Tagovi

Dinami?ki kriterij za raspisivanje referenduma

Kao što je silverci u svom dnevniku „(S)ustavno spuštanje kriterija“ napisao, u saborsku je proceduru na prijedlog Vlade, ušao Prijedlog nacrta promjena Ustava Republike Hrvatske. Slažem da se u ustavne promjene ulazi bez ozbiljnije javne rasprave na tu temu – no to nažalast nije nova praksa u Hrvatskoj. U NATO smo tako?er ušli bez ozbiljnije provedene javne rasprave. Zbog toga su ustavne promjene „vezane uz ulazak Republike Hrvatske u NATO“ došle kao grom iz vedra neba. Nitko ih nije o?ekivao niti ih je spominjao tijekom ulaska Hrvatske u NATO savez. Pa stoga i ankete – koje su vladaju?ima bile dovoljan argument za ulazak u taj vojni savez – dodatno gube na vjerodostojnosti. One opisuju trenutno raspoloženje anketiranih koji nisu bili upoznati sa svim posljedicama tog ?ina.

No za pokretanje javne rasprave nije kasno –i ovaj se trenutak može iskoristiti za brušenje prijedloga promjene Ustava. Ja ?u se u ovom dnevniku koncentrirati na prijedlog promjene Ustava koji se ne nalazi u vladinom dokumentu. Još po završetku akcije natonareferendum, Odbor za referendum je zatražio promjene ?lanka 86. Ustava, kako bi se kriteriji za raspisivanje referenduma sveli na ispunjivu mjeru uskla?enu sa praksom u zemljama Europske unije. O zna?aju te promjene sam dosta pisao, pa se ne?u ponavljati. Zahtjev je u me?uvremenu predan i nadležnom saborskom odboru, no nije bilo nikakvog feedbacka. Pri?a je ponovno aktualizirana samim pokretanjem procedure za promjenu Ustava, i Odbor za referendum priprema amandman na predložene promjene, te lobiranjem pokušava osigurati što širu zastupni?ku podršku svom prijedlogu. No, ni to nije tema o kojoj danas želim pisati.

Što je onda tema ovog dnevnika?

Pa, tijekom unutarnjih usaglašavanja i dogovaranja u Odboru za referendum, u opticaju je bilo nekoliko na?ina na koji bi se mogle zatražiti promjene ?lanka 86. Ustava. Jedan od tih prijedloga je i moj prijedlog koji nije pridobio „odboraše“. Kako mi se ?ini da se radi o relativno inovativnoj i kvalitetnoj ideji, volio bih ga predstaviti „široj javnosti“, te ?uti feedback – pa makar sam prijedlog nikada ne u?e u proceduru ustavnih promjena.

To je tema današnjeg dnevnika.

Danas ?lanak 86. Ustava glasi:

Hrvatski sabor može raspisati referendum o prijedlogu za promjenu Ustava, o prijedlogu zakona ili o drugom pitanju iz svog djelokruga.

Predsjednik Republike može na prijedlog Vlade i uz supotpis predsjednika Vlade raspisati referendum o prijedlogu promjene Ustava ili o drugom pitanju za koje drži da je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske.

O pitanjima iz stavka 1. i 2. ovoga ?lanka Hrvatski sabor ?e raspisati referendum u skladu sa zakonom ako to zatraži deset posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.

Na referendumu se odlu?uje ve?inom bira?a koji su glasovali, uz uvjet da je referendumu pristupila ve?ina od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.

Odluka donosena na referendumu obvezatna je.

O referendumu se donosi zakon.

Odbor za referednum traži promjenu stavka 3. na na?in da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise tri posto od ukupnog broja bira?a u Republici Hrvatskoj.

Moj je prijedlog bio da je za raspisivanje referenduma potrebno prikupiti potpise osam posto od broja bira?a izašlih na posljednje parlamentarne izbore održane u Republici Hrvatskoj.

Sama broj?ana vrijednost (da li se radi o tri, pet ili osam posto) nije toliko bitna. Svaki se od tih modela može posložiti na na?in da je potrebno prikupiti oko 150 000 potpisa (što po mišljenjima mnogih predstavlja razumnu, ali ne i prelako ispunjivu mjeru). U ovom tekstu se ne namjeravam baviti konkretnom brojkom. Model je novitet u Hrvatskoj, no ve? dugo vremena funkcionira u Kaliforniji (California constitution, Article II, section 8, b), zemlji sa najbogatijom praksom održavanja referenduma u SAD-u. Zašto mislim da je taj model bolji?

 1. Problematika bira?kih popisa

  Prvi je razlog hrvatska specifi?nost. Naime, ve? je poznato da Hrvatska ima problemati?ne bira?ke popise. Na ovim je stranicama pokrenuta akcija za razotkrivanje tog stanja[LINK]. Broj koji bi trebao biti temelj demokratskih procesa – broj bira?a – u Hrvatskoj je izrazito napuhan, i kao takav predstavlja problemati?nu to?ku za nekoliko ustavnih odredbi. S druge strane, broj bira?a izašlih na posljednje parlamentarne izbore je puno transparentnija brojka, koja se nalazi pod puno ozbiljnijom kontrolom. Kra?e re?eno, brojem bira?a izašlih na izbore puno je teže manipulirati nego li ukupnim brojem bira?a.

  U tom kontekstu, baš je vezanje postotka uz ukupni broj bira?a problemati?no – uz koji se broj želi vezati tih 4%? Uz trenutni broj bira?a na popisima, ili uz broj bira?a koji bi na tim popisima trebali biti? Što u?initi kada se bira?ki popisi po?nu ?istiti, te kada broj bira?a padne za 400 000 – 600 000? Opet mijenjati Ustav? S druge strane, broj bira?a izašlih na izbore ne?e se mijenjati pod utjecajem zakonskih i administrativnih aktivnosti.

 2. Kontekst legitimiteta

  Druga prednost dinami?kog modela se nalazi u ?injenici koju neki navode kao nedostatak: broj potpisa koji treba skupiti varira ovisno o izlaznosti. Zašto je to prednost? Zbog legitimiteta koji vlast zadobiva održavanjem izbora.

  Naime, vlast se može osvojiti na izborima sa 80-postotnom izlaznoš?u, baš kao i na izborima sa 40-postotnom izlaznoš?u. Formalno, obje vlasti imaju jednak legitimitet, ukoliko su izbori bili slobodni i pošteni. No, u srži to i nije tako – vlast u prvom slu?aju iza sebe ima puno snažniju podršku u ukupnoj javnosti (ne samo politi?koj javnosti, tj. onoj koja sudjeluje na izborima). Dakle, vlada sa ve?im legitimitetom.

  Referendum je, s druge strane, proces osporavanja ili potvrde legitimiteta vlasti oko specifi?nog pitanja. Stoga je pošteno da je referendum teže raspisati u situaciji kada vlast vlada sa jakom legitimacijom ostvarenom na izborima. Dakle, slab legitimitet ostvaren na izborima – lakše raspisivanje referenduma. I obrnuto.

  Takav model bi onda potaknuo politi?ke stranke na dodatno motiviranje gra?ana da sudjeluju na izborima. Naime, svakoj bi Vladi bilo komotnije vladati sa znanjem da je referendum, kojim bi se osporila neka njihova odluka, teže raspisati. No, s druge strane, da bi stranke motivirale ve?i broj bira?a na sudjelovanje u izborima, moraju pokazati ve?u odgovornost prema istima. Što bi u kona?nici rezultiralo ve?om gra?anskom participacijom u politi?kim procesima i ve?om odgovornoš?u politi?kih stranaka.

 3. Medijska atraktivnost

  Posljednje, ovakav model bi – kao novo politi?ko rješenje – lakše privukao medijsku pozornost. Što inicijativama civilnog sektora puno zna?i. Naime, civilni sektor je u politi?kim medijima uglavnom marginaliziran, i jako teško dolazi do izražaja. Tu situaciju ne diktiraju samo opravdani interesi medija za „zanimljivim“ materijalom, ve? i izražena politi?ka kontrola sadržaja koji ulazi u medijski prostor.

Na samom kraju, ?ak i da je dinami?ki model kriterija za raspisivanje referenduma potpuno promašen koncept, te da treba zadržati fiksni, „predvidljivi“ model, današnja je formulacija opet – lošije rješenje. Naime, pored ove dvije mogu?nosti postoji i tre?a – da se kao uvijet raspisivanja propiše prikupljanje to?no odre?enog broja potpisa, na primjer, 150 000. Takav model se ve? koristi u nekim europskim državama (u Italiji, zemlji sa 60 milijuna stanovnika, za raspisivanje referenduma potrebno je prikupiti 500 000 potpisa). Osim toga, akav prijedlog zaobilazi sve probleme koji se u hrvatskim uvjetima vežu uz bira?ke popise. Nadalje, propisivanje apsolutnog broja potpisa bi na jedan na?in predstavljalo i usuglašavanje kriterija u hrvatskom politi?kom sustavu. U svim ostalim politi?kim aktivnostima hrvatski pravni sustav propisuje prikupljanje apsolutnog broja potpisa. Primjerice, za kandidaturu za predsjednika države potrebno je prikupiti 10 000 potpisa (a ne potpise 0,22% od ukupnog broja bira?a)

Tu bi se vratio na silvercijev tekst sa po?etka, koji završava pitanjem „Što vi želite od Ustava“? Evo, ovo je (djelomi?an) odgovor na to pitanje iz moje perspektive.

Komentari

Kontekst legitimiteta

Kontekst legitimiteta

Kontekst legitimiteta, a s time povezano i biračkih popisa bilo da se radi o izborima ili referendumu, najjednostavnije bi bilo riješiti uvođenjem drastične KAZNE ZA NEIZLAZAK na izbore/referendum. Ako može kazna za pojas ili krivo parkiranje biti propisana na iznos od 500 (ili koliko je već) kuna, zašto kazna za neizlazak na izbore ne bi mogla biti barem 1 000 kuna?!
I da vidiš kvoruma. Osim toga takva praksa se primjenjuje u nekim zemljama (Belgija, Australija) i to ne bi bilo ništa novo.

A uvođenjem te kazne došlo bi i do čišćenja biračkih popisa od svih nepostojećih jer bi organi u cilju naplate kazne bili prisiljeni postupati po službenoj dužnosti. Tako organi npr. utvrde da je Marko Marković umro prije 10 godina i da zbog toga ne može platiti kaznu, zbog čega ga se automatski briše s popisa birača.
Ili npr. utvrde da Marko Marković živi negdje drugdje i krši zakone o prebivalištu/boravištu te mu uz kaznu za neizlazak na izbore priteftere još jednu.

Tko je glasao

zato što je biračko pravo

zato što je biračko pravo postavljeno kao PRAVO, a ne kao obveza. kažnjavanje bi iziskivalo drugačiji pristup. iako glasam, nisam za to da se nekog prisiljava da izlazi na izbore, iako sve više primjećujem da pametni i pristojni ljudi češće ostaju doma od onih koji ne vide dalje od svog nosa.
što se neglasanja tiče, imao je carlin odličnu tezu na tu temu. http://www.youtube.com/watch?v=xIraCchPDhk
pogledajte ako imate 4 minute viška, a za direktnu vezu s komentarom, krenite od 2. minute

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

najjednostavnije bi bilo

najjednostavnije bi bilo riješiti uvođenjem drastične KAZNE ZA NEIZLAZAK na izbore/referendum

takva praksa postoji u svijetu - konkretno u australiji.
ja sam joj osobno sklon, jer smatram da je glasanje duznost, jednako koliko i pravo. 40% ponistenih listica snazna je poruka, ali i motiv.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

40% ponistenih listica

40% ponistenih listica snazna je poruka, ali i motiv.
Naši političari ne doživljavaju poruke. Ako ih tih 40% ni na koji način ne dekomodira (poput praznih mjesta u Saboru koja ulaze u kvorum i sl.), onda oni predstavljaju samo povećanje troška i izgovor za dulju "obradu" glasačkih listića (službeno "brojanje", a stvarno namještanje rezultata).
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Mislim da bi se moralo

Mislim da bi se moralo napraviti nesto sofisticiranije, poput ovog što sam predložio za referendum, koji neizravno baš kažnjava slabu izlaznost


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

A zašto nekoga prisiljavati

A zašto nekoga prisiljavati da bira iz skupa onih koji mu se svi gade? Ili računaš da će takvi poništiti listić, pa ćemo imati 40% nevažećih listića što opet ne služi ničemu, osim gužvi na izbornim mjestima...

Ja sam za to da "za nikoga" bude validna opcija. Ako ju zaokruži 40% glasača, onda 40% mjesta u Saboru zjapi prazno (i ne košta državu ništa), pa neka se oni j*** sa svojim kvorumima i izmjenama Ustava mimo volje građana.

Naravno, hipotetiziram, jer naši bubrezi u loju to nikad neće provesti.

P.S. Netko će reći da zazivam ustavnu ili tako neku krizu... Zapravo zazivam samo da se jasno vidi da mi već (dugo) jesmo u toj krizi, zbog apsolutnog nedostatka legitimiteta i vlasti i oporbe.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

A zašto nekoga

A zašto nekoga prisiljavati da bira iz skupa onih koji mu se svi gade? Ili računaš da će takvi poništiti listić, pa ćemo imati 40% nevažećih listića što opet ne služi ničemu, osim gužvi na izbornim mjestima...

Ja sam za to da "za nikoga" bude validna opcija.

Nije to nikakvo pisiljavanje već demokratsko pravo ali i OBVEZA svakog pojedinca, čin kojim odaje priznanje mnogima koji su prije njega dali živote boreći se za pravo glasa. Pravo kojega se mnogi danas olako odriču misleči da ne mogu promijeniti ništa (btw. i ja sam jedan od tih) zbog čega nam i je tako kako je. Izabrani su svjesni da je za njih glasala manjina odn. jedva četvrtina ukupnog broja osoba s pravom glasa, što im daje za pravo da se ponašaju tako kako se ponašaju radeći u korist samo onih iz njihovog obora umjesto na korist cijele nacije. Takvu praksu je potrebno prekinuti, a najbrže će ići ako Hrvate opališ po džepu. Na taj način najbrže učimo lekcije iz demokracije.

Ipak podržavam opciju "za nikoga" čime bi se političkim čimbenicima jasno dalo do znanja da nikoga od njih ne podržavamo. ovako se mogu vadit i kalkulirati s glasovim neizašlih ili ih čak krivotvoriti sebi u korist što je unas česta praksa.

Tko je glasao

Dragi Hadzi nemoj nikada

Dragi Hadzi nemoj nikada zaboraviti na
ZLATNO PRAVILO:
Pravila odreduje onaj koji ima zlato.

Tko je glasao

ja vjerujem u osobnu

ja vjerujem u osobnu odgovornost pojedinca, pa i prema "nepromjenjivim" stvarima. napretka u demokraciji nece biti dok se svi (ili barem sto veci broj gradjana) ne ukljuce. zar je skandinavska demokratska praksa bogomdana? ili su se ljudi vremenom izborili za kriterije i praksu?

realno gledano - da, odluke se donose u nekim drugim "izoliranim" krugovima. no meni osobno to nije dovoljan izgovor da rezignirano sutim. ili cinicno grintam.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

"Referendum je, s druge

"Referendum je, s druge strane, proces osporavanja ili potvrde legitimiteta vlasti oko specifičnog pitanja. Stoga je pošteno da je referendum teže raspisati u situaciji kada vlast vlada sa jakom legitimacijom ostvarenom na izborima. Dakle, slab legitimitet ostvaren na izborima – lakše raspisivanje referenduma. I obrnuto. ". A.Hatz...

Baš bi tada trebalo biti obratno.
Ako je vlast dobila "jaku legitimaciju" na izborima, onda ima "jaku dominaciju" u svim političkim tijelima i nakon toga "pravilom podobnih" na mnogim drugim mjestima i apsolutnu dominaciju. Tada bi ti još smanjio i mogućnost izlaska na referendum - jako demokratrično?

Što se tiče uvažavanja r e z u l t a t a referenduma sada kriterij uspjeha referenduma postaje n a j d i n a m i č n i ji u povijesti Hrvatske: Ustavnom promjenom od 50% na svega manje od 25%.

Želim statičan Ustav, a dinamičnu vlast.
Nikako obratno.

Tko je glasao

Ako je vlast dobila "jaku

Ako je vlast dobila "jaku legitimaciju" na izborima, onda ima "jaku dominaciju" u svim političkim tijelima i nakon toga "pravilom podobnih" na mnogim drugim mjestima i apsolutnu dominaciju.

kao sto je mrak vec primjetio: jaka izborna legitimacija ne garantira jaku dominaciju. i uz veliku izlaznost, vlast se moze osvojiti "na knap". s druge stane, mala izlaznost moze osigurati jaku dominaciju. no tada se vlada sa slabim legitimitetom.

Tada bi ti još smanjio i mogućnost izlaska na referendum - jako demokratrično?

to je legitiman prigovor. prvo naglasio bih kontekst - pricamo o situaciji u kojoj bi raspisivanje referenduma bilo neusporedivo lakse nego li danas, pa cak i uz veliku izlaznost na izbore.

ja osobno nemam panican strah od politickih stranaka i stranackog sustava, te smatram da je posteno da vlada sa jacim izbornim legitimitetom ima "slobodnije ruke". ne i preslobodne, doduse.

no svaki novcic ima dvije strane - otezavanje raspisivanja referenduma u jednoj situaciji, znaci olaksavanje istog u drugoj situaciji. tako bi primjerice bilo prilicno lagano raspisati referendum kada vlast vlada na osnovi 40-postotne izlaznosti. ja to smatram vecim benefitom od "stete" koja nastaje u situaciji jakog izbornog legitimiteta vlade.

Što se tiče uvažavanja r e z u l t a t a referenduma sada kriterij uspjeha referenduma postaje n a j d i n a m i č n i ji u povijesti Hrvatske: Ustavnom promjenom od 50% na svega manje od 25%.

kriterij za uspjesnost referenduma po kojem 50% ukupnog birackog tijela mora glasati ZA najefikasniji je nacin za zatiranje referendumskog nacina odlucivanja. taj kriterij znaci da uz "normalnu" izlaznost na izbore od 60%, 83% izaslih mora glasati ZA kako bi referendum bio uspjesan.

krace receno, takvom odredbom efikasno i ucinkovito zatires sve realne mogucnosti referendumskog odlucivanja i direktne demokracije


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Hatz, Kriterij za uspjesnost

Hatz,
Kriterij za uspjesnost referenduma po kojem 50% ukupnog birackog tijela mora glasati ZA najefikasniji je nacin za zatiranje referendumskog nacina odlucivanja. taj kriterij znaci da uz "normalnu" izlaznost na izbore od 60%, 83% izaslih mora glasati ZA kako bi referendum bio uspjesan. Krace receno, takvom odredbom efikasno i ucinkovito zatires sve realne mogucnosti referendumskog odlucivanja i direktne demokracije.
Nova teorija direktne demokracije – Hatz ti se šališ. Ajd budi tak dobar pa pojasni ovu mudroliju u zadnjoj rečenici citata. Kako u vladavinu večine naroda (demokracija) utrpati 49%.”za”! Ili još bolje kak validnim učiniti postotak od 49 %, a istovremeno ne priznati validnost recimo 1%. U načelu nema razlike – čim padneš u manjinu od uk broja glasačkog tijela svejedno je jeli to 49% ili 1%. Trebao si malo prisustvovati na plenumu studenata pa bi valjda onda shvatio što znaći večinska participacija demokracije – direktne demokracije. I nije bilo ispod 50%+1 “za”. Tvoja priča je drastična redukcije dostignutog standarda sadašnjim Ustavom. Ali ak ti tu svoju tezu misliš braniti po svaku cijenu – onda je tu lijevo out, a ja sam za “in”!

Tko je glasao

njihov plenum je dalje bio

njihov plenum je dalje bio 50% + 1 prisutni student, a ne 50% + 1 svih studenata koji prosvjeduju

zar ne?

Tko je glasao

Jasno sam naznačio - oni

Jasno sam naznačio - oni koji su direktno participirali proces, a to su bili oni koji su se pojavljivali na plenumu. Oni virtualni koje ti nazivaš "prosvjednicima" je svođenje priče na 1-50%, a primjena iste je dovela hrvatsko društvo u stanje kancerogene bolesti. A znaš kak se liječi rak...

Tko je glasao

Jasno sam naznačio - oni

Jasno sam naznačio - oni koji su direktno participirali proces, a to su bili oni koji su se pojavljivali na plenumu.
Kako se to razlikuje od "oni koji direktno participiraju u procesu, a to su oni koji se pojave na izborima"?

Naravno, uz tu razliku (koja ti baš i ne ide u korist) da izborna povjerenstva ovlašćuje država, te time imaju legitimitet, a prosvjednike na FFZg ni na koji način nisu ovlastili oni koji nisu participirali u plenumima (cca 90% svih studenata)...
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Ako je vlast dobila "jaku

Ako je vlast dobila "jaku legitimaciju" na izborima, onda ima "jaku dominaciju" u svim političkim tijelima i nakon toga "pravilom podobnih" na mnogim drugim mjestima i apsolutnu dominaciju. Tada bi ti još smanjio i mogućnost izlaska na referendum - jako demokratrično?

uočio bih samo da "jaka" pobjeda na izborima uopće nema relaciju s brojem birača koji su izišli na izbore, upravo suporotno može biti da je netko jako pobijedio baš zato jer su ostali birači ostali kod kuće

Tko je glasao

Upravo u tim biračima kaj

Upravo u tim biračima kaj su ostali kod kuće je vidljiva bijeda hrvatske politike - i vladajuće i oporbene. Spin glasi: apstinenti (većina) dobrovoljno delegiraju svoje pravo manjini na izborima po cijenu da na birališta izađe 1% glasaća. Naravno da je to bezobrazna manipulacija - naravno da je ovo s Ustavom manipulacija, vezano za NATO naknadna pamet (faktura za vantroškovničke radove)!

Tko je glasao

Naravno da je to bezobrazna

Naravno da je to bezobrazna manipulacija - naravno da je ovo s Ustavom manipulacija, vezano za NATO naknadna pamet (faktura za vantroškovničke radove)!

golgota,

sto se mene tice, ti si izgubio sav kredibilitet, i ne namjeravam trositi vise vrijeme na tvoje paranoicne neistinite ispade. tko koga placa i zasto znas ponajbolje ti sam. za razliku od tebe, ja na svim mjestima pisem pod imenom i prezimenom, i podlozan sam javnoj kritici.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Ovakva promjena ustavnog

Ovakva promjena ustavnog određenja o "uspjehu referenduma", ako se ZA referendumsko pitanje izjasni polovina izašlih na referendum ( važeći ako na referendum izađe 1 preko 50%), je sniženje za 50%, jer je za ulazak trebalo 50% birača, a sada samo 25%. To u trgovinama nazivaju "totalna rasprodaja".

Probajte u nekom poduzeću donositi važne poslovne odluke s vlasništvom od 25% dionica, ako na sjednici nije nazočan vlasnik preko 50% dionica. Hoće li vaša odluka biti važeća?!

Neće, a vi biste htjeli "poslovnu odluku" o ulasku ove države u novu poslovnu asocijaciju proglasiti važećom, ako pri odlučivanju nije nazočno 50% "dioničara " ove države.
Nije moralno, ni zakonski, ali politika će sve učiniti da postane "zakonito". Za moralno ionako ne mari.

U ovakvoj situaciji nesređenih biračkih popisa sniženje je još i veće od 50%, jer je dovoljno iskazivanje volje manje od 25% stvarno živućih hrvatskih građana ZA asocijaciju u , već unaprijed poznato: zajednicu neravnopravnih naroda.
Obrazloženje, kako treba vršiti promjene zbog uspjeha referenduma je isto kao u Ustav odmah unijeti: RH mora ući u EU kada to odluči politička kasta.
Budući da je hrvatska politokracija već davno donijela tu odluku, sada samo trebaju razvlastiti narod ukidanjem potrebne većine voljnih za ulazak u EU, od najmanje 50%, na manje od 25%-jer birački popisi nisu sređeni.
Neka ih izvole srediti ili donijeti promjenu Ustava kako ni referendum niti bilo koji izbori nisu pravovaljani dok se birački popisi ne srede.

Koji amandmani A. Hatzivelkosu?
Nikakvi, ni tvoji ni ičiji amandmani , neće moći popraviti štetu koju svi vi političari radite ovome narodu donoseći odluke (promjene Ustava) kojima ćete s e b i prisvojiti pravo odlučivanja, umjesto da ono pripada većini hrvatskih građana. Ovome narodu nanosite duboke rane, gore od mnogih tuđina, a onda biste ga tješili stavljanjem malo kamilice na njih (ili otrova- ovisi kako se shvati ovo što si napisao).
Očito nismo dovoljno "dobar i pametan narod" za sve vas tako umišljene i upućene političare, pa umjesto izvršitelja volje ovoga naroda uzimate si ulogu njegova zakonskog skrbnika.

Hrabra - jednako misleća oporba( kako je netko ovdje već napisao : druga pola iste...), herojski će iskoristiti svoj pristanak na promjene Ustava i ubaciti svoje" prevažne amandamane". Treba im unaprijed čestitati na tome -sada životno važnome uspjehu : utrpavanja u "preambulu Ustava" onih koji se tu još nisu stigli utrpati.
I jednima i drugima ( i vlasti i oporbi) moći ćemo, nakon ovakvih Ustavnih promjena, "čestitati" na VELIKOJ POLITIČKOJ POBJEDI NAD HRVATSKIM NARODOM (ipak mogu nekoga politički i pobijediti!?).

Ovakvim postupanjem Ustav nije ono što bi trebao biti, već postaje donje rublje hrvatske politike, koje odbacuju i mijenjaju kada im treba veća veličina zbog debljanja ili ...

Tko je glasao

Ja bi rekao da si omašila

Ja bi rekao da si omašila ceo fudbal, pa se u ovaj offtopic neću ni upuštati.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Nikada ne bih rekla umjesto

Nikada ne bih rekla umjesto loptu: "fudbal".
Tvoj "dinamični kriterij " za offtopik ne priznajem.

Imaš još jedan komentar pa možda pogodiš svoj "fudbal".

Tko je glasao

Znam da si rekao da

Znam da si rekao da konkretan broj nije bitan, no ipak ne mogu ne primijetiti... Ako na izbore izlazi 50-60% glasača, onda tvojih 8% od tog broja znači otprilike 4-5% ukupnog broja glasača, što je više od zahtjeva "3% od ukupnog broja". Dakle, ne otežavaš li tim prijedlogom mogućnost raspisivanja referenduma?

Inače, "problematiku biračkih popisa" imaš i u svom prijedlogu, jer on broji "dupliće" i mrtvace. :-P

S ostalim argumentima se slažem, do na priču o konkretnom postotku (ja bih se zadržao na 5-6%, da - uz sadašnu izlaznost - imamo sličan broj kao u konkurentnom prijedlogu).
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Konkretno, raspravljalo se i

Konkretno, raspravljalo se i o 5% izašlih na posljednje izbore, ali je prijedlog pao kao koncept. Brojka stvarno nije problem, tj ja ne inzistiram na konkretnoj vrijednosti. Mislim da su svi prijedlozi koji se bave brojkom od 150000 do 200000 ok, uz produženje roka za prikupljanje potpisa na 30 dana. No to je već stvar zakona a ne Ustava


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Dragi moj Hatz, ti s ćim si

Dragi moj Hatz, ti s ćim si stariji sve si više šaljivđija. Kakve to veze ima kaj bi mi htjeli od Ustava. Ja bi htel trumanova jaja, moš mi osigurati - nemreš. I još ti je on svojevremeno lansiral onu poznatu - ne pitaj kaj država more učiniti za tebe, već kaj ti moreš napraviti za državu. Razmeš, pila naopak - onda reže kak cirkular. Pravni sustav se donosi ne da bi štitil narod već da se taj narod ogradi žicom. Uostalom kakve koristi je ovaj narod imal od Ustava - ne treba ga. S njim i bez njega narod mora služiti odabranoj kasti koja potom delegiranjem "demokratskim " izmišljotinama farba svoje poslanje o vođenju stada. Ovakvi intelektualni izleti jesu vjetar u leđa tim samoobnovljivim vladajućim kastama koje danas u Hrvatskoj niti imaju legalitet niti još manje legitimitet. Radi se jednostavno o bandi lopovskoj koju svjesni građani moraju istjerati iz njihovih svekolikih brloga pa i stranačkih. Nadam se da se sjećaš polemike o referendumu prije par mjeseci na moj.sdp kada si beskompromisno podržal Milanovića da u ime čitavog stranačkog stada (bez mišljenja i rasprave) da glas u Saboru za NATO bez referenduma (a mogao je blokirati).
Prema tome moraš se dogovoriti sam sa sobom da budeš dosljedan i TAM i TU.
Naime, vlast se može osvojiti na izborima sa 80-postotnom izlaznošću, baš kao i na izborima sa 40-postotnom izlaznošću. Formalno, obje vlasti imaju jednak legitimitet, ukoliko su izbori bili slobodni i pošteni. No, u srži to i nije tako – vlast u prvom slučaju iza sebe ima puno snažniju podršku u ukupnoj javnosti (ne samo političkoj javnosti, tj. onoj koja sudjeluje na izborima). Dakle, vlada sa većim legitimitetom.
Referendum je, s druge strane, proces osporavanja ili potvrde legitimiteta vlasti oko specifičnog pitanja. Stoga je pošteno da je referendum teže raspisati u situaciji kada vlast vlada sa jakom legitimacijom ostvarenom na izborima. Dakle, slab legitimitet ostvaren na izborima – lakše raspisivanje referenduma. I obrnuto.
Veoma je interesantno kak ti javnost (građane) dijeliš na one koji sudjeluju i one kaj ne sudjeluju na izborima. Hočeš reći da oni kaj ne dođu do glasačkih kutija ne sudjeluju!? To i je nasilje elita koje takvim spinom prodaju "demokraciju" manjine (1-49,9%) pod stvarnu demokraciju večine ("za" = 50%+1 glas uk broja glasača).
I da, naravno prodaju se pod predstavnike naroda koje narod nikad (ćak ni onda) nije ničim ovlastio da ih predstavlja ni u parlamentu nit u derivatima tog parlamenta. O kojem Ustavu ti govoriš...

Tko je glasao

Tvrdnja da sam na moj.sdp

Tvrdnja da sam na moj.sdp podržao ulazak u NATO bez referenduma je bezočna laž. dakle, jasno i glasno ti sad na ovom mjestu kažem da lažeš. opovrgni me citatom i linkom (bar će članovi SDPa moći pratiti link).

ostatkom ovog malodušnog posta cu se pozabaviti kad dodjem do kompjutera jer mi je teško pisati duže odgovore na mobitelu.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

O jebote koji lik ovaj

O jebote koji lik ovaj Hatz...(nešto), za ulazak u NATO nije bio, a sad se iz petnih žila trudi (kao i HDZ) ugurati RH u novu tamnicu naroda tzv. Europsku Uniju.
Yebeni yugo.

Tko je glasao

I bez linka potvrđujem da

I bez linka potvrđujem da je to što Golgota piše laž.
Hatzi se uvijek borio za referendum, bilo u stranci, bilo izvan nje i jedan je od dosljednijih članova pollitika.com.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci