane nacionalne povijesti, nego dolaze sa strane, ove Krležine varijacije posjeduju istinitost - recimo - putopisca, onoga koji iskosa vidi problem može biti jasnije i svestranije.

Tekst se lako i jednostavno može prilagoditi nama i našoj današnjoj situaciji. Gore spomenuti „kampanilizam“ (poti?e od talijanskog naziva za zvonik „campanile“, a kojeg Krleža (europejac po vokaciji i vokabularu) ?esto koristi, može se shva?ati kao
-pozitivno - ako ga promatramo kao ljubav prema svom zavi?aju,
-negativno - kad i ako se svodi na „izolacionizam“ (današnji svijet je me?usobno u odnosima impregniran ispremiješanim raznim interesima),
-ali i katastrofalno - ako se takav „kampanilizam“ u unutarnjoj i vanjskoj politici jedne zemlje (veli?ine jednog ve?eg - ?ak ne ni najve?eg europskog grada) pretvara u unutarnji besprizorni protekcionizam osobnih interesa relativno uskog sloja vladaju?e i krivo usmjerene „nacionalne“ elite.

Takva su ponašanja zastarjela u modernim vremenima dominiraju?e globalizacije, jer su debelo nadrasla anakronu ekskluzivnost neprosvije?enog apsolutizma. ?ini se da smo mi u Hrvatskoj izloženi pretvaranju vlastite države u ne?ije slobodno privatno lovište, pri ?emu se „napori za ubrzanim euroatlantskim integracijama“ doimanju tek kao usputna dekoracija (celofansko pakovanje) namijenjena polugladnim, ekonomski i psihološki iscrpljenim „podanicima“. Na „kampanilisti?ki“ mentalitet (ponekad prisutnom i na ovim stranicama) se nadogra?uje ona uska i uskogrudna „solidarnost“ koja je objektivno zapo?ela svoje postojanje u srednjem vijeku (tj. moji su samo oni koji ?uju zvono iste crkve - svi ostali su potencijalni neprijatelji), ali i danas ?esto rigidno opstaje u mentalnom sferama! Otuda proizlaze one nemile navija?ke tu?e (koje smo gledali prošle nedjelje), ali u istom takvom ozra?ju se (ponovno) ra?aju u unutarnjim odnosima i razne ksenofobije (tj. poprijeko gledanje na strance), i prebrojavanja (ili partikularisti?ke ili sektaške netrpeljivosti) .

U ovih zadnjih nekoliko tjedana saželo se neobi?no mnogo tog primitivnog i kampanilisti?kog „antišambriranja“ u najvišoj državnoj politici, pa smo vidjeli našeg „samouvjerenog“ (a na unutarnjem planu „neprikosnovenog“) Premijera kako bezglavo tr?i europskim prijestolnicama ne bi li oni uvjerili Slovence da odustanu od svojih neumjerenih zahtjeva - jer je on sam nemo?an. A hrvatsko-slovenska granica je daleko tek cca 20-tak minuta (policijski kontrolirane vožnje za državnike), a Zagreb je od Ljubljane udaljen tek 120 km autoceste, pa je najmanje što se od njega o?ekivalo bilo to da sam ?ini sve ono što je potrebno. Zato ga ovakvo ponašanje ?ini neuvjerljivim, ?ak pomalo smiješnim u kabinetskim predsobljima EU „mo?nika“ (u kojima stalno visi) , no i održava u podre?enom položaju prema „mrskim“ Slovencima. Tako smo ga vidjeli kako npr. do?e u Pariz, a da ga nasljednik Luja ?etrnaestoga (pofrancuženi Ma?ar – o Tempora o Mores) ne primi nego ostavi ?ekati (dangubiti po uvijek ?arobnom Parizu, ili da opet nekorisno leti u Pariz). No ni to nije kraj. Ni par dana poslije povratka s navodno „uspješnog“ posjeta postojbini „antišambriranja“, a dan nakon promašenog susreta sa Slovencima, suo?ili smo se s još jednom slovenskom blokadom (o „pravima trgova?kih društava”), pa su se tako naši pregovara?i iz Mokrica vratili mokrih ga?a.

No gotovo istovremeno dok je naš „neodoljivi“ poglavar u Vladi sjedio u Mokricama i prkosno replicirao Slovencima doživjeli smo blokadu u poglavlju „pravosu?a“ od strane još pet europskih zemalja (Nizozemska, Britanija, Danska, Belgija i Finska – navodno zbog nesuradnje s Haagom). Po mojoj osobnoj procjeni ta najnovija, sada ve? masovna blokada nije se dogodila tek radi selja?kog ponašanja Vlade i Kosorice (glede muljanja oko tzv „topovskih dnevnika“ - to može biti samo povod). Blokiranje poglavlja o pravosu?u izgleda posve opravdano, jer na tom se planu nije napravilo prakti?ki ništa. Naime, „prpanje“ ministra Šimonovi?a po zatvorskom sustavu izgleda posve bezna?ajno, dokle god se naše najviše državne instance (Sabor i njegovo vodstvo sa Šeksom na ?elu) istovremeno divlja?ki poigravaju s temeljnim institucijama pravnog poretka (tj. više nego prozirnim manipulacijama pri izboru sudaca u Ustavni sud).

Razumnijim promatra?ima poruke i pouke iz ovakvog slijeda doga?anja mogu biti više nego jasne: Hrvatska anakronisti?ka diplomacija, temeljena na pomalo zaboravljenom konceptu sramotnog „antišambriranja“ po europskim „dvorovima“, doživjela je svoj krah, potpuni debakl i temeljiti poraz. Svi oni koji su iza pregovara?kih teško?a sa Slovenijom vidjeli „teoriju šire zavjere“ sada su došli na svoje, jer se doga?aji utrkuju u potvr?ivanju da se u svijetu vrlo jasno sagledava ono što mnogi u ovoj državi ne vide ili ne žele vidjeti – a to je - da Hrvatska nezaustavljivo ide stranputicom, da se na dosadašnji na?in i s dosadašnjom praksom ne da išta pametnog u?initi.

Da bismo ubrzali naše napredovanje k europskoj obitelji nužno su nam potrebne hitne i temeljite promjene. No pritom se name?e nužno pitanje: „A što je onda ostalo od proteklih 5 i nešto godina?" Zar to da se bez sadašnjeg Premijera i ove Vlade može bolje, brže, više?“

*"ingordeca" starodubrova?ki izraz (talijanizam) za pohlepu.

Komentari

Nemojte pričati o onom što

Nemojte pričati o onom što je bilo. Pričajte o onom što će biti.

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Nemojte pričati o onom što

Nemojte pričati o onom što je bilo. Pričajte o onom što će biti.
To!
Evo još samo zadnje pa ajmo na rebalans budžeta...:)

Tko je glasao

Bilo je krajnje vrijeme da

Bilo je krajnje vrijeme da netko hrvatsku ne-politiku imenuje pravim imenom - antišambriranje. frederik govori o njezinim katastrofalnim posljedicama (kriza doma i blokada ulaska u EU), obilježjima (nedostatan ili nepostojeći legitimitet u zemlji) i kontinuitetu primarnih nositelja (HDZ od svog nastanka). I ono što je najvažnije, frederik ukazuje da antišambriranje nije nešto što bi se moglo ili čak smjelo dovoditi u vezu s nekim intrinzičnim obilježjima hrvatskog naroda, nego s vrlo prepoznatljivim klikama i njihovim nedemokratskim interesima.

Ima vjerojatno nečeg i u nedostatku ili nepoznavanju demokratske tradicije i kulture u našem narodu. Vidimo to i po plemenskoj identifikaciji s likovima koji (u ime Hrvatske) antišambriraju po metropolama EU kad se praznih torbi vraćaju doma. Onda se plemenske starješine skupe oko ognjišta domovine i lamentiraju o europskim licemjerima koji da nek se paze jer ponižavaju jedan od najstarijih i najkulturnijih eruopskih naroda. Ili druga varijanta: pljuvačina i po "našima" i po "drugima" i pozivanje na imaginarni nacionalni ponos koji da nam je (uz neograničene resurse lijepe naše i našu vjeru) dovoljan za opstanak.

Manjkava politička kultura i nedovoljno poznavanje političke tradicije mogu se svladati ako se prvo krene od osvještavanja (ili jednog dubokog zagledavanja u ogledalo), koje znači upravo to, a na što frederik ukazuje, da su i problemi i rješenja isključivo u nama i realistične procjene vremena i prostora koji su nam zadani i u kojima možemo i moramo pronaći svoju nišu i mjesto s kojega ćemo kao jednaki i slobodni zajedno s drugim narodima krojiti i svoju i zajedničku nam političku zbilju.

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Frederik, Pročital sam par

Frederik,

Pročital sam par put tvoj dnevnik i s pomješanim osječajima sam ga podržal.

Ni na kraj pameti mi nije branit našu vladu jel do sad makar je prošlo godinu dana od izbora nisu skoro niš napravili u vezi sudstva i kriminala. Barem sam ja tog mišljenja.

No politika EU je kurvinjska spram Hrvatske. Velki sam zagovornik ulaska u tu istu, barem do ne dugo bil, no sve više sam mišljenja da njihove namjere nisu poštene.

Na taj način se ne postupa sa jednim kandidatom ulaska u jednu zajednicu. Kak se buju spram nas ponašali kad uđemo, jel onak ko kraljevina SHS.

Tko je glasao

Skviki...žalosno je da

Skviki...žalosno je da nakon toliko provedenih godina u inozemstvu nisi ama baš ništa naučio o pravilima igre
u demokratskim društvima kao što je, npr.Njemačka. Trebao bi barem znati da Hrvatsku nitko nebi mogao ucjenjivati kada bi poštivala sve demokratske uzuse bez kojih sigurno nikada nećemo pomirisati EU.I to je super zbog nas samih!!!Misliš li da u Europi ne znaju što se kod nas događa??? Oni ne nasjedaju debilnim
spinovima ove HDZ-ove lopovske vrhuške.

Tko je glasao

Pravednik vž, Bez brige ti

Pravednik vž,

Bez brige ti budi, naučil sam ja dosta a bogme i upoznal pravila igre. Znam ja da oni sve znaju.

Znali su za vrjeme domovinskog rata sve, znaju i sad a znali buju i ubuduče jel im je obavještajna služba vrhunska.

No njihove ucjene nemaju veze sa ne poštivanje demokracije jel se u tom slučaju jasno kaže da se traba to i to napravit.

Tu se radi o ZERP-u, Gotovini a sad je granični spor sa Slovenijom aktuelan.

Vidi i sljepac da želiju progurat posrednike EU i to gric po gric.

Jugoslavija je bila federacija i zna se ko je šta unesel u tu istu. Katastri su još od Marije Terezije i točno se zna šta kome pripada.

Tko je glasao

He, he - ne prigovaram ali

He, he - ne prigovaram ali mene treba ponekad više puta pročitati, moje namjere su čiste i korektne.

Istu ovu temu sam obradio u novogodišnjem postu "Bečko silvstrovanje jednog polihistora" o Ruđeru Boškoviću. Naime, Hrvati imaju ljudski i intelektualni građanski potencijal ali mi uporno recikliramo nažalost pogrešne ljude radi grešnog sustava kriterija kojima se lansiraju ljudi među nacionalne lidere - ali i to će se jednom promijeniti, brže nego što oni misle.

Prva i najminimalnija stvar jest da se izborni zakon promijeni i da Hrvati koji žive u Hrvatskoj, i koji dijele njenu nezgodnu, sve nezgodniju sudbinu, odlučuju sami o sebi, a ne da odlučuju neuke ruralne sredine iz drugih država, koje se dadu lako navući na emocije i sitno mito.

O tome smo govorili zar ne!? Ovaj i ovakav Sanader i njegov (ne nećiji drugi) HDZ su na umjetan način osvojili petnaestak mandata previše, pokupovali su sitnim potkupljivanjima još toliko - i imaju u potkupljenom Saboru stabilnu bezbrižnu većinu.

Drugi problem jest da pred tim dominantnim ruralnim mentalitetom ustupa i povači se građanska svijest u Hrvata, što vrijedni ljudi vrijedni poštovanja ni ne žele ulaziti u javni život, a to skupo plaćamo sada i još ćemo skuplje plaćati ubuduće - sve dok se to ne promjeni.

Ali da ti dam da isto tako pročitaš dva članka s portala kojemu pripada naš prijatelj "jedinohrvatska" - konkretnije ćlanke Benjamina Tolića, u kojem se na sličan način tretira ova ista tema na jedan visptren i intelektualan način:

Seljanin neki - pripovijeda Franz Kafka - naumio u Zakon. Pred njim se ispriječio čuvar vrata. Veli: „Ne može!“ Ali Seljanin je tvrdoglav, ne odustaje. Čuvar, koliko god je strog službenik, ljubazan je čovjek. Dopušta Seljaninu sjediti u predvorju Zakona. Seljanin sjedi i smišlja kako umilostiviti Čuvara. Promatra ga, razgovara s njim, obasipa ga darovima. Čuvar uredno prima darove, ali ne popušta. „Ja to“, veli, „uzimam samo da Ti ne bi mislio da si što propustio.“ Tako prolaze dani, tjedni, mjeseci, godine. Seljanin stari. Na samrti gestom dozove Čuvara. „Pa, na ta vrata“, zamijeti jedva čujno, „sve te godine nitko nije ušao u Zakon?!“ Čuvar se uplaši da odgovor ne će stići samrtnika prije nego ode ad patres, brzo se nagne k njegovu uhu i vikne: „Točno. Vrata su bila namijenjena samo Tebi.“

Drugim rijećima, naši "stručnjaci" i lobisti kucaju na vrata koja nama ionako pripadaju i troše bezuspješno naš novac (radi sitnih svojih razloga). Vrijedi pročitati i cijeli članak (nekoliko puta dakako - naš "jedinohrvatska" će se oduševiti).

Drugi je Tolićev članak koji se odnosi na satirički opis one iste situacije u Saboru, koju sam opisao u vrhu, tj. njegov "APOKRIF O NAZIFU"

Tko je glasao

U tvoje namjere ja nisam

U tvoje namjere ja nisam sumljal u to budi uvjeren. Pročital sam par put jel sam htel biti siguran prije nego napišem nešto o tome.

Mišljenja sam da je pokvareno od EU kažnjavat građane Hrvatske zbog vodstva jel dobro znaju cjelu situaciju.

Plus toga ucjena radi granica je agresivna i nema nikakve veze sa političkim vodstvom.

Tko je glasao

Skviki, znam ja to dobro, al

Skviki, znam ja to dobro, al jesi li ikad razmišljal, da ti koji nas gnječe samo nam na fin način šalju poruku da oni znaju dobro s kime imaju posla kad opregovaraju, i da ih im je dost???

Ovakvi događaji su uvijek i poruke. A događaja ima mnogo pa tako i poruka koje bismo mi trebali pročitati. Ti tamo živiš i znaš da su u politici svašta zna raditi, ali je nezamislivo da jedan muljator kad se u Njemačkoj otkrije i dalje ostane u politici - on sam odlazi. Kod nas to nije tako.

Ima nešto što se tamo kod tebe baš nikada ne prihvaća pod ikakvim uvjetima a to je da ne plaćaš poreze i da opstojiš na vlasti iako si to postigao izbornim muljanjima - a to je objektivna činjenica. Takvi ljudi u politici nisu vjerodostojni, ljudi ih primaju ali peru ruke poslije rukovanja, i sada imamao rezultate kakve imamo. Naš "hanhan" je napravio veću "štetu" nego što se mislilo, a Šeks je napravio najveću kad se onako javno poigravao sa zakonom i demokratskim standardima oko izbora Ustavnih sudaca. A sada se mijenja Ustav a Šeks je glavna fora - moš misliti! (on će mi biti sljedeća tema - radim na tome!)

Ja zaista mislim da imamo kompromitirane lidere i da moraju ići da bi Hrvatska mogla normalno živjeti. A u Sabor se više nikada ne smije dogoditi da tamo ulaze ljudi s kaznama, ili pod istragama, ili oni koji s ovom državom nemaju ništa osim da se naslanjaju na njenu proračunsku sisu. Europa s time nema ništa. Obična je glupost da se nema vremena i da moramo ostaviti ovima - ovi su nas uveli u potpunu blokadu koja će se riješiti kad se skinu.

Tko je glasao

Odličan članak, i nije

Odličan članak, i nije potrebno ništa više reći.
No, "među nama govoreći", samo sam se malo nasmijao odmah uvodno na trećoj rečenici u kojoj si napisao, citiram: "Ekonomska i financijska kriza kao bauk doista kruži svijetom (pa i našim prostorima) .. ", na ovo što si stavio u zagradu s predmetkom "pa".
Kasnije ću se javiti možebitno s još kojim komentarom, jer bi bilo šteta da tako dobar i kvalitetan članak "nestane" ili da je "pokriven" s člancima koji imaju možebitno i nepotrebno puno komentara. Ovo je predobro, i to je vrh pollitika.com.

Tko je glasao

Frederik, jesi li stvarno

Frederik, jesi li stvarno uvjeren da je Hrvatskoj sve to potrebno? Sav ta poniženja, sva ta moljakanja, sve te ucjene?
Zašto? Za koga? Zbog čega?
Ni jedna zemlja Europe nije teže i krvavije platila izlazak iz komunizma od Hrvatske! Koji je to istočni grijeh Hrvata da uvijek stostruko više plate ono što im po Bogu i narodu pripada?
Poštujem tvoje mišljenje, poštujem tvoj napor da pojasniš...., ali duboko sam protiv načina na koji želimo ući tamo gdje nas ne žele.
Uvrijeđen sam kao čovjek, uvrijeđen i ponižen sam kao hrvatski časnik, uvrijeđen i ponižen kao goloruki dragovoljac iz 1991., uvrijeđen sam i ponižen u ime svih onih kojima sam održao posmrtni govor od 1991. do 1995.
Dosta je!
Meni ta EU uopće nije potrebna; nije potrebna baš ni jednom jedinom mislećem čovjeku, nikada ona neće niti može oživjeti one koje pokpah, nikada ona niti HOĆE niti MOŽE oživjeti sve one Hrvate od stoljeća sedmog koji su život dali za njenu slobodu.
Sve, baš sve što činimo za ulazak u EU je izdaja!
Veleizdaja, i doći će dan kada će se mnogima među nama suditi za ono što sada čine!
Upamti to, dubrovački gosparu! - i pročitaj si ponovo što piše na zastavi slobodarskog Dubrovnika!

Tko je glasao

Nažalost, nikog nije briga

Nažalost, nikog nije briga za to. Po zaslugama se ništa ne dobiva, naročito od EU. Interesi, samo interesi....

Tko je glasao

Ne znam kako bih ti objasnio

Ne znam kako bih ti objasnio a da me shvatiš kako treba. Posve je pogrešno razmišljati u suprotstavljenim crno-bijelim slikama ili mi-oni kategorijama. Jer tako najšešće postaneš daltonist (izgubiš smisao za ljepotu boja) ili zastraniš u predrasude ekskluzivizma.

Cijeli život (poslovni i ostali) radim sa strancima i nikada se nisam osjećao kao čovjek drugog reda, niti su se prema meni odnosili na sličan način. Čak ni policajci na graničnim prijelazima kojima je zadatak tražiti nepozvane.

Zato i jesam rekao da sve počinje i završava u nama samima, polazi od nas i završava na nama. Hrvatska (narem ova primorska) uvijek je i po svemu bila dio razvijene Europe, i svarko tko je u nju dolazio poslom ili turistički mogao je jedino osjećati poštovanje i razumijevanje prema svemu onome što bi ovdje našao. Mi ovdje (od Prevlake do Savudrije) jednostavno ne trpimo granice, naš je život dugim generacijama bio na pozornici svijeta, mi smo bili dio te Europe i danas smo. Ali Hrvatska je tako tanka da ja ne mislim da je moguće naći drugačija razmišljanja ni u unutrašnjosti. Većinski smo građani svijeta i to se ne da promijeniti.

Jedino sam doživio da mnogi od njih s nama suosjećaju u prilikama u kojima smo se našli. Kao što sam ti rekao problem nastaje jedino kod nas jer prestrašeni, izmoreni, fizički i psiholški iscrpljeni kao narod ne možemo uvesti reda u svoje vlastite odnose špgotovo na razinama zajedničkih poslova, pa se prepušta inicijativa neukim ili pokvarenim ljudima kojima ni na kraj pameti nije voditi štititi zajedničke interese.

Zato to tvoje pitanje smatram umjetnim, više kao rezultat nemogućnosti sagledavanja srži problema - u fatalistički to prihvaćaš kao neminovnost u kojoj su se na vlast popeli dobro organizirani nemoralni ljudi, čak i kriminalci, i tamo se održavaju na umjetan način, čak su stvorili sustav koji se sam štiti i održava na životu i kontinuitetu. Njega treba stalno razobličavati.

I to s braniteljima ili borcima je slično: Mnogi mašu i galame u njihovo ime a da mi danas ni 20 godina poslije ne znamo koji su to i što su zaista napravili - znamo samo nekva imena rukovodilaca brojnih udruga nebrojenih i bezličnih masa koji se vode tamo - ali na tajnim spiskovima,

Tko je glasao

@ frederik Kao što sam ti

@ frederik
Kao što sam ti rekao problem nastaje jedino kod nas jer prestrašeni, izmoreni, fizički i psihološki iscrpljeni kao narod ne možemo uvesti reda u svoje vlastite odnose špgotovo na razinama zajedničkih poslova, pa se prepušta inicijativa neukim ili pokvarenim ljudima kojima ni na kraj pameti nije voditi štititi zajedničke interese.

Problem je sustav kulturne revolucije samo upravljanja/posluživanja na zajednički račun, instaliran nakon što je išlo dobro (šezdesete) i počelo se sve više misliti, pa su i Kardelj i svi u Moskvi bili zabrunuti i to počistili.

Kao i sada nakon ovoga desetljeća, i tada nakon sedamdesetih je došla jak kriza je su Kardelj i Tito ostavili opisani sustav kao neupitan ali sa krivo potrošenim i investirranim kreditima, pa je od 1980.g. do danas sa takvim sustavom i stanjem poslovanja živo čudo da plaženje po podu doslovno sve nije puno gore. Npr. u slično doba je trajala kinska kultruna revolucija, njihova prolupavanje u drugom smjeru do parave katarastrofe a naša u naznačenom smjeru s čvrstom inercijom katastrofe. Da ta svježa navika bančenja i provoda po jadranu sedamdesetih i osamdesetih bez pokrića nije obuzela mase, teško da bi i srpske snage bile tako hrabre (korektno izrečeni moto - ako ne zanmo da radimo, možda znamo da se bijemo).

I ono što je dobro radi i sada radi nije stvarno vratilo uloženo, ako jeste kredite nije participiralo infrastrukturu itd. A tek ono što nije dobro radilo i što se je radilo i radi kao u biti sustavna pljačka po osnovama sustava, što je u biti isto samo se naravno mijenja prema prilikama, pri čemu su razmjeri onog djela pljačke koji se zove normalno poslovanje i dobit na tuđi račun veći od onoga što se zove izravna plajčka.

Bez obzira što je došla recesija i kriza, sustav kao takav radi i ne može bez pljačke, bar bez onoga sve na tuđi račun - i sada svi financiramo npr. komunalije za Đapićeva i Tomčeva te mađarska ljetna uživanja na Viru i još milijun takvih pozicija, sve svima neupitno i dosljedno desetljećima. Živo je čudo kako to uspjevamo i kako na svi iz EU i svuda ne cijene puno više, jer i oni tu dobro prolaze. To što se tiče da nas više cijene će se sada iz dana u dan povećavati, nisu stigli, puno su pod uticajem inercije ... ali sada kada se svuda sve više zbrajajau i sve više prinuđeni misliti vide kako su dobit i koristi tu kod nas plus minus na vrhu, mislim da neće imati izbora nego oni doću kleknuti - samo je jedan jedini problemčić što neće više bit nikoga tko bi to sve skupa servisirao - npr. ja koji jesam puno i razumijem se u to do nek mjere niti mogu nit hoći niti ću to tako.

Hoću reći - i EU je tu potpuno zakazala a naše elitne snage ali ni malo slučajno, nego baš iz razloga najdubljih duljih i širih opredjeljenja za uspjesima razmjera kulturne revolcuije na tuđi račun. Mi smo vodeći dio Evrope u tom prolupavanja zbog vodećeg položaja us vemu tome - jedino SFRJ i jedino u njoj Hrvatska sa turizmom itd. su bili sa takvim sustavom i okolnostima istok-zapad carevi na sve strane i u svemu, zapadna Evropa sa nešto slabijim kolonijama odmah iza itd. Obzirom da odnosi zapadna Evropa- Poljska itd. više ne mogu biti 20:1, a kod nas i razno ne može, nije se za čuditi takvim problemima nego kako je to do sada uopće tako guralo.

Tko je glasao

Ma razumijem ja tebe moj

Ma razumijem ja tebe moj @frederik koliko je to mojoj neukosti dostupno. Moj problem nije u tome što bih ja imao neki kompleks mala i necivilizirana naroda. Upravo obrnuto, ja mislim da su ti koji o nama odlučuju bili poludivlji narodi dok je kod nas već bio kaka-takav red i država/e.
Ja stvarno nikako ne sagledavam dolekosežnost dobrih poteza u puzanju pred EU i što to zapravo dugoročno Hrvatskoj dobra donosi. Samo to ništa više.
Isto tako me strašno zanima kojih je to dobrih 10 razloga za EU kojih je to 10 razloga za ne ući u EU? Kada je i gdje to netko rekao narodu?
Što se tiče branitelja... Pa ni Pantovčak nije u 6 mj. 1991. mogao ni zamisliti koliko nas ima. Pusti na miru nekakve predjednike nekakvih Udruga proizašlih iz Domovinskog rata. To su kruhoborci i ništa više. Dobro mi, jako dobro znamo koliko nas ima i imamo mi svoje "spiskove" isto su tako "tajni" za one koji stvoriše onaj spisak od 500.000... Ništa se Ti oko toga ne brini, nema govora o bezličnoj masi usprkos toga što nas poželješe utrpati u bezličnu masu 500.000 branitelja.

Tko je glasao

Nisi ti nimalo neuk ali si

Nisi ti nimalo neuk ali si jendostrano usmjeren. Evo ovdje je greška. Ti kažeš:

Moj problem nije u tome što bih ja imao neki kompleks mala i necivilizirana naroda. Upravo obrnuto, ja mislim da su ti koji o nama odlučuju bili poludivlji narodi dok je kod nas već bio kaka-takav red i država/e.

a ja kažem:

... ti koji o nama odlučuju su poludivlji ljudi koji su tu kod nas, i koji se očajnički bore svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima da ostani i opstanu na vlasti, jer im druga opcija donosi samo nevolje i neizvjesnost.

A tih 10 razloga pro i kontra su ustvari fikcija - mi smo već dio umreženog svijeta jer ui svemu ovisimo o njima, više od njih dobijamo nego im dajemo (a trebalo je biti drugačije) dugujemo im 40 milijardi eura, praktički smo do grla integrirani u svemu osim u političkom smilsu a to trebamo postati što prije da bismo mogli biti ravnopravni.

Sve ti je drugo luk i voda, a ovi koji se popuzanski ponašaju po svijetu očajnički pokušavajući se održati na vlasti ne nastupaju u moje ime, i ja sam to ovim ovdje rekao. Nama takvi nisu ni potrebni ali to ne žele shvatiti, pa im to stalno treba nabijati a nos.

Tko je glasao

... ti koji o nama odlučuju

... ti koji o nama odlučuju su poludivlji ljudi koji su tu kod nas, i koji se očajnički bore svim dozvoljenim i nedozvoljenim sredstvima da ostani i opstanu na vlasti, jer im druga opcija donosi samo nevolje i neizvjesnost. Tu se slažemo bez greške poštovani @frederik! Problem je samo u tome što sam ja uvjeren da ti poltroni i puzavac-političari budu od te iste EU dobro nagrađeni za odrađeni posao isporučivanja RH eu na tanjuru. Podsjećaju me na Salomu i njen dar koji je dobila - glavu Ivana Krstitelja na tanjuru.
Bojim se da Ti i ja od te EU nećemo Bog zna što profitirati ali svakako budemo "odrintali" onih 40 milijardi eura. Eto, shvatio sam valjda što Ti svojim prilično zamršenim dubrovačkim diplomatskim jezikom želiš reći.
Jesam prilično jednostran što se EU tiče i euroskeptik. Ja im jednostavno ne vjerujem jer kapital nema emocija i nisu oni nikakvi dobročinitelji već podmukli, drski, umišljeni i bahati haračlije.
Žalosno je što ovakvo mišljenje mnogi tumače kao pogrešno, natražnjačko i ksenofobično ali je ne pamtim kada su bogati učinili nešta dobra siromašnijima a da to nisu stostruko naplatili. Ni sada ne vidim iznimke u takvom ponašanju oholih.

Tko je glasao

Dobro je da smo se razumjeli

Dobro je da smo se razumjeli a razlike u shhvaćanjima su legitimne

Tko je glasao

Upravo obrnuto, ja mislim da

Upravo obrnuto, ja mislim da su ti koji o nama odlučuju bili poludivlji narodi dok je kod nas već bio kaka-takav red i država/e.

A koji su to?

Tko je glasao

Hyeronimus, mi smo imali

Hyeronimus, mi smo imali prije tisuću godina državu kada su još Englezi npr. bili nijansu iznad ljudoždera. Isto vrijedi za Francuze (u nešto manjoj mjeri) i Nijemce.
Uostalom: Što je to Pacta Conventa? Čega je ona dokaz? - pismenosti, politike u okviru mogućeg, hrvatske državnosti u "tim i takvim uvjetima"...!!??
Ili:
680. god. Hrvati su se ugovorom zarekli papi Agatonu da će sa susjedima živjeti u miru, da ni s kim neće prvi zaratiti i to je najstariji proturatni ugovor sa Svetom Stolicom u svjetskoj povijesti. Dvjesto godina kasnije, 880. god., papa je posvetio ninskog biskupa Teodozija i time afirmirao hrvatsku biskupiju u Ninu.

Od tih vremena do danas Hrvati (i Srbi) su na ovim prostorima ginuli u milijunima da bi spasili tu istu EU i te iste zemlje od najezde osvajača sa Istoka.
Naravno Hyeronimus, oni su se bogatili a mi propadali. Sada moramo po ko zna koji puta platiti, debelo platiti, ulazak u taj "elitni" klub.
Grozim se elite!
Još su nam o noge objesili uteg BiH (Hrvatima i Srbima) a žilavim Hrvatima troše snagu i vrijeme sa nekakvim Joškom Jorasom i referendumom kojeg pokreće stranka u Sloveniji koja je u cijeloj toj "moćnoj" državi dobila manje glasova nego li ja u svom malom gradiću kada sam ušao u Gradsko vijeće.
Daj, molim Te Hyeronimus, ako ja jesam jednostrano usmjeren kako kaže @frederik, što onda tek za tebe treba kazati?

Tko je glasao

Tko li ono rece: Oni su ovce

Tko li ono rece: Oni su ovce cuvali kad smo mi vec jeli zlatnim kasikama:)

Tko je glasao

Bre viljuška, ali ti citati

Bre viljuška, ali ti citati ide nešto poput ovog:

Dok su švaba, englezi i amerikani jeli sa rukami, mi srbi 'boc' (i tada vadi 'viljušku koja mu visi oko vrata i glumi nekakvog mlakonju koji bocka zrno graška na tanjuru')

A 'Kum Viljuška' je lik iz filma 'lepa sela lepo gore'

Eto samo da dopunimo ovaj citat.... do kraja....

:)

Jakša

Obrisan

Tko je glasao

Ne bih se baš složio ,

Ne bih se baš složio , jelenska, bit će da si nešto propustio u nastavi povijesti. Prije 1000 godina bila je 1009. godina. Hrvati su tada imali državu, uređenu. No, vidi, recimo Karlo Veliki, koji je potaknuo razvoj kulture u srednjovjekovnoj Europi, a čije se carstvo prostiralo na području Franačke (Francuske) i Njemačke, okrunjen je za cara 800. godine.
U Engleskoj je također tada već stoljećima postojalo uređeno kraljevstvo, pa tvoja teza o "Englezima za nijansu udaljenu od ljudoždera" jednostavno ne stoji.

Tko je glasao

Nije problem Hyeronimus,

Nije problem Hyeronimus, možemo i u detalje oko Hrvatske i prvih zametaka državnosti a ona je u Hrvata prije 925. i krunjenja kralja Tomislava Trpimirovića. Mislim da to ne vodi u smjeru ovog dnevnika. B
Što se tiče propusta u nastavi povijesti..., e tu bih volio kao Hrvat obični, mali, domaći šljaker usporediti svoje znanje sa veleučenima na ovom blogu koji Hrvate "broje" od 19 stoljeća.To bi mogla biti vrlo zanimljiva rasprava ali joj unutar ovog dnevnika nije mjesto.

Tko je glasao

To je poštapalica je bila

To je poštapalica je bila česta u Srba kad su tvrdili da su oni "Srbi jeli zlatnim kašikama dok su drugi čupali meso rukama". To se misli na vrijeme Dušana silnoga, koji ni sam sebe nije smatrao Srbinom (u njegovo vrijeme se to tako nije mislilo) nego se osjećao bizantskim plemićem i silnimkom koji je htio uskrisiti Bizant na zalasku,

To o divljaštvu i kulturi nas (Hrvata) je slična fikcija, jer zapravo politički Hrvati u današnjem smislu shvaćanja su nastali u 19 stoljeću iza Ilirskog pokreta (kad su se najviđeniji Hrvati nazivali Ilirima). U to doba su već i svi drugi europski narodi sretnim stjecajem okolnosti jako napredovali dok su nas Turci držali prizemljene.

Ići tako daleko pa se naslanjati na neke druge tradicije i iz toga izvlačiti prava je bespredmetno. Njemački "Qdivljaci" su još u 5 stoljeću biili postali gospodari Rima, Mađari su nama bili gospdari od 11 stoljeća itd. Ima li uopće smisla ići toliko daleko u povijest da bi izvlaćili prava za sadašnjost??

I gospodstvo i divljaštvo je samo tu oko nas, i jedino je dobro kad ga otkrivao i javno denunciramo.

Tko je glasao

Glada se samo sada. Tko je

Glada se samo sada. Tko je 1850. svirao klavir ili gudio gusle je zapravo nebitno. Što bi onda trebali biti Egipćani? Prije 5000 godina smo bili u kamenom dobu, a oni su gradili piramide.

Tko je glasao

Daniel N. Ti slobodno gledaj

Daniel N. Ti slobodno gledaj samo sada! Puno ćeš znati još više razumjeti a kamo ćeš stići ... - čudom ćeš se čuditi!
Davno je mudrac rekao: " Tko ne zna od kuda dolazi stići će kamo nije htio!"
što se tiče Egipćana.. Pa ovoj civilizaciji treba još cca 5000 godina da stigne tamo gdje su Egipćani bili prije pet tisuća godina. Možda i vjerojatno to tebi zvuči nemoguće ali je to zapravo stvarno tako.
U čemu smo mi to iznad njih kada su bili na vrhuncu svoje kulture?

Tko je glasao

jer zapravo politički

jer zapravo politički Hrvati u današnjem smislu shvaćanja su nastali u 19 stoljeću iza Ilirskog pokreta (kad su se najviđeniji Hrvati nazivali Ilirima).Ako Ti @frederik od 19 stoljeća "brojiš" Hrvate... onda gubim vrijeme sa krivim čovjekom, ili?
Nemamo dalje o čemu govoriti, zar ne?

Tko je glasao

Ali ovo ne vrijedi samo za

Ali ovo ne vrijedi samo za Hrvate, vec za vecinu europskih naroda. Austrijanci su u danasnjem smislu shvacanja nastali nakon 1945, pa sto onda? Cini li ih to manje vrijednim narodom?

Tko je glasao

Ne trebaš izvrtati ...jer

Ne trebaš izvrtati
...jer zapravo politički Hrvati u današnjem smislu shvaćanja ...

Vraćanje u daleku prošlost radi dnevnopoloitičkih potreba se nikada ne zna gdje i kako će završiti - a može prouzročiti goleme teškoće. Slijedeći takve niti Talijani su branili iredentizam i polagali pravo na našu obalu jer je to nekada sve bilo Rimsko castvo a Venecija gospodarila dp kraja osamnaestog stoljeća . Današnji Makedonci su u taj kraj se masovno naseljavali prije nego su navodno Hrvati došli na Jadran (kažu da smo mi ovdje "od stoljeća sedmog" a oni su od stoljeća četvrtog) pa ipak im Grci osporavaju ime i time normalni razvoj jer nisu Aleksandrovog porjekla, a ni sam Aleksandar nije bio onog porjekla kojeg su danas ti njiovi "branitelji". To su sve mitska vremena u dalekoj prošlosti, a mi trebamo živjeti danas u realnom vremenu.

No to je zaista smijer kojeg ovdje ne treba slijediti.

Tko je glasao

Danasnji Hrvati se i broje

Danasnji Hrvati se i broje od devetnaestog stoljeca kad nastaju moderne nacije.

Tko je glasao

Oprosti, jedan dodatak

Oprosti, jedan dodatak @bosancero: Što Ti to znači "Današnji Hrvati..."? Ja znam da su 1991. muslimani u Bosni postali Muslimani, a bosanci Bošnjaci ali Hrvati su postojali i "nešto" prije nego li nova nacija Bošnjaci! Ili Ti možda imaš dokaze da nisu? Volio bih ih čuti.

Tko je glasao

1974 su muslimani postali

1974 su muslimani postali Muslimani, a 1991 pocinju koristiti ime Bosnjaci. Bosanci su svi stanovnici Bosne.

Tko je glasao

Ne želim biti

Ne želim biti nepristojan,ali ne pričaj gluposti!
Jednostavno,ne znam to drukčije reći!

Tko je glasao

Dobro @bosancero: Danasnji

Dobro @bosancero: Danasnji Hrvati se i broje od devetnaestog stoljeca kad nastaju moderne nacije.
Gdje se onda broje "jučerašnji" i "prekjučerašnji" Hrvati? Polako me podilazi jeza od sve većeg broja članova pollitika.com-a koji furaju nekakv trend koji zatire Hrvate starije od 19 stoljeća. Jeste li vi "mudraci sa istoka" našli nakakvu novu povijest hrvatskog naroda, neke nove dokaze o Hrvatima, njihovom podrijetlu, starosti i djelima tog naroda?

Šta, svima vama je Puhovski bio profesor?

Tko je glasao

Gdje se onda broje

Gdje se onda broje "jučerašnji" i "prekjučerašnji" Hrvati? Polako me podilazi jeza od sve većeg broja članova pollitika.com-a koji furaju nekakv trend koji zatire Hrvate starije od 19 stoljeća. Jeste li vi "mudraci sa istoka" našli nakakvu novu povijest hrvatskog naroda, neke nove dokaze o Hrvatima, njihovom podrijetlu, starosti i djelima tog naroda?
Oni jucerasnji i prekjucerasnji Hrvati su tijekom turskih navala otisli u sigurnije krajeve poput gradiscanskih Hrvata ili su krvarili za krunu svetog Stjepana ili za Austriju te ih je preostalo jako malo. Na primjeru Like moze se izvuci dosta zakljucaka o porijeklu danasnjih Hrvata. Nakon ponovnog zauzimanja Like godine gospodnje 1712 napravljen je popis domacinstava s prostora Like i Krbave. Na tom popisu imamo vise razlicitih skupina. Tako imamo Vlahe pravoslavce, pa Vlahe katolike koje jos zovu i Bunjevcima, te imamo i Hrvate, pa imamo i Kranjce te na kraju i novokrscane to jest Muslimane koji su prihvatili katolicanstvo kako bi ostali na svojim posjedima. Svi ti raznorodni narodi utopili su se na kraju u dvije narodnosne skupine Hrvate i Srbe tako da danas nema ni pomena o Kranjcima ili novokrscanima.
No da se razumijemo to u danasnjim vrijednosnim sudovima tko je kojeg porijekla ima znacenja samo za vojvodu Seselja i njegove velikosrBske sljedbenike.

Tko je glasao

Slažem se u dobrom dijelu

Slažem se u dobrom dijelu @bosancero, osim u jednom: Nisu se svi Hrvati razbježali niti su se svi poturčili. Kontinuitet na ovim prostorima imaju od stoljeća sedmog i potpuno je bespredmetno to dokazivati.
Kako si Ti prikazao ove prostore i tko ih je i kada naseljavao i držao - točno je da ideš na ruku Šešeljovoj teoriji. Moje je mišljenje ipak nešto drugačije jer činjenice ipak nisu ni na tvojoj ni na Šešeljevoj strani.

Tko je glasao

osim u jednom: Nisu se svi

osim u jednom: Nisu se svi Hrvati razbježali niti su se svi poturčili.
Molim te lijepo ukazi mi gdje sam ja to napisao kako su se hrvati ili razbjezali ilipoturcili. Molim citat.
Kontinuitet na ovim prostorima imaju od stoljeća sedmog i potpuno je bespredmetno to dokazivati.A tko je to osporio? Samo navodimo kako danasnji hrvati s onima iz stoljeca sedmog imaju jako malo dodirnih veza. recimo obitelj Senoa koja danas nepobitno pripada u korpus hrvata sigurno nema nikakve veze sa trpimirom, Viseslavom ili Domagojem. Jer senoe su Cesi porijeklom sto ih ne cini danas manje vrijednim hrvatima. No postoje vjerojatno i potomci Hrvata od stoljeca sedmog no tesko je danas ustanoviti koji su to. Vjerojatno u Austriji u Gradiscu opstaje koliko toliko taj hrvatski gen.
Kako si Ti prikazao ove prostore i tko ih je i kada naseljavao i držao - točno je da ideš na ruku Šešeljovoj teoriji.
Iznio sam samo podatke iz popisa obavljenog 1712 u Lici iz kojeg je vidljivo kako taj kraj nastanjuju i Hrvati ali i neki drugi koji ne nose hrvatsko ime a ciji su potomci danas nepobitno Hrvati. To su nepobitne cinjenice samo ja za razliku od seselja ne vidim u tome zlocinacki pothvat njemacke i vatikana. Jer oni koji se u tim krajevima nazivaju hrvatima velikim dijelom nisu bili Srbi no mnogi od njih 1712 jos nisu bili niti Hrvati nego su bili Vlahi Bunjevci ili Kranjci. Isto kao sto niti oni koji se tamo danas nazivaju Srbima to 1712. godine nisu bili nego su se nazivali Vlahima pravoslavcima. Eto i ja sad upadam u zamku bezpredmetnog razgovora koji i tako nece pomoci sagledavanju geneze stvaranja moderne hrvatske nacije. No jos samo za kraj. Imam jednog poznanika koji se preziva Hunjady i koji je veliki Hrvat. sto mislis da li su i njegovi preci od stoljeca sedmog Hrvati?

Tko je glasao

Jer senoe su Cesi

Jer senoe su Cesi porijeklom
Samo mala dopuna.
Šenoini roditelji jesu doselili iz Češke, ali nisu bili Česi.
Tata Alois Schönoa u Zagreb, gdje će postati biskupski sladopek (slastičar), doselio je kao Nijemac, a bit će pokopan kao Vjekoslav Šenoa.
Mama Terezija bila je Slovakinja, rodom iz Ugarske.

Tko je glasao

Hm a možda Šenoa čak nije

Hm a možda Šenoa čak nije u daljim korjenima ni Nijemac, Šenoa je fonetski čisto franciskog zvuka, a u Njemačku se poslije trijebljenja hugenota (francuskih protestanata) mnogo njih iselilo iz Francuske u Njemačku i uklopilo - osim zvukova prezimena nema drugih razlika.

Narodi su nekada bili velika mješavina koja se kasnije uklopila u moderne nacije koje mi poznajemo. Hrvat je danas onaj koji se osjeća Hrvatom jer druge definicije nisu moguće.

Ima dosta genetičkih istraživanja u kojima se pokušavaju otkrivati davna porjekla, ali je to više na genetičkom, manje na etničkom, a najmanje na nacionalnom (nacionalističkom) planu. Nedavno su neka genetička istraživanja (netko je dao link) otkrila DNA koji preteže na doseljavanje iz Anadolije. No to su tek daleki tragovi koji su onda više značili nego danas - ondašnji život i ondašnje migracije odvijale u plemenskim okvirima i pod jakim neprijateljstvima prema drugima. Danas to malo znači, jer su se u međuvremenu dogodila velika miješanja pa povratak na rodovske korijene i plemenske okvire jednostavno nije moguć.

Drugi problem je ustanoviti što su to danas genetske karakteristike modernih Hrvata. Različite sudbine raznih krajeva na kojima danas obitavaju Hrvati je ostavljala različite pečate. Trebalo bi najprije tipizirati sve moderne hrvatske genetske karakteristike pa onda ulaziti u usporedbe. Ja jednostavno ne vjerujem da recimo hrvatsko mZagorje mili Međimurje imaju identične genetske karakteristike.

Genetika je tek neka vrsta arheologije, gdje se može mustanoviti da je u Dalmaciji bilo nešto i prije Krista, ali ne i da su ondašnji i današnji Dalmatinci isti narod.

Tko je glasao

Genetska ispitivanja

Genetska ispitivanja hrvatske populacije su već provedena, više sam puta ovdje na pollitici citirao upravo ta istraživanja. Ono što se može vidjeti iz tih istraživanja jest recimo kakve su se migracije događale u povijesti, od sadašnjeg trenutka pa sve do recimo prije 30 000 godina. Sve to mogu pokazati geni. No, iz toga izvlačiti zaključke o narodima, ili, kako su neki izveli, da su Hrvati "najstariji narod"; jednostavno nemaju veze s činjenicama.

Dakle, genetika može jedino nešto reći o nekakvim davnim srodnostima i miješanjima, i to isključivo za pojedince, no ne može se iz gena očitati koje nacionalnosti je osoba, kojim jezikom govori, kakve je vjere, i s kojom se zajednicom samoidentificira.

Drugi problem je ustanoviti što su to danas genetske karakteristike modernih Hrvata. Različite sudbine raznih krajeva na kojima danas obitavaju Hrvati je ostavljala različite pečate. Trebalo bi najprije tipizirati sve moderne hrvatske genetske karakteristike pa onda ulaziti u usporedbe. Ja jednostavno ne vjerujem da recimo hrvatsko mZagorje mili Međimurje imaju identične genetske karakteristike.

To je također ustanovljeno u gornjim istraživanjima. I ono što proizlazi je tzv klinalna raspodjela. Što to znači? Dvije zajednice koje žive u geografskoj blizini, imat će više sličnijih genetskih markera, od onih koje su geografski udaljenije. To je standardna raspodjela svugdje u svijetu.
To znači ovo: populacija Zagorja i Međimurja, u prosjeku, živi već dulje vrijeme (stoljećima) u geografskoj blizini, zato i postoji često miješanje, pa su genetski markeri tih dviju populacija slični. Populacija Međimurja sličnija je Zagorcima nego Dalmatincima ili Slavoncima, zbog geografske udaljenosti. Isto je tako populacija Međimurja sličnija, genetski, svojim susjedima u Sloveniji i Mađarskoj uz granicu, jer su geografski blizu.

Na isti su način Slavonci, po genetskim karakteristikama, puno sličniji stanovništvu Bosne, Mađarske i Vojvodine uz granicu, kao što su i Dalmatinci recimo uz hercegovačku granicu sličniji Hercegovcima nego Slavoncima.
Istrijani su, recimo, sličniji populaciji Slovenije, i Italije, uz granicu, nego Slavoncima.

No, pitanje pripadnosti naciji ionako nije pitanje količine genetskih markera koje nosiš u sebi. Genetski markeri samo pokazuju srodnost pojedinca, i s kojim se drugim zajednicama tvoja lokalna zajednica miješala. Logičnije je da su si npr Slavonci tražili žene u svojoj okolici, nego recimo u Istri, i to tako stoljećima. Zato je stanovništvo Slavonije sličnije svojoj geografskoj okolini nego Istri. Ali i Istrijani i Slavonci se izjašnjavaju Hrvatima i identificiraju kao Hrvati, i zato su Hrvati.

Klinalna raspodjela vrijedi svugdje. Tako su npr Nijemci uz češku granicu sličniji , po genetici, Česima, nego Nijemcima na drugom kraju Njemačke. No, svi se oni izjašnjavaju kao Nijemci, a ne kao Česi.

Primijenite tu klinalnu raspodjelu na bilo koji dio svijeta, dobit ćete analogne rezultate.

Dakle, genetika govori samo o srodnosti pojedinca, ali ne govori o identitetu nacije. Nikome u krvi ne piše kojeg je naroda. To je elementarna činjenica. Uostalom, da se samo genetika uzima kao kriterij pripadnosti naciji, tada nacije ne bi ni postojale, jer , kad se dođe na razinu gena, tada se vidi da su razlike između ljudskih populacija vrlo male, i ne bi se uopće mogle formirati nacionalne zajednice. No, postojanje nacija vezuje se uz postojanje zajedničkog identiteta, osjećaja pripadnosti. I zato se dva Hrvata, iako žive na suprotnim krajevima zemlje, i iako se njihovi preci u povijesti možda nikad nisu susreli, niti postoje bilo kakvi zajednički pretci (govorim o nekom razumnom vremenu, na kraju krajeva svi potječemo od nekog zajedničkog prapretka ), oni se osjećaju kao dio iste zajednice, kao dio hrvatskog naroda, nasuprot nekim drugim pojedincima koji se osjećaju kao dio nekog drugog naroda.

Narod i nacija imaju veze sa identitetom: zajedničkom poviješću, kulturom, tradicijom, mitovima, jezikom, ali ne sa krvnim zrncima ili zajedničkim genima.

Tko je glasao

Genetska

Genetska ispitivanja

Odlično Hyeronimus, podosta si se potrudio. Imaš jednu malu greškicu - trebao si ići do ameba!
Od kuda Ti samo tolika energija da ovom narodu ubiješ i zadnju trunčicu samosvijesti, ponosa i značaja?
Pusti nekom drugom da to radi - Ti si daleko korisniji u ozbiljnijim i rješavanju konkretnijih problema a uskoro će se pred tebe i sve nas prostijeti sva sila istih.

Tko je glasao

Logičnije je da su si npr

Logičnije je da su si npr Slavonci tražili žene u svojoj okolici, nego recimo u Istri, i to tako stoljećima. Zato je stanovništvo Slavonije sličnije svojoj geografskoj okolini nego Istri. Ali i Istrijani i Slavonci se izjašnjavaju Hrvatima i identificiraju kao Hrvati, i zato su Hrvati.

Vidiš tak nekaj sam ti htel napisat na tvoju post uz dodatak da su se ljudi u srednjem vjeku izjašnjavali u tim krajevima ko Hrvati i to sve do danas je tak.

Tko je glasao

Vidiš tak nekaj sam ti htel

Vidiš tak nekaj sam ti htel napisat na tvoju post uz dodatak da su se ljudi u srednjem vjeku izjašnjavali u tim krajevima ko Hrvati i to sve do danas je tak.

Ja šumom, ti drumom. Pa upravo ti objašnjavam kako je dvojbeno tvrditi kako su se ljudi izjašnjavali u srednjem vijeku. Pazi, srednji vijek je trajao od 4. do 15. stoljeća. Uzmimo samo razdoblje razvijenog i kasnog srednjeg vijeka, za kad znamo da na području Hrvatske postoji uređena država, dakle od 10. do 15. stoljeća. U uvjetima koji su vladali u srednjem vijeku ne možeš tvrditi da znaš kako su se ljudi izjašnjavali i jesu li se uopće izjašnjavali. Uz takvu rascjepkanost i takvu nepismenost i neobrazovanost , te nedostatak komunikacije, nije postojala zajednička nacionalna svijest i zajednički nacionalni identitet.

Ono što je bitno jest kako se ljudi danas izjašnjavaju u tim krajevima.

Tko je glasao

I zato se dva Hrvata, iako

I zato se dva Hrvata, iako žive na suprotnim krajevima zemlje, i iako se njihovi preci u povijesti možda nikad nisu susreli, niti postoje bilo kakvi zajednički pretci (govorim o nekom razumnom vremenu, na kraju krajeva svi potječemo od nekog zajedničkog prapretka ), oni se osjećaju kao dio iste zajednice, kao dio hrvatskog naroda, nasuprot nekim drugim pojedincima koji se osjećaju kao dio nekog drugog naroda.
Upravo je to razlog zasto moderne hrvate pocinjemo brojati od devetnaestog stoljeca jer se tada radjaju moderne nacije pod ovom definicijom.

Tko je glasao

hyeronimus kaže Narod i

hyeronimus kaže

Narod i nacija imaju veze sa identitetom: zajedničkom poviješću, kulturom, tradicijom, mitovima, jezikom, ali ne sa krvnim zrncima ili zajedničkim genima.

zajednička povijest
kultura
tradicija
mitovi
jezik

sežu dalje u prošlost od 19 stoljeća

luka

Tko je glasao

moderni su svi rođeni od

moderni su svi rođeni od 1975. a svi ostali zaostali:)

Tko je glasao

....kad su Hrvatska i Hrvati

....kad su Hrvatska i Hrvati bili formalno samo jedan manji dio današnjeg nacionalnog korpusa (jer se do tada vodilo kraljevstvo Dalmacije Hrvatske i Slavonije, a Hrvati bili samo oni oko Zagreba!

Ali kako to provući kroz vruće glave. Po povijesnom porjeklu hrvatskog imena ovdje bio jedino Jelenska i društvo mogli biti Hrvati, a mi ostali bi trebali biti nešto drugo.

Najdalje su išli Nijemci za Hitlera kad su razvijali teze o arijevskom porijeklu. Zato sam i rekao da se nikada ne zna gdje ovakve priče mogu završiti jer se kriteriji i mjerila rastežu prema potrebama i željama.

Tko je glasao

bošnjaci danas, od 50-ih

bošnjaci danas,
od 50-ih jugoslaveni,
neopredjeljeni
od 70-ih Muslimani
od rata za opstanak Bošnjaci
ipak jezgra državotvornosti
bit bošnjačkog naroda
nastala je prihvaćanjem islama kao vjere i kulture
prihvaćanje je bilo sigurno većim dijelom nasilno a ne jedino zbog velikih vrijednosti islamske religije civilizacije (koje sigurno postoje, koje nedovoljno poznamo, a cijenimo ako su u iranu)
dakle differentia specifica
bila je razlika prema kršćanima
i danas je to bit državotvornosti toga naroda

većim dijelom taj je narod nastao "pokrštavanjem",
odnosno, islamizacijom postojećih kršćanskih stanovnika
slično ali ipak drugačije, 700 godina ranije
nastaje jezgra hrvatskog naroda

nije lijek za međunacionalne mržnje
zaboravljanje prošlosti
nego odustajanje od pokrštavanja u ime svoje države
papa Ivan Pavao II
obratio se svijetu i zamolio oprost
za sve zlo koje je učinjeno u ime crkve i vjere
i to je bilo pošteno
svaka bi nacionalna povijest
mogla početi sličnim obraćanjem
i to bi bilo poštenije
nego nabrajanje vlastitih patnji
jasno neki bi imali dužu, a neki jako dugu listu grijeha

nisu ni hrvati ni bošnjaci manje vrijedni ako su kao narod mlađi
od nekog drugog naroda
niti su bolji ako su stariji
nismo i ne trebamo biti jednaki u svemu

moderne su države nastale u 19 stoljeću
narodi su stariji od države

jer kaže hyeronimus
Narod i nacija imaju veze sa identitetom: zajedničkom poviješću, kulturom, tradicijom, mitovima, jezikom, ali ne sa krvnim zrncima ili zajedničkim genima.

zajednička povijest
kultura
tradicija
mitovi
jezik
sežu dalje u prošlost od 19 stoljeća

luka

Tko je glasao

@frederik, ovo Ti je ipak

@frederik, ovo Ti je ipak malo pretjerano i nije u duhu tvog profinjena stila: Najdalje su išli Nijemci za Hitlera kad su razvijali teze o arijevskom porijeklu.
Razumijem ja jako dobro što želiš reći o eventualnom problemu "trojedine Hrvatske" i razumijem opasnosti koje iz toga mogu nastati.
Svakako postoji pisanitrag o npr. Domagoju kojeg jadni Mlečići nazvaše "najgorim hrvatskim knezom" (+ bezbroj drugih dokumenata) a Domagoj nije živio u 19. stoljeću koliko upamtih iz "nekoliko" libri što savladah...

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci