Tagovi

Nemamo više vremena!

Pola godine isti?emo da moramo nadi?i krizu polaze?i od postavki da sve naše akcije moraju osigurati privredni razvoj i oja?ati ljudski i socijalni kapital. Sve što je napravljeno je suprotno: sputavan je privredni razvoj i uveden hara? na ljude.

Znamo da su napravljene strašne pogreške koje su nas i dovele do ove krize, koja se stopila s globalnom krizom. I ranije smo bili suo?eni s velikim teško?ama, ali ova je možda još opasnija: prvo, jer nemamo vodstva, drugo, jer su nam uništili me?upovjerenje – taj bitni socijalni kapital i tre?e, jer nastavljamo sa sve ve?im pogreškama. Sililo nas se da živimo u teatru neistina, poluistina i negiranja stvarnosti. Kukavi?luk i plitka sebi?nost, a ?esto i kriminal su postali obilježja onih koji se igraju društvene elite.

Jedino pravo bogatstvo – ljudi – su poniženi i osiromašeni. Donose se zakoni koji nisu dobri i koji vrije?aju zdravu pamet gra?ana. Zaboravljamo da su zakoni radi ?ovjeka, a ne ?ovjek radi zakona, a kada su zakoni glupi i štetni onda je to opasno. Zapetljali smo se u zakonima, koji nas ko?e, što je o?ito prilikom rebalansa prora?una. Kada su svi znali da smo u krizi, donijet je prora?un, koji se nije mogao ostvariti. Sada se donose rebalansi prora?una i svaki novi rebalans je nedovoljan i nelogi?an. Ako se rebalans provodi tako da se smanjuju pla?e i mirovine, onda je to zlo?in i glupost - uništava se jedino ?ime možemo nadi?i teško?e i uništava se ono što jest Hrvatska. Druge promjene predložene u rebalansu su tako?er loše. Još jednom se dokazuje nemo? i neznanje vlasti, ali ti dokazi nam nisu potrebni – to znamo.

Nemamo više vremena! Ne možemo ?ekati, jer naša domovina propada. Nije ispravno zavaravati se tvrdnjama da su izbori skupi, jer ovo je još puno skuplje. Nema vremena da zastupnicima ovog saziva Sabora isteknu dvije godine i jedan dan?

U svim teškim izazovima u našoj povijesti znali smo biti hrabri i pametni. Gdje je sada patriotizam?
Ne smatramo da možemo dati potpuni, ali nudimo neka razmišljanja:
Prvo, mora se napraviti rebalans koji uklju?uje potpunu uravnoteženost, bitno smanjenje prora?una u odnosu na društveni dohodak i odtere?enje privrede od mnogih davanja. Rebalans mora naglasiti podru?ja kojima ostvarujemo dohodak i izvoz. Rebalans prora?una za 2009. i prora?un za 2010. moraju osigurati razvoj – stvoriti više prihoda nego do sada. To traži niz promjena i reforme, kao primjerice reformu preglomaznog sustava op?ina – županija. Traži promjenu poreznog sustava. Svaka promjena je bolna i stoga prijedlog promjena mora biti vjerodostojan i pra?en osobnim primjerom onih koji je predlažu. Višak prihoda možemo ostvariti i novim pristupima, najviše informacijsko-komunikacijskim tehnologijama.

Drugo, kada je naša sloboda bila ugrožena, gra?ani naše domovine bili su spremni žrtvovati najvrjednije što imaju – svoje živote. Budimo dostojni tog primjera. U RH ima ne mali broj vrlo bogatih, ?ije bogatstvo ne poti?e proizvodnju. O?ekujemo da i oni slijede primjer koji su pokazali dragovoljci i dadu dio svog bogatstva u državni prora?un i tako barem djelomi?no smanje preveliku razinu nejednakosti u RH. To je brže i jednostavnije nego uvoditi poreze. Znamo da zvu?i utopijski, ali valjda još uvijek ima domoljuba. Ili nema?

Tre?e, vodstvo mora dokazati svoju vjerodostojnost i tako barem donekle vratiti povjerenje. Gra?ani su svugdje - i naro?ito kod nas - sada izgubili vjeru u ono što se zove politi?ka elita, pogotovo u one koji su trenutno na vlasti. Možda bi bilo najbolje da Sabor da povjerenje Vladi stru?njaka, ?iji bi zadatak bio da tijekom narednih pola godine izradi novi rebalans prora?una i prora?un za 2010. i da provede mjere nadilaženja krize.

Nemamo više vremena. Ova Vlada radi u suprotnosti s temeljnim postavkama: sprje?ava i uništava privredni razvoj i uništava ljude i stoga je pored raspisivanja izvanrednih izbora nužna i Vlada stru?njaka, koja mora odmah po?eti djelovati. Izvanredne izbore je najbolje raspisati zajedno s predsjedni?kim izborima, a i nije mogu?e bitno ranije.

Zašto Vlada stru?njaka? Takva Vlada nema politi?kog tereta i nema politi?kih obaveza. Ukoliko bi samo raspisali izvanredne izbore i pokušali da sadašnja Vlada nastavi djelovati kao Vlada ograni?enih dužnosti, svi znamo da ova Vlada to ne može: nije sposobna, nema vjerodostojnosti provesti potrebne mjere i sve što napravi imat ?e strana?ko-politi?ko obilježje. Naravno, da se Vlada stru?njaka mora sastojati i iz osoba koje su sada ?lanovi politi?kih stranaka, ali svi oni moraju imenovanjem u tu Vladu napustiti svoju politi?ku stranku i obvezati se da joj se ne?e priklju?iti godinu dana nakon isteka svog mandata.

Zadaci Vlade stru?njaka su:
Prvo, izraditi stvarni rebalans za 2009. godinu, koji ?e smanjiti rashode i pove?ati prihode, rasteretiti privredu, ukinuti sve parafiskalne namete i smanjiti doprinose na pla?e.

Drugo, izraditi Prora?un za 2010., koja ?e naravno biti jednako teška kao i ova godina, ili još teža. Ukupni prora?un uklju?uju?i i onaj lokalne uprave mora biti manji od 35-40% ukupnog bruto društvenog dohotka (danas je skoro dvostruko ve?i). To se može i mora ostvariti pove?anjem zaposlenosti sa sadašnjih 50% na preko 60%, ali uz istovremeno poboljšanje omjera zaposlenih i umirovljenika na 2:1, umjesto sadašnjih 1:1.4. Smanjiti broj zaposlenih u svim administracijama, najprije preraspodjelom poslova i zabranom novog zapošljavanja u administraciji. Raznim akcijama oja?ati proizvodne i izvozne djelatnosti. Smanjiti masu sredstava za pla?e, ali ne smanjivati pojedine pla?e. U svim sektorima ima nekvalitetnih radnika i neradnika i dužnost rukovodstava je usmjeriti ih na poslove - poželjno proizvodne - na kojima mogu biti uspješni. U vrijeme kada je životni vijek porastao skoro dva puta i natalitet opao, apsurdno je zadržati zahtjev za odlazak u mirovinu u 65. godini: svatko ima pravo nastaviti raditi – biti zaposlen, dok mu to zdravlje dozvoljava, ali ima pravo oti?i u mirovinu u 65. godini, a prora?un mora biti takav da se omjer mirovine i pla?e održava. Raznim mjerama osigurati socijalnu koheziju i smanjiti nejednakost. Jedan od na?ina je osigurati da omjer najve?e i najniže pla?e ne bude ve?i od 5:1. Sva ulaganja i svi poticaji moraju biti usmjereni samo u ono što ?e sigurno dati ekonomski dobitak u slijede?oj godini.

Tre?e, RH ima previše op?ina i županija. Postoje?i sustav ne koristi nego optere?uje princip supsidijarnosti. Vlada stru?njaka mora izgraditi korisni, efikasni sustav lokalne prave.

?etvrto, Vlada stru?njaka traje do 1. ožujka 2010., tj. ima ograni?eno vrijeme, te je stoga nužno da se mjere donose na temelju minimalnog broja novih zakona.

Peto, rebalans za 2009. i prora?un za 2010. moraju biti napravljeni analiziraju?i svaku stavku (nažalost prora?uni su sve manje transparentni. Oni moraju biti transparentni za svakog gra?anina, ako ra?unamo na sudjelovanje i doprinos sviju). Vjerodostojnost Sabor mora pokazati tako da sebi i Vladi (Vladi stru?njaka i onoj što ?e biti izabrana na sljede?im izvanrednim izborima) smanji pla?e na polovicu sadašnje, što bi pla?u državnih dužnosnika još uvijek ostavljalo bitno ve?om od srednje pla?e u RH). Naravno, na kraju svog mandata državni dužnosnici ne primaju više pla?u. Sli?no vrijedi i za sve druge: lokalnu upravu i rukovodioce državnih poduze?a. Budu?i da smo privatizirali više nego je trebalo, otvoreno je kako gledati na ogromne bonuse prilikom odlaska iz privatnih poduze?a. To ?e biti test morala za neke! Naravno, ti iznosi su u prora?unu bezna?ajni, ali bit ?e dokaz da smo odgovorni i tako ?emo odteretiti politiku i privredu svih koji su u nju zalutali traže?i visoke pla?e i privilegije.

Šesto, privilegije, nerad, korupcija, siva ekonomija i kriminal zatrovali su RH. Nesposobnost i kratkovidni sebi?ni interesi nanose nam ogromne štete. Vlada stru?njaka ne smije trošiti vrijeme nalaze?i i procesuiraju?i krivce. Ona mora pozvati na novi pristup i mora zapo?eti tim novim putem. Ovo mora biti po?etak nadilaženja krize!

Kriza koja nas potresa je ekonomska, ali i moralna. Nadilaženje krize traži ideje, nove ideje, traži misliti i djelovati temeljeno na ljubavi za svoju domovinu i svoje sugra?ane. Kriza na gr?kom i na kineskom jeziku sadrži pojam promjene. Tvrdoglavo spre?avati promjene je nemoralno!

U Zagrebu, 24.07.2009.

Ivo Šlaus i Redakcija www.vrijemeje.com

Komentari

Ne znam zbog čega se bježi

Ne znam zbog čega se bježi u utopizam?

Danas nismo u Hrvaskoj u situaciji koju točno opisuješ zato što nemamo stručnjake, dapače, već zato što postoji političko vodstvo koje je dovelo sve nas u položaj klasične suvremene neokolonije.

Bi li to nekakva "vlada stručnjaka" riješila? Naravno da ne!
Da li bi ta nekakva "vlada stručnjaka", nakon što izmijeni postojeće stanje - to mogla ostvariti ako ona nema političko uporište u "nečemu"?
Itd. itd. itd.

Pa u gradu Zagrebu, primjerice, nije moguće na izborima srušiti Milana Bandića - zar zato što u Zagrebu ne postoje stručnjaci a u odnosu spram Milana Bandića? Ili je Milan "najstručnjak" u Zagrebu?

U Splitu je na izborima pobijedio Kerum, koji kao stručnjak nema pojma o ničemu - dapače, gotovo je ismijao čitavu stručnju splitsku javnost. Naravno, ako pod stručnost mislimo "ja imam doktorat znanosti", ili ako držimo kako je uvjeti za "biti političko vodstvo" - nečije poštenje, dopadljivost, biti šarmantan itd. itd. itd - sve do "imam love".

Koja je definicija hrvatskog društveno političkog sustava? Za mene je to očevidno ovo što sam objavio: tajkunski kriminalan društveno politički sustav. Ovdje sam objavio, dapače, da je riječ o Siciliji, dakle, klasičnom političkom gangsterizmu, razvidno s uporištem u činjenici koju sam predočio i koju N I T K O nije osporio. A to je da "nas ima 5 milijuna", ali i to da u 5 od 10 izbornih jedinica postoji izborna nezakonitost, koja nije razine "pogreške". Riječ je o nezakonitom sastavu Hrvatsko sabora.

Država nije poduzeće, na žalost, čiji se brodolom može spašavati boljim ekonomistima, boljim pravnicima, boljim ovim illi onim fizičkim osobama. Takve fizičke osobe u uvjetima društvene krize, ako jesu bolje i kvalitetnije od postojećih fizičkih osoba koje jesu odgovorne za brodolom Hrvatske države kao institucije, ali i kao institucionalne zajednice pod nazivom Republika Hrvatska, rješenje ne mogu tražiti u tomu da su one "prinudna uprava".

Hrvatska tj. mi svi skupa smo u postojećem stanju zbog tajkunskog kriminalnog d.p. sustava. To je UZROK. I na tomu se onda traže stručna rješenja izlaska iz postojećega stanja. Ta rješenja imaju jedno ime - koje? Socijaldemokracija, socijalizam, kapitalizam itd. itd. itd. No, da ovdje ne razvijam dalje.

Prema tome, ta tzv. stručna vlada, ili tehnička vlada je neprimjereno pojednostavljivanje stanja u kojemu smo u stvarnosti.

Dakle, temeljno hrvatsko pitanje danas nije visina međunarodnog zaduženja. Nismo u dugu zato što "preivše trošimo", već smo u dugu zbog tajkunskog kriminalnog d.p. sustava. Iz njega nema izlaza s "tehničkom vladom"., već isključivo i jedino osmišljenom političkom aktivnosti, koja je u stanju konfrontirati se tvorcima postojećeg tajkunskog krim.d.p.sustava - sa svojim političkom "paradigmom", odnosno političkim iskorakom iz toga.
O.K.?

Tko je glasao

Kritika uvazenog gospodina,

Kritika uvazenog gospodina, koji tvrdi da je porast zaposlenosti od 50% na 60% nemoguc trazi raspravu. Manmohan Singh, premijer Indije, dobio je i nedavne izbore stavivsi u svoj program "garantiranu zaposlenost". Oko 100 milijuna ljudi u Indiji je za vrijeme njegove vlade zaposleno. H. Koehler, predsjednik SR Njemacke, u svom govoru u Berlinu prije dvije godine istice takodjer potrebu potpunog zaposlenja. Obojica su ekonomisti, jedan i bivsi direktor MMF. Ne stvara novac posao, nego rad, zaposlenje stvaraju bogatstvo. Naravno, ako gradimo arene, onda moramo zaposliti radnike koji ce ih izgraditi i ako ti objekti ne ostvaruju proizvod i dobitak, onda je to zaposlenje uzaludno. EU je postavila za svoj cilj zaposlenost iznad 70% i uvodi fleksibilnu sigurnost, tj lako se moze otpustiti radnika, ali mora dobiti drugi posao. USA ima vecu zaposlenost i ostvaruje ju time sto ima vise visoko-obrazovnih, cija je zaposlenost oko 83%. Niska zaposlenost ima niz uzroka: manjak informacija, manjak novih potrebnih vjestina, koje se sticu obrazovanjem odraslih, gdje je RH pri dnu Europe. Naravno, visoko opterecenje parafiskalnim nametima je dodatni problem.
Omjer umirovljenika i radnika opterecen je time sto se tjera u mirovinu mlade ljude, pa su srednje godine nasih umirovljenika ispod 65 godina, a morale bi biti oko 70. U nekoliko zemalja, npr SAD i Slovenija odlazak u mirovinu je pravo, a ne prisila. Svatko, pa i umirovljenik moze korisno raditi i doprinositi boljitku RH. Fleksibilno radno vrijeme i mogucnost skracenog radnog vremena i mogucnost zaposljavanja umirovljenika sigurno bi smanjilo broj umirovljenika. Apsurdno je tvrditi da bi to bilo na ustrb mladih, jer posao, zaposlenje se stvara i nove tehnologije kao ICT otvaraju neslucene mogucnosti.

Tko je glasao

Ima jako korisnih ideja i

Ima jako korisnih ideja i sve su upotrebljive bez nekih većih rezova.
Primjerice; ukoliko budu zaposleni i umirovljenici, omogućit će primjenu svojih vještina na korist svih, a nadasve zbog kvalitetnog osposobljavanja mladih djelatnika tj vježbenika.
Problem je u tome što ne vide u svemu veću korist od troškova, svi oni koju bi tu korist trebali i te kako vidjeti.
Taj posao se može osmislit na načini kako će odgovarati svim interesentima.
Umirovljenici mogu i dalje ostvarivati primanja ostvarena zasluženom mirovinom, a dodatnim radom mogu si financirati doprinos zdrastvene zaštite i doprinos u mirovinski fond, koja će im sredstva uvećati onaj iznos mirovine koji bude bio jedini izvor primanja u budućnosti.
Zbog čega se ne radi aktivnije na tome, a zakon to, bar koliko ja znam omogućava?
Sve djeluje tako kao da neki interesenti žele i nastoje da sve što prije propadne.

Tko je glasao

Kritika uvazenog gospodina,

Kritika uvazenog gospodina, koji tvrdi da je porast zaposlenosti od 50% na 60% nemoguc trazi raspravu. Manmohan Singh, premijer Indije, dobio je i nedavne izbore stavivsi u svoj program "garantiranu zaposlenost". Oko 100 milijuna ljudi u Indiji je za vrijeme njegove vlade zaposleno.

Da, na žalost. I kod nas su neki dobivali izbore obećavajući 200 000 novih radnih mjesta, ili spuštajući stopu anketne nezaposlenosti na 7%. Bilo kakva usporedba Hrvatske s Indijom u kojoj je puno preko 50% zaposlenih zaposleno u poljoprivredi i u kojoj 75% stanovništva živi od 2 USD na dan, te u kojoj masovno rade i djeca koja su u 40% slučajeva pothranjena u bilo kojem konktekstu je potpuno bespredmetna. Ili bi možda trebali slijediti indijske programe masovnog zapošljavanja nepismenog i neobrazovanog poljoprivrednog stanovništva u tvornicama na najtežim fizičkim poslovima za šaku riže ili curryja, budući da je to jeftinije od automatizacije istih? Takve smo programe već imali 1946. godine, uvaženi akademiče.

To nam nudite? Tja, možda ćemo i mi onda za koju godinu dogurati do neviđenog standarda u kojem bi gotovo svaka druga obitelj mogla posjedovati čak i po bicikl.

Vjerujem da bi debelo povećali zaposlenost da umjesto električnih ponovno uvedemo konjske tramvaje, tu onda trebaju i potkivači i timaritelji i veterinari i kočijaši, pa i oni koji skupljaju balegu po cesti...a još kada bi konje za vuču zamijenili ljudima, e tu bi se tek otvorile prave mogućnosti za postizanje pune zaposlenosti.

Predlažem čitanje ovog poučnog teksta:
http://newsgroups.derkeiler.com/pdf/Archive/Soc/soc.culture.pakistan/200...

Ostatak neću komentirati čisto iz pristojnosti i poštovanja.

Tko je glasao

@Ivo Slaus, puno je

@Ivo Slaus, puno je primjedbi, puno je komentara, a odgovora tek na kapaljku, upravo onako kako smo naučili kada vas našim glasovima pošaljemo u sabor, a onda umjesto govora o našim problemima slušamo o stranačkoj stegi, ili kao sada na ovom dnevniku; Svi junaci, (mislim na tebe Ivo Slaus i redakciju) nikom ponikoše, jer bačena "bubica nije postigla očekivane rezultate."

Halo Kregar, halo Srića, halo ini i ostali, gdje ste!?

Šteta, što je i ovaj tvoj dnevnik bio samo puštanje magle na ionako opareni puk, kojeg ovdje na politika.comu kao što vidimo ne nedostaje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Ivo Slaus, slažem se da je

@Ivo Slaus, slažem se da je tvrdoglavo sprečavati promjene nemoralno. Međutim mišljenja sam da osim pukih priča SDP i partneri nisu iskoristili ni jednu jedinu svoju mogućnost da pokažu ozbiljnost i vjerodostojnost svojih namjera.

Možda je to zbog nesposobnosti vođa oporbe koji nisu dorasli izazovu i odgovrnosti koju iziskuje njihov položaj, možda je to zbog nasloge unutar oporbe, ali to je sigurno zbog poznatih činjenica da ni svi prsti jedne ruke nisu jednaki, pa tako i solidarnost unutar pojedinih oporbenih stranaka nije na visini, jer dok su si jedni osigurali saborske mirovine, drugima još uvijek fali pedalj do cilja.

Recimo oporba bi umjesto sudjelovanja na sjednice Sabora mogla organizirati javne prosvjede.

Oporba bi mogla napustiti sabornicu i na taj način demonstrirati svoju odlučnost za prijevremenim izborima, a za bojkotiranje rada sabora bi i dalje primali punu plaću, no vjerojatno ne i dnevnice, izuzev da nazoće početku sjednice, a potom umjesto u kantini i saborskom kafiću, vrijeme provedu na ulici s prosvjednicima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Oporba mora raditi upotrebom

Oporba mora raditi upotrebom svih raspoloživih sredstava i time opravdati svoje postojanje.Nekako mi djeluje da smo svi mi drugi više oporba, nego ona oporba koja sjedi u Hrvatskom saboru, samo nam nitko to ne plaća. Mi smo pravi narodni poslanici, a taj svoj rad obavljamo kao volonteri. slušamo kako narod diše, što te ljude čini nesretnima, a onda to prezentiramo ovim medijem. Što smo onda, nego svojevrsni poslanici?
U samim korjenima nastajanja višestranačja u RH počelo se sa greškama, a te greške su slaba povezanost zastupnika sa biračkim tijelom. Mi imamo svoje zastupnike, a ni neznamo koji su. nismo s njima u kontaktu, a to je smrt demokracije. Sve se pretvara u samovolju određene povlaštene kaste i to moramo trpiti od izbora do izbora. Dok se ne promijeni način povezanosti između zastupnika i naroda mi nećemo gledati demokraciju na ovim prostorima.

Tko je glasao

"analiza" na razini srednje

"analiza" na razini srednje skole.. prestrasno.. doduse mozda se postovani gospodin mudris spusta na razinu svoje ciljane publike, u kojem slucaju je prilicno jasno da cilja nisko i siroko.. elitista, a u isto vrijeme populisticki demagog.. onako kako to najcesce biva.. i gdje je promjena, postovani g. Slaus?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Poštovane,

Poštovane, poštovani,

Zahvaljujem svima na opsežnim komentarima u http:/pollitika.com i onima koji su sa mnom razgovarali i iznijeli mi svoje kritike i prijedloge. Sve to mi pomaže da jasnije iznesem svoje mišljenje i svoj stav. Ponovno, ovo su samo moja razmišljanja. Samo naš zajednički odgovor je pravi odgovor, jer jedino zajedno možemo nadići krizu.

Prvo, patriotizam jest bitan. U ovom međupovezanom, globalnom svijetu naša dužnost je Hrvatska i kao njenih građana i kao građana svijeta. Odlazak iz domovine nije rješenje. Shvaćam mnoge mlade ljude koji napuštaju Hrvatsku, jer su ovdje marginalizirani, jer imaju dojam da ne mogu ništa napraviti. I ja sam stalno radio na sveučilištima i institutima širom svijeta, ali je moje stalno boravište bio Zagreb i ovo je moja jedina domovina. Ističem patriotizam zato jer se stalno navodi da zastupnici neće raspustiti ova saziv Sabora prije nego što steknu pravo na posebne povlastice. Nagla i neobrazložena ostavka je najbolji osobni potez kojeg je Dr. I. Sanader mogao napraviti, ali to je ujedno i najgori potez za Hrvatsku. Osobni interes nije po sebi loš i zločinački, ali jest ukoliko šteti drugima i naročito ako šteti svojoj domovini.

Drugo, moj stav je: sadašnja Vlada svakim danom šteti Hrvatskoj. Posebno, svaki dan šteti HDZ-u. U interesu HDZ je da više ne bude na vlasti. Saveznici, koji sada održavaju HDZ na vlasti to rade nastojeći dobiti neke male koristi i nekada to uspijevaju, a nekada ne. Ako bi većina saveznika napustila Vladu, onda su mogućnosti ili nova koalicija ili prijevremeni izbori. Prijevremeni izbori ne mogu biti prije listopada/studenog. U međuvremenu će svi raditi ono što misle da će im osigurati najviše glasova, a to neće omogućiti nadilaženje krize. Nova koalicija bi se našla pred prevelikim izazovima. Vlada Velike koalicije je danas posve krivi potez i neprihvatljiva je. U Hrvatskoj, kao i u skoro svim državama svijeta postoji veliko i opravdano nezadovoljstvo političkim strankama, što će rezultirati izbornim rezultatima koji neće dati jasnu većinu, nego će opet biti nužne koalicije. Ako su ove moje analize barem približno točne, onda u ovoj posebnoj situaciji izgleda da je Vlada stručnjaka najbolje rješenje. Što mislim pod «Vladom stručnjaka»? To je Vlada koja nema ni teret ni obveze prema političkim strankama. To nije i ne može biti apolitična vlada, jer je problem s kojim se suočava apsolutno politički, ali takva vlada nije uvjetovana stranačkim interesima. Vlada stručnjaka ima ograničene zadaće i ograničeno trajanje. Zadatak te vlade je: rebalans proračuna 2009., proračun 2010., povećanje zaposlenosti s 50% na 60% i poboljšanje omjera umirovljenika prema proizvođačima na 1:2. To se može napraviti nizom mjera koje donosi Vlada, a ne donošenjem zakona. Procedura donošenja svakog zakona je dva ili više mjeseci, a toliko vremena nemamo. Meni se čini da je osnivanje Vlade stručnjaka istovremeno interes naših vodećih stranaka i stoga predlažem da se one usaglase da sadašnja Vlade podnese ostavku i da Predsjednik RH povjeri mandat osobi, koja može formirati Vladu stručnjaka. Vlada stručnjaka (time nipošto ne želim reći da u dosadašnjim Vladama nije bilo stručnjaka. Riječ stručnjak samo znači da dotična osoba nije stranački ovisna). Vlada stručnjaka ima kolektivnu i osobnu pojedinačnu političku odgovornost, ako je sastavljena od osoba, koje preuzimaju osobnu obavezu da osiguraju naš ekonomski razvoj i socijalnu koheziju. Čini mi se da je ovo daleko veća odgovornost, nego što je ima bilo koja vlada izabrana a pogotovo Vlada sastavljena na koalicijskoj osnovi. Vladu stručnjaka prihvaća ovaj postojeći Sabor i daje joj mandat do primjerice 1. ožujka 2010. Nisu potrebni izbori. Prijevremeni izbori se raspisuju ili zajedno s predsjedničkim (što je možda jeftinije) ili odvojeno. Izbor između ova dva datuma relevantan je za oba izbora, ali treba odabrati ono što najviše odgovara interesima Hrvatske podrobno sagledavši posljedice. Bilo bi važno da datum izbora nije isforsiran krizom i da Vlada stručnjaka već ostvari početne uspjehe.

Treće, primjedbe nekih od vas da ja osobno nisam ništa napravio ni kao zastupnik SDP u Saboru ni kao član HAZU su prilično točne. Možda je riječ ništa preoštra, ali je sigurno da sam napravio mnogo manje nego što sam morao napraviti i bitno manje nego što ste vi i što sam ja očekivao. Ne želim tu krivicu ni s kim podijeliti, ali htio bih da iz nje svi nešto naučimo. Zajedno sa svojim profesorom Ivanom Supekom osnivao sam Hrvatski pokret za demokraciju i socijalnu pravdu 1996. godina i krajem 1999. Pokret je imao preko tisuću članova i 24 podružnice, te je sudjelovao u formiranju Udruge nevladinih udruga. Eksplicitna politička angažiranost nam nikada nije bila strana. Ivan Supek je bio vodeća osoba u Koaliciji 1990. godine, a 1997. i ponovno 2000. godine je želio biti kandidat za predsjednika RH, ali nije želio postati član ni jedne stranke. Mnogi u Pokretu, među njima i ja, smatrali smo da je nužno postati član političke stranke. Tako sam 1998. postao predsjednik Savjeta Gradske organizacije SDP i kasnije sam izabran za zastupnika. Potpredsjednik Pokreta general Anton Tus je imenovan našim ambasadorom pri NATO. Mnogi vodeći članovi Pokreta izabrani su za gradonačelnike i na druge funkcije. Iako možda nekima izgleda paradoksalno, smatram da aktivno sudjelovanje u radu političkih stranaka i nevladinih udruga nije u kontradikciji. Smatram da je aktivnost u političkim strankama i općenito politička aktivnost nužnost suvremenog svijeta, a istovremeno smatram da je znanstvena djelatnost temelj društva kojeg želimo izgrađivati. Znam da sam daleko od toga da sam dobar ili da sve dobro radim. Čini mi se da je važno da učimo na svojim pogreškama i da ne ustrajemo na njima.

Četvrto, bilo bi presmiono da pokušam rangirati pogreške koje smo napravili, što su neki od vas tražili. U svakom slučaju moje gledište je da se moramo usmjeriti prema budućnosti i da sada naš zadatak i zadatak Vlade stručnjaka nije u pronalaženju krivaca, nego u rješavanju problema i nadilaženju krize.

U Zagrebu, 28.07.2009.

Ivo Šlaus

Tko je glasao

Što mislim pod «Vladom

Što mislim pod «Vladom stručnjaka»? To je Vlada koja nema ni teret ni obveze prema političkim strankama. To nije i ne može biti apolitična vlada, jer je problem s kojim se suočava apsolutno politički, ali takva vlada nije uvjetovana stranačkim interesima. Vlada stručnjaka ima ograničene zadaće i ograničeno trajanje. Zadatak te vlade je: rebalans proračuna 2009., proračun 2010., povećanje zaposlenosti s 50% na 60% i poboljšanje omjera umirovljenika prema proizvođačima na 1:2. To se može napraviti nizom mjera koje donosi Vlada, a ne donošenjem zakona. Procedura donošenja svakog zakona je dva ili više mjeseci, a toliko vremena nemamo.

Štovani g. akademiče,

cijenim Vaš trud i vašu volju, suglasan sam s nekim smjernicama koje dajete, i sam sam pristalica nečega što bi se zvalo "tehnička vlada", ali ovo što pišete zaista nema smisla. Za povećati zaposlenost s 50 na 60% treba bar 5 godina čak i ako ta vlada bude najtehničkija vlada na svijetu i ako se sve ostalo savršeno poklopi, a za poboljšati omjer umirovljenika prema proizvođačima (što su to proizvođači!?) na 1:2 bi trebalo barem 20 godina. Osim ako ne planirate fizičku likvidaciju umirovljenika ili zapošljavanje umirovljenika na radnim akcijama u proizvodnji. Kako bi onda ta tehnička vlada imala ograničene zadaće i ograničeno trajanje i kako se u to uklapa Vaša žurba koja bi išla i na preskakanje procedura u donošenju zakona? Čitam Vaš upis evo treći put i zaista sam u čudu. Uz dužno poštovanje prema Vašoj osobnosti i stručnosti, a trudim se biti maksimalno korektan, mislim da za ovakve "uratke" ne zaslužujete ništa osim podsmijeha. Za Vas i vaše antikrizne ideje zaista nemamo vremena.

Tko je glasao

@šjor Ivo Slaus vjerujem da

@šjor Ivo Slaus vjerujem da znaš zašto pokojni Supek nije želio postati član niti jedne stranke i zašto je zagovarao ideju da civilne Udruge budu oportunisti vlasti.

No Supek je već 2000. godine uvidio da u ovoj našoj pravno neuređenoj državi koja kontrolira medije, Udruge nisu djelotvorne i učinkovite, te je u proljeće 2003. nakon mukotrpnih nagovaranja, ipak pristao da se uz Udrugu Alijansa za treću Hrvatsku, čiji bi predsjednik bio Don Ivan Grubišić, osnuje i istoimena stranka ATH, čiji bi predsjednik bio pokojni Ivan Supek.

Nepotrebno je vraćati se u prošlost i prisjećati sa svih onih podlosti i ubačenih proviokatora kojima nam je SOA i POA zagorčala život i na kraju uspjela u svojoj nakani da planirana osnivačka skupština Udruge Alijansa za treću Hrvatsku doživi svoj neuspjeh, a glavni razlog je bilo upravo činjenica da je na toj skupštini trebalo donijeti odluku o osnivanju političke stranke Alijansa za treću Hrvatsku.

Sve ostalo je poznato, a dva neuspjela pokušaja osnivanja klonova i surogata koje su u svom nazivu uzele prvotni naziv "Alijansa" su zahvaljujući ubačenim provokatorima doživjele onu sudbinu koju joj je SOA i POA namijenila.

Da šjor Ivo Slaus 2000. i 2003. godine smo imali povjesnu šansu smijeniti partiokraciju i pljačkaše naroda, ali "visoka" inteligencija nije pokazala dovoljno pronicljivosti i pameti da prepozna i da se odupre najprimitivnijoj metodi "zavadi pa vladaj, već je uništila one, koji bi vlasti koja funkcionira po takvom sistemu, mogli podmetnuti nogu".

Naravno da se moramo usmjeriti prema budućnosti, ali za takozvanu vladu stručnjaka potreban je konsenzus ne samo parlamentarnih stranaka, već i hrvatske javnosti, koju su plaćenici u hrvatskim medijima, a pogotovo onaj potpuznički prisavski šljam godinama vukle i još uvijek vuku za nos, pri čemu im to nebi tako lagano uspjeli da članovi HAZU-a nisu smetnuli s uma da novac za njihove benificije osiguravaju građanke i građani, a ne politički etablišment i šefovi političkih stranaka, kojima su se članovi HAZU-a stavljali i još uvijek stavljaju na raspolaganje.

Ivan Supek je nažalost mrtav, ali ne i njegova ideja koju bi njegovi učenici, i članovi -a HAZUbaš sada i baš za inat vladi, koja nije ni narodna, ni socijalna, a uzmemo li načina na koji je potvrđena ni legitimna, trebali javno i bez ograde kritikovati i srušiti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Forum je opcenito dvosmjerna

Forum je opcenito dvosmjerna komunikacija.Nije monolog, niti mjesto za objavu dekreta.Pa nije obicaj urbi et orbi lijepiti "plakate" i ne komunicirati sa ucesnicima.Nije stvar u pravu na stil komunikacije komunikacije nego u nerazmijevanju foruma kao interaktivne web forme.

Tko je glasao

@G-news, sory ako sam tvoj

@G-news, sory ako sam tvoj komentar pogrešno shvatio, te ga trpam u pogrešnom pravcu i kontestu.

Tvoj komentar potpisujem i podržavam u cijelosti tvoj komentar kojeg citiram u cijelosti: "Forum je općenito dvosmjerna komunikacija. Nije monolog, niti mjesto za objavu dekreta. Pa nije običaj urbi et orbi lijepiti "plakate" i ne komunicirati sa učesnicima. Nije stvar u pravu na stil komunikacije nego u nerazumijevanju foruma kao interaktivne web forme."

To činim zbog njegove izuzetne važnosti i činjenice da ga upravo vlasnici foruma opetovano, krše i zloupotrebljavaju, čime čine isto ono što i lupeška vlast narodu. Naime svim učesnicima forumske zajednice, bezobrazno nasilnički i bahato dijeli "lekcije" dobrog i uljuđenog ponašanja, lekcije koje ni sami nisu naučili.

Čast iznimkama, kojih vjerujem da ima, ali kako nisam forumaš od navike, "profesije" i formata, takvi mi nisu poznati.

I dok se aktualna vlast bar "pro forma" može pozivati na neki demokratski legimitet za svoju samovolju, bahatost, nekulturu dijaloga, donošenje odluke protiv većine kojoj čije bi interese i prava trebala poštivati i štititi, vlasnici foruma taj demokratski legimitet nemaju, je članovi foruma ne biraju vlasnika forume, već sadržaj i zajednicu koja taj forum čini vrijednim, pa stoga sve navedeno u komentaru ima utoliko veću težinu.

Molim sve nazočne da ocijene ovaj moj komentar na čemu unaprijed zahvaljujem i dajem obećanje da ću se povinovati i poštivati odluku većine i bude li ta većina protiv, trajno se isključit sa ovih stranica.

Hvala na razumijevanju.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Diktat većine ne znači

Diktat većine ne znači automatski da je ta većina u pravu. Obično je baš suprotno. Zato se revolucionarni karakteri ne osvrću baš previše na mišljenje većine.

Ranko Ostojić često koristi misao: Ako si sam, ne znači da nisi u pravu. Šteta što je ta misao sve što je u životu naučio.

Kukljica, nekoga tko ima karakter i svoje stavove, ne odustaje nikada. Bar ne bez dobrih argumenata.

Tko je glasao

@poveznik, iako se po

@poveznik, iako se po pitanju savjesnosti i odgovornosti nastojim uvijek ponašati u interesu većine, moja me okolina uporno proglašava osobom bez kosti u trbuhu, i zato ću se složiti s tobom da diktat, ili mišljenje većine ne znači automatski da je ta većina u pravu.

Po pitanju ovih stranica već sam odavno zaključio da ovdje ima osoba zbog vrijedi ostati, bez obzira na činjenicu i moje čvrsto uvjerenja da su pozitivne snage ovoga foruma propustile priliku da učine mnogo, mnogo više, od iskakanja iz paštete.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Diktat većine ne znači

Diktat većine ne znači automatski da je ta većina u pravu

Vecina obicno ni nije u pravu. Elita bi morala uvijek biti korak ispred, a ne se panicno ozirati na to sto kazu razlicite ankete.

Tko je glasao

@martin, nas upravo i hebe

@martin, nas upravo i hebe taj tihi diktat većine koja umjesto na izbore, ili sada na ulice, ostaje sjediti kod kuće.

što se tiče pitanja anketa to ti je kao i sa statistikom, naručitelj prolazi najbolje.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ipak mali osvrt ( ne da mi

Ipak mali osvrt ( ne da mi se pisati veliki )

Znamo da su napravljene strašne pogreške koje su nas i dovele do ove krize, koja se stopila s globalnom krizom.

Od akademika iliti znanstvenika očekujem rangirano najvećih npr.5 pogrešaka zbog kojih smo u krizi.

Sililo nas se da živimo u teatru neistina, poluistina i negiranja stvarnosti.

Tko znanstvenike može siliti na taj teatar ( osim ako nemaju sklonosti prema glumi )

U RH ima ne mali broj vrlo bogatih, čije bogatstvo ne potiče proizvodnju. Očekujemo da i oni slijede primjer koji su pokazali dragovoljci i dadu dio svog bogatstva u državni proračun i tako barem djelomično smanje preveliku razinu nejednakosti u RH. To je brže i jednostavnije nego uvoditi poreze. Znamo da zvuči utopijski, ali valjda još uvijek ima domoljuba. Ili nema?

Štovani Ivo, očekujete li da dio svog bogatstva daju ovima na vlasti da bi se još više razbacivali, ili onima koji će doći na vlast kako bi se još brže bogatili. Moj prijedlog. Pustite ( ili uzmite ) bogatima sve zakonom propisano. Onima koji se bogate otvaranjem novih radnih mjesta olakšajte poslovanje ( smanjite im doprinose na plaće na svakog novog zaposlenog ), onima koji se bogate ili su se obogatili protuzakonito - onemogućite ili dokažite protuzakonitost i oduzmite imovinu i popunite proračun .

Nemamo više vremena! Ne možemo čekati, jer naša domovina propada. Nije ispravno zavaravati se tvrdnjama da su izbori skupi, jer ovo je još puno skuplje. Nema vremena da zastupnicima ovog saziva Sabora isteknu dvije godine i jedan dan?

Skupi će biti ovi naši izbori. Zašto? Zato jer će sve stranke na izborne liste staviti gotovo ista imena. Mene prijevremeni izbori zanimaju samo ako će stranke i nezavisni izdati priopćenje ovjereno kod bilježnika o sljedećim potezima. U protivnom, prvi put od osamostaljenja - ne idem birati jer nemam koga birati.

Drugo, izraditi Proračun za 2010., koja će naravno biti jednako teška kao i ova godina, ili još teža. Ukupni proračun uključujući i onaj lokalne uprave mora biti manji od 35-40% ukupnog bruto društvenog dohotka (danas je skoro dvostruko veći). To se može i mora ostvariti povećanjem zaposlenosti sa sadašnjih 50% na preko 60%, ali uz istovremeno poboljšanje omjera zaposlenih i umirovljenika na 2:1, umjesto sadašnjih 1:1.4.

Hoćete novu Vladu stručnjaka. Dakle prijevremeni izbori, izbor mandatara ili mandatarke, izglasavanje u Saboru i eto nas u listopadu. Broj zaposlenih je cca. 1,5 milijuna, umirovljenika cca. 1,1 ( znam i točne podatke ). Da bi postigli omjer 2:1 mora biti sa sadašnjim brojem umirovljenika 2,2 milijuna zaposlenih. Povećanjem zaposlenosti sa sadašnjih 50% na preko 60% teško ćete ovo postići. Među stanovništvom uvijek će biti studenata, domaćica, mlađih od 18 godina ( oni koji ne traže posao ). Stoga treba i povećati zaposlenost i smanjiti broj umirovljenika među kojima su mnogi i te kako radno sposobni stanovnici.

Štovani znanstvenici, probudite se - vrijeme je.

A sad idem glasati za HDZ-ekonomiju, jer je meni njegov komentar dobro argumentiran, ako još imam municije za glasanje.

Tko je glasao

Ne razumijem, uz najbolju

Ne razumijem, uz najbolju volju, što pojedincima nije jasno!?

Imamo li stvarno vremena (i savjesti) i dalje puštati morone da artikuliraju u potpuno krivom smjeru naše intencije? Možemo li i dalje slijegati ramenima? Nije li konačno vrijeme da podupremo inicijativu koja tome kaže DOSTA?! Ne osječate li se kao maloumni ili totalni idioti kad slušate obrazloženja bilo koga iz vlade o bilo čemu? Kome ja to puštam da me pravi idiotom i smatra nesposobnom da razumijem najjednostavnije zakonitosti?? Meni je pun kufer toga a vi odlučite sami za sebe!

Naravno da trebamo vladu stručnjaku - vladu u kojoj će za promjenu netko o svome resoru imati tri čiste! Na žalost, kod nas je, za razliku od razvijenih demokracije, situacija takva da se, uz rijetke iznimke, politikom bave istinski politikant,i kojima je prvo na pameti vlastita guzica! Naša kadrovska rješenja su rezultat ucjena i jeftine trgovine! Da sad istresem kompletni HTZ, ne bih uspjela istresti IQ veči od onog moje tinejdžerice (Iva - oprosti)! Ne znam nikoga istinski vrijednog hvale a da je u nekoj stranci, ili se to stidi priznati! I zato trebamo te stručnjake! Ljude koji su rješavali životne probleme bez upotrebe argumenta pripadnosti vladajučima i pri tome bili uspješni. Jer kad več nema ap-a, citirat ću ga http://pollitika.com/zagreb-obrat-kasni-ali-je-krenuo#comment-139557

Trgnimo se konačno!!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Ne treba nama vlada

Ne treba nama vlada stručnjaka. I dosadašnje vlade su bile stručne. Rezultati su vidljivi. Nužna je vlada karaktera.

Tko je glasao

Karakter, struka...zovi to

Karakter, struka...zovi to kako god ali ključno je da dođu ljudi koji MARE, kojima je STALO do ove napaćene zemlje! Stalo na način da žele omogučiti bolji život svim njezinim građanima, stalo na način da imaju svijest i savjest i stalo na način da nisu za svoje uspjehe i domete dužni nikome do sebi samima!

I dok ovo pišem jasno mi je da se slažem s tobom: trebaju nam ljudi koji su pokazali i dokazali svoj karakter u svim ovim teškim prošlim vremenima, koji su ostali pošteni i postojani u svojim uvjerenjima da u ovoj i ovakvoj Hrvatskoj i poštenje ima razlog za stanovati ovdje!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Štovani g. Šlaus, ovo što

Štovani g. Šlaus,

ovo što ste napisali jest jeftini, prejeftini populizam i nikako ne priliči nekom tko ima titulu akademika, a Vama sigurno ne priliči. Zaista, nemamo više vremena, a to znači da pogotovo nemamo vremena za ovakve pamfletiće.

Tko je glasao

Evo vratih se iz Zadra

Evo vratih se iz Zadra (išao pogledati Cibaliu i malo se okupati...) Pa da malo skomentiram ovaj dobar tekst... Naša današnja Vlada (ako se to može nazvati Vlada ) nema ni plana ni programa ni kako se pokrenuti a kamoli kako se izvući iz krize... Ove zadnja događanja sa izmjenama poreza su katastrofalna ... koja su danas zasjenjena sa očekivanom (nažalost...) tragedijom u HŽ.. U vrijeme ljeta i najvećih godišnjih odmora gospoda se sjetila napraviti neki novi porez i povećati PDV na 23% ... je toliko veliki tudumluk da se ja pitam da li iko u ovoj Vladi ima koeficijent inteligencije iznad 100 ... Kažem takve turbo gluposti nama ne trebaju (nama ne treba povećanje poreza (osim poreza na luksuz...) gospodo nego proizvodnja ,smanjenje poreza, te razračunavanje sa kriminalom i korupcijom... Kako objasniti ovim tudumima u Vladi da neće oni samo imati štete od podizanja poreza nego i direktne ogromne štete od pravljanja novih zakona , mijenjanja zakona zbog novih poreza te još većeg udara na ionako sporu našu administraciju i ekonomiju (knjigovodstvo...) Po njihovom u roku od tjedan dana svi bi trebali napraviti inventure zbog izmjena PDV-a, mijenjanje svih aplikacija plaća i PDV zbog izmjena stopa i uvođenja novih poreza ... Pa to gospodo ne bi u nekoliko dana uspio ni Supermen , a ako gospoda u Vladi misli da bi netko uspio neka krenu prvo od Supermena ako ga nađu...

Justice for all !

Tko je glasao

Pa to gospodo ne bi u

Pa to gospodo ne bi u nekoliko dana uspio ni Supermen , a ako gospoda u Vladi misli da bi netko uspio neka krenu prvo od Supermena ako ga nađu...

Supermen je tu kod mene doma, te mi sastavlja kućni budžet jer me čeka kupnja knjiga, porez na plaću, mjesečne režije - biti će zauzet još neko vrijeme, mislim da se ne osjeća dobro ....

Šalu na stranu. Neodgovorna Vlada, bahata i prijetvorna, je u nekoliko navrata iskoristila period ljeta, kada je većina ljudi van Zagreba, na godišnjim odmorima, da provuče razno razne zakone koji su se kosili s zdravom pameću. Prisjetite se onog o tome da se ne smije demonstrirati na Markovom trgu. Nisam znala da su ga kupili, to je njihovo vlasništvo? Gdje su ti stručnjaci, koje mi plaćamo, koji su trebali reći Vladi da netko treba promijeniti aplikacije da bi se taj namet uopće mogao direktno sa plaće uplaćivati u državnu kasu?

U prilogu link za državni proračun za 2009. godinu.

Pročitajte gdje se rastrošno ponašaju zbog čega nama uvode Harač.

http://www.mfin.hr/adminmax/docs/Drzavni_Proracun.pdf

Tko je glasao

Dao sam bod autoru za

Dao sam bod autoru za iskrene dobre namjere, ali ne razumijem ovakvo razmišljanje. Što znači da nemamo više vremena? Kao da autor ovog teksta i mi ovdje pretežno orijentirani na tzv. „lijevu opciju“ (iako smatram da je to lijevo i desno potpuno deplasirano; trka se danas vodi ne oko patriotizma, nego oko sposobnosti i volje da se ova zemlja vodi stručno i pošteno), ne mislimo da bi trebalo ovu vlast smijeniti.

No, smjena vlasti se događa na izborima i to na 2 načina: redovnim izborima svake 4 godine ili na izvanrednim parlamentarnim izborima ukoliko Vlada izgubi povjerenje u Saboru. Koja od te 2 situacije se dogodila? HDZ i dalje ima potporu HSS-a i po mom mišljenju imat će je još bar neko vrijeme. HSS-ovo vodstvo smatram klijentelističkim i za vođenje države potpuno stručno nekompetentnim, ali upravo zato oni će se grčevito držati svojih pozicija.
Također će i saborski zastupnici pod svaku cijenu nastojati ispuniti uvjete za saborsku mirovinu. Nema tu nikakvog patriotizma. Samo uski osobni interesi.

Autor nadalje smatra da bi Sabor trebao dati povjerenje Vladi stručnjaka. Tko bi sastavljao takvu Vladu? HDZ koji je sad na vlasti ili SDP koji priželjkuje doći na vlast?
Zašto bi HDZ koji ima saborsku većinu uopće pristao na takav prijedlog? Misli li netko da će oni ikada reći: „Gospodo, mi smo shvatili da nismo dovoljno sposobni voditi ovu zemlju i predajemo vlast stručnjacima“. Neće naravno, kao što to nije rekla nijedna prošla Vlada, a neće nijedna u budućnosti.

Svaku vlast uvijek formira politika, jer politika, a ne ekonomska, pravna ili neka druga struka i dobiva povjerenje glasača na izborima. E sad... Da bi svaka vlast u Vladu trebala uključiti stručnjake iz pojedinih područja – to je istina, ali se baš ne događa prečesto u praksi.

Nestranačke vlade neće biti ni sad, niti ikad u budućnosti koju možemo zamisliti.

Nadalje, smatram da nije dobro ostrašćeno pristupati situaciji u kojoj se Hrvatska danas nalazi, a vrijeme je u ovom slučaju jako relativan pojam. Aktualna vlast smatra da razloga za prijevremene izbore nema. Oporba smatra da nema više vremena za ovu nesposobnu vlast i da ju treba smijeniti. I jest uloga oporbe da daje alternativna rješenja i da pokuša pokazati biračima da bi ona bolje vodila ovu zemlju. No, vlast se smjenjuje samo na izborima, a kad će oni biti, ovisi o vladajućima – hoćeli izdržati do redovnih izbora il će se prije raspasti. Puno je argumenata za razmišljanje da će Vlada izgubiti većinu u Saboru i prije isteka punog mandata. I sam bih odmah ovdje mogao nabrojiti barem 10 čvrstih argumenata za to.

Da zaključim svoje razmišljanje: deplasirano je ponašati se kao da je mogućnost prijevremene smjene vlasti na bilo kome tko misli da vlast nije dobra. Nadam se da se vlast nikad neće smjenjivati na ulicama, bez obzira koliko priželjkujem smjenu ove vlasti. Vlast se mijenja kad Vlada nema većinsku potporu Sabora.

Do tada, sve ove prijedloge koje je autor iznio mi možemo ovdje bistriti. I sam bih kao ekonomist svemu ovome mogao nešto dodati ili oduzeti, ali stvarnih učinaka za utvrđivanje smjera kojim plovi ovaj naš brod baš i neće od toga biti. No, na nama je da dajemo što kvalitenije prijedloge.

Uopće ne sumnjam da će druga opcija na slijedećim izborima (kakvi god oni bili – redovni ili parlamentarni) dobiti priliku voditi zemlju. No, onda se treba primiti posla. Od dobrih ideja do umijeća realizacije dug je i trnovit put. Za to nikad neće biti kasno.

Tko je glasao

Sto imas protiv ulice?

Sto imas protiv ulice? Pobogu, politicari bez ulice do sada nisu bili sposobni napraviti jednu jedinu pametnu stvar. Ulica im u tome izgleda ipak moze samo pomoci da se malo otrijezne i uozbilje.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Ulica, bez obzira na to

Ulica, bez obzira na to koliko primamljivo zvuci, je rijetko donijela stogod dobrog.

Tko je glasao

Ulica je samo element

Ulica je samo element prirodnog procesa koji postaje politicki relevantan tamo gdje su vlast i standardne procedure izgubile legitimitet upravljanja opcim dobrom.

Reci da je to dobro ili lose, samo je pitanje politickoga konteksta, jer ulica po sebi nije niti dobra niti losa, ona jest.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Sve ovo što ste naveli

Sve ovo što ste naveli stoji, ali nikako ne mogu u to ukomponirati nužnost prijevremenih izbora jer takvi izbori donose sa sobom trošak.
Nismo u situaciji da podnesemo teret troška novih izbora,pogotovo ako nismo sigurni da će garnitura koja bude dobila izbore u početku bolje raditi od ovog koliko toliko uigranog tima.
Pratim zbivanja na sceni i primjetio sam tendenciju rasta tolerantnosti Vlade prema stavovima sindikata,a ista tolerancija nikada nije bila na stupnju kakvom je danas.
Prije dvije godine nitko ne bi ni pitao sindikate za mišljenje,bar ne s ozbiljnom nakanom prihvaćanja ideja i prijedloga.
Vlada je zamolila stručnjake za pomoći, to otvoreno i javno, a to do sada nikad nije bio slućaj, osim sramežljivog dijaloga u vrijeme Vlade nacionalnog spasa . U zajedništvu treba gledati mogućnost promjena, a osnovna nakana treba biti izlaz iz krize. Kada se jednom budemo izvukli, možemo raspisivati izbore do mile volje, a sada bi isti bili neopravdan i uzaludan trošak.
Energiju treba trošiti na prijedlog i donošenje kvalitetnih zakona, prvenstveno onih vezanih za kvalitetno i pravedno razrezivanje poreza(primjer uvođenja stope poreza na luksuz u iznosu ne manjem od 36%) a ako se gospoda sabornici budu protivili, onda treba ozbiljno razmišljati o novim izborima. Mislim da je kvalitetnija opcija poloviti veze sa sadašnjim zastupnicima, nego ustolićiti neke nove, kojima će trebati vremena za uhodavanje. Vremena nemamo i to je najveći problem.
Svi skupa moramo dati sve od sebe već sada, nema popravka i nema mjesta za greške.

Tko je glasao

Najbolje bi bilo da ukinemo

Najbolje bi bilo da ukinemo te izbore uopce jer s sobom donose samo trosak.

Tko je glasao

Sve ovo što ste naveli

Sve ovo što ste naveli stoji, ali nikako ne mogu u to ukomponirati nužnost prijevremenih izbora jer takvi izbori donose sa sobom trošak.

To je jedna mentalna zamka u koju nas se često uvlači - kao izbori koštaju!! A ima li cijenu ovo mučenje i natezanje - vrijeme je novac a cijena je daleko veća s ovakvim izbjegavanjem nužnih zahvata koji imaju svoju još veču cijenu.

Nijedni izbori nisu skuplji od blokada kojima smo izloženi!!

Tko je glasao

@ frederik, ima cijenu. Nije

@ frederik, ima cijenu. Nije nam valjda u cilju da samo sredimo financije u RH? Mislim da je puno važnije omogoćiti narodu lekciju iz demokracije. Što ako ne iskoriste ovu šansu i ne sjednu golom guzicom na kaktus koji im se besplatno nudi. Zašto zaustavljati jedan proces koji će omogućiti Hrvatima da politički odrastu. Mislim da bi to bilo ravno zločinu.
Drugo, što će mo dobiti izborima ako imamo nekritičke navijače umjesto osvještenih i kritičnih birača koji će moći prepoznati kvalitet onih koje biraju. Izbori radi izbora, da imamo Milanovića umjesto Sanadera, ne vidim tu ničega dobrog.

Tko je glasao

Prvotno iskoristiti maksimum

Prvotno iskoristiti maksimum mogućnosti i ne dozvoliti gospodi da se povuku ne oznojivši se prethodno i ne riskirajući mnogo vlasi,postajući još prosjediji. Previše su nas koštali, pa da sada ne odrade što moraju.
Jedna opaska kad je u pitanju vrijeme;
Nekada je vrijeme bilo novac,a danas je vrijeme vrijednije od novca.
Zašto?
Kada jednom izgibite novac, uvijek ga možete vratiti, ali kad izgubite vrijeme, to je nemoguće vratiti.

Tko je glasao

Itekako je moguće vratiti

Itekako je moguće vratiti izgubljeno vrijeme. Samo treba znati. Novcem se sve može, pa i osloboditi vrijeme.

Tko je glasao

@Ivo Slaus, neka te ne

@Ivo Slaus, neka te ne zavarava što sam iz razloga što sve navedeno potpisujem kao hitnu vatrogasnu mjeru, dao plus dnevniku. Pa Račan i njegova sljedba, su isto kao i Franjo i njegova sljedba, ispekli zanat laža i paralaža sa svim nijansama prevrtljivosti, i naprasnih amnezija, od kojih je najprisutnija ona, da se kada sjedanjem u zastupničke klupe i fotelje Markovog trga svoja obećanja trebaju izvršiti i provesti u djela, više ničega ne sjećaju.

Dokaz za gore navedeno je činjenice da je autor dnevnika izabran s liste Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske socijalno-liberalne stranke Hrvatske, te je kao član Odbora za vanjsku politiku i član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, od 2. veljače 2000. godine pa do 22. prosinca 2003. godine bio zastupnik tada vladajuće koalicije u Saboru.

Mislim da ne treba posebno vaditi dijelove dnevnika, floskule i uravnilovke šjora Ive Šlausa, pa ga recimo upitati gdje su u doba od 2. veljače 2000. godine pa do 22. prosinca 2003. godine bili, nestali, po zapovjedi zatomljeni i uspavani patriotizam, domoljublje, briga za uspostavu vladavine prava i izglasavanje zakona o nezastarijevanju ratnog i poratnog profiterstva, o nezastarijevanju kriminala i kriminalnih radnji vezanih za privatizaciju i pretvorbu.

Nije li tada koalicija rogova u vreći, čiji je pripadnik bio i šjor akademik Ivo Šlaus, imala većinu potrebnu za donošenje izglasavanje zakona kojim bi se ne mali broj vrlo bogatih, čija bogatstva ne samo da nisu poticala proizvodnju, već su stečena na sumnjivi i nezakoniti način, doveo s onu stranu brave, a nezakonito stečena imovina i bogatstva vratila onome kome pripadaju.

Nije li šjor akademik Ivo Šlaus trebao i morao na svakoj od 92 plenarne sjednice sabora nastupati s istom retorikom kojom je nakitio ovaj dnevnik, ili bar na ona svoja 31 nastupna govora u sabornici tražiti kaznenu odgovornost svih onih koji su izbornu pobjedu 2000. godine odnijeli upravo na obećanjima da će pohapsiti i pozatvarati sve one koji su se obogatili na sumnjiv i nepošten način, obogatili krađom i rasprodajom obiteljskog srebra, a to nisu učinili, jer su se poklopili ušima, posipali pepelom, uvukli u stražnjicu stranačkog vođe i čekali da im prođe 2 godine i jedan dan, pa da steknu saborsku mirovinu, zar ne šjor akademik.

Da uistinu šjor Ivo Šlaus nemamo više vremena gubiti na bilo što, pa tako ni na slušanje novih obećanja i floskula i uravnilovki kojima ste već jednom dokazali da nije rješenje jedno zlo zamijeniti drugim zlom, već zlu koje je locirano i znamo da rotira Markovim trgom, ne treba dati novu šansu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Poštovani gospodine Šlaus,

Poštovani gospodine Šlaus, ja sam samo mali, obični hrvatski šljaker, no pa ipak:

Što će se doista dogoditi na jesen?
jelenska
July 16th, 2009
Nema prekrajanja općina i gradova! Njih će MMF UKINUTI. Ukinuti će njihove proračune i Sabor mora pod žurno složiti regije. Neće nam MMF prekrajati državu i slušati vijećnike Mdruše Donje i njihove razloge da baš oni moraju postojati. O ne! On će krojiti lovu, plaće i tvrtke u smislu trošenja love izvan onog što donosi profit i onog što se troši izvan i jedino u svrhu stvaranja profita. To je jasno i jednostavno.
Daniel N, dragi prijatelju, sviđalo se nama ili ne, ali nije slučajno Jakovčić već odavna u EU, znaš li to? Odavna Istra ima tamo svoj ured. Isto je započeo ali mislim da nije do kraja završio Glavaš sa Slavonijom. Zar misliš da to ne postoji jer to nakakav "24 sata" JL ili VL nisu napisali?
Ljudi moji, pa mrdnite se malo iz tog "ruskog rinzola" koji vam svojom visinom onemogućava vidik po dubini i širini horizonta.
Što će se doista dogoditi na jesen?
jelenska
July 16th, 2009
Prvo, odmah, danas , večeras: Raspustiti sve općinske, gradske, i županijske skupštine (vijeća); - ukinuti ih; sve proračune objediniti u jedinstveni državni proračun; u istima ostaviti kao zaposlene SAMO pročelnike za financije, sva poduzeća i tvrtke tih istih raspuštenih odgovaraju i podliježu izričito ministru gospodarstva i predsjednici vlade; itd. itd...
vIJEĆNICI, ČLANOVI SKUPŠTINA, NAČELNICI, GRADONAČELNICI, ŽUPANI I PRATEĆA KAMARILA - CESTA! BEZ MILOSTI.
Sabor mora zasjedati neprestano. Zastupnici moraju imati pregled svoje izborne jedinice svakog trena i svake sekunde na zaslonu svog računala. Konačno, da i oni zarade plaću jer tako su i do sada trebali funkcionirati a ne igrati "dvorske igre" i zarađivati u fušu namještanjem zakona i pogodnosti lobiju koji ih je postavio i isfinancirao im kampanju.
Državni udar!!?? Neprovedivo po Zakonima i Ustavu?
Kaj got! Budete vidjeli da je to moguće kada nam dođe MMF gubernator!
Njemu se baš neće žuriti pa će ovaj postupak trajati duže od 24 sata.
Amen!
Što će se doista dogoditi na jesen?
jelenska
July 17th, 2009
Ispričavam se tebi draga Marija i Danielu N.; javno!
Reagirao sam burno i prilično nepromišljeno. Zašto? Zato jer mi je sve teže crtati neke detalje i rješenja. Nisam u stanju objašnjavati zašto nešto predlažem te oni koji ne poznaju sustav nisu tada baš ništa u stanju razumjeti. Mojom greškom!
Jasno je da Tonči zna što znači "neprestano zasjedanje Sabora"! Sama njegova struka i ogromno iskustvo mu to već objašnjava. Osim toga, ima "ono nešto" što je potrebno za politiku; političku "žicu"!
Prevedimo na način razmišljanja obične čovjeka, prosječna, koji nikada nije bio član ni Vlade ni Sabora, nije prošao kratku školu diplomacije a nije ni imao prilike u 8 dana 10 sati dnevno slušati predavanja svjetskih stručnjaka (plaćeni profesionalci) za način/e upravljanja složenim državnim aparatom (vrijedi za sve države). I tako nekoliko puta.
Sve sam to prošao još 2000. godine pa me zamara da i na stranicama bloga koji se zove POLLITIKA.com moram objašnjavati kao u dječjem vrtiću.
Znači ovako, krajnje pojednostavljeno: dužni smo >40 milijardi eura, moramo uzeti još 42 milijarde kuna kredita ako želimo "preživjeti" bez bankrota završetak obračunske i fiskalne godine.
Što radi Vlada: Ide na godišnji!!??,
a dosadašnji premijer podnio ostavku naprasno i bez obrazloženja. Slika prema svijetu - u RH izvršna vlast ne funkcionira!!
Znači, za vanjske promatrače oči se okreću parlamentu/Saboru ( Mesić se bavi "Nesvrstanima":):)). Stalnim zasjedanjem Sabora poručuje se svijetu i eventualnim davateljima kredita za pokriti "nedozvoljeni minus" da se RH nije raspala i da netko ipak radi i nadzire situaciju jer Vlada očito ne.
Eto, nisam u stanju jednostavnije to izgovoriti ali radi se o utisku kojeg odašiljemo svijetu;
ako već nismo napravili Vladu nacionalnog spasa (a trebali smo) onda barem zadržimo dignitet parlamenta i pokušajmo steći ozbiljnost pred EU bankom, Svjetskom bankom i MMF-om podizanjem Sabora na razinu "izvanrednog stanja." Pokažimo da smo svjesni svog stanja!
Meni je nepojmljivo da netko tko se želi ili zanima za politiku to ne razumije.
Oprosti Daniel N. što mi je "pukao film" baš kod tebe, ali eto..., takav sam. Nisam u stanju shvatiti da netko ne shvaća što znači ta gesta. Tvrdim ti iz osobnog iskustva i 20-godišnjeg staža u samom vrhu politike, od toga 4 u Vladi RH da jako dobro znam o čemu govorim.
I zašto to govorim.
Postoji još nešto što novinari nitko itko drugi nikada nije uspio «provaliti». Uvijek to ostaje u krugu samog vrha politike!
Radi se o slijedećem: Kada ste član Vlade dobivate na desetke poziva od konzulata, ambasada i "stalnih misija" u RH za razne domjenke, večere, druženja i slično a povodom nekakvih praznika i godišnjica tih istih država.
Tu prisustvuju i supruge, nekako se stvara «obiteljska atmosfera».
Eh, tu možete i naučite nešto što vas ni jedno sveučilište na svijetu nije u stanju naučiti.
Naučite kako funkcionira svijet i svjetska politika.
Naučite što je važno u kojoj situaciji reći, činiti ili kako se pojedini dijelovi državne uprave ili vlasti točno trebaju ponašati da bi vas svijet pravilno shvatio u točno određenom trenutku i određenom problemu u kojem ste se kao predstavnici vlasti neke države zatekli.
Ne vrijede nikakve izjave, PR, priopćenja Vlade, Sabora ili Pantovčaka. Nema blefiranja!
Tada, u izvanrednoj situaciji (a mi to upravo jesmo) svijet vas percipira i procjenjuje vašu ozbiljnost na temelju onoga što činite i kako i tko što RADI, ne što priča netko u vlasti.
Mi smo još očito pod utjecajem «izjava sa kongresa CKSKJ», u glavi nam još nije načinjen taj «klik» – priopćenje razlučiti od djela.
Ništa priča; poglavito kada je u pitanju lova, ogromna lova, njihova lova!
Svijet tako ne funkcionira! – priopćenja ovog ili onog segmenta vlasti, bla, bla, bla,.. = 0 bodova!
Mislite da je Kastav slučajno baš sada? Ne nije! Ni slučajno nije slučajno jer nije @jelenska izmislio pravila – pravila se znaju već odavna!
I svi političari iz 1. lige ih znaju.
Trebali bi ih znati i oni koji se žele baviti politikom, pa makar i amaterski i «blogovski».
Eto, zato sam puko "ko kokica", gardistički rečeno!
Ispričavam se još jednom.
Tko bi pucao u Sanadera?
jelenska
March 31st, 2009
Znam kako je i tko danas ostao u HDZ-u, barem što se tiče prve linije.
No, i JBT je imao istu ili sličnu organizaciju pa je ipak doživio neka iznenađenja, zar ne?
Čudan je ovo narod, a kako se približava trenutak javnog obznanjivanja bankrota ove države ne bih se čudio da netko unutar HDZ-a "uzima zalet" pa i ovako sitnim marifetlucima za početak.
Unutarstranačke dvorske igre su napetije i najnepredvidljivije od najnapetijih romana tete Agate.
Bahat je do neba, ali nikako si nisam u stanju pojasniti da je mogao si dozvoliti ovako glupi gaf.
Ako je stvarno toliko bahat...., e pa onda smo nahebali ko žuti! Nikakve koristi od njega, a dolaze "gladne godine" gdje će trebati puno znanja i pameti a najmanje bahatosti i umišljenosti.

Poštovani gospodine Šlaus, nikako se ne slažem sa ovim: Naravno, da se Vlada stručnjaka mora sastojati i iz osoba koje su sada članovi političkih stranaka, ali svi oni moraju imenovanjem u tu Vladu napustiti svoju političku stranku i obvezati se da joj se neće priključiti godinu dana nakon isteka svog mandata.
Upravo obrnuto – ni jedan iz ni jedne stranke!

Tko je glasao

Kriza koja nas potresa

Kriza koja nas potresa je ekonomska, ali i moralna. Nadilaženje krize traži ideje, nove ideje, traži misliti i djelovati temeljeno na ljubavi za svoju domovinu i svoje sugrađane. Kriza na grčkom i na kineskom jeziku sadrži pojam promjene. Tvrdoglavo sprečavati promjene je nemoralno!

Prilika cini lopova, kaze jedna stara poslovica.Gomila voli zatvarati oci pred istinom i gomila je prije svega kriva sto je tu priliku dala jednima te istima vise puta glasanjem.Treba se zaista upitati gdje je sad SAD koji je prije 70 godina rijesio pitanje Al Caponea ispitivanjem poreznih prihoda i usporedjivanjem sa imovinom.
Ovdje je vecina sa bicikala i rdjavih ficeka uletjela u velike businesse uz politicke sponzore.Svi to znaju i svi se prave ludi.Cemu bi glasaci dakle zasluzili nesto bolje?
Doslo je vrijeme u kojem ce oni koji neodgovorno glasaju konacno i snositi posljedice vlastitog pravljenja glupim i dugotrajno mucno stezanje remena.
Osnovni problem ovdje nije nedostatak novca niti glupavi tecaj kune koji prozirno pogoduje uvoznicima, a sve druge gusi, nego generalno urodjena neodgovornost.
Osim toga ovdje je politika na nivou industrijske revolucije u Engleskoj.Postoji lijeva i desna opcija.Pojedinac koji je oduvijek izumljavao, nosio napredak, je crna ovca.
Ostatak gleda Big Brother, slusa urlanje narodnjaka, a cita uglavnom traceve i divi se shamanima i karizmaticima kao u srednjem vijeku....Ovdje su knjiznice prazne, a pamet se slijeva sa web pamfleta kojekakvih opskurnih teoreticara zavjera koji mlate pare podilazeci nesposobnjakovicima i ljenivcima u njihovom tjesenju da su "uvijek krivi drugi".
Osim toga mi smo Mediteranci a najmanje Europljani.Nismo sami u tome.Italija ima mafijasa za predsjednika, Francuzi su ljencuge kakve svijet nije vidio, te usput i oportunisti, dok o Grcima i Spanjolcima ne treba ni razmisljati.Nivo lijenosti u Portugalu je nenadmasiv i groteskan.Govorim jasno u vecinskom smislu a cast iznimkama!
Zato mi smeta da ne mozemo dostici ni te juznjacke pikzibnere...
Sigurno nemate pojma ali nedaleko mene je jedna ozbiljna zagrebacka gimanzija.U par razgovora sa tim mladima se iskristaliziralo slijedece:
1. ni u ludilu im ne pada na pamet zivjeti od placica ako ostanu ovdje, a makijavelizam im je jedina opcija
2. ako nisu za to, a mogu unovciti neko znanje, ne vide se unutar granice
Ako ti klinci iz solidne skole vide sebe ili u mutnim vodama ili emigraciji, sto misle i namjeravaju neki iz manje razvikanih skola?!

Tko je glasao

Nemamo više vremena! Ne

Nemamo više vremena! Ne možemo čekati, jer naša domovina propada. Nije ispravno zavaravati se tvrdnjama da su izbori skupi, jer ovo je još puno skuplje. Nema vremena da zastupnicima ovog saziva Sabora isteknu dvije godine i jedan dan?

Smiješno!
A što ti misliš da bi se dogodilo s novim izborima? Što misliš da bi ti neki koji bi došli na vlast imali čarobni štapić? Što misliš da oni nisu isti ovakvi? Misliš zbilja da je jedan Čačić imalo drukčiji od bilo koga iz sadašnje vlasti?! Pa da je taj čovjek imao poduzetničkih ideja kad je u pitanju vođenje države, bio bi to učinio za vrijeme vladavine Velike koalicije! Zašto misliš da bi sad mogao učiniti bolje nego onda? Misliš da je narastao? Niti jedna stanka u Hrvatskoj od prošlih izbora do sada nije promijenila nikoga u stranačkom vrhu i nema razloga ponavljati izbore! Ništa se ne bi promijenilo, a novac za izbore bi se potrošio. A novaca ionako nema.

My Soul

Tko je glasao

S obzirom da nisi bilo ko,

S obzirom da nisi bilo ko, udarit cu otvoreno bez da razmatram ogranicenja tvojih kognitivnih sposobnosti.

1. Vlada strucnjaka. Klasicna floskula. Tko je pobogu strucan da o etici sudi? To je pitanje svjetonazora i vizije, ne strucnosti. To je pitanje definiranja politicke opcije, s obzirom da opceprihvaceni meriti tu ne postoje.

2. Nisi se dotakao jednog od temelja opce drustvene propasti. Pitanja nefunkcioniranja pravne drzave, otimacine koja je nezrelu demokraciju kostalo vise nego sto si iti jedna zajednica to moze dozvoliti na temelju opravdanja "nismo znali", s obzirom da je ulog BUDUCNOST, ne trenutno stanje.

Dakle. Ajmo biti malo otvoreniji, ajmo biti malo iskreniji. Ajmo uvesti institut CUVANJA opceg dobra i njime krstiti sve dosadasnje radnje koje su baratale temeljnim nacionalnim resursima. Ajmo konstituirati konacno politicku zajednicu na temelju JAVNE POLITIKE, oformiti nove institucije koje ce moci pridobiti legitimitet (ove su opce kompromitirane), te prebaciti Hrvatsku u sto bi Frederik rekao, Drugu Republiku, te nagraditi dobre CUVARE opceg dobra pravednim udjelima, a one lose pravedno (uzeti i obzir opceg politickog trenutka) sankcionirati bez suvisnog zatvaranja i kaznjavanja koje opcenito drzavnoj zajednici nisu u interesu, vec se svode na suvisni revansizam.

Dakle.

Nisi se dotakao sustine politicke propasti Hrvatske, sustine koja je utemeljena na detalju da je JAVNI POLITICKI PROCES jos uvijek nepoznanica, te samim time i sama demokracija, floskula. Ajmo poraditi na rjesavanju uzroka, umjesto da se nekim rebalansima drzimo broda koji ce prije ili poslje sigurno potonuti.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale dobro elaborirano. Eto

Gale dobro elaborirano.
Eto zašto sam ja protiv Vlade stručnjaka.
Mora postojati POLITIČKA odgovornost.
Bez nje mi smo niko i ništa.
Eto molio bih da mi neko napomene u kojoj je zemlji oformljena Vlada stručnjaka a da je ona i uspjela u svojim namjerama.
Mislim da je bilo pokušaja ali samo bezuspješnih.
Od jednog akademika sam se nadao puno boljem elaboriranju svih problema u Hrvatskoj.
Vjerojatno nam je zato akademska zajednica tamo di i je.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin nažalost mrakovo

@grdilin nažalost mrakovo "rekonfiguriranje sustava ocjenjivanja" i meni nepoznato ograničenje "kvote broja ocjena po danu" mi onemogućava dati glas za.

Po pitanju vlade stručnjaka problem je u tome što svi ti stručnjaci prije ili kasnije postanu stranački slugani, jer prevelike su poslastice koje nudi pripadnost nekoj stranci da bi se ostalo vjeran struci. Upravo najbolji primjer tome i jesu akademici koji se kao što nas praksa uči, priklanjaju onoj politici koja im nudi lipu više, a ne etici i moralu koji bi im morao biti prioritet.

Ono narodno da "para vrti gdje burgija neće", očigledno ima univerzalnu primjenu u svim slojevima društva.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljica, ponavljam, što

@kukljica, ponavljam, što sam rekao i ŠlausuUpravo obrnuto – ni jedan iz ni jedne stranke!
Ne postoje nikakvi stranački "stručnjaci"! Ja to najbolje znam! Postoje stručni i stvarno ljudi od znanja i struke u strankama ali oni uvijek i samo uvijek slušaju stranačkog "poglavnika" e da bi zadržali njegovu naklonost i time osigurali ulazak u Sabor, Vladu, neko ministarstvo, ravnatelja neke državne ustanove ili npr. JANAF-a (samo da znate kakv je "lumen" Ante Markov:):) - pogledaj mu plaću!!??; ili recimo Mravak i ovaj zločin sa HEP-om...; ili HŽ, ili HŠ, ili .... vodoprivreda npr.

Ljudi, od toga ništa!
Od izbora također - ništa! Uzaludno gubljenje vremena.

Samo IMPERATIVNI UVJETI sa 100.000 na Trgu bana Josipa Jelačića - ZG i rok od 24 sati za postavljene uvjete; + u svakom gradu određen broj ljudi na glavni trgovima i svi na linku!
Revolucija? Ni slučajno; spašavanje države od totalnog kaosa kada se ljudi počnu "nekako s jeseni" samoorganizirati i valjati ulicama!
To će biti kaos, ako se ništa organizirano ne učini!
Zaboravite sindikate!
Zato, okupimo se - organizirano, - i sa 5 osnovnih zahtjeva!

Izvanredni izbori? A koga bi to mi sada mogli birati? Poziciju - ponovo; opziciju koja je jednaka kao i pozicija ili još i gora?

Pa njima svima treba dati "vritnjak" I konačno stvoriti NARODNU VLADU!
Tko će je izabrati? Ako se na skupovima istog dana u isto vrijeme sakupi ISTI broj ljudi koji je glasovao na zadnjim izborima (- dijaspora:):)) - imamo legitimitet! Nije po Ustavu? Nije po Zakonu?

A tko se to molim Vas u ovoj zemlji ponaša po Ustavu i Zakonu? Vlada? Sabor? Mesić?

Narode, ne dozvolite da Vas jebu u zdrav mozak lopine, kradljivci, tati, poltroni, kukavice, ubojice, mafija i "presvučeni" boljševici i fašisti/nacisti sa "demokratskim" floskulama i procedurama! Po tom receptu ste i ostali bez igdje ičega!
Da, dobro ste pročitali! Točno Ti vam kroje doručak, ručak i večeru!
Sad dolazi vrijeme da kusaju što su skuhali! I moraju progutati do zadnje žličice!
Bez milosti..., e da bi mi bili zdravi - oni to moraju progutati!
Amen!

Tko je glasao

@jelenska, slažem se s

@jelenska, slažem se s tobom i tvom sam komentaru dao plus, što ću učiniti i ovdje čim mi mrakov sistem ocjenjivanja to dopusti.

Mislim da si potpuno u pravu da je stručnjak samo onaj tko je samostalan i neovisan, što stranački "stručnjaci", kao šti i sam naziv govori nisu.!

Isto tako je točno da možemo zaboraviti na sve one gafere i lešinare koji će u uvjerenju da je došlo njihovih pet minuta nahrupiti na zobnice s kojih bi protjerali svoje predhodnike, zaboraviti na sindikate, na udruge, na opziciju koja je kako kažeš; jednaka kao i pozicija ili još i gora.

Da, nažalost istomišljeniče i iskusni kolega jelenska moram se složiti da je glede činjenice da su zakazali sindikati, zakazale udrugi, a opozicija nije nikada ni funkcionirala kao takva, već bila ures i sama sebi svrha, ostala je najgora, najnesigurnija i nanopasnija opcija; IZLAZAK NA ULICE, ALI KAO I NA OVOGODIŠNJOJ PRVOSVIBANJSKOJ PROSLAVI NE DOZVOLITI DA VODSTVO I MIKRAFONE PREUZMU ONI KOJI SU NAS U OVO UVALILI.

Naravno i za ovaj komentar ću kao i za niz predhodnih dobiti minus, jer sam napisao ono što mislim i jer ne prihvaćam mrakove flastere i žute trake na rukavu, ne prihvaćam da me mrak, ucjenjuje i da mi bilo tko pa tako ni mrak diktira stil i način pisanja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Kukljica svaka čast na

Kukljica svaka čast na gornje upisanom komentaru.
Vidi se da imate odličnu memoriju, a i iskustvo s stručnjacima koji se pojaviše u politici.
Eto, mene bi više interesiralo da je gosp. Šlaus napisao nešto o HAZU od njenog postojanja do danas.

Evo nekoliko pitanja koja bih mu postavio:

1.Funkcioniranje HAZU
2.Financiranje i i raspodjela sredstava u HAZU
3.Primanje novih članova u HAZU
4.Utjecaj politike i interesnih lobija za primanje članova u HAZU(ovo posebno elaborirat), te utjecaj politike na sam rad članova
5.Načini djelovanja Hazu u društvu
6.Unutarnja organizacija HAZU od vrha do dna, itd,itd

Mišljenja sam da bi odgovori na ova pitanja bila vrlo interesantna, pogotovo nama sitnozubanima.

Kukljica jesi li primjetio kako baš oni počinju iskakat iz pašteta ( ovo je baza onog plavookog) u kriznim vremenima?
Dok im je dobro nidi ih nema.
Čim špina se počne zatvarat eto ih odma s svojim prijedlozima.

Pozdrav,

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin, pitanje svih

@grdilin, pitanje svih pitanja za šjor Ivu Šlausa je zašto se nije priključio nama koje je 2000. godine okupio pokojni Ivan Supek i Don Ivan Grubišić, a među nama je bilo i drugih akademika, neovisnih politikom neokaljanih ekonomskih stručnjaka i intelektualaca koji su bili spremni boriti se protiv partiokracije.

No za razliku od nas, šjor Ive Šlaus se je kao i niz drugi konvertiti odlučio igrati na sigurno i zauzeti busiju na listi Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske socijalno-liberalne stranke Hrvatske, jer mu je ta lista osigurala upad u štalu s bogatom zobnicom.

Listi Socijaldemokratske partije Hrvatske i Hrvatske socijalno-liberalne stranke Hrvatske, je ista ona lista na kojoj je bila i sadašnje podpredsjednica vlade i politička sponzoruša Đurđica Adlešič, koje mi je u doba Tuđmanove strahovlade i progona režimskih kritičara ushićeno stiskala ruku i divila se mojoj hrabrosti, a Đurđica je već tada bila saborska zastupnica s imunitetom, koji joj je garantirao de se neće kao ja morati potucati po informativnim razgovorima i sudovima.

Zašto se tada šjor akademik nije borio da Hrvatska dobije Vladu stručnjaka, Vladu koja nebi imala političkog tereta i nebi imala političkih obaveza, i što je najbitnije bila bez putra na glavi i otisaka prstiju u bilo kakvoj pljački, lopovluku i političkom kupleraju.

Šjor akademik Ivo Šlaus i Redakcija s pravom tvrde da su privilegije, nerad, korupcija, siva ekonomija i kriminal zatrovali su RH, ali nisu li to djeca Franje Tuđmana, Ive Sanadera i sljedbe s akademicima, Ivice Račana, Mate Arlovića, Zorana Milanovića i sljedbe s akademicima, Vesne i Radimira Pusić/Čačić, Dragutina Lesara i sljedbe i aparatčika, Dražena Budiše, Đurđice Adlešć, masnog Čehoka, Ive Banca i njihove sljedbe i aparatčika, Josipa Friščića, imenjaka mu Pankretića s očima i izgledom pijanaca iz zagorskih klijeti, kao i Jakovčića i Kajina, vječitih verglaša na vodenici koja melje samo njihov interes.

Pa šjor akademik Ivo Šlaus i Redakcija dajte nam pojasnite, kako će to djeca tako loših roditelja, a tu djecu već 19 godina vidimo što rade i za čega su sposobni. To su djeca mita, kriminala i korupcije, koja su 19 godina srce u duša političkog i elitističkog etablišmenta koji 19 godina čini strašne pogreške koje su nas i dovele do ove krize, a sada šjor akademik Ivo Šlaus i Redakcija nem tvrde da će nas ta ista djeca i možda neki drugi novorpidošli elementi izvući iz krize i vratiti "pravo bogatstvo – ljudi – koji su poniženi i osiromašeni", a čega se pljačkaši sjete samo onda kada traže mandat za novu pljačku!

Bilo bi dobro da se šjor Ivo Šlaus i Redakcija pojave ovdje na diskusiji, a ne napišu dnevnik i pokriju ušima, čine upravo ono što čine u kokošinjcima na Markovom trgu onom pod nazivom sabor, ili onome iz kojeg su pod nazivom hrvatska vlada odsjedili 4 godine i bavili se sami sa sobom.

Ajmo Ivo Šlaus i Redakcija, pa vi ste uhodani tim, premazani svim mastima, s putrom na glavi rukama do ramena u prljavštinama politike, a mi ovdje hebeni blogeri, pa nije vrag da vam su vam i pamet i muda otišli kuda i država!?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Problem je u tome što narod

Problem je u tome što narod ne želi ništa mijenjati. Da bi ti mogao nešto promijeniti, trebao bi promijeniti narod. Drukčije jednostavno ne ide.

My Soul

Tko je glasao

@My Soul, pa upravo zato

@My Soul, pa upravo zato što je HDZ omogućio da na dan izbora "mijenjamo narod" i uvozimo ga pred glasačke kutije, lopovi i kriminalci sjede u državnom vrhu.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Gledajući s ove distance,

Gledajući s ove distance, malo bi se što imalo prigovoriti tvojoj opservaciji akademika u politici i oko nje. Slažem se i s time da je doprinos HAZU razvoju Hrvatske minoran, ili barem meni neprimjetan.

Međutim, ne treba suditi preoštro svima u vrijeme prelaza iz devedesetih. Mnogi su tada zgroženi učincima Tuđmanove vladavine očekivali pozitivne promjene i malo je tko vjerovao da možemo pasti niže, kako na gospodarskom tako i na političkom planu.

Račanova ekipa i ekipa okupljena oko don Grubišića su bile alternativa koju se zbog gore navedenog nije ni prosuđivalo na način kako ti sada činiš, jer se pretpostavljalo da će bilo što drugo biti bolje. Sigurno je da su se neki od akademika opredjeljivali za jednu od te dvije opcije vodeći se upravo time da, kako god okreneš, će biti bolja od prethodne. Utoliko se mogu složiti s njihovim izborom, bez obzira kojoj opciji, osim Tuđmanove, se priklonili.

Mnogi su tada povjerenje poklonili Račanu i onima oko njega samo zbog toga što je sankcioniranje pretvorbe i kažnjavanje pretvorbenih kriminalaca bilo u prvome planu. Nažalost, to je jedino područje u kojem nisu napravili praktično nikakav pozitivni pomak. Zbog čega, može se diskutirati drugom prilikom.

Međutim, ista situacija nije bila nakon dolaska Sanaderove klike. Vrlo brzo je građanima postalo jasno kamo vodi populistička politika i ekspanzija hapanja. Akademicima je to moralo biti odmah, čak sam uvjeren da jest ali se nisu oglašavali niti išta činili, ili barem javnosti nije bilo poznato.

Sada smo opet na prekretnici i više je nego poželjno, čak nužno, da neka ekipa poradi na promjeni društvenih odnosa i gospodarskoj osnovi Hrvatske. Koja će to biti, manje je važno i sigurno je da neki od akademika mogu pomoći. Od njih će ovisiti hoće li i kako. Ako i ovaj puta zakažu, tad HAZU neće biti za drugo nego da se raspusti jer imati akademiju radi akademije i samo zato da bi se neki kitili titulama, najmanje nam je potrebno. Tad će najveća pomoć biti da ih nema pa neka budu udruga građana koja će se financirati kao sve druge.

Dakle, dajmo im još jednu priliku, ima među njima i različitih promišljanja, nisu valjda svi politikanti, ali s jasno izraženim očekivanjima i unaprijed poznatim posljedicama ako zakažu.

Spominješ Supekovu i Grubišićevu ekipu, u koju svrstavaš i sebe, pa se pitam što ta ekipa radi sada. Zašto je nema? Zašto ne izlazi s alternativom? Ta nije valjda kako smatra da još ima vremena i da nije vrijeme otkriti sve karte?

Ja mislim da vremena nema i da nije vrijeme za bilo kakve kalkulacije i traženje najboljeg tajminga. Ako se s izlaskom u javnost čeka do pred izbore, kao što je to do sada bio slučaj, niti jedna ekipa neće imati šanse u srazu sa stranačkim listama.

Mislim da ovaj puta građani nikome neće davati povjerenje na kredit pa bi i tvojoj ekipi bilo pametno da stvori neki depozit. Prije izbora. Pisanje po raznim blogovima i ovdje, neće biti dostatno.

B-52

Tko je glasao

Grdilin, pa mi smo i ovako,

Grdilin, pa mi smo i ovako, s političkom vladom nitko i ništa? ne razumijem zašto držiš da vlada sastavljena od pravih experata ne bi bila ok? a, naravno da se podrazumijeva odgovornost...isto tako, naravno da bi sigurno bio i pokoji stranački čovjek (evo, npr. dr. Ljubo je SDP), itd.

Herr Šlaus je sve to dobro i fino, uljuđeno, kako se i pristoji učenim ljudima, sročio. Nije da je to nešto što mi ne bi smo znali....ali, dobro je rezimirati i uokviriti. Računam da dr. Šlaus zna da se pollitika.com čita sve više i na relevantnim mjestima.....pa je možebitno htio odaslati neku poruku i NJIMA?

CC

Tko je glasao

C.C., nije problem u

C.C., nije problem u ministrima politicarima. Pa, naravno da ministar mora biti i je politicar. I Strucnjak na mjestu ministra postaje politicar. Bit je tko tog ministra savjetuje. Svi hrvatski ministri zdravstva do sada su bili kao nekakvi strucnjaci. I ovaj sada. Pa, je li to pomoglo hrvatskom zdravstvu? Isto je s npr. skolstvom ili pravosudjem. A, i bas me zanima kako bi uopce dosli do te vlade eksperata? Izborima? Dakle, na izborima bi sudjelovale stranke s nekakvim programima, a onda bi MORALE u parlamentu izglasati vladu 'strucnjaka'. Ili bez izbora? Tko bi odlucio koji 'strucnjaci' ulaze u vladu, a koji ne? Komu bi ti 'strucnjaci' bili odgovorni? Ta vlada eksperata je samo jedna populisticka fraza i prazna floskula koja se uvijek uvede u opticaj kad elita ne zna kako dalje i vrlo rado bi prenijela izvrsnu odgovornost na nekog drugog.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci