Tagovi

Negativna selekcija – najve?i problem hrvatskog društva

Negativno selektirani ljudi na funkcijama koje im ne pripadaju bave se sami sobom i usmjereni su u rad na daljnjim negativnim selekcijma, jer je i njihov klju? (šifra) za odabir bio takav, te oni prepoznaju taj klju? kao jedino mjerilo funkcioniranja hrvatskog društva. Što iz razloga za opravdanjem samog klju?a svog odabira na funkciju, poziciju, radno mjesto, što iz straha od kompetitivnijih ljudi na pozicijama bliskih njima, a što iz teorije o o?uvanju društva u svojim rukama. Razloga ima i više, ali ovo su najosnovniji, ne?emo ulaziti u teorije zavjere, jer bismo onda i samu teoriju mogli razviti u beskona?nu pri?u. Negativno selektirani ljudi nisu kvalificirani za obavljanje poslova koje bi trebali obavljati ljudi na takvim funkcijama, oni te poslove ne znaju raditi i ne rade ih, a kad ih rade, ne rade ih dobro.

Koliko ja mogu zaklju?iti, po?etak negativne selekcije u RH po?inje možda tamo negdje 1989. godine, kada je Franjo Tu?man, najblaže re?eno, trilerskim metodama, postao Predsjednik HDZ-a. Taj sam trenutak posebno nazna?io, jer je tada bila neovisna prigoda odabrati put rada, poštenja, pravednosti i pravne države. Povijest negativne selekcije u Hrvatskoj, seže i daleko dalje, ali ono što je od našeg interesa, je negativna selekcija od kada 'imamo' državu i malo ranije, dok su trajale pripreme za 'imanje' države.

Demokratske promjene i demokracija u RH, uop?e do dan danas nisu donijele demokraciju. Metode koje se koriste za dolazak na vlast i ostanak na vlasti i sami karakteri i povijest ljudi u najvišim strukturama vlasti, svakako ukazuju na to da se ne radi o demokratskoj državi, niti da možemo re?i da imamo državu. Nemamo državu.

Svi nelogi?ni i štetni potezi vlada RH, sve nezakonite odluke sudova RH, sva nelegalna poslovanja javnih poduze?a RH govore o tome da nemamo državu. Svaki teži položaj u bilo kojoj našoj sferi života koji može biti i lakši, ali nije, govori o tome da nemamo državu.

Obnašatelji vlasti u RH do dan danas nisu uspjeli RH izvesti na put demokracije, vladavine prava, pravednosti, poštenja, rada, stvaranja novih vrijednosti i op?eg blagostanja. Zašto? Da li ?uvaju svoje nezaslužene položaje? Najvjerojatnije da, ako se stvarno ne radi o zavjeri (o takvoj teoriji ne?emo raspravljati) koja je dijelom i 'naša', jer i 'naši' sudjeluju u toj zavjeri onda u vrlo velikom omjeru. Najjednostavniji naš zaklju?ak može biti: Nisu u duhu razvoja prema zapadnoj demokraciji iz razloga ?uvanja svojih nezasluženih pozicija i nezasluženih pogodnosti koje uživaju u hrvatskom društvu, a na ra?un svih gra?ana RH.

Postoji li politi?ar ili politi?ka stranka ili smjer koji može osigurati hrvatskoj po?etak puta ka pravnoj državi, pravednoj državi, demokraciji, životnom poštenju, van svih tih prljavih igri i stradavanja nevinih, a unapre?ivanju nezaslužnih? Ovdje se ne radi o suprotstavljenim politi?kim ideologijama ili strujama ili strankama. Radi se o sukobu kriminalaca i poštenih ljudi.

?esto pogled na situaciju daje izokrenute poglede na pojedince ili na doga?aje, jer prljave igre podrazumijevaju kriminaliziranje protivnika od vlasti. Primjera ima veliki broj, javnih i onih za koje se ne zna, ili onih koji sve u tišini trpe. Osnovna je podjela na kriminalce i poštene ljude. Ne po kaznenoj evidenciji. Svjedoci smo u svakodnevnom životu primijetiti kriminalce(po djelima) koji za državu nisu kriminalci ili poštene ljude koji su za državu kriminalci(po djelima koja nisu po?inili). Tu se društvo i država stubokom razlikuju u poimanjima, samo je ta razlika što država ima mo? kriminalizirati pojedinca ili pojedince i grupacije. Na taj na?in se stvara negativna selekcija u društvu op?enito i dolazi do dodatnih posljedica koje za rezultat imaju ubijanje svake inicijative, volje ili djelovanja za promjenom, prihva?anjem izokrenutih vrijednosti i daljnjih odgoja mla?ih generacija u fatalisti?kom i defetisti?kom duhu.

Sama analiza mogu?ih rješenja daje zaklju?ke težine i povijesnog zna?aja trenutka op?e društvene spoznaje i prihva?anja zaklju?ka – „Mislili smo da imamo državu, ali još je nemamo.“ Takav zaklju?ak svakako vodi ka bitki, bitki za pravnu državu. U tom sukobu, neprijatelji poštenih ljudi iz svih sfera hrvatskog društva su kriminalci iz svih sfera hrvatskog društva. Sukob društva i kriminalnih vlasti je neminovan za neutraliziranje djelovanja negativnih selekcija i dobivanje vlasti dobre vjere.

Onemogu?ivanje negativne selekcije i posljedica negativnih selekcija nam garantira zajedništvo naroda, razvojni uzlet i dobar osje?aj u društvu. Garantira nam modernu, pravnu i dobro ure?enu državu, važan faktor na me?unarodnom planu i osigurava nas od mogu?ih budu?ih kriminalnih djelovanja u našim strukturama vlasti i u društvu.

Posljednja preostala demokratska to?ka s potporom društva je Predsjednik Republike, te ovim putem apeliram na njega da se samostalno i odmah prihvati posla iz svog predizbornog obe?anja (pravna država i PravDA). Instrumenti su u njegovim rukama, svaka odgoda ?e se u budu?nosti mo?i protuma?iti na njegovu štetu, te ga svrstati u sadašnju 'elitu'.

Dobivanje ili održavanje na vlasti ucjenama, lažima, izbornim prijevarama ili sli?nim, po nekog pojedinca i s težim posljedicama, je neprihvatljivo za moderno demokratsko društvo koje želimo postati.

Posljedice negativne selekcije su pogubne za ovo društvo i nama slijedi put nestanka slobodnog naroda, protresanja glave i otpora kroz istinski demokratske institucije vlasti, ili „kad pesa po?ne stvarno smetati ?avel v riti“ – ustajanja. Ponavljam apel na Predsjednika Republike.

Želim svima sretan Dan rada i da slijede?i proslavimo ponosnije, s više rada kroz godinu i ve?om ukupnom vrijednoš?u našeg rada.

Komentari

Malo si zabrijao u svom

Malo si zabrijao u svom postu, iako je načelno točno ono što si napisao.
Negativna selekcija je matrica na kojoj počiva ovo, plemensko ili rodovsko društvo, kako hoćeš. Prijatelji, rodbina, susjedi i sl., koje treba namiriti, pa ih se postavlja na kojekakve rukovodeće funkcije (čak i u privatnom sektoru!) i na enormne plaće i kojekakve bonuse. Slažem se da je to rak rana hrvatskoga društva, puno gori i teži problem od same korupcije. Ali, mislim da se to ovdje neće promijenti još bar sto godina (ako i tad!) jer je takav mentalni sklop ljudi ovdje. Svi imaju nekog rođaka, prijatelja ili susjeda kojeg treba zbrinuti, zar ne? Ljudi ovdje jednostavno ni ne znaju drukčije funkcionirati. Mnogi su to davno shvatili, pa su otišli u neke druge zemlje, u kojima nepotizam i negativna selekcija ipak nisu toliko izraženi (iako ih ima i tamo). Možda je to rješenje za sve nas.

Tko je glasao

Hvala Humbert. Dobro si

Hvala Humbert.

Dobro si obrazložio svoje stajalište. Hvala ti. Istinski doprinos na ovu temu.

Nisam za rješenje - "Napuštanje bojnog polja." - pa da ovdje zemlja ostane lošijima (bez obzira na predviđanja 100 god ili slično).

Najviše se može učiniti odavde, neko rješenje za individualca koji nema ovdje nigdje "prolaza", a kvalitetan je, vjerojatno je inozemstvo i rad za pristojnu plaću, ali sam utjecaj na događaje ovdje se može ostvariti jedino kroz djelovanje odavde i ovdje. To je moje mišljenje, temeljim ga na nekim provjerenim iskustvima.

Buozzi.

Tko je glasao

Samo kvalitetna lustracija

Samo kvalitetna lustracija će postaviti temelje pozitivne selekcije!

Tko je glasao

Rush, tvoj odgovor s

Rush, tvoj odgovor s ponuđenim jednim od mogućih rješenja te kandidira za kavu.

Zašto do sada nije provedena? Ima li ju smisla uopće sada raditi, nakon toliko vremena? U kojim razmjerima ju provesti? Kako ju provesti? Tko će ju provesti? Tko će inicirati njezino izvedivo provođenje? Koje su koristi za RH njezinim provođenjem? Koji su nedostaci njezinog provođenja? Iskustva u drugim zemljama? Plan? Nadzor?

Možda se glas zagovaratelja lustracije preslabo čuje? Možda zagovaratelji lustracije nisu dali dovoljno dobre odgovore na gorenavedena pitanja i šire?

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

Buozzi, na sva tvoja pitanja

Buozzi, na sva tvoja pitanja postoje kvalitetni odgovori koje su potvrđeni u praksi bivših komunističkih zemalja istočne Europe.
Problem RH je u tome što još uvijek sve poluge vlasti drže UDBA i KOS!

Tko je glasao

Rush, hvala na tvojem

Rush, hvala na tvojem doprinosu raspravi.

Dalje u idućim dnevnicima, očekujem tvoje doprinose i dalje.

Tko je glasao

Koliko ja mogu zaključiti,

Koliko ja mogu zaključiti, početak negativne selekcije u RH počinje možda tamo negdje 1989. godine, kada je Franjo Tuđman, najblaže rečeno, trilerskim metodama, postao Predsjednik HDZ-a.

Sa svime rečenim dovde sam uglavnom suglasan, ali brate mili dao si jasno do znanja iz kojeg roga duvaš, tako mogu samo žalosno konstatirati da je pollitika bogatija za još jednog junoša, neki bi rekli jalnuša.

Do 1989. u SRH i vasceloj Jugonostalgiji cvetale su ruže i tekao med i mlijeko jer su ih vodili probrani kadrovi. SIC!!! SIC!!! SIC!!!

Izvinjavam se ostalim kolegama koji su prihvatili ovu jalovu raspravu, ali ja bih puka da ovo nisam reka!

Tko je glasao

Krrrrekani, hvala ti na

Krrrrekani,

hvala ti na iznošenju svog stava, međutim ja tu ne vidim nikakav stav uopće. To je vjerojatno radi toga jer si stao čitati na rečenici koju citiraš. Da si čitao prije ili poslije rečenice koje si se uhvatio, svakako bi shvatio da nema „roga u koji ja pušem“, osim pravne, pravedne, zasnovane na poštenju, radu i inicijativi, Republike Hrvatske. I to pišem u najboljoj vjeri, ne prema pojedinoj trenutnoj političkoj opciji, već prema građanskoj budućnosti i budućnosti Republike Hrvatske. 100 jednih, drugih ili trećih me više ne može prevariti niti zaustaviti nasiljima nadamnom ili mojim bližnjima. Ja sam rekao STOP. STOP kreaturama. STOP onima koji misle da znaju što je bolje za mene ili moj narod. Nisu se izkazali do sada, nemam razloga vjerovati da će u budućnosti to i promijeniti.

Do tog shvaćanja sam došao kroz svoj život i iskustva i kroz pogled na život i iskustva svojih bližnjih. Od ovog društva, građana i vlasti sam dobio dovoljno informacija da dođem do takvog zaključka.

Jel' tebi kao deklariranom desničaru (domoljubu iznad svega, ponajviše osobnih interesa), nije čudna političko-gospodarsko-socijalno-moralna pozicija Republike Hrvatske, odnosno niski stupanj razvijenosti Republike Hrvatske u političko-gospodarsko-socijalno-moralnom i drugim smislovima, a na takvoj srednjeeuropskoj poziciji, koja je, usput budi rečeno, predivna? Ti misliš da ja nisam domoljub i da nisam kao doma u Splitu, Zadru, preko Karlobaga, Senja, sjeverozapada, na istok, u Osijeku ili čak i istočnije, a ne živim tamo? Zar misliš da se ne osjećam dobro u Lori (nju posebno ističem radi same ljepote) ili nekoj drugoj vojarni OS?

Meni je vrlo čudna ta pozicija Republike Hrvatske? Većinu svojih misli, usmjeravam u razmišljanja o boljitku Republike Hrvatske. Ako je Hrvatska lošije, i ja sam lošije. Čudna mi je ta „rupa“ na svim europskim kartama, da li financijskim, razvojnim, pravnim ili sličnim, „rupa“ koja je, uz BiH, jedina „rupa“ koju ja vidim na europskim kartama. „Rupa“ na kartama znači zemlja koju svekoliki pozitivan razvoj zaobilazi, odnosno, gdje vidim da nismo integrirani u razvojne procese.

Dalje, to je moje mišljenje, pokušavam što šire odgovoriti sebi, a od kad objavljujem tu, i drugima, na pitanja koja me muče, a za koja mislim da su od interesa kvalificirane javnosti i šire. Za to nisam plaćen ni od koga. Pisao sam i inače, ali sam napisano dijelio isključivo sa ljudima koje poznajem. Za daljnja pisanja me svakako motivira to, što sam do sada mogao povezati 2 i 2 i predvidjeti rezultat.

Sada, ti bi puka' da nisi tu nešto reka'. Jel' takav osjećaj u tebi i kada vidiš da je neka odluka neke vlasti protivna zdravog razuma građanina ili po tvom mišljenju, bez vanjskih utjecaja, protivna interesima Republike Hrvatske? Jel' i onda moraš reći, ili slijepo braniš odluku, ma kakva ona bila? Je li izgovaranje riječi iz tebe isključivo tvoj unutarnji ili drugi politički diktat, pa sve što je od ovih je odlično, a sve što je od ovih drugih je smeće? Kod mene nije tako. Ja sve podvrgavam kritici. Na kraju, odluke političara se tiču moje zemlje, moje Domovine, moje jedine Domovine. Osjećam se pozvanim za izraziti se. Sigurno je da izrazi mojih misli, nisu velike snage, dugo mislim, brzo, skoro pa u dahu, pišem. Ne pripazim na svaku riječ. U brzini ostavim koju rečenicu u tekstu, za koju sma mogao pretpostaviti da će se mnogi uhvatiti i odmaknuti od merituma rasprave. Da, kada je počela negativna selekcija, odnosno, kada sam ju ja detektirao, a da je bila šansa da bude i drukčije, je svakako jalova rasprava.

Svakako, hvala ti na sudjelovanju, makar i na način na koji si do sada sudjelovao. Meni bi u svakom slučaju bilo draže da si rekao: Dobro, ne slažem se da je negativna selekcija tada počela, to je predmet dodatnih rasprava, ali mislim da je negativna selekcija problem, razmišljam i ja, vidim da je teško ostvariti mnoga prava ovdje, pitam se zašto je tome tako, vidim i sam da smo podrazvijeni, zašto je tome tako, želim Republiku Hrvatsku zemlju blagostanja, zemlju vladavine prava, zemlju u kojoj nema gladnih, i više, zemlju u kojoj svaka pozitivna inicijativa i inicijativa koja stvara noviu vrijednost, ima podršku kvalificirane javnosti, koja će takvu i slične inicijative poguati do realizacije, bez izgovora, jer gubitak radi nečinjenja je višetruki u odnosu na činjenje, istina s povećanim naporom radi ukupnosti u kojima se nalizimo, ali činjenjem ostvarujemo.

Pozdrav jugu.

Buozzi

Tko je glasao

Toliko si toga napisao, a

Toliko si toga napisao, a gotovo ništa novoga nisi rekao. Potpuno si ignorirao moj kratki komentar o stanju u zemlji prije naznačene godine, što je meni samo potvrda da sam bio u pravu i da nadjebavanje s takvima poput tebe ne vodi nikamo.
Vaš menatalitet i vaše poimanje pravne države i ekonomije naslijeđeno iz bivšeg sistema je najveći uteg ovoj zemlji koji nas vuče u propast. Podrepaštvo i licemjerje te prihvaćanje krivice nametnute od medjunarodnih faktora i neprijatelja koji je btw. izgubio rat samo je šlag na tortu. Zato smo "crna rupa", ali naravno da vi takvi to ne možete dokučiti.
EOD

Tko je glasao

Buozzi, Koliko ja mogu

Buozzi,

Koliko ja mogu zaključiti, početak negativne selekcije u RH počinje možda tamo negdje 1989. godine, kada je Franjo Tuđman, najblaže rečeno, trilerskim metodama, postao Predsjednik HDZ-a.

Pa kad je ta rečenica nevažna, zbog čega si ju uopče napisal.

Jel' tebi kao deklariranom desničaru (domoljubu iznad svega, ponajviše osobnih interesa), nije čudna političko-gospodarsko-socijalno-moralna pozicija Republike Hrvatske, odnosno niski stupanj razvijenosti Republike Hrvatske u političko-gospodarsko-socijalno-moralnom i drugim smislovima, a na takvoj srednjeeuropskoj poziciji, koja je, usput budi rečeno, predivna? Ti misliš da ja nisam domoljub i da nisam kao doma u Splitu, Zadru, preko Karlobaga, Senja, sjeverozapada, na istok, u Osijeku ili čak i istočnije, a ne živim tamo? Zar misliš da se ne osjećam dobro u Lori (nju posebno ističem radi same ljepote) ili nekoj drugoj vojarni OS?

Jel je i to nevažno i samo se slučajno nalazi u centru pisanog?

Tko je glasao

Hehe. Koliko ja mogu

Hehe.

Koliko ja mogu zaključiti, početak negativne selekcije u RH počinje možda tamo negdje 1989. godine, kada je Franjo Tuđman, najblaže rečeno, trilerskim metodama, postao Predsjednik HDZ-a. Povijest negativne selekcije u Hrvatskoj, seže i daleko dalje, ali ono što je od našeg interesa, je negativna selekcija od kada 'imamo' državu i malo ranije, dok su trajale pripreme za 'imanje' države.

Što tu shvaćaš drukčije nego što piše? Jel' svaka rečinica stoji za sebe ili je dio većeg teksta? Po tebi to nije prva propuštena prilika za red? Koja je onda po tebi, propuštena prilika za red, a kronološki je prije toga i ovisi samo o građanima RH?

Jel' tebi kao deklariranom desničaru (domoljubu iznad svega, ponajviše osobnih interesa), nije čudna političko-gospodarsko-socijalno-moralna pozicija Republike Hrvatske, odnosno niski stupanj razvijenosti Republike Hrvatske u političko-gospodarsko-socijalno-moralnom i drugim smislovima, a na takvoj srednjeeuropskoj poziciji, koja je, usput budi rečeno, predivna? Ti misliš da ja nisam domoljub i da nisam kao doma u Splitu, Zadru, preko Karlobaga, Senja, sjeverozapada, na istok, u Osijeku ili čak i istočnije, a ne živim tamo? Zar misliš da se ne osjećam dobro u Lori (nju posebno ističem radi same ljepote) ili nekoj drugoj vojarni OS?
Jel je i to nevažno i samo se slučajno nalazi u centru pisanog?

Hehe. Jel' to pohvala za dobro centriranje?

Često pogled na situaciju daje izokrenute poglede na pojedince ili na događaje, jer prljave igre podrazumijevaju kriminaliziranje protivnika od vlasti. Primjera ima veliki broj, javnih i onih za koje se ne zna, ili onih koji sve u tišini trpe. Osnovna je podjela na kriminalce i poštene ljude. Ne po kaznenoj evidenciji. Svjedoci smo u svakodnevnom životu primijetiti kriminalce(po djelima) koji za državu nisu kriminalci ili poštene ljude koji su za državu kriminalci(po djelima koja nisu počinili). Tu se društvo i država stubokom razlikuju u poimanjima, samo je ta razlika što država ima moć kriminalizirati pojedinca ili pojedince i grupacije. Na taj način se stvara negativna selekcija u društvu općenito i dolazi do dodatnih posljedica koje za rezultat imaju ubijanje svake inicijative, volje ili djelovanja za promjenom, prihvaćanjem izokrenutih vrijednosti i daljnjih odgoja mlađih generacija u fatalističkom i defetističkom duhu.

Kako komentiraš ovaj, gorecitirani dio iz teksta?

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

He-he-he, Ja sam te samo

He-he-he,

Ja sam te samo pital, zbog čega se buniš kad se ukaže na ono kaj si i htel reči. U drugom komentaru osobno napadaš Krrrekan-a i svrstavaš ga u opciju, kojoj možda ne pripada, a sve radi njegovog ne slaganja sa tvojim pisanjem.

Tko je glasao

Ja sam te samo pital, zbog

Ja sam te samo pital, zbog čega se buniš kad se ukaže na ono kaj si i htel reči.

Mislim da si me krivo shvatio. Uopće se ne bunim ni na što. Ukazujem da iza rečenice ima rečenica, da je izdvojena rečenica dio većeg teksta, itd.

U drugom komentaru osobno napadaš Krrrekan-a i svrstavaš ga u opciju, kojoj možda ne pripada, a sve radi njegovog ne slaganja sa tvojim pisanjem.

Vidiš da je iza svake rečenice upitnik?

Jel' tebi kao deklariranom desničaru (domoljubu iznad svega, ponajviše osobnih interesa), nije čudna političko-gospodarsko-socijalno-moralna pozicija Republike Hrvatske, odnosno niski stupanj razvijenosti Republike Hrvatske u političko-gospodarsko-socijalno-moralnom i drugim smislovima, a na takvoj srednjeeuropskoj poziciji, koja je, usput budi rečeno, predivna? Ti misliš da ja nisam domoljub i da nisam kao doma u Splitu, Zadru, preko Karlobaga, Senja, sjeverozapada, na istok, u Osijeku ili čak i istočnije, a ne živim tamo? Zar misliš da se ne osjećam dobro u Lori (nju posebno ističem radi same ljepote) ili nekoj drugoj vojarni OS?

Kakvo onda svrstavanje? Gdje tu vidiš napad?

Ako bolje pogledaš, Krrrekani je mene odmah, od svog prvog odgovora razvrstao i osudio, zaštitu ne tražim, niti optužujem, prilagoditi ću se okolnostima i nastaviti raditi u skladu s njima.

brate mili dao si jasno do znanja iz kojeg roga duvaš, tako mogu samo žalosno konstatirati da je pollitika bogatija za još jednog junoša, neki bi rekli jalnuša.

U drugom odgovoru je nastavio.

Vaš menatalitet i vaše poimanje pravne države i ekonomije naslijeđeno iz bivšeg sistema je najveći uteg ovoj zemlji koji nas vuče u propast. Podrepaštvo i licemjerje te prihvaćanje krivice nametnute od medjunarodnih faktora i neprijatelja koji je btw. izgubio rat samo je šlag na tortu. Zato smo "crna rupa", ali naravno da vi takvi to ne možete dokučiti.

Nisi mi odgovorio niti na jedno direktno tebi upućeno pitanje?

Što tu shvaćaš drukčije nego što piše? Jel' svaka rečinica stoji za sebe ili je dio većeg teksta? Po tebi to nije prva propuštena prilika za red? Koja je onda po tebi, propuštena prilika za red, a kronološki je prije toga i ovisi samo o građanima RH?

Izrazi i ti svoje mišljenje. Koja stajališta ti zastupaš? Za što se boriš? Jel' ti misliš da negativna selekcije u Republici Hrvatskoj ne uzima svoj danak? Jesi zadovoljan kakvo je i u kakvom je stnju pojedinac, društvo i Republika Hrvatska?

Imaš li koji drugi komentar na koji drugi dio dnevnika? Izrazi se. Daj reci, jesam li te uvrijedio s nečim? O čemu se radi? Što od napisanog misliš da bih trebao dodatno obrazložiti, a da nisam do sada obrazložio? Ja sam tu. Radim, ali kad stignem, na sve smislene rečenice s upitnikom na kraju ja ću odgovoriti.

Imaš kakvo rješenje za Hrvatsku? Imaš li mi (nam) što novo za reći, nešto prosvjetiteljsko, nešto što će me umiriti da je sve u redu i da se ja uopće ne trebam uprezati na traženju rješenja? Daj reci.

Hvala na dobrodošlici na stranicu, dobar dan.

Tko je glasao

Imaš kakvo rješenje za

Imaš kakvo rješenje za Hrvatsku? Imaš li mi (nam) što novo za reći, nešto prosvjetiteljsko, nešto što će me umiriti da je sve u redu i da se ja uopće ne trebam uprezati na traženju rješenja? Daj reci.

Kak bi bilo da se držimo današnjice i pustimo pokojne na miru. U zadnjih deset godina je Hrvatska došla tu gdje je. Krivi su ti koji su u tih deset godina vladali i vodili zemlju. Tu se radi o Pantovčaku i saboru.

Zatim smo i mi krivi jel se se bacamo na svaku kost, i međusobno se glođemo.

Zastupam traženja zajedničkog nazivnika.

Tko je glasao

Kao zalog dobre vjere, a u

Kao zalog dobre vjere, a u svrhu konstruktivnosti za bolje buduće rasprave i rješenja za svjetliju budućnost našeg naroda i Republike Hrvatske, djelomično prihvaćam tvoj odgovor.

Držimo se danjašnice i pustimo pokojne na miru.

Prihvaćam.

Buozzi

Tko je glasao

Nasi su glasaci sami

Nasi su glasaci sami izabrali ove na koje se sad zale.
Imaju niske kriterije i neodgovorni su.
Ovdje se nitko ne bavi edukacijom glasaca o visestranacju i osnovnim principima politike koja sluzi glasacima a ne glasaci i porezni obveznici politicarima.
Takve sitnozubane svaki politicar moze samo pozeljeti.

Tko je glasao

@G-news ako misliš ma

@G-news ako misliš ma glasače koji su glasovali po onoj politika je kurva, onda smatram da je jedan vjerujem nezanemarivo mali broj glasača izabrao ove na koje se sad žale. Ostatak smatram ipak glasača čine oni koji su svoj glas dali iz uvjerenja, ili interesa.

Slažem se s tobom da takve sitnozubane svaki političar, a pogotovo vlast, može samo poželjeti.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Takve sitnozubane svaki

Takve sitnozubane svaki politicar moze samo pozeljeti.

Da.

+ političar kojemu je u interesu sloboda vladanja bez odgovornosti i kojemu je u interesu vlast radi nižih ciljeva osim vođenja ili napretka kroz vlast u koju je došao.

Tko je glasao

Vidim dolje su se vkrsnik i

Vidim dolje su se vkrsnik i kukljica uhvatili oko intelektualaca i nacionalnog
Kada ti več imaš volje, a nakon što si uspješno debitirao, predlažem ti nastavak ovog dnevnika a odnosi se na gađenje, nipodaštavanje, šikaniranje naročito ismijavanje ili bilo koji drugi od tih oblika društvenog mobinga koji ide uz temu negativne selekcije. Naime to je jedan čvrsti, sada već duboko razvijeni kulturološki obrazac koji razne sredine (neke više, neke manje) njeguju i on je vjetar u jedra negativnoj selekciji. Tako da se ipak moram ispraviti. Nije ona perpetumobil nego dobija silnu snagu ovoga vjetra. Taj obrazac je postao nacionalni, ili bolje da ga nazovem opće građanski način rješavanja od onih koji misle ili koji su bolji. Da li je taj vjetar, koji je u zadnjih par desetljeća razvio orkansku snagu i pomeo sve pred sobom, sada naglo stao ili prerasta u tornado?

http://www.zokster.net/drupal/node/4849

Tko je glasao

3103, Hvala za prijedlog za

3103, Hvala za prijedlog za daljnju razradu teme. Sigurno si pogodila daljnje posljedice i dodatne probleme uzrokovane negativnom selekcijom. To je još za individualca, dnevno, najbolnije. Prihvaćam sugestiju a razradu teme, budem još vidio kada, možda ne odmah u nastavku, a posebno je sada teško opravdati povjerenje u značaju koje ste mi ovdje poklonili.

Pokušavam se zadržati u duhu simulacije stanja koje nas može odvesti od shvaćanja problema, preko zaključka nastanka problema, kroz identifikaciju glavnih uzroka, uklanjanje prepreka za bolje, do samog prikaza rezultata boljeg, i sve to, najbezbolnije moguće za sve. Toga ću se pokušati držati, bez ulaženja u dnevno-političke rasprave, jer o takvim raspravama nemam dobro mišljenje, jer mislim da odvlači mozgove van žarišta. Moj fokus je sada jedan i nadam se da će ga lupa u mojoj ruci „spržiti“, slikovitije rečeno.

Hvala ti za konstruktivnosti, tvoje sudjelovanje mi je do sada dobar poticaj za razvoj u razmišljanjima, a ja vjerujem da i moje riječi i razmišljanja daju i tebi dalje za misliti.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

Buozzi, da nisi usmjerio

Buozzi, da nisi usmjerio apel iskljucivo na predsjednika (koji tu moze najmanje uciniti), vec na nas, ukljucio bi se u raspravu. Ovako ispada da se petljam u nesto sto nije moj posao, pa necu.

Lp i sve najbolje i tebi i jos mnogo dobrih clanaka u nastavku bloganja.

gpgale blog

Tko je glasao

Gale, puno hvala na lijepim

Gale, puno hvala na lijepim željama za nastavak.

Moja razmišljanja su bila u smjeru koji kaže o tome, da ako se Predsjednik Republike aktivno ne uključi u rješavanje problema u društvu i državi i ne učini korake ka očekivanim promjenama, da nam, osim ako Predsjednik sam ne potakne željene promjene, preostaje nestanak slobode (ili slobodnog) naroda ili ustajanje. Ako imaš što dodatno na temu reći, ti onda reci, nemoj da te od rasprave odmakne to što je apel upućen na Predsjednika, koji, uzgred rečeno ima tu moć da potakne željene promjene.

Količina prekršenih ustavnih prava u RH, je u ovom trenutku toliko velika da je opravdano i svako drugo djelovanje individualnog građanina, a apel na Predsjednika je svakako radi zaključka o, za građane i vlasti, najbezbolnijem procesu.

Hvala lijepa na sudjelovanju, i takvom, u kojem si se osjetio nepozvanim, i odlučio dalje ne sudjelovati. Mislim da takvi kao ti, svakako imaju što za reći. Ako želiš pričekati da nam preostane samo građanska inicijativa, onda ću se i ja strpiti do tvog sudjelovanja u tom slučaju, jedino mislim da to onda nije dalje tema rasprave na internetu.

Lijepi pozdrav i daj riječ iz sebe ako si od volje, kavu ću platiti za svaku konstruktivnu raspravu kojom ćemo si ubrzati vrijeme do eventualno neminovnog.

Buozzi

Tko je glasao

@Buozzi, Točno je da je

@Buozzi,
Točno je da je glavni krivac koji je proizišao iz naše društvene zbilje negativna selekcija na svim razinama. To je zbog toga što je politička elita od 1990. preko 2000. godine pa sve do današnjih dana odgovorna za takvu negativnu selekciju. Iluzorno je ukazivati na primjere, jer su rezultati takve negativne selekcije svugdje oko nas. Zato sam i podržao vaš dnevnik.

Međutim, iluzorno je očekivati od novog predsjednika Republike da nešto korijenito izmijeni, jer je i sam odraz modela negativne selekcije. Prije svega, on dolazi iz stranke koja je puna negativno selektiranih osoba još iz doba "odlučno možda" Ivice Račana. Drugo, i možda najvažnije, predsjednik Republike, osim tri poznate funkcije od kojih je jedna zajednmička s Vladom, nema ovlasti da bi se i z r a v n o miješao u izvršnu vlast. Doduše, može djelovati savjetodavno, ali već njegovi prvi potezi u tom smjeru pokazuju ili da ne zna birati savjetnike ili da je instrument snaga iza kulisa. Tu ću dati nekoliko primjera, da me razni galamđije na ovom blogu ne bi napale osobnim uvredama. Prije svega izbor njegovog savjetničkog tima, gdje eliminira jednog Rakara, ali uzima nametnutnog Dr. Jovića iz Ujedinjenog kraljevstva, da ne spominjem ostale (zadržavanje mlađeg Perkovića i Siniše Tatalovića iz Mesićevog tima, izabranih po negativnoj selekciji), uključivanje pa eliminiranje Drage Pilsla, uzimanje Zrinke Vrabec Mojzeš za savjetnicu zaduženu za društvene djelatnosti, gospodarskih savjetnika iz inozemnih firmi koje pljačkaju Hrvatsku, poput Ivice Mudrinića iz Deutsche Telekoma, itd, itd.

Već njegovi prvi potezi pokazuju da predsjednik nije sposoban potaknuti neke promjene koje su u ovom trenutku bitne za državu kojoj je na čelu. Napravio je već nekoliko gafova, od kojih neki zadiru u nepoštovanje Ustava. Primio je tako na primjer, delegaciju stranih novinara koji su potpisali peticiju za uvođenje Latinice, dozvoljavajući tako strancima da se miješaju u naše unutarnje stvari, nije otišao na pogreb poljskom predsjedniku Kaczynskom, a u Sarajevu je održao govor u kojemu je optužio Republiku Hrvatsku kojoj je predsjednik da je bila odgovorna za politiku podjele susjedne države, potpuno amnestirajuću velikosprsku politiku Slobodana Miloševića zbog čega je Srbija optužena za pasivno sudjelovanje u genocidu nad Bošnjacima. Ima toga još, ali zar ovo nije previše za njegovioh još uvijek nedovršenih 100 dana.

Sve to ukazuje da ja i sam predsjednik Republike voljom birača produkt negativne selekcije u državi. Zato vi ispadate navnim očekujući od njega neke pozitivne i radikalne promjene. Niti ima moć, niti ima žara, a čak bi se moglo reći, s obzirom da je pravnik, u nekim područjima ni sposobnosti da potakne željene promjene. Svojim prvim potezima samo je potaknuo nove podjele u hrvatskom društvu, zaboravljajući da je predsjednik svih građana, a ne samo nekih. I zato: tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

@vkrsnik, hvala za "palac

@vkrsnik, hvala za "palac gore". Molim Vas, nemojte mi govoriti Vi, dovoljno je Buozzi, ti Buozzi.

Iz Vašeg odgovora se svakako može isčitati da također promišljate o situaciji, što mi je vrlo drago. Apel Predsjedniku Republike neću više opravdavati. Stav većine promišljatelja tu je vrlo jasan, nada u meni se ipak još ne gasi, niti da ima šanse na ovaj ili onaj način regirati i učiniti boljim.

U Predsjednikove poteze u posljednje vrijeme neću ulaziti, nije na meni da sudim, i što se mene tiče, još ima šansu. Uvijek sam Predsejnika Republike promatrao kao osobu sa najviše informacija o pojedinoj temi, i uz sve savjetnike koje ima sam smatrao svaki izlazak riječi s Pantovčaka, kao konačnom verzijom nakon mnogih promišljanja. Na kraju, da se i mi ovdje pokušamo usuglasiti oko neke zajedničke izjave, to bismo uspjeli napraviti i ta izjava bi bila Amen.
Daljnje rasprave o našoj "konačnoj" verziji izjave bi sve bile bespredmetne, jer bi balans bio savršen. Tako zamišljam funkcioniranje izlaznih poteza i izjava Predsjednika Republike.

Vrlo ste dobro argumentirali pozicije, nepotrebno je ulaziti u potvrde Vaših naznaka i konkretnih upućivanja.

Ono što mene još "drži" u uvjerenju da nije tako, je ta šansa za novo, tek pridošlo na funkciju. Sigurno taj stav ne dijele mnogi, ali dopustite taj vapaj prije hladnoće uma. Dopustite naivnost, možda mlađem i neiskusnijem umu, barem do jedne manje mjere.

Hvala Vam puno na sudjelovanju i dijeljenju, što mogu isčitati iz Vašeg odgovora, promišljenog i upućenog.

Nadam se da ćemo nastaviti komunikaciju. Ovdje je veselo, dosta ljudi, dosta različitih mišljenja, ali siguran sam da bi eventualna "izlazna izjava" odavde, uz sve eventualne sukobe mišljenja, ali dobru vjeru, bila savršeno balansirana i višestruko korisna.

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

Bouzzi, Vidim da ste kao

Bouzzi,
Vidim da ste kao mlađa osoba puna snage i enrgije. Na vama bi svijet i ova naša državica trebala opstati u novom globaliziranom svijetu u kojemu SAD više nisu jedina, osim vojno, supersila, jer tu su EU i BRIC (Brazil, Rusija, Indija, Kina) zemlje.

Budući da u ovim godinama imam nešto znanja i mudrosti, podsjetit ću samo na jedan detalj. Prije nešto više od pola godine Hrvatsku je posjetio kineski predsjednik Hu Jin Tao. Došao je u Europu i uz Hrvatsku posjetio jedino još Francusku. To nešto znači, ali pitanje je koliko to znači za naše neobrazovane krivom selekcijom izabrane političare. Nudio je usluge, a znate da Kina jedina ima nezaustavljiv godišnji rast i goleme investicijske potencijale. Tražio je nešto i za uzvrat, jer to je načelo međunarodnih odnosa. Naša upravljačka, iako je ona više vladajuća, elita teško će se pomaknuti s mjesta kad je u pitanju Kina. Jer Kinezi su vrijedan i radišan narod, s relativno za nas razmažene zapadnjačke potrošače, malim prohtjevima. Živio sam 12 godina u Australiji, SAD i Kanadi i u svim tim zemljama imao priliku vidjeti kineske zajednice na djelu. U Vancouveru na primjer ona čini čak oko 30 posto gradskog pučanstva. Zašto ovo pričam. Zato što je Hrvatska podnapučena zemlja i štoviše stanovništvo čak opada, a na ovom prostoru može komotno živjeti 15 milijuna ljudi. Naravno, ne kažem da uvezemo isključivo Kineze, ali se moramo otvoriti imigracijski prema svijetu, posebice onome koji ima slobodnog kapitala. Ne moramo stalno biti zatočenici isključivo Europe koja se baš i nije iskazala kad smo se borili za svoju državnu samostalnost i slobodu.

E sad, ovo sam vam ispričao samo kao jedan detalj onoga što bi vaša mlada školovana generacija trebala uzeti u obzir razmišljajući o našoj budućnosti i izlasku iz krize u čemu mi stariji, barem oni koji razmišljaju globalno a djeluju lokalno, možemo biti savjetnici.

U svakom slučaju Bouzzi podržavam Te svesrdno u iskrenom entuzijazmu, makar koji put bio i naivan.
Stoj mi dobro.

Tko je glasao

Hvala lijepa VKrsnik, jedan

Hvala lijepa VKrsnik,

jedan realan pogled na moguće i izvedivo, da. Sve ćemo vidjeti. Više nema mjesta luksuzu naivnosti.

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

@vkrsnik slažem se u

@vkrsnik slažem se u potpunosti s tobom da je iluzorno očekivati od novog predsjednika Republike da nešto korijenito izmijeni, jer je i sam odraz modela negativne selekcije.

Prema tome zaboravimo da je jedan fikus zamijenjen drugim fikusom i okrenimo se sjemenu zla koje je svoje korijenje pustilo duboko na polju nepravde poznatije pod imenom Markov trg.

To je polje potrebno očistiti od kukolja i dekontaminizirati ga, jer novi izbori i sijanje sjemena na neplodnom zemljištu, samo nosi nove troškove i namete na grbači naroda i preraspored prasaca i čordaša na starim valovima i pašnjacima.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica, Potpuno se

@Kukljica,
Potpuno se slažem s procjenom, ali u ovom trenutku jednostavno ne vidim nikakvo svjetlo pri kraju tunela, jednostavno jer nema organizirane snage koja bi povukla odlučne poteze. Opet ponavljam, pala je i pada na ispitu nacionalna, naglašavam, nacionalna, za razliku od intelektualne elite. Ponavlja nam se stara kob: kao narod kad imamo snage, nemamo mudrosti, kad imamo mudrosti nemamo snage. Rekao bih čak da i u ovako teškim vremenima imamo još snage, ali umjesto mudrosti imamo lopove koji su nam zajašili šiju, Mudrosti uistinu nemamo, i tu pada na kušnji nacionalna elita. Tako nam Bog pomogao.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

@vkrsnik točno je i

@vkrsnik točno je i odgovorno tvrdima da je upravo ta nedorasla intelektualna elita pala na ljepak kriminalaca koji su pod krinkom lažne državotvornosti preveslali domoljubni puk.

Laskavci, guje u njedrima i lažni domoljubi su zlorabili i žednu preko vode prevezli nacionalnu elitu koja se je bez ikakvih loših i zlih primisli stala na branik Domovine, dok se je u pozadini oko Tuđmana uz istinske domoljube grupirala gramziva i nemoralna profiterska bagra lažnih državotvoraca, naravno uz one domaće i oni uvezeni.

Nažalost sva preostala mudrost i sva snaga, zbog međusobnog nepovjerenja
ne dolazi do izražaja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica, Nacionalna elita

@Kukljica,
Nacionalna elita su po meni HAZU, Matica hrvatska, Katolička crkva, Sveučilišna zajednica, studenti i udruge, prije svega braniteljske. Puk je stvorio Hrvatsku i onih 15.000 poginulih, a Tuđman koji je ušao u razbijanje Jugoslavije s konfederalnim referendumom našao se u pravom momentu na pravom mjestu. Ali što se tiče nacionalne elite, on je tu napravio mnogo kardinalnih grešaka, pa sad imamo ono što imamo. Ovo je velika tema o kojoj bih mogao s obzirom na vlastita saznanja, jer sam i sam bio mali dio te povijesti napisati cijeli referat, pa zasad samo toliko.

Druga je stvar intelektualna elita koja se uz rijekte iznimke šlepala uz takav sustav. Nikad ta intelektualna elita, brinući za svoje sinekure, nije stavila na tapet temeljne probleme ove mlade države u kojoj "vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu" i u kojoj "narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem" (čl. 1. Ustava Republike Hrvatske). U Hrvatskoj po postojećem stanju stvari, politička partijska mafija povezana s kriminalom uzurpirala je tu vlast od naroda, pa narod ne može ostvarivati vlast izborom svojih predstavnika, jer su to predstavnici partijskih elita koji osvojenu vlast i te kako dobro čuvaju, a da ne govorimo da je čl. 86 o referendumu običan fikus.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Kad vec placas kavu ajde da

Kad vec placas kavu ajde da je probam zaraditi.
Omaha,Nebraska,USA (kako neki vole citirati)je grad od preko 800.000 stanovnika.Grad je podijeljen na distrikte i evo upravov danas biraju direktore osnovnih skola po istima.Tko ih bira?Stanovnici distrikta,naravno.Roditelji ucenika koji idu u skol u distriktu.I Boga mi dobro paze koga ce izabrati.
Tako se bira gradonacelni,tako se bira sef policije,tako se bira direktor elektra,komunalnog i svih drugih javnih poduzeca u gradu.
Ja mislim da je ovo jako vazno iz vise razloga.Prvi i najglavniji je da se na izbore javljaju sposobni i vec situirani ljudi.Narod ih bira pa ih narod i skida.Nema kao kod Bandica.Izabrali ste me i morate me trpiti.
Drugo.Mediji se ponasaju sasvim drugacije prema izabranima,posto stranke ne stoje iza njih.
Trece.U skladu sa temom dnevnika,izbjegava se negativna selekcija.
Cetvrto.Vjerojatno bi nestali "fantomi"sa birackih spiskova,jer nebi bilo vise potrebe za istima.
Peto.Nestali bi i "fantomi' i "fantomski"ugovori u javnim poduzecima,jer bi izabrani kandidat itekako vodio racuna o sredstvima kojima upravlja.I policija bi takvoga lakse hapsila,a sud procesuirao.
Za sada toliko.
Sretan 1.maja,tko ga slavi.

Tko je glasao

Tenor, hvala na pokušaju.

Tenor, hvala na pokušaju. Kavu imaš, ali onu prijateljsku i iz gušta druženja i rasprave, ali ne ovu, skoro pa kavu - nagradu za konačno rješenje (ne fatalističko, naravno, nego rješenje kojem nitko nemože izbjeći i koje stvara željenu promjenu u društvu).

To je trenutno najnedostižnija kava u RH.

Ti si obrazložio slučaj u USA, znam i ja za slučaj u Canadi, kada mi je javio prijatelj da idu u prosvjede, jer si gradonačelnik njohovog grada želi dignuti plaću sa 30.000 USD na 50.000. Naravno da je odustao od povišice, na najavljene prosvjede, jer je najavljeni prosvjed bio i prijetnja da će se i održati, odnosno, sigurno bi se održao da je gradonačelnik dao sebi povišicu.

Kavu zaslužuje odgovor na pitanje: Koja je opcija za izlaz iz ove situacije u kojoj se je HR nalazi (politički, gospodarski, društveno, moralno i u perspektivi)?

Praktična primjena naput(a)ka iz odgovora treba za rezultat dati zaustavljanje nizbrdice pojedinca, društva i države u svim smislovima i početak uspinjanja pojedinca, društva i države u svim smislovima.

Rekao sam ti da je dosta nedostižna ta kava, ali će biti fina, pasat će, čak ako pušač osvoji nagradu, može ju popiti na mjestu gdje je dopušteno pušenje.

Molim te da ne odustaneš i da se još napregneš.

Pozdav i hvala na prijenosu primjera iz USA.

Buozzi

Tko je glasao

ma kakav, pobogu, apel na

ma kakav, pobogu, apel na precjednika!?
pa taj je i "izabran" da dokrajci hrvatsku, ono sto nije zavrsio veleizdajnik mesic, kuhana pileca noga ce zavrsiti...

Kitz

Tko je glasao

Kitz, ma pustimo termine kao

Kitz, ma pustimo termine kao veleizdajnik i osobna pridjevanja. Ako je to tvoj stav, ja ga poštujem, nije rijetko da i u narodu čujem iste riječi, za sve političke opcije. Do sada sam zaključio da je to sukob u mišljenjima naroda kojim se hrane isključivo političari i od kojeg koristi imaju isključivo političari, odnosno nositelji vlasti. Ako i kada dođe do korištenja takvih termina, po mom mišljenju, posljedica nisu oslobođeni nositelji vlasti svih opcija i u svakom vremenu od nastanka suverene RH.

Pozdrav.

Buozzi

Tko je glasao

da je veleizdajnik je fakat,

da je veleizdajnik je fakat, dokazano...
ja ne dajem niti jednoj aktualnoj politickoj opciji "zeleno svjetlo", barem ne za sada...

Kitz

Tko je glasao

buozzi, problem negativne

buozzi, problem negativne selekcije kadrova je problem samo drzave i njenih javnih sluzbi, jer mi privatnici sigurno ne podlijezemo tom sindromu.
druga stvar sto je hrvatska jos uvijek u fazi (samo)politickog kapitalizma i sto je udio privatnog sektora u bdp-u izuzetno mali i sto je zbog toga ta "negativna selekcija" , stvarno glavni hrvatski problem.
zacetci te patoloske selekcije su u bivsem socijalistickom totalitarizmu u kojem je takodjer bilo primarnije pripadanje komunistickoj stranci(i revolucionarnom pedigreu), nego li neko znanje, a prava eskalacija te patologije je dozivljena sa tranzicijskom pretvorbom(pljackom) i hrvatskom novom "demokracijom".
naime, dok je u bivsem socijalizmu samo ucesce u partiji bio nuzan uvjet bez kojeg se nije moglo doci na upravljacku funkciju, tako je zbog same masovnosti takvog nacina ulaska u partiju postalo uobicajeno da su svi kadrovi iz partije i medju njima se ipak donekle radila neka selekcija.
"uvodjenjem demokracije" u kojoj se stranacka igra zaostrila i u kojoj se
broj potencijalnih kadrova raspodjelio u razlicite stranke, to negativno kadroviranje jos vise potenciralo nego li u socijalizmu.
morao si biti clan odredjene stranke, a sam resurs kvalitetnih kadrova je bio ogranicen.
kad tome dodamo projekt tudmanove tranzicijske pljacke i preferiranje poslusnosti i idolopoklonstva prije svake pameti, nije ni cudno da se na drzavnim i javnim funkcijama selektiralo po negativnim kriterijima.
slucaj sa sanaderom kojeg danas najvise pljuju oni koji su mu donedavno najrevnije uvlacili, nebi li se sad uvukli jaci... vise nego jasno iskazuje tko su oni koji danas vrse kadroviranje na nizim razinama, pa cak i na naplatnim kucicama na autocesti!?
koga bi to uopce jedan darko milinovic mogao kadrovirati?
one koji bi ga ismijavali i kao neznalicu tretirali kao budalu, ili one koji mu se uvlace?
dok je tog uvlakackog kriterija(i ovih na vlasti) nista drugog ni nema nego te..negativne selekcije!
ili bolje receno, uvlakacke!:)

Tko je glasao

buozzi, problem negativne

buozzi, problem negativne selekcije kadrova je problem samo drzave i njenih javnih sluzbi, jer mi privatnici sigurno ne podlijezemo tom sindromu.

Nije samo države, već svake hijerarhijske strukture upravljanja.

http://hijerarhija.blogspot.com/

Tko je glasao

Edi3 i Zoc, Hvala na

Edi3 i Zoc,

Hvala na sudjelovanju i korisnim promišljanjima.

U državi, koja je nositelj apsolutno svega i političari (odnosno svaka vlast) 'kumovi' apsolutno svemu 'dostojnom' njihove pažnje (ono 'nedostojno', manje, bez njihovog interesa, nije toliko ni važno, makar mislim da će ih uskoro početi zanimati i ono najmanje) je negativna selekcija, odnosno rezultati negativne selekcije su ključan problem. Ključan faktor za inicijativu ili ključan faktor gašenja (gušenja) nekog procesa, u bilo kojoj sferi ili pitanju hrvatskog društva.

Zato mislim da je Predsjednik Republike, kao osobno do sada nekompromitirana osoba u HR politici, preostala točka za uklanjanje problema uzrokovanih dosadašnjim sudionicima svih vlasti.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

obzirom na komercijalnu

obzirom na komercijalnu banku, ova zadnja tvoja tvrdnja ne stoji i nema nikoga u politici na vrhu (ili rijetko ko, čini mi se Antunovićka) da nije platio ulaznicu u "high class" sa nekom "greškicom". Našu "elitu" bi u stvari mogli jednim imenom nazvati "roba s greškom" i dati 99,99999 % popust na njih pa ko ih hoće...., a ne da za taj popust dijelimo stvarnu pamet i prostor

Tko je glasao

3103, prihvaćam. Još

3103, prihvaćam.

Još dodajem:

Zar ne bi jedno ozbiljno pristupanje poslu i rješavanje ključnih problema iz najkomotinije pozicije u RH i pozicije s najširim pogledom, apsolutno poništilo sve "ulaznice" eventualno plaćene od samog Predsjednika?

Po meni da i po meni je to ipak ta točka za Poziv na vladavinu prava i pravde i same akcije u tom smjeru, ali opet, i stalno ponavljam, protok vremena ide najviše na štetu samog Predsjednika Republike.

Hvala ti da me pratiš, jako mi je drago.

Buozzi

Dodatak na dnevnik: 02.05.2010. 13:00

Jučer sam se iznenadio koliku ste mi čast iskazali podrškom mojim razmišljanjima objavljenim tu. Cijeli dan mi je bio malo „viši“ radi toga, ali i s malo većom količinom uzbuđenja u sebi radi količine individualnih prepoznavatelja srži. Hvala vam puno.

Cijeli dan jučer sam se družio sa ljudima, radnicima, intelektualcima i promišljateljima. Neki od najistaknutijih su zaključili da je situacija postala toliko zapletena da ne vide rješenja. Nemaju uopće mogućnosti dostizanja eventualnih scenarija raspleta.

Tko je glasao

@Buozzi, prvo, molim te,

@Buozzi,

prvo, molim te, nakon točke utipkaj lijevu strelicu kosu crtu strong desnu strelicu. Tako ćeš zatvoriti aplikaciju masnih slova koja se sad protegnula na sve komentare ispod ovog tvog.

Drugo, kažeš sljedeće:

Cijeli dan jučer sam se družio sa ljudima, radnicima, intelektualcima i promišljateljima. Neki od najistaknutijih su zaključili da je situacija postala toliko zapletena da ne vide rješenja. Nemaju uopće mogućnosti dostizanja eventualnih scenarija raspleta.

Naravno da ne mogu sagledati, a kamoli znati, kakav bi bio scenarij raspleta, kad su zbog paraliziranosti strahom zatvorili svoje umove za učenje i traženje rješenja. Najgore što ih taj isti strah od neizvjesnosti i nepoznatog gura u izolaciju u kojoj nastoje osigurati preživljavanje za sebe i svoje najbliže. A tu su dopušteni svakakvi kompromisi, od onih s istinom do onih koji čovjeka guraju na rub korumpiranosti i kriminala.

Kad strah gospodari ljudskim postupcima onda se obično radi upravo obrnuto od onog što je potrebno da se ih krize izađe. Zatvaranje umjesto otvaranja, sebičnost umjesto dijeljenja, izolacija umjesto kolektivne akcije itd. Hrabri ljudi će se pokušati sabrati i potražiti rješenja oslanjajući se na urođenu ljudsku solidarnost i inventivnost. Onima kojima nije jasno o čemu se radi preporučam da pogledaju ovaj video:
http://www.youtube.com/watch?v=6P03nNeYiJo&feature=player_embedded

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Nemesis, hvala za savjet za

Nemesis, hvala za savjet za strong slova, U idućim komentarima budem pripazio na to. Ovaj sada ne mogu više ispraviti, jer nemam mogućnost Popravi.

Ostalo se slažem. Hvala na videu.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

krajnje je nebitno kada je

krajnje je nebitno kada je tocno pocelo.

cinjenica je da je drug tito, kako god mislili o njemu, opismenio najveci broj hrvata i drugih naroda i narodnosti.

takodjer je cinjenica da u to doba (dakle prije rat, i to onog velikog) vecina ljudi nije spavala u krevetu, vec na tlu, a vecina ruralnih sredina nije imala niti vode.

dalmacija je bila najsiromasnija regija u austrougarskom carstvu.

stvar se pocela pojacavati pocetkom devedestih kada su ljudi koji su nosili drzavu mijenjani ljudima koji su osili zastave.

Tko je glasao

Neoprogressivan, upravo

Neoprogressivan, upravo tako. Apsolutno je nebitan početak negativne selekcije. Po meni, naš interes i problem je trajanje tog trenda za 'demokratizacije' Hrvatske i daljnjeg trajanja.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

Neprogressivan, Od pustih

Neprogressivan,

Od pustih odlikasa drzava nam tone sve dublje u govna, paradoksalno zar ne?

Vrlo.

Hrvatska je ukratko nespjelo drustvo i na njemu se temelji neuspjela drzava.

Za sada, nažolost, da.

Idemo pokušati od ovoga društva napraviti uspješno društvo i od države uspješnu državu. Nitko više nema kredita za „žarišta interesa“ van samih žarišta, na svaki spin mi moramo odgovoriti odmah, rezolutno i isključivo vraćati na žarište.

Isto imam primjedbu kao Mirtaflora na – „Čemu težiti višem“ – takvo prihvaćanje je svakako čavao u lijes hrvatskog društva. Višem, boljem, jačem, naprednijem, poštenijem, kulturnijem treba svakako težiti, i ne samo težiti, nego i raditi na ostvarenju napredka u svakoj od tih kvalifikacija i šire.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

Neoprogressivan, ne

Neoprogressivan, ne neprogressivan. Ispričavam se za lapsus u pisanju. Iz tehničkih razloga ne mogu popraviti komentar.

Pozdrav

Buozzi

Tko je glasao

Višem, boljem,

Višem, boljem, jačem

Skeptičan sam prema tako složenim pridjevima :

http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

Višem od čeg?(od Burj Dubai (arapski: برج دبي, doslovno "Toranj Dubai")
Boljem od čeg?(od zagađenog meksičkog zaljeva)
Jačem od čeg?(od zagađenja Černobila)

Kada političari počnu a upotrebom tih pridjeva bez naznake s čim kompariraju, treba pobjeći ko vrag od tamjana

Tko je glasao

Zoc, za primjer: Višem

Zoc, za primjer:

Višem stupnjem kulture od sada, boljem stanju prava u državi, jačem gospodarstu, itd.

Mjereno u usporedbi sa stanjem u RH, sada.

Bez skepse, molim te, samo dobra vjera, najbolja vjera u takvim temama.

Hvala ti puno na izražavanju.

Pozzdrav,

Buozzi

Tko je glasao

neopr, šta nam vrijede svi

neopr,
šta nam vrijede svi ti koje je Tito opismenio? To su i tako polupismeni krelci, međutim u svojoj polupismenoj bijedi imaju najveću potrebu da budu važni, da vladaju, ali i da bistre po Pollitici! Takvima, a i nama pismenima bi bilo ipak bolje da su ostali kopati kukuruze, garant bi manje štete napravili. Vidiš, da se Šeks, Jaca, Šjor Luka, Rojs, Račan i ostala gamad nisu "opismenili" danas bi mi puno bolje živjeli.

Tko je glasao

Koliko ja mogu zaključiti,

Koliko ja mogu zaključiti, početak negativne selekcije u RH počinje možda tamo negdje 1989. godine, kada je Franjo Tuđman, najblaže rečeno, trilerskim metodama, postao Predsjednik HDZ-a. Povijest negativne selekcije u Hrvatskoj, seže i daleko dalje, ali ono što je od našeg interesa, je negativna selekcija od kada 'imamo' državu i malo ranije, dok su trajale pripreme za 'imanje' države. Tebi povjest počima 1989!
Cijela povjest SFRJ je određena negativnom selekcijom, a kontinuitet komunističkih kadrova od 1989-2010 govori, da se taj i takav sustav odabira kadrova nastavio do danas.
http://www.bstu.bund.de/cln_028/nn_714812/DE/Behoerde/behoerde__node.htm...
Nije dobro oslanjati se na "svoju"pamet, valja malo baciti oko i preko ograde i naučiti nešto od onih koji znaju više.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci