Tagovi

Abolicija zlo?inaca i obra?un s antifašizmom

Pod gornjim naslovom objavio sm 16. 03. 2008. na Forum.hr (http://www.forum.hr/showpost.php?p=19428762&postcount=20476)
sljede?i upis, a rasprava sa Z. Oštri?em me ponukala da ga copy/paste kao dnevnik ovdje:

"Mislio sam da ne?u više obra?ivati ovu tematiku, ali ono što ?itam na pdf Politika, gdje mi je pristup zabranjen, jednostavno me tjera da posredujem istinu.

Uvod

Rat se bliži kraju, Nijemci se povla?e, a u svakoj okupiranoj evropskoj zemlji po?inje obra?un s kvislinzima i kolaboracionistima, prema kojima narod osje?a silni odium i mržnju, jer samo biti kvisling i biti kolaboracionist zna?i pristajati uz okupatora, zna?i biti veleizdajnik, zna?i biti zlo?inac.
Mnogi od njih su osim toga i prednja?ili u ?injenju zlo?ina nad svojim sunarodnjacima ili sugra?anima pokazuju?i se ?esto i ne?ovje?nijima od samih okupatora.
Te zlo?ince je trebalo kazniti i njihovom kažnjavanju, opravdano ili ne, pristupilo se naj?eš?e izvan pravnog sustava, ubijao ih je tko je stigao i gdje je stigao, jednako u Norveškoj, Poljskoj, ?ehoslova?koj, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj ...
U tim zemljama nikome danas ne pada na pamet prozivati nekoga za "po?injeni zlo?in", nitko ne pokušava te stradalnike proglašavati žrtvama, a ponajmanje nevinima, a istraživanja razmjera i okolnosti tih kažnjavanja su prepuštena povjesni?arima.
Možda u tim zemljama znaju, a možda i ne znaju, ali za pretpostaviti je da su se njihovi povjesni?ari trudili osvijetliti doga?anja u kontekstu vremena i utvrditi istinu.
Opet za razliku od onoga što se doga?a kod nas gdje se nitko i ne trudi utvrditi istinu, identitet i broj stradalnika i žrtava, kod nas se optužuje i barata "velikim brojevima" i isklju?ivo govori o nevinim žrtvama.
Niti kod njih niti kod nas nitko ne kaže "Neka su pobili zarobljenike, zasluzili su", ali tamo sigurno kažu "Neka su pobili zlo?ince, zasluzili su", a to bi trebalo i kod nas re?i, a ne zlo?ince prikazivati žrtvama i nekakvim "cvijetom hrvatstva" i borcima za Hrvatsku.
Jesu li izvan pravnog sustava pobijeni zlo?inci, kvislinzi i kolaboracionisti imali pravo na su?enje?
Naravno da jesu, ?ak i bez obzira na to što su oni svojim žrtvama to pravo uskra?ivali.
Ali kao što sam napisao prevladala je akumulirana mržnja prema onima koji su zaista po?inili silne zlo?ine, a želja za osvetom je bila toliko snažna da je postala gotovo iracionalna, tako da, kao što vidimo, tu osvetu nije bilo mogu?e obuzdati niti u najciviliziranijim zemljama.
Malo je onih koji danas to mogu i pojmiti.
Prilikom svakog kažnjavanja zlo?inaca izvan pravnog sustava doga?a se nažalost da stradaju i nevini.
Tako je bilo i u bivšoj Jugoslaviji, gdje se isto pristupilo kažnjavanju zlo?inaca dijelom izvan pravnog sustava.
Postavlja se pitanje zašto se i mi ne ponašamo kao i drugi u Evropi?
Pa prvenstveno zato što su za našu profašisti?ku desnicu, koju bez ostatka podupiru njihova klerofašisti?ka bra?a, evidentni kvislinzi, kolaboracionisti i zlo?inci, "borci za Hrvatsku", te samim time "nevine žrtve komunisti?kih zlikovaca".
Tenzije bi bile puno manje ili ih uop?e ne bi bilo kad bi se samo prihvatile ?injenice i stvari nazvale pravim imenom.
Tko se to npr. kolju?i nevine u Jasenovcu borio za Hrvatsku?
Jel' taj možda tamo kažnjavao zlo?ince unutar ili izvan pravnog sustava svejedno?
Je, ali samo ako je roditi se kao Židov, Srbin, Rom ... bilo zlo?in. Samo, ako su s kvislinzima i kolaboracionistima, koji su malo gdje po?inili tolike zlo?ine kao u Jugoslaviji, partizani obra?unavali iz užitka, tko je onda i iz kojeg razloga obra?unavao s njima na isti na?in u Norveškoj, Poljskoj, ?ehoslova?koj, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj ...?
Danas toga više nema, ali još polovicom šezdesetih je u tim državama, kod obi?nih malih ljudi, mržnja prema Nijemcim bila puno ve?a nego u našoj bivšoj državi.
U zarobljeni?kim savezni?kim logorima u Zapadnoj Njema?koj je što likvidirano (uglavnom SS-ovci), što pomrlo od gladi ili neadekvatne zdravstvene zaštite, preko dva milijuna ratnih zarobljenika, koje je general Eisenhower preimenovao u "razoružane neprijatelje" kako ne bi podlijegali zaštitnim odredbama me?unarodnog ratnog prava koje se odnose na ratne zrobljenike.
Samo u ameri?kom sektoru provedena je denacifikacija nad oko 13 milijuna Nijemaca.

Što je što?

Nakon otkri?a još jedne od masovnih grobnica iz vremena završetka 2. Svjetskog rata na podru?ju Slovenije i hrvatski i slovenski fašisti i neofašisti digli su silnu graju osu?uju?i „partizanske zlo?ince“ koji su eto na pravdi Boga pobili „cvijet hrvatskog/slovenskog naroda“. Svima su puna usta „nevinih žrtava“ koje su eto tu, ni krive ni dužne, umorile „komunisti?ke zvjeri“. I „žrtva je žrtva“ i „zlo?in je zlo?in“ i „ratni zlo?in ne zastarjeva“, svi bi oni imena nalogodavaca i izvršitelja, onih koji su samo tako oduzeli život „nevinim“ ljudima, dizali bi optužbe i pokretali sudske procese, ?ine?i nešto što se ?initi ne smije, a to je preslikavati ondašnja doga?anja u vrijeme sadašnje.
U potpunosti se gubi iz vida tko je bio tko, što je radio i za što se i za koju opciju borio u ratu. Gubi se iz vida da su partizani kao antifašisti?ki borci ratovali protiv najve?eg zla koje se nadvilo nad ?ovje?anstvom, fašizma.

Proglašavanjem onih koji su po?inili najmonstruoznije zlo?ine nevinim žrtvama, koje je kazna stigla, istinaibog dijelom i izvan pravnog sustava, aboliraju se zlo?inci.
Abolira se veleizdajnike, kvislinge i kolaboracioniste proglašavaju?i ih domoljubima i borcima za Hrvatsku, kao da su se u najmanju ruku oni borili protiv okupatora.
I dok su u svim drugim okupiranim zemljama kvislinzi i kolaboracionisti, koji ?ak sami i nisu ?inili zlo?ine, smatrani veleizdajnicima, odrodima, zlo?incima i najve?im šljamom, a one, koji su bili sve to i još izvršili mega-zlo?in ubijaju?i nevine u "akcijama ?iš?enja terena" i logorima smrti, proglašava se domoljubima.
Što je to drugo nego abolicija zlo?inaca?

Nitko pametan nema ništa protiv da se istraže i ve? jedamput stave ad acta sva ona doga?anja koja su obilježila završetak 2. Svjetskog rata na podru?ju nekadašnje države, pa i zlo?ine koje su kroz ?in retalijacije po?inili ratni pobjednici, nad pripadnicima poraženih i odmetnutih kvislinških vojski i civilima kolaboracionistima.
Pisao sam o tome što se doga?alo kolaboracionistima u Francuskoj, ubijali su ih gdje su stigli, u stanovima, na ulici, u polju .... a višijevsjka Francuska nije na svojem podru?ju imala logore smrti.
Istraživanja da, istina da, ali revizija povijesti i rezultata 2. Svjetskog rata, kao i obra?un s antifašizmom kao civilizacijskom tekovinom ne!
Doga?anja iz 1945. treba promatrati u kontekstu vremena i prilika iz toga doba, bilo je to vrijeme bezakonja i bezvlaš?a, preslikavati ih na vrijeme sadašnje i današnje prilike je jednostavno nedopustivo za svakoga tko želi istinu.
Istraživanje samo pod egidom zlo?in je zlo?in i žrtva je žrtva ne pije vodu, zato jer ta tvrdnja ne odgovara istini.
Zašto?
Pa zato jer u uvjetima svježeg sje?anja, na kraju 2. Svjetskog rata, na sva zlodjela koje su po?inili fašisti, smaknuti ustaškog kolja?a iz Jasenovca bez suda i su?enja je protucivilizacijski ?in, ali teško da je zlo?in, ali zaklati dijete u logoru smrti nije samo protucivilizacijski ?in nego i monstruozni zlo?in.
A naši fašisti i klerofašisti bi, vidim, to izjedna?avali.
Jel' nekom možda palo na pamet da izjedna?i ubojstvo u prekora?enju nužne obrane s planiranim grabežnim ubojstvom?
Ili još bolje, žrtve logora smrti izjedna?avati sa na smrt osu?enim i pogubljenim zlo?incima, pa i sa žrtvama retalijacije? Ili još gore, s poginulima u bitkma u "ratu poslije rata"?
Antifašizam je civilizacijsko dostignu?e, jer su zahvaljuju?i tom opredjeljenju pobije?eni i nacizam i fašizam i militarizam kao najmra?nije, u svojoj suštini duboko protuljudske sile, sile koje su razdirale ?ovje?anstvo, istrebljuju?i ?itave narode i pokušavaju?i uspostaviti globalnu dominaciju nad onim slabijima.
Antifašizam danas predstavlja onu osnovu na kojoj kojoj po?iva ujedinjena Evropa, ali i sve demokratske zemlje svijeta. I za sve u svijetu je tome tako, osim za hrvatske fašiste i klerofašiste, za njih je antifašizam, kako to lijepo elaborira kardinal Bozani?, samo "sinonim za prikrivanje zlo?ina".
Ustaška emigracija je sve stradale u doga?anjima obuhva?enim zbirnom imenicom "Bleiburg", proglasila žrtvama i to nevinim, ?iji je broj s vremenom rastao i dosegao 600.000, naravno sve žrtve su bili Hrvati i naravno pobili su ih partizani Srbi, odnosno "?etnici preobu?eni u partizane", što isto nije to?no jer je me?u partizanima u "bratstvo-jedinstvenom" okružju vladao princip "svak' svoje", tako da su partizani Srbi i Crnogorci bili zaduženi za ?etnike i ljoti?evce, partizani Slovenci za slovenske domobrane i belogardejce, a partizani Hrvati za domobrane i ustaše.
Bleiburško polje, pak, je mjesto predaje odmetnutih kvislinških vojski s podru?ja okupirane Jugoslavije, pa se postavlja pitanje što se tamo ima obilježavati, što slaviti i što komemorirati?
Za kim ili ?im žaliti?
Samo za tzv. NDH i ustaštvom!
Na samom Bleiburškom polju, koliko se zna, nikakvih likvidacija bilo nije, osim ako se pod time ne podrazumijeva, izvori navode, ukupno šesnaest poginulih odmetnika u oružanim ?arkama do kojih je došlo izme?u odmetnika i partizana kad su neki odmetnici odbili položiti oružje. Jel' pritom tko poginuo i s partizanske strane, nema podataka.
S druge strane britanski izvori navode da se partizanima predalo ukupno oko 32.000 ljudi od ?ega oko 12.500 Hrvata.
Koja se to onda tragedija hrvatskog naroda dogodila na Bleiburškom polju?
Kona?no su razoružani ostaci odmetnutih kvislinških vojski i to 7 dana nakon završetka 2. Svjetskog rata!
I to je tragedija?
Za koga?
Za hrvatski narod sigurno ne, jer kvislinzi i kolaboracionisti, kao sluge okupatora, su ono najgore što neki narod može dati. Dakle 15. 05. 1945. na Bleiburškom polju nema nikakvih hrvatskih vojnika, ve? samo ostaci odmetnutih kvislinških vojski. To što su neki od njih po nacionalnosti Hrvati ne mijenja maligni karakter odmetnute zlo?ina?ke bulumente.

Kad bi se netko odlu?io ozbiljno istraživati ta doga?anja u „ratu poslije rata" i neposredno poslije toga, morao bi po?i od sljede?ih ?injenica:

1. Doga?anja iz 1945. treba promatrati u kontekstu vremena i prilika iz toga doba, bilo je to vrijeme bezakonja i bezvlaš?a, preslikavati ih na vrijeme sadašnje i današnje prilike je jednostavno nedopustivo za svakoga tko želi istinu.

2. U "ratu poslije rata" na podru?ju Slovenije poginule su desetine tisu?a kvislinga i oni su negdje pokopani.
Koliko ih je?
Gdje su pokopani?
Jesu li oni žrtve?
Nisu!

3. Brojnim ratnim zarobljenicima i odmetnicima sudili su za po?injena zlodjela prijeki vojni sudovi ustrojeni prema UVS-u i osudili ih na smrt, a kazne su izvršene.
Koliko ih je?
I oni su negdje pokopani, možda ?ak s onima poginulim u borbama.
Jesu li oni žrtve?
Nisu!

4. Ratni pobjednici nisu izdržali, ve? su pribjegli kažnjavanju zlo?inaca izvan pravnog sustava, retalijacijama, pa i bezobzirnoj osveti te su uz nesumnjive zlo?ince pobili i neke potpuno nevine, što jest zlo?in.
Koliko je nevinih smrtno stradalo?
Jesu li to žrtve?
Jesu!

Pobrinuti se da se do?e do istine vrijednije je od bilo kakvog podilaženja bilo kome.
Istina je jedina koja naciju može osloboditi tenzija a kroz to osloba?anje potaknuti razvoj pozitivnog ozra?ja u hrvatskom društvu i dovesti do toga da 2. Svjetski rat u Hrvatskoj napokon završi, da se stvari stave na svoje mjesto, a mitovi koji truju odnose me?u ljudima napokon razobli?e i nestanu."

Ni danas ovome nemam što dodati ni što oduzeti.

Komentari

Posve se slažem s napisanim!

Diskusija je uobičajeno tekla, od očekivanih aktera, ne bih uopće o tome...

Što bi bilo da je bilo - da se npr. umjesto egzekucije bez pravog suđenja sprovelo sve te ratne zarobljenike, pa da lijepo odrobijaju svoje (kao što se to napravilo s mnogim zarobljenim Nijemcima), a usput da se raskrinkaju najveći ratni zločinci kroz prave sudske procese? Da ih se npr. smjestilo u Jasenovac (mjesto je još bilo "funkcionalno"), gdje ih se ne bi smaknulo, već upreglo npr. u obnovu zemlje? Mjesta za povijesni revizionizam bilo bi puno manje.

Sad je za nabrojene točke od 1-4 nažalost malo kasno, posebno s obzirom na političku klimu i "volju".

Za kraj, neki dolje potpisani se uzalud nadaju da će antifašizam umrijeti kad pomru svi akteri - baš kao što na žalost niti fašizam nije zatrt premda su umrli njihovi djedovi.

P.S. Moj svekar, član Ustaške mladeži, izdvojen je iz Križnog puta s riječima: "Mrš' mali doma da te ne vidimo!". Imao je tada 16 godina.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Istina je jedina koja naciju

Istina je jedina koja naciju može osloboditi tenzija a kroz to oslobađanje potaknuti razvoj pozitivnog ozračja u hrvatskom društvu i dovesti do toga da 2. Svjetski rat u Hrvatskoj napokon završi, da se stvari stave na svoje mjesto, a mitovi koji truju odnose među ljudima napokon razobliče i nestanu."

2 svjetski rat će završit kad riknu svi vezani uz njega, a to je vrlo skoro. Ne možete živit 120 godina da jebe rak raka.

Tko je glasao

2 svjetski rat će završit

2 svjetski rat će završit kad riknu svi vezani uz njega, a to je vrlo skoro. Ne možete živit 120 godina da jebe rak raka.
Nešto mi oni što nosaju ustaške kape prilikom razno-raznih "komemoracija" i na Thompsonovim koncertima baš ne djeluju kao stogodišnjaci.

Tko je glasao

Ti nisu toliko bitni, kad

Ti nisu toliko bitni, kad riknu oni koji nose partizanke, a koji za pravo reć na raznim skupovima izgledaju kao da im je potrebna hitna reanimacija, izgubit će svrhu.

Tko je glasao

Ti nisu toliko bitni, kad

Ti nisu toliko bitni, kad riknu oni koji nose partizanke, a koji za pravo reć na raznim skupovima izgledaju kao da im je potrebna hitna reanimacija, izgubit će svrhu.
Na tvoju veliku žalost ni to neće značiti da su tvoji (fašisti) pobijedili.

Tko je glasao

Al će značit da si ti

Al će značit da si ti odapea, što nije loše za početak.

Tko je glasao

Al će značit da si ti

Al će značit da si ti odapea, što nije loše za početak.
Možda i nije, al' kad ti drapiš, znat će se da si učinio jedinu korist hrvatskom narodu.

Tko je glasao

Feniks, jel ti to pripremaš

Feniks, jel ti to pripremaš obranu Kapetanu Draganu?
I onima koji su u Vukovarskoj bolnici pobili ranjene "ustaše"?
Da, i Dragan će reći da su "bila takva vremena i da su civili Vukovara bili kolaboracionisti"
Kapo Dragan: " a klali smo izvan institucija pravne države jer, znate,
mi nismo priznavali Republiku Hrvatsku a naša se draga Srbija još nije bila pravno protegla do Vukovara. "
Da, i u Srebrenici su "bila takva vremena" i zaklani muslimani izvan institucija pravne države .
I dosta više tih govana Simo Dubaiću !

Bert

Tko je glasao

Feniks, najblaže rečeno,

Feniks,
najblaže rečeno, žalosno je da 65 godina nakon rata još uvijek bez stida i zajapureno govorite o tragičnoj prošlosti na ovom prostoru. Iako bi dnevnik zasluživao širu opservaciju, ali za to treba vremena kojega vi očito imate na pretek, samo jedno pitanje: "Gdje su u vašem rječniku i razmatranju nestali komunisti?"

Vaša, ali ne samo vaša, poštapalica o antifašizamu je kukavička, jer se pod tim pokretom i pojmom koji je bio mnogo širi nego što se to kod nas predstavlja nastoji abolirati komunizam od njegovih zločina. Pa nije se bivši Savez komunista Jugoslavije zvao Savez antifašista Jugoslavije, ali je sada u tekućim raspravama kurentno izjednačavati potpuno pogrešno komunizam s antifašizmom, odnosno bolje rečeno komunizam skrivati pod pokretom antifašizma. Kao zadrtom poborniku komunizma, jer to isijava iz ovog vašeg dnevnika, je li vam poznato da su poslije 1945. mnogi hrvatski antifašisti stradali od komunističke ruke, uzmimo samo primjer Dakse.

Uostalom nisu li posljednjih nekoliko godina u više navrata Parlamentarna skupština Vijeća Europe a potom i Europski parlamaent ukazali da su nacizam, fašizam u komunizam tri najveća zla koja su zadesila Europu u prošlom stoljeću. I sad vi i vama slični, kojih nije malo u Hrvatskoj, nastojite oprati i sakriti svoje grijehe pod štitom antifašizma. Ajte molim vas ne budite smiješni, vi ste ipak osoba u poznijim godinama koja bi trebala zrelo razmišljati a ne ideološki zajapureno.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Gospodine Krsnik, osobno bih

Gospodine Krsnik,
osobno bih silno volio da vi ili netko drugi argumentirano obori ijednu moju tvrdnju, ijedan moj navod, umjesto što se neprekidno napinjete neuspješno praviti moj psihološki profil.
Ako ja kažem da su komunisti u okupirnoj Kraljevini Jugoslaviji pokrenuli oružnu borbu protiv fašizma i doveli je, plaćajući skupu cijenu u krvi, do pobjedosnosnog zvršetka, čime su i Hrvatsku preveli na stranu sila pobjednica nad fašizmom i tako osigurali opstojnost i hrvatskom narodu i njegovoj državi i tu napravim kraj, gdje ja to priznajem komunistima ekskluzivno pravo na antifašizam? Ja sam samo ustvrdio neprijepornu istinu.
Jugoslavenske komuniste vi poistovjećujete s antifašistima, ja to ne radim.

Što se pak Dakse tiče, ako su prvo talijanski a kasnije ustaški suradnici i denuncijnti antifašisti, tko to onda nije?
Pa nisu partizani ušli na Stradun i nasumce pokupili s ulice tridestak ljudi, osudili ih na smrt i strijeljali, nego su "pokupili" one koji su bili fašistički sluge po čijim su dojavama fašisti pobili nekoliko puta po trideset antifašistički opredijeljenih Hrvata. Ti Hrvati su žrtve.

A kad se već pozivate na Parlamentarnu Skupštinu Vijeća Evrope, budite ljubazni pa mi recite što je to u bivšoj SFRJ bilo isto a što slično režimima u SSSR-u i zemljama VU?

Tko je glasao

Gospon Feniks, Temeljna

Gospon Feniks,
Temeljna postavka vašeg dnevnika da za zločine koje su neosporno počinili komunisti odmah po svršetku rata, ali i u kasnijim boljševičkim godinama, nitko ne treba odgovarati, politički i pravno. To je na načelnoj razini kad se radi o temeljnoj tezi vašeg dnevnika. U svojem komentaru nisam se bavio vašim psihološkim nego političkim profilom. Uostalom, to je vaše pravo, ali intonacija vašeg dnevnika je takva da ne dozvoljavate drukčije mišljenje, a tu već upadate u komunisttički, a ne antifašistički sindrom.
E sad kad već tražite da vam argumentirano kontriram nekoj vašoj tvrdnji, pored ovog gornje iznesenog načelnog stava, navest ću vam i jedan konkretan odgovor na jednu od vaših tvrdnji.
Govoreći o likvidacijama u Jugoslaviji i uspoređujući ih s obračunom s kolaboracionistima u drugim europskim zemljama pišete:

"Opet za razliku od onoga što se događa kod nas gdje se nitko i ne trudi utvrditi istinu, identitet i broj stradalnika i žrtava, kod nas se optužuje i barata "velikim brojevima" i isključivo govori o nevinim žrtvama.
Niti kod njih niti kod nas nitko ne kaže "Neka su pobili zarobljenike, zasluzili su", ali tamo sigurno kažu "Neka su pobili zločince, zasluzili su, a to bi trebalo i kod nas reći, a ne zločince prikazivati žrtvama i nekakvim "cvijetom hrvatstva" i borcima za Hrvatsku."

Odgovorni što se o poratnim žrtvama komunizma odmah po svršetku rata, ali potom i u, nazovimo ih, boljševičkim godinama "nitko nije trudio utvrditi istinu" su upravo vaši antifašisti, odnosno komunisti. Još jednom vam naglašavam, antifašizam je širi pojam od komunizma na našim prostorima i mnogi pravi antifašisti su nastradali od komunističke ruke. A kad govorite o velikim brojevima tko je baratao s brojem od 700.000 žrtava u Jasenovcu, opet hrvatski komunisti koji su dozvolili u prvom godinama nakon 1945. da mnoge operacije u Hrvatskoj vode bivši četnici koje je Tito nakon kapitulacije Italije primio u partizanske redove. I dalje vi kažete "neka su pobili zločince, zaslužili su, a to bi trebalo i kod nas reći, a ne zločince prikazivati žrtvama". Dakle za vas su svi koji su se predali Englezima, među kojima je dokazano da je bilo više civila nego vojnika "zločinci" samo zato jer su bili Hrvati. Je li vidite kakvu ste najblaže rečeno ordinarnu glupost napisali, potvrđujući ne samo vaš politički nego i psihološki profil.

Mislim da je već ovo dovoljno da odustanem od bilo kakve kulturne rasprave s vama.
Stojte mi dobro.

Tko je glasao

Dakle za vas su svi koji su

Dakle za vas su svi koji su se predali Englezima, među kojima je dokazano da je bilo više civila nego vojnika "zločinci" samo zato jer su bili Hrvati. Je li vidite kakvu ste najblaže rečeno ordinarnu glupost napisali, potvrđujući ne samo vaš politički nego i psihološki profil.

Gospodine Krsnik, lažima nećemo daleko dospjeti, jer vi ste samo u ovom pasusu izrekli tri laži:
1. nitko se nije predao Englezima, odmetnute kvislinške vojske predale su se jugoslavenskim partizanima, a Kozaci i Čerkezi CA.
2. tamo nije bilo niti izbliza više civila nego vojnika, nego naprotiv
3. tamo se nisu nalazili samo Hrvati, premda su Hrvati činili relativnu većinu
O tom je opširno pisao glavni partizanski pregovarač M. Basta i ustaški pukovnik D. Crljen. Gotovo da nisam našao nesuglasica između njih dvojice što se faktografije tiče.
Obojica su vjerodostojni svjedoci az razliku od grofa Tolstoja.

A o laprdanjima kako je Tito nakon kapitulacije Italije primio četnike u partiznske redove neću, jer su to samo laprdanja i izmišljotine. Veći broj četnika pristupio je u partizanske redove u listopadu 1944. kad je za njih (one koji nisu okrvavili ruke) i za domobrane objavljena amnestija.

Tko je glasao

Feniks, budući da ste

Feniks,
budući da ste zadrti u svojim tvrdnjama, nema razloga raspravljati s vama koji gledate na povijest s pozicije pobjednika, jer jednostavno se ne možete otrgnuti od partizanske propagande. Kad već spominjete predaju neoboriva je činjenioca da su se Hrvati u povlačenju predali Englezima, a ne partizanima.
S obzirom da o povjesnoj činjenici da je Tito prihvatio četnike koji su kasnije kao novoprimljeni part,izani počinili zločine u Hrvatskoj za što su krivi hrvatski komunisti na čelu s Bakarićem and comp. govorite o lapradnjima, s vama je nemoguće diskutirati na bazi argumenata. Uostalom možda ste i vi jedan od tih, kad ste se toliko uzbudili.

Tko je glasao

Gospodine Krsnik, molim vas

Gospodine Krsnik, molim vas da me ne optužujete za ono što sami radite, odmetnute kvislinške vojske nisu se predale Englezima, zato što su Englezi odbili i samu pomisao na to. Uostalom kao rekoh o tomee svejedoče jednako Milan Basta i Danijel Crljen, meni je osobno svejedno kome ćete od sudionika tih događanja vi vjerovati, jer obojica pišu isto, samo što je jedan izuzetno zadovoljan jer su Englezi potvrdili svoje savezništvo, a drugi silno razočaran, jer Englezi nisu željeli kršiti odredbe Akta o bezuvjetnoj predaji koje je potpisalo njihovo zapovjedništvo.

Ovako D. Crljen (http://shp.bizhat.com/D.Crljen.html), gospodine Krsnik:
"Noć se je počela spuštati kad se je naš časnik poslan u engleski stožer vratio i rekao nam da će nas engleski general Scott primiti sutradan u 10 sati ujutro. Polijegali smo po livadi gdje je tko mogao. Rano smo ustali i generali su se brzo okupili na posljednji dogovor. Zaključeno je da se engleskom generalu upute: zapovjednik hrvatske vojske na povlačenju ustaški general Herenčić, ustaški general Servatzy i ustaški pukovnik Daniel Crljen.

Jutro je. Nas trojica ulazimo u kola. Ja svraćam do skupine ustaških dužnostnika i predajem brigu za njihovo daljnje prikupljanje ustaškom stožerniku Dubrovnika prof. Kaštelanu. General Scott nas primi u svom uredu. Sjedne i ponudi Herenčiću sjedalo koji odmah uze riječ: "Dolazimo po nalogu poglavara Nezavisne Države Hrvatske da se predamo i stavimo pod zaštitu engleskih oružanih snaga".
Englez uzvrati brzo i suho: "Prema savezničkim propisima sve neprijateljske jedinice moraju se predati onim savezničkim snagama protiv koji su se borile". General Herenčić dobaci da su za Nezavisnu Državu Hrvatsku partizani razbojničke bande, našto ga engleski general presiječe: "Oni su naši saveznici".

U tom se času odlučim intervenirati. Preko tumača upitam Engleza, smijem li nešto reći. Ovaj mi kimne i pokaza mjesto do Herenčića: "Mi znademo da među saveznicima postoje utanačenja o izručenju vojnika. Međutim kod nas se ne radi samo o vojsci, nego i o mnoštvu građanskih osoba koje su dobrovoljno napustile svoju zemlju, da bi se kao politički emigranti sklonili u inozemstvo. Običaj je kulturnih zemalja da primaju i štite političke izbjeglice. Tu zaštitu i mi očekujemo od pobjedničkih sila Engleske i Sjedinjenih Američki Država". Herenčić insistira: "Problem je međutim politički jer se radi o mnoštvu naroda, koji bježi pred komunizmom i mi molimo da se zatraže od vaših političkih foruma upute za naš slučaj". Englez odbija tvrdo: "Ja imam precizne naloge od generala Alexandera koji je potrebne upute dobio od g. Churchila".
Ja se opet usuđujem ući u raspravu: "Milijunski bijeg Hrvata iz svoje domovine posljedica je bezbrojnih partizanskih zločina vršenih po svim hrvatskim krajevima tjekom cijelog rata, makar g. general ne zna za njih. Nema sumnje, generale, da će prije ili kasnije izbiti rat između slobodnog svijeta i boljševizma, iza kojeg će ostati ili slobodni svijet ili boljševizam. Mi Hrvati žalimo što smo došli prerano, da od slobodnog svijeta tražimo zaštitu protiv boljševizma, te će zbog toga hrvatski narod morati pretrpjeti najtežu katastrofu u svojoj povijesti". Ove su moje riječi ostale bez uzvrata. Englez nam je saobćio da ćemo u njegovom prisustvu razgovarati s partizanskim predstavnicima. Izišli smo u predsoblje zajedno sa Servatzyjem. Tamo smo zatekli generala Metikoša poslanog od vodstva da vidi zašto toliko kasnimo.

Nakon par minuta ulaze u generalov ured dva partizana. Engleski časnik pozove i dvojicu od nas radi pariteta za stolom pregovora. Ulazimo Herenčić i ja. Nama nasuprot sjeda Milan Basta, Srbin iz Like, partizanski dopukovnik i politički komesar. Basta odmah uzima riječ.
Opisavši na svoj način naše snage dodaje da nas vodi ustaški general Sudar (iako se nigdje nije pojavio), a zatim nam niže njihove uvjete: "Čim se vratite u Vaš logor, morate izvjesiti bijele zastave i u roku od jednog sata izvršiti organiziranu predaju čitave vojske. Žene i djeca vraćaju se kućama, vojnici idu u zarobljeništvo, a časnici u našoj pratnji pred ratni sud u Maribor".

Hineći našu spremnost da se predamo Herenčić uzima rijcč i kaže: "Nema ni govora o tome da bi se predaja mogla izvršiti u 1 sat. Mi tražimo da nam se dadu 24 sata vremena. Basta kategorički odbija, a na to se oglasi engleski general koji Basti predlaže da se rok predaje produlji na 2 sata. Basta odmah odreže: "Čak je i 1 sat previše".
Engleski general gubi strpljenje te da bi slomio hrvatski odpor pita preko tumača: "Da li našim saveznicima treba još pomoći u oružju?". Basta oholo odgovara: "Zahvaljujem g. generalu, ali mislim da za sada neće biti potrebna daljnja pomoć".

Razgovor je zaključen. Ja još zatražim da nam ultimativni sat počne teći tek kad se naša delegacija vrati našem zapovjedničtvu. To je bila jedina Bastina koncesija. Ultimatum će početi teći tek za 20 minuta."

Inzistirate li i dalje na svojoj tvrdnji da su se odmetnute kvislinške vojske predale Englezima?

Jest, točno je gospodine Krsnik, Tito jest poslije proglašene amnestije za četnike i domobrane, prihvatio nešto četnika u partizane, nisu oni tako hrpimice hrlili u redove NOVJ, kako vi to sebi zamišljate, propuštajući makar i spomenuti da je redove NOVJ popunilo više domobrana nego četnika. Najviše Srbijanaca je u partizane mobilizirala CA.
Da nije bilo tako, ne bi Hrvati do kraja rata sačuvali status relativne većine u partizanskim redovima.

I otkud vam ideja da bih se ja radi nečega uzbuđivao, pa ja iznosim istinu, a ne vi?

Tko je glasao

Feniks, Veći broj četnika

Feniks,

Veći broj četnika pristupio je u partizanske redove u listopadu 1944. kad je za njih (one koji nisu okrvavili ruke)

Sve je to ljudima poznato, a naj bolje onim partizanima na Fruškoj gori. Tam su ti tvoji četnici ne okrvavljenih ruku, odma počeli sa čistkama među partizanima.

Tko je glasao

@Skviki Tamo gdje pametni

@Skviki
Tamo gdje pametni ljudi pokušavaju raspravljati takvima kao što si ti nije mjesto.

Tko je glasao

Feniks, Jel ti je poznato da

Feniks,

Jel ti je poznato da su ti novi patrizani (oni od listopada 1944), žarili palili i klali po Vojvodini, a da ne govorimo o vrijemenu poslje rata.

Tko je glasao

Ne znam je li itko

Ne znam je li itko primijetio da je drugi svjetski rat završio prije priličan broj godina? Ili možda nije pa ja i mnogi meni slični to nismo primijetili. Ili ste vi svi skupa zapeli u nekoj vremenskoj kapsuli drugog svjetskog rata? Čemu ovakve teme? Što sa njima postižete? Što sa njima riješavate? Kamo to vodi?
O čemu se tu radi? Zašto vam je to bitno?

Tko je glasao

@ira Pitaj one što ne znaju

@ira
Pitaj one što ne znaju tko je pobijedio u 2. Svjetskom ratu, pitaj one što plaze po Bleiburškom polju prizivajući fašizam, pitaj one koji ne poštuju Ustav RH ...
Radi njih ima i bit će ovakvih tema.

Tko je glasao

Onaj grof Tolstoj napiše

Onaj grof Tolstoj napiše knjigu oko 90.-te na temelju 3 svjedoka,nakon samo 40 godina i od tada moramo gledati te saborske štakore i popadiju kako izjednačavaju ustaštvo i NOB.Nađeno je po tim slovenskim šumama oko 1750 kostura.To je prilično mali broj ako uzmemo u obzir što su ti kvislinzi radili civilnom stanovništvu za vrijeme trajanja tzv.NDH i koje su emocije izrodili kod ljudi kojima su ubijeni članovi obitelji.Biti će ovakvih tema sve dok neofašisti vladaju ovom državom.Njima je glavno obilježlje:zgrtanje,sadizam,laž i kriminal...I sada se neki ovdje čude zašto pišeš o ovim temama..Zar treba još dokaza ? Tko su i što su oni koji su proveli lopovsku privatizaciju ?Borci NOB ili ustašofili pod blagoslovom najvećeg simulanta i karijeriste F.Tuđmana.Ah,da !Umalo zaboravih onih 1-2000 članova SKH-SDP koji su se prekaputarili nakon prve izborne "pobjede" u HDZ.

Tko je glasao

Zar treba još dokaza

Zar treba još dokaza ?
Točno @Franka Valli, zar stvarno treba još dokaza?
Ovčara, Baćin, Srebrenica, Škabrnja, Voćin, Borovo Selo, Vukovar? ... itd, itd...

Ne, meni ne treba više ni jedan jedini dokaz!
Potrebni su još samo debilima i onima koji su žedni krvi, prvenstveno - hrvatske krvi.

P.S. Dobronamjeran savjet: Nauči brojiti!

Tko je glasao

Vidim dokaz iz tvog

Vidim dokaz iz tvog odgovora.Ne mogu vjerovati da si ti postao podpredsjednik Laburista.Mislim da ti je mjesto u HČSP.Iz ovog vidim da je Lesar jedan običan indolentni mužek koji me jedno vrijeme navukao da povjerujem da ima netko tko će gledati istini i razumu u oči.

Tko je glasao

Oprosti @Franka, samo još

Oprosti @Franka, samo još jedno kratko pitanje: Što je to HČSP? Stvarno mi nije poznato a kažeš da mi je tamo "mjesto". Nikako da ga nađem na svom GPS-u.

Tko je glasao

Ahaa, @Franka; a samo Ti

Ahaa, @Franka; a samo Ti "vidiš istinu i razum" i još to "oči u oči"? Alaj smo umišljeni i prepotentni baš kako i priliči takvoj poput tebe.
Gdje je moje mjesto Ti pojma nemaš jer prije toga moraš znati gdje je tvoje mjesto. Nema šanse da pogodiš teškim oruđem cilj ako nisi točno i precizno locirala svoju poziciju.
Pitaj supruga ako ne vjeruješ; - provjerio ja od 1991. pa na dalje.

Lijepo Te molim da mi pomogneš, kada već spominješ istinu: Što je to istina?
Je li istina da su pokolj i krvave zločine u gore nabrojenim mjestima počinili oni, a poglavito zapovijedili, sa crvenom petokrakom na čelu?
Je li to istina ili nije?
Zato, još jednom:Lijepo Te molim da mi pomogneš, kada već spominješ istinu: Što je to istina?
(Istina je da ja nisam Poncije Pilat a ni Ti nisi Isus Krist, ali vidim da si čudesno "vidovita" pa možda daš odgovor na samo jedno jedino pitanje na koje ON nije dao odgovor. Na sva je druga odgovore dao!!!)

P.S. Što se tiče Lesara i mene..., žali se Lesaru.

Tko je glasao

Točno @Franka Valli, zar

Točno @Franka Valli, zar stvarno treba još dokaza?
Ovčara, Baćin, Srebrenica, Škabrnja, Voćin, Borovo Selo, Vukovar? ... itd, itd...

da ti pojasnim...da sam ja bila na Tuđmanovom...ne!..na Račanovom mjestu rata ne bi bilo...a milošević bi uskoro doživio potpunu političku smrt.Jednom ću biti vrijedna i otići ću u SB po arhiv Večernjaka i podkrijepiti sa člancima da je Račan računao na Tuđmana.Neće se to samo tako završiti.

Lijepo Te molim da mi pomogneš, kada već spominješ istinu: Što je to istina?
Je li istina da su pokolj i krvave zločine u gore nabrojenim mjestima počinili oni, a poglavito zapovijedili, sa crvenom petokrakom na čelu?

To je bilo nakon 40 godina,a tema dnevika nije iz tog vremena...Koliko se sjećam mnogi su skinuli uskoro zvijezde i stavili kokarde,a neki su protestirali tamo daleko da im demobiliziraju sinove...ovi zvjezdaši sa kokardama su pisali da je Hrvatska Srbija itd...partizani nisu imali slogan:jedan narod,jedan vođa,jedna država...a taj slogan je izmislio Hitler,a ponavljao ga je Milošević.Što se tiče Miloševića sjećam se da sam imala prvi dojam,onako mlada s 16-17 godina,kada je govorio tamo pred bg skupštinom,pred svojim organiziranim skupom,da smrdi na srpskog nacića...teško smeće i smutljivac.Išla sam u Ruđer Bošković i u mom razredu većina učenika je bilo iz Srbije,BIH,Kosova,Makedonije jer se taj zanat kovao jedino u toj školi.Samo sam ja bila iz Zagreba,a iz Hrvatske je bilo još četvero džaka.Ovi iz Srbije i Vojvodine su mi govorili da im starce pokupe autobusima da idu na te mitinge.Dobivali su dnevnice i slobodan dan.Moji iz razreda su bili zbunjeni njegovim izjavama da su svi protiv Srba itd.idt.Bilo im je čudno što sve to organizira.Eto,tako se stvaraju "događanja naroda".Sve se to pomno smišljalo u dogovoru sa rukovodiocima tadašnjih poduzeća jer im je rat trebao da bi proveli lopovsku privatizaciju na teritoriji čitave SFRJ.Eto,zato su smeća neradnička počela brojati krvna zrnca,a ljudi su bili zbunjeni i izmanipulirani putem javnih medija.
A kod nas scenariji "događanja" naroda su počeli u ovom stilu:
..."oslobađanje" kasarne u maksimirskoj ulici,ovdje u srcu Zagreba,kada Vekić glumi velikog hrabrog oslobodioca:)))...Mislila sam da će izaći iz one male portirnice ruska kačuša...Kad ono!???Iz kasarne izlaze 5-6 devetnaestogodišnjaka koji nemaju veze sa svim političkim previranjima u bivšoj Jugi,a Vekić se hvali kao je slomljen otpor velikosrpskih četnika i bla,bla...i postane to glavna vijest tjedna!!!Usput okupljena rulja "hrabrih" urla na te klince...jadno zar ne?...sve heroj do heroja kad si u gomili...ko' cucki u čoporu...
Uglavnom taj Vekić je uveo modu mjenjanja namještaja po uredima...on si je naručil plavi namještaj...kada je postal glavni pandur....imaju ti psihići 100% pravo kad vidim takve tipove...Takvih tipova je bilo na svim stranama...

eto,ovo prvo napisah da mi ne bi slučajno prišili etiketu da sam obožavateljica miloševića...i njegovih cucaka..a ovo drugo da smo i mi imali tih zapjenjenih cucaka koji su samo doljevali ulje na vatru,tj. krojili uvjete da nastane krvavi obračun među narodima....i opet je na kraju Tito imao pravo:čuvajte se bratoubilačkog rata...jer oni koji dolaze u ime "slobode" dolaze u ime svog džepa :))))
Zar se nije to dogodilo?..i ono se dogodilo:U ratovima Muze utihnu....ne čuju se od laveža tih cucaka

Tko je glasao

Franka Valli, čuvajte se

Franka Valli,

čuvajte se bratoubilačkog rata..

Ma osjetili smo mi tu bratsku ljubav, pogotovo u balvan revoluciji. A muslimanu su još danas oduševljeni sa njom.

Tko je glasao

A naši fašisti i

A naši fašisti i klerofašisti bi, vidim, to izjednačavali.

Sa takvim paušalnim optužbama i slatkorječivom "bogatom" elokvencijom bi ti gradio odnose među građanima Lijepe naše.
Najgore od svega je što si uvjeren da barataš nekakvim znanjima.
Stupanj tvojeg znanja je razvidan po neargumentiranim tezama koje uporno predstavljaš.
Te teze su samo tebi prihvatljive, a to "znanje" kojim raspolažeš je samo tebi korisno.
Kakve veze imaju svi drugi građani s tobom, predstavljenim na ovim stranicama, a na tebi svojstven način?
Mišljenja sam da te ne razumiju ni sami partizani, neovisno kakav su zločin počinili.
Ne zato što su prestari da bi te razumjeli, nego zbog besmisla tvojih predstavljenih teza.
To je samo moje mišljenje i ništa više.

Tko je glasao

@blade777, nije mi poznato

@blade777, nije mi poznato koje si struke i profesije ali iz tvojih dosadašnjih upisa sam shvatio da nisi iz usko specijaliziranih medicinskih krugova (oprosti ako se varam ili sam krivo procijenio) koji bi se mogli baviti liječenjem paranoidnih shizofreničara genetski nasljedne bolesti koja je kod nekih metastazirala u pravo pravcato bjesnilo.

Pokušavaš izliječiti osobu koja je svjesna da i on i njegoga isčašena logika ide u zaborav, (a to nikako nisu u stanju podnijeti) ide tamo gdje joj je i mjesto - na "đubrište povijesti". (Kaj bi u mom kraju rekli: Na "mrcinišće"!

Kako su takve, baš kao i one na suprotnoj strani, definitivno "dokosurili" hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i stvorili Repuliku Hrvatsku, neki od davno sukobljenih zločinaca i ubojica na svim stranama nikako nisu u stanju shvatiti da oni danas više nikoga i ništa ne predstavljaju jer su za ovaj narod uvijek i bili nitko i ništa.

P.S. Inače, poštujem partizane od Istre do kraja Dalmacije (ne boljševike !!??) jer oni nisu imali izbora pod čizmom dekadentnih digića kao što poštujem i ustaše i domobrane koji nisu sudjelovali ni u kakvom zločinu već su se borili za (konačno) nezavisnu Hrvatsku tumačeći raspad Jugoslavije povjesnom prilikom za stvaranje države uz suport najveće tadašnje svjetske sile - Njemačke.

Radi li današnja Vlada nešto drugo od ovih zadnje spomenutih? Ušli smo u NATO, jurišamo u EU.... Znači, opet uz suport moćnih koji su vrlo "svileni" u svojim postupcima svuda po svijetu, zar ne? :):):):) -(:-(:-(:-(
Kakva je razlika u odnosu na 1941.? Nikakva!

Znači li to da je od 1990. ovdje samo i uvijek kvislinška vlast kada su joj to ciljevi i "saveznici"?
I tko je tio mene ili tebe referendumom pitao želim li ja to?

Tko je to referendumom pitao 1941. Hrvate, Srbe i ostale što oni zapravo hoće?

Tko je glasao

@gnojitelj Protekli

@gnojitelj
Protekli predsjednički izbori zorno su pokazali odnos snaga antifašističke nasuprot fašističke Hrvatske.
Ako se iz rezultata isključe Hercegovci, onda u RH antifašistički "diše" oko tri četvrtine građana.
Al' složit ćemo se mi oko toga da ste vi stvarno dokusurili Hrvatsku.
U svakom pogledu.

Tko je glasao

NETKO je stvarno dokusurio

NETKO je stvarno dokusurio Hrvatsku!

Tko je glasao

Točno; NETKO

Točno; NETKO je!
@Na-Rubu-Pameti, jesi li probao ozbiljno analizirati tko je taj?
Naravno, treba uzeti polaznu točku. Ja uzimam Gazimestan.
Došao sam do zaključka da to uopće nisu hrvatski branitelji kako gore višlje sugerira@Simo Dubajić alijas ptica koja se rađa iz pepela.

Tko je glasao

Naravno, treba uzeti polaznu

Naravno, treba uzeti polaznu točku. Ja uzimam Gazimestan.
A da ti već jednom počneš mesti ispred svojeg praga?
Puno produktivnije je da pođeš od vašeg programa i one mnjegove točke koje glasi:
"Rušenje Jugoslavije svim sredstvima"
a to je malo starije od Miloševićevog lupetanja na Gazimestanu.

A onda je tu Franjo Tuđman, koji je ispunjavajući obavezu preuzetu u Norvalu da lustrira Srbe u Hrvatskoj, stvorio sve preduvjete za njihovu pobunu i rat.

Nisu se Srbi u Hrvatskoj pobunili prije Tuđmanovog dolaska na vlast, nego tek nakon toga što im je Tuđman putem svojih zapjenjenih bijesnih pasa "nudio" "vrbe", "guste magle", "Drinu" ... izgonio ih s posla, iz stanova a bogami, primjeri Glavaš, Mečep, Brodarac .... pokazuju i iz života.

Tko je glasao

Važniji datumi iz povijesti

Važniji datumi iz povijesti saborovanja
19. svibnja - Referendum o hrvatskoj samostalnosti
SabornicaPrije petnaest godina u tijeku pregovora o razrješenju državne krize između republika tadašnje SFRJ, predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman donio je odluku o raspisivanju referenduma o državnoj samostalnosti Hrvatske.
Na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine građani su odlučivali o budućnosti Hrvatske odgovarajući na dva ponuđena pitanja. Prvo je pitanje glasilo: Jeste li za to da Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama (prema prijedlogu Republike Hrvatske i Republike Slovenije za rješenje državne krize SFRJ). Na to se pitanje, od 83, 56 posto birača koliko je izašlo na referendum, njih čak 94,17 posto izjasnilo potvrdno.
Za ostanak Republike Hrvatske u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi, što je bila druga ponuđena opcija, glasalo je tek 1,2 posto birača.
Na osnovi neposredno iskazane volje građana na referendumu, a nakon neuspjeha daljnjih pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državno-političke krize, Hrvatski je sabor 25. lipnja 1991. godine donio Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Ishod referenduma bio je polazište donošenja i Odluke o raskidu državno-pravne sveze sa ostalim republikama i pokrajinama SFRJ koju je Hrvatski sabor usvojio 8. listopada iste godine, čime je Republika Hrvatska i formalno-pravno postala samostalna i suverena država.

http://www.sabor.hr/Default.aspx?art=1767&sec=461

Eto, mi smo vas pomeli! Narod je tako htio - ogromnom većinom.
Mi, hrvatski branitelji smo to proveli u djelo, makar vidim da posao nismo završili do kraja, zar ne @lešinaru/alkemičaru?
Dalje:
a) ti o Norvalu pjma nemaš
b) "Rušenje Jugoslavije svim sredstvima" Daj mi link gdje to piše osim u "načertanijama" koje je "modifikovao" SANU ?
c) ti o Tuđmanu pojma nemaš
d) nisu se pobunili nikakvi Srbi već građani SR Hrvatske srpske nacionalnosti koji su željeli "Veliku Srbiju", ne Srbi, ne svi Srbi
e) pojma nemaš da bi se Ti isti pobunili da je 1990. došao na vlast i Ivica Račan ili Savka Dapčević-Kučar
f) pojma nemaš da su iz državnih(republičkih) službi morali otići svi oni koji su odbili lojalnost novoj legalno izabranoj vlasti i to uopće nisu bili samo Srbi
g) pojma nemaš o Glavašu, Merćepu i Brodarcu
h) ti zapravo pojma nemaš ni o čemu jer ni u čemu nisi ni sudjelovao

Moj @alkemičaru, ti si poprilično zaostao..., još tamo negdje kod Vukovarskog kongresa, Gorkića i njegovog ubojice JBT-a

P.S. Nemoj danas previsoko letjeti, magla je, turbulencije mješanja hladno/toplog zraka... Mogao bi bubnuti u zemlju pokisla perja a ni jedna kokoš nije lijepa kada pokisne. :):):):):)

Zdravstvuj tovarišć, SFRJ-ot je pokojna! Definitivno!
S Tuđmanom i bez njega! Žalbu piši na grobno mjesto Slobe Miloševića, on ti je "rasturio" tvoju voljenu i neprežaljenu YU-gu.
Šta da se radi - svaka ostarjela kurvetina krepa pod tuđim plotom.

Ja pomeo! Moj prag je vrlooo visok ali vidim da ti više nemaš svog kućnog praga pa nema svrhe da išta meteš. :):):):):):)
Istina da sada zagađuješ pred tuđim pragovima, ali kao i svaki ćeno-lutalica mogao bi dobiti nogom u dupe.
Nemoj odmah cviljeti da ti prijetim, ja tebe stvarno i iskreno žalim. Nije lako izgubiti/uništiti ljubav svog života i tek nakon 20 godina shvatiti da si sam tome kriv.
Povodom tog tvog strašnog gubitka primi iskrenu sućut od združenih hrvatskih snaga iz 1991. - zapadnoslavonsko bojište:
Merćepova policija, 1A brigada sa Antom Gotovinom i zap. Gavranom (znaš li tko je to? Sumnjam! - ti ni o čemu pojma nemaš) i 56.sam. bojna Kutina
@jelenska, ZNG-ić

Tko je glasao

@gnojitelj Da nije bilo

@gnojitelj
Da nije bilo izuzetno hrvatstvom obdarenih vas i da niste lutali bespućima ludosti vođeni od vođe koji je i sam bauljao ne znajući kamo, Hrvatska bi danas bila samostalna prosperitetna zemlja, zato jer vi u njoj ne bi igrali nikakvu ulogu.
Svoju samostalnost osigurala bi bez rata i u dogovoru s hrvatskim Srbima, kojim bi ili ostao status konstitutivnog naroda ili bi dobili političku autonomiju, po uzoru na onu koju imaju Austrijanci u Južnom Tirolu, na područjima na kojima su činili apsolutnu većinu.
Jel' Italija možda manje Italija od trenutka kad je pristala dati autonomiju Austrijancima?
Što kažeš ZNGnojitelju?

Tko je glasao

Točno @Feniks! Da su Srbi u

Točno @Feniks! Da su Srbi u Hrvatskoj imali pametnije vođe (preciznije: izvan SR Hrvatske 1990.) mogli su danas imati status konstitutivnog naroda i političku autonomiju u RH.
Ali nisu imali pametne vođe a ti sada sam zaključi tko je "lutao bespućima ludosti"!!??
Sada smo tu gdje jesmo i Srbi su propustili tu svoju povjesnu šansu. Hrvati im stvarno zato nisu ama baš ništa krivi.
Što kažeš moj alkemičaru?

Nego, staviti ću dolje copy/paste jednog pisma iz svoje pismohrane.
Prouči nadnevke (datume) i naročito boldani tekst... Možda shvatiš (iako sumnjam) tko je, što i kako razmišlja @jelenska.
Aaaa tekst je vrlo star... Originale posjedujem.
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA
Zvonimirova 17, Zagreb
Na ruke predsjedniku inž. Dragi Stipcu
Poštovani!
Deklaracija potpisana u Ženevi iznenadila je sve građane Hrvatske! Građani, stranački ljudi i članovi naše stranke smatraju je pogreškom, neki čak i – izdajom Hrvatske. Na npr. slušanoj kontakt emisiji Radio Moslavine u Kutini svi su se javljeni građani izjasnili protiv Deklaracije. Korištene riječi su bile vrlo teške optužbe. U emotivnim ali i smirenim javljanjima, radikalni i liberalni, domaćice i vojnici s prve linije Sunje, iz Siska, Zagreba i Kutine, - bili su jedinstveni u osudi. Telefon je zvonio neprestano i ogorčeno.
Osobno smatram da je hrvatska izgubila Deklaracijom. Prije svega obraz! Deklaracija priznaje Srbiju, ali „Krajina“ je izvan Srbije i ona ne priznaje Hrvatsku. Hrvatska Deklaracijom priznaje i olakšava Srbiji put do skidanja sankcija. Deklaracijom Hrvatska možda dobiva saveznika u ratu protiv muslimana ali gubi svoje prostore. Očito, hrvatska vlast se vojno predala u Hrvatskoj, prisiljena vjerojatno nekim svjetskim čimbenicima, ili su opet hrvatska gospoda kao guske u magli. („Sa Srbima dogovora nema…“ - Radić 1928. nakon ranjavanja).
Uvjeren sam da će Srbija maksimalno iskoristiti ovu Deklaraciju, a Hrvatska će imati velike štete. Srbija se ograđuje od „Krajina“ samo prividno, i sami Hrvati (ŽRTVA) joj Deklaracijom u svijetu peru obraz. „Krajina“ se ne obvezuje ni na što, Milošević i njegov potpis u „Krajini“ ne znače ništa u ovom slučaju. „Krajina“ ne Priznaje Hrvatsku i milom je priznati nikada neće! Milošević se miješati naravno, nikada neće, ni nakon ovog potpisa, jer gdje bi se on miješao u poslove druge države, tj. Republike Hrvatske. Bolji potpis već odavna Milošević stavio nije. Trenutno mu nije politički učinkovito a ni moguće da „Krajinu“ pripaja Srbiji, a Hrvati su mu dali predah koji mu zbog stanja u Srbiji i svijetu treba.
Potpisom ove Deklaracije vlasti Republike Hrvatske prilijepile su snažnu i bolnu pljusku dragovoljcima Domovinskog rata, HV-u, Domobranstvu, policiji, prognanicima i cjelokupnom građanstvu Republike Hrvatske. Kako se osjećaju roditelji poginulih hrvatskih vojnika? Majke, očevi, supruge, djeca…?
Smatram da konačno treba hrvatskom narodu reći istinu! Treba hrabrosti i odlučnosti za to uraditi, a vladajuća stranka to nema. Smatram da nasljednici Radića, Predavca, Bernadića i Krnjevića moraju jasno i glasno reći : Hrvatska će biti tolika koliko je hrvatski vojnik oslobodi, - imamo li snage i volje za to? Što je urađeno u ove četiri godine na vojnoj snazi Hrvatske? Tko je toliko iskren, hrabar i pošten da narodu jasno kaže da smo rat u Hrvatskoj izgubili? (sadašnje stanje!!?) Da li je čaša do pola puna ili do pola prazna?
Prognanicima je jasno da se nikada vratiti neće, jer to nikada hrvatsko biti neće.
Srbi su osvojili u prvoj četvrtini (?) koliko su mogli, unproforci čuvaju osvojeno, očistili su genocidom svoj teritorij u Bosni, sa Hrvatskom idu ovom deklaracijom u savezništvo protiv muslimana, jer Hrvati se radi sankcija boje svojom vojskom (HV-om) braniti Hrvate u BH, pomoći će Srbi i zauzvrat, naravno, traže u konačnici „Krajinu“ bez navodnika. Većina građana upravo ovako tumači Deklaraciju iz Ženeve. Reakcije na terenu su zabrinjavajuće. Svaki svjestan Hrvat se boji javnog nezadovoljstva, anarhičnog ponašanja, Hrvat protiv Hrvata na ulici – i nove Jugoslavije! Takvu situaciju unutar slobodnog dijela Hrvatske jedva čekaju Rusi, Francuzi, Englezi i ostali stvaraoci svih bivših Jugoslavija.
Zbog svih ovih slutnji u narodu i u meni, kao Hrvat i dragovoljac Domovinskog rata, kao član HSS-a od prvih dana obnove 1989., molim Vas da se naša stranka očituje u svezi Deklaracije iz Ženeve. Doista, bolje je izgubiti i 10% glasova nego obraz. Građani, „sluđeni“ vladajućom politikom sve se više povlače u sebe, a to može biti za Hrvatsku pogibeljno. Mislim da čekaju nekog iskrenog, poštenog i časnog koji će im detaljno i realno predočiti političko i vojno stanje Hrvatske. Ja vjerujem da taj teški zadatak pripada HSS-u i nikom drugom, jer HSP nam trenutno nije u stanju dovoljne ozbiljnosti. Ove dvije stare hrvatske stranke (i jedine) mogu cjelovito tumačiti hrvatsku politiku 20. stoljeća.
Priznati Srbiju, svog agresora, Deklaracijom praktično oprostiti, rehabilitirati ga i prenijeti odgovornost za rat samo na Srbe u „Krajinama“, na hrvatske Srbe, je izdaja tih Srba od njihove države Hrvatske! Uvjeren sam, Srbi u „Krajinama“ će jednog dana shvatiti da su izdani od Beograda, tada će to već i biti, ali još nisu. Shvatiti će da ih je sada izdao i Zagreb, makar to paradoksalno zvuči.
Naime, Beograd će ih se morati odreći, Zagreb zbog straha od sankcija (vojno rješenje u BH) natjerati će Srbe u svim „Krajinama“ da se bore do posljednjega. Beograd ni slučajno nema namjere obesnažiti svoje jurišnike i ideologe u //Krajinama//, a hrvatski Srbi u „Krajinama“ u tom slučaju moraju ratovati.
Barem mi, HSS-ovci imamo takovo iskustvo iz borbe Radić – Pribičević. Bi li Maček dobio Banovinu bez Srba u Hrvatskoj i Pribičevićeve političke „oporuke“ i ostalog? Bi li Srbi prihvatili Banovinu bez zaštite Beograda i Zagreba? Radić i Maček nisu ni u jednom trenutku izdali hrvatske Srbe. Kad je i nepismenom Srbinu bilo jasno da ga je Beograd napustio, hrvatski Srbi su vjerovali Mačeku. Vjeruju li današnjim vlastima? Srbi tada nisu digli revoluciju protiv Banovine (možda i zbog mnogih ustupaka Zagreba), krv nije pala u ovolikim količinama. Točno je, nismo tada imali nezavisnost i samostalnu Hrvatsku, ali imamo li mi to stvarno danas, a naročito sutra ili prekosutra? Trećina države okupirana, strana vojska i policija legitimira hrvatsku vojsku, strani političari nam pišu političke dokumente (sa dalekosežnim posljedicama) a mi ih samo potpisujemo?
Osobno, nikada se nisam niti se dvoumim oko nezavisne Hrvatske. 1990., prije izbora, unatoč „službenog“ HSS-a na svim sam skupovima govorio o nezavisnoj državi Hrvatskoj, samostalnoj i suverenoj. Za razliku od mnogih stranačkih ljudi u svim strankama, sve što sam rekao da ću za Hrvatsku uraditi – uradio sam. Ovo moram reći, da me se krivo ne protumači. Uvijek sam spreman na protivnika nezavisne Hrvatske ići s puškom u ruci, pa tako i na svakog četnika.
Nisam čovjek odgojen da bi mogao mrziti, ali ipak mrzim laž, a tvrdim da se narodu Hrvatske sve više i konstantno laže. U ime kojih ciljeva i mi Radićevci ne govorimo istinu?
„Ništa nije politički pravo što je moralno krivo! „
Sigurno da obični ljudi nisu u stanju shvatiti Deklaraciju, jer im nisu poznate sve činjenice ni sva pozadina današnje politike. Ne shvaćam je naravno (u potpunosti) ni ja, a poglavito sa stanovišta mog učešća u ratu. Zbog čega sam skupljao raskomadane Hrvate u plastičnu vreću po principu – dvije ruke, dvije noge, jedna glava…? Zbog čega smo ginuli, ubijali i bili ubijani? Zar samo da zaštitim svoju Zrinku i Domagoja, svoj dom, grad i svoju Moslavinu? Zbog i za kabinetsku i tajnu politiku? Nisam li možda branio Hrvatsku koju netko i ovako okljaštrenu kabinetski rasprodaje zbog svojih političkih pogrešaka?
Vladajući će političari reći da je ovo prijelazno rješenje. Živci Hrvata „sviraju“ visoke tonove zbog „prijelaznih rješenja“. Sve jača i sve opasnija je ta „svirka“!
Prijelazno rješenje je bio i UNPROFOR… pa smo dobili ružičaste i – mrtve zone, jer su nam Francuzi i Englezi iselili Hrvate (-u zonama je pobijeno na stotine Hrvata – dodajem sada, u prijepisu originalnog pisma, 30.12.2005.), a zaštitili Srbe. Erdutski sporazum – koliko mrtvih i invalida, pa povlačenje, - granate i dalje po Dalmaciji? Maslenički most? Zanimljiv kao izložak vojno-civilnog graditeljstva!
Recimo konačno hrvatskom narodu istinu, jer on nije ni glup, ni „politički bedak“, ni kukavica. Jer istina je takva da je Hrvatska bila i je poput goluba, i politički i zemljopisno. Glava joj je prema zemljopisnom obrisu u Istri, leđa se prostiru od Like do Zagreba, a krila od Zagreba do Dunava, i od Senja do Prevlake. Istina je da su joj krila //podrezana// kod Okućana i Zadra, da je do gušenja „strukirana“ kod Karlovca, na više mjesta očerupana perja, sa dubokim ranama…
Može li poletjeti takav hrvatski golub? Može, ali se mora pretvoriti u orla – F 16!
Vjerujem u hrvatski narod i zato sam napisao ovo pismo. Vama se ispričavam što sam Vam oduzeo nekoliko minuta dragocjena vremena, ali smatrao sam da Vama kao iskusnom čovjeku i političaru mogu i moram povjeriti svoje misli, kao stranačkom vođi i političkom autoritetu.
Izvolite i ovom prilikom primiti izraze mog dubokog poštovanja!
VJERA U BOGA I SELJAČKA SLOGA!
U Kutini, 21. siječnja 1994.
Josip Vdović, dušom i tijelom slobodan Hrvat

Nakon ovog pisma, gosp. Drago Stipac je našao vremena i volje, te sam imao priliku razgovarati sa njim prilično dugo i samo nas dvojica. Bio je sigurno najbolji predsjednik HSS-a od 1989. bez obzira što su mnogi tvrdili da je HDZ-ov „igrač“. Neosporno je da je u njegovo vrijeme nastao, razvio se i ojačao HSS. Današnji HSS nije ni blizu one snage kakvu je imao kada je gosp. Stipca naslijedio gosp. Tomčić.
Zašto je to tako? Drago Stipac nije patio od umišljene veličine, nije bio bahat i znao je slušati narod. Današnji vođe stranaka te kvalitete nemaju - ni jedan! Zbog toga i dolazi do svih mogućih i nemogućih koalicija na svim razinama, svakodnevnih prebjega iz jedne stranke u drugu, nestabilnosti općinskih, gradskih i županijskih vijeća te općeg kaosa u sastavljanju vlasti nakon izbora. Stranački vođe ne poznaju ni vlastito članstvo a gdje tek vlastiti narod, ne slušaju nikoga osim svojih EU gospodara i emisara! Bahatost naprlitanih skorojevića u hrvatskoj politici je fascinantna, a poltronstvo spram EU prelazi granice dobrog ukusa čak i za te balkanske provincijalce sa željom europske aureole oko glave!
Drago Stipac je bio tvrđi i puno časniji Hrvat nego što si to mnogi uopće mogu zamisliti. Najvažnija karakteristika je svakako da je bio nacionalno svjestan, u punom značenju te riječi, ali je to u javnosti dozirao na način da ne šteti ni HSS-u ni Hrvatskoj. Zbog toga su ljevičari u HSS-u iz dna duše mrzili Dragu Stipca, te ga na neljudski, boljševički i staljinistički način prisilili da podnese ostavku. Svjedok sam svega izrečenog i to iz prve linije stranke i točno znam o čemu govorim.
Zapravo, Stipac je bio demokratizirani Tuđman, Stipac je smatrao da se Hrvatsku može stvoriti i dobiti strogim poštivanjem demokracije, dok je Tuđman bio sklon autokratskom vladanju i strankom i državom. Međutim, Tuđman (uz sve svoje mane) nikada nije, a ni danas ne bi prodavao Hrvatsku EU na tako ponižavajući način kako to čine svi današnji političari. Ni po cijenu sankcija, koje smo za vrijeme Tuđmana i imali. U tome stavu, nacionalnom ponosu i poštivanju hrvatske žrtve, Stipac i Tuđman su bili vrlo slični, makar su u svemu ostalom bili bitno različiti kao ličnosti. Zbog tih različitosti su se 1989., u početku stvaranja HDZ-a (kraj veljače i početak ožujka) i politički rastali. Drago Stipac je izašao iz najužeg kruga Inicijativnog odbora iz kojeg je kasnije nastao HDZ-e.
Dragu Stipca sam poznavao odlično. Prvi put sam za njega čuo još u osnovnoj školi čitajući neke njegove članke u Glasu Koncila. Nakon ujedinjenja HSS-ovih frakcija 1991. i njegovog dolaska na čelo HSS-a imao sam kao član predsjedništva stranke i kao član Izvršnog odbora stranke, prilike upoznati ga. No, o tome drugi put i drugom prilikom…
Što mi je rekao nakon ovog pisma? Puno toga i za mene zapanjujućeg! Ortodoksnijeg Hrvata u životu nisam vidio, makar sam upoznao bezbroj ortodoksnih Hrvata i u zemlji i izvan nje, a koji su bili na visokim dužnostima u NDH i nadalje u inozemnim organizacijama. Nevjerojatno je da Stipac uz robijanja nije i likvidiran! Zato sam u politici i ponašanju u njoj puno naučio upravo od njega: Ostati živ a postići cilj! 1991. pa do 1995. mi je to itekako dobro došlo i puno pomoglo.
Nakon ovog pisma i podužeg razgovora, na kraju, Stipac mi je doslovce rekao: „Joža, takvi Hrvati kao ti moraju izginuti da bi Hrvatska mogla živjeti, biti priznata i primljena u svjetske asocijacije!“ Nisam poginuo, ali sam politički svakako marginaliziran (politički „ubijen“) od onih koji su za svoj uski interes spremni prodati Hrvatsku. To se upravo danas događa, i kad europski i svjetski kapital, pod pritiskom primanja RH u EU za male novce postane vlasnik svega što vrijedi u Hrvatskoj – na koncu i hrvatske dobre radne snage i znanja (cilj je za 250 eura prosječne plaće) – EU više neće ni biti. Cijela priča sa EU je zamišljena i provodi se zbog kolonizacije zemalja u tranziciji, a bez vojnog osvajanja, s time da je taj isti EU kapital i politička moć pomogla da padne komunizam u zemljama tranzicije, tj. zemljama s onu stranu željezne zavjese. Čim je pokleknuo ruski medvjed i njegova šapa omlohavila nad tim zemljama – stiže EU, ta virtualna, nepostojeća i neodrživa tzv. Unija! Nije li to kopija Jugoslavija? Jugoslavija, talionica naroda, koji su po svemu bili sličniji nego zemlje EU, a ipak se raspala u krvi do koljena? Raspasti će se i EU – kada postigne svoj cilj – postane vlasnik svega što vrijedi nakon onog što je ostalo iza 50 godina vladanja komunizma. Eto, zato Hrvati poput mene moraju umrijeti na ovaj ili onaj način! No, još nas ima!
Ima nas, ali smo svi odstranjeni iz političkog života. Relevantne političke stranke i njihova globalistička i anacionalna vodstva odstranila su sve takve ljude iz svojih redova. Točno je da su ti isti ljudi stvorili i stvarali te iste stranke 1989. ili 1990. godine. Samo u slučaju da se ti mahom iskusni hrvatski političari, a ne „izvršne sprave“ EU u hrvatskim strankama, okupe i postignu prepoznatljiv utjecaj – samo u tom slučaju je moguće spasiti Hrvatsku od pretvaranja u koloniju.
Eto, Stipac je bio u pravu kada je rekao da takvi kao ja moramo“/umrijeti“! Točno je predviđao kako će Hrvatska završiti i zašto nam Zapad pomaže da steknemo tzv. nezavisnost.
Gdje politički mogu djelovati ti što su već trebali biti mrtvi? Još u ratu su trebali poginuti, a koji nisu „poginuli“ su od izdajničke ruke svojih stranačkih vođa. Ti fizički živi i za svoje prokletstvo još dovoljno psihički i fizički zdravi imaju samo još želju da narodu kažu prije referenduma „da ili ne“ o ulasku u EU koliko smo to platili i što nas zapravo čeka u EU.
Mogu li ja politički djelovati u HSS-u kojeg sam stvorio(li)? Nemoguće, jer on nema nikakve sličnosti sa HSS-om braće Radić, nema nikakve sličnosti ni sa HSS-om iz 1991., 92, 93, 94,…
Današnji HSS nije hrvatski, HSS već najmanje 3 godine nije politička stranka već nekakav anacionalni savez seljaka ili seljački sindikat. HSS nije već dugo istakao bilo kakav politički stav državne razine i neprepoznatljiv je kao zaštitnik hrvatskih državnih interesa u Saboru RH. Koliko prijedloga zakona u interesu naroda je dao u Saboru?
Izbor novog predsjednika Frišćića ne mijenja ništa u tom smislu, posebno ako se pogleda sastav novog predsjedništva stranke u kojem ima ljudi koji nikada nisu bili nositelji liste HSS ni na jednim izborima i ni na kojoj razini, od MO do Sabora. Predsjednik Frišćić je sigurno dobar župan, ali predsjednik HSS mora živjeti u Zagrebu, mora biti materijalno potpuno neovisan i mora biti zastupnik u Saboru. Mislim da to sadašnji predsjednik nije.
Početkom prosinca, pa do Izborne skupštine HSS 17.12.2005., kao kandidat za predsjednika gosp. Friščić je bio u nekoliko političkih emisija u programima i državne i privatnih televizija. Katastrofalno, deprimirajuće i poražavajuće je zvučao odgovor na pitanje voditelja: Kakve su vam, kao kandidatu za predsjednika HSS-e, veze sa Hrvatima u BH? Odgovor: – Pa ja poznajem dosta Hrvata u BH, idemo tamo često na razne sajmove, razgovarao sam s tim ljudima i crkvenim velikodostojnicima…
Nikada u povijesti HSS-a nije bila točnija ona Krležina o HSS-u: „… Sve je to tamburica i gibanica…!“ Jer u trenutku kada se preslaguje BH na međunarodnoj razini, kada je u pitanju opstanak Hrvata u BH, kada se nazire dogovor Srba i Bošnjaka na štetu Hrvata koja prijeti u političkom smislu nestankom Hrvata u BH, kada kao posljedica toga može doći do oružanih sukoba u BH – u tom trenutku predsjednik HSS, stranke koja je u Mačekovo doba dobila na izborima više od pola BH, ne razumije ni pitanje a gdje da ima uopće suvisli odgovor i stav!
Ima li nade da se nešto promijeni u HSS- u? Ne vjerujem!
No, da se vratim na početak. Nakon pisma koje sam uputio Predsjedniku Stipcu, a povodom Deklaracije, dobio sam original rukom pisanog priopćenja za javnost kojeg je Drago Stipac uputio tisku za vrijeme dugih, tajnovitih i mučnih Ženevskih pregovora. Prepisujem ga u cijelosti:

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST HRVATSKE SELJAČKE STRANKE
Hrvatskom narodu u ovim sudbonosnim trenucima za hrvatsko nacionalno biće sigurno, pored svih nepravednih pritisaka svjetske zajednice, ipak najteže padaju neistine i manipulacije koje se događaju u vlastitoj domovini i to od njenih najviših predstavnika.
Ostajemo zaprepašteni objavljenim tekstom ženevskih sporazuma (Vjesnik, 04.10.1993.g.) iz kojih saznajemo da je u igri za zamjenu teritorija bio i teritorij Republike Hrvatske, dok naš predsjednik Republike, odmah po dolasku iz Ženeve daje izjavu da nije bilo ni riječi o zamjeni ili ustupanju teritorija Republike Hrvatske.
Budući da je hrvatska strana već unaprijed obznanila da će takav sporazum potpisati, ako ga prihvate i druge dvije strane (srpska jeste), očito je hrvatski Sabor, koji je jedini za to nadležan, trebao biti doveden pred svršen čin.
Hrvatska seljačka stranka smatra da ovakvo manipuliranje hrvatskom javnošću u ovako teškim trenucima za Hrvatsku, zaslužuje svaku osudu, pa je logična konsekvenca pokretanje postupka za utvrđivanje posebne odgovornosti predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana, (čl. 105 Ustava) ili još bolje njegova neopoziva ostavka, naravno ako je objavljen tekst ženevskih sporazuma autentičan.
Predsjednik HSS Inž. Drago Stipac
Prijedlog:
P.S. Zastupnik HSS u zastupničkom domu Sabora trebalo bi da pročita ovo priopćenje na sjednici Sabora
Prijepis u digitalni oblik i komentar napisan 03.01.2006. Josip Vdović

Eto @Feniks, pa uživaj. :):):):):)

Tko je glasao

Eto @Feniks, pa uživaj.

Eto @Feniks, pa uživaj.
Zašto ti misliš da bih ja to čitao, pogotovo u svjetlu činjenice da neprekidno trollaš i spamaš mi dnevnik?
Doslovno nijedan tvoj upis se ne odnosi na temu dnevnika.

Kad budemo pisali o prije svega nepotrebnom dogovorenom lokalnom ratiću niskog intenziteta vođenom radi provedbe Milošević - Tuđmanovog programa "Humano preseljenje naroda i razmjena teritorija", onda se javljaj.

Tko je glasao

@Feniks, kako nemam novaca

@Feniks, kako nemam novaca da odem u Bleiburg, a zahvaljujući tebi @frederiku i još nekima, on je tako i tako "ovdje" (:):):):):):) ), na ovim stranicama, a uvjeren kako nemate pojam što je to zapravo; - odlučio sam malo eto povećati ti "tiražu".
Čitaš li ili ne čitaš - meni je svejedno. No, siguran sam da čitaš jer zapravo to potvrđuješ konstantnim uvredama od promjene mog nick-name pa na dalje.
Možda si očekivao da će se na ovaj tvoj "buđavi" dnevnik sa davno prožvakanim neistinitim "faktima" odazvati oni koji nešto stvarno i znaju o onome što se krije ispod "šifre" Bleiburg?
Pa ne očekuješ valjda da ti imaš znanje i saznanje o tome što se stvarno događalo prije, za vrijeme i poslije Bleiburga?

Zbog čega bi netko gluhonijemom svirao Chopen-a?

P.S Jesi li pronašao gospodina Krpana?

Tko je glasao

@gnojitelj Protekli

@gnojitelj
Protekli predsjednički izbori zorno su pokazali odnos snaga antifašističke nasuprot fašističke Hrvatske.
Ako se iz rezultata isključe Hercegovci, onda u RH antifašistički "diše" oko tri četvrtine građana.
Al' složit ćemo se mi oko toga da ste vi stvarno dokusurili Hrvatsku.
U svakom pogledu.

Pa što si se onda usrao od straha i takav usran hodaš i pišeš uokolo?

Koju Ti to Hrvatsku priželjkuješ? Sovjetsku Hrvatsku za koju su se borili najveći kvislinzi ovih prostora, kominternini ubojice i Staljinovi ispljuvci?
Paradoks je u tome što su i Srbi i Hrvati predvođeni svojim glupim vođama u tom vremenu punili jurišne redove tih isti koje su ovi koristili kao topovsko meso a kasnije ih poslali na Goli otok ili jednostavno poubijali.

Tko je glasao

@blade777 Možeš li ti ove

@blade777
Možeš li ti ove svoje ad hominm nasrtaje na mene potkrijepiti ijednim argumentom?

Tko je glasao

Nije mi ni na kraj pameti

Nije mi ni na kraj pameti napadati na tvoju osobnost ili te pokušati preodgojiti.
Ti si sasvim zadovoljan sa sobom, dobro se osjećaš u svojoj koži i to je ok.

Ne slažem se sa tezama koje na ovim stranicama predstavljaš, obaram ih kako znam i mogu.
Hoću li ja doprinjeti kreiranju nekakve sinteze ili će netko drugi biti jači, meni nije važno, a važno mi je da na vidjelo dođe istina.
Istina treba biti stvarna sinteza mišljenja koje svi pokušavamo ovdje podastrti.
Zato toliko vremena trošim pišući ovdje, ne tražim nikakvu naknadu, a uistinu mi je najvažnija sreća i zadovoljstvo u životu ispunjenom istinom.
Bez toga bi bilo živjeti;kao da nisam živ(živi mrtvac-čovjek bez duše).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci