Tagovi

Kako je "paralelna" država prodala sj. Jadran “digi?ima i janezima”

U nastavku iznošenja saznanja koje paralelna iliti “zatamnjena država” Croatorum kreacij skriva od svojih gra?ana koji ne razumiju visoku politiku jer su i obrazovani da ne razumiju predo?ujem jedan od metodoloških obrazaca puzaju?e okupacije “bika i njegove jaha?ice” – božice Europe. Ovom prezentacijom samo nekih fakti ne pretendiram na bilo kakav antagonizam – dapa?e u pozadini se rukovodim univerzalnom ljubavi spram zajedni?kog dobra, zato nastojim pripomo?i u saznavanju istine o nama, o njima, o svima koji na bilo koji na?in predstavljaju kota?i? plana manipulacije.
Dokumenti koji se skrivaju od hrvatske javnosti a koji su potpisani u zadnjih 6 godina svjedo?e o postojanju sustavne politike koja je omogu?ila Italiji i Sloveniji puni gospodarskoribolovni nadzor nad hrvatskim dijelom Sjevernoga Jadrana. Iz dokumenata je razvidno kako Hrvatski sabor niti u jednom trenutku nije imao spoznaje o potpisivanju takvih ugovora, sporazuma i protokola, iako dokumenti o kojima govorim imaju višestruko štetan utjecaj na hrvatsku suverenitet na hrvatskom dijelu Sjevernog Jadrana, te na gospodarski suverenitet u smislu gospodarenja izlovom i ulovom jadranske ribe. Analiza spomenutih dokumenata još je aktualnija danas nakon igara i igrica ovlaštenih pijuna za interes “božice i njegog bika".
http://www.adrifish.org/public/_comuni/top_01.gif
Tajni protokol o Sjevernom Jadranu

Iako se skrivani dokumenti mogu na prvi pogled ?initi potpuno bezazleni i netko može naivno pomisliti kako njihovo potpisivanje i aktiviranje ne može štetiti hrvatskom suverenitetu na Jadranu radi se o opasnom presedanu koji u kasnijim pretenzijama Italije i Slovenije može itekako dovesti do gubitka hrvatskog suvereniteta na jednom dijelu Jadrana. U potpunoj tajnosti je 4. kolovoza 2003. godine potpisan „Protokol o suradnji izme?u regionalnih pro?elnika za ribolov Sjevernog Jadrana“, kojim su stvorene pretpostavke za stvaranje jedinstvene ribolovne zone Sjevernog Jadrana, nad kojom bi ve?insko pravo odlu?ivanja a time i stvarnu nadležnost imali Italija, Slovenija, pa tek potom Hrvatska. Prema tom „Protokolu“ novu regiju Sjevernog Jadrana ?ine regije: Emilia Romagna (Italija); Veneto (Italija); Friuli Venezia Giulia (Italija); Istarska županija i Primorsko goranska županija. A izravna obveza prema istom protokolu, iz koje je o?ito kako je cijeli dokument potpisan pod pritiskom i projektiran u Europskoj uniji odre?ena je kao: „Regije se obvezuju da ?e u skladu s ustrojstvom Europske unije i na?elima vodiljama usvojenima na nacionalnoj razini promicati donošenje regionalnih, odnosno županijskih usuglašenih propisa radi podsticanja svakih oblika me?uregionalne, odnosno me?užupanijske suradnje u cilju podupiranja i prilago?avanja navedene grane prema ostvarenju jedinstvene ribolovne zone Sjevernog Jadrana“.

"Permanentni Jadranski plavi stol“

Osniva?i jedinstvene ribolovne zone, a na neki na?in i jadranske regije Sjevernog Jadrana utemeljili su i svojevrsno upravno, koordinacijsko tijelo koje ?e upravljati njihovim aktivnostima i raditi na širenju regije. „Regije osnivaju Permanentni Jadranski plavi stol, ?iji su po?etni ?lanovi gore navedenih regija otvoreni svim jadranskim lokalnim institucijama i nadležnim ministarstvima radi trajne rasprave i institucionalne konzultacije socioekonomskog karaktera na temama regionalne i lokalne gospodarske politike“. Potpisnici dokumenta su Duccio Campagnoli, Giuseppe Nesso, Luigino Maravai, Antolovi? Milan, Nikola Mendrila, koji su se sastali i potpisali tajni „Protokol“ u Rovinju 4. kolovoza 2003.

„Adri Fish“ projekt – Europska unija do 2006. desuverenizirala hrvatski Jadran

Potpisivanje gornjeg „Protokola“ o?ito je bio signal instituacijama Europske unije za „zeleno svjetlo“ za njihov projekt za Jadran, koji su strateški projektirali još 2000. godine, a namjerili ga završiti do kraja 2006. godine. Projekt „Adri Fish, Inicijativa EU INTERREG III B CADSES (2000. – 2006.)“ pristigao je kao informacija Istarskoj županiji krajem listopada 2003., zna?i nešto više od dva mjeseca nakon potpisivanja protokola sa Italijom o jedinstvenoj ribolovnoj zoni Sjevernog Jadrana. Dopis Istarske županije datiran sa 28. listopada 2003., klasa 320-01/03-01/37; urbroj 2163/1-03-03-8, napisan u Pore?u, dokazuje u potpunosti postojanje takvog strateškog projekta Europske unije. I u tom je dokumentu potpuno razvidno kako Hrvatski sabor nije bio izvješ?en o tako važnom i strateškom projektu koji itekako zadire u strateške nacionalne interese Hrvatske kao jadranske zemlje i njezin teritorijalni kao i suverenitet na hrvatskom dijelu Jadrana.

Sjeverni Jadran – strateška zona EU

Iz gornjeg dopisa IŽ-e jasno se vidi kolika je strateška važnost jedinstvene zone Sjevernog Jadrana za Europsku uniju, a o?ito je kako se radi o strateškom projektu jadranske desuverenizacije Hrvatske. „Regija Sjevernog Jadrana predstavlja stratešku zonu za CADSES podru?je, a operateri sjeverno jadranske regije suo?avaju se sa ekonomskim i legislativnom barijerama, kao i sa problemima koji proizlaze iz razli?itih struktura, jezika i zajednica. Usprkos geografskoj bliskosti, tj. maloj kilometarskoj udaljenosti, izme?u jadranskih obala, te svojevremenoj zajedni?koj povijesti, ove teško?e još uvijek proizlaze prvenstveno iz pomanjkanja dijaloga o sociološkim i ekonomskim aspektima“. Sam je dokument podijeljen na „ciljeve“, „aktivnosti za ostvarenje ciljeva-radne pakete“ i „O?ekivane rezultate“. Trademark „Jadranska riba“ pripasti ?e Talijanima umjesto Hrvatskoj. Ono što posebno smeta i naše ribare u Sjevernom Jadranu jest ?injenica da ?e se veliki centri za otkup i daljnju distribuciju ribe koja se izlovljuje biti smješteni u Hrvatskoj i to Rijeci i Pore?u, ali ?e njima ve?inski upravljati Talijani i Slovenci. Drugim rije?ima, hrvatska jadranska riba koja je cijenjenija na europskom stolovima i jelovnicima tada ?e biti distribuirana po Europi pod trademarkom „Jadranska riba“, koju ?e me?utim distribuirati Talijani i biti vlasnici toga trademarka pa ?e pod pokri?em kvalitete hrvatske jadranske ribe prodavati i ribu znatno manje kvalitete iz ulova svojih ribara sa talijanske strane Jadrana. Naravno da takav pristup itekako nanosi štetu hrvatskim gospodarskim interesima, što me?utim, o?ito ne uzbu?uje Vladu koja prešutno zbog dogovora Sanader – Jakov?i? dopušta nastavak provedbe ovog ugovora i ovakvih „Protokola“. Da ?e stvari doista i?i u ovom smjeru dokazuju i jasno odre?eni ciljevi projekta pod to?kom (3): „Pokrenuti jednu transnacionalnu aktivnost radi realizacije specifi?nih struktura za ribarstvo (sabirni centri i veletržnice) u ekonomsko depresivnim prostorima, putem jedne studije izvodljivosti, koja bi imala procijeniti manjak i potrebe za istima, te promovirati održivu razinu ulaganja“. Prikupljanje podataka koji za svaku zemlju predstavljaju strateške informacije od posebnog nacionalnog interesa Osim toga ovakvim se „Protokolom“ i projektom predvi?a ustanovljenje svojevrsnog informacijsko dokumentarnog centra u kojem bi se obra?ivali podatci koji za svaku zemlju na svijetu predstavljaju strateške informacije od posebnog nacionalnog interesa, pa ?ak i u smislu nacionalne sigurnosti. Pod to?kom (1) „aktivnosti za ostvarenje ciljeva“ navodi se: „Realizacija socioekonomskog opservatorija smještenog u centralnoj zoni prostora Sjevernog Jadrana. Ta aktivnost omogu?it ?e prikupljanje podataka u odgovaraju?em ekonomskom bazenu ...“.

„O?ekivani rezultati“ strateškog projekta EU

U šest to?aka pobrojani su rezultati koje u okviru ovog strateškog projekta o?ekuje Europska unija, a kao glavni ciljevi navode se: „smanjenje nastalih regionalnih dispariteta u Jadranu; smanjenje negativnih i štetnih trendova proizašlih iz krajnje bolje proto?nosti granica i ve?e zaposlenosti; olakšati strateški odabir regionalnim upravnim tijelima u prilagodbi realiziranih programa, u korištenju resursa“.

Sjeverni Jadran prodan Talijanima za nepuna dva milijuna eura?

Cijena koštanja ovoga projekta ispada zapravo cijenom po kojoj je talijanskim i slovenskim „partnerima“ u ovom „zajedni?kom“ projektu ustupljena ribolovna zona „Sjevernog Jadrana“. Drugim rije?ima Hrvatska je Talijanima i Slovencima „Sjeverni Jadran“ i sabirnu i veleprodajnu mrežu ribe u Hrvatskoj prodala za ni manje niti više nego milijun 971 tisu?u eura. Toliko naime iznosi cjelokupna vrijednost koja je uložena u projekt, dok ?e istovremeno Hrvatska zna?ajan dio suvereniteta u gospodarenju Sjevernim Jadranom prepustiti upravo tako zvanim partnerima. Tako su ulaganja, a time i kasnija snaga kod odlu?ivanja rangirani na slijede?i na?in u eurima: Regija Veneto (Italija) 575.119,82 eura; Regija Friuli Venezia Giulia (Italija) 383.619,04 eura; Regija Emilia Romagna (Italija) 492.940,48 eura; Asocijacija Federcoopesca (Italija) 262.416,67 eura; Županija Istarska (Hrvatska) 130.701,61 eura; Grad Izola (Slovenija) 126.202,38 eura. Dakle, potpuno je jasno kako ?e prema uloženim sredstvima apsolutnu ve?inu glasova kod odlu?ivanja, a time i monopol nad ribolovnom zonom Sjevernog Jadrana imati Italija, dok je Hrvatski udio tek neznatan.

Kasnije potpisane konvencije u Trstu dokazuju premo? Talijana u novoj, jedinstvenoj sjevernojadranskoj regiji

Nakon što su potpisani sporni, tajni „Protokol“ i projekt „Adri Fish“, u Trstu su u potpunoj tajnosti potpisane dodatne dvije konvencije koje potvr?uju vode?u ulogu Italije u novo stvorenoj sjevernojadranskoj regiji. Drugim rije?ima tim dvjema konvencijama Italija preuzima ribolovnu zonu Sjevernog Jadrana pod potpuni nadzor, me?utim i predvi?ene sabirne centre kao i veletržnice ribe u Hrvatskoj. Iz projekata je jasno vidljivo kako ?e velike talijanske korporacije u budu?e igrati glavnu ulogu u izvozu hrvatske jadranske ribe kako u EU, tako na šire svjetsko tržište. Naime, potpisnici dodatnih konvencija su i talijanske korporacije potpuno ravnopravno sa regionalnim partnerima. Štoviše, talijanske korporacije u startu su stavljene u bolji položaj potpisom konvencija nego što je recimo položaj Istarske županije nakon potpisa tih konvencija. Naravno, postavlja se logi?nim pitanje, tko je odobrio na državnoj razini potpisivanje takovih ugovora? Odnosno zašto je Ivo Sanader nakon dolaska na vlast prešutio postojanje takovih štetnih ugovora za Hrvatsku i prešu?ivanjem zapravo istarskom alfa&omega vlastodršcu Jakov?i?u dao blagoslov za daljnju operacionalizaciju tih ugovora! Odgovor na to pitanje, zparavo, je jednostavan. Pobjegli Ivo je trgovao Jakov?i?evom potporom u Saboru, dok mu se istovremeno obvezao poduprijeti ovakve njegove transregionalne projekte ma kako oni bili štetni za Hrvatsku i njezine vitalne nacionalne interese i suverenitet na hrvatskom dijelu Jadrana.

Konvencija o projektu „Fish Log“

Konvencija o projektu „Fish.Log“ odnosi se na primjenu projekta „Fish.Log“ u sklopu talijanskog Zakona br 84/01, ?lanak 7., Ministarstvo proizvodnih djelatnosti. Taj se talijanski zakon zapravo odnosi na širenje talijanskih utjecaja u regijama i podru?jima koje se smatraju nekadašnjim talijanskim teritorijem, što se u kasnijem tekstu zajedni?ke konvencije i priznaje. „Da Odluka Odbora ministara od 5. srpnja 2002., organizma koji je predvi?en ?lanom 1 zakona od 21. ožujka br 84, a koji sadržava strateške pravce Italije u balkanskom podru?ju a posebice prioritete oblasti intervencije na koje ukazuju paragrafi 2,3,4, prijedloga predloženog od Odbora ministara Tehni?ko operativne jedinice za Balkan ...“. Iz ovoga je potpuno razvidno kako Italija planira strateški utjecaj u interesnim zonama „na Balkanu“, dok se ovim specifi?nim ugovorima misli na hrvatski dio Jadrana. Iz samog je teksta ugovora jasna i nedvojbena dominacija Italije i talijanskog kapitala u projektu kao i u budu?em stvaranju tržišta jadranske ribe, otkupu ribe i veletržnicama ribe u Hrvatskoj. Jer kao jedan od ciljeva projekta navodi se i razlog „da se takav projekt uzme kao op?i cilj organizacija ribarskih djelatnika, odnosno program investicija za izgradnju i obnovu tržnica ribe i logisti?kih infrastruktura na raspolaganju malim i srednjim poduze?ima toga sektora na podru?ju Balkana“. Odredbama ?lanka 5. ove Konvencije ustanovljen je i zajedni?ki „Transnacionalni upravni odbor“ ribolovne zone Sjevernog Jadrana u kojemu jednako tako ve?inu imaju talijanski „partneri“. Za financijsko vo?enje cijelog projekta zadužena je talijanska kompanija „Centar za usluge i dokumentaciju poradi internacionalne ekonomske suradnje – INFORMEST“, dok je glavni nadzor projekta pripao talijanskom Ministarstvu proizvodnih djelatnosti. Jedan od glavnih partnera sa znatno kvalitetnijom ugovornom pozicijom nego što ju konvencijom ima i Hrvatska, talijanski je konzorcij UNIPROM iz Rima.

Konvencija o projektu „Connect“

Ništa bolja situacija nije niti sa konvencijom koja se odnosi na primjenu projekta „Connect“. Ovaj je projekt osmišljen tako?er na temelju talijanskog „Zakona br 84. Odredbe o talijanskom u?eš?u u stabilizaciji, obnovi i razvoju zemalja balkanskog podru?ja i posebice, ?lanak 7 stavak 2, predvi?a mogu?nost prezentacije projekata koje predlažu i kojima upravljaju regije, pokrajine i op?ine koji ?e biti raspoznati i selekcionirani u dogovoru s kompetentnim ministarstvima ....“. ostali operativni detalji gotovo su identi?ni onima iz ranije konvencije, a ?ime se zaokružuje talijanski utjecaj na „balkanskoj strani Jadrana“, kako to vide naši susjedi.

Trgovina HDZ – IDS

Sasvim je sigurno kako ?e ovakvi ugovori, iako se prividno odnose samo na suradnju u podru?ju ribarstva, predstavljati presedan u budu?em rješavanju odnosa Hrvatske sa njezinim susjedima na Jadranu, osobito Slovencima i Talijanima. dogovor-na-temelju-medunarodnog-.aspxOperacionalizacija ovakvih ugovora i konvencija pružiti ?e temelje za neku budu?u reviziju hrvatskih državnih granica na moru, a ovo je osobito opasno u kontekstu zaoštrenih odnosa sa Slovenijom oko Savudrijske vale. Postavlja se logi?nim pitanje zašto Vlada RH šuti o ovim ugovorima, nije li prešu?ivanje njihova štetnog utjecaja zapravo tiho odobravanje dogovoreno u koaliciji HDZ – IDS (Sanader – Jakov?i?). Nisu li upravo ovakvi ugovori bili uvjet bezrezervne podrške IDS-a politici Vlade HDZ-a u Hrvatskom saboru? I ako se radi o najvulgarnijem obliku politi?ke trgovine, ne iznena?uje takav pristup kontinuirane hrvatske politike ovom problemu. Još jedna prodaja ne?e omesti Jacine planove i europski projekt jedne od najnekompetentnijih hrvatskih Vlada od stjecanja neovisnosti – ili to treba prihvatiti kao neminovnost pristajanja na upravljanje našim životima u projektu puzaju?e okupacije bika i neodoljive mu djeve....
Evo jedna od varijanti ljubavi slovenske spram kondomnija i Savudrujske vale (klikni)!

Komentari

http://www.monitor.hr/clanci/

http://www.monitor.hr/clanci/slovenija-tadic-trazi-nacelo-pravednosti-i-...
Kao što rekoh, jedna lasta ne čini proljeće; i ovi su se javili i traže rješavanje "pravednog" spora na Dunavu;a od rata pelješe šume i prostor koji pripada našem perecu. Šta ćeš kad smo ko vinograd kraj puta u koji se svatko voli mašiti, a Srbi inače imaju stoljetnu tradiciju mirnih i civiliziranih rješavanja sporova...

Tko je glasao

http://www.monitor.hr/clanci/

http://www.monitor.hr/clanci/slovenija-tadic-trazi-nacelo-pravednosti-i-...

O istim pitanjima Tadić je govorio i u velikom intervjuu za vodeći slovenski dnevni list Delo, naglasivši da bi "zaustavljanje procesa širenja Europske unije bila katastrofa za budućnost Srbije, ali i Europske unije".

E moj Tadiću, vas ništa ne spašava od katastrofe u koju srljate i koja će tek da vas zadesi kad mi Hrvati odjebemo EU. Ova globalna kriza nama je otvorila oči i zaključili smo da bez ičije pomoći iz nje možemo sami svojim snagama, čak i kad nam se istovremeno pod noge podmeću klipovi (kao što je to radila zločesta Slovenija).
Vama srbljima NIKADA nećemo zaboraviti '91. i kukavičko i bestijalno sa sigurne udaljenosti, ubijanje Hrvatskog čovjeka, gdje ste se pokazali kao najodvratnijim i najpodmuklijim gmizavcima na kugli zemaljskoj.
A ništa manje podmuklosti i zloče nismo dobili i od naših zapadnih susjeda slovenaca koji su nam cijelo vrijeme, usudim se reći od '91. radili iza leđa da bi nam prošle godine blokadom pristupa EU konačno i zabili svoj nož u leđa.
No hvala i vama, a hvala i njima jer ste nas tim svojim postupcima prosvijetlili i pomogli da donesemo konačne odluke, takodjer hvala i licemjernoj europskoj uniji koja vam je cijelo vrijeme držala lojtra.
Mi u takvu uniju s takvim beštijama NE ĆEMO!!! A vi samo kujte planove.

Tko je glasao

Jadransko more je uvijek

Jadransko more je uvijek poželjan kolač našim susjedima, kako je i vidljivo iz njihove politike prema Hrvatskoj.
Talijansko - Slovenska stremljenja ka proširenju njihovog utjecaja kroz politiku Evropske unije imaju sasvim jasan smjer djelovanja.Naši političari imaju iskustva sa pregovorima okolo ustupanja naše zajedničke imovine strancima pa bi stoga na njihove odluke trebalo uvesti mogućnost zabrane.
Suviše krvavo smo se izborili za naš opstanak da bi dozvolili nekontroliranu raspodjelu našega teritorija.
Da bi istakao ozbiljnost situacije trebalo bi ukazati da su nekadašnje granice Hrvatske bile do Bugarske i Albanije.

svijet za nas

Tko je glasao

cyber, slažem se s

cyber, slažem se s tobom.
Kada je Sabor odlučio ne primjenjivati ZERP, zapalila sam taj dan veliki lampion, kao što ga palim uoči 18.11. svake godine. Za ZERP zbog žrtvovanog ponosa(ali i ogromne materijalne vrijednosti za naše ljude) - po meni tihoj kapitulaciji moje države.
Kada bismo nekom sličnom akcijom kao npr. paljenjem svijeća i lampiona na trgovima "proslavljali" ustupanje dijela svoga mora Sloveniji time bismo onima koji poduzimaju te korake stavili do znanja koliku nepravdu čine svima nama i našim žrtvama. Za svaku kapljicu našega mora tračak svjetlosti kao opomena svima onima koji se usuđuju poklanjati ga. Ne mora se ni protestirati, ni najavljivati nepostojeći skup, a svjetlost svijeća bila bi bolja opomena od svih riječi. Tko bi prvi trebao paliti lampione i pozvati ostale na takvu ili sličnu akciju: upravo oni koji time najviše materijalno gube. Ja znam da ću taj dan zapaliti veliki lampion i staviti ga na gradski trg. Bit će mi lakše to preboljeti.
Najgore je ništa ne poduzimati jer to se tumači kao većinsko slaganje s ovakvim odlukama, ili mir među krezubicama .

Tko je glasao

Na žalost, obzirom da ne

Na žalost, obzirom da ne poznajemo bit stvari, i što su zbilja dogovorilo dvoje manekena koji su pain in the ass EU, koji kao imaju neku moć odlučivanja, možemo samo pričati gluposti i oftopičariti. Ono što je indikativno da je dr. Rudolf napustio pregovore, koji je kao profesor medjunarodnog prava, vjerojatno najbolje od nas upućen u problematiku odredjivanja granica na moru, govori da će rješavanje biti po principu odokativne metode kombinirane sa metodom "pravednosti", onako kako je Režim do sada radio, potajno, i u pravilu u korist svojih dzepova, i trenutnih političkih interesa bez dugoročne jasno izražene i transparentne medjunarodne politike. Štono bi moj omiljeni superhik reko, od Židova bi se tu dalo štošta naučiti....No kao što su Rimljani razvodnili kršćanstvo i od u osnovu prevratničkog proturimskog pokreta pretvorili ga u blagu verziju super light religije u kojoj trpiš da te kantaju do smrti sa nagradom post mortem, tako i jahačima bika odgovara korumpirana, bezlična superlight vlada bez nikotina koja je jedino odlučna u rezanju prava svojih stanovnika.
U skladu genijalne replike iz Eastwoodovog Changelinga, rizikujući rezolutnu osudu puritanske i proeuropske kulturne javnosti Foruma,te osoba sa slabijim tlakom i srcem, rekao bih na kraju da jebem Europu i Bika na kojem je dojahala.

Tko je glasao

Ovo na kraju, si mislil prek

Ovo na kraju, si mislil prek - kondom-inija ili dritto!?

Tko je glasao
Tko je glasao

Pročitao sam pažljivo ovaj

Pročitao sam pažljivo ovaj dnevnik i sve dokumente na koje vode linkovi. Pošto živim u Italiji već 22 godine poznavanje jezika mi dopušta vrlo dobro razumijevanje spomenutih dokumenata, institucija i udruga.
Moj utisak je da je ovaj dnevnik jedna simpatična provokacija sa kojom autor želi vidjeti koliko su Pollitičari skloni osuđivanju izmišljenih skandala, koji se baziraju na potpuno bezazlenim dokumentima koji NEMAJU i NE MOGU IMATI bilo kakav utjecaj na suverenitet hrvatskog kopna i/ili mora.
Ispričavam se ako ne ulazim u detalje, imam vrlo malo slobodnog vremena, ali ovaj put stvarno nema razloga za bilo kakvo demantiranje. Ukratno, svi nabrojeni dokumenti su POTPUNO bezazleni i svatko tko je u stanju pročitati sadržaj, od početka do kraja, i razumjeti ga u potpunosti, može se u to uvjeriti i sam. Očito je da autor dnevnika, dobronamjerni hlebinac ili simpatični provokator, ne razumije funkcioniranje europskih institucija.
Daleko od toga da nema razloga da budemo zabrinuti za diletantsko ponašanje naših "vrijednih" političkih "radnika", ali u ovom slučaju "slučaj" je potpuno promašen iz razloga koje sam već spomenuo.
Naravno da me iritira naš odnos prema Zerp-u, način pregovaranja sa Slovenijom, diletantsko "zastupanje" hrvatskih strateških interesa u pristupnim pregovorima itd. ali ovaj dnevnik razvija svoje teze na loše protumačenim činjenicama.
Ovo ne piše uvjereni europeist, naprotiv, 22 godine života u "Europi" mi daju jako puno razloga da gledam ovu "zajednicu" sa velikom dozom rezerve. Sigurno je da svi pametni ljudi, koji teže prema nekakvom općem dobru, zastupaju ukidanje granica, slobodni protok ljudi, ideja i robe ali ne na način kako to radi EU.

Tko je glasao

Ja sam iz protesta zbog

Ja sam iz protesta zbog nedavne slovenske blokade,vinjeta i konstantne kradje naše ribe uzeo perilicu sudja Bosch i frižider Electrolux. Neće meni više janezi zujati u kuhinji :)...Čak i bolje rade :)
Misli globalno, djeluj lokalno, rekao bi Oštrić.

Tko je glasao

Slažem se s tobom

Slažem se s tobom robote.
Od početka njihove ucjene ništa njihovo ne kupujem (od bijele tehnike do papira). Isto tako upućujem i svoje najbliže. Iako su snižavali cijene svoje bijele tehnike, slabo im ide, jer ima dosta ljudi koji bojkotiraju njihovu robu.
Kada im naši političari ne znaju i neće odgovoriti u svrhu zaštite nacionalnoga interesa i ostatka nekakvoga ponosa, možemo svi mi blokirati kupovinu njihove robe.

Tko je glasao

Bojkotirate li i talijanske

Bojkotirate li i talijanske proizvode? Ako ne, zašto?

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Ne čini mi se da nam

Ne čini mi se da nam Italija blokira ulazak u EU, kao što to čini Slovenija!
Bojkotiram samo slovenske proizvode. Ugodno me iznenadilo koliko još ljudi to čini. Nereagiranje Slovenaca na beskrupuloznost svoje vlasti prema Hrvatskoj, podsjeća me na nereagiranje srba na bjesomučni rat koji su neki od njih poveli protiv Hrvatske. Kao što odgovornim za taj rat smatram sve one koji su svojim nereagiranjem dopustili zlo koje se dogodilo, tako i sad držim odgovornim sve Slovence za bojkot ulaska Hrvatske u EU. Jedino čime im mali narod može uzvratiti, jest bojkot njihovih proizvoda. Barem to.

My Soul

Tko je glasao

Bojkotiram sve osim Barille

Bojkotiram sve osim Barille ;).

Tko je glasao

da :)

da :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ppetra, kako se bavim i

Ppetra,
kako se bavim i turizmom ne poduzimam nikakav embargo prema slovenkama:):):)

Grd & lin

Tko je glasao

Sve ok, ako profit ostaje u

Sve ok, ako profit ostaje u našim granicama.
Isto valjda vrijedi i za Talijanke? (Pitanje zbog pitanja nemesis)

Tko je glasao

ppetra, normalno da profit

ppetra,
normalno da profit ostaje ovde, Još kad Talijankama uvalim ehhee jastoga ili hlapa.
Slovenke su više od girica, gauna ,lignji i crnog vina. A moje domače kad ih opaući heheehe.
Plavac mali čuda radi hehheheeheh.

Grd & lin

Tko je glasao

ja sam kupio končarev

ja sam kupio končarev štednjak umjesto gorenje i jako sam zadovoljan.. 40% jeftiniji, jedino mu je dizajn malo lošiji, no navodno se puno manje kvari

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kakve veze ima tvoje

kakve veze ima tvoje poznavanje talijanskog s temom?

je svi su dokumenti jako bezazleni..

kao npr. Moreover, a transnational feasibility study for the identification of strategic areas suitable for structural interventions was made, focused on the technical evaluation of a proposal for the right typology, dimension, cost of logistics and commercial structures in the Northern Adriatic Sea. In addition to this, the first Fishers' Association in the Istrian region and the first Fishers' Centre in Izola were established and transnational training measures for promoting and marketing fishing products were organised

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kakve veze ima tvoje

kakve veze ima tvoje poznavanje talijanskog s temom?
Pa valjda zato što sam mogao pročitati dokumente na talijanskom jeziku.

Tko je glasao

pošto postoje i na

pošto postoje i na engleskom prilično nebitno..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

kakve veze ima tvoje

kakve veze ima tvoje poznavanje talijanskog s temom?
je svi su dokumenti jako bezazleni..
kao npr. Moreover, a transnational feasibility study for the identification of strategic areas suitable for structural interventions was made, focused on the technical evaluation of a proposal for the right typology, dimension, cost of logistics and commercial structures in the Northern Adriatic Sea. In addition to this, the first Fishers' Association in the Istrian region and the first Fishers' Centre in Izola were established and transnational training measures for promoting and marketing fishing products were organised

Debe ne obraćaj pažnju na takve to su ti ljuti nacionalisti koji sada kada naši lopovi i banda prodavaju teritorij oni kažu a šta se može ... od ovakvih pa do braniteljskih udruga koje šute li šute ... ali neka ta šutnja bude njihova sramota i jad...

Justice for all !

Tko je glasao

Debe ne obraćaj pažnju na

Debe ne obraćaj pažnju na takve to su ti ljuti nacionalisti koji sada kada naši lopovi i banda prodavaju teritorij oni kažu a šta se može ... od ovakvih pa do braniteljskih udruga koje šute li šute ... ali neka ta šutnja bude njihova sramota i jad...
Uvijek me veseli kada neki ljudi, koji me nikada nisu sreli i upoznali, imaju o meni informacije koje ni meni nisu bile poznate. :)
Samo bi me zanimalo što je to u mom postu a da ima ikakve veze sa bilo kojom formom nacionalizma.

Tko je glasao

Kolega, U dnevniku ima jedan

Kolega,

U dnevniku ima jedan krasan uvod u kojem je iskren pogled na realnost ovog malog svita nacrtan i definiran.

Nema tog Pabla Pikasa koji može nacrtati ovu realnost ni u svom stilu... jer od prvog dana svaraju poslušne a nikakvo slobodne građane i to već godinama.

Imao sam prilike upoznati pravu narav nekih ministara i ogu reči samo to kako njima nije stalo ni do naroda ni do državni interesa... već isključivo do nekih treči interesa ili postupaju po partijskom naređenju.

A dica idu i dalje u te iste institucije koje već 55 godina stvaraju vojnike partije i partijskog režima. (stoku sitnog zuba).

Zdravo.

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Ribu će ionako pojesti

Ribu će ionako pojesti Talijani; ovako organizirani i bez jasne koncepcije progutat će nas kao som komarca;naša riječ protiv Digića, ekonomske velesile; riba je samo jedan dio priče, bit priče sa "tunelom" koji nema apsolutno nikakve zakonske utemeljenosti jer je udaljenost do otvorenog mora preko 12nm do T-5 je grabljenje epikontinetalnog pojasa i vjerojatnih nalazišta plina. Treba im "tunel" za nesmetani prolaz morem kao da ionako nisu mogli po njemu prolaziti, i nastaviti orati ribaricama u našim vodama. Baš zanimljivo. No zato se dežurni sumo novinar Kuljiš već narugao da će odlaskom starog zanovijetala Rudolfa poteći med i mlijeko, i Alpski kauboji će skinuti sve blokade. Čovjek im je bio trn u oku jer je inzistirao izgleda na medjunarodnom pravu i primjeni jasnih zakonskih normi, onim čemu nas inače uči jahačica Bika, dok njezini predstavnici u vidu raznih skandinavskih čovječijih ribica predlažu rješenja koja će "zadovoljiti obje strane" kao da smo mi uhvaćeni sa rukom u vreći, ili se pogadjaš sa majstorom za koliko će ti ožbukati fasadu. Tzv. regionalizacija je sljedeća faza u razbijanju homogenih etničkih struktura, no kako je Mandić rekao, nacija je ionako mitska tvorevina nekog plemena koje se prozvalo Hrvatima.

Tko je glasao

@sjenka,interesira me ako

@sjenka,interesira me ako imaš saznanja, dali je gos.Rudolf upoznat sa svim ovim i dali razlog njegove ostavke možemo povezati i sa tvrdnjama iznesenim u tvome dnevniku?

Tko je glasao

Naravno da zna, to ti je ona

Naravno da zna, to ti je ona priča kad Krešimir Čosić ne želeći odgovoriti na pitanje o komplotu svekolikih marifetluka u HEP-u veli "to je visoka politika" - klasičan obrazac bezobrazluka i evidentni pokazatelj paralelnih prljavih igara koje mi svi posle plačamo i kroz harač. U ovom slućaju to je samo jedan dio razloga ostavke Rudolfa - znat će se jednog dana u memoarima...!Ako misliš na ovo oko morske granice - odluka je donesena (van Hrvatske) i sad se traži samo mekani trenutak za objavu, ne smijem više...

Tko je glasao

@sjenka, možda Domagoj

@sjenka,

možda Domagoj Margetić može više.

Tko je glasao

Održat će konferenciju i

Održat će konferenciju i reći će da su velikim zalaganjem hrvatske politike uspjeli zadržati Istru u okviru matice države kako bi rekao tile; usput su dali malo mora Slovencima radi mira u kući;
dat ćemo im kondominij u medjunarodnim vodama ;), a mogu onda tako dati ono malo ada i nešto močvara i šume na Dunavu Srbima, sitnica jedno 10 iljada hektara, a mogli bi Crnogorcima i onaj glupi rt Prevlaku na kojoj ionako švrljaju mungosi i zalutali turisti. Bosancima možemo dat Ploče, jebeš Bosnu bez mora. I kada netko kaže da nismo jedan od najciviliziranijih naroda na Balkanu, antemurale skidagaćis...

Tko je glasao

Robot, njušiš u pravom

Robot,
njušiš u pravom smjeru - imaš nagradno pitanje, tko ili što se popelo na Brdo kod Kranja 21.10.2008.g.

Tko je glasao

Molim drugarice - ja znam

Molim drugarice - ja znam odgovor - al za nagradu išćem ponovno otvaranje Golega otoka...

Tko je glasao

Da nije ona stara frajla

Da nije ona stara frajla kreštavog glasa?

Tko je glasao

Će se smem porinuti robot,

Će se smem porinuti robot, ni dolično o djevi i njenom biku tak pripovedati!!!

Tko je glasao

Ta djeva ionako odavno nije

Ta djeva ionako odavno nije virgo intacta, pa joj nećemo ipak toliko obzirno prilaziti....

Tko je glasao

@sjenka, @Golgota i @robot -

@sjenka, @Golgota i @robot - pa dajte nama pučanima, šljivarima i "paorima" pojasnite koja je to bila na Brdu kod Kranja? :):)

Tko je glasao

@jelenska, možda J.Kosor?

@jelenska, možda J.Kosor?

21.10.2008. Potpredsjednica Vlade Kosor na okruglom stolu Udruge Mobbing ... BRDO KOD KRANJA - Na Brdu kod Kranja započeo je susret predsjednika vlada ...

Tko je glasao

Mari, Pa kaj nije bila je

Mari,

Pa kaj nije bila je još jedna ženska osoba.

http://www.delo.si/clanek/69495

Tko je glasao

@marival i@Skviki, kako na

@marival i@Skviki, kako na jednostavno pitanje možemo dobiti komplicirane odgovore, zar ne?
Ja sam, siromaček, samo pital koja ženska osoba je bila presudna na tom Brdu... :):)
I dobil sam dva imena! Nikako da se odlučim koje je presudno za potpisivanje nečega što još nitko nije od javnosti vidio u originalu... :):)

Tko je glasao

Jelenska, navek moraš

Jelenska, navek moraš pratiti kumulativ događanja. Lukavi robot je skužil - djeva kao solo igrač ne prolazi, mora biti i bikonja zuz...

Tko je glasao

Jelenska, Sad su pak dve

Jelenska,

Sad su pak dve skočile iz paštete, kak to neki veliju. Ili sam ja nakaj krivo razmel. Sigurn Englezi nemaju s tim nikakave veze, a možda ni Kosorica.

Tko je glasao

@skviki, Možda ćeš bolje

@skviki,

Možda ćeš bolje razumijeti ako pročitaš članak Domagoja Margetića od 04.07. 2007. "Tko je prodao Sjeverni Jadran Talijanima i Slovencima" . @ sjenka ih samo zbog atraktivnosti naziva "digićima i janezima" .

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci