Tagovi

Ne boj'te se kaosa – dolazi smak

Razni strahovi okupirali živalj države naroda iz st.7. po?ev od uzmicanja kopitima pobješnjelog bika kojeg frustrirana djeva zauzdati ne htje'še, preko crne slutnje o pastirskom abdiciranju od vlasti lijenog stada pa do gomore bijele kuge. Isko?iše velike o?i svekolikih što uzaludno zrak troše u neumnosti tjelesa svojih što bauljaju po bespu?ima preživljavanja. Tko zna, nitko ništa nezna – krhko je znanje, i više no što slutismo. Svijet prolazi dramati?ne promjene kako na razini prirodnog konstrukta tako i na svekolikoj razini politike. Zajedni?ki obrazac jednog i drugog je KAOS. Kaos u okruženju – kaos u bitku ?ovje?jem.
Kakve veze ima tema s razine SF-a s politikom jedne zemlje ?iji narod dokazivo izumire. Ima jer zadire u temelje opstanka ne samo politike (?itaj manipulacije) ve? i opstanka ?ovje?anstva. Ima jer se ponovo poklapaju znantvene prognoze sa faktima ignoriranog Mayanskog kalendara. Ima jer i trunka istine prezentirane ovim tekstom je zna?ajnija od svih istina dostignute civilizacije, i globalno - i lokalno od Croatorum Latife.
Naša maj?ica Zemlja se sada nalazi usred najve?eg transforrniraiu?eg ciklusa, koji se doga?a samo jednom u svakih 26.000 godina, a zove se precesiia. Maianski kalendar predvi?a da ie kriti?na to?ka tog prijelaza 12. prosinac 2012. godine, kada ?e Zemliin magnetizam do?i na nulu, a tada ?e se naš planet po?eti vrtjeti u suprotnom smjeru! Ve? se davno pokazalo da postoji elektri?ni signal (puls) koji je emitiran iz središta galaktike Mlije?ni put prema našem Suncu (ali i drugim suncima), a odatle na Zemlju. Ljudsko srce hvata taj puls, prenosi ga mozgu, i on odatle odlazi do stanica tijela. Kada ta vibracija pro?e kroz taj slijed nedirnuta i nenarušena, ?ovjek je jedno sa svemirom. Me?utim, ono što tome staje na put su niskovibracijske emocije i neravnoteža koja razbija krug i tako odvaja ljude od Zemlje i šireg svemira. Dakle, stvaranjem upravljaju energetski ciklusi. Na jednoj razini su godišnja doba: prolje?e, ljeto, jesen i zima. Ali postoje i daleko ve?i ciklusi, a njih su u brojevima i simbolima zabilježili stari narodi: Sum-erani, Egip?ani, Indijci, Kinezi, Maje iz Srednje Amerike i ameri?ki Indijanci poput naroda Hopi iz Arizone. Oni su mjere ciklusa Sun?eve, Mjese?eve i drugih svemirskih energija koje transformiraju Zemljina energetska polja, a time i život na našem planetu.
Zemlja se sada nalazi usred možda najve?eg od tih transformativnih ciklusa, koji se doga?a samo jednom u svakih 26.000 godina (ciklusu koji se zove pre-cesija), a majanski kalendar predvi?a da je kriti?na to?ka prijelaza 12. prosinca 2012. godine. To je stvarna žarišna to?ka transformacije, a ne izmišljeno novo tisu?lje?e (2000. godina). Nalazimo se, dakle, pred tzv. «Velikom smjenom doba», a da se vremena mijenjaju pokazuje niz doga?aja, koje je Gregg Braden opisao u knjizi »Otkrivanje nulte to?ke» (Awaken-ing To Zero Point).Naime, 1991. godine otkrivena je nova frekvencija koja titra iz središta spirale naše galaktike Mlije?ni put, a sonda Ulysses je 1994. godine poslana da istraži promjene na našem Suncu. To je bilo potrebno zato što se od sredine 1980-ih godina zastrašuju?e pove?ala u?estalost Sun?evih baklji i rendgenskih bljeskova na istom.
Posljednji put Zemljino magnetsko polje bilo je na nuli prije oko 11-13.000 godina kada je nastala velika kataklizma. Tada je bila sredina velikog ciklusa od 26.000 godina koji sada završava i dolazi još jedno vrijeme velikih promjena
Sun?evo magnetsko polje je ve? palo na nulu i doseglo je višu razinu pretvaranja vodika u helij. Solarne baklje na Suncu se javljaju na geografskoj širini od 19,5 stupnjeva, a to je geografska širina na kojoj se na Zemlji nalaze piramide. Zajedno s tim se i Zemljina rezonantna frekvencija (sr?ani ritam) ubrzano pove?ava. Ta frekvencija, zvana bazna rezonantna frekvencija ili rezonancija Schuman-nove šupljine, otkrivena je 1899. godine i od tog vremena do sredine 1980-ih godina imala je konstantan puls od oko 7,8 Hz ili 7 ciklusa u sekundi. On se od 1986./1987. po?eo ubrzavati. Do konca 1995. godine dosegnuo je 8,6 da bi danas prešao 10 i još uvijek raste. Gregg Braden u svojoj knjizi piše da bi u majanskoj godini transformacije, 2012. godine, Zemljina rezonancija mogla biti 13 ciklusa u sekundi, dok bi Zemljino magnetsko polje moglo biti na nuli ili blizu 0. On to zove Nulta to?ka, kad ?e Zemljino magnetsko polje gotovo nestati jer ?e se rotacija Zemlje zaustaviti.
To me?utim, ne zna?i da ne?e biti gravitacije, jer nju stvaraju druge pojave, a ne vrtnja planeta. Pretpostavlja se da se tako nešto dogodilo barem 14 puta u posljednjih 4,5 milijuna godina. Procjenjuje se da se posljednji put dogodilo prije oko 11-13.000 godina, što je vremenski okvir koji se poklapa s mnogim procjenama vremena kraja Atlantide i po?etka oporavka od te kataklizme nakon približno 10.500 godine prije Krista. Dakle, prije 13.000 godina bila je sredina velikog ciklusa od 26.000 godina koji sada završava i dolazi još jedno vrijeme velikih promjena. ?emu svjedo?imo svaki dan. Kraj Mayanskog mjerenja vremena dogodit ?e se 21.12. 2012. na zimski solsticij u 11.11h. Nakon toga njihovo mjerenje vremena ne postoji.. To je kraj. Malo nevjerojatna podudarnost, ali te 2012 dogodit ?e se i galakti?ko poravnanje koje nitko tko je ikada živio nije bio svjedokom takvog doga?aja. Poravnanje koje ?e se dogoditi sada i u takvoj konstelaciji nikada više. Naše sunce poravnat ?e se sa centrom galaksije. Malo je nevjerojatno da je civilizacija koja je nastanjivala ?ungle znala da ?e se u dalekoj budu?nosti, u vrijeme solsticija u prosincu, Sunce poravnati sa središtem galaksije. Mogu?e je, me?utim, da je do okretanja magnetskih polova došlo i u novije vrijeme, prije 3.500 - 3.600 godina, što sugeriraju istraživanja leda na Grenlandu. Svaki put kad je Zemlja prolazila kroz ubrzano slabljenje magnetskog polja koje vidimo danas, to je dovelo do okretanja polova u koje su magnetski sjever i jug zamijenili mjesta. Gregg Braden procjenjuje da ?e se Zemlja prestati vrtjeti na nekoliko dana prije nego što se po?ne vrtjeti u suprotnom smjeru.
Kad se preokrene tok struje u metalnoj šipki, preokrenu se i polovi, a kad se planet po?ne vrtjeti u drugom smjeru, tok struje ?e se obrnuti, što zna?i da se moraju obrnuti i polovi. Kad bi se planet prestao vrtjeti, jedna strana Zemlje bi u tom razdoblju bila neprestano osun?ana, a druga u tami, i to je ono što drevni narodi tvrde da se dogodilo prije više tisu?a godina. Peruanci su govorili o »dugim no?ima» od tri dana, a u Bibliji se spominje dan koji je trajao 20 sati -najduži dan. Pleme Hopi Indijanaca zabilježilo je da je Sunce dva puta izašlo u jednom danu. Prvo je izašlo na zapadu i zašlo na istoku, a kasnije je izašlo na istoku i zašlo na zapadu — i takav ciklus traje do danas. Druge drevne legende govore da je Sunce nekada izlazilo na zapadu a zalazilo na istoku, što je još jedan znak da se Zemlja okretala u suprotnom smjeru.Brojni vidovnjaci su još davno imali vizije kako ?e se «svijet mijenjati, i sjever ?e postati jug, a istok zapad jer je tako zapovijedano od po?etka vremena». I Brian Desborough, ameri?ki znanstvenik i istraživa?, tvrdi kako se danas zbivaju neki veliki geofizi?ki doga?aji koji su predmet medijske blokade. On potvr?uje da Zemljino magnetsko polje slabi eksponencijalnom brzinom i da ?e uskoro do?i do nule. A što se sun?evog magnetskog polja ti?e, ovaj znanstvenik kaže, da je ono ve? palo na nulu te da se ?ini da je doseglo višu razinu pretvaranja vodika u helij. On kaže da se solame baklje javljaju iznad i ispod Sun?evog ekvatora na geografskoj širini od 19,5 stupnjeva. To je to?ka u kojoj se razmjenjuje energija izme?u rotiraju?ih sfera, i to je geografska širina na kojoj su na Zemlji smještene piramide.
Ameri?ka geološka služba tako?er kaže da Zemljino magnetsko polje pada do nule svakih 500.000 godina, zatim polako ja?a, te da su to razdoblja kataklizmickih promjena na Zemlji, potresa i erupcija vulkana, zbog privremenog zastoja u vrtnji planeta. No mnogi misle da se to doga?a znatno ?eš?e.
Predo?io sam vam vezu izme?u promjena u titranju od središta galaktike Mlije?ni put preko promjena na Suncu do promjena na Zemlji koje su u tijeku. David Icke u svojoj knjizi «Najve?a tajna» kaže kako «one idu dalje do ljudskog srca, zatim mozga i do svake stanice tijela. Što više otvorite srce, to ?e ovaj tok biti ja?i i brže ?ete se uskladiti s rastu?im vibracijama i transformirati u više stanje svijesti.» «Ako i je istina da ulazimo u golemo elektri?no polje zvano FotonsM pojas, doživjet ?emo neke fantasti?ne stvari. Drevni narodi znali su za te velike cikluse promjena, i svi drevni kalendari Egip?ana, Maja, Tibetanaca, Kineza i drugih završavaju u razdoblju koje sada proživljavamo. Egipats- ki kalendar seže u prošlost nekih 39.000 I godina, a Majanski možda 18.000 godina. I Maje su tvrdili da ?e do?i do prijelaznog razdoblja izme?u starog i novog svijeta - dok jednu verziju svijeta bude zamjenjivala druga. To su razdoblje zvali «Bez-vremenost», i rekli su da ?e to razdoblje po?eti u srpnju 1982. godine i dovesti do preokreta 12. prosinca 2012. godine. U?inak svega toga na ?ovje?anstvo lako je vidjeti... U svim zemljama odvija se bu?enje. Nipošto se ne radi o ve?ini. Ali broj ljudi raste iz dana u dan dok ih ova duhovna budilica budi iz njihovog sna... Ubrzavanje vibracija Zemlje, i zapravo cijele galaktike, uzrok je osje?aja da vrijeme prolazi sve brže i brže. To je iluzija, jer vrijeme zapravo ne postoji, ali mi imamo takav osje?aj što je frekvencija sve brža.
Kao i sav fizi?ki svijet, svemir je hologram - zrake svjetlosti koje sudaraju?i se stvaraju privid trodimenzionalnog oblika. Dvojica znanstvenika iz SAD-a, Terrance i Dennis McKenna, iznijeli su I mišljenje da je svemir hologram od 64 I vala ili vremenske skale, i da je to razlog što imamo 64 heksagrama Shinga, 64 klju?a Stabla života i 64 kodona DNK. Njihova kompjutorska analiza sugerira da ?e sva 64 vala istovremeno posti?i najvišu vrijednost 2012. godine. To ?e nekoliko godina prije tog datuma ?initi razdobljem zapanjuju?ih promjena.
Dennis McKenna veli da se brzina promjena udvostru?ava u sve kra?em i kra?em vremenskom okviru, što se izražava u vidu skokova u tehnološkom razvitku u proteklom stolje?u. Predvi?aju?i stanje u budu?nosti, ovaj znanstvenik još veli da ?e se to nastaviti do transformacijske godine 2012., kad ?e u razdoblju od 384 dana biti više transformacija svijesti nego u svim prethodnim ciklusima zajedno. Nakon toga ?e do?i šestodnevni ciklus u kojem ?e se doga?aji odigravati još brže, i u posljednjih 135 minuta dogodit ?e se još 18 enormnih skokova ljudske svijesti, a kulminacijom u posljednjih 0,0075 sekundi kad ?e ih se dogoditi još 13.
Ove tri godine koje su pred nama, razdoblje je enormnih promjena u vremenskim obrascima i ekstremnih vremenskih prilika, zajedno s geološkim efektima dok se Zemlja bude restrukturirala i pripremala svoje tijelo na promjenu na isti na?in kao što ?e to morati u?initi i ljudi – i Pollitika.com.

Komentari

sjenka, u pravilu ne čitam

sjenka,

u pravilu ne čitam takve objave, no sada sam to ipak učino (konačno, iznimka potvrđuje pravilo).

Kaži ti nama a gdje je u svemu ovomu Hrvatska?:))

Tko je glasao

Dragi moj domovinski

Dragi moj domovinski ZG!
Najprije glede iznimke i pravila; primijetio sam inteligentne tvoje objave (!?) te me pomalo čudi tvoja samouvjerenost u "konačnoj istini" glede ove uzrečice. Mene ( a vjeruj da sam vrhunski educirana i trenirana osoba) iskustvo uči na drukčiju poantu tvoje iznimke i to:"Exceptio regulam probat. Casus exceptus firmat regulam in contrarium."
..."Iznimka testira pravilo."
Hvala na pitanju glede Hrvatske. Obzirom da si afirmativno postavio pitanje u odnosu spram drugih sudionika foruma koji mene doživljavaju s podsmjehom i udbaškim zaleđem reči ću ti kako tu neki vole reči "supstrat" do kojeg sam došao zahvaljujući "pomoći" svjetski etabliranih dubokih grla. Ti možeš razumjeti da se situacija u Hrvatskoj može rezumjeti samo ako osvješćuješ globalna događanja. Zatvaranjem u "lokalu" postaješ bezvrijedan doktor u zatočeništvu i ja cijenim da ti to imaš osviješćeno inače ne bi tražio moje mišljenje. Naravno da je moje pojavljivanje na ovom portalu smišljena aktivnost s podrućja specijalnog rata, ali ne destruirajućeg po Hrvatsku - naprotiv. Nijedna moja objava ovdje nije slućajna i stihijska, radi se o obrascu induciranja sekundarne poruke... Ako uspijem prenijeti 1% "znanja" - ja sam svoje poslanje ispunio,ok?
Ti si moj ZG svjestan da priča o Hrvatskoj i Balkanu (globalno) ima dužu povijest ali glede ovog danas prekretnica nastaje 1987.g. kada istočnu Europu i Balkan na sebe preuzima Henry Kissinger, visoki meštar 33.kruga. Sjeti se koincidencije da te godine jedan poznati hrvatski disident dobiva "pasoš" (jedini on!) - slućajno... U kontekstu plana o 10 super država na "kugli" i svjetskoj nadvladi projektirano je i projicirano u režiji "Cytija" a operacionalizirano između ostalog za jugoistok Europe djevom i bikom. Henry Kissinger je "zaslužan" što je projekt "Protokoli dinarskih mudraca" uspješno apliciran na Balkanu i u završnoj je fazi uspješne realizacije, a temeljen je na faznom obrascu "PROBLEM-REAKCIJA-RJEŠENJE" gdje se u svakoj fazi pojavljuju isti likovi - u pozadini. Ovaj fazni obrazac zapamti, jako je bitan kod svih planiranih i izvršenih zavjera. I da, usput - Obama zna istinu o 9/11!??? Hrvatska je kao država spržena projektom "privatizacije banaka" (privatizacija-čitaj pljačka, ostatka supstance je kolateral).
Danas je Hrvatska još jedna od manjih korporacija pod uzdama Cytija. Stranačke i ekonomske oligarhije su strogo kontrolirane i usmjeravane (uz "sitne" benefite) ka Eu super državi koja puzajućom doktrinom melje trenutno Hrvatsku, a slijedi i ostatak Balkana. Nikakve demokracije, treći putevi i sl. bakraći tu ne mogu ugledati "svjetlo dana" - protokolom nije predviđeno! Stečajni upravitelj za Hrvatske resurse "određen" je 1995.g. Austrijski poduzetnik Ivo Sanader i on je taj zadatak uspješno obavio. Zašto Ivo, a ne Ivić... preporuka Horusa izvjesnoj Louise Blouin čiji je sponzor i mentor (slučajno) Henry Kissinger. 25.9.2009. Dr. Ivo je unaprijeđen u velikog meštra okruglog stola..
Moje mišljenje: sabotirati referendum o ulasku HR u Eu svim sredstvima - u međuvremenu politizirati masovno građane direktnom demokracijom (plenumi) do usijanja (izbjegavati obrazac "Matija Gubec" svim sredstvima) te stvoriti državu za, a ne u ime naroda. I na kraju moj dragi ZG - "ne bacati bisere pred svinje".
Živ i zdrav mi bio!

Tko je glasao

"Iznimka testira pravilo."

"Iznimka testira pravilo."

Sportskim rječnikom kazano "jedan prema nula" za tebe.:))

Glede toga što ti ovdje netko "prikapča" da si takav ili onakav, valja prebaciti na pošiljatelje takvih "umnih" poruka. Objavljuju se sadržaji, o njima se razgovara, s njima se slaže ili se ne slaže itd. I onda slijede novi sadržaji itd. A tko je "kakav" ili nije "takav" valja ipak prepustiti najvažnijim osobama, supruzi, djeci, roditeljima, svekrvi, rodbini odnosno stvarnom svijetu. No, očito je da su neki ovdje "najbliža rodbina", gotovo "svekrve".:))

No, sada ipak ono što je najvažnije.
Da, to je točno! Dakle, uopće nije dvojbeno da izvan Hrvatske postoje itekako opipljivi interesi za ovu "slatku kiflu". Riječ je o interesima susjednih država (od Italije pa nadalje), i riječ je o interesima organiziranih skupina vrlo velike "nevidljive" ali itekako opipljive moći.

U državama kao što je Hrvatska, dakle u Banana državama, u kojima ne postoji institucionalan sustav za zaštitu interesa ljudi koji čine tu državu, dapače - on je razvidno od 1990. godine zaključno do danas konfrontiran interesima Hrvata i Hrvatica, ali i hrvatskih građana, ali i hrvatskih državljana, nije previše teško "kupiti" državnu vlast. Nastavno je s lakoćom onda dalje moguće ostvariti sve na "legalan" i "legitiman" način. Primjerice, sa samo nekoliko milijuna eura u Zagrebu možeš osigurati položaj gradonačelnika Zagreba (s materijalnim utjecajem goleme financijske vrijednosti), dok je to na razini čitave države ipak nešto skuplje. Kako su hrvatski brojni političari jeftini, to ih se može kupiti za mnogo manje, ponekad i najobičnijom ucjenom (dakle, za badave).

Postoji li odgovor na to? U svojem ovom odgovoru predočio si vjerojatno nesvjesnu poruku da se tomu ne može oduprijeti. No, ti si stvarno predočio realnost, i ona je moguća, i toga je itekako bilo, i toga itekako postoji. Naime, da se hijerarhijskim sustavom drži u pokornosti SVE. To bih mogao otprilike nazvati sustavom faraonske demokracije.

Poznato ti je moje mišljenje koje glasi da se tomu može oduprijeti. Ali ne s novim sustavom "faraonske demokracije", već sa stvarnim sustavom demokracije koji započinje u vlastitoj političkoj stranki, dakle od vlastite političke kuće. Kako? I da sada ne duljim s komentarom …

Inače, "bisere ne bacam pred svinje". Konačno, ovdje stvarno svega ima kao na svakom javnom forumu, ali "svinja" n e m a! Ima ponešto ljutitih, ponešto prepotentnih, ponešto "prolupanih", ponešto bespomoćnih, ponešto ambicioznih, ponešto plemenitih, ponešto lakovjernih, ponešto prosvjetiteljskih, ponešto domoljubnih, ponešto "liberalnih" i liberalnih, ponešto ekonomskih vrhunskih "stručnjaka" brodogradnje (ha, ha ...), ponešto dobronamjernih, ponešto zločestih, ponešto nepravedno oštećenih, ponešto ...., i tako to ... Dakle, ništa što ne postoji u stvarnosti, samo ovdje ponešto "kondenzirano".:)

Tko je glasao

Suci su dužni potpuno

Suci su dužni potpuno samostalno donositi odluke koje će udovoljavati vladajućoj politici, kako se ne bi desilo da vladajuća politika mora utjecati na sudove, što bi bilo demokratski neprihvatljivo
Ovaj, u jednoj rečenici, predivan i temeljit opis našeg pravnog sustava imamo zahvaliti i tome što se Viktor potpuno oslobodio sprega koje su ga sputavale dok je uređivao Feral.

Nakon što su mu predočene osnovne poruke Protokola dinarskih mudraca, čitatelju će se lako razbistriti odgovori na gornja i slična pitanja. Tim prije što su završne stranice monstruoznog dokumenta neka vrsta recepture, zbir konkretnih naputaka i pojašnjenja za djelovanje u oblastima kulture, medija, zabave i visoke politike. Na primjer (paragraf 96): "Svaki nacionalni politički lider koji je vlastohlepni luđak i korumpirani razbojnik, imat će parnjaka u nekoj od susjednih država koji je triput veći luđak i razbojnik nego što je on, s tim da uvijek vrijedi i obratno."
S obzirom da je Bog obećao da neće više stvoriti potop razne ekipe se smjenjuju kao jahači.
Pravilom ljudske kratkovidnosti zasjedanje u te uloge jahačima se vrati poput bumeranga.
Tako je i sada. Naime ako je kissinger bio jedan od bitnih autora rušenja komunističkog istočnog bloka, zasigurno tada nije ni mogao sanjati da će doma imati jači socrealizam nego li je to ikada bilo u sssru. Kreditima koje je po njegovom savjetu nixon dao YUgi i time izazvao potop u istočnom bloku preko veličanja tita kao jedinog maga krilaticom ionisukralialisuinamadali. Ovdje uzgojeni parazitizam u to vrijeme dao je pak vjetar u jedra divljanju kapitala tamo (a onda i ovamo) – istim mehanizmom: kredit=živimkonikad=isgubio svaku vezu sa stvarnošću=napuhavanje hipoteka, dionica =boooom. Jer nisu se samo čudili i zavidili građani istočnih zemalja na našem čudu, nego se to čudo po svijetu proširilo. Prvi krivac u ovoj svjetskoj krizi je upravo inteligentni, ali ipak neminovno kratkovidni nixonov savjetnik.
Ukratko kada pišeš ovakve teme one više huškaju na jahanje a manje usmjeravaju potencijalne jahače na meditaciju i razmišljanje o pirovim pobjedama.

Tko je glasao

A pitanje je i u kojoj je

A pitanje je i u kojoj je fazi nova crna rupa?!

My Soul

Tko je glasao
Tko je glasao

Nešto slično je izgradio

Nešto slično je izgradio Tito za sebe i ekipu. Na žalost, nije doživio da uživa u takvom udobnom podzemlju. Sad mu je pomalo neudobno, čini mi se.

My Soul

Tko je glasao

Ak misliš na onu u

Ak misliš na onu u Dobošnici - ja bio unutra 1976., to je malo i skučeno max 200 osoba.
Ovo kaj rade Norvežani - cca 7-8000 odabranih.

Tko je glasao

Budem odgovorio sutra ili

Budem odgovorio sutra ili prekosutra (malo više...) malo previše popio došao iz svatova Golgota prije jedan sat (ne mogu više pisati ...):))

Justice for all !

Tko je glasao

To sutra popili maligani!!!?

To sutra popili maligani!!!?

Tko je glasao

Koliko je bilo ljudi u

Koliko je bilo ljudi u svatovima?

My Soul

Tko je glasao

Mene više brine promjena

Mene više brine promjena polova. Do sad je bilo istok noge- zapad glava, a srbi obratno. Ako se okrenu polovi...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

Ma, kakav smak svijeta?Srž

Ma, kakav smak svijeta?Srž je u promijenama.Želimo promijene,a nismo svijesni da na njih utječemo mi svojim mislima,riječima,
djelima.Moć promijene je u nama samima.I baš ta,naša -sveukupna mala djela-
uzburkavaju vjetar koji će se na posljetku razviti u uragan i promijeniti
svijet.

Tko je glasao

Ovaj treći dio @sjenkine

Ovaj treći dio @sjenkine trilogije me je definitivno učvrstio u vjeri da se radi o autoru koji provodi zanimljiv sociološki eksperiment nad članovima pollitike. Cilj eksperimenta je utvrditi koliko se magle može prodati naoko ozbiljnim ljudima pod firmom otkrivanja "ekskluzivnih tajni" o zbilji u kojoj živimo.

The Observer

Tko je glasao

Ovaj treći dio @sjenkine

Ovaj treći dio @sjenkine trilogije me je definitivno učvrstio u vjeri da se radi o autoru koji provodi zanimljiv sociološki eksperiment nad članovima pollitike. Cilj eksperimenta je utvrditi koliko se magle može prodati naoko ozbiljnim ljudima pod firmom otkrivanja "ekskluzivnih tajni" o zbilji u kojoj živimo.

Magle prodati :)... pa televizija , novine , radio i ostali mediji svima već odavno prodavaju maglu.. Najbolji primjer je zadnja događanja u Širokom...
Nasmijo si me..., tema je dobra kažem nije za politiku nego za znanost... a znanost ljudi kod nas većinom ne razumiju jer odavno smo mi prestali sa proizvodnjom mozgova i prebacili na proizvodnju robota...

Justice for all !

Tko je glasao

meštre... o_O mislim...

meštre... o_O

mislim... AHAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHAHHAHAHAHAHA... kakvo zanimljivo štivo... e ako ima ljudi koji ovo puše, zaista me ne čudi što nam je država kakva jeste... dio koji me oborio s nogu:

Dvojica znanstvenika iz SAD-a, Terrance i Dennis McKenna, iznijeli su I mišljenje da je svemir hologram od 64 I vala ili vremenske skale, i da je to razlog što imamo 64 heksagrama Shinga, 64 ključa Stabla života i 64 kodona DNK.

ma ne znam ni odakle da krenem... znanstvenici mogu tvrditi što god hoće, ali postoji i nešto što se zove znanstveni konsenzus... 64 kodona DNK - 4 aminokiseline, grupe po 3 (4*4*4=64). mada mi je nejasno kako se npr. 7 čakri uklapa u sve to... a mogu i poboljšat teoriju - 4 jahača apokalipse, 3 propale mistične civilizacije (maje, inke, azteki) = 64. pa onda 6+4=10, pa zato imamo 10 božjih zapovijedi, 4^3=64, 4*3=12, zato smo imali 12 apostola itd itd. (edit: pa da, 4+3=7, sad je i za čakre jasno)...

mislim, uzmi bilo koji skup slučajno odabranih podataka. jednostavno ne možeš a da ne pronađeš gomilu veza između elemenata - ne zato što je on specijalan, svaki je takav.

a 12.12.2012. bi mogli biti i izbori u RH... pa hrvati kao enormni skok ljudske svijesti ne nasjedaju na predizborne manipulacije... još bolje, hrvatski političari kao enormni skok svijesti postanu moralni...

plus za dnevnik, čisto da bude tu 2012. (sad će to)

Tko je glasao

..znanstvenici mogu tvrditi

..znanstvenici mogu tvrditi što god hoće, ali postoji i nešto što se zove znanstveni konsenzus...
AHAHAHHAHAHAHAHAHAHAH - znanstveni konsenzus, pak zato imaš situaciju da 1/49 stanovništva kontrolira 48/49 ukupnog svjetskog bogatstva, ti si sigurno njihov...

Tko je glasao

pa šta ću ja kad je ovih

pa šta ću ja kad je ovih 48/49 mutavo pa im dopusti. (i kakve sad to veze ima sa znanstvenim konsenzusom?)

Tko je glasao

Pa ak baš moram risati -

Pa ak baš moram risati - konsenzus ekonomskih znanstvenka počiva na "zakonu" da je privatno vlasništvo početak i kraj - sad si ti protumači kak onih 2% ima veze sa znanošću.

Tko je glasao

Nije problem onih 2% koji

Nije problem onih 2% koji znaju živjeti i svoju djecu uče istome, nego je problem što 98% nas to ne zna. Znanost je tu da nam pomogne, ali sama znanost ne može biti odgovorna što 98% magaraca vjeruje da sve znaju. I unatoč "rezultatima" i dalje guramo po svom "zdravom razumu".

Zapravo, problem je u manipulativnom odgoju i obrazovanju, koji su sve, samo ne odgoj i obrazovanje.

Tko je glasao

privatno vlasništvo +

privatno vlasništvo + slobodno tržište (koje ti btw trenutno ne postoji - odnosno postoji ali samo za kikiriki igrače). a i zaista ne vidim u čemu je tu problem. u osnovi kapitalizma ti je natjecanje - netko mora i izgubiti. ako ti se ne svidja omjer dobitnika/gubitnika, promjeni omjer dobitka/gubitka (tj manji profit onim 1/49, veće plaće 48/49). sustav funkcionira (tj najbolje funkcionira od svih isprobanih) - znanstvenici su tu u pravu. zbog ljudske slabosti (zakonodavstvo) ovih 1/49 mogu upucati dio profita kako bi promijenili pravila igre (tj onemogućili slobodno tržište). (taj dio sa ljudskom slabosti je bio još ekstremniji problem u komunizmu.)

imaš bolju ideju?

Tko je glasao

Ja imam bolju ideju. Sa

Ja imam bolju ideju. Sa siromašnog načina razmišljanja, a koje smatra normalnim da dok netko dobiva, drugi mora izgubiti, treba preći na bogat način razmišljanja, prema kojemu je moguće da svi dobivaju točno ono što žele i zaslužuju. Živimo u svijetu obilja i prirodno je da svi imaju obilato. Prirodno je da su suradnja i sinergija, a ne suprostavljanje interesa i grabež, vrijedniji od sadašnje sebične prakse. Prirodno je da, naročito u kriznim vremenima, izlaze tražimo u zajedništvu i puno boljem iskorištavanju ljudskog potencijala kojim raspolažemo.

Zamislite da ova magarad na vlasti i poslodavci kojim čudom shvate da je spas u bogatijem nagrađivanju radnika, u povećanju društvenog standarda, u povećanju potrošnje i uopće u motiviranju sviju da veselo stvaraju nove i neograničene vrijednosti. Bi li više uopće bili u krizi? Bi li nam trebali krediti i tuđa "pomoć"?

S druge strane, sami radnici i sindikati bi morali shvatiti da svoje potencijale moraju usmjeriti na veću produktivnost, veću motiviranost i na svoje interese, a ne na svoje okolnosti. Zapravo, opet na osnovi suradnje i opće koristi, trebalo bi se sasvim drugačije pristupiti gradnji zdravih i poštenih odnosa. S ideje suprostavljenih interesa mora se preći na zajedničke interese.

Tko je glasao

S druge strane, sami radnici

S druge strane, sami radnici i sindikati bi morali shvatiti da svoje potencijale moraju usmjeriti na veću produktivnost, veću motiviranost i na svoje interese, a ne na svoje okolnosti. Imaš plus od strane kapitala - tak treba odgajati i obrazovati...

Tko je glasao

Istraživač Jose Arguelles

Istraživač Jose Arguelles prvi je popularizirao majanski kalendar.
Uveo je vaznost datuma od 21.prosinca 2012.g. u kolektivnu svijest javnosti. Nositelj je doktorata iz povijesti umjetnosti i estetike sa Sveucilista Chicago. Jos od 1980-ih proucava uskladjenost kozmickog racunanja vremena. Upravo je objavljen i njegov autorizirani zivotopis pod naslovom: "2012 - Zivotopis vremenskog putnika - putovanje Josea Arguellesa".
Poznati istrazivac David Pinchbeck smatra Josea jednim od najvažnijih mislilaca i filozofa u ljudskoj povjesti. Jose ne djeli mišjenja teoretičara koji najavljuju apokalipse u 2012. godini. Postoje različite razine inteligencije koje različito reagiraju na ovo doba promjena, pa si samim time stvaraju i mnoge teorije od pomicanja polova do promjene Zemljine rotacije. Ljudi koji ne posjeduju percepciju viših realnosti i kozmičke evolucije nemogu razumjeti događaje izvan njihova sustava trodimenzionalne materijalističke paradigme. Da bismo prevladali takve teorije potrebno je fokusirati kolektivnu svijest i stabilizirati pozitivne frekvencije, čime će se izbjeći i katastrofalni scenariji.
Trenutno živimo u "tehnosferi" tj. u umjetnoj sferi tehnološke civilizacije koja je potpuno okružila prirodnu biosferu. Međutim, tehnosfera će se nakon 2012. godine preobraziti u "leptira" sto ce označiti novo doba koje će se zvati "mentalno polje Zemlje".
@sjenka,dali ti je ovo poznato?

Tko je glasao

Sanja, imaš plus zbog

Sanja, imaš plus zbog afirmativnog pristupa problemu - a da je i naš problem vidjet ćete svi zajedno iz broja komentara ove teme, o bodovima da i ne govorim. Plan i jest da se pozitivne vibracije suzbiju radi desetkovanja stada. Tema je jako široka i ovaj tekst je svojevrsni test senzibiliteta o životnom pitanju. Da, postoji projekt Camelot.

Tko je glasao

Da, postoji projekt

Da, postoji projekt Camelot.

Vidi sjenka nisam puno htio pisati ali sada tu već idemo u teme koje ljudi ne vole čitati.. masoni, iluminati , razna predviđanja i slično...
Kažem naveo sam primjer o stvarima o kojima se malo priča a projekti ne da nisu mali nego uzimaju i milijarde eura ili dolara kako već ... Zašto se ne priča o tome prosudi sam...

PS. piramide po meni nisu napravili ljud sa ovoga svijeta gotovo ih nije bilo moguće napraviti tadašnjim alatom... i svim sličnim stvarima... U Egiptu su pokušali znanstvenici sa 100 ljudi napraviti piramidu visoku 10 metara potrošili su nekoliko dana da to sve naprave... E sada zamisli koliko bi trebalo tada Egipćanima... Znakovito je da te iste piramide postoje i kod Maja i kod Asteka i mnogih drugih drevnih naroda... Zašto su ljudi ili neka druga bića pravili piramide a ne neke različite građevine ostaje vrlo zagonetno pitanje...

David Icke zanimljiva osoba koja se ipak izgubila u vremenu i prostoru...
Smak svijeta 2012 ili predviđanja Nostradamusa ili Babe Vange (za koju kažu da nijedno predviđanje nije promašila, čak je i Hitler izašao ljut kada se došao savjetovati kod nje...) se možda i ostvare ali mene je jako teško uvjeriti da će se to dogoditi ... Kako kažem živi bili pa vidjeli znam samo da hrpa znanstvenika i bogatih je kupilo mjesto u podzemnom gradu u Norveškoj... O tome mi je i prijatelj iz Norveške pričao...

PS. i dan danas ipak ja vjerujem u Boga u neko biće koje je ovaj svemir namjestilo po mjeri jer jednostavno nemoguće je da neke stvari tako dobro i usklađeno funkcioniraju... Stvarno vjerujem ne ono da se samo deklariram ko katolik...

Justice for all !

Tko je glasao

Svi ozbiljni znanstvenici

Svi ozbiljni znanstvenici koji su se bavili ili bave teorijama urote ili smaka svijeta, su se oduvijek slagali u jednome: globalna manipulacija svijetom nema nikakve izglede na konačni uspjeh. I pored nepobitnih činjenica i dokaza o postojanju određenih planova posvemašnjeg uništenja, svi oni su došli do zaključka da je Priroda po svojoj snazi daleko iznad bilo kakvih urota. Kao što se ne raspravlja javno o megalomanskim pljačkama, tako se ne raspravlja ni o strašnoj cijeni koju manipulatori plaćaju za svoje bezumlje.
Cijenu određuje Priroda, što god mi mislili o tome. Tko ne vjeruje, neka prouči slučajeve naših "tajkuna".

Volio bih znati na koji način se David Icke izgubio u vremenu i prostoru?

Tko je glasao

Volio bih znati na koji

Volio bih znati na koji način se David Icke izgubio u vremenu i prostoru?

David Icke se izgubio u vremenu i prostoru jer on smatra da na zemlji pored ljudi žive izvanzemaljci preobučeni u ljude... Ta teorija je smješna i nema ama baš nikakvih dokaza a bez baze i dokaza nemožeš takve stvari govoriti...
Ono što on pametno govori je o masonima i iluminatima... koji sigurno vladaju i upravljaju svijetom tj. najvećim državama i najvećim organizacijama svijeta (NATO, EU, UN...)
Kažem da ne priča o ljudima reptilima smatrao bi ga vjerodostojnim jer jako puno pametnoga kaže ovako čovjek se jednostavno izgubio ... tražeći smisao zašto jedni ljudi drugima žele nanjeti zlo , vladati nekim i iskoristiti ih... On si to objašnjava ljudima reptilima što je glupavo...

Justice for all !

Tko je glasao

Zašto su ljudi pravili

Zašto su ljudi pravili piramide a ne neke različite građevine ostaje vrlo zagonetno pitanje...
možda zato jer ih je lakše napraviti od kocke ili kugle :).. odi u vrt, iskopaj kubik zemlje pa ju probaj stavit na hrpu.. jel će ispast piramida, kocka ili kugla?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

možda zato jer ih je lakše

možda zato jer ih je lakše napraviti od kocke ili kugle :).. odi u vrt, iskopaj kubik zemlje pa ju probaj stavit na hrpu.. jel će ispast piramida, kocka ili kugla?

Ima i tu istine Debe... moram reći i kada pogledam Kineski zid za kojeg je znanstveno dokazano da su ga izgradili ljudi , zamislim se pa zašto to isto faraon ne bi napravio ali me čudi odakle mu toliki ljudi...
Ova tema je zanimljiva ali nije za politiku toliku ... više je za znanost (kako se zove ona emisija na HRT zbog koje osim sporta volim pogledati HRT ... obično se prikazuje vrlo kasno...?) ...
Kažem ne sjećam se naziva emisije ali točno su znanstvenici tražili način na koji su ljudi gradili piramide... i jednostavno nikako nisu mogli otkriti način... angažirali su 100 ljudi i jedva napravili piramidu visoku 10 metara... u roku od nekoliko dana....

Justice for all !

Tko je glasao

Postoji vise teorija oko

Postoji vise teorija oko gradnje samih piramida, ipak se slazem sa onim koji govore da su ih ljudi sagradili. Vec jesu dokazali nacine gradnje i pokazali su u simuliranim uvijetima kako je gradnja tekla. Zapravo vrlo jednostavnim i elegantnim rijesenjima. Druga stvar, ono sto je tek od nedavno poznato, da piramide nisu gradili robovi nego placena radna snaga.

Ono sto jos nije dokazano (koliko barem znam) kako je velicina otklona (pogreske) piramide mnogo manja od danasnjih gradjevina uzimajuci u obzir razinu tehnologije u to vrijeme i danasnje.

--
Think for yourself, question authority.

Tko je glasao

angažiraj 10 000 ljudi na

angažiraj 10 000 ljudi na 10 000 dana pa da vidiš čuda. i Afrikanci su već stoljećima, ak ne tisućljećima, u stanju izvoditi lobotomije.. današnja znanost, da nepostoje dokazi u suprotno, bi to sa sigurnošću proglasila nemogućim.

emisija se zove "na rubu znanosti" a urednik mislim da se zove Krešimir Mišak (il tak neš)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Da da na rubu znanosti ...

Da da na rubu znanosti ... dobra emisija...

Justice for all !

Tko je glasao

uh. uh. uh.

uh. uh. uh.

Tko je glasao

Baba Vanga... :) Ma kakav je

Baba Vanga... :) Ma kakav je i svijet treba dobro da prodrma ga netko...

2012 a živi bili pa vidjeli iako moram priznati istažujući tu temu (čisto me zanimalo...) naišao sam na mnogo podudarnosti ... ali me je najviše zabrinuo norveški projekt Camelot ili kako već sa ogromnim podzemnim gradom za koji se prijavljuju mnogi ljudi... Vrlo zanimljivo jer to nisu zaostali ljudi nego stvarno obrazovani i učeni ljudi...

Justice for all !

Tko je glasao

Baba Vanga... :) Ma kakav je

Baba Vanga... :) Ma kakav je i svijet treba dobro da prodrma ga netko...

Justice for all !

Tko je glasao

Vrlo interesantno štivo.

Vrlo interesantno štivo. :)
vezano za temu:
http://www.pcelinjak.com/content/view/209/176/

Tko je glasao

citiram zanimljiv dio: Do

citiram zanimljiv dio:

Do danas, nestanak pčela pogodio je pola svih američkih država. Zapadna obala ostala je bez 60 posto svoje komercijalne populacije pčela, dok ih je na istočnoj obali nestalo 70 posto. U travnju su britanski pčelari uočili istu pojavu, a onda se proširila na Njemačku, Švicarsku, Španjolsku, Portugal, Italiju i Grčku.

Zahvaljujući beskrupuloznoj riječkoj vlasti, isto se već dogodilo i u Hrvatskoj, točnije u Rijeci. I tu su nestale pčele. Zajedno sa svojim košnicama, morale su napustiti Škurinje, jer su kakale po automobilima bogatih i beskrupuloznih poduzetnika. Mali pčelar i njegove vrijedne pčelice nisu se mogle nositi sa snagom riječke vlasti i njihovih zaštićenih poduzetnika, sve samih svetih krava. Dakle, u Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj...itd nestaju pčele, a ovdje zajedno s pčelama nestaju i njihovi pčelari.
Naravno da novine ovaj put nisu izvršile pritisak na javnost, jer je Novi List zapravo u službi riječke vlasti, tako da su bila samo dva kratka članka borbe Davida protiv Golijata, ali ništa konkretno što bi spriječilo ovu nepravdu!
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/9978/Inspekcija-je-ustrajna-Pcele...
Pčele i pčelar su nestali sa Škurinja!

My Soul

Tko je glasao

Vrlo interesantno štivo.

Vrlo interesantno štivo. :)
vezano za temu:
http://www.pcelinjak.com/content/view/209/176/

Ovo je izvanredna tema za politiku ali pčele koga bi to tu zanimalo :)... rijetke... jer stvarno je zagonetan nestanak pčela ...

Justice for all !

Tko je glasao

Gledaj,sve duboko zadire u

Gledaj,sve duboko zadire u znanstvenu fantastiku i nema puno veze sa nama poiznatom logikom,ali i ovaj naš život i način na koji živimo je iznad logike, pa zašto si autori pisanih djela poput ove prepiske Davida Ickea ne bi uzeli slobode izražaja.
http://hr.wikipedia.org/wiki/David_Icke
Ljudi koji se bave proučavanjem znanstvenih disciplina i koji izračunima dolaze do određenih rješenja govore i tvrde da nema nekih velikih pomaka u frekvenciji tj ne večoj od 0,5%,a kada bi i bila takva velika promjena frekvencije(ovih famoznih 10ili više Hz, opseg zemlje bi se trebao smanjiti više od 20%.
http://www.forum.hr/showthread.php?t=298580&page=3
Ono što je moguće u takvom scenariju je promjena količine plinova u atmosferi,a sasvim je razvidno da se otapanjem ledenjaka kao i svim drugim procesima koji se odvijaju u današnjem vremenu u atmosferu oslobađa velika količina plinova,posebno metana.
U prošlosti nas je jedna takva eksplozija najvjerojatnije velike količine metana spasila od globalnog zatopljenja:
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tunguska_eksplozija_1908.
Zašto se ta eksplozija dogodila na mjestu gdje je to bilo najmanje štetno za ljude?
Tko bi to znao?
Sve ovo što je povezano sa klimatskim promjenama je jako povezano sa trenutnom recesijom.
Najgore je kada ljudi počnu razmišljati o kataklizmi,onda nitko više ne želi ulagati na dulje vrijeme.
Financijski svijet se ruši kao kula od karata, tj.izaziva nestabilnost i nepredvidivost ovako zamišljene financijske konstrukcije kakvu mi poznajemo.
Jeli politika uvjetovala takva razmišljanja ljudi, ili su ljudi svojim strahovima kreirali takvu politiku?
To je uistinu nepoznanica.

Tko je glasao

...ideš...

...ideš...

Tko je glasao

Ja sam mislila da je smak

Ja sam mislila da je smak bio 2000.te godine, bar je tada svestrano najavljivan. Začudno, još smo živi unatoč milenijumskom bagu :))

My Soul

Tko je glasao

A ja se pak sjećam smaka

A ja se pak sjećam smaka kada su ili subotari ili neka slična vjerska skupina odjeveni u bijelo krenuli taj dan na Marjan da se sa treće vidilice predaju smaku koji je baš taj dan dolazio

Tko je glasao

vjerojatno su se pokunjeni

vjerojatno su se pokunjeni vratili kućama :)

kad sam bila klinka, pričalo se naveliko o tome kako se sa sunca odlomio komad i da će udariti na zemlju. te noći svi mještani spavali obučeni u iščekivanju toga :)

mene više brine napredak crne rupe u ZERN-u, nešto su se ušutjeli glede toga, mošda im je izmaklo kontroli kao svinjska gripa!

My Soul

Tko je glasao

Nije im uspjelo pa je zato

Nije im uspjelo pa je zato zastalo. Da fizičarima i ostalim nije za vjerovati, ali glazbenici su nešto sasvim drugo i imaju rješenje ako fizičari budu imali nepredvidljive rezultate eksperimenta.
John Cage je umro sretan i veseo jer je definitivno zaključio da za glazbu nema frke

Tko je glasao

Novo tisućljeće nije

Novo tisućljeće nije počelo 2000. nego 1. siječnja 2001. Dakle osim smaka svijeta nije se dogodilo niti to da shvatimo osnove matematike.
Pošto je očigledno da ne uspijevamo razumjeti ni tako jednostavne stvari, kao datum početka novog tisućljeća, čisto sumnjam da ćemo uspješno predvidjeti nekakav smak svijeta.
Kako stvari stoje čovjeku ne treba nikakva kozmička kataklizma da bi završio kao dinosauri, on na tome uspješno radi već desetljećima na svoj račun.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci