Tagovi

Deklaracija o pravima ?ovjeka i gra?anina – dvjesto dvadeset godina poslije!

I. Francuska revolucija – vrijeme drasti?nih promjena

Croatia Ovih dana no prije 217 godina (tj.21.01.1793.) - giljotiniranjem je pogubljen Luj XVI., kralj Francuske , nakon što ga je francuski parlament proglasio krivim za izdaju. To je bio finalni ?in razgradnje feudalizma, francuskog srednjovjekovlja, rojalizma. To je bio i ?in simboli?nog ulaska Francuske u moderno doba.

S Francuskom revolucijom mijenjala se ne samo Francuska nego i ?itava Europa. Do tih promjena se nije lako dolazilo, sa smr?u Luja XVI revolucionarne turbulencije se nisu završile, jer je uslijedilo teško i smrtonosno sukobljavanje suprotstavljenih društvenih struja - izme?u nositelja „Ancien Régime“ -a (tj. preživjelog feudalnog staleškog ure?enja), Žirondinaca (predstavnika bogatije ali konzervativnije buržoazije, koji su u nestabilnim vremenima nastojali o?uvati svoje povoljnije pozicije a prvi u Konventu se rasporedili na desnu stranu), te revolucionarno radikalnih i ratobornih Jakobinaca (koji su od samih po?etka igrali uloge „ljevi?ara“ ?ije vladanje se zaplelo u revolucionarnom teroru).

To sve su one danas vrlo dobro poznate pri?e o padu Bastille, „nepotkupljivom“ Maximilienu Robbespierreu , “prijatelju naroda“ Jean-Paul Marat-u , Georgesu Dantonu , doga?ajima koji su na kraju iznjedrili „uzurpatora“ Napoleona Bonapartea , op?e-europske ratove, i tako dalje.

Ovdje nije mogu?e ulaziti u detalje, no danas, poslije 220 godina, sve te poznate doga?aje obvija aureola romantike. Mada sami doga?aji jesu bili zna?ajni nisu bili nimalo romanti?ni, jer su se košare novoizumljenog stroja za smicanje razbojnika i politi?kih neistomišljenika skoro svakodnevno punile odsje?enim glavama. Mnogo knjiga (povijesnih i beletristike) je o tome napisano, no nikada dovoljno da bi zgasnula znatiželja za prou?avanjem prijelomnih vremena europske i svjetske povijesti. Kad sam nedavno uz Jutarnji list dobio besplatnu knjigu (iz kapitalnog serijala „Povijest“) pod naslovom „Kolonijalizam i gra?anske revolucije“, ova me je tema ponovno živo zaokupila.

Prosvjetiteljske misli Montesquieua , Jean Jacques Rousseau-a , Voltairea , su dobrim dijelom bile „krive“ za formulacije u „Deklaraciji o pravima ?ovjeka i gra?anina“ donesenoj 26. kolovoza 1789.

Tekst deklaracije se zasnivao na na?elima prosvjetiteljstva kao što su individualizam, društveni ugovor Žan-Žaka Rusoa, na?elo podjele vlasti baruna Monteskjea. Tako?er se zasniva na ameri?koj Deklaraciji o nezavisnosti i Deklaraciji prava Virginije, koji pak po?ivaju na engleskom Zakonu o pravima od 1689. godine.

„Deklaraciji o pravima ?ovjeka i gra?anina“ i danas predstavlja najve?e dostignu?e Francuske Revolucije ugra?eno u temelje današnjeg demokratski razvijenog svijeta. Sam njen tekst iako star 220 godina, i danas je toliko svjež, moderan, razumljiv i prihvatljiv da bi ga se bez posebnog prilago?avanja moglo direktno primjenjivati. Zato treba pažljivije prou?iti njen ovdje priloženi tekst (preuzet iz gore spomenute knjige)
 Deklaracija1

 Deklaracija2

Sam tekst „Deklaracije o pravima ?ovjeka i gra?anina“ je ra?en i dotjerivan od najvi?enijih uglednika svoga vremena. Uzori su im bile deklaracija iz vremena Ameri?ke revolucije (ameri?kog osamostaljivanja od Engleske - doga?aja koji su se bili duboko dojmili cijelog zapadnog svijeta - Francuske naro?ito jer je i sama u njoj sudjelovala preko Marquisa de Lafayettea ).

U vrijeme kada je na?injen nacrt Deklaracije Markiza de Lafajeta i kada je usvojena od strane Ustavotvorne skupštine, smatrala se na?inom prelaska s apsolutne na ustavnu monarhiju. Mnogi principi složeni u Deklaraciji su bili neposredno suprotstavljeni institucijama i praksi režima predrevolucionarne Francuske. Kona?no, Francuska je postala republika, ali je ovaj dokument ostao osnovni.

Ameri?ke deklaracije nisu bile posve primjenljive na francuske prilike, pa su se autori trudili napraviti nešto univerzalno, za sve ljude i sva vremena, dakle s namjerom da se tekstom obuhvate ona najop?enitija na?ela. Zato i svjedo?imo svojevrsnom ?udu da se ova i ovakva „Deklaracija o pravima ?ovjeka i gra?anina“ može primjenjivati direktno, jer „prava ?ovjeka i gra?anina“ posljednjih desetlje?a doživljavaju zvjezdane trenutke.

II. Tko, kada i kako je Hrvatsku vratio u predrevolucionarno doba.

Samo ?itaju?i, uvijek i ponovno, povijest, mi ju ne možemo promijeniti, ali u skladu s našim novijim iskustvima možemo mijenjati vlastito poimanje povijesnih tekovina. U novom i novom „prou?avanju“ doga?aja tog ve? davno prošlog vremena, name?u nam se kao najvažnije razdjelnice o biti po kojoj možemo razlikovati pred i postrevolucionarno vrijeme, naro?ito sagledavane iz hrvatske perspektive.

Da se podsjetimo, iz tih dramati?nih vremena Francuske revolucije vuku se danas dobro nam poznati pojmovi suvremene demokracije, kao „gra?anska država“, „jedan ?ovjek-jedan glas“, podjele državne vlasti na me?usobno nezavisne stupove, podjela na desne i lijeve opcije (tj. ljevi?are i desni?are); teza o „revoluciji koja jede svoju djecu“, pa i ona ?uvena „preporuka“ siromasima koji su gladnima kruha da „jedu kola?e“.

Premda se u javnosti ova okrutna „preporuka“ pripisuje kraljici Mariji Antoinetti, (supruzi Luja XIV - koja je malo poslije njega i sama bila dekapitirana), jedini za kojeg se može ustvrditi da je zapisao ovu re?enicu bijaše veliki francuski književnik, kompozitor i filozof prosvjetitelj Jean-Jacques Rousseau, ( u svojim posthumno objavljenim Ispovijestima , a koje su bile završene 1769, dakle kad je Marie Antoinette imala samo 13 godina i nije ni mogla davati takve izjave):

Napokon, sje?am se jedne velike princeze kojoj kad se pri?alo kako seljaci nemaju kruha, je odgovorila: „Neka jedu kola?e“.

Ova se izreka pripisala Mariji Antoinetti najvjerojatnije zato što je revolucijom zaneseni puk nju posebno mrzio. No ta se izreka u me?uvremenu pretvorila u svevremensku ilustraciju beskrupuloznih mo?nika, koji ne samo da za siromahe ne nalaze razumijevanja, nego su se spremni s njima i sprdati. Takva ponašanja i danas možemo prona?i kod suvremenih (i naših) vlastodržaca, koji su svojim „ljubimcima“ spremni kroz prste progledati „nestašluke“, i još k tome snagom otu?ene privilegirane državne mo?i „alanfordovskim hara?ima“ uzimati od sirotinje, da bi se bogatima osigurali kontinuirani izvori napajanja. Mada ipak se može re?i da su u Hrvatskoj ona najmu?nija vremena op?e degradacije „prava ?ovjeka i gra?anina“ iza nas, još uvijek se suo?avamo s apsurdima, u kojima se najsiromašnijima i najnemo?nijima neumjereno pove?avaju porezi dok se istovremeno još neumjerenije gomilaju nevjerojatne korupcijske afere. Mada se ovakve devijacije kod nas olako tuma?e tzv. „tranzicijom“, pojam tranzicije sam po sebi ne može biti opravdanjem op?e moralne dekadencije, kojoj smo izloženi, koja još traje, i protiv koje se svim silama treba zalagati.

Dvije bitne oznake „Ancien Régime“ -a su Francuskom revolucijom bile ukinute.
1. . Feudalna društvena struktura (sustav feudalne vlasti) zasnovana na staleškoj podjeli društvenih privilegija tj. tri staleža - mo?no plemstvo, bogato sve?enstvo i tre?i stalež koji je ujedinjavao gra?anstvo, seljaštvo i sve siromahe (me?u kojim se nalazilo nižih plemi?a, sve?enika, itd.), a uveden je gra?anski oblik jednakosti svih pred zakonom.
2. . Apsolutisti?ki na?in odlu?ivanja: Apsolutisti?ki sustav imenovanja na svim razinama društvene organiziranosti (posebice na javnim funkcijama na kojima je korupcija najprisutnija) zamijenjen je gra?anskim sustavom biranja (pa se tako sve biralo ?ak do op?inskih na?elnika, sve?enika i biskupa).

U suvremenoj Hrvatskoj smo se na obje ove razine zapleli u degradaciju temeljnih na?ela gra?anske revolucije - i iz nje proizišloj široko zasnovanoj demokratskoj praksi, ?ije tekovine su posljednjim promjenama i kod nas trebale postati demokratski standardi. Sve je nažalost pošlo krivim smjerom.

1. „Neo-feudalizam“ u novo-hrvatskoj praksi.
Treba se podsjetiti onih ?udesnih pri?a (Tu?mana i Canjuge) o „200 obitelji“ i „stališkoj“ reorganizaciji Hrvatske. Tada je to svakome ozbiljnijem izgledalo kao glupost, no kad danas analiziramo hrvatske prilike (iz perspektive demokratskih dostignu?e Francuske gra?anske revolucije), mi nažalost moramo s ?u?enjem (i ga?enjem) ustanoviti da taj retrogradni oblik društvene organiziranosti u Hrvatskoj doista postoji, dakako, zamaskiran iza zvu?nog nazivlja moderne demokratske terminologije - i da vrlo efikasno djeluje izvan i iznad sustava.

„Prvi stališ“ - „new noblesse“: : U Hrvatskoj se formirao sloj povlaštenih i nepravednim sustavom zašti?enih; ta povlaštena kasta je daleko šira od onih famoznih 200 obitelji, jer uklju?uje cijelu vladaju?u strukturu, u kojoj su putem posebnog sustava imenovanja interesno sjedinjena sva tri stupa vlasti (zakonodavni, izvršni i pravosudni). To privilegiranu vladaju?u strukturu ?ini prepoznatljivim i odvojenim dijelom nacionalne stratifikacije, koji su uvijek spremni zaštititi svoje interese kroz izopa?enu zakonodavnu izvršnu i pravosudnu praksu.
„Drugi stališ“ - Crkva: U Hrvatskoj je gornja crkvena struktura povratila svoja svjetovna lena kroz posebno privilegirane ugovore s državom, te se tako formirala kao snažna interesna organizacija stavljaju?i se iznad i izvan sustava - da bi svoje svjetovne interese po?eli isticati ?ak i kroz politi?ke aspiracije.
„Tre?i Stališ“ - osiromašeno i obespravljeno gra?anstvo pretvorilo se u one na kojima opstoje gore spomenuti enormno razrasli i neutemeljeno privilegirani slojevi.

Mada je ovaj retrogradni ali kompaktno djeluju?i sustav zasnovao HDZ od samih svojih po?etaka , i da ga upravo oni uspješno održavaju u životu, u taj korumpirani sustav su usisane i mnoge druge stranke, društvene grupacije ili pojedinci (od pozicije do opozicije).

2. Neo-apsolutisti?ki na?in odlu?ivanja.

„Sustav biranja“ za razne funkcije (kao izraz demokratskih standarda) u Hrvatskoj je Na mimikrirani na?in zamijenjen „sustavom imenovanja“ (što je zaostatak nekog davnog politi?ki pokopanog apsolutisti?kog ili autoritarnog koncepta vladanja). To se ostvarivalo kroz poseban „inženjering“ lažiranja izbora (napuhavanjem bira?kog tijela), da bi se potom kroz kontrolirano i usmjeravano glasovanje raspore?ivalo „vlastite kadrove“ u sve segmente javnog i politi?kog života.

Kad se na neku funkciju (recimo ministra, šefa ili šefova policije, državnih tajnika, direktora javnih poduze?a, državnog odvjetnika ili ustavnog suca) nasilno i vaninstitucionalno provuku "vjerni" kadrovi, tj. kad se umjesto demokratski procedura izbora zloupotrebom institucija provuku imenovanja na važne funkcije, tako imenovane osobe postaju dužnici onima koji se ih tamo postavili. Takvi dugovi se moraju vra?ati na isti na?in, tj. kao „osobna dugovanja“.

Kad neke osobe pro?u korektne institucionalne izbore, ako su uop?e ikome dužni onda su dužni instituciji koja je izbore provela - a iza svih institucija je država. Kako se za državu može korektno raditi samo na zakoniti na?in, to je jedini "dug" kojeg institucionalno izabrane osobe imaju.

U ovoj je konstataciji sadržana sva mudrost demokracije, pa jedino kroz nju možemo suditi o osobnostima, karakterima i demokratskom habitusu onih koji su sebi u zadatak stavili izigravanje institucije države. Lako ih je prepoznati, ali se ne daju iš?upati! A kako li su nas tek jeftino odvukli natrag u predrevolucionarno europsko doba, koje je sama demokratska Europa ve? odavno ostavila iza sebe.

Komentari

http://pollitika.com/comment_

http://pollitika.com/comment_votes/202038

Za stranku nezadovoljnih građana do sada su se izjasnili:
Sri, 03/02/2010 - 13:11 — COPRNJICA
sus Sri, 03/02/2010 - 13:47 [Za]... Više
edi3 Sri, 03/02/2010 - 15:20 [Za]
smogismogi Sri, 03/02/2010 - 20:20 [Za]
3103 Sri, 03/02/2010 - 21:06 [Za]
jelenska Sub, 06/02/2010 - 18:30 [Za]
Očekujemo ostale da se priključe...

Tko je glasao

Naša prva dva moderna

Naša prva dva moderna hrvatska stališa su dobila prava imena, samo onaj treći nije. Njega bi trebalo i službeno zvati - stoka sitnog zuba.

Tko je glasao

Bojim se da ključevi ne

Bojim se da ključevi ne ulaze u bravu!
Tradicionalno društvo (ancien regime u Francuskoj) je drugde palo i bez Revolucije. Jednostavno vremena su se promenila. Čovečanstvo je ušlo u moderno industrijsko društvo kojem su trebali radnici u fabrikama kao i sirovina sa četiri strane sveta.
Tržište rada je tražilo sve kvalifikovanije radnike, i hop, ustanovljeno je pravo na javno obrazovanje.
Tržišna ekonomija prolazi ciklične fase recesije i ekspanzije. Recesija je stvarala "rezervnu armiju radnika" na jednoj strani, mirnodopski periodi "vojne rezerviste" na drugoj. Ova rezervna radna i vojna snaga su se morale održavati u relativno pristojnom stanju efikasnosti , i, vidi magije, stvoren je prvi "Welfare". Ekonomski ciklus u ekspansiji brzo je apsorbovao višak radne snage, a kolonijalni ratovi "rezerviste".

I tako dolazimo na postmoderno doba, koje je otpočelo negde 90-tih godina.
Ekonomski ciklusi i dalje postoje, kao i ratovi. Ali ni jedni ni drugi ne trebaju rezervne armije radnika, niti vojske.
Svaki novi ekonomski ciklus završava tehnološkim viškom radnika koji, za razliku od industrijske epohe, neće više biti absorbovani sledećom fazom ekonomske ekspanzije. Moć tehnološke inovacije i industrijske robotike!
Vojska ne treba rezerviste, već visoko kvalifikovane profesionalce koji poznaju tehnologiju i tehniku najsavremenijeg bojnog oružja.
Welfare je izgubio svoj ekonomski ratio. Ostao je, gde i ako jeste, samo onaj moralni, koji mnogo ne obavezuje, naročito u postmodernom društvu, gde fleksibilitet i neizvesnost radnog tržišta postavlja pred svakim (zaposlenim) niz novih problema preživljenja. Demokracija i solidarnost podrazumevaju ratio, a tog više nema.
Nova stara vremena!
Kad Bog pita Kaina "Gde ti je brat?", ovaj mu odgovara pitanjem:"Zar sam ja čuvar mog brata?"

Julijana Mirkov

Tko je glasao

@Julijana Mirkov to govori

@Julijana Mirkov to govori svojim lijepim literarnim jezikom, a ja bih stvar reducirala na ekonomsko-političke činjenice tranzicije. Građani bivših jugoslavenskih republika, napose Slovenci i Hrvati, izašli su na referendum o samostalnosti i nezavisnosti da bi dobili - nacionalne države; slobodu i demokraciju; oslobodili se "tamnice naroda"; ostvarili tisućugodišnje snove...... Ono što nisu primijetili, ili nisu htjeli, a nisu baš ni mogli znati je da su na referendumu i slobodnim izborima izglasali goli kapitalizam. S obzirom na zakašnjelost u fazi - i prvobitnu akumulaciju svega i svačega u kojoj su se najprije namirile nacionalne elite. I sada se čudom čude i traže "demone" i "izdajnike" u onome što im prvo padne napamet. Za nekoga je to "nacionalni mentalitet", za druge UDBA KOS i bjelosvjetske zavjereničke sile....

Sve bi se to - demokratizacija, tržište, decentralizacija federacije i faktički raspad centralne države dogodilo i bez političkog urušavanja Jugoslavije koje je bilo nužno i bez ratova, koji nisu bili nužni. Baš kao što bi se razgradnja feudalizma, konačno formiranje država-nacija u Evropi i nastanak republika desilo i bez Franduske revolucije. Ali sporije i bez jakog političko-simboličkog "kapitala" kojeg ta revolucija predstavlja kao memento na ideale početaka.

Povijesno-politička srž Francuske revolucije je republikanizam, a ne demokracija koja se kao oblik vladavine razvija naknadno, i čiji je suvremeni oblik neodvojiv od tržišta.

Jedino bi troškovi, žrtve i štete bili manji, a time i razočaranje zbog "izdaje ideala". Pa bi bilo i manje mitološke svijesti koja proizvodi sve ove "krivce" i "zločince" i utjehu traži u ancient regime-u, ove ili one provenijencije (ustaše ili komunizam, već prema osobnim afinitetima).

Treba uvijek ponovo čitati 18. brumaire K. Marxa.

Tko je glasao

" su na referendumu i

" su na referendumu i slobodnim izborima izglasali goli kapitalizam."

Ispravak netočnog navoda! Na prvim slobodnim izborima izglasali smo Lijepu našu! I ne odstupamo od toga. A goli kapitalizam su nam uvalili hrvatski kriminalci, ratni profiteri i mafija, koji su pod krinkom slobodnog tržišta izveli neviđenu pljačku, u vrijeme dok su se ponajbolji hrvatski muževi borili na ratištima protiv višestrukojačeg srbočetničkog neprijatelja! Glavna greška je što, kad su se vratili s ratišta, nisu pomeli mafiju, isto kao srbočetničkog neprijatelja! Dakle, kad je glasovao na prvim slobodnim izborima, Hrvatu nije padao na pamet nikakav goli kapitalizam. Hrvat je PREVAREN! A prevario ga je onaj kojem je najviše vjerovao. Stoga tu mafiju ratnih profitera treba pod hitno proglasiti VELEIZDAJNICIMA i suditi im, oteti sve što su stekli u razdoblju od 91. do 95. i vratiti stvari na početnu poziciju, koliko je to moguće. Ono što vlast ne učini po tom pitanju, učinit će Onaj s neba, a izgleda da je već počeo lomiti brze mašine i kralješke, na pouku svima. Tko ima imalo mozga, shvatit će, tko nema, naučit će. Nitko neće proći mukte.

My Soul

Tko je glasao

krivo..

krivo..

Tko je glasao

Možda bi doista trebalo

Možda bi doista trebalo ponovno proučavati i Marxa i Francusku Revoluciju, a možda i dalje, povijest ljudske civilizacije.

Julijana spominje samo ovo navodno "postmodernpo" vrijeme i to mehanicistički, ali mi moramo biti svjesni da govorimo o sazrijevanju civilizacije, a to su samo oblici u kojima se kreće ljudsko društvo, a ono se ne sastoji od nekakvih tajnovitih sila nego od ljudi. Ne može zadugo postojati civilizacija, ma kakava, a da je protiv čovjeka, jer je onda protiv društva , pa je dakle i protiv čovjeka - a time i protiv sebe.

Ovaj postmodernizam zasnovan na mehanizmima potrošačkog društva danas izgledaju kao slijepa ulica, ali za njega to društvo, no ne za čovjeka. Stvoriti će se nove ideologije, nova rješenja jer se kreativnost čovjeka pokazala uvijek pobjednikom. Ako se trenutačno u slijepoj ulici baš ne sagledavaju izlazi uvijek se stvari mogu svoditi, pa i danas, na one temeljne ljudske vrjednosti i načela.

Jer ne postoji društvo koje bi uništilo pojedinca. Mislim da smo još daleko od propasti svijeta.
.

Tko je glasao

Ako su onda radnici

Ako su onda radnici zahtjevali kraće radno vrijeme i zbranu rada djece zbog izuma parnog stroja,to znači da se njihova svijest o egzistenciju razvijala u skladu sa tehnološkim napretkom.S razlogom su se bunili jer stroj zamjenjuje više radnika te im je cijena rada bila obezvrjeđena jer su postali višak na tržištu rada.Danas je situacija identična samo što nitko nema svijest da je tehnološki razvoj uvjetovao ogromni višak radne snage.Pomoću medija i obrazovanja se skriva ta obična činjenica.Glavno sredstvo zaglupljivanja masa je nametanje osjećaja krivnje i guranja kulta rada ili po novome kulta obrazovanja koje uopće niti ne prati tehnološki razvoj.Papirnati privid,zgrtanje diploma,tečajeva itd. iza kojih ne stoji tj. ne uvjetuje kreativnost.Vrlo rado se međusobno etiketiramo,a da nismo svijesni zbog čega se to dešava.Svagdje u svijetu,a kod nas posebno i besramno buja nepotrebna administracija i nepotizam jer nitko ne može shvatiti da se treba razlikovati korisni rad od nekorisnog koji predstavlja izmišljena radna mjesta.Nitko to ne može shvatiti zbog bolesnog karaktera civilizacije.To je škrtost,škrtost na svemu.Zato se kaže da žmukljer plaća dva puta.Radno vrijeme korisnog rada treba skratiti i time solidarizirati čitavo društvo,a administraciju reducirati i uvesti sposobni kadar koji bi maksimalno koristio informatičku-elektroničku tehnologiju.Osim toga treba decentralizirati cijeli sistem tako da se na lokalnim razinama događa razvoj,a ne samo u velikim gradovima.To bi se postiglo kada bi odredili rok,npr. 20 godina gdje bi se dio poreznih sredstava iz razvijenih gradova slijevalo u nerazvijene krajeve.Time bi došlo ponovno do migracije stanovništva u manja mjesta jer bi život bio isplativiji.I to ponavljati i na globalnoj razini.

Tko je glasao

Danas je situacija

Danas je situacija identična samo što nitko nema svijest da je tehnološki razvoj uvjetovao ogromni višak radne snage.
aaaaaaaaaahaaaa, ovaj masovni rast nezaposlenosti u zadnjoj godini je zapravo posljedica pravog tehnološkog buma. hvala kaj si mi to razjasnila.

Tko je glasao

Superhik jel' si prirodno

Superhik jel' si prirodno glup ili si i ti sudjelovao u kreiranju tečaja za vrijeme 5. vlade RH kada je pokvarenost uzrokovana pohlepnošću prevladala u glavama naših sabornika i proglasili su precjenjeni tečaj što je pogodovalo samo razvoju trgovine.Tko su bili prvi veleuvoznici.Pa vi!Političari.Naravno da postoji tehnološki bum ali na globalnoj razini.Sad se pravite ludi.Ti si u suprotnosti od našeg naroda jer iskrivljuješ realnost kao i svi tvoji kompanjoni.Kada ste precjenili tečaj trkeljali ste da nam je tehnologija zatucana i zaostala.Moj suprug je reparirao grafičke strojeve naših propalih i popljačkanih firmi.Postali su vlasništvo,preko noći, nekih političara koji su ih kupovali za nikakvu svotu .Znaš li gdje su odlazili ti zaostali strojevi.U AUSTRALIJU !!!Ali postoji rješenje za nas.Ne možete prenesti nekretnine izvan RH.To će vam se oduzeti.Iz toga ćemo ponovno nabavljati tehnologiju.Sve se popljačkano mora vratiti ili će biti krvi.Nemoj me više živcirati jer sam dovoljno naživcirana kada gledam svu tu pokvarenu gamad.I nemoj meni trkeljati da je recesija 1 godinu jer meni je cijeli život recesija.Znaš ti dobro koliko ste kredita dizali za krpanje socijalnog mira.Nemoj mi k'o Sanader muljati da ste povećali zaposlenost.Jeste u administraciji,a nas,izvan nje, ste sustavno gulili.A i još bi htjeli.Neće ići, jer kada razmišljam o smislu života često se sjetim onih Talibana.Bolje je umrijeti u jednoj sekundi i skupo prodati svoju kožu,a ne da crkavaš godinama.Ne želim da mi bude gore,već isto ili bolje.Uopće me ne zanima kako ćete iskobeljati ekonomiju zemlje jer ste upozoravani godinama da to ne radite.Ne želim više proživjeti ono razdoblje do 2000.-te. kada ste pruzrokovali totalnu nelikvidnost.Točka.

http://www.youtube.com/watch?v=7oUKsbJjSJA&feature=related

Tko je glasao

Franka sto posto si u pravu

Franka sto posto si u pravu
Ne dozvoli da te taj kapitalistički propagator provocira.

Tko je glasao

mislim da je ovaj komentar

mislim da je ovaj komentar razriješio eventualnu dilemu tko je od nas dvoje prirodno glup. ti si jedna isfrustirana ženska kojoj frustracije mute razum. kao prvo, povijest zadnjih 2 stoljeća je povijest otpuštanja. ali jednako tako i povijest zapošljavanja. nestaju ili se desetkuju određeni zanimanja, stvaraju se nova. neznam jel ti tko javio no prije 150 godina stjuardese nisu postojale, nije bilo ni web dizajnera. a bilo je seljaka i seljaka koje su zamijenili strojevi. pa gdje će se zaposliti ljudi kojih ima sve više i više, pored svih tih strojeva koji im otimaju posao, muku mu ljutu? pa eto, zaposlili se, našli nove poslove. nekad nepostojeće.
ovo sa političarem, jel to kakav role-play ili što? ako sam ja političar koji je kreirao tečaj, oćeš ti biti xena ratnica ili ajde, u duhu dnevnika, Marija Antoaneta?
što se tečaja tiče odgovori na sljedeće pitanje: ja danas dekretom odredim da jedna kuna vrijedi 100 eura. koliko dugo se taj tečaj može održati bez intervencija centralne banke? pa onda to poveži sa intervencijama HNB-a zadnjih desetak godina i objasni u kojem smjeru su išle? pa onda nakon toga mi odgovori kako su strane investicije i zaduživanje u inozemstvu utjecale na tečaj!
a tehnologija? zbilja su anegdotalni primjeri tvog supruga referentna točka u procjeni stanja zastarjelosti i kvalitete hrvatske tehnologije 90-ih!

Tko je glasao

Nitko pametan ne bi toliko

Nitko pametan ne bi toliko obezvredio tečaj.Ne preuveličavaj.Tečaj treba regulirati da se vi prestanete hvaliti kako mi imamo najveće plaće u regiji.Zamrznuti plaće u javnom sektoru.U onom nekorisnom javnom sektoru,a tu u prvom redu spadate vi i vaša administracija po državnim poduzećima i institucijama tipa,ministarstva,Gospodarska komora,komunalna poduzeća,općinski uredi...To pišem da ne opalite ponovno po jadnim medicinskim sestrama jer se vi skrivate iza takvih izjava i ideja jer ste sadisti.To je vaše opsjenarstvo koje je sve jadnije i jadnije.Najveće plaće!!!
Nadalje zamrznuti na određeno vrijeme (2-3 godine) cijene proizvoda osnovnih za život.Uvesti različite stope PDV-ea koje bi podsticale potrošnju širokih masa jer bi kontroliranom inflacijom došlo do pada deflacije cijena i rasta OD u realnom sektoru i tek onda u tim uvjetima financirati javne radove kada su domaće ili sirovine,ili usluge i cjene rada kroz porezna rastrećenja, konkurentnije od uvoznih,ili poravnate sa regijom,a ne kao do sada jer je sav okretaj novca koji je nastao gradnjom cesta i mostova bačen na uvoz,a ne na razvoj.Treba postići da naši susjedi dolaze kod nas po špeceraj itd...a ne da dolaze na rad na crno na građevini..itd..

Treba zašutkati glavnu opsjenarku Kosor koja je ovdje samo da prođe vrijeme(trla baba lan da joj prođe dan) tj.koristi vam da se uspijete pregrupirati i odglumiti sudske procese za koje Bajić neće naći dokaze,ali će glumiti da ih traži.Po Ustavu RH ne može se dva puta suditi za isto kazneno djelo i tako ćete legalizirati svoj organizirani dosadašnji kriminal po drugi put, uz pomoć europskih kriminalaca koji kažu da se kod nas poštuju ljudska prava i vladavina prava je kao,ono,u porastu.Da ne zaboravim bankarski krim milje koji su Rohatinskog još i nagrađivali za njegova nedjela.I to je bila samo propaganda.To će lijepo osjetiti radnička djeca.U lijepe dugove ste ih bacili nama ispred nosa u ime vašeg komfora ili u ime onih stranačkih pripuza koji se nadaju komforu pa vam ližu guzice.Svi ste kompletno umješani u kriminal i nemate moralno pravo da nas predstavljate.Osim toga niste sposobni okupiti poštene ekonimiste koji bi kao prvo izradili barem tabelu gospodarskih grana i povezali njihovu međusobnu ovisnost po sektorima i predvidjeli rast cijena pojedinih proizvoda.Da i hoćete to ne možete jer vi nemate ni podatke jer ste krajnje neodgovorni i nemarni pa ih niste ni skupljali.Cijelo vrijeme se bavite samo sa pljačkom,a ne sa upravljanjem.Glumci:)Uz pomoć stranaca ćete odlepršati kada dođe vrijeme velikog preuzimanja vlasništva na koje oni "imaju pravo" jer su vas financirali kroz kampanje i kroz kredite za očuvanje socijalnog mira..tzv.državni proračun.U ime dugova ostvariti će se san A.Hitlera,Mussolinija da naša djeca budu niža klasa u odnosu na germane i romane.Ucjenjeni kuhari,konobari,sluge...Zato već na televiziji gledamo šefa kuhinje koji "ne govoli doblo joc hlvatcki ali zna kako tleba sefovati"...Koliko ja kužim u njegovoj zemlji sanitarna inspekcija radi na terenu,a u našoj piju kavicu u uredu i primaju plaćicu jer znaju unaprijed kod kog će "otići" i koliko će dobiti za potvrdu.Sve se svodi na sveti štambilj i na nametanje krivnje na zadnju kariku.Kao mentalitet nam je neradnički.A kak smo dobri radnici okolo po Svijetu!?

intervencijama HNB-a zadnjih desetak godina i objasni u kojem smjeru su išle?

Intervencije HNB su išle u smjeru da se održi niska stopa inflacije da bi se što više pogodovalo uvozničkom lobiju.Dakle,HNB nije HNB već H Nenarodna Banka.I sam guverner je priznao da je bio pod političkim pritiskom,ali,naravno, nije častan čovjek koji bi u tom slučaju dao ostavku i informirao javnosti tu jednostavnu činjenicu.Inflacija koja je kontrolirana stvara radna mjesta,a deflacija oduzima.
Ono,oko plaće činovnika u ranim fazama kapitalzma sam pročitala u knjizi J.K.Galbraitha,ali nisam upamtila na kojoj stranici,i još u nekom udžbeniku Organizacija ekonomije gdje je opisivana povijest knjigovodstva.

ovo sa političarem, jel to kakav role-play ili što? ako sam ja političar koji je kreirao tečaj, oćeš ti biti xena ratnica ili ajde, u duhu dnevnika, Marija Antoaneta?

Neću biti ratnica.Xena ima nadnaravne moći,a ja nemam.Biti ću tempirana bomba ako mi zagusti zbog vas.Biti ću luđakinja u vijestima.Isfrustrirana,hehehe,ali na kraju ipak korisna.Ništa se ne treba bacati.Pa tako ni energiju svog života.I kaj mi možeš?Mogu misliti kaj hoću i mogu pisati kaj hoću i mogu napraviti kraj kakav ja hoću.

Tko je glasao

frustirana babo, već sam ti

frustirana babo, već sam ti pristojno naznačio da nisam političar pa prestani trabunjati, ok? ako se misliš razgovarati ostavi se tako jadnih provokacija.
nadalje, ti zbilja i pišeš što hoćeš a to nije nešto za pohvaliti. normalna osoba se ne hvali neznanjem! a ti ga imaš na pretek! u spoju za frustracijama i košmarom u glavi to je eksplozivna kombinacija.
moje spominjanje tečaja 1 kuna 100 eura nisi naravno razumijela! kao ni ostatak komentara pa ću ti još jednom ponoviti a ti slobodno pitaj nekoga u blizini da ti i to rastumači ako treba.
da jedna kuna danas vrijedi 100 eura odlukom političara i ako bi nakon toga tečaj prepustili tržištu taj tečaj bi se vrlo brzo doveo u normalu. nakon što je fiskiran tečaj on je bio prepušten tržištu. manje-više. rohatinski je u nekoliko navrata naglasio da HNB jest reagirao u njegovom mandatu ali više na slabljenju kune nego na jačanju( bar do izbijanja krize). a razlog je očigledan - ogromna količina stranog kapitala koja je u hrvatsku ulazila i koja je imala efekt na jačanje kune. tako da si svoje ignorantsko lupetanje kako su političari precijenili tečaj fiksirajući ga na marku možeš slobodno zabiti znaš gdje!
smrzavanje cijene proizvoda? :))) jesi ti tvornica idiotizama? jesu tebi poznati efekti smrzavanja cijena proizvoda u povijesti, nesretnice?
prekomjerna potrošnja nas je i dovela ovdje. poticanje potrošnje može biti samo kratka kontraciklična mjera no mi imamo strukturnih problema koji neće tako brzo otići.

Intervencije HNB su išle u smjeru da se održi niska stopa inflacije da bi se što više pogodovalo uvozničkom lobiju.Dakle,HNB nije HNB već H Nenarodna Banka.I sam guverner je priznao da je bio pod političkim pritiskom,ali,naravno, nije častan čovjek koji bi u tom slučaju dao ostavku i informirao javnosti tu jednostavnu činjenicu.Inflacija koja je kontrolirana stvara radna mjesta,a deflacija oduzima.
al' ti lupaš! HNB doista jest bio opsjednut inflacijom, po mom sudu krivo, (o čemu sam napisao dnevnik pa ga pročitaj možda i nešto shvatiš)jer je pripadnik njemačke monetarne škole koja nakon iskustava inflacije u weimarskoj njemačkoj i dan danas osnovni problem vidi u inflaciji štp mnogi i ECB-u zamjeraju. osim toga tu je i iskustvo inflacije u jugoslaviji. tako da je rohatinski doista važnost inflacije prenaglasio no tvrditi da je to bilo sa ciljem da pogoduje uvozničkom lobiju može izvaliti samo gad od čovjeka. zlobno, isfrustrirano, pokvareno stvorenje! koje uvijek vidi ono najgore, najprljavije kod drugih! jer je sam takav! gospodarstvo se ravna po monetarnoj politici. ako je tečaj jak, tada izvoz slabi! nije gospodarstvo određivalo monetarnu politiku! osim toga , hrvatska nema problema sa prevelikim uvozom nego sa premalim izvozom.
dok god se bude ovako šarlatanski napadalo politiku HNB-a sa bijesnim objedama i lažima frustiranih intelektualnih patuljaka koji napadaju integritet čovjeka umjesto polemizirati sa odlukama HNB-a, Hrvatska neće daleko dogurati! problem je u ideologiji i nedostatku hrabrosti i vizije čelnih ljudi centralne banke a ne u lobijima! no u društvu gdje vlada opća psihoza jedini kriterij diskreditacije je kriminal. sramota!

Tko je glasao

Da jedna kuna danas vrijedi

Da jedna kuna danas vrijedi 100 eura odlukom političara i ako bi nakon toga tečaj prepustili tržištu taj tečaj bi se vrlo brzo doveo u normalu.

Ne komentiram takve apsurde.Svi bi poletjeli promjeniti kune u stranu valutu jer bi vidjeli da je to apsurd,zatim u susjedne zemlje i pokupovali sve što mogu pokupovati.Kaj misliš kaj bi ja napravila?Kupila bi vilu na obali C. Gore i kakvo proravnavanje tržišta.Ubrzo bi došlo do katastrofalne inflacije cijena u susjednim zemljama i bla.blaTo bi bila totalna regionalna katastrofa koja se uopće ne može provesti jer ne možeš imati takvu veliku deviznu pričuvu,niti bi ti dao itko kredit za takve gluposti.Osim toga ak mislimo pristupiti EU ,EMS primjenjuje mehanizam paritetnih tečajeva za valute i to oscilira par postotaka,oko 2 %.To dogovaraju Europske centralne banke, centralne banke države kandidata i političari.Kod nas se primjenjuje fiksni tečaj jer prije turističke sezone uvijek naraste tečaj tako da je to dokaz da tečaj ovisi o politici,a ne samo o priljevu stranog kapitala.Fiksni nerealni tečaj je primjenjivala Argentina.Valuta raste kao posljedica monetarne politike usmjerene na ponudu novca i visoki tečaj.Inače jačinu valute određuje pored prirodnih bogatstva,tehnološki nivo proizvodnje i nije mi jasno kako je novonastala zemljica u ratu toliko tehnološki napredovala za vrijeme 5. vlade.Priznaj da je ciljano.Upočetku sam mislila da je razlog taj rat i da im treba brza lova od carina za nabavku oružja.To sam smatrala stabilizacijskom mjerom koja će biti ukinuta nakon rata.Ali ne,omililo im se prodavati nam svoje proizvode.Tko bi od tih pohlepnih destruktora razmišljao o tome što da proizvodimo jer za to treba biti ipak samo čovjek.A oni su vezu sa čovjekom odavno izgubili.

ogromna količina stranog kapitala koja je u hrvatsku ulazila i koja je imala efekt na jačanje kune. tako da si svoje ignorantsko lupetanje kako su političari precijenili tečaj fiksirajući ga na marku možeš slobodno zabiti znaš gdje!

Ma nemoj! Ja sam bila ta koja je 95 % domaćih banaka prodala strancima.Ili T-com,npr.,kada su dečki nabili cijene usluga da bi bili interesantni Njemcima koji su vjerovatno i savjetovali i ponudili "šuškavu zahvalnicu".Njihovi korisnici i radnici imaju bolje plaće i usluge jer je važno doma održati mir a okolo se mogu bahatiti jednako kao i bankice koje su financirale fašističke kampanje da bi ostvarile enormne kamate i profite na tuđem teritoriju.Naravno,doma su prave dobrice.I to što su propadale domaće banke jer nisu imale pisana pravila oko plasiranja kredita već je išlo po stranačko i po kumečko-rodbinskoj linij u doba privatizacije.

smrzavanje cijene proizvoda? :))) jesi ti tvornica idiotizama? jesu tebi poznati efekti smrzavanja cijena proizvoda u povijesti, nesretnice?

Da poznato mi je.To je učnile SAD za vrijeme drugog sv. rata i to se provodi kada je nacija u kriznoj situaciji.Čitaj malo o povjesti Dolara,Funte,Deutshe Mark..A i mi smo imali na početku stvaranja države stabilizacijski program..sjeti se HRD-a.Izbjegavaš činjenicu koju sam napisala crno na bijelo.Administrativno određivanje onih proizvoda nužnih za život i to na određeno vrijeme,npr. rok od dvije godine.To ti je kao i subvencioniranje.Ne treba izmisliti rat da bi se stvorila perspektiva.Mene zanima da mi objasniš kako ćemo pomoću većeg uvoza i glavnog gospodarskog subjekta,unutarnja trgovina,bez povećanja izvoza se približiti se EU
– inflacija ne smije premašivati prosjek inflacije triju država EU-a s
najnižim stopama rasta cijena za više od 1,5 %
– platnobilančni deficit ne smije premašivati 3% BND-a
– javni dug ne smije premašivati 60% BND-a
– dugoročna kamatna stopa ne smije premašivati prosjek dugoročne
kamatne stope triju država s najnižim stopama inflacije za više od
2%
– stabilan devizni tečaj, koji se ocjenjuje s dvije godine suradnje u
ERM2.

Eh, postoji ono što oni određuju prioritetom.Više od 95 posto hrvatskog bankovnog sustava u vlasništvu je banaka iz EU. Taj je proces pridonio većoj financijskoj integraciji Hrvatske sa EU.Ali imamo premali BDP po glavi stanovnika,a stopa inflacija se smatra nominalnom uvjetom,a to znači da nije apsolutno nužni uvjet tj, time EU daje vremenskog prostora da se poravnamo jer ako uđemo u EU s ovakvim stupnjem efikasnosti,loše nam se piše...ako ne uđemo,opet nam se loše piše jer vladavina pljačke i nepravde bi samo ojačala

prekomjerna potrošnja nas je i dovela ovdje. poticanje potrošnje može biti samo kratka kontraciklična mjera no mi imamo strukturnih problema koji neće tako brzo otići.

Banke u bivšem sistemu su osnivala poduzeća.Poduzeća su pretvorbom postala privatna prčija raznoraznih varalica iz redova domaćih stranaka koje su te iste banke kreditirale a da nisu imale pisana pravila o pokriću plasmana.U početku ih je bilo oko 50 ili 60.To je ionako bilo previše za tak malu zemlju .Do 96. godine većina starih banaka je privatizirano na vrlo netransparentan način.Oko 99, sanirano je par velikih banaka.Zbog nelikvidnosti i prezaduženosti koju je dodatno prouzrokovala monetarna politika prodane su strancima.
Prekomjerna potrošnja je izazvana previsokim tečajem jer se bankama više isplatilo kamatariti na stanovništvu,a ne bankarskom tržištu,jer na tom području je zbog tog tečaja došlo do pada kamata u međubankarskim plasmanima novca jer se nije isplatilo financirati proizvodni sektor.A banke,kao i ostali,morale su se snaći ...

Osim toga,govoriš da RH ima strukturalnih poroblema.Premalo izvozi a previše uvozi.Otkrio si toplu vodu.

Evo netko pametniji je napisao ovo pa čitaj..
Pravi odgovor na pitanje zbog čega kod nas ne postoji sklonost da se napusti prioritet fiksnog tečajnog aranžmana, te da se o tom problemu uopće i raspravlja, leži vjerojatno u odgovoru na pitanje: tko promjenom tečajnog režima dobiva a tko gubi. Promjene bi išle u korist izvoznika a na uštrb uvoznika, u korist štediša, a na uštrb dužnika. A nedvojbeno je da je financijski a i politički utjecaj uvoznika i dužnika nesrazmjerno veći od izvoznika i štediša. No, ako je Hrvatska determinirana da svoj razvitak temelji na izvoznoj orijentaciji, rastu konkurentnosti na tržištu EU i, konačno, ulazak u tu integraciju, a od toga bi u konačnici svi subjekti morali imati koristi, onda je koncipiranje takve makroekonomske politike koja će biti u funkciji dinamiziranja izvoza, neizbježna. Na potrebu prihvaćanja fleksibilnijeg tečajnog režima, kao mehanizma koji će olakšati prilagodbu konkurentskoj utakmici na svjetskom tržištu, sugestije dolaze od najprominentnijih pojedinaca i institucija: predsjednika, Europske banke, direktora u direkciji za monetarna pitanja EU, Bečkog instituta za međunarodne usporedbe, pa čak i pojedinih članova misije MMF-a.

http://www.poslovniforum.hr/about/hrvatska_kuna.asp

I još nešto da te pitam da li znaš koja je razlika između razuma i inteligencije?

Tko je glasao

zašto bi tečaj bio

zašto bi tečaj bio funkcija prirodnih bogatstava i tehnološkog nivoa proizvodnje? ti naučiš par fraza iz prašnjavih knjiga i koristiš ih bez upotrebe mozga. stvari sa tečajem su ipak puno složenije i nitko ozbiljan ih neće svesti na te dve varijable.

radi se upravo o tome da bi tečaj 1:100 u tržišnim uvjetima vrlo kratko trajao jer bi tržište dalo konačnu presudu i srušilo ga kao što si i sama ustanovila. opako bi ga srušilo! napisala si da su "političari proglasili precijenjeni tečaj" i "kreirali tečaj" da bi kasnije ustvrdila nešto drugo - da je prodaja banaka HT-a i ostalog što je privuklo kapital igralo bitnu ulogu u kreiranju tečaja. a to su dve kontradiktorne tvrdnje. jer da su 90-ih političari proglasili i podcjenjeni tečaj ili onakav kakvim ga je tržište odredilo ne misliš li da bi opet sa tečajem bili tu gdje jesmo zbog priljeva stranog kapitala u zemlju koji je zabilježen od kraja 90-ih? drugo, osnovni razlog zašto je određen tečaj kakav je određen stabiliziacijskim programom jest hiperinflacija koja se trebala suzbiti, nikakvi uvoznički lobiji. a u ekonomiji nema besplatnog ručka. sve je trade-off. negdje dobiješ drugdje izgubiš, (naravno ne simetrično). oni su se tada odlučili za borbu protiv hiperinflacije, ne za uvoznike kako to zlobnici tumače. kad imaš inflaciju od 1000% onda je to prioritet. je su li nakon rješavanja pitanja inflacije fokus trebali prebaciti na nešto drugo,? e za to bi se već našlo dovoljno argumenata.

zamrzavanja cijena je apsurdna mjera. što ona dobroga donosi? samo stvara distorzije na tržištu. a efikasnost je nula. i to nije isto kao subvencioniranje iz razloga što vlasnik u ovom slučaju stradava jer nikakva sredstava nejdu njemu iz proračuna. a i da idu to bi bio najgluplji način trošenja proračunskog novca. pa nisu ljudi gladni, za boga miloga! ako već ideš nešto subvencionirati, ideš ono što će imati dugoročno pozitivni ekonomski efekt. u suprotnom bolje smanjiti poreze.

zašto bih ti ja objasnio kako ćemo se sa povećanjem uvoza približiti EU kad ja to nisam ni tvrdio?

hrvatske banke svoje probleme vuku još iz bivšeg sistema, zaduživale su se iz primarne emisije, nisu poslovale po tržišnim principima nego su imale tzv. društvenu ulogu i dobrim dijelom su bile insolventne. nakon što se to saniralo( no nastavljaju sa dosadašnjom poslovnom praksom) nanovo upadaju u probleme i 96. godine se opet saniraju. no ne sve, ne privatne banke. već one u većinskom državnom vlasništvu - pbz, riječka splitska, slavonska koje su imale ogromne udjele loših plasmana a koji su išli državnim firmama. privatne banke - dubrovačka, glumina i ostale male banke, koje su rasle kockajući se novcem bedastih štediša kojima ultravisoke kamate na depozite nisu zasmrdile, su se našle u govnima 98. neke su spašene, neke su poslane u stečaj kao primjer drugima( nešto slično kao u americi sa lehmanom).
tek 1999/2000 veći dio banaka prelazi u ruke strancima.

svakako da je usmjerenost bankarskih plasmana bila određena cijenom rada odnosno tečajem. u hrvatskim okolnostima izvozno orijentirani projekti nisu djelovali naročito obećavajuće. to ja uopće ne osporavam. to uostalom i tvrdim!
što se tiče citiranog teksta nepoznatog autora moram priznati da imaš rijedak talent da iz jednog manje-više solidnog teksta uspiješ izvući ono najgluplje! svaka čast! dok je u ostatku članka navedeno nekoliko suvislih tvrdnji, zadnji dio je glup i konspirativan! i to je zapravo tragedija. da ljudi poput tebe i tog lika uvijek u drugima tražite najgore! kakvi mrtvi uvoznički lobiji??jesi ti ikada čula za ekonomske škole, dogme i ideologije? kojih se ekonomisti drže ko fratar biblije! jesi do te mjere istraumatizirana da više nisi u stanju za nekoga jednostavno reći da je u krivu, da je pogriješio a ne da je potkupljen. ja još nisam čuo da je netko greenspanu prigovorio da lutka uvozničkog lobija.

Tko je glasao

zašto bi tečaj bio

zašto bi tečaj bio funkcija prirodnih bogatstava i tehnološkog nivoa proizvodnje?

Pa i nije ako zamišljaš da je HNB fah idiot.Makroekonomija nije samo računica i dokaz inteligencije.Ona bi trebala imati razum.Ako netko ima razuma,onda vidi i istinu.Kada kuna slabi Narodna Banka prodaje devize.I povlači se dio domaće valute iz opticaja.Kada ih ima manje raste njena vrijednost.Obrnuti proces jača kunu.Zar ne?Znači kada možemo kupiti više eura onda bi imali više kuna u opticaju i ne bi bilo odgode plaćanja što bi za rezultat bila povećana potrošnja.Da li dobro razumijem?Dakle trebamo nekaj prodati strancima da bi imali više kuna a ne samo dizati kredite i to po sve većoj kamati.Priliv je lakše ostvariti na većem stupnju teh. razvoja jer iz njga proizlazi ek.efikasnost.I lakše je ako imamo prirodna bogatstva.Zato sam to napisala i zato tvrdim da nismo 1995 godine mogli postati skuplja zemlja od Japana.Japan s pravom tj. realno s teh.razvojem imaju jaki Jen,pa sa time i jaki BDP po glavi stanovnika iako oni isto mnogo uvoze(sirovine jer ih nemaju).Kod nas se dogodla administrativna odluka koja nije imala veze sa realnošću.Slažem se jedino sa tobom kada bi vlada konačno išla u smjeru smanjenja poreznih nameta na OD radnika,uvela više različitih stopa PDV-ea.Nešto rasteretila,a nešto opteretila u cilju bolje preraspodjele ukupnog dohotka.@bat je o tome pisao.Time bi se pokazala socijalno osjetljivom.Napisao si u smislu:pa nismo valjda gladni!?Znam ljude koji su godinama gladni.Radi se o nebrizi društva prema invalidima,starijima i nezaposlenima iako su i kontaktirali socijalne službe(trebalo bi napraviti reviziju tih davanja).Ove posljednje mjere vlade ne pozdravljam jer opet kupuje vrijeme kroz birokratske zavrzlame koje postoje samo da bi odabrani i podobni vladi mogli ostvariti bolju igru na tržištu.Za uzvrat će očekivati donacije za kampanje.Cijelo vrijeme ovim narodom se igra šaka muljatora.I sam HUP smatra da je vlada bolje učinke mogla postići smanjenjem poreza i to bi bila ravnopravna tržišna utakmica.Vlada se ponaša kao taj Superhik iz A.Forda.Što se tiče korekcije tečaja nisam samo ja to primjetila.To primjećuju mnogi koji nešto proizvode.Da se ne svađamo:Trebalo bi izračunati cijene proizvoda i energenata u okruženju.Usporediti porezna opterećenja.Što nas to čini neefikasnim?Voljela bih ako imaš te podatke,kojim slučajem,pa objavi dnevnik pa da me razuvjeriš brojkama.I da razmišljamo kojoj zemlji bi mi mogli nešto izvesti.Koje su tamo cijene i što oni najviše uvoze...itd...Npr.Ukrajna,Bjelorusija,Rusija...ili Japanu?Budimo praktični.

Tko je glasao

rekoh ti da da je za vrijeme

rekoh ti da da je za vrijeme mandata Rohatinskog, do kraja 2008. HNB u više navrata intervenirao kupnjom deviza jer je kuna bila prejaka nego prodajom deviza. upravo zato što je u tom razdoblju hrvatska bila zapljusnuta stranim kapitalom koji je imao aprecijacijski učinak na kunu. trebalo bi točno pogledati kakvu je monetarnu politiku vodio HNB do kraja 90-ih kad je počeo trend znatnijeg ulaska stranog kapitala u hrvatsku, no tadašnje umjetno održavanje tečaja intervencijama opet ne bi spriječilo jačanje kune u kasnijem razdoblju ukoliko bi se prepustilo tržištu.
što se japana tiče dobro da si ga spomenula jer on upravo pobija tvoju tvrdnju. yen je zadnjih 1.5 godinu doživio aprecijaciju ne zbog novog tehnološkog razvoja nego zbog odmotavanja tzv. yen carry trade koji se dogodio zbog spuštanja kamatnih stopa FED i ostalih nestandardnih akcija uzrokovanih krizom...tada je pukao model posuđivanja yena po niskim stopama i kupovanja imovine sa višim. dakle na valute utječe puno više faktora od dva koja si ti navela.

u hrvatskoj nitko ne umire od gladi. postoje javne kuhinje. svatko se može najesti.

što se tečaja tiče jesi ti pročitala moj dnevnik? ja sam za deprecijaciju kune jer mislim da je to puno elegantniji i efikasniji način nego deflacija koja nas u suprotnom čeka.

inače kad pričamo o precijenjenosti i podcijenjenosti tečaja tu neke stvari treba razlikovati. jedno je kad se administrativno nešto odredi a druga stvar kad tržište odredi cijenu koja se nama ne čini adekvatna. u drugom slučaju je možda bolje govoriti o neodrživosti takvog tečaja.

Tko je glasao

@superhik Nije mi jasno

@superhik
Nije mi jasno zasto u nekim svojim dobro argumentiranim komentarima moras jos usput dodat par osobnih uvreda.
Meni su isto smijesni neki ovdasnji tzv.desnicari kojima nije smetao komunizam kao autoritativni i neodrzivi oblik vladavine vec iskljucivo jugoslavenski okvir u kojem se odvijao.

Tko je glasao

Komunizam kao autoritativni

Komunizam kao autoritativni i vrlo održivi oblik vladavine itekako je mogao dobro funkcionirati, da se nije odvijao u jugoslavenskom okviru. Vjerojatno mu nikad ni ne bi došao kraj. Samo sa onoliko kapitala, koliko ga je izmuzla Juga iz Hrvatske, mogli smo živjeti kao bubreg u loju. A najobičnije floskule današnjih prljavih prvobitnih kapitalista - čitaj robovlasnika - čitaj hrvatske mafije - su da smo tada imali zastarjela osnovna sredstva i da nismo imali tržište! U vrijeme Juge znalo se čemu služi amortizacija, odnosno obnovi osnovnih sredstava, dok danas amortizacija služi isključivo manipulaciji u porezne svrhe, odnosno smanjenju porezne osnovice. U doba Jugoslavije, u Hrvatskoj je bilo razvijeno gospodarstvo. Rijeka je npr. odlično živjela samo od pratećih uslužnih djelatnosti riječkoj Luci i Brodogradilištu. Koliko li je samo bilo špediterskih kuća, pa osiguravajućih, pa uslužnih servisa, koji su opsluživali brodove u luci. U Kvarnerskom zaljevu se tada moglo svakodnevno izbrojati između 20 i 30 velikih brodova koji su čekali na ukrcaj i iskrcaj, a danas ih možeš pobrojati najviše pet i to znaš kad, kad vikendom čekaju ponedjeljak, jer najvjerojatnije nitko radnicima ne želi plaćati rad subotom i nedjeljom. Preko tjedna ih ni nema, već kako koji dospije u luku, tako se ukrca/iskrca. Uništenju riječkog gospodarstva kumovala je komunistička ekipa koja je u Rijeci neprekidno na vlasti od devedesete na ovamo. Na žalost, razbucali su sve ono što je Rijeka izgradila do 90-te.

My Soul

Tko je glasao

koje neznanje!!! ajde mi

koje neznanje!!! ajde mi reci gdje je to komunizam(ili socijalizam kako ga komunisti zovu) uspio? ti patiš od nacionalnih mitova! jugoslavija se prvenstveno gospodarski urušila! a tek onda su slijedila žešća nacionalna koškanja.
primjeri koje nabrajaš su potpuno deplasirani jer ništa ne govore o ekonomiji zemlje budući da nisi spomenula na kojim temeljima se brodogradnja održavala i koje to zapravo plaćao!

Tko je glasao

Prije same deprecijacije,

Prije same deprecijacije, očekujemo da se kapitalisti odreknu dijela svog profita. Naime, mi znamo kako je to bilo u tzv.komunizmu. A kad smo glasovali za Lijepu našu, nismo se istovremeno odrekli komunizma! Samo smo se odrekli jebenih četnika! Kužiš, ili da ti crtam?

My Soul

Tko je glasao

ja očekujem da me ne

ja očekujem da me ne zamaraš sa svojim fiksacijama! otkad si ti predstavnik većine? tko je tebe ovlastio da govoriš u nečije ime? glasaj na sljedećim izborima za komunističku partiju pa ću te ozbiljno shvatiti. i po mogućnosti informiraj se. kapitalisti se odriču velikog dijela svog profita. zove se porez na dobit! radi se zapravo o državnoj otimačini pošteno zarađenog novca!

Tko je glasao

Toooo. Tu sam te čekala,

Toooo. Tu sam te čekala, došao si na moj teren:

kapitalisti se odriču velikog dijela svog profita. zove se porez na dobit!

Nikad još nisam naišla na kapitalistu koji bi se odrekao VELIKOG dijela svog profita. Kapitalist bi se radije odrekao svoje države, nego svog profita.
Što se tiče poreza na dobit, on je bijedno mali, svega 20% i to uz silne olakšice. A svaki normalni kapitalista iskazuje porezni GUBITAK u poslovanju. Čim mu poslovanje poraste do poreznog DOBITKA, on se spoji s firmom, koja je u GUBICIMA, čije radnike potjera na biro, a onda lijepo nastavi 5 godina koristiti te gubitke kako bi sebi smanjio poreznu osnovicu. Kad istekne tih pet godina i kad potroši čitav taj gubitak, spaja se s novom firmom u gubicima, novi radnici lete na cestu, a on lijepo živi ko bubreg u loju, izvlačeći lovu na milijun različitih načina u privatnu sferu. Zato vjerojatno i jest ova država u klincu. Da sutra kažeš da se GUBITAK u poslovanju ne smije prenositi u iduću godinu, država bi nam procvjetala. Iznenada! No sve dok postoje te fucken olakšice, sve do tada će svi biti u jebenom gubitku, ne plaćati državi porez, a vozati se u leksusima i majbasima. Ma ti ćeš meni pričati o porezu. I možda bi još htio reći kako je ogroooooman porez na dohodak i nameti za zaposlene. Aha, a to što svi radnici rade za minimalac, a ostatak plaće ide ispod stola, neoporezivo, to misliš meni mazati oči. Ma nemoj. Što misliš zašto je brodogradnja u mp3-u a svi KOOPERANTI ODLIČNO ŽIVE!!! Tolko lopovluka kolko mogu smisliti kapitalisti, nećeš ti naziva za hrvatske lopove, tolko ni najbolji svjetski istražitelji ne bi mogli otkriti! Hvala Bogu, dovoljno sam dugo u gospodarstvu, da mi tu nema nepoznanica i nitko me ne može farbat, ko što može farbat različite novinare, doktore il profesore, koji su se dokopali vlasti i politike.

My Soul

Tko je glasao

na tvoj teren? oprosti,

na tvoj teren? oprosti, pričamo o ekonomiji ne o pranju čarapa!
tko si ti da sudiš što je mali a što veliki porez na dobit? postoji neki univerzalni kriterij kako se određuje optimalna stopa poreza? ne bih rekao! ove budalaštine o gubicima ne bih posebno komentirao, olakšice su standardna praksa u svijetu, Hrvatska nije izuzetak! ne bih ni ove pučke mudrolije o problemima hrvatske brodogradnje. to u frizerskom salonu pričaj, meni nemoj, ok?!
osim toga, tko si da nekoga prozivaš? za svaku nepravilnost i muljaže poslodavca možemo naći 20 radničkih, no o tome ne bi, a? ne uklapa se u tvoj klasni rat?

Tko je glasao

Takvi muški šovinisti kao

Takvi muški šovinisti kao što si ti, su nas i uvalili u ova govna u kojima se nalazimo, pa nas žena mora iz toga izvlačiti!
Kamo sreće da su žene vodile gospodarsku politiku, a vi obigravali frizeraje i kuhali, jer drugo, pametnije ništa ni ne znate! Da vam netko da optimalnu stopu poreza od 1%, vi biste našli načina da je izigrate!

Kakav te fucken klasni rat spopao, ono za što se ja borim, jest pravično punjenje državnog proračuna, kako bi se namirili nemoćni, penzići, djeca, bolesnici i svi oni ostali, koji žive od državnog proračuna. A ono za što se ti boriš jest zakidanje, ovaj put hrvatskog, državnog proračuna. Kao da je nečiji tuđi, a ne naš. Kao da ga nismo desetljećima, stoljećima sanjali. De, ti malo razmisli tko svojim nakradnim načinom mišljenja zapravo radi protiv hrvatskog puka, protiv malog hrvatskog čovjeka! Gospodine dragi, više nismo u fucken Jugoslaviji, pa da te ne bi trebalo bit briga. A ako te čak ni sad nije briga za svoj vlastiti narod, onda nisi zaslužio zvati se Hrvatom.

My Soul

Tko je glasao

opet daviš sa svojim

opet daviš sa svojim nacionalističkim fiksacijama! u kombinaciji sa socijalističkim zabludama. tebi je bivša država bila po mjeri. bar jednim dijelom. onim SRH. da se SFRJ samo raspala na republike, nitko sretniji od tebe.
ono što bi ti trebalo biti jasno da ti, niti itko drugi nemate pravo na dio onoga što netko drugi proizvede. nemate nikakvo moralno pravo na to i trebali bi biti zadovoljni sa onim što dobijete. a realno dobivate jako, jako puno! pa bolje šuti i ne buni se previše!

Tko je glasao

Ma šta si ti to proizveo

Ma šta si ti to proizveo bez svojih radnika, jadniče jadni. Da ti nema glupavih šljakera, čiju plaću oduzimaš, krepao bi od gladi. Nećeš ti biznismena. S čime si to ti sve proizveo, jel možda sa svojih deset prstiju. Ma nemoj. Od Hrvata ste ti i takvi umobolni umovi stvorili najamnu radnu snagu nedostojnu čak ni pristojne plaće za život. Ali mislite da ste bogomdani i da vam nigdje nema kraja. Doći će i tebi Remetinec glave, ko i sličnima. A veselje te čeka i na onom svijetu. Radije se pomoli i ispovijedi.

My Soul

Tko je glasao

aaaa, znači radnici su ti

aaaa, znači radnici su ti koji su bit svega. pa šta onda ne odu i puste poduzetnika da skapava od gladi? iz plemenitosti? aj odi slušat radio mariju i ne gnjavi, časna! nasrala si gluposti ko nosorog sa proljevom, zavist ste proždire. a zavist je smrtni grijeh ako nisi znala. jel ti trebam reći što te čeka? samo lagani hint: toplo je. toplije nego na hvaru! a nema mora! i neki čiča sa rogovima i repom!

Tko je glasao

Na tvoju veliku nesreću i

Na tvoju veliku nesreću i raspad tvoje teorije, postoje poduzetnici koji cijene svoje radnike i koji timskim radom ostvaruju dobrobit za svih. To je ideal, kojem se teži, a ne primitivno robovlasništvo, kakvo ti ovdje propagiraš. Zadovoljan radnik će stvoriti još više, a nezadovoljan će te krasti gdje god stigne. Ako to do sada nisi naučio, jadan li si. Ostale tvoje vulgarne izraze neću komentirati, osim da njima blatiš naciju kojoj pripadaš.

My Soul

Tko je glasao

ti nesretnice uopće nisu u

ti nesretnice uopće nisu u stanju voditi smislenu diskusiju. nevjerojatno o kakvom se košmaru u tvojoj glavi radi. tko priča o robovlasništvu, jadnice? jel ti znaš što je robovlasništvo? poduzetnik zapošljava radnika jer mu treba, radnik radi za poduzetnika jer mu treba. ne stupaju u vezu iz ljubavi, inteligencijo! to je suština. a sve ove sindikalne gluposti za stoku sitnog zuba pričaj nekom drugom. svaki poslodavac bi najradije radnike zamijenio za strojeve, a svaki radnik bi htio oderati poslodavca za 5 puta veću plaću. nađu se na pol puta, ovisno o ponudi i potražnji. visokoeducirane, visokoproduktivne i malobrojne poslodavac odlično plaća, drži ko malo vode na dlanu, a one iz vojske prosječnih i ispodprosječnih uvijek može zamijeniti pa je odnos drugačiji!

Tko je glasao

Sperhik, Kaj bi moglo bez

Sperhik,

Kaj bi moglo bez onog, jadnice, nesretnice i košmara?

Tko je glasao

Ma Skviki, to je dio

Ma Skviki, to je dio njegovog folklora, pa to u čitanju preskačem...vjerojatno nedostatak obrazovanja....zacijelo kamenjar :) Ne brini se :))

My Soul

Tko je glasao

to je ko torta bez šlaga

to je ko torta bez šlaga :)
uostalom, nije da mene štede! kad se ekipa upristoji, budem i ja!

Tko je glasao

Država određuje minimalnu

Država određuje minimalnu plaću, a ovo što je sada odredila je sramotno! Sramotno! Takvu minimalnu plaću nisu imale ni čistačice u doba Jugoslavije. Da sam ja vlast, sramila bih se koliko sam novca odredila da bude životni minimum! A prasci su sebi odredili visoke državne plaće. Jadni i siroti hrvatski narod, što je dočekao...da će na kraju morati reći da mu je u Jugi bilo bolje.

I da, to što se Jugoslavija gospodarski urušila, nema veze sa hrvatskim gospodarstvom iz tog doba, zato jer su Hrvatska i Slovenija bile najrazvijenije jugoslavenske zemlje i da nisu morale izdvajati sredstva za razvoj Kosova čitaj Beograda i ostalih nerazvijenih, nikad nam se taj sustav ne bi srušio! I tada, kao i danas, sam radila u gospodarstvu, pa znam o čemu govorim. Ono što nam nisu uništili srbi agresijom na Hrvatsku, to su dokusurili hrvatski robovlasnici!

Btw. Rob je onaj tko radi za robovlasnika, a ne dobiva plaću dovoljnu za život: stan, hranu i ostalo! Jel to jasno za tvoj um, ili trebaš dodatno pojašnjenje? A radnik je onaj tko za svoj rad dobiva plaću!

My Soul

Tko je glasao

ti takve gluposti prosipaš

ti takve gluposti prosipaš da se pitam imaš li ti ikakve škole! minimalna plaća je umjetna i neprirodna mjera. minimalna plaća ne bi trebala postojati jer jedini ispravan kriterij za nečiju plaću je koliko ga je drugi spreman platiti. to je njegova vrijednost! nema univerzalne i nepromjenjive vrijednosti rada. plaća je funkcija produktivnosti, kapitala, ponude i potražnje. to su ugrubo glavne determinante (behavioral economics bi to mogla izbrusiti dodatrno).
nadalje, da išta znaš o temi o kojoj pričaš znala bi da su na minimalnoj plaći niskoproduktivna zanimanja! na minimalnoj plaći su čistačice, na minimalnoj plaći su tekstilne radnice! kako u hrvatskoj tako i u švicarskoj! nitko na njima ne bere velike profite jer su kao što sam rekao niskoproduktivne. pogledaj marže u tekstilnoj industriji! s druge strane pogledaj kakvi profiti se beru u farmaceutskoj industriji, financijama, tehnologiji. a dr. farmacije, dr. kemije, informatički inženjer, bankar, nisu na minimalnoj plaći. tamo su plaće nekoliko puta više od minimalnih. jer su visokoproduktivni, jer ih je malo. vlasnik ih ne plaća toliko jer ih voli. radije bi to zadržao za sebe. on ih plaća toliko jer zna da mu se isplati toliko ih plaćati i da nema puno izbora. povisiti plaću čistačići za 50% neće dignuti produktivnost te čistačice 50%.

no reci nam kad tako suvereno pričaš o minimalnim plaćama u jugoslaviji, koliko je čistačica tada imala plaću u odnosu na profesorsku ili liječničku. i usporedi sa današnjim stanjem. i po čemu je ono bio pravi omjer a ovaj danas nije!

u bivšoj jugi je najrazvijenija bila slovenija. i to uvjerljivo najrazvijenija. malo je glupo da u državi od 6 republika postoje 2 najrazvijenije republike. no i tako razvijena je bila slabije razvijena od Zapada. onaj sistem je imao prednosti za neke ljude: za dangube i lijenčine i za članove partije( samo nisam dokučio jel se u slučaju ako si i lijenčina i član partije prednosti udvostručuju ili je jedna viška). no za one koji su bili spremni i voljni raditi i zarađivati je to bio vrlo loš sistem. no tu imamo jednu zanimljivu primjedbu s tvoje strane koja govori o hipokriziji tvoje ljudskosti. neprihvatljiva ti je distribucija bogatstva na geografskoj međurepubličkoj razini( slovenija, hrvatska prema Kosovu, u suštini dakle od bogatijih hrvata i slovenaca prema sirotinji sa Istoka) a prihvatljivo ti je uzimanje bogatijim hrvatima da bi se dalo siromašnijim. time se jasno iščitava koji ti je temeljni princip: vlastita guzica. kad se tebi uzima i daje drugima onda ne valja a kad očekuješ da možeš nešto ušičariti onda je to pravedno.

e sad ja bih još razumio bijes jedne takve osobe koja je izgubila privilegije koje je imala na uštrb drugih da se od tada nešto fundamentalno promijenilo no baš i nije puno. možda na tvojoj osobnoj razini je, no generalno gledajući baš i ne. jedino što ti drugi ne kupuju stanove i što su faktički nezaposleni iz bivšeg sistema postali nezaposlenima i formalno( no baš ne svi- brodogradnja, hep, hž,....). po gini indexu razlike se uopće nisu promijenile u zadnjih 20 godina. no oni koji su bili gore možda su sad dole pa ih to peče. a i u psihologiji je poznato da se ljudsko zadovoljstvo određuje prema očekivanjima a ne prema onome što je prije bilo. kakve si ti iluzije imala 90-ih to ja zbilja neznam.

rob je čovjek u okovima, prisiljen raditi inače će ga izbičevati, ubiti. radnik nije prisiljen raditi. radi se o svojevoljnom izboru. apsolutno nitko ga ne tjera da radi. uvijek može otići. no radnici poput tebe jesu robovi.ali robovi vlastite nesposobnosti i robovi skučenog intelekta!

Tko je glasao

vjerojatno, a zapravo i

vjerojatno, a zapravo i sigurno, imam daleko više škole od tebe, pa i da hoćeš, ne bi me do kraja svog života stigao po obrazovanju. no ovdje ni nije riječ o meni. ovdje je riječ o modernoj hrvatskoj i hrvatima, koji su konačno postali domaćini u svojoj zemlji, a ova vlast, kao i prethodne ih čine vazalima u istoj. što se tiče nacionalnog bogatstva, hrvatska je po mnogočemu bogatija od slovenije i ima dovoljno resursa da bi svaki hrvat u njoj mogao biti bogataš, a ne rob. to o čemu ti pišeš je najobičnija kapitalistička demagogija, koju prosipa hrvatska mafija, kako bi na račun toga iscrpljivala hrvatski narod. no, hvala Bogu, zahvaljujući ženi s metlom, tome je konačno došao kraj. ono što je najgore, je što si svoj početni kapital najvjerojatnije, kao i ostali, stekao lopovlučenjem, u vrijeme dok su pravi i pošteni hrvati branili svoje domove diljem lijepe naše. jer onaj tko je u vrijeme juge bio radnik, taj nije mogao nagomilati bogatstva i razbahatiti se preko noći, ako se nije nakrao onoga što su generacije radnika stvarale desteljećima. itekako znam kako je u riječkom gospodarstvu izvedena pretvorba i privatizacija, pa mi ne trebaš pričati bajke o odjednom velikim i pametnim i sposobnim kapitalistima, koji su svoju imovinu stekli svojom pameću. nećeš ti pameti pokrasti ono što je netko drugi proizveo. ja to zovem lopovima, a ne gospodarstvenicima.
hrvatska je domovina hrvata i ljudi koji u njoj žive i baš me briga tko i zašto i kako živi u srbiji, ili na kosovu. zacijelo spadaš u mesićevu kliku, kad te tako zaboljelo to kosovo. možda te brine i to što je otkriveno kamo ti je nestalo brašno iz silosa đakovštine. vjerojatno su i od toga sposobni kapitalisti proizveli neoporezovani kruh u njihovim pekarama. šleperi brašna su se iskrcavali za božić i novu godinu, pred njihovim pekarama, kad svi slave i nitko nikog ništa ne pita.

hahha rob je čovjek u okovima, prisiljen raditi inače će ga izbičevati, ubiti.....pa tako sam i ja napisala...mali hrvat je čovjek u okovima, prisiljen raditi inače će ga izbičevati, ubiti...a to i rade četrnaestsatnim radnim vremenom, za plaćenih osam sati rada sedam dana u tjednu od sedam dana. u jugoslaviji, dok je Bog hodao Lijepom našom, radilo se pet dana u tjednu po osam sati, a subota i nedjelja su bile slobodne. ako je tko morao raditi subotom i nedjeljom, imao je plaćenu punu i to veću satnicu. nije bilo izrabljivanja. normalno je bilo imati plaćen prijevoz na posao i s posla , normalno je bilo imati godišnji odmor, normalno je bilo imati plaćenu pauzu od pola sata, normalno je bilo otići kod doktora, jer je zdravstveno bilo unaprijed plaćeno, normalno je bilo izdvajati dio profita u fond zajedničke potrošnje i od toga graditi stanove, a ne kupovati jahte i majbahe kapitalistima, koji žive od radničkog rada, normalno je bilo ulagati sredstva u fond osnovnih sredstava iz kojeg se obnavljala oprema za proširenu reprodukciju.....u to ateističko vrijeme, je Bog hodao po zemlji i sramotno je da taj nivo normalnog ljudskog života, koji je hrvat imao u okupatorskoj jugoslaviji, nema sada kad je svoj na svome!!! zahvaljujući takvima kao što si ti. ali jednog dana će vas pomesti revolucija proletarijata. hrvat ima kratak fitilj. možeš od njega raditi što hoćeš, ali nećeš do kad hoćeš!

My Soul

Tko je glasao

vidim kakvog obrazovanja

vidim kakvog obrazovanja imaš, vidim:

hrvatska uopće nije bogata resursima, pod broj jedan! niti je nacionalno bogatstvo i prirodni resurs istoznačnica. najveće nacionalno bogatsvo jest znanje njenih ljudi. a u hrvatskoj je ono kriminalno loše. ti si najbolji primjer! imaš obrazovanja za zahode čistit!

i zanimljivo je kad ja gospođi kažem da je jadnica onda sam ja nekulturan a kad ona mene nazove lopovom to se tolerira. ti si jedno zavidno i pohlepno stvorenje. i drago mi je da te zavist proždire! sve što sam zaradio u životu sam zaradio pošteno naravno da o meni apsolutno ništa neznaš pa nemaš pravo suditi. možeš samo u svojoj zloči i pokvarenosti tapkati u mraku!

tko će te izbičevati i ubiti ako prestaneš raditi, šta ti trabunjaš? daj otkaz pa ćeš vidjeti. nitko ni prstom neće mrdnuti. i gdje će ti tako slobodnoj, oslobođenoj okova samo biti kraj?

stanove u bivšoj jugoslaviji nisu dobivali svi. nego samo neki! a svi su plaćali ! ako su svi dobivali a svi plaćali onda ne vidim u čemu je problem. jer danas ako hoćeš dobiti stan moraš ga platiti. naravno da ti je onda bilo dobro, jer si se fino uguzila a budale su to plaćale.

sve u svemu ovo je post jedne dezorijentirane osobe pogubljene i vremenu i prostoru, bez imalo činjenica, isprazno trabunjanje na koje nema volje trošiti svoje vrijeme. ti si tipičan isfrustirani tranzicijski gubitnik kojem su svi drugi krivi za njegove nedaće. ni ne zaslužuješ bolje!

Tko je glasao

da, da, kad nemaš

da, da, kad nemaš argumente, ona je najlakše svesti diskusiju na osobnu razinu i vrijeđanje. no to brine samo skvikija, jer me on sentimentalno štiti, ali mene nećeš time pogoditi. nagledala sam se ja takvih ko što si ti i mogu vas prepoznati po prvoj rečenici koju izvalite. jedan me tako bio impresionirao, a pokazao se mućak, da ovo što sada slušam...gotovo da smrdi na njega. a, znajući kako se on proveo, predmnijevam i tvoju budućnost :)

po ovom svijetu ne hodaš sam, ma koliko se ti trudio hoditi i o svojoj sudbini ne odlučuješ sam, ma koliko bio samouvjeren. iznad tebe ima dragi Bog, a on je, možeš to nazvati i socijalistički, samilostan, bar ako je sudeći po tome kako nas je njegov Sin poučio. da sam na tvom mjestu, bojala bih se jednog dana izaći pred lice Božje. a o tome bi mogli razmisliti i svi oni, što ljudima koji za njih rade, otkidaju od usta, da bi se razbacivali tuđim novcem. jer nije tvoj novac, novac koji ti priskrbi radnik, već si ga ti oteo na bazi moći i ucjene, na bazi opće konstelacije u društvu. jer da moraš to sve raditi sam, bez svojih radnika, najvjerojatnije ne bi ništa imao. jer sam čovjek na ovom svijetu malo što može napraviti ili steći. a sve to što drugom otmeš, ipak nećeš moći pospremiti u dva kvadrata.

čovječe, ne hodaj malen ispod zvijezda.

My Soul

Tko je glasao

dobro, shvatili smo...ja

dobro, shvatili smo...ja idem u pakao, ti ideš u raj. onda budi toliko dobra pa me pusti da uživam u ovozemljskom životu i poštedi me propovijedi! tvoj vrijednosni sustav mi se gadi i duboko ga smatram pogrešnim i licemjernim. ponavljaš lažnu i umobolnu mantru kako novac stvara radnik a valjda vlasnik ljenčari po cijele dane. samo se pitam zašto je radnik tako dobar i plemenit pa priskrbljuje vlasniku novac. tvoje neznanje se neda opisati. za to bih trebao biti krleža. jedino što je veće od neznanja i pomanjkanja logike kod tebe je licemjerje. pozivaš se na solidarnost a uživaš standard daleko veći od ostatka stanovništva ovog planeta. ma koliko tvoja minimalna plaća bila mala, 35 puta je veća od one u Kubi, 20 puta od one u Mijanmaru. podijeli to sa njima, ovčice Božja!ili zašuti! ukoliko imaš imovinu u vrijednosti većoj od 45000 eura što je jedan omanji stan u Hrvatskoj spadaš u 2% najbogatijih ljudi na ovoj planeti! pa da te vidimo na djelu! dijeli!

Tko je glasao

Superhik, Žene su ipak

Superhik,

Žene su ipak drugačije od nas. Treba ih mazit i pazit, no kad se i digne prst, onda to treba biti đentlemenski. Drukčije ti rade njihovi hormoni.

Tko je glasao

upravo si uništio stoljeće

upravo si uništio stoljeće borbe za ženska prava :) ne mogu žene sjediti na dvije stolice. smatrati se jednakim kad im paše i tražiti povlašteni status kad im paše. za nešto se moraju odlučiti. ukoliko se gospođa soul odluči odreći prava na glasovanje i jednakih plaća sa muškarcima, ukoliko odluči umjesto posla sjediti kod kuće kao prije 100 godina tada će imati respekt kao dama 19. stoljeća - lijepe lutkice koja sa tetoši ali jednako tako ne pita puno za mišljenje. ukoliko se odluče za drugu varijantu onda nek budu spremne podnijet udarac. jedno i drugo skupa naprosto nejde!

Tko je glasao

Krivo ti moje riječi

Krivo ti moje riječi tumačiš. Ne treba njima niš oduzet. Ja im sve dam, no emance mi nisu simpa. Žena je žena, a muško je muško.

Tko je glasao

ukoliko se gospođa soul

ukoliko se gospođa soul odluči odreći prava na glasovanje i jednakih plaća sa muškarcima, ukoliko odluči umjesto posla sjediti kod kuće kao prije 100 godina tada će imati respekt kao dama 19. stoljeća - lijepe lutkice koja sa tetoši ali jednako tako ne pita puno za mišljenje.

hehee sutra bih se odlučila na takvo što, kad bi u mom okruženju, ili 100.000 km uokolo, postojalo pravo muško, koje bi mi to omogućilo. no danas nema pravih muškaraca, kad su dopustili da žene moraju skrbiti o familiji. bez druge plaće ništa. a ponekad je ženina prva i jedina. za razliku od nekih baba ovdje na forumu, ja nisam feministica, već se zalažem za obiteljske vrijednosti, a to podrazumijeva da je žena kod kuće i u miru odgaja djecu i drži sva četiri kuta kuće. a što ste nam vi muškarci priredili, da moramo ići raditi, pa doći kući kuhati, pa djecu razvažati po slobodnim aktivnostima, a onda još navečer odraditi gimnastiku. Ma daj, molim te, najprije razgledaj što sam činiš u svojoj kući, pa se javi.

My Soul

Tko je glasao

easy, easy, frajeru. popucat

easy, easy, frajeru. popucat će ti i ono malo preostalih žilica u mozgu, a već sada ne razlikuješ monetarnu politiku od intenzivne na izvoz orijentirane proizvodnje.

apelirati kod tebe na pristojnost je, dakako, besmisleno, jer to spada u neke suptilnije nijanse čovjekove osobnosti i komunikacijske vještine koje si ti odavno prošmrkao.

Tko je glasao

kokica, ti zbilja

kokica, ti zbilja zapanjuješ raskorakom između inteligencije i bahatosti sa kojom se petljaš u ekonomske teme. između monetarne politike i izvoza postoji toliko dodirnih veza da bi to i salonska ljevičarka obrazujući se u maglama KSFF-a trebala znati. tim više što nam svaku cijenu želiš dati do znaš kak se u to kužiš pa dijeliš lekcije o sorosu kao da ti je najmanje kućni prijatelj. na koncu, dodirne veze su čak i franki jasne, zbog njih uostalom i gunđa.

Tko je glasao

aaaa, soros je ono zbog

aaaa, soros je ono zbog čega imaš super štucavicu. šta odmah ne kažeš nego jadan ovdje divljaš okolonaokolo. ne, nije mi kućni prijatelj, ali susrela ga i upoznala jesam, u nekoliko navrata i to ne samo kao izlagača na nekom bjelosvjetskom "eventu".

i znaš što mi je rekao? čuvajte se onih koji se na anonimnim forumima pjene oko ekonomskih pitanja i shvaćaju to osobno. takvi su luzeri po defaultu i šire oko sebe gubitničku atmosferu. o tome da se treba čuvati i bojati onih koji nisu u stanju komunicirati, a da im pri tom iz nosa ne izbija para, a iz ustiju pjena - piše sve u njegovim knjigama koje ti, vjerujem, držiš doma pod jastukom, kao bibliju. samo bi još trebalo i razmijeti (lijevi FF saloni pomažu)

ps. naravno da između izvoza i monetarne politike ima dodirnih točaka i naravno da to nisam negirala. riječ je o tome na što ćeš se usredotočiti dok tražiš ili nudiš rješenja. ali najprije se treba moći usredotočiti.

počinjem odbrojavati......1,2,

Tko je glasao

dobro, posluživala si mu

dobro, posluživala si mu desert. to te zbilja čini mjerodavnim ekspertom o ovim temama. histerična, gubiš se!

Tko je glasao

ajde malo pristojnosti, to

ajde malo pristojnosti, to nije teško a dramatično bi povećalo kvalitetu komunikacije

lijepo molim

Tko je glasao

je, kvalitetu komunikacije

je, kvalitetu komunikacije smo vidjeli u frankinom postu. em sam ja političar, em je rohatinski lutka na koncu uvoznog lobija. ključna je forma, suštinu tko šljivi!

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci